1طريقتنا للتقويم .pdfNom original: 1طريقتنا للتقويم.pdfTitre: 1طريقتنا للتقويم

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par wkhtmltopdf 0.12.5 / Qt 4.8.7, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/03/2020 à 13:09, depuis l'adresse IP 105.104.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 78 fois.
Taille du document: 182 Ko (11 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ا‬

‫ا‬

‫ذا‬
‫أ‬

‫ر‬

‫ا‬
‫>‬

‫ﻣ ﺸﺎرﻛﺔ‬

‫‪ 1‬ﻃ ﺮﻳﻘ ﺘ ﻨﺎ ﻟ ﻠ ﺘﻘ ﻮ ﱘ‬
‫‪ .1‬ا‬

‫‪The calendar‬‬

‫ار ط ا‬

‫ات ا‬

‫‪phenomena‬‬

‫و‬

‫و‬

‫ا‬

‫و‬

‫ر‬
‫ا‬

‫و ق‪ ،‬و ا‬
‫ا‬

‫آ ر ا وق‬

‫ا‬

‫ات ا‬
‫)‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪(The correction‬‬

‫ىا‬

‫‪-‬‬

‫‪ (Correction‬أ ًا‬

‫‪Integers‬‬

‫هو‬
‫م ا ور‬

‫) م‪-‬‬

‫(‪ ،‬و‬

‫‪ ،‬وا‬

‫أ ا دا‬
‫)‬

‫‪Periodical astronomical‬‬

‫ورة‬

‫ا وق و‬
‫ظ‬

‫د ور‬

‫ن ‪ ،‬وا‬
‫إ‬

‫ار‬

‫ما‬

‫ا‬

‫ا ا‬

‫‪ ،‬و ا‬

‫ا‬

‫ر ة و د ور‬
‫ن‬

‫ن‬

‫ا و را ت ا‬

‫ا‬

‫وأ ن‬

‫ة ز‬

‫ذ‬

‫إ‬
‫ا‬

‫أن‬

‫ا‬
‫و‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ب ا‬

‫ن‪،‬‬

‫وا‬

‫ا‬
‫‪.‬‬

‫م إ ‪،‬‬

‫ا و را ت ا‬
‫أي‬

‫ع ‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫ث‬

‫‪،The calendar‬‬
‫دأ‬

‫ً‬

‫‪ .2‬و‬

‫وج ا‬

‫ن‬

‫‪The calendar‬‬

‫‪،correction‬‬
‫أ‬
‫‪ .3‬ا‬

‫ن دا ً‬

‫ا‬

‫‪،‬و‬

‫تا‬

‫ا ز‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬

‫أن‬

‫م ا ول‬

‫زم أ‬
‫و‬

‫ا‬

‫د‬

‫ءا‬

‫دورة‪،‬‬

‫ها‬

‫أ‬

‫‪-‬‬

‫دل‬

‫ا‬

‫رض‬
‫وا‬
‫‪ .6‬ا‬

‫ق‬

‫‪12‬‬

‫ا ورة ا‬
‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬
‫ا‬

‫‪ ،‬وا‬

‫دا ي‬
‫را ت وأ دا ء ا‬

‫ن‪،‬‬

‫ا‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬

‫و‬

‫ا‬

‫ا‬

‫دة إ‬

‫‪،‬و‬
‫أن‬

‫ا‬

‫ا‬

‫وط ا‬

‫ن‬

‫ط ا ور‬
‫د ل دورة‬

‫‪،‬و‬

‫‪،‬‬

‫لا‬

‫ا‬

‫دا‬

‫ًا‬
‫ا‬
‫‪Correction‬‬

‫ا‬

‫‪،‬و اا‬
‫ا‬

‫ا‬
‫أ‬

‫أن‬

‫د‬

‫أن‬
‫زم‬

‫أو‬
‫‪،‬‬

‫ذ‬
‫ا‬

‫‪ ،Calendar‬و‬

‫ا‬

‫أر‬

‫وأ د ق وأ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫دي ا ي‬

‫م‬

‫‪،‬‬

‫ها ص‬
‫ظ‬

‫زم‬

‫‪.‬‬
‫ا‬

‫أ‬

‫‪.‬‬

‫د ‪12‬‬

‫‪ .7‬ا‬

‫ا‬

‫ل وا‬

‫أو ‪ 11‬أو ‪13‬‬
‫‪،‬و‬

‫ا‬

‫ما‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫ا زم‪The necessary condition of periodicity ،‬‬
‫لا‬

‫‪.‬‬
‫دل ا ة‬

‫ا‬

‫يا‬

‫ة وا‬

‫ن‬

‫آ‬

‫؛أ‬
‫ا‬

‫ب ا‬

‫ا‬

‫‪،‬و‬

‫دورة‬

‫ة‬

‫دل‬

‫‪،‬‬

‫دي و‬

‫ُ‬
‫ً‬

‫ل ا ر ض‪ ،‬و ا‬

‫‪ ،‬وا‬

‫ت‬

‫‪،‬‬
‫ات‬

‫ا‬

‫و را ء ا‬
‫‪،‬و‬

‫‪ ،‬وا‬

‫ا ورة‬

‫م وا‬

‫نو‬

‫تا‬

‫دورة‬
‫ر‬

‫زم‬

‫أ‬

‫دا‬

‫ا‬

‫‪،‬‬

‫ى‬

‫أي‬

‫ً‬

‫ُ ِ‬

‫‪،‬‬

‫أ‬
‫أ‬

‫ل ‪ ،‬وا‬

‫وا‬
‫‪.5‬‬

‫ا‬

‫ُ‬

‫ن‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫ف ا ت ا وق‬

‫ورة‬

‫‪.4‬‬

‫ا‬

‫‪-‬أ و‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ه‬

‫ا وق و‬

‫ا ا‬

‫‪The‬‬

‫و‬

‫اا‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫؛ أي‬
‫ا‬
‫ا‬

‫‪،‬و‬

‫ع‬

‫اا‬

‫‪ ،‬وا‬

‫ء‬

‫‪ .8‬و ً‬
‫ا‬

‫نا‬

‫؛‬
‫ا‬

‫‪ .10‬ا ر‬

‫ث‬

‫ذي ا‬

‫ن‬

‫أن ا ر‬
‫د‬

‫ا‬
‫ور‬

‫تا‬

‫ا‬
‫أن‬
‫ر‬
‫ة ا‬

‫ا‬
‫و‬

‫!و‬

‫ن‬

‫ة‬

‫ورة‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪،‬‬

‫ن‬

‫دي‬

‫ح‬

‫‪.‬‬
‫ا‬

‫‪22‬‬

‫ا‬

‫‪.‬‬
‫ر‬

‫ر‬
‫ا‬

‫ن ا دم‬

‫ة‪.‬‬

‫ال ا‬

‫‪22‬‬

‫ر ءً‬

‫‪ ،‬أي‬
‫إ‬

‫ا م‬

‫ر‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬

‫ر‬

‫‪ ،‬إذ ًا‬

‫‪،‬‬

‫ر ا‬
‫ها‬

‫ا‬

‫ن‪ ،‬و ا‬

‫ا ل نا ر‬

‫س‬

‫ن‬

‫اا‬

‫ا‬
‫ا ل‪ ،‬و‬

‫ال ا‬
‫نر‬

‫‪،‬و‬

‫ل‬
‫ا‬

‫ا‬

‫را ت ا‬

‫ب ! وا‬

‫أن‬

‫ا ل‪ ،‬أو‬

‫ة‬
‫ة‬

‫‪.‬‬

‫وا‬

‫أن‬

‫أ‬

‫اا‬

‫وا‬
‫ا‬

‫يا ي‬

‫ه ا‬
‫ة‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫إ رة إ‬

‫ار ط‬
‫ال ا‬

‫ا‬

‫إ‬

‫أو أ ا‬

‫ا‬

‫ة أ ى‪،‬‬

‫أ‬

‫و د ور‬

‫ا‬

‫ال ا‬

‫ء ا ءا ن‬

‫ا‬

‫‪ 23‬أ‬

‫ا ل ن ا‬

‫ة‬
‫ة‪،‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ة‪.‬‬

‫‪ .11‬إ‬

‫‪.12‬‬

‫ة‬

‫ة‬

‫‪ ،‬أي‬

‫‪ 23‬أ‬

‫دورة‬

‫ا رض ا‬

‫ا‬

‫ة‪،‬‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ال ا‬

‫ا‬

‫‪ ،‬وا‬

‫د ي‪ ،‬و‬

‫‪،‬و ا‬

‫ا ء ا‬

‫د‬

‫لا‬
‫ا‬

‫ا‬

‫ور‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا ل‪ ،‬و‬

‫إ‬

‫ال ا‬

‫ء‬

‫ا‬

‫اا‬

‫م‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ر‬

‫ا ع‬

‫يا ي‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ر‬

‫‪ .9‬وا‬

‫‪ -‬ي‪ ،‬ا‬

‫ورة ا‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫د‬

‫نا‬

‫‪،‬‬
‫‪ ،‬و‬
‫ن‬

‫ا‬

‫بإ ‪.‬‬
‫ار ط ر‬

‫إن‬
‫‪،‬‬

‫ة‬

‫ا‬
‫أ أو‬

‫ن‬

‫‪.13‬‬

‫أي‬
‫با‬
‫ا‬

‫ل‬
‫‪،‬‬
‫ال ا‬

‫)ا‬
‫أ‬

‫‪ .14‬ا‬

‫ا‬

‫ا‬
‫وا‬

‫ا ءا ن ا‬
‫ا‬

‫تا‬

‫‪،‬‬

‫ز دة أ‬

‫ا‬

‫ء‬

‫‪ ،‬و ا‬

‫ا‬

‫ا‬
‫أ‬

‫ال ا‬

‫‪،‬‬

‫م ا ي‬

‫ا رض‬
‫ر‬

‫ا ا‬

‫ن‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫ا م‬
‫ا‬

‫أ‬

‫‪،‬و‬

‫ل أن ا‬

‫ا ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫!!! و‬

‫‪ :‬ا ان‬
‫خ‬

‫ن‬

‫ور د‬
‫ا‬

‫ن‬
‫ا‬

‫ا‬

‫ص‬

‫ا‬

‫ر وا ت وآ ر‬

‫ار‬

‫د‬
‫ا‬

‫ء‬

‫أن ا‬

‫ذي ا‬

‫‪ ،‬و‬

‫دورة‬
‫‪،‬‬

‫ا‬

‫ُ‬
‫ا‬

‫‪:‬‬

‫ا‬

‫ف زاو‬

‫ء‬

‫ا ي‬

‫‪ ،‬وأ‬

‫أي‬

‫را‬

‫ل‪ ،‬أ‬

‫ا م‬

‫ن‬

‫ا ن‬

‫إ‬

‫ا‬

‫ردّا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا رض‬

‫ا‬
‫ح‬

‫ء ا‬
‫ر‬

‫دا‬

‫ل ا ر ض‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ود ا‬

‫أن‬

‫أي‬

‫د و را ن ا‬

‫ا‬

‫يا ي‬

‫ا‬

‫أن ا‬

‫ا‬

‫أن‬

‫‪:‬‬

‫إ‬
‫ا‬

‫طأ‬

‫نا ا‬

‫ا‬

‫وآ ‪.‬‬
‫د ا‬

‫ا‬
‫دا ‪12‬‬

‫‪ .16‬إ‬

‫ا‬

‫وأ‬

‫ذ ه ا ءا ن و د ‪ ،‬و‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫(‪،‬‬

‫ا‬

‫ري ا‬

‫ا م‪.‬‬

‫ا‬

‫إ‬

‫لا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫إ‬

‫‪ .15‬ا‬

‫ا‬
‫ر‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا ن‬

‫ا‪،‬‬

‫ا‬

‫أ‬
‫ظ‬
‫‪،‬‬

‫ذا‬
‫؛ أي إ‬

‫ا‬

‫أن‬

‫نا‬

‫ا ا‬

‫ا‬

‫إ‬
‫م‬

‫ا‬

‫‪،‬‬

‫ا‬
‫ا‬

‫د ا‬
‫س وا‬

‫ا‬
‫ا‬

‫م ا ل و ا ور ‪،‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪.‬‬
‫ا‬

‫ري ا‬
‫م أ اً ا‬

‫ا‬

‫ورة‬
‫ا ن‬
‫ل)‬

‫‪،‬‬

‫با‬
‫ات‬

‫(‬

‫ر‬
‫و‬

‫د ‪،‬‬

‫با‬

‫و‬
‫إ‬

‫‪.17‬‬
‫ا ا‬

‫ا‬
‫م‬

‫ر‬

‫ن‬

‫أ‬
‫دو ن ا‬

‫إ‬

‫ا‬

‫رإ ‪.‬‬

‫‪ .19‬ا‬

‫س ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫نا‬
‫ا‬

‫ر‬

‫‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫وا‬

‫)ر‬

‫إ ؤه (‪،‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫وا‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ا‬
‫إ‬

‫ا ر ض‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫ر‬

‫‪ ،‬وا ي‬

‫ا‬

‫ي ا ي‬

‫أن‬

‫تا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫إ‬

‫ار‬
‫ه ا ور‬

‫‪ ،(3 ،2 ،3 ،3 ،3 ،2 ،3) :‬أي إ‬

‫ا ا‬

‫‪ ،‬وأ ن إ‬
‫ور‬

‫ث‬
‫ءا‬

‫ا ورة‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ن ا ور‬

‫نا‬

‫ر‬

‫ال ا‬

‫ذ‬

‫‪،‬‬
‫م‬

‫إ‬
‫‪،‬‬

‫ا‬
‫ها‬

‫‪ ،(2 ،3 ،3 ، 3 ، 2 ، 3 ، 3) :‬و‬

‫ات‪.(19 ،17 ،14 ،11 ،8 ،6 ،3) :‬‬
‫ا‬

‫ة‬

‫إ‬

‫‪ 23‬أ‬
‫أ‬

‫ءر‬

‫‪،‬‬

‫نا‬

‫ا ي‬

‫أ‬
‫ا‬

‫ا‬

‫ال ا‬
‫ال ا‬

‫‪ ،‬وا‬

‫أ دة‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ب‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬

‫ات‪ ،(19 ، 16 ، 14 ، 11 ، 8 ، 5 ، 3) :‬و‬

‫ا ء ي‬
‫إ‬

‫ذ‬

‫‪،‬‬

‫أ‬

‫ا ي‬
‫ر‬

‫يذ‬

‫ا‬

‫أ وا‬

‫يا‬

‫فا‬

‫ا‬

‫ر‬

‫ا‬

‫ل ن‬

‫أو ا‬

‫ا‬

‫أن‬

‫‪.‬‬

‫نإ‬

‫دو ن‬

‫و‬

‫ا‬

‫ال ا‬

‫و‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ن وأ‬

‫ا‬
‫ا‬

‫‪ .20‬و‬

‫إ دة‬

‫م وا‬

‫ا‬

‫و‬

‫ا‬
‫‪.18‬‬

‫ا‬
‫ا ار‬

‫ا‬

‫‪.‬‬

‫‪،‬و‬

‫نا‬

‫ا ل ا خ‪،‬‬
‫ا‬

‫ر‬
‫إ‬

‫ا‬

‫ا‬
‫ر‬

‫ن‬

‫‪،‬‬

‫‪22‬‬
‫ن‬

‫ن‬

‫‪،‬‬
‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ؤ‬

‫ا‬

‫ل‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ةا‬

‫ا‬

‫ء‬

‫را‬

‫ء‪ ،‬و‬
‫د ي إ ذا‬

‫ر‬

‫ن‬

‫ّ‬

‫ءآ ‪،‬و‬
‫ا‬

‫أو‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ة‬

‫‪.‬‬

‫‪.21‬‬

‫ا ض أن‬
‫ر‬

‫ها‬

‫نا‬
‫ر‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫) س(‬
‫‪،‬‬

‫ا ا ا‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ر )‬

‫ً‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪،‬‬

‫رة‬

‫ر‬
‫‪،‬و‬

‫‪،‬‬

‫‪ ،‬د‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا ي‬

‫ا‬

‫رو‬
‫ا‬

‫)‬

‫(‬

‫ال ا‬

‫ا‬
‫عا‬

‫ا‬

‫ا ن‬

‫ةا‬

‫(‪،‬‬

‫أ‬

‫اف‬

‫أ ا‬

‫وا‬

‫ا‬

‫‪.‬‬
‫‪ .22‬ا‬

‫ا ما‬
‫ةا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫م‬

‫ا‬

‫)‬

‫‪،‬د‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ر‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫(‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫‪،‬و‬
‫أ‬

‫ا‬

‫‪،‬و ما‬

‫" َْ م َ ا ْ َ ِّ ا ْ ْ َ ِ" د‬
‫ا ْ ْ َ ِ"‬

‫ل‬

‫نا‬

‫ا‬

‫و‬

‫ورة‪ ،‬ذ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫رإ‬

‫ن‬

‫نو‬
‫ا‬

‫‪ ) :‬ذو ا‬

‫أ‬

‫م‬

‫ة‪ ،‬ذو ا‬

‫ت‪،‬‬
‫رة ا‬

‫أ‬

‫ا‬

‫أ‬

‫‪،‬‬

‫ا‬
‫م‬

‫ا ز‬

‫أي‬
‫ا ص‬

‫‪،‬و‬

‫م‬

‫م‪ ،‬و‬

‫دل‬

‫ٍ‬

‫‪،‬و‬

‫ذي ا‬
‫ذي ا‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫ذي ا‬

‫‪:‬‬
‫ذي‬

‫‪،‬و‬

‫‪ ،‬وأ ن أ‬
‫‪،‬‬

‫أ‬

‫م (‪ ،‬و‬

‫ذي‬

‫"‬
‫‪،‬‬

‫ا‬

‫د‪.‬‬
‫‪ .23‬ا م‬

‫ورة‬

‫ا ءا ن‬

‫إ ‪،‬‬

‫م ا‬

‫و‬

‫و ّ‪ ،‬و َْ م ا ْ َ ْ ِ‬
‫با‬
‫ّ‬

‫ا ءا ن‬
‫ا‬

‫ا ي‬

‫‪،‬و ما‬

‫ا ما‬
‫ث‬
‫ا ي‬

‫و ف‪،‬‬
‫و‬

‫ا‬
‫ث‬

‫ا ما ي‬

‫ا‬

‫إ‬

‫ر أو ا‬

‫ةا‬

‫و ّ‪ ،‬و َْ م ا ْ ِ َ ب‬
‫اَْ ْ‬

‫ث‬

‫و‬

‫ف‬

‫ا‬
‫ا ي‬

‫و ّ‪ ،‬و َْ م ا ْ ِ َ َ ِ‬
‫ا ْ‬

‫ّ و‬

‫ث‬

‫ا ما ي‬

‫و ّ ‪ .....‬ا ‪ ،‬و ا‬

‫ب‬

‫ا‬

‫ما س‬
‫رة‬

‫ما‬

‫َْ م ا ْ ِ َ َ ِ‪ َْ ،‬م ا ْ ِ َ ب‪ َْ ،‬م ا ِّ ‪ َْ ،‬م ا ْ َ ْ ِ ا ْ َ ْ ُ م‪ َْ ،‬م ا ْ َ ْ ِ ‪ َْ ،‬م ا ّ َق‪ َْ ،‬م ا زِ َ ِ‪ َْ ،‬م‬

‫ْ َاب‪ َْ ،‬م ا ّ َ د‪ َْ ،‬م ا ْ َ ْ ِ ‪ َْ ،‬م ا ْ َ ْ ِ ‪ َْ ،‬م ا ْ َ ِ ‪ َْ ،‬م ا ْ ُ ُ د‪ َْ ،‬م ا ْ ُ ُوج‪ َْ ،‬م ا ْ ُ ُ َ ِ‪ َْ ،‬م ا ّ َ ُ ِ ‪،‬‬
‫ن‪ َْ ،‬م ا ْ َ ِّ ا‬
‫َْ م ا ْ ُ ْ َ ِ‬

‫ْ َ ِ‪ َْ ،‬م ا ْ َ ْ ةَ ِ‪ َْ ،‬م ا ِ ّ َ ِ‪ َْ ،‬م ا ّ ّ ِ‪ َْ ،‬م ا ْ َْ ِ ‪،‬‬

‫ا‬

‫م‬

‫أو‬

‫ث‬

‫إ‬
‫ا‬

‫‪ ،‬أو‬

‫ا‬

‫أن‬

‫‪ ،‬وأ م ا ب‬
‫ا‬

‫ا‬
‫ق‬

‫و‬

‫نأ‬

‫‪،‬و‬
‫ما‬
‫م‬

‫أ‬
‫و‬

‫و‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‪ ،‬و‬

‫ا ا‬

‫أن‬

‫ا ل‬

‫ا‬
‫م‬

‫ا‬

‫وا‬
‫ر‬

‫م‬

‫ر‪،‬‬

‫‪،‬و‬

‫ً‬

‫ج‬

‫أ‬

‫ل‪ ،‬و ن‬

‫أ‬

‫ا ءا ن ‪،‬‬

‫ت‬

‫أ ء‬

‫‪ ،‬ا‬

‫اره‬

‫ما‬

‫‪،‬ا‬

‫ما‬

‫ا ءا ن ‪،‬‬

‫م‬

‫‪،‬و‬

‫"‬

‫‪،‬‬

‫ن ا‬

‫ما‬

‫ن‬

‫ن‪ ،‬و‬

‫اره أ‬

‫ا ءا ن ‪،‬‬
‫ا‬

‫أ‬

‫رة‬

‫ك ما‬

‫ً‬

‫ص‬

‫؛ "ا و ‪،‬‬

‫ور د‬

‫ر‬

‫ا‬

‫ذ ا ءا ن‬

‫ا‬

‫إ‬

‫أ م ا ب‪ ،‬ر‬

‫ا‬

‫أو‬

‫أ ما‬

‫س‬

‫م‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬

‫ا‬

‫دا ر ت‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ت ‪ ،‬وأ‬
‫ه‬

‫أو‬
‫‪،‬‬

‫ا‬
‫‪.‬‬

‫ا رض‬

‫ال ا‬

‫‪.‬‬
‫ر‬

‫ن ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ّ‬

‫‪ ،‬وا س‬
‫تا‬

‫أ‬

‫ن‬
‫ا س‬
‫ا‬

‫ام‬

‫ا ع دا‬

‫ن‪ ،‬ا ي‬

‫‪،‬ا‬
‫ها‬

‫مأ ً‬

‫ر‬

‫أ ا‬

‫ى ا و ن‪،‬‬
‫را ‪ :‬ا‬

‫ا ر ن ا‬
‫ر‬

‫وا‬

‫ن ما‬

‫‪ ،‬وأ م ا‬

‫ا‬

‫‪.24‬‬

‫‪ .25‬أ‬

‫أو‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬

‫ما‬

‫ة‬

‫ت‬

‫و‬
‫ا‬

‫ما‬

‫‪ ،‬وا‬

‫‪،‬و ك م‬

‫د‪،‬‬

‫ا و ل‪،‬‬

‫‪ ،‬و م ذ ي ر‪ ....‬ا ‪ ،‬و‬

‫ث‬
‫م‬

‫ا‬
‫ث‬

‫‪،‬و م‬

‫أ م ا ب‬

‫ور‬

‫ةأ م‬

‫ا ءا ن ُ ف إ‬
‫و مأ‬

‫‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا س‪،‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ر‬

‫د ي ‪ ،‬وا‬

‫د‬

‫إ‬
‫‪،‬ا‬

‫ر‪ ،‬و إ اه‬

‫ا ةو‬

‫ةا‬
‫ة ا‬

‫و‬
‫ةا‬

‫آ ء ‪ ،‬و‬

‫ها‬

‫ال‬

‫أ‬

‫‪،‬ا‬

‫أي أ ٍ د‬

‫‪،‬‬

‫أن‬

‫در‬
‫‪،‬‬

‫أن‬

‫اث‬

‫ا‬
‫ا ق‬

‫ةا‬

‫ا‬
‫ا‬

‫!ا‬
‫‪،‬‬

‫ةإ‬
‫ز أن‬

‫ا‬

‫ا‬
‫م‬

‫وا‬

‫‪،‬‬

‫ر ا‬
‫ا‬

‫و‬
‫ى‪ ،‬و‬
‫ا ا‬

‫ج‬
‫ةا‬
‫ر‬

‫‪،‬و‬

‫م‬
‫و‬

‫ة‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪،‬و‬

‫دا‬

‫زا‬

‫ار‬

‫و ن‬

‫ا‬
‫ن‬
‫وا ا‬

‫ا‬

‫ان ا‬

‫أ‬

‫ا‬

‫ر‬

‫نا‬

‫دي‬
‫ا‬

‫ةا‬

‫ق‬

‫ا‬

‫ل أو‬

‫أ‬

‫ا‬

‫إ‬

‫أن‬

‫م‬

‫‪ ،‬وأ و‬
‫ا‬

‫ب‬

‫قو‬

‫‪،‬أ ا‬
‫ا‬

‫‪ ،‬و‬

‫ا س‬

‫ةا ر‬

‫ا ي‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬

‫ا‬
‫ا‬

‫ر‬

‫ا‬

‫م‬

‫ا‬

‫‪.‬‬
‫*******‬

‫ّ‬

‫أ ر‬
‫نا ب‬

‫ن‬

‫ا‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫أ‬

‫و‬
‫ن‬

‫ا‬
‫إ‬

‫ر‬

‫ا‬

‫‪.2‬‬

‫أ‬
‫أو ل‪،‬‬

‫‪.3‬‬

‫إ‬

‫حا‬

‫ن‬

‫اا‬

‫أو‬

‫ا‬

‫ا‬
‫دا‬

‫ور‬

‫و‬

‫ا‬

‫لا‬

‫ا‬

‫نا‬

‫با‬

‫وع‬

‫‪،‬‬

‫ا ا‬
‫دى ا و‬

‫دي‬
‫ا‬

‫ا ى‬

‫ن‬

‫أن ا ب‬

‫ر‬

‫‪ ،‬و‬

‫وى‬

‫ا ن‪،‬‬

‫إ‬

‫أن‬

‫ًا‪ ،‬أي‬

‫دى ا‬

‫ء‬
‫ر‬

‫ة‪،‬‬

‫ا ول‬
‫ن‬

‫ا‬

‫‪.‬‬

‫أ‬

‫أي د‬

‫ا‬

‫و د‬

‫ن ىا ب‬
‫ل‬

‫ن إ‬

‫ا‬

‫ا ه‪ ،‬و‬

‫‪ ،‬أو‬
‫ح‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ا و ل‪ ،‬أو‬

‫‪:‬‬

‫ا ب‬
‫‪ ،‬وأ ن‬

‫إ‬

‫ورة و‬

‫با‬

‫‪ .1‬ا ي‬

‫‪.4‬‬

‫ا ا‬

‫ر‬

‫ر‬

‫ا‬

‫ً‬

‫ا‬
‫ا‬

‫إ‬

‫ظ‬

‫ا‬
‫ا‬

‫ا‬
‫ا‬

‫‪،‬و‬
‫ورة‬

‫ا ورة ا‬

‫‪،‬و‬

‫و‬

‫ه ا و ر ة‪.‬‬
‫ء‪،‬‬

‫ور د ت آ ر‬
‫ا‬

‫ً‬
‫ي أن‬

‫ن‬

‫دأ‬

‫إ‬

‫و‬

‫م‪.‬‬
‫أي‬

‫ا‬

‫د‬

‫وز أ‬

‫ة‬

‫ً ا‬

‫‪،12‬‬

‫ا‬

‫وذ‬
‫‪ .5‬ا‬

‫ا ن‬

‫ا‬

‫‪ ،‬و‬

‫ذا‬
‫ء‬

‫أن ر‬

‫ر‬

‫‪.6‬‬
‫نر‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ًا‬

‫ا‬

‫د‬

‫ر‬

‫ن‬

‫‪ ،‬وا‬

‫أن ا‬
‫ن‬

‫ال‬

‫ال ا‬

‫نأ‬

‫)‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫اث ا‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ا‬

‫‪،‬و نآ‬

‫ء‬

‫ّ‬
‫ر ‪12‬‬

‫‪،‬‬
‫ل وا‬

‫ا ر ة (‪.‬‬

‫را‬

‫ا‬
‫أ‬

‫اا ر‬

‫‪،‬و‬

‫و‬

‫ا‬

‫‪ ،‬و‬

‫ر‬
‫أن‬

‫ر‬

‫‪.‬‬

‫ا‬
‫ن‬

‫ا‬

‫لا‬
‫ا‬

‫د ا‬
‫أن ا‬

‫‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫م‬

‫ا‬

‫أن ا‬

‫ا ا ر‬
‫ا‬

‫ا‬

‫و‬

‫ة ‪ ،‬وا ر‬

‫‪.‬‬

‫أن‬
‫أ‬

‫مو‬

‫نا‬

‫ىا ب‬

‫ن‬

‫‪.‬‬
‫ا ة‪.‬‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ال ا‬

‫أ ا‬

‫دا‬

‫‪،‬و‬

‫‪ ،‬إذ ًا‬

‫ن‬

‫إ‬

‫دأ‬

‫ها‬

‫ا‬

‫ال ا‬

‫ا م ا‬

‫‪12‬‬

‫ة‬

‫ال ا‬

‫ال ا‬

‫إ‬

‫ا د ‪،‬و‬

‫ون أ‬

‫را‬

‫‪ 12‬أو ‪ 13‬أو ‪14‬‬

‫ا ي‬

‫‪،‬‬

‫ا‬
‫ا‬

‫ا ‪ ،‬و ا م ا ءا ن‬

‫ا‬

‫‪12‬‬

‫ا‬

‫ورة‬

‫م ا ور ) ا‬
‫أ‬

‫ا‬

‫أ أو‬

‫ن‬

‫و‬

‫ر ا‬

‫نأ‬

‫‪.11‬‬

‫اء‬

‫ا‬

‫ر‬

‫ا‬

‫ر‬
‫ا‬

‫‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪ ،‬و‬

‫أن‬

‫ا‬

‫ذ‬

‫د ا‬

‫‪.10‬‬

‫أ‬

‫أن‬

‫‪،‬‬

‫ة‬

‫ا‬

‫ن‬

‫نا‬

‫أ ر‬
‫ا‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫أي‬

‫ء أ‬

‫ة‬

‫‪،‬‬

‫ال ا‬

‫‪ .8‬إ‬
‫‪.9‬‬

‫ه‬

‫د ا ءا ن ‪ ،‬و‬

‫(‪.‬‬
‫ار ط ر‬

‫و‬

‫دا‬

‫ن‪ ،‬و‬

‫ن‬

‫ا رض ا‬

‫‪.7‬‬

‫ت‬

‫ا م‪ ،‬و ذ‬

‫‪.‬‬

‫ا‬
‫ا‬

‫ا‬

‫ال ا‬

‫ا‬
‫رق ا‬

‫ا‬
‫م‪ ،‬و‬

‫ا‬

‫‪،‬و‬
‫‪11‬‬

‫حا‬
‫ً‪ ،‬ن ا‬

‫ال ا‬

‫ا‬

‫‪،‬و‬
‫ا ي‬

‫ن‬
‫ث‬

‫م ‪ 22‬أو ‪23‬‬
‫م‬

‫ا‬
‫ر‬

‫ا‬

‫نا‬

‫د ور‬

‫ا‬
‫نر‬

‫ا ا‬

‫‪ .13‬أ ا‬

‫‪،‬‬

‫تإ‬

‫و‬
‫ا‬

‫إ‬

‫ا‬
‫ا‬

‫يا‬

‫‪ .15‬ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ها ر م‬
‫قا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪.14‬‬

‫ا‬

‫أ‬

‫ا‬

‫ر‬

‫ن‪ ،‬و‬

‫نإ‬

‫م‬

‫‪،‬و‬
‫م‬

‫أ‬

‫ا ن‪،‬‬

‫ا‬

‫ا ورة ا‬
‫ا‬

‫ا‬

‫ا ي‬

‫و‬
‫ا‬

‫ا‬

‫ا ء‪،‬‬

‫أن‬

‫ا‬

‫إ‬
‫ا‬

‫د‬

‫و‬

‫دور ي‬

‫ت‬

‫ري‬
‫ا‬

‫ا ا‬

‫ا‬

‫ة‬

‫‪ ،‬و‬

‫تا‬

‫ال ا‬

‫)‪،(2 ، 3 ، 3، 3 ، 2 ، 3 ، 3‬‬
‫ي‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫ا‬
‫لا‬

‫ا رض ا‬

‫ا‬

‫نا‬

‫ي‬

‫ا‬

‫ظ‬

‫)‪ ،(3 ، 2 ، 3 ، 3، 3 ، 2 ، 3‬و‬

‫ر ا‬
‫نر‬

‫‪،‬و‬

‫ا‬
‫ا‬

‫ن‬

‫‪.‬‬
‫ر‬

‫ا‬

‫‪،‬و ً‬

‫ن‬

‫ال‬

‫ت‪ ،‬ا‬

‫‪.‬‬

‫‪.16‬‬

‫ا‬
‫ا ما‬

‫ر‬

‫ب‬

‫ن‪،‬‬

‫ا‬

‫ا تأ‬

‫‪،‬و‬

‫ذو ا‬

‫‪،‬‬

‫ة‪ ،‬ذو ا‬

‫أ ً ا‬

‫م‪ ،‬و‬

‫‪.‬‬
‫أن‬

‫ا‬

‫ال ا‬

‫‪ ،‬أي‬

‫ت أن‬

‫وأ س ذ‬

‫ا‬

‫ار‬

‫م‬

‫أن‬

‫ن‬

‫‪.‬‬

‫‪.12‬‬

‫ا ي‬

‫ا‬

‫ال ا‬

‫ا‬

‫ر‬

‫ار ا ر ق ا‬

‫ى‪ ،‬و ا‬

‫ر‬

‫ا‬

‫ر‬

‫نا‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ا ي‬

‫‪،‬و‬
‫ا‬

‫ا و ل ‪ ،‬وأ ن‬

‫ال ا‬
‫ا‬

‫ر‬

‫‪،‬و‬
‫أ‬

‫ر‬
‫ُ ّ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ال ا‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫مأ‬

‫‪،‬‬
‫ر س‪ ،‬و‬

‫إ‬

‫‪ ،‬وأ‬

‫ا‬

‫ً‬
‫ا‬
‫ذا‬

‫أن‬

‫ا‬
‫ر أي‬
‫إ‬

‫ري‬
‫ا‬

‫أ ا‬

‫ا‬
‫ا‬

‫ا‬

‫‪ ،‬و‬

‫‪.‬‬

‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬

‫ر‬
‫ن‬

‫رق ا‬
‫ا رق ا‬

‫و‬

‫‪9‬ا‬

‫دي ا‬

‫م‪ ،‬و‬

‫ا‬
‫م‪ ،‬و‬

‫‪11‬‬

‫م‬
‫‪،‬‬

‫ا‬

‫ن‬

‫أن‬

‫ا‬

‫ن‬

‫حا‬

‫ً‪ ،‬ن ا‬

‫ا‬
‫ا‬

‫ري‬

‫‪،‬و‬

‫ا ي‬

‫أ‬
‫ر‬

‫ا رض ا‬
‫ا‬

‫ال ا‬

‫ى‪ ،‬و‬
‫إ‬

‫ال ا‬

‫ا‬
‫ن‪ ،‬و‬

‫ن ‪12‬‬

‫ث‬

‫ا‬
‫نإ‬

‫‪.‬‬
‫*******‬

‫ا‬

‫ق‬

‫أ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ن‬
‫ا‬

‫م ‪ 22‬أو ‪23‬‬
‫ر‬

‫م‬

‫]‪ [2020- 2019‬أ‪ .‬د‪.‬‬

‫‪،‬و‬

‫ن ا‬
‫ا‬

‫‪،‬أ ا‬

‫أ‬
‫ا‬
‫ار‬

‫ال ا‬

‫‪ ،‬أي‬
‫‪،‬‬


Aperçu du document 1طريقتنا للتقويم.pdf - page 1/11
 
1طريقتنا للتقويم.pdf - page 3/11
1طريقتنا للتقويم.pdf - page 4/11
1طريقتنا للتقويم.pdf - page 5/11
1طريقتنا للتقويم.pdf - page 6/11
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


   1
1
1
    2
ea2803
etude detritus

🚀  Page générée en 0.02s