لغه عربيه س3 .pdfNom original: لغه عربيه س3.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Adobe Acrobat 6.0 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/04/2020 à 09:31, depuis l'adresse IP 197.1.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 62 fois.
Taille du document: 5.7 Mo (426 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document


WÒOº≤uÒ∑∞« WÒ¥¸uNLπ∞«
WO°d∑Ò∞« …¸«“Ë

W°¸UIL∞«
‹U¥UHJ∞U°
rºI∞« W≤ËÒb±‡
WOÒ°dF∞‡« WGKÒ∞« w≠‡
wßUß_« rOKF∑Ò∞« s± W∏∞U∏Ò∞« WMº
Ò ∞«

w§u¨«bO∂∞« wM©u∞« eØdL∞«

`∞UÅ s° œöO± : “Uπ≤≈Ë rOLB¢
dL´ s° ÷U¥¸ : Âu߸
Top printing

: W´U∂©

wßUß_« rOKF∑Ò∞« s± W∏∞U∏Ò∞« WMºÒ∞« rºI∞« W≤ËÒb±
)WOÒ°d´ WG∞(
W±bÒI±
? rºI∞« W≤ËÒb± «–UL∞
g
Ò L¢ s± ‹U¥UHJ∞U° W°¸UIL∞« o≠Ë ‰UG∑®ô« tOC∑I¥ U± v∞≈ W°Uπ∑ß« W≤ËÒbL∞« Ác≥ l{Ë rÒ¢ bI∞
‹«dØÒc± s± «œb´ sLÒC∑¢ w≥Ë ,rKÒF∑∞« ‚Uº≤√ nK∑ª± Âd∑∫¥ )ÃöF∞«Ë hOªA∑Ò∞«Ë rOOI∑Ò∞«( wBOªA¢
rKÒF∑∞« vK´ b´Uº¢ …«œ√ UNKLπ± w≠ q∏ÒL¢ UN≤Ò√ ôÒ≈ bÅUIL∞« YO• s± nK∑ª¢ ÃöF∞«Ë ÃU±œù«Ë V¥¸b∑Ò∞«
W≠U{≈ UNJKÒL¢ V§«u∞« ‹U¥UHJ∞« oIÒ∫¢ ÊULC∞ sOLzöL∞« ÃöF∞«Ë r´bÒ∞« r¥bI¢Ë ‹U°uFB
Ò ∞« hOªA∑°
.rNLKÒF¢ ‚Uº≤√Ë o≠«u∑¢ w∑∞Ò« s¥¸UL∑Ò∞« ◊UL≤√ s± t•d∑I¢ UL° W¥UM´ s± s¥eOÒL∑LK∞ tO∞u¢ U± v∞≈

? ‹«dØÒcL∞« q∏ÒL∑¢ rO≠
s¥¸UL¢ 10 …b•«Ë qÒJ° WOÒßUß√ ‹«dØÒc± -1
ÊUM¥dL¢ …b•«Ë qÒJ° WOÒ§U±b≤« ‹«dØÒc± -2
s¥¸UL¢ 5 …b•«Ë qÒJ° eOÒL¢ ‹«dØÒc± -3
l± UNM± …b•«Ë qÒØ o≠«u∑¢Ë ,r´bÒ∞«Ë V¥¸b∑Ò∞« ‹«dØÒc± ‹«dØÒcL∞« s± W£ö∏Ò∞« ·UMÅ_« Ác≥ vLÒº¢Ë
.Z±U≤d∂∞« ·«b≥√ s± Èdî√ ·«b≥√ vK´ qL∑A¥ Ê√ sJL¥ eOÒL± wßUß√ ·b≥
‹ULKÒF∑Ò∞« w≠ U∂Kß d£ÒR¢ w∑∞Ò« ¡UDî_« Wπ∞UFL∞ ‹bÒ´√ s¥¸UL¢ 5 UNM± …b•«Ë qÒJ° Ãö´ ‹«dØÒc± - 4
.WI•ö
Ò ∞«
‹UO≤UJ±≈ rKÒF∑LK∞ `O∑¢ s¥¸UL¢ vK´ Íu∑∫¢ UN≠UMÅ√ ·ö∑î« vK´ W≤ËÒbL∞U° WMLÒCL∞« ‹«dØÒcL∞« ÊÒ≈ <
UL° ’
Ò Uª∞« tIº≤ Vº• qÒØ ÂbÒI∑∞U° U°UFO∑ß« Ÿdß_«Ë «¸«b∑Æ« d∏Ø_« sOLKÒF∑LK∞ `Lº¢ ULØ ,»¸Òb∑∞«
.eOÒL∑Ò∞« s¥¸UL¢ s± t•d∑I¢
WKÆdF±Ë …¸dÒJ∑± ¡UDî√ UNOK´ ‰UG∑®ô« ‰öî ‹bŸ …eOÒL± ·«b≥Q° UßUß√ ÃöF∞« ‹«dØÒc± qB∑Ò¢
.WI•ö
Ò ∞« ‹ULKÒF∑K∞

3

? ‹«dØÒcL∞« dL∏∑º¢ nOØ
”«dÒØ ÊuJ¢ Ê√ Ë√ w߸bL∞« »U∑JK∞ ö¥b° d∂∑F¢ Ê√ wG∂M¥ ô ‹«dØÒcL∞« Ác≥ ÊÒ√ v∞≈ …¸U®ù« ¸bπ¢
.WOÒDî WHB°Ë UO∞¬ qÒG∑º¢ s¥¸UL¢
: bBÆ rKÒFL∞« UNO∞≈ œuFO∞ ‹«dØÒcL∞« Ác≥ XF{Ë bI∞
œuBIL∞« rKÒF∑ÒK∞ WLzö± s¥¸UL¢ ëdª∑ß« >
/ WOÒßUß√ ‹«dØÒc±( wKOLJ∑Ò∞« qLF∞« «c≥ v∞≈ W§U• w≠ sOLKÒF∑± Èb∞ UNL´œ Ë√ ‹ULKÒF¢ eOØd¢ >
)eOÒL¢ ‹«dØÒc±
)ÃU±œù« ‹«dØÒc±( w§U±b≤« l°U© ‹«– WDA≤√ vK´ sOLKÒF∑L∞« lOL§ V¥¸b¢ >
‹«dØÒc±( hOªA∑Ò∞«Ë rOOI∑Ò∞« d£≈Ë rKÒF∑Ò∞« ¸Uº± ‰öî W¢uÆu±Ë …œuBI± Ãö´ ‰UL´Q° ÂUOI∞« >
)ÃöF∞«

? ‹«dØÒcL∞« qLF∑º¢ nOØ
: ‡° qB∑Ò¢ ‹U≤UO° eOÒL¢ Ë√ WOÒ§ö´ Ë√ WOÒ§U±b≤« Ë√ WOÒßUß√ …dØÒc± qÒØ l∞UD° b§u¢
WOÒ´dH∞« W¥UHJ∞« >
eOÒLL∞« ·bN∞« >
◊UAMÒ∞« >
hB
Ò ª¢ sO• w≠ ÃU±œù« ‹«dØÒc±Ë WOÒßUß_« ‹«dØÒcL∞« ‰ULF∑ß« W¥«b∂∞« w≠ sOLKÒF∑L∞« qÒJ∞ sJL¥Ë
œbÒ∫¥Ë ‹«dØÒcL∞« Ác≥ ‰ULF∑ß« ’d≠ qC≠√ ¸U∑ª¥ Ê√ rKÒFLK∞Ë ,rKÒF∑Ò∞« w≠ UIº≤ Ÿdßú∞ eOÒL∑Ò∞« ‹«dØÒc±
.pK¢ Ë√ …dØÒcL∞« Ác≥ œUL∑´ô ·ËdEÒ∞« Vº≤√
v∑Ò•Ë hOªA∑ÒK∞ …«œQØ n™
Ò u¢ p∞– l± UNMÒJ∞ »¸Òb∑Ò∞« w≥ WOÒßUß_« ‹«dØÒcLK∞ v∞Ë_« WHO™u∞« ÊÒ≈
.WLOKF∑ÒK∞ »UFO∑ß« Âb´ Ë√ ÊdÒL∑Ò∞« w≠ hI≤ ÁU¢Q± SDª∞« ¸bB± ÊÒ√ sOÒ∂¢ v∑± ÃöF∞«
dOÒª¢ s± rKÒFL∞« sJÒL∑¥ v∑Ò• œuBI± d±√ u≥Ë lH¢d± W•d∑IL∞« s¥¸UL∑Ò∞« œb´ ÊÒ√ WE•öL∞U° d¥bπ∞«Ë
W´uLπ± Èu∑º±Ë UNM± œuBIL∞« ·bN∞«Ë U≥“Uπ≤ù hB
Ò ªL∞« XOÆu∑Ò∞« l± s¥¸UL∑Ò∞« Ác≥ s± ¡ö∑¥ U±
.qBH∞«

ÃöF∞« ‹«dØÒc±
.sOLKÒF∑L∞« WDA≤√ qOK∫¢ bM´ WKπ
Ò ºL∞« …d¢«u∑L∞« ¡UDî_U° ôÒ≈ ‹«dØÒcL∞« Ác≥ vMF¢ ô
w≠ ‹«dØÒc± œ«b´≈ tMJL¥ W∞U∫∞« Ác≥ w≠Ë WOÒ§ö´ ‹«dØÒc± UNO≠ Õd∑I¢ r∞ ¡UDî√ rKÒFL∞« bÅd¥ bÆË
.p∞c∞ WK∏±QØ W≤ËÒbL∞« ‹«dØÒc± «bL∑F± ÷dG∞«
Í
Ò √ w≠ …œbÒ∫± ‹U°uFÅ ÊuN§«u¥ s¥c∞Ò« sOLKÒF∑L∞« q∂Æ s± W¥Òœd≠ WHB° WOÒ§öF∞« ‹«dØÒcL∞« qLF∑º¢
.rKÒF∑Ò∞« Z±U≤d° s± l{u±
4

? ‹«dØÒcL∞« qLF∑º¢ v∑±
: WO∞U∑Ò∞« ‹UO≤UJ±ù« o≠Ë W≤ËÒbL∞U° WMLÒCL∞« ‹«dØÒcL∞« ‰ULF∑ßô jDÒª¥ Ê√ rKÒFLK∞
,eOÒL∑Ò∞« ‹«dØÒc±Ë WOÒßUß_« ‹«dØÒcL∞« v∞≈ W∂ºMÒ∞U° rKÒF∑Ò∞« WDA≤√ ¡UM£√ sJL¥ ULØ ÃU±œù« vK´ V¥¸b∑Ò∞« bBÆ WOÒ§U±b≤ô« ‹«dØÒcL∞« v∞≈ W∂ºMÒ∞U° wπNML∞« rKÒF∑Ò∞« ¡UN∑≤« bM´ ,sOÒF± ·b≥ u∫≤ tNO§u¢ ·bN° rKÒF∑∞« W¥UN≤ bM´ UN∞ULF∑ß«
rKÒF∑Ò∞« ¡UM£√ p∞– ÊUØ ¡«uß WOÒ§öF∞« ‹«dØÒcL∞« v∞≈ W∂ºMÒ∞U° sOLKÒF∑L∞« iF° Èb∞ d∏ÒF¢ WE•ö± bM´ .sOLKÒF∑L∞« Ãu∑ML∞ wBOªA∑Ò∞« rOOI∑Ò∞« bF° Ë√

ÊuH∞ÒRL∞«

5

W}ÒzUNM∞« W¥UHJ∞«
W´uÒM∑± W¥Òœdß UÅuB≤ √dI|
vMFL∞« ¡UM° w≠ t¢«¸bÆ UH™
Ò u±

WOÒ´dH∞« W¥UHJ∞«
‰öî s± t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§« vMF± WOÒKÒJ∞« t∑OM°

◊UAÒM∞«
…¡«dÆ

eOÒLL∞« ·bN∞«
W°U§û∞ WF¥dß W∑±UÅ …¡«dÆ hMÒ∞« …¡«dÆ
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥ ‰«Rß s´

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ò MÒ∞«

Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« w≠ ÂÌuÚ¥Ó ‰ÔË]√Ó

¡U§
Ó ¸Ú√Ó w≠ UOÒÎK±Ó qÓ±]QÓ∑Ó≠Ó .ÊÓu•
Ô dÓLÚ¥ÓËÓ ÊÓu∂ÔFÓKÚ¥Ó cÓO±ö
Ó ∑]∞« bÓ§
Ó ËÓ Y
Ô OÚ•
Ó Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« WÓ•
Ó Uß
Ó ‚
Ï ¸U©
Ó qÓî
Ó œÓ
X
 MÚLÓß
Ú ù« sÓ± bÔ´UIÓ±Ó UNÓ∑Ó∫
Ú ¢Ó X
Ú OÓM°Ô ‰ö
Ó EΩ∞« WÔ≠Ó¸«ËÓ ¸ÏUπ
Ó ®
Ú √Ó UNÓO≠ X
Ú H]DÓÅ
Ú « w∑∞]« …dÓO∂JÓ∞Ú« W•
Ó Uº
] ∞«
j
Ω ª
Ó ∞ÚU° ‹
Ì U°ÓU∑ÓØËÓ WÌKÓOL§
Ó ¸ÌuÓB
Ô °Ô WIÓ¥b∫
Ó ∞ÚU° WÔDÓO∫
 LÔ∞« ÊÔ«¸ÓbÔπ
Ô ∞« X
 ≤Ó«œÓ“Ú« bÚÆÓËÓ .cÔO±ö
Ó ∑]∞« UNÓOÚKÓ´Ó f
Ó Kπ
Ú OÓ∞
.UNÓ¢Ó¡Ó«dÓÆ ŸÓUDÓ∑Óß
Ú « u∞Ó ‚
Ï ¸U©
Ó vM]LÓ¢Ó .k
 OKGÓ∞Ú« œuÓß
Ú _Ó«
v±Ó«bÓIÔ∞Ú« rÚ≥cO±ö
Ó ¢Ó vKÓ´Ó ÊÓuLÔKΩº
Ó ¥Ô ÊÓuLÔKΩFÓLÔ∞ÚU≠Ó ,W•
Ó Uº
] ∞« Ác≥Ó w≠ ·
 uÚª
Ó ∞Ú« vKÓ´Ó Y
Ô FÓ∂Ú¥Ó ¡Ów
Ú ®
Ó ôÓ
n
Ô I¢Ó X
Ú ≤ÓUØÓ .‰UHÓ©
Ú _Ó« sÓ± WÌ´ÓuLÔπ
Ú ±Ó v∞Ó≈ tL¥bIÚ∑Ó∞ vMÓ∂ÚÔ∞ tOÚ∞Ó≈ X
Ú ´ÓdÓß
Ú √Ó UL]∞Ó t±Ω√Ô bÓ¥Ó ‚
Ï ¸U©
Ó „
Ó dÓ¢Ó .rÚNÔ≤ÓuKÔ∂ΩIÓ¥ÔËÓ
o
Ó KÓDÓ≤Ú«ËÓ X
Ô LÚB
] ∞« r]´ÓËÓ cÔO±ö
Ó ∑]∞« n
] DÓÅ
Ú U≠Ó dÔ¥bLÔ∞Ú« dÓH]Å
Ó v∑]•
Ó tÔ≤Óu∂Ô´ö
Ó ¥ÔËÓ tÔ≤ÓuHÔ©
 ö
Ó ¥Ô «ËcÔî
Ó QÓ≠Ó rÚNÔFÓ±Ó
.”
 ˸Ôb^∞« W¥Ó«bÓ° qÓ∂ÚÓÆ rKÓFÓ∞Ú« WO]∫
 ∑Ó∞ ÂÌ«dÓ∑•
Ú « w≠ ÊÓuHÔÆ«ÓË lÔOLπ
Ó ∞Ú«ËÓ w
^ Lß
Ú d]∞« w
^ M©
Ó uÓ∞« bÔOA
 M]∞«

98

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
lLπ∞ œbÒ∫± s±“ w≠ WF¥dß
W°U§ù« r´b¢ sz«dÆ

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«


Ó ° ËÚ√Ó rÚFÓMÓ° V
Ô O§
 √ÔËÓ h
] M]∞« √ÔdÓÆÚ√ - 1

.…ÏdÓO∂ØÓ Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« WÔ•
Ó Uß
Ó
.¡Ô«œÓdÚ§
Ó Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« ÷
Ô ¸Ú√Ó
.WÏMÓ¥]eÓ±Ô Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« ÂÔUº
Ó ÆÚ√Ó
.rÚNC
 FÚ°Ó lÓ±Ó V
Ó FK]∞« cÔO±ö
Ó ∑]∞« n
Ó ∞√Ó
.rKÓFÓ∞« WO]∫
 ∑Ó∞ ÂÌ«dÓ∑•
Ú « w≠ cÔO±ö
Ó ∑]∞« n
Ô I¥Ó

:h
Ω M]∞« w≠ ¡ÓU§
Ó ULÓ∞ W∂Óß
 UMÓLÔ∞« WKÓLÚπ
Ô ∞Ú« ÂÓU±Ó√Ó (x) WÓ±Óö
Ó FÓ∞« lÔ{
Ó √Ó r]£Ô qÓLÓπ
Ô ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó - 2

.¡ÎUÆÓbÅ
Ú √Ó Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« w≠ bÔπ
 ≤Ó
rÚ≥ÔcÓO±ö
Ó ¢Ó ÊÓuLÔKΩFÓLÔ∞Ú« V
^ ∫
 ¥Ô
.rKÓFÓ∞Ú« ÂÓ«dÓ∑•
Ú « cÔO±ö
Ó ∑]∞« rÔK]FÓ∑Ó¥Ó
.cÔO±ö
Ó ∑]∞« n
^ DÓB
Ú ¥Ó rÔKΩFÓLÔ∞Ú« dÔHΩB
Ó ¥Ô U±ÓbÓMÚ´
.‰ö
Ó EΩ∞« WÔ≠Ó¸«ËÓ ¸ÏUπ
Ó ®
Ú √Ó Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« WIÓ¥b∫
Ó °

11
10

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
lLπ∞ œbÒ∫± s±“ w≠ WF¥dß
W°U§ù« r´b¢ sz«dÆ

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

)X
Ú ≤Ó«œÓ“Ú« ,¡U§
Ó ¸Ú√Ó ,WÔ≠Ó¸«ËÓ( V
 ß
 UMÓLÔ∞« Ê
 UJÓLÓ∞« w≠ WÓOÓ¢ü« ‹
 ULÓKJÓ∞Ú« lÔ{
Ó √ÓËÓ h
] M]∞« √ÔdÓÆ√ - 3

.…dÓO∂JÓ∞« W•
Ó Uº
] ∞« ................................................................w≠ UOÒÎK±Ó ‚
Ï ¸U©
Ó qÓ±]QÓ¢Ó .‰ö
Ó EΩ∞« ................................................................ ¸ÏUπ
Ó ®
Ú √Ó WIÓ¥b∫
Ó ∞Ú« w≠ n
^ DÓB
Ú ¢Ó .WÌKÓOL§
Ó ¸ÌuÓB
Ô ° ÂUº
Ó ÆÚ_Ó« Ê«¸ÓbÔ§
Ô ................................................................ -

:h
Ω M]∞« s
Ó ± …Ób]LÓ∑Óº
Ú LÔ∞Ú« WÓKÓLÚπ
Ô ∞Ú« dÔD
Ω ß
Ó √Ô r]£Ô qÓLÓπ
Ô ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó - 4

.w
^ Lß
Ú d]∞« w
^ M©
Ó uÓ∞« bÔOA
 M]∞« o
Ó KÓDÓ≤Ú«ËÓ X
Ô LÚB
] ∞« r]´Ó Ó „
Ó dÓ¢Ó .t±Ω√Ô bÓ¥Ó ‚
Ï ¸U©
.UNÓ°Ó«uÓ°Ú√Ó WÔß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« X
Ú ∫
Ó ∑Ó≠Ó .Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« W•
Ó Uß
Ó v∞Ó≈ ‚
Ï ¸U©
Ó qÓî
Ó œÓ .Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« W•
Ó Uß
Ó w≠ cÔO±ö
Ó ∑]∞« lÓLÓ∑Ó§
Ú « -

: UNÓOK¢Ó w∑∞]« WÓKÓLÚπ
Ô ∞Ú« WÌKÓLÚ§
Ô qΩØÔ ÂÓU±Ó√Ó V
Ô ∑ÔØÚ√Ó r]£Ô qÓLÓπ
Ô ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó - 5
................................................................................... - ÂÌ«dÓ∑•
Ú « w≠ ÊÓuHÔÆ«ËÓ lÔOLπ
Ó ∞Ú« ................................................................................................. vMÓ∂Ú∞Ô tOÚ∞Ó≈ X
Ú ´ÓdÓß
Ú √Ó ........................................................................................................ dÔ¥bLÔ∞Ú« dÓH]Å
Ó 10
11

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
lLπ∞ œbÒ∫± s±“ w≠ WF¥dß
W°U§ù« r´b¢ sz«dÆ

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ω M]∞« vMÓFÚ±Ó V
Ô ß
 UMÓ¥Ô ULÓ° qÓLÓπ
Ô ∞« rÔLΩ¢Ó√Ô - 6

.......................................................................................................... tÔ≤]_Ó ‚
Ï ¸U©
Ó ·
Ó Uî
Ó ......................................................................................................... t±Ω√Ô bÓ¥Ó ‚
Ï ¸U©
Ó „
Ó dÓ¢Ó ................................................................................. cÔO±ö
Ó ∑]∞« n
^ DÓB
Ú ¥Ó ”
 ˸ÔbÔ∞« W¥Ó«bÓ° qÓ∂ÚÆÓ -

‰«ËÓ“ÓËÓ Ê
 UMÓµÚL©
Ú ôU° ‚
Ì ¸U©
Ó ¸uFÔ®
Ô vKÓ´
Ó ‰^bÔ¢Ó w∑∞]« WÓKÓLÚπ
Ô ∞Ú« tÔMÚ± Ã
Ô dª
Ú ∑Óß
Ú √ÓËÓ WÎ∑Ó±UÅ
Ó …ΡӫdÓÆ h
] MÒ∞« √ÔdÓÆÚ√Ó - 7
: t≠uÚî
Ó
...................................................................................................................................

: Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« WIÓ¥b•
Ó ‰ULÓ§
Ó vKÓ´
Ó ‰^bÔ¢Ó w∑∞]« qÓLÓπ
Ô ∞Ú« Ã
Ô dª
Ú ∑Óß
Ú √ÓËÓ WÎ∑Ó±UÅ
Ó …ΡӫdÓÆ h
] M]∞« √ÔdÓÆÚ√Ó - 8
.................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... -

13
12

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
lLπ∞ œbÒ∫± s±“ w≠ WF¥dß
W°U§ù« r´b¢ sz«dÆ

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

? Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« v∞Ó≈ …Ìd]±Ó ‰Ë]_Ó rÚN∞uî
Ô œÔ bÓMÚ´
 cO±ö
Ó ∑]∞« i
Ô FÚ°Ó ·
Ô Uª
Ó ¥Ó «–ÓULÓ∞ - 9
.................................................................................................................... .................................................................................................................... -

? «–ÓULÓ∞ ? Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« v∞Ó≈ p
Ó ∞uî
Ô œÔ s
Ó ± ‰Ë]_Ó« ÂuÚOÓ∞Ú« w≠ ·
Ô Uª
Ó ¢Ó qÚ≥
Ó ‚
Ì ¸U©
Ó Ê
Ó UJÓ±Ó X
Ó MÚØÔ uÚ∞Ó - 10
.................................................................................................................... .................................................................................................................... -

12
13

WO§U±b≤ô« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
lLπ∞ œbÒ∫± s±“ w≠ WF¥dß
W°U§ù« r´b¢ sz«dÆ

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
] M]∞«

rFÓDÚLÓ∞Ú« w≠
b•
Ó QÓ° ¡UA
Ó FÓ∞Ú« ‰ËÔUMÓ∑Ó∞ w°√ÓËÓ w±Ω√Ô X
Ô IÚ≠Ó«¸Ó W©
Ó ¸UHÓ∞Ú« WO]´u∂Ôß
Ú _Ô« WKÓDÚFÔ∞Ú« ‰Óö
Ó î

¡ÏU≠ÓdÓ•
Ô WHÓOEM]∞« t¢ôÓËU©
Ó v∞Ó≈ f
Ô Kπ
Ú ¥Ó ¡ËbÔNÔ∞ÚU° eÔO]LÓ∑Ó¥Ó ö
Î OL§
Ó U≤ÎUJÓ±Ó UMÓKÚî
Ó œÓ .r´UDÓLÓ∞Ú«
UMÓ∞Ó U≥ÓeÓπ
Ó •
Ó w∑∞]« W∞ÓËUD]∞« s´Ó w°√Ó ‰ÓQÓß
Ó .rÚNÔMÓOÚ°Ó ULÓO≠ Y
 ¥b∫
Ó ∞Ú« ·
Ó «dÓ©
Ú √Ó ÊÓu°Ô–ÓUπ
Ó ∑Ó¥Ó
.dÌO∂ÓØ »
Ì œÓ√Ó w≠ UMÓ¢U∂ÓKÓ©
Ó qÓπ
] ß
Ó ËÓ UMÓº
Ó KÓ§
Ú √ÓËÓ sÓOK±ÓUFÓ∞« bÔ•
Ó √Ó UMÓIÓ≠Ó«dÓ≠Ó

À
Ô «bÓ•
Ú √Ó ULÓNO≠ X
Ú FÓÆÓËÓ s
Ó ¥ÚcÓK]∞« Ê
Ó UJÓLÓ∞Ú«ËÓ Ê
Ó U±Óe]∞«ËÓ t¢UO]B
 ª
Ú ®
Ó Ã
Ô dª
Ú ∑Óß
Ú √Ó r]£Ô h
] M]∞« √ÔdÓÆÚ√Ó - 1
:h
Ω M]∞«


Ô UOÓB
 ª
Ú A
] ∞«
ÊÔU±Óe]∞«
ÊÔUÓJLÓ∞Ú«

15
14

WO§U±b≤ô« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

: rÚNzUA
Ó FÓ∞ WKÓzUFÓ∞Ú« œ«dÓ≠Ú√Ó ‰ËÔUMÓ¢Ó ¡ÓUMÓ£Ú√Ó À
Ó bÓ•
Ó U±Ó UHÎÅ
 «ËÓ h
] M]∞« qÔLΩØÓ√Ô - 2
bÚÓI≠Ó U≤Ó¸ÔUEÓ∑≤Ú« qÚDÔ¥Ó rÚ∞ÓË
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

14
15

eOÒL∑∞« …dØÒc±

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
] M]∞«

Íœ«bÓ§Ú√Ó ÷
Ô ¸Ú√Ó

Î zUÆÓ wM°ÓU§
Ó √ÓËÓ rÓº
Ó ∑Ó°ÚU≠Ó UNÓ° tIK^FÓ¢ÓËÓ ÷
 ¸Úú
Ó ∞ t∂Ω•
Ô V
 ∂Óß
Ó sÚ´Ó U±ÎuÚ¥Ó ÍbΩ§
Ó X
Ô ∞ÚQÓß
Ó
tO≠ ŸÔ¸ÓeÚ≤ÓËÓ UMÓ≤ÓbÔ±ÔËÓ UMÓ¢ÓuOÔ°Ô wM∂Ú≤ÓËÓ tOÚKÓ´Ó wA
 LÚ≤Ó Íc∞]« rÔ¥œ_Ó« p
Ó ∞–Ó w
Ó ≥ Íb∞ÓËÓ U¥Ó ÷¸Ú_Ó«ò
,UNÓL∫
Ú ∞ÓËÓ UNÓM∂ÓKÓ° bÓOH∑Óº
Ú MÓ∞ UMÓO®
 «uÓ±ÓËÓ UMÓ¢U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞ U∂ÎA
Ú ´Ô tÔMÚ± lÔLÓπ
Ú ≤ÓËÓ UMÓ¢uIÔ∞ «dÎC
Ó î
Ô ËÓ U∂ÒΕ
Ó
.…Ó¸ÓUC
Ó ∫
Ó ∞Ú« UNÓ° wM∂Ú≤ÓËÓ WÓ´ÓUMÓB
Ω ∞« UNÓMÚ± Y
Ô FÓ∂ÚMÓÓ≠ ÊÓœUFÓLÓ∞Ú«ÓË j
Ó HÚM]∞« ÃÔdª
Ú ∑Óº
Ú ≤Ó ÷
 ¸Ú_« sÓ±ËÓ
.ådÌOÚî
Ó qΩØÔ ¸ÔbÓB
Ú ±ÓËÓ ¡Ìw
Ú ®
Ó qΩØÔ qÔÅ
Ú √Ó Íb∞ÓËÓ U¥Ó ÷
Ô ¸Ú_ÓU≠Ó

16

eOÒL∑∞« …dØÒc±

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

: b^π
Ó ∞Ú« U≥
Ó «dÓ¥Ó ULÓØÓ ÷
 ¸Ú_Ó« bÓz«uÓ≠Ó UNÓO≠ dÔØÔ–Ú√Ó …ÎdÓIÚ≠Ó Ê
Ô uΩØÓ√ÔËÓ h
] M]∞« √ÔdÓÆÚ√Ó - 1
............................................................................................ UNÓ≤]_Ó ÷
Ó ¸Ú_Ó« b^π
Ó ∞Ú« V
^ ∫
 Ô¥
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

:h
Ω M]∞« w≠ ‹
Ú œÓ¸ÓËÓ ÷
 ¸Úú
Ó ∞ bÓz«uÓ≠Ó À
Ó ö
Ó £Ó dÔØÔ–Ú√Ó - 2
..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... -


 ¸Ú_ÓU° o
 K^FÓ∑]∞« v∞Ó≈ Ê
Ó Uº
Ó ≤Úù« lÔ≠ÓbÚ¢Ó w∑∞]« »
Ô U∂Óß
Ú _Ó« w
Ó ≥
 U±Ó - 3
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

17

eOÒL∑∞« …dØÒc±

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«


 Uº
Ó ≤Úû
 ∞÷
 ¸Ú_Ó« bÓz«uÓ≠Ó b^π
Ó ∞Ú« dÓØÓ–Ó - 4
.p
Ó ≥ÓU∂Ó∑≤Ú« ‹
Ú b]®
Ó b^π
Ó ∞Ú« UNÓ±Ób]ÆÓ WÓMÓ¥dÆÓ dÚØÔ–Ú«
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

,¡ÔULÓ∞Ú«( UNÓ¢«dÓOÚî
Ó vKÓ´
Ó WE
Ó ≠ÓU∫
Ó LÔ∞Ú« …¸ÓËdÔ{
Ó ËÓ ÷
 ¸Ú_Ó« W±ÓbÚî
 bz«uÓ≠Ó ‰ÓuÚ•
Ó s
 OÚKÓHÚ©
 s
Ó OÚ°Ó «¸Î«uÓ•
 qÔO]ª
Ó ¢Ó√Ó - 5
)...w
^ IM]∞« ¡Ô«uÓNÓ∞Ú«

............................................................................................................... : qÔHÚDΩ∞«
............................................................................................................ : o
Ô ¥bB
] ∞«
............................................................................................................... : ÔqHÚΩD∞Ú«
............................................................................................................ : o
Ô ¥bB
] ∞«

18

WOÒ§öF∞« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ò MÒ∞«

wΩH¥dΩ∞« ‰eMÚLÓ∞Ú« w≠
j
Ó ß
Ó ËÓ w
Ω H¥dΩ∞« t¢b]§
Ó ‰eMÚ±Ó w≠ tÔ∑ÓKÓDÚ´Ô ‚
Ï ¸U©
Ó vC
Ó ÓÆ WOÓ{
 ULÓ∞Ú« WHÓzUB
] ∞« w≠
V
Ó KÓ¨Ú√Ó wC
 IÚÓ¥ ÊÓUÓØ tÔM]J∞Ó .WHÓO∞_Ó« ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú«ÓË …dÓL∏ÚLÔ∞Ú« ¸Uπ
Ó ®
Ú _Ó«ÓË WKÓOLπ
Ó ∞Ú« ‰uIÔ∫
Ô ∞Ú«
UÓN∑ÓÆÓeÚÆÓ“ÓË dÓHÚÅÓ_« UÓN≤ÚuÓK° ÓVπÚ´Ô√ Ï…ÓdOGÓÅ ÏŒ«Ód≠ ÔgOFÓ¢ ÔYÚOÓ• WÓMÓ§ÚbÓLÚ∞U° t∑ÚÆÓË

 uÔ∂∫
Ô ∞Ú«ËÓ ¡ULÓ∞ÚU° U≥Ób¥ËeÚ¢Ó sÚ´Ó n
^ JÔ¥Ó ö
Ó ≠Ó WKÓÅ
 «uÓÓ∑LÔ∞Ú«


Ó ° ËÚ√Ó rÚFÓMÓ° V
Ô O§
 √ÔËÓ h
] M]∞« √ÔdÓÆÚ√Ó - 1
sÓ¥dO∏ØÓ UÅ
Î Uª
Ó ®
Ú √Ó h
^ M]∞« dÔØÔcÚ¥Ó tÔ¢Ób]§
Ó ËÓ UÆθU©
Ó h
^ M]∞« dÔØÔcÚ¥Ó WKÓzUFÓ∞« œÓ«dÓ≠√Ó q]Ø h
^ M]∞« dÔØÔcÚ¥Ó ‚
Ì ¸U©
Ó ¡ÓUÆÓbÅ
Ú √Ó h
^ M]∞« dÔØÔcÚ¥Ó -

19

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ω M]∞« w≠ ‹
Ú œÓ¸ÓËÓ ULÓØÓ WÓOÓ∞U∑]∞« qÓLÓπ
Ô ∞Ú« V
Ô ¢Ω¸Ó√Ô - 2

 u∂Ô∫
Ô ∞Ú«ËÓ ¡ULÓ∞ÚU° U≥Ób¥ËeÚ¢Ó sÚ´Ó n
] JÔ¥Ó ô
.WMÓ§
Ó bÚLÓ∞Ú« w≠ tÔ∑ÓÆÚËÓ wC
 IÚ¥Ó ÊÓUØÓ
.t¢b]§
Ó ‰eMÚ±Ó w≠ tÔ∑ÓKÓDÚ´Ô ‚
Ï ¸U©
Ó vC
Ó ÆÓ

Ó V
Ω •
Ô vKÓ´
Ó ‰^bÔ¢Ó WÌKÓLÚ§
Ô s
Ú ´
Ó h
Ω M]∞« w≠ Y
Ô ∫
Ó °Ú√Ó - 3

 «dÓHKÚ∞ ‚
Ì ¸U©
........................................................................................................................

:h
Ω M]∞« s
Ó ± WÌ∂Óß
 UMÓ±Ô ‹
Ì ULÓKJÓ° ‹
 U¨
Ó «dÓHÓ∞Ú« qÔLΩØÓ√ÔËÓ h
] M]∞« √ÔdÓÆÚ√Ó - 4
j
Ó ß
Ó ËÓ w
Ω H¥dΩ∞« t¢b]§
Ó ‰eMÚ±Ó w≠ tÔ∑ÓKÓDÚ´Ô ‚
Ï ¸U©
Ó vC
Ó ÆÓ.........................................
......................................................... ¸Uπ
Ó ®
Ú _Ó«ÓË WKÓOLπ
Ó ∞Ú«.........................................
..........................................................................................................‹
 U≤Ó«uÓÓO∫
Ó ∞Ú«ËÓ

20

WOÒ§öF∞« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

: …ÎdÓOB
 ÆÓ …ÎdÓIÚ≠Ó UNÓMÚ± Ê
Ô uΩØÓ√ÔËÓ h
Ω M]∞« vMÓFÚLÓ∞ WÓ∂Óß
 UMÓLÔ∞Ú« qÓLÓπ
Ô ∞« ¸ÔU∑Óî
Ú √Ó - 5
n
 ¥dΩ∞« w≠ tÔ∑ÓKÓDÚ´Ô ‚
Ï ¸U©
Ó vC
Ó ÆÓ w
Ω ∫
Ó ∞« ‰UHÓ©
Ú √Ó lÓ±Ó V
Ô FÓKÚ¥Ó WKÓOLπ
Ó ∞Ú« ‰uIÔ∫
Ô ∞Ú« w≠ ‰Ôu]π
Ó ∑Ó¥Ó ÃU§
Ó b]∞« ŒÓ«dÓ≠ ‚
Ï ¸U©
Ó V
] •
Ó √Ó UNÓLÓFÓ©
Ú √ÓËÓ UNÓ° vMÓ∑Ó´ÚU≠Ó ........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

21

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ò MÒ∞«

‰öÓIÚ∑ß
Ú ô« bÔO´
qΩØÔ w≠ËÓ ÕÏdÓ≠Ó w
æ •
Ó qΩØÔ wH≠Ó ,”
Ì dÚ´Ô ÂuÚ¥Ó w≠ UNÓ≤]QÓØÓ WÔMÓ¥bLÓ∞ÚUÓ≠ ? WÌEÓIÓ¥Ó w≠ ÂÚ√Ó rÌKÚ•
Ô w≠ U≤Ó√Ó√Ó
.ÊÏU§
Ó dÓNÚ±Ó o
Ì ¥d©
Ó qΩØÔ w≠ËÓ qÏHÚ•
Ó WÌ•
Ó Uß
Ó
.¡ÎUNÓ°ÓËÓ ôÎULÓ§
Ó dÓEÓMÚLÓ∞Ú« bÔ¥e¢Ó WÔ≤Óu]KÓLÔ∞Ú« f
Ô O≤«uÓHÓ∞Ú«ËÓ j
Ô z«dÓA
] ∞«ËÓ WÏ≠Ód≠ÚdÓÔ± ÂÔö
Ó ´Ú_Ó« ?ȸÓ√Ó «–ÓU±Ó
Ô‚Ód≠ ÚXÓ§ÓdÓîÓË ÔW]O•ÓËÚdÓLÚ∞« Ô‹«ÓdzU]D∞« XÓI]KÓ•ÓË Ôe§«ÓuÓ∫Ú∞« XÓF≠Ô¸ÓË Ô»«ÓuÚ°Ó_« XÓ∫∑Ô≠
ÂÌUGÓ≤Ú√Ó vKÓ´Ó d™
 UM]K∞ ‚
Ô ËdÔ¢Ó WÌπ
Ó ON°Ó ‹
Ì U{
Ó «dÓFÚ∑ß
Ú « w≠ g
 OÚπ
Ó ∞Ú«ËÓ ”
 dÓ∫
Ó ∞Ú«ËÓ W©
Ó dÚA
^ ∞«ËÓ »
 U∂ÓA
] ∞«
.WÌ°ÓcÚ´Ó bÓO®
 U≤Ó√ÓËÓ
Íc∞]« s©
Ó uÓ∞Ú« d¥d∫
Ú ¢ÓËÓ ‰ö
Ó IÚ∑ß
Ú ô« WÔ•
Ó dÚ≠Ó ÈdÓ∂ÚJÔ∞« W•
Ó dÚHÓ∞ÚU° ÈdÓØÚcΩ∞« UNÓ≤]≈ ôÓ√Ó ! «cÓ≥Ó bÌO´ Í
^ √Ó
WMÓº
] ∞« ÂU¥]Ó√ q±UØÓ ÈbÓ±Ó vKÓ´ÓËÓ Z
 ON∂Ó∞Ú« ÂuÚOÓ∞Ú« «cÓ≥Ó w≠ t° ‰UHÓ∑•
Ú ô« v∞Ó≈ w
y º
 ≤u¢Ô q^ØÔ vFÓº
Ú ¥Ó
.b°Ó_Ó« v∞Ó≈ ¸Ôu]DÓ∑Ó¢ÓËÓ dÔ≥œÓeÚ¢Ó f
Ó ≤u¢Ô ÓqFÓπ
Ú OÓ∞ bΩJÓ∞Ú«ËÓ qLÓFÓ∞ÚU°

22

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«


Ó ° ËÚ√Ó rÚFÓMÓ° V
Ô O§
 √ÔË h
] M]∞« √ÔdÓÆÚ√Ó - 1


Ì dÚ´Ô WKÓHÚ•
Ó >
…dÓπ
Ó A
] ∞« bO´ >
sÚ´Ó h
^ M]∞« À
Ô b]∫
Ó ∑Ó¥Ó
‰ö
Ó IÚ∑ß
Ú ô« bO´ >
»
 U∂ÓA
] ∞« bO´ >

:h
Ω M]∞« lÓ±Ó o
Ô ≠Ó«uÓ∑Ó¢Ó w∑∞]« …¸ÓU∂ÓF∞« ÂÓU±Ó√Ó (x) WÓ±Óö
Ó ´
Ó lÔ{
Ó √Ó - 2

‰ö
Ó IÚ∑ß
Ú ô« bOF° ”
Ô UM]∞« ÕÓd≠Ó >
W∂Óß
Ó UMÓLÔ∞Ú« ÁcNÓ° ôÎUHÓ∑•
Ú « WÔMÓ¥bLÓ∞Ú« X
 KÓL]π
Ó ¢Ó >
Ó •
Ó >

 UM]∞« sÓ± qÏOKÆÓ œÏbÓ´Ó dÓC

 UNÓ±]_Ô« bOF° ‰ÏUHÓ∑•
Ú « uÓÔ≥ ÂÔuÚOÓ∞Ú« «cÓ≥Ó >

23

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

? ÂuÚOÓ∞Ú« «cÓ≥
Ó w≠ WÓMÓ¥bLÓ∞Ú« V
Ô ¢UJÓ∞Ú« n
Ó Å
Ó ËÓ «–ÓULÓ° - 3
..................................................................................................................... -

.UNÓ¢œÓU´
Ó dOÚ¨
Ó vKÓ´
Ó ‹
Ú dÓNÓ™
Ó ËÓ WMÓ¥bLÓ∞Ú« w≠ dÏOOGÚ¢Ó À
Ó bÓ•
Ó bÚIÓ∞Ó - 4
.p
Ó ∞–Ó vKÓ´Ó Êô]bÔ¢Ó sOÚ∑ÓMÓ¥dÓÆ dÚØÔ–Ú«
..................................................................................................................... -

? ‰UHÓ∑•
Ú ô« «cÓ≥
Ó w≠ „
Ó ¸ÓU®
Ó s
Ú ±Ó - 5
..................................................................................................................... -

 ULÓKJÓ∞Ú« ÷
Ô uΩ´
Ó √Ô - 6
: WÓOÓ∞U∑]∞« ‹
 ULÓKJÓ∞Ú« ÈbÓ•
Ú S° …ÓdÓD
] º
Ó LÔ∞Ú« ‹
WÌKÓOL§
Ó -V
Ô π
 FÚ¢Ô
Ó ON°Ó ‹
Ï U{
Ó «dÓFÚ∑ß
Ú «
.WÌ°ÓcÚ´Ó bÓO®
 U≤Ó√ÓËÓ ÂÌUGÓ≤Ú√Ó vKÓ´Ó d™
 UM]K∞ ‚
Ô ËdÔ¢Ó WÏπ
..................................................................................................................... -

:h
Ω M]∞« s
Ó ± p
Ó ∞–Ó vKÓ´
Ó ‰^bÔ¢Ó w∑∞]« …Ó¸ÓU∂ÓF∞Ú« Ã
Ô dª
Ú ∑Óß
Ú √Ó .‰UHÓ∑•
Ú ô« «cÓNÓ° V
Ô ¢UJÓ∞Ú« V
Ó π
 ´
Ú √Ô - 7
..................................................................................................................... -

24

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

? UNÓ≠ÔdFÚ¢Ó w∑∞]« œUOÓ´
Ú _Ó« i
Ó FÚ°Ó dÚØÔ–Ú« - 8
........................................................................................................................

? W∂Óß
Ó UMÓLÔ∞Ú« ÁcNÓ° WÎLÓOE
 ´
Ó WΕ
Ó dÚ≠Ó V
Ô FÚA
] ∞« Õ
Ó d≠Ó «–ÓULÓ∞ - 9
........................................................................................................................

? W∂Óß
Ó UMÓLÔ∞Ú« ÁcNÓ° p
Ó ∑•
Ó dÚ≠Ó s
Ú ´
Ó dÔ∂ΩFÓ¢Ô n
Ó OÚØÓ rÚNÔFÓ±Ó X
Ó MÚØÔ uÚ∞Ó - 10
........................................................................................................................
........................................................................................................................

25

WOÒ§U±b≤ô« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ò MÒ∞«

‰Ô«u]πÓ∞Ú« n
Ô ¢UNÓ∞«

qÔ¥u©
Ó qϧ
Ô ¸Ó w≥U∂Ó∑≤Ú« V
Ó KÓ§
Ó .‹
 «¸ÓUO]º
Ò ∞U° UEÒÎ∑ÓJÚ±Ô o
Ô ¥d]D∞« ÊÓUØÓ Wß
Ó ¸ÓbÚLÓÚ∞« sÓ± w¢œÓuÚ´Ó bÓMÚ´
ÁÔbÓ¥Ó lÔC
Ó ¥Ó ÊÓUØÓËÓ ¸«uÓDΩ∞« vKÓ´Ó dÔOº
 ¥Ó ,WÎIÓO≤√Ó ¡Ó«œÓuÚß
Ó WÎ∞ÓbÚ°Ô Íb¢ÓdÚ¥Ó ,rº
Ú π
 ∞Ú« n
Ô O∫
 ≤Ó ,W±ÓUIÓ∞Ú«
`
Ô OB
 ¥Ó …θÓU¢Ó : UFÎDΩIÓ∑Ó±Ô tÔ∏Ô¥b•
Ó ÊÓUØÓËÓ ,WØÓdÓ∫
Ó ∞Ú« s´Ó n
Ô Æ]uÓ∑Ó¢Ó ôÓ ÈdÓº
Ú OÔ∞« ÁÔbÓ¥ÓËÓ t≤–Ô√Ô vKÓ´Ó vMÓLÚOÔ∞«
w≠ bÓNÓA
Ú LÓ∞Ú« V
Ô Æ«¸Ó√Ô w≤UJÓ±Ó w≠ ‹
Ô dÚL]º
Ó ¢Ó .i
Ì Hª
Ó MÚ±Ô ‹
Ì uÚB
Ó ° À
Ô b]∫
Ó ∑Ó¥Ó «¸ÎuÚ©
Ó ËÓ lÌH¢ÓdÚ±Ô ‹
Ì uÚB
Ó °
X
Ú K]•
Ó ÈdÓ∂ÚØÔ WÎ∂ÓOB
 ±Ô Ê]√Ó X
Ô MÚMÓ™
Ó Íc∞]« q§
Ô d]∞« «cÓ≥Ó ‰U∫
Ó ∞ d£^QÓ∑]∞« mÓ∞U°Ó ‹
Ô dÚ£]QÓ¢Ó bÚÆÓËÓ …ÌdÓOÚ•
Ó ËÓ ‰Ìu≥Ô–Ô
.tÔ°Ó«uÓÓÅ bÓÓIHÓ≠Ó t∑KÓzUFÓ° ËÚ√Ó t°
,¸ËdÔLÔ∞Ú« ‹
 «¸ÓU®
Ó ≈ Â«dÓ∑•
Ú « ÊÓËœÔ WÓE]∑ÓJÚLÔ∞« o
Ó ¥dD]∞« lÓDÓIÚ¥Ó ÊÚ√Ó sÔOJº
Ú L∞Ú« œÓ«¸Ó√Ó ,…ÎQÓπ
Ú ≠Ó
,U∏Î≥ôÓ tÔMÚ± X
Ô °ÚdÓ∑ÓÆÚ« UL]∞ÓËÓ ,‹
 «¸ÓUO]º
] ∞« sÓ± tOÚKÓ´Ó U≠ÎuÚî
Ó p
Ó ∞–Ó qFÚ≠ sÚ± tFMÚLÓ∞ ÁÔuÓ∫
Ú ≤Ó X
Ô ´ÚdÓß
Ú QÓ≠Ó
UB
Î ª
Ú ®
Ó V
Ô ©
 Uª
Ó ¥Ô ÊÓUØÓ ÂÚ√Ó wM∂Ô©
 Uª
Ó ¥Ô ÊÓUØÓ√Ó UNÓ∑Ó´ÓUß
Ó rÚKÓ´Ú√Ó rÚ∞Ó ,åW±Óö
Ó º
] ∞« lÓ±Óò : ‰ÔuIÔ¥Ó tÔ∑ÔFÚLß
Ó
bÚIÓ∞Ó UIÒΕ
Ó rπ
Ú ∫
Ó ∞Ú« dOGÅ
Ó n
Ì ¢U≥Ó “ÓUNÓ§
 ÁbOÓ° X
Ô ∫
Ú LÓ∞Ó ? dÚî
Ó ¬ UB
Î ª
Ú ®
Ó V
Ô ©
 Uª
Ó ¥Ô ÊÓUØÓ bÚIÓ∞Ó UIÒΕ
Ó ? dÓî
Ó ¬
dÓ∂Ú´Ó Y
Ì ¥b∫
Ó ° ö
Î GA
Ó MÚ±Ô ÊÓUØÓ tÔ≤]√Ó X
Ô ØÚ¸ÓœÚ√Ó cÌzbÓMÚ´ ‰Ì«u]§
Ó n
 ¢U≥Ó “UNÓ§
 dÓ∂Ú´Ó UB
Î ª
Ú ®
Ó V
Ô ©
 Uª
Ó ¥Ô ÊÓUØÓ
Ú ¥Ô ôÓ rÓ∞ò : X
Ô ∞Ú¡ÓUº
Ó ∑Ó≠Ó n
 ¢UNÓ∞Ú«
å? W±Óö
Ó º
] ∞« bÓ´«uÓÓÆ j
Ó º
Ó °ÚÓ√ ¸uΩDÓ∑ÓLÔ∞Ú« “ÓUNÓπ
 ∞Ú« «cÓ≥Ó qÔLFÚ∑Óº
Ú ±Ô sÔº
 ∫

26

WOÒ§U±b≤ô« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

? qÓ§
Ô d]∞« È√Ó¸Ó U±ÓbÓMÚ´
 qHÚD
Ω ∞« ÁÓU∂Ó∑≤Ú« V
Ó KÓ§
Ó Íc∞]« U±Ó - 1
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

: ‰«u]π
Ó ∞Ú« n
 ¢UNÓ∞Ú« d]ß
 W≠ÓdFÚLÓ∞ qÔHÚD
Ω ∞« UNÓ° ÂÔuIÔOÓß
Ó w∑∞]« ‰ÓULÓ´
Ú _Ó« UNÓO≠ n
Ô Å
 √Ó h
Ω M]K∞ WÎ¥ÓUNÓ≤ ¸Ôu]B
Ó ¢Ó√Ó - 2
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

27

eOÒL∑∞« …dØÒc±

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ò MÒ∞«

Âb]∞U° ŸÔd^∂Ó∑]∞«

÷
Ó d]FÓ¢ÓËÓ cO±ö
Ó ∑]∞« bÔ•
Ó √Ó lÓÆÓËÓ sÓO•
 Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« W•
Ó Uß
Ó w≠ wzUÆÓbÅ
Ú √Ó lÓ±Ó V
Ô FÓ∞Ú√Ó X
Ô MÚØÔ
...vHÓA
Ú ∑Óº
Ú LÔ∞Ú« v∞Ó≈ tÔKÓIÚ≤Ó v´ÓbÚ∑Óß
Ú Ó¥ dÏO∏ØÓ ÂÏœÓ ·
Ó eÓ≤ÓË ·
 uÆÔuÔ∞« vKÓ´Ó …Ó¸ÓbÚIÔ∞Ú« tÔ¢ÚbÓIÓ≠Ú√Ó ÕÌËdÔπ
Ô ∞
Ó X
Ô OI°ÓËÓ À
Ô bÓ∫
Ó ∞Ú« w≤b]®
Ó
«cÓ≥Ó bÓ´Uß
Ó √Ô ÊÚ√Ó wMMÔJLÚ¥Ô n
Ó OÚØÓ ‰Ô¡ÓUº
Ó ¢Ó√Ó w≤UJÓ±Ó w≠ ULΣU§
Íu∫
Ú ≤Ó b^∑ÓLÚ¢Ó bÌOÓ° ‹
Ô dÚFÔ®
Ó –Ú≈ w¢dÓOÚ•
Ó w≠ U≤Ó√Ó ULÓMÓOÚ°ÓËÓ ! vHÓA
Ú ∑Óº
Ú LÔ∞Ú« v∞Ó≈ ‰uÅ
Ô uÔKÚ∞ sOJº
Ú L∞«

Ô dÚ∂Óî
Ú √Ó X
 OÚ∂Ó∞« v∞Ó≈ ‹
Ô bÚ´Ô U±ÓbÓMÚ´ËÓ ...åp
Ó Lº
Ú Æ v∞Ó≈ ŸÚdß
Ú √Ó Íb∞ÓËÓ U¥Ó UO]≥Óò : ‰ÔuIÔ¥Ó ‹
Ì uÚB
Ó °ËÓ
w°√Ó WÓ∂Ó∫
Ú Å
Ô X
Ô ´ÚdÓß
Ú √Ó v∑]•
Ó X
Ô KÚÅ
Ó ËÓ ÊÚ≈ U±ÓËÓ .vHÓA
Ú ∑Óº
Ú LÔ∞Ú« v∞Ó≈ w°U∫
Ó DÅ
Ú U° ¸ÓœÓU∂Ó≠Ó Íb∞«ËÓ
 UB
Ó LÔ∞Ú« –UIÓ≤Úù W±Ó“ö
] ∞« ÂbÒ∞« WÓO]LØÓ cÓî
Ú √Ó tÔMÚ± U∂Î∞U©
Ó w´«¸Ó– «œÒÎU±Ó V
 O∂D]∞« v∞Ó≈
w
] ∞Ó≈ dÓEÓÓ≤ tÔM]J∞Ó »
`
Ô LÓº
Ú ¥Ó ôÓ „
Ó dÓLÔ´Ô Ê]≈ Íb∞ÓËÓ U¥Ó p
Ó ∞Ó «dÎJÚ®
Ô ò:ö
Î zUÆÓ wM°ÓU§
Ó √Ó r]£Ô “Ï«eÓ∑´Ú«ËÓ n
Ï DÓ´Ó UNÓK^ØÔ …ÎdÓEÚ≤Ó
sÓ¥d{
 U∫
Ó ∞Ú« sÓ± b¥bFÓ∞Ú«ËÓ w°√Ó ‹
Ô bÚ§
Ó ËÓ w∞uÚ•
Ó ‹
Ô dÚEÓ≤Ó UL]∞Ó sÚJ∞Ó «dÎO∏ØÓ X
Ô HÚß
] QÓ∑Ó≠Ó .åp
Ó ∞cÓ°
qHÚDΩ∞« …Uπ
Ó ≤Ó sÚ± ‹
Ô bÚØ]QÓ¢ËÓ WMÓO≤QÚLÓD^∞U° X
Ô º
Ú º
Ó •
Ú √Ó U≥ÓbÓMÚ´ .rÚN±œÓ sÚ± WÌO]LJÓ° Ÿd^∂Ó∑ÓKÚ∞ ÊÓu∂Ô≥]QÓ∑Ó¥Ó
.WÌ¥]b≥Ó qÓLÓ§
Ú Ó√ Âb]∞U° ŸdΩ∂Ó∑]∞« : WLÓJÚ∫
 ∞Ú« vMÓFÚ±Ó X
Ô LÚN≠Ó UNÓ±uÚ¥Ó sÚ±ËÓ tK]∞« ‰uÚ∫
Ó °

28

eOÒL∑∞« …dØÒc±

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«


Ó œU∫
Ó ∞Ú« bÓ≥
Ó U®
Ó U±ÓbÓMÚ´
 qÔHÚD
Ω ∞« dÓFÔ®
Ó «–ÓULÓ° - 1
........................................................................................................................
........................................................................................................................

? «–ÓULÓ∞ ? tÔKÓFÓ≠Ó U±Ó qÔFÓHÚ¢Ó qÚ≥
Ó »
 _Ó« Ê
Ó UJÓ±Ó X
Ó MÚØÔ uÚ∞Ó - 2
........................................................................................................................
........................................................................................................................

? «–ÓULÓ∞ ? qHÚD
Ω ∞« n
 ÆuÚ±Ó w≠ p
Ó ¥Ô√Ú¸Ó U±Ó - 3
........................................................................................................................
........................................................................................................................

? qÓHÚD
Ω ∞« È√Ó¸Ó U±ÓbÓMÚ´
 V
 O∂D
] ∞« dÓFÔ®
Ó «–ÓULÓ° - 4
........................................................................................................................
........................................................................................................................

29

eOÒL∑∞« …dØÒc±

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

: ÂΩb]∞U° Ÿd^∂Ó∑]∞« ¡ÓUMÓ£Ú√Ó V
 O∂D
] ∞«ËÓ qHÚD
Ω ∞« bÓ∞«ËÓ s
Ó OÚ°Ó «¸Î«uÓ•
 ¸Ôu]B
Ó ¢Ó√Ó - 5
.............................................................................................................. : »
Ô _Ó«
........................................................................................................... : V
Ô O∂D]∞«
... ........................................................................................................... : »
Ô _Ó«
........................................................................................................... : V
Ô O∂D]∞«

30

WOÒ§öF∞« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ò MÒ∞«

n
 OFC
] ∞U° oÔ≠ÚdΩ∞«
n
Ó ÆÓÓË bÚÆÓ vLÓ´Ú√Ó Uª
Î OÚ®
Ó vIÓ∑Ó∞Ú« sÓO•
 …ÌdÓJΩ∂ÓÔ± WÓ´ÓUß
Ó w≠ tKLÓ´Ó v∞Ó≈ U∂Î≥«Ó– ÂÌUA
Ó ≥ bÔ∞«ÓË ÊÓUØÓ
…ϸÓUO]ß
Ó d^LÔ∑Ó≠Ó …ÎuÓDÚî
Ô uDÔª
Ú ¥Ó r]£Ô ,«dÎzU•
Ó …ÎdÓº
Ú ¥ÓËÓ WÎMÓLÚ¥Ó X
Ô H]KÓ∑Ó¥Ó sÔOJº
Ú L∞« ÊÓUØÓ .n
 OÅ
 d]∞« »
Ó dÚÆÔ
«dÎ∏ΩFÓ∑ÓÔ± n
 OÅ
 d]∞« v∞Ó≈ lÔ§
 dÚOÓ≠Ó WÏ°ÓdÓ´Ó d^LÔ∑Ó≠Ó …Ód]JÓ∞« bÔOF¥Ô r]£Ô ,«¸Îu´ÔcÚ±Ó ¡«¸ÓuÓ∞Ú« v∞Ó≈ b^¢ÓdÚOÓ≠Ó WδÓdº
Ú ±Ô
tÔLÓ∞Ó¬ bNÓA
Ú LÓ∞Ú« p
Ó ∞–Ó ÂÌUA
Ó ≥ bÔ∞«ËÓ È√Ó¸Ó UL]∞Ó .lÔOD∑Óº
Ú ¥Ó ö
Ó ≠Ó o
 ¥dD]∞« lÓDÚÆÓ œ^uÓ¥Ó tÔ≤]≈ .lÔIÓ¥Ó œÔUJÓ¥Ó v∑]•
Ó
vLÓ´Ú_Ó« a
Ô OÚA
] ∞« tÔ∞Ó dÓJÓA
Ó ≠Ó .bÔB
Ô IÚ¥Ó ÊÓUØÓ Y
Ô OÚ•
Ó v∞Ó≈ ÁÔœÓUÆÓÓË ÁbOÓ° cÓî
Ó √ÓËÓ tOÚ∞Ó≈ ¡ÓUπ
Ó ≠Ó ,tÔ∞ÓU•
Ó
å! «dÎOÚî
Ó „
Ó «“ÓU§
Ó ËÓ tÔK]∞« p
Ó IÓ≠]ËÓ Íb∞ÓËÓ U¥Ó p
Ó ∞Ó «dÎJÚ®
Ô ò:ö
Î zUÆÓ tÔ≠ÓËdÔFÚ±Ó

:h
Ω M]∞« lÓ±Ó o
Ô ≠Ó«uÓ∑Ó¢Ó w∑∞]« …¸ÓU∂ÓF∞Ú« ÂÓU±Ó√Ó (x) WÓ±Óö
Ó ´
Ó lÔ{
Ó √Ó - 1


 uº
^ ∞« >
V
 FÓKÚLÓ∞Ú« >
v∞Ó≈ V
Ï ≥«–Ó ÂÌUA
Ó ≥ bÔ∞«ËÓ
W∂Ó∑ÓJÚLÓ∞Ú« >
qLÓFÓ∞Ú« >

31

WOÒ§öF∞« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

: W∂Óß
 UMÓLÔ∞Ú« …¸ÓU∂ÓF∞ÚU° WÓKÓLÚπ
Ô ∞Ú« qÔLΩØÓ√Ô - 2
n
 OÅ
 d]∞« vKÓ´Ó / n
 Å
Ó uÚ∑Óº
Ú LÔ∞Ú« w≠ / ‰eMÚLÓ∞Ú« »
Ó dÚÆÔ / ‚
 uº
^ ∞« w≠
............................................................................................ a
Ó OÚA
] ∞« ÂÌUA
Ó ≥ bÔ∞«ËÓ bÓ§
Ó ËÓ

: WOÓ∞U∑]∞« WKÓµß
Ú _Ó« s
 ´
Ó V
Ô O§
 √Ô - 3
? vLÓ´Ú_Ó« sÓ± q§
Ô d]∞« dÓª
 ß
Ó qÚ≥Ó
........................................................................................................................
Ó ≥ bÔ∞«ËÓ qÓFÓ≠Ó «–ÓU±Ó
? ÂÌUA
........................................................................................................................

: WOÓ∞U∑]∞« ‹
 U°ÓU§
Ó û∞ U∂Îß
 UMÓ±Ô ôΫRÓß
Ô Õ
Ô dÓ©
Ú √Ó - 4
........................................................................................................................
.vLÓ´Ú_Ó« bÓ´Uº
Ó ¥Ô ÊÚ√Ó ÊÓËœÔ ÂÌUA
Ó ≥ bÔ∞«ËÓ d]±Ó
........................................................................................................................
.ÁœdÓHÚLÔ° o
Ó ¥dD]∞« vLÓ´Ú_Ó« lÓDÓÆÓ
........................................................................................................................
.qÓ§
Ô d]∞« vLÓ´Ú_Ó« dÓJÓ®
Ó
........................................................................................................................

32

WOÒ§öF∞« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

? q§
Ô d]∞« «cÓ≥
Ó ‹
 U≠Ód^B
Ó ¢Ó w≠ p
Ó ¥Ô√Ú¸Ó U± - 5
? qÔFÓHÚ¢Ó «–ÓU±Ó tÔ≤ÓUJÓ±Ó X
Ó MÚØÔ uÚ∞Ó
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

33

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ò MÒ∞«

Êu∑Ô¥Úe]∞« wÔMÚ§Ó
ÂÓuÚ¥Ó w¢uÓî
Ú ≈ lÓ±Ó w
 MÚπ
Ó ∞Ú« rÓß
 uÚ±Ó V
Ó Ø«ËÓ_Ô w∞Uî
Ó w≤U´ÓœÓ≠ .tÔ≠ÔUDÓÆ ÊÓU•
Ó ËÓ Êu∑Ô¥Úe]∞« V
^ •
Ó Z
Ó C
Ó ≤Ó
.rÚNKLÓ´Ó w≠ sÓOJLNÓMÚ±Ô ‰ÓUL]FÔ∞« U≤ÓbÚ§
Ó uÓ≠Ó Êu∑Ô¥Úe]∞« W°ÓU¨Ó uÓ∫
Ú ≤Ó «dÎØU°Ó UMÓNÚ§
] uÓ¢Ó .WO]´u∂Ôß
Ú _Ô« WKÓDÚFÔ∞Ú«
V
] ∫
Ó ∞Ú« ÊÓu∑ÔKº
Ú ¥Ó ÊÓËdÔî
Ó ¬Ë rÓ∞ö
Ó º
] ∞« ÊÓu∂ÔB
 MÚ¥Ó p
Ó µ∞ÓË√ÔËÓ ¸Uπ
Ó ®
Ú _Ó« X
Ó ∫
Ú ¢Ó ‘
Ó ¸UHÓLÓ∞Ú« ÊÓuDÔº
 ∂Ú¥Ó ¡ôÚRÔ≥Ó
.‘
Ì U∂ÓØ ÊËdÔÆÔ w≠ rÚNÔFÓ°UÅ
Ó √Ó «uFÔ{
Ó ËÓ bÚÆÓËÓ t≤UB
Ó ¨Ú√Ó sÚ±
w≠ …ÔuÓº
Ú MΩ∞« UNÓFÔLÓπ
Ú ∑Ó≠Ó ‘
 ¸UHÓLÓ∞Ú« vKÓ´Ó j
Ô ÆÓUº
Ó ∑Ó¢Ó WÔFÓ±ö
] ∞« ¡Ô«œÓuÚº
] ∞« Êu∑Ô¥Úe]∞« ‹
Ô U∂]•
Ó X
Ú ≤ÓUØÓ
X
Ó ∫
Ú ¢Ó ‘
Ó ¸UHÓLÓ∞Ú« ÃÓ¸Uî
Ó d£UMÓ∑ÓLÔ∞Ú« Êu∑Ô¥Úe]∞U° …ÎdÓOGÅ
Ó w
Ó ≤«ËÓ√Ó ú
Ô LÚ≤Ó UM]JÔ≠Ó ‰ÔUHÓ©
Ú _Ó« sÔ∫
Ú ≤Ó U±]√Ó ,”
Ì UOÓØÚ√Ó
.…uÓº
Ú MΩ∞« v∞Ó≈ UNÓLÔKΩº
Ó ≤Ô r]£Ô ¸Uπ
Ó ®
Ú _Ó«
¸uª
Ô ∂Ó∞Ú« W∫
Ó z«dÓ° WΧ
Ó e∑ÓLÚ±Ô bÔ´ÓUB
Ó ∑Ó¢Ó Í
 UA
] ∞« WÔ∫
Ó z«¸ÓËÓ ◊
Ì UÓA≤ÓËÓ WÌL]≥ w≠ qÔLÓFÚ¥Ó lÔOLπ
Ó ∞Ú« ÊÓUØÓ
.ÂÔUIÓLÓ∞Ú« uKÔ∫
Ú OÓ≠Ó
uÓ∫
Ú Ó≤ WÔMÓ•
 UA
] ∞« X
 ØÓd]∫
Ó ¢Ó .WMÓ•
 UA
] ∞« w≠ Êu∑Ô¥Úe]∞« ”
Ó UOÓØÚ√Ó ‰ÔUL]FÔ∞Ú« lÓ{
Ó uÓ≠Ó ¡ÔUº
Ó LÓ∞Ú« q]•
Ó
c¥c∞Ó ·
Ì UÓÅ X
Ì ¥Ú“Ó v∞Ó≈ tÔ∞Ó uΩ∫
Ó ∑Ô∞ WÌ¥]dB
Ú ´Ó ‹
Ì ôÓ¬ w≠ tF{
Ú uÓ° ‰UL]FÔ∞« ÂÔuIÔOÓß
Ó „
Ó UMÓ≥Ô …dÓB
Ó FÚLÓ∞Ú«
.‚
 «cÓLÓ∞Ú«
bÚIÓ∞Óò : sÓOKzUÆÓ o
 z«d]∞« ÊUJÓLÓ∞Ú« «cÓ≥Ó v∞Ó≈ U≤ÓU´ÓœÓ Íc∞]« w∞Uî
Ó U≤ÓdÚJÓ®
Ó UMÓ∞eMÚ±Ó v∞Ó≈ …œÓuÚFÓ∞Ú« qÓ∂ÚÆÓËÓ
.åÈdÓî
Ú _Ô« p
Ó ∞ULÓ´Ú√Ó w≠ p
Ó IÓ≠«dÓ≤Ô ÊÚ√Ó vM]LÓ∑Ó≤Ó .ÂÓuÚOÓ∞Ú« «cÓ≥Ó «dÎO∏ØÓ UMÓOÚK]º
Ó ¢Ó

34

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:V
 ß
 UMÓL∞« qO∞bÒÓ∞U° »
Ó «uÓπ
Ó ∞Ú« qÔÅ
 √Ó - 1
.Êu∑Ô¥Úe]∞« w
 MÚ§
Ó sÚ´Ó h
^ M]∞« À
Ô b]∫
Ó ∑Ó¥Ó >
¡Ô«œÓuÚº
] ∞« Êu∑Ô¥Úe]∞« ‹
Ô U∂]•
Ó X
Ú ≤ÓUØÓ
ÊÓuKÔLÓFÚ¥Ó lÔOLπ
Ó ∞Ú« ÊÓUØÓ

 ¸UHÓLÓ∞Ú« vKÓ´Ó j
Ô ÆÓUº
Ó ∑Ó¢Ó WÔFÓ±ö
] ∞«
.◊
Ì UA
Ó ≤ÓËÓ WÌL]≥ w≠
.”
Ì UOÓØÚ√Ó w≠ …ÔuÓº
Ú MΩ∞« UNÓFÔLÓπ
Ú ∑Ó≠Ó

:V
Ô ß
 UMÓ¥Ô ULÓ° ‰ÓËÓbÚπ
Ó ∞Ú« dÔLΩ´
Ó √Ô - 2

ÊÔU±Ó]e∞«

35

ÊÔUJÓLÓÚ∞«


Ô UOÓB
 ª
Ú A
] ∞«

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

: W∂Óß
 UMÓLÔ∞Ú« WMÓ¥dIÓ∞ÚU°ËÓ t° X
Ú ±ÓUÆÓ Íc∞]« qLÓFÓ∞ÚU° WÌO]B
 ª
Ú ®
Ó q]ØÔ j
Ô °Ó¸Ú√Ó - 3

sÔz«dÓIÓ∞Ú«

‰ÔULÓ´Ú_Ó«

j
Ô ÆÓUÓº∑Ó¢Ó WÔFÓ±ö]∞« ¡Ô«œÓÚuº
] ∞« Êu∑Ô¥Úe]∞« ‹
Ô U∂]•
Ó X
Ú ≤ÓUØÓ

r∞ö
Ó º
] ∞« V
Ô B
Ú ≤Ó


Ô UO]B
 ª
Ú A
] ∞«

‰ÔUHÓ©
Ú _Ó«
.”
Ì UOÓØÚ√Ó w≠ …ÔuÓÚºM∞« UNÓFÔLÓπ
Ú ∑Ó≠Ó ‘
 ¸UHÓLÓ∞Ú« vKÓ´Ó

V
Ω ∫
Ó ∞Ú« X
Ô KÚß
Ó ËÓ
Êu∑Ô¥Úe]∞« ‹
 U∂]•
Ó lÔLÚ§
Ó

¡ôÓRÔÓ≥ rÚNKLÓ´Ó w≠ sÓOJLNÓMÚÔ± ‰ÓUL]FÔ∞Ú« U≤ÓbÚ§
Ó ËÓ

…ÔuÓº
Ú MΩ∞«
.sÌ«ËÓ√Ó w≠ d£UMÓ∑ÓLÔ∞Ú«

.rÓ∞ö
Ó º
] ∞« ÊÓu∂ÔB
 MÚÓ¥ p
Ó µ∞ÓË√ÔËÓ ‘
Ó ¸UHÓLÓ∞Ú« ÊÓuDÔº
Ô ∂Ú¥Ó
.…ÌdÓOGÅ
Ó
…ÎdÓOGÅ
Ó w
Ó ≤«ËÓ√Ó ú
Ô LÚ≤Ó UM]JÔÓ≠ ‰ÔUHÓ©
Ú _Ó« sÔ∫
Ú ≤Ó U±]√Ó

Êu∑Ô¥Úe]∞« ‹
 U∂]•
Ó lÔLÚ§
Ó

.‘
Ó ¸UHÓLÓ∞Ú« ÃÓ¸UÓî d£UMÓ∑ÓLÔ∞Ú« Êu∑Ô¥Úe]∞U°

.”
Ì UOÓØÚ√Ó w≠

‰ÔUL]FÔ∞«

)h
Ò MÒ∞« s±( ¡UIÓ∂Ó∞Ú« w≠ V
Ô ¨
Ω dÓ¥Ô Ê
 u∑Ô¥Úe]∞« w
 MÚ§
Ó Ê
Ó UJÓ±Ó Ê
] √Ó vKÓ´
Ó ‰^bÔ¢Ó w∑∞]« WÓKÓLÚπ
Ô ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó - 4
:h
Ω M]∞« s
Ó ± WOÓ≤U∏]∞« …dÓIÚHÓ∞Ú« w≠ œÓ¸ÓË ULÓ∂Óº
Ú •
Ó …Ó¸ÓuB
^ ∞« Ê
Ô uΩ∞Ó√Ô - 5

36

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

: )5

1 s±( ÂUÆÓ¸Ú_ÓU° h
Ω M]∞« w≠ œÓ¸ÓËÓ U±Ó V
Ó º
Ú •
Ó WÓOÓ∞U∑]∞« ‰ÓULÓ´
Ú _Ó« V
Ô ¢Ω¸Ó√Ô - 6
.Êu∑Ô¥Úe]∞« ‹
 U∂]•
Ó X
Ô KÚß
Ó >
.r∞ö
Ó º
] ∞« V
Ô B
Ú ≤ÓËÓ ‘
 ¸UHÓLÓ∞Ú« j
Ô º
Ú °Ó >
.d£UMÓ∑ÓLÔ∞Ú« V
Ω ∫
Ó ∞Ú« ◊
Ô UIÓ∑∞Ú« >
Êu∑Ô¥Úe]∞« dB
Ú FÓ∞ …dÓB
Ó FÚLÓ∞Ú« v∞Ó≈ tÔ§
^ uÓ∑]∞« >
.”
Ì UOÓØÚ√Ó w≠ Êu∑Ô¥Úe]∞« ‹
 U∂]•
Ó lÔLÚ§
Ó >

.W∫
Ó O∫
 B
] ∞« W°ÓU§
Ó ù« ÂÓU±Ó√Ó (x) WÓ±Óö
Ó ´
Ó lÔ{
Ó √Ó - √ - 7
: ‰UHÓ©
Ú _Ó« ÈbÓ∞Ó X
Ú HÓK]î
Ó Êu∑Ô¥Úe]∞« w
 MÚ§
Ó WO]KLÓ´Ó w≠ WÔØÓ¸ÓUA
Ó LÔ∞Ú«

qKÓLÓ∞Ú«ÓË dπ
Ó C
] ∞U° «¸ÎuFÔ®
Ô >

…c]K]∞«Ë WFÓ∑ÚLÔ∞ÚU° «¸ÎuFÔ®
Ô >

 K^FÓ∑]∞U° «¸ÎuFÔ®
Ô >
ÂeÚFÓ∞Ú«ËÓ qLÓÓF∞ÚU° o
ÈdÓî
Ú √Ô WÌO]•
 ö
Ó ≠ ‰ÌULÓ´Ú√Ó ¸uC
Ô •
Ô vKÓ´Ó

37

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

WÌ∫
Ó O∫
 Å
Ó WÌ°ÓU§
Ó ≈ q]ØÔ rÔ´
Ó bÚ¢Ó w∑∞]« WÓMÓ¥dIÓ∞Ú« Ê
Ô uΩ∞Ó√Ô - »

Ì UA
Ó ≤ÓËÓ WÌL]≥ w≠ ÊÓuKÔLÓFÚ¥Ó lÔOLπ
Ó ∞Ú« ÊÓUØÓ
tK¥u∫
Ú ∑Ó∞ …dÓB
Ó FÚLÓ∞Ú« uÓ∫
Ú ≤Ó WÔMÓ•
 UA
] ∞« X
 ØÓd]∫
Ó ¢Ó
.ÂÓuÚOÓ∞Ú« «cÓ≥Ó «dÎO∏ØÓ UMÓOÚK]º
Ó ¢Ó bÚIÓ∞Ó
.‚
 «cÓLÓ∞Ú« c¥c∞Ó ·
Ì UÅ
Ó X
Ì ¥Ú“Ó v∞Ó≈

ÈdÓî
Ú _Ô« p
Ó ∞ULÓ´Ú√Ó w≠ p
Ó IÓ≠«dÓ≤Ô ÊÚ√Ó vM]LÓ∑Ó≤Ó

.rÚN∞Uî
Ó s
Ú ± …ÌuÓ´
Ú bÓ° Ê
 u∑Ô¥Úe]∞« w
 MÚ§
Ó rÓß
 uÚ±Ó ‰ÔUHÓ©
Ú _Ó« V
Ó ØÓ«ËÓ - √ - 8
: w°«uÓ§
Ó rÔ´
Ó bÚ¢Ó h
Ω M]∞« s
Ó ± WÎMÓ¥dÆÓ Ã
Ô dª
Ú ∑Óß
Ú √Ó .................................................................................................................... -

Ó ËœÔ Ê
 u∑Ô¥Úe]∞« w
 MÚ§
Ó rÓß
 uÚ±Ó ‰ÔUHÓ©
Ú _Ó« V
Ó ØÓ«ËÓ - »
: Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« s
 ´
Ó «u∂ÔO]GÓ∑Ó¥Ó Ê
Ú √Ó Ê
: w°«uÓ§
Ó rÔ´
Ó bÚ¢ h
Ω M]∞« s
Ó ± WÎMÓ¥dÆÓ Ã
Ô dª
Ú ∑Óß
Ú √Ó .................................................................................................................... -

38

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

.w
æ ∞UHÓ∑•
Ú « uæ§
Ó w≠ Ê
Ó uKÔLÓFÚ¥Ó ‰ÔUL]FÔ∞Ú« Ê
Ó UØÓ - 9
: vMÓFÚLÓ∞Ú« «cÓNÓ° qÔB
 ∑]¥Ó ôΫRÓß
Ô wI∞Ú√Ô .rOKº
] ∞« »
 «uÓπ
Ó ∞Ú« ÂÓU±Ó√Ó (x) WÓ±Óö
Ó ´
Ó lÔ{
Ó √Ó - 10
Êu∑Ô¥Úe]∞« sÓ± …ÎdÓO∂ØÓ WÎO]LØÓ ‰ÔUL]FÔ∞Ú« lÓLÓ§
Ó

Ó WÎO]LΩØÓ ‰ÔUL]FÔ∞Ú« lÓLÓ§
Ó
Êu∑Ô¥Úe]∞« sÓ± …ÎdÓOGÅ

: w°«uÓ§
Ó rÔ´
Ó bÚ¢Ó WÎMÓ¥dÆÓ h
Ω M]∞« s
Ó ± Ã
Ô dª
Ú ∑Óß
Ú √Ó
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

39

WOÒ§U±b≤ô« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ò MÒ∞«

UNÓNÓ§ÚËÓ uKÔFÚ¥Ó dÔA
Ú ∂∞« ÊÓUØÓËÓ
.‹
 UIÓ¥bB
] ∞«ËÓ ¡UÆÓbÅ
Ú _Ó« sÓ± «dÎO∂ØÓ «œÎbÓ´Ó r^C
Ô ¥Ó Z
Ï ON°Ó qÔHÚ∫
Ó ∞Ú«ËÓ V
 ODΩ∞U° o
Ô ∂ÓFÚ¥Ô ÊÔUJÓLÓ∞Ú«
,U≥Óœö
Ó O± bOF° UNÓ≤ÓËRÔMΩNÓ¥Ô «ËƒÔU§
Ó sÓ¥c∞]« sÓ¥uΩ´ÔbÚLÓ∞Ú« vKÓ´Ó rÓKΩº
Ó ∑Ô∞ qOLπ
Ó ∞Ú« UNÓ°uÚ∏Ó° sÔ¢U≠Ó X
Ú K]©
Ó √Ó
dÔA
Ú ∂∞Ú« UNÓNÓ§
Ú ËÓ uKÔFÚÓ¥ W≠ÓdÚGÔ∞Ú« ¡U§
Ó ¸Ú√Ó w≠ „
Ó UMÓ≥ÔËÓ UMÓ≥Ô rÚNÔMÓOÚ°Ó qÔI]MÓ∑Ó¢Ó U≥ÓËÚdÓ¥Ó ÊÚ√Ó lÓOLπ
Ó ∞Ú« ‚
Ó «¸Ó rÚJÓ∞ÓËÓ
lÓ≠ÓbÓ≤Ú« r]£Ô ¡UMÓG∞Ú«ËÓ o
 OHB
Ú ∑]∞« sÓ± uæ§
Ó w≠ dÓA
Ú FÓ∞Ú« ŸÓuLÔA
^ ∞« sÔ¢U≠Ó ‹
 QÓHÓ©
Ú √Ó .…ÔœÓUFÓº
] ∞« U≥ÓdÔLÔGÚ¢ÓËÓ
.WÌÆÓU®
Ó ¸ÓËÓ WÌH]ª
 ° vIÓOß
 uLÔ∞Ú« ‹
 U´ÓUIÓ¥≈ vKÓ´Ó h
Ô ÆÔdÚ¥Ó i
Ô FÚ∂Ó∞Ú«
rÚNÔ∂ÓOB
 ≤Ó ‰ÔUHÓ©
Ú _Ó« ‰ÓU≤ÓËÓ ,sÓ¥d{
 U∫
Ó ∞Ú« vKÓ´Ó ‹
 U°ÓËdÔA
Ú LÓ∞Ú«ËÓ ‹
 U∂Ó©
] dÓLÔ∞Ú« X
Ú ´Ó“ΩËÔ ¡UMÓ£Ú_Ó« w≠ËÓ
.WHÓK∑Óª
Ú LÔ∞Ú« UNÓ´«uÓ≤ÚQÓ° «u∂Ôπ
 ´Ú√ÔËÓ UNÓMÚ±
.UIΕ
Ó UFÎz«¸Ó ö
Î HÚ•
Ó ÊÓUØÓ bÚIÓ∞Ó

40

WOÒ§U±b≤ô« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

: rÌNÚº
Ó ° j
Ô °¸Ú√Ó - 1

Ì «uMß 6 >

Ì «uÓMÓß
Ó 10 >

sÓ¢U≠Ó dÔLÓ´Ô

WÌMÓß
Ó 12 >
: w°«uÓ§
Ó rÔ´
Ó bÚ¢Ó h
Ω M]∞« s
Ó ± WÎMÓ¥dÆÓ V
Ô ∑ÔØÚ√Ó .......................................................................................................................

:‹
Ì U¥]uKÓ•
Ó s
Ú ± qHÚ∫
Ó ∞Ú« ¡ÓUMÓ£Ú√Ó ŸÓ“ΩËÔ ULÓ° ‰ÔUHÓ©
Ú _Ó« V
Ó π
 ´
Ú √Ô - 2
.w°«uÓ§
Ó rÔ´
Ó bÚ¢Ó h
Ω M]∞« s
Ó ± WÓMÓ¥dÆÓ Ã
Ô dª
Ú ∑Óß
Ú √Ó - √
.......................................................................................................................

Ô ∞Ú« √ÔdÓÆÚ√Ó - »
.WKÓLÚπ
Ô ∞Ú« f
 HÚ≤Ó w≠ tÔMÚ´
Ó WÔ°ÓU§
Ó ù« Ê
Ô uJÔ¢Ó ån
Ó OÚØÓò ‡° √ÔbÓ∂Ú¥Ó ôΫRÓß
Ô wI∞Ú√Ô r]£Ô WÓOÓ∞U∑]∞« WÓKÓLÚπ
.åWÌÆÓU®
Ó ¸ÓËÓ WÌH]ª
 ° vIÓOß
 uLÔ∞Ú« ‹
 U´ÓUIÓ¥≈ vKÓ´Ó h
Ô ÆÔdÚ¥Ó i
Ô FÚ∂Ó∞Ú« lÓ≠ÓbÓ≤Ú«ò
.......................................................................................................................

41

eOÒL∑∞« …dØÒc±

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

:h
Ò MÒ∞«

·
 uÆÔuÔ∞Ú« vKÓ´Ó ÈuÓIÚ¥Ó ôÓ tÔ≤]≈
…ÎQÓπ
Ú ≠ÓËÓ …¸]UÓL∞Ú« sÓ± UOÒÎ∞Uî
Ó «Ób°ÓËÓ ŸÔ¸UA
] ∞« √ÓbÓ≥Ó bÚÆÓÓË ”
 uKÔπ
Ô ∞Ú« W≠ÓdÚ¨Ô w≠ WÎFÓL∑Óπ
Ú ±Ô WÔKÓzUÓF∞Ú« X
Ú ≤ÓUØÓ
dÔOπ
 ≥Ó UNÓ∫
Ó HÓKÓ≠Ó W≠ÓdÚA
^ ∞« sÓ± …ÔdÓOGB
] ∞« ¡ÔUHÓÅ
Ó X
Ú K]©
Ó √Ó ,‰eMÚLÓ∞Ú« WIÓ¥b•
Ó sÚ± Y
Ì F∂ÓMÚ±Ô ¡Ì«uÓ´Ô ‹
Ô uÚÅ
Ó lÓLß
Ô
UNÓOÚ∞Ó≈ ŸÓdÓß
Ú √Ó .U≥ÓU°Ó√Ó WÎ¥ÓœUMÓ±Ô ÃÌU´Óe≤ÚU° X
Ú •
Ó UB
Ó ≠Ó WIÓ¥b∫
Ó Ú∞« qÓî
 «œÓ U∂Î¥d¨Ó U∂ÎKÚØÓ ‹
Ú √Ó¸ÓËÓ ‚
Ô ¸U∫
Ó Ú∞« f
 LÚA
] ∞«
Âuπ
Ô NÔKÚ∞ «b]ÎF∑Óº
Ú ±Ô ËbÔ∂Ú¥Ó tÔ≤]≈ .ŸÌUDÓI≤Ú« ÊÓËœÔËÓ ÊÌUπ
Ó O≥ÓÓË ÊÌuMÔπ
Ô ° `
Ô ∂ÓMÚ¥Ó Uß
Î d®
Ó U∂ÎKÚØÓ ÈdÓ¥Ó t° «–ÓS≠ »
Ô _Ó«
.È–Ó_Ó«ËÓ
U´ÓœÓ . ·
 uÆÔuÔ∞Ú« vKÓ´Ó ÈuÓIÚ¥Ó ôÓ tÔ≤]≈ .»
 «dÓ∑^∞«ËÓ Âb]∞U° a
 D]KÓLÔ∞Ú« tL≠Ó sÚ± …ÌdÓ∏ÚJÓ° qÔOº
 ¥Ó »
Ô UFÓK^∞« ÊÓUØÓ
r]£Ô å...V
 KÓJÓ∞Ú« ¡«bÓ° »
Ï UB
Ó ±Ô tÔ≤]≈ ...¸ÏuFÔº
Ú ±Ó V
Ï KÚØÓ «cÓ≥ò : «œÎœΩdÓ±Ô W≠ÓdÚGÔ∞Ú« W±Ó“Óö
Ó ±Ô v∞Ó≈ lÓOLπ
Ó ∞Ú« »
Ô _Ó«
V
 KÚJÓ∞Ú« «cÓ≥Ó sÚ± h
Ó K^ª
Ó ∑]∞« V
Ô π
 ¥Ó ! ‰U∫
Ó ∞Ú« w≠ WÓ©
Ó dÚA
^ ∞« V
Ó KÔ©
Ú QÓß
Ó «ËƒÔbÓ≥Ú«ò :ö
Î zUÆÓ n
Ô ¢UNÓ∞Ú« “ÓUNÓ§
 ‰ÓËÓUMÓ¢Ó
å!
å? w±Ω√Ô U¥Ó UC
Î ¥ÚÓ√ V
Ô KÚJÓ∞Ú« ÷
Ô dÔLÚ¥Ó√Óò : WÎKÓzUº
Ó ∑Ó±Ô X
Ú ∞ÓUÆÓËÓ UNÓ±]√Ô ¡ÔUHÓÅ
Ó X
Ú MÓC
Ó ∑Ó•
Ú «Ú
÷
Ô dLÚ¥Ó Ôt≤]S≠Ó tÔ∫
Ú IΩKÓ≤Ô rÚ∞ÓËÓ ÊÓ«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« UMÓKÚLÓ≥Ú√Ó «–Ó≈ w¢dÓOGÅ
Ó U¥Ó rÚÓF≤Óò : WÎKÓzUÆÓ Â^_Ô« ‹
 ]œdÓ≠Ó
.åU±ÎULÓ¢Ó ÊUº
Ó ≤ÚùUØÓ
å! n
Ï Oª
 ±Ô uÓ≥Ô rÚØÓò : ¡ÔUHÓÅ
Ó X
Ú ∞ÓUÆÓ r]£Ô
o
Ï ¥bÅ
Ó ËÓ n
Ï O∞√Ó ÊÏ«uÓOÓ•
Ó V
Ô KÚJÓ∞Ú« ,w¢eÓ¥e´Ó U¥Ó w≠Uª
Ó ¢Ó ôÓò : UzÎbΩNÓ±Ô ‰ÓUÆÓËÓ U≥ÓbÔ∞«ËÓ UNÓMÓC
Ó ∑Ó•
Ú «
qÚ°Ó tÔMÚ± ¸ÔcÓ∫
Ó ∞Ú« V
Ô π
 ¥Ó ,bÌFÚ±ÔËÓ dÌODî
Ó ÷
Ì dÓLÓ° »
Ï UB
Ó ±ÔËÓ œÏdΩA
Ó ∑Ó±Ô V
Ï KÚØÓ uÓ≥Ô ÁÔUMÓ¥Ú√Ó¸Ó U±ÓËÓ ,ÊUº
Ó ≤Úû
 ∞w
y ≠ËÓ
å.W∂ÓzUº
] ∞« ‹
 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú« lOL§
Ó sÚ±ËÓ tÔMÚ± »
 «dÓ∑ÆÚô« ÂÔbÓ´Ó
42

eOÒL∑∞« …dØÒc±

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:V
Ô ß
 UMÓ¥Ô ULÓ° ‰ÓËÓbÚπ
Ó ∞Ú« dÔLΩ´
Ó √Ô r]£Ô h
Ω M]∞« qÓ±UØÓ √ÔdÓÆÚ√Ó - 1

V
 KÚJÓKÚ∞ WÔO]°Uπ
Ó ¥ù« ‹
Ô UHÓB
Ω ∞«

V
 KÚJÓKÚ∞ WÔO]∂KÚº
] ∞« ‹
Ô UHÓB
Ω ∞«

sÔz«ÓdIÓ∞Ú«

: UNÓ∞uÚIÓ° h
Ω M]∞« ‹
 UO]B
 ª
Ú ®
Ó s
Ú ± WÌO]B
 ª
Ú ®
Ó q]ØÔ j
Ô °Ô¸Ú√Ó - 2
! ‰U∫
Ó ∞Ú« w≠ WÓ©
Ó dÚA
^ ∞« V
Ô KÔ©
Ú QÓß
Ó «ËƒÔbÓ≥Ú«
¡ÔUHÓÅ
Ó

43

!n
Ï Oª
 ±Ô uÓ≥Ô rÚØÓ
»
Ô _Ó«

Â^_Ô«

ÊÓ«ÓuOÓ∫
Ó ∞Ú« UMÓKÚLÓ≥Ú√Ó «–Ó≈

tÔ≤]≈ ...¸ÏuFÔº
Ú ±Ó V
Ô KÚJÓ∞Ú« «cÓ≥Ó

Ô KÚJÓ∞Ú« ÷
V
Ô ÓdLÚÓ¥√Ó

÷
Ô dÔLÚ¥Ó tÔ≤]S≠Ó

!V
 KÓJÓ∞Ú« ¡«bÓ° »
Ï UB
Ó ±Ô

? UC
Î ¥Ú√Ó

eOÒL∑∞« …dØÒc±

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:V
Ô ß
 UMÓ¥Ô ULÓ° ‰ÓËÓbÚπ
Ó ∞Ú« dÔLΩ´
Ó √Ô - 3
sÔz«dÓIÓ∞Ú«
...................................................

44

Ô Æ«uÓLÓ∞Ú«
n
bÔπ
 MÚ∑Óº
Ú ¢Ó >

...................................................

dÔº
 HÚ∑Óº
Ú ¢Ó >

...................................................


Ô bΩNÓ¥Ô >

...................................................

¸ÔcΩ∫
Ó ¥Ô >

...................................................

`
Ô {
Ω uÓ¢Ô >


Ô UO]B
 ª
Ú A
] ∞«
¡ÔUHÓÅ
Ó >

»
Ô _Ó« >

Â^_Ô« >

eOÒL∑∞« …dØÒc±

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ò MÒ∞«

¡ÔUHÓKÚ∫Ó∞Ú« U≤Ó√Ó
¡ÌUHÓKÚ•
Ó qIÚ∫
Ó ° rÚNI¥d©
Ó w≠ «Ëd^±Ó ,W¥ÓdÚIÓ∞Ú« w≠ rÚ≥¸«œÓ v∞Ó≈ Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú« sÓ± sÓOF§
 «¸Ó ‰ÓUHÓ©
Ú _Ó« ÊÓUØÓ
UNÓB
Ô ∫
] HÓ∑Ó¥Ó uÓ≥ÚËÓ dÔLÓ´Ô ¸ÓU∑Ó•
Ú U≠Ó W∑Ó∂ÚM]∞« Ác≥Ó rß
Ú « s´Ó dÔLÓ´Ô dÓ∂ÓØÚ_Ó« rÔ≥ÔUî
Ó √Ó ¸ÔUGÓB
Ω ∞« …ÔuÓî
Ú ù« ‰ÓQÓº
Ó ≠Ó
‰ÔuIÔ¥ÓËÓ n
Ì DÚKÔ° rÚN° V
Ô •
Ω dÓ¥Ô UzÎœU≥Ó U¢ÎuÚÅ
Ó ‰ÔUHÓ©
Ú _Ó« lÓLß
Ó …ÎQÓπ
Ú ≠ÓËÓ sOÚ¢ÓdÓOGB
] ∞« t¥ÚbÓOÓ° UNÓº
Ô ±ö
Ó ¥ÔËÓ
:rÚNÔ∞Ó
X
Ô ∂Ω£Ó√Ô w≤Ω√Ó Íbz«uÓÓ≠ sÚ± : …dÓO∏JÓ∞Ú« wF≠UMÓLÓ° rÚJÔ≠ÔdΩ´Ó√Ô «uÚ∞ÓUFÓ¢Ó ¡ÔUÆÓbÅ
Ú _Ó« UNÓ¥^√Ó ! ¡ÔUHÓKÚ∫
Ó ∞Ú« U≤Ó√Ó
w≤Ω≈ .‰U±ÓdΩ∞« n
 •
Ú eÓ° d∫
^ B
Ó ∑]∞« sÓ±ËÓ ÕU¥ÓdΩ∞U° œ«dÓπ
 ≤Úô«ËÓ ¡ULÓ∞ÚU° ·
 «dÓπ
 ≤Úô« sÓ± UNÓOL•
Ú √ÓËÓ WÓ°ÓdÚ∑^∞«
dÔA
 ∑ÓMÚ¥Ó UNÓKC
Ú HÓ° w∑∞]« V
Ó ∑ÔJÔ∞Ú« lÔ∂ÓDÚ¢Ô ‚
 ¸ÓuÓ∞Ú« «cÓ≥Ó vKÓ´ÓËÓ .‚
 ¸ÓuÓ∞Ú« W´ÓUMÓÅ
 w≠ qÔLÓFÚ∑Óº
Ú ¥Ô U§
Î U∑Ó≤Ú≈ wD´Ú√Ô
,WHÓOHª
Ó ∞Ú« WO]HOÚB
] ∞« W¥Óc•
Ú _Ó« sÓ± ŸÏuÚ≤ÓËÓ ‰ÔU∂Ó∫
 ∞Ú«ËÓ dÔB
Ô ∫
Ô ∞Ú«ËÓ ·
Ô UHÓI∞Ú« lÔMÓB
Ú ¢Ô wÆ«¸ÓËÚ√Ó sÚ±ËÓ .rÔKÚF∞Ú«
.ÂUMÓ¨Úú
Ó ∞ WÎO]Lß
 uÚ±Ó v´ÓdÚ±Ó ‰ÓuIÔ•
Ô UC
Î ¥Ú√Ó ÊÔuΩØÓ√ÔËÓ …ÎbÓ¥b´Ó ‚
Ì “Ú¸ sÓ©
 «uÓ±Ó o
Ô Kî
Ú QÓ≠Ó
.UMÓ∞ÓuIÔ´Ô ‹
 dÚ≤Ó√Ó bÚIÓ∞Ó ,¡ÔUHÓKÚ∫
Ó ∞Ú« UNÓ∑Ô¥]√Ó X
 MÚº
Ó •
Ú √Óò : sÓOKzUÆÓ ¡ÓUHÓKÚ∫
Ó ∞Ú« rÔNÔ∑ÓIÓ¥bÅ
Ó ‰ÔUHÓ©
Ú _Ó« dÓJÓ®
Ó
å.ö
Î ∂ÓIÚ∑Óº
Ú ±Ô dÓ∂ÓØÚ√Ó WÌ¥ÓUMÓF° „
 bÔF≤Ó
W±öß Ãd≠ : ¸u∑ØbÒ∞«
)·dÒB∑°( å¡UHK∫∞« U≤√ò

45

eOÒL∑∞« …dØÒc±

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ h
Ò M∞« …¡«dÆ
‰«Rß s´ W°U§û∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

: WÌ°ÓU§
Ó ≈ q]ØÔ ÂÓU±Ó√Ó h
Ω M]∞« s
Ó ± WÎMÓ¥dÆÓ V
Ô ∑ÔØÚ√Ó r]£Ô rÌNÚº
Ó ° qÔÅ
 √Ó - 1
...............................

‰U±ÓdΩ∞« n
 •
Ú eÓ°

·
Ô «dÓπ
 ≤Úô« >

...............................

¡ULÓ∞ÚU°

œÔ«dÓπ
 ≤Úô«>

...............................

ÕU¥ÓdΩ∞U°

dÔ∫
^ B
Ó ∑]∞«>

r^ ∑¥Ó

:V
Ô ß
 UMÓ¥Ô ULÓ° w
Ó ∞U∑]∞« ‰ÓËÓbÚπ
Ó ∞Ú« dÔLΩ´
Ó √Ô - 2

Ó ∞Ú« W∑Ó∂Ú≤Ó bz«uÓ≠Ó sÚ±
vKÓ´Ó ¡UHÓKÚ∫


 U≤Ó«uÓOÓ∫
Ó ∞Ú«

W´ÓUMÓB
Ω ∞«

W°ÓdÚ∑^∞«

sÔz«dÓIÓ∞«

46

W}ÒzUNM∞« W¥UHJ∞«
W´uÒM∑± W¥Òœdß UÅuB≤ √dI|
vMFL∞« ¡UM° w≠ t¢«¸bÆ UH™
Ò u±

WOÒ´dH∞« W¥UHJ∞«
‰öî s± t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§« vMF± WOÒKÒJ∞« t∑OM°

◊UAÒM∞«
…¡«dÆ

eOÒLL∞« ·bN∞«
wIKO∞ WF¥dß W∑±UÅ …¡«dÆ hMÒ∞« …¡«dÆ
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL° oKÒF∑¥ ô«Rß

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ hMÒ∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ô«Rß wIKO∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

:h
Ò M]∞«

ÈdÓîÚ√Ô ÓsØU±Ó√Ó
å?dÓOGB
] ∞« U≤Ó¸ÓU§
Ó UÓ¥ V
Ô ≥ÓcÚ¢Ó sÓ¥Ú√Ó v∞Ó≈ò : ¸ÔuOÔD^∞« tÔ∞Ó X
Ú ∞ÓUIÓ≠Ó .tMJÓº
Ú ±Ó sÚ´Ó dÔOGB
] ∞« V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó« bÓFÓ∑Ó°Ú«
å.W°ÓUGÓ∞Ú« w≠ ÈdÓî
Ú Ô√ sÓØU±Ó√Ó vKÓ´Ó ·
Ó d]FÓ¢Ó√ÓËÓ ÁÓe]MÓ¢Ó√Ó ÊÚ√Ó bÔ¥¸√Ôò : ö
Î zUÆÓ V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó« UN°U§Q≠
o
Ó ¥d©
Ó q]{
Ó ËÓ tMJº
Ú ±Ó sÚ´Ó bÓFÓ∑Ó°ÚU≠Ó dO≠UB
Ó FÓ∞Ú«ËÓ ‹
 U®
Ó «dÓHÓ∞Ú« ¡Ó«¸ÓËÓ dÔOGB
] ∞« V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó« ÈdÓ§
Ó
ÊÏUA
Ó DÚ´Ó U≤Ó√Óò : ‰ÓUÆÓËÓ ¸U≥Ó“Ú_Ó« sÓ± WÌ´ÓuLÔπ
Ú ±Ó uÓ∫
Ú ≤Ó tÓ§
] uÓ¢Ó ...¡ULÓ∞Ú« s´Ó Y
Ô ∫
Ó ∂Ú¥Ó cÓî
Ó QÓ≠Ó g
Ó DÓ´Ó ...…œÓuÚFÓ∞Ú«
eÔHIÚ¥Ó ¸Uπ
Ó ®
Ú _Ó« sÓOÚ°Ó ÁÔdÓOÚß
Ó qÓÅ
Ó «ËÓËÓ ÈbÓM]∞« sÓ± ‹
Ì «dÓDÓÆÓ ¸ÔU≥Ó“Ú_Ó« tÔ∞Ó X
Ú ±Ób]ÆÓ å? ¡ÌU±Ó WÓ´ÓdÚ§
Ô wMODFÚ¥Ô sÚ±Ó
.d©
 Uª
Ó LÓ∞ÚU° ‰ÌU∂Ó±Ô dÓOÚ¨Ó wMΩGÓ¥ÔËÓ
sÚ± tOL∫
Ú ¢Ó w∑∞]« tÔ±]√Ô dÓØ]cÓ¢ÓËÓ V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó« vJÓ∂Ó≠Ó UHÎOª
 ±Ô ULÎKEÚ±Ô o
Ô ¥dD]∞« `
Ó ∂ÓÅ
Ú √ÓËÓ f
Ô LÚA
] ∞« X
 °ÓU¨Ó
.dÌDÓî
Ó qΩØÔ
WF°«dÒ∞« WMº
Ò ∞« - c≠«u≤ »U∑Ø sÚ±
)·dÒB∑°(

48

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«

: ◊UAÒM∞«

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

W∑±UÅ …¡«dÆ hMÒ∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ô«Rß wIKO∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

…¡«d‡ Æ

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

: ¸U≥
Ó “Ú_Ó« vKÓ´
Ó V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó« tÔ•
Ó dÓ©
Ó Íc∞]« ‰Ó«RÓº
^ ∞« V
Ô ∑ÔØÚ√Ó r]£Ô h
] M]∞« √ÔdÓÆÚ√Ó - 1
.......................................................................................................................
:V
 ≤Ó¸Ú_Ó« vKÓ´
Ó ¸ÔuOÔD
Ô ∞« tÔ∑Ú•
Ó dÓ©
Ó Íc∞]« ‰Ó«RÓº
^ ∞« V
Ô ∑ÔØÚ√Ó - 2
.......................................................................................................................

 uÚK]∞« f
 HÚMÓ° tÔ∞Ó V
Ó ß
 UMÓLÔ∞« »
Ó «uÓπ
Ó ∞Ú«ËÓ ‰Ó«RÓº
^ ∞« Ê
Ô uΩ∞Ó√Ô - 3
.ÕÌU∂ÓÅ
Ó q]ÔØ rKÓFÓ∞« WO]∫
 ∑Ó∞ W•
Ó Uº
] ∞« w≠ cÔO±ö
Ó ∑]∞« lÔL]π
Ó ∑Ó¥Ó
.‹
 «dÓA
Ó ∫
Ó ∞Ú« sÓ± UNÓ∑¥ÓULÓ∫
 ∞ t¢U´Ó˸ÔeÚ±Ó ÕÔö
] HÓ∞Ú« ÍË«bÓ¥Ô

? t¢U´Ó˸ÔeÚ±Ó ÕÔö
] HÓ∞« ÍË«bÓ¥Ô «–ÓULÓ∞
?o
 ¥dD]∞« ¸u∂Ô´Ô qÓ∂ÚÆÓ qÔ§
Ω dÓ∑ÓLÔ∞« qÔFÓHÚ¥Ó «–ÓU±Ó
W•
Ó Uß
Ó w≠ cÔO±ö
Ó ∑]∞« lÔL]π
Ó ∑Ó¥Ó v∑Ó±Ó

.o
Ó ¥dD]∞« dÓ∂ÔFÚ¥Ó ÊÚ√Ó qÓ∂ÚÓÆ …ÎdÓº
Ú ¥ÓÓË WÎMÓLÚÓ¥ qÔ§
Ω dÓ∑ÓLÔ∞Ú« dÔEÔMÚ¥Ó

? rKÓFÓ∞« WO]∫
 ∑Ó∞ Wß
Ó ¸ÓbÚLÓ∞Ú«

:V
 ß
 UMÓLÔ∞« ‰«RÓº
^ ∞U° »
Ó «uÓπ
Ó ∞Ú« j
Ô °Ô¸Ú√Ó - 4

49


Î OÚ∞Ó t∑OÚ°Ó v∞Ó≈ V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó« lÓ§
Ó ¸Ó -

? …œÓuÚFÓ∞Ú« o
Ó ¥d©
Ó V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó« q]{
Ó «–ÓULÓ∞ -

.¡ULÓ∞ÚU° V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó« ‹
 b]±Ó√Ó w∑∞]« w
Ó ≥ ‹
Ô U®
Ó «dÓHÓ∞Ú« -

? t∑OÚ°Ó v∞Ó≈ V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó« lÓ§
Ó ¸Ó v∑Ó±Ó -

.«dÎO∏ØÓ bÓFÓ∑Ó°Ú« tÔ≤]Ó_ …œÓuÚFÓ∞Ú« o
Ó ¥dÓ© V
Ô ≤Ó¸Ú_Ó« q]{
Ó -

? ¡ULÓ∞ÚU° V
Ó ≤Ó¸Ú_Ó« b]±Ó√Ó Íc∞]« s±Ó -

WOÒßUß_« …dØÒcL∞«

: eOÒLL∞« ·bN∞«
W∑±UÅ …¡«dÆ hMÒ∞« …¡«dÆ
oKÒF∑¥ ô«Rß wIKO∞ WF¥dß
h
Ò MÒ∞« ÊuLCL°

: ◊UAÒM∞«
…¡«d‡ Æ

: WO´dH∞« W¥UHJ∞«

WOÒ°dF∞«

‰öî t∞ qB∫¥ U¥Òœdß UB
Ò ≤ √dI¥
w∞UL§≈ vMF± WOÒKJ∞« t∑OM°

W∏∞UÒ∏∞« WM‡º
‡ ∞«

V
 ≤Ó¸Ú_Ó« V
 KÓD
Ó ° o
Ô K]FÓ∑Ó¥Ó å«–ÓULÓ∞ò ‡° √ÔbÓ∂Ú¥Ó ôΫRÓß
Ô V
Ô ∑ÔØÚ√Ó - 5
..................................................................................................................... ‰Ô«RÓº
^ ∞«
: W°ÓUGÓ∞Ú« w≠ V
 ≤Ó¸Ú_Ó« dOÚß
Ó WO]HOÚJÓ° o
Ô K]FÓ∑Ó¥Ó åHÓOÚØÓò ‡° √ÔbÓ∂Ú¥Ó ôΫRÓß
Ô V
Ô ∑ÔØÚ√Ó -6

 «uÓπ
Ó KÚ∞ o
Ó ≠«uÓLÔ∞« ‰Ó«RÓº
^ ∞« V
Ô ∑ÔØÚ√Ó
................................................................................................................................
»
Ô «uÓπ
Ó ∞Ú«

‰Ô«RÓº
^ ∞«
dO≠UB
Ó FÓ∞Ú« a
 ¥dHÚ¢Ó s±Ó“Ó sÚ´Ó ‰Ï«RÓß
Ô

.lO°d]∞« qB
Ú ≠Ó w≠ dÔO≠UB
Ó FÓ∞Ú« ŒÔdΩHÓ¢Ô

?

¸uº
Ô M^∞« ¸UØÓËÚ√Ó ¡UMÓ° ÊUJÓ±Ó sÚ´Ó ‰Ï«RÓß
Ô
.WOÓ∞UFÓ∞Ú« ¸uª
Ô B
^ ∞« ‚
Ó Úu≠Ó UÓ≥¸ÓUØÓËÚ√Ó ¸Ôuº
Ô M^∞« wM∂Ú¢Ó

?

.…dÓ§
 UNÓLÔ∞« ¸ÓuOÔD^∞« wL∫
Ú ¥Ó Íc∞]« s´Ó ‰Ï«RÓß
Ô
¸uOÔD^∞« ¡U∂]•
 √Ó WÔO]FLÚ§
Ó wL∫
Ú ¢Ó
.…ÓdÓ§
 UNÓLÔ∞« dÓO≠UB
Ó FÓ∞Ú«

50

?


لغه عربيه س3.pdf - page 1/426
 
لغه عربيه س3.pdf - page 2/426
لغه عربيه س3.pdf - page 3/426
لغه عربيه س3.pdf - page 4/426
لغه عربيه س3.pdf - page 5/426
لغه عربيه س3.pdf - page 6/426
 
Télécharger le fichier (PDF)

لغه عربيه س3.pdf (PDF, 5.7 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


  3
   3
catalogue en noname
large hermes head article in stamp coin mart june 2014
live corporate gift printing
sketchup ur space february x6

Sur le même sujet..