Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020.pdf;filename*= UTF 8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 2/153

Page 1 234153Aperçu texte


TANJONA ANKAPOBEN’ NY TARANJA MALAGASY
Mamolavola tanteraka ny maha olona sy ny maha olom-pirenena ny taranja malagasy fa tsy
mijanona ho fampianarana Mamolavola teny ihany. Noho izany, ny tanjon’ny fampianarana taranja
malagasy dia ahafahan’ny mpianatra:
 Miaina sy mampihatra o amin’ny fiainana andavanandro anehoany ny maha izy azy
 Mahalala ny soatoavina sy ny fomba amam-panao ary ny kolon-tsaina manaraka ny fivoaran’ny
tantara sy ny vanim-potoana iainana.
 Mifanakalo hevitra ho fanabeazam-boho ny teny.
 Mahay mampiasa ny teny eo amin’ny lafiny fifandraisana an-tsoratra sy am-bava
 Mahay mampiasa ny teny ka mahaforona zava-kanto araka ny rafitra mifehy ny teny sy ny
fanoratana ary ny famoronana,
 Mitia sy mikajy ny tontolo manodidina amin’ny maha olona.
 Manana saina liana amin’ny fivoarana sy ny fandrosoana mifanaraka amin’ny soatoavina
malagasy.
 Mikolo ny saina ho tia tanindrazana.
TANJON’NY FIANARANA NY TARANJA MALAGASY AO AMIN’NY AMBARATONGA
FAHAROA ANKAPOBENY (LISEA)
Ny mpianatra nahavita ny ambaratonga faharoa ankapobeny dia:
 Tia sy mikolo ary miaro ny haren-tsaina malagasy.
 Manandratra sy manome hasina ny teny malagasy.
 Mahay mampihatra avy hatrany ny fahalalana ananany araka ny toe-java-misy eo amin’ny
fiarahamonina.
 Manana saina tia karokaroka sy mahay mandanjalanja.
 Mahay mikirakira sy mampiasa ny teny malagasy amin’ny maha fitaovam-pifandraisana azy na
am-bava na an-tsoratra.
 Afaka manakatra ny lanjan’ny haren-tsain’ny hafa ary misokatra amin’ny fahalalana iombonana
maneran-tany.
 Manana tetikady na lamina entina hiatrehana ny asa atao sy ny fiainana an-davanandro.
TANJON’NY FAMPIANARANA NY TARANJA MALAGASY AO AMIN’NY KILASY
FAMARANANA
Ny mpianatra mahavita ny kilasy famaranana dia:
 Mahafehy ny teny sy ny fomba fanoratra teny malagasy ary mahay mandrindra sy mandamina
izany hoenti-maneho hevitra ;
 Manakatra sy manaja ny haren-tsaina fonosin’ny fomba amam-panao sy ireo finoana ny hery
tsy hita ;
 Mahay manome lanja ny vakoka na ny harem-pirenena amin’ny fahafantarana ny hevitra
fonosin’ireny harem-pirenena ireny ;
 Mahay maneho hevitra ary mahafehy ny teknikan’ny fanadihadiana lahatsoratra sy ny
famakafakan-kevitra;
LANJAN’ORA
????????? isan-kerinandro.

2