Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020.pdf;filename*= UTF 8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 3/153

Page 1 2 345153Aperçu texte


NY LITERATIORA MALAGASY
SOKAJY L
Faharetany: ??????????
Tanjona ankapobeny:
Aorian’ny fahalalana ny “literatiora malagasy”, ny mpianatra dia:

Mahay manavaka ireo asa soratra literera ary mahafehy ny lasitra maha literera azy ;
Mahay mamolaka sy mikirakira ary manatsoaka hevitra avy amin’ny lahatsoratra ;
Mahay manakatra ny tara-kevitry ny vanim-potoana nolalovan’ny literatiora ;
Mahalala ny lanjan’ny kanto amin’ny fanehoan-kevitra am-bava sy/na an-tsoratra izay miafara
amin’ny asa famoronana.
 Mampiasa ny fahalalana norantoviny ho fitaovana hamohazana sy hamolahana ny talentany
 amin’ny sehatry ny famoronana
Tanjon’ny
fampianarana
Ny mpianatra dia afaka:
 mijery ny endrika
ivelany sy ny tarakevitra raketin’ny asa
soratra ary
mamantatra ny
mpanoratra avy
amin'ny fandinihana ny
asa soratra ary afaka
mandrafitra asa literera
-

Vontoatiny

fanamarihana

NY TANTARAN’NY
LITERATIORA MALAGASY

Vanimpotoana
ankehitriny:  Ezahina voizina ny asa soratry
(1972 no mankaty ….)
ny mpanoratra ankehitriny mba
 Ny tontolo namolavola sy
tsy hieritreritan’ ny mpianatra
nivelaran’ny asa soratra
fa vakoka ny literatiora.
 Ny fomba fanoratra
misongadina manamarika ny
vanim-potoana
 Ny fomba fanehoan-kevitry ny
mpanoratra
NY MPANORATRA SY NY
ASA SORANY

 Iharilanto Patrick
 Manasongadina ny
ANDRIAMANGATIANA
lafiny kanto ao amin’ny
- Ireo tsara ho fantatra
asa soratra
momba ny mpanoratra
- Ny tontolon’ny tantara
foronina : Vakivakimpiainana, 1995

 Miainga amin’ny fandinihana
sangan’asa
vitsivtsy
no
ampisongadinana: ny fomba
fanoratra, ny fanehoan-kevitra,

 Jean Joseph RABEARIVELO,
Samuel RATANY,
Jasmina RATSIMISETA
- Ireo tsara ho fantatra
momba ny mpanoratra
- Izay mampiavaka ny asa
sorany
3