Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020.pdf;filename*= UTF 8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 5/153

Page 1...3 4 567153Aperçu texte


NY LITERATIORAMALAGASY
SOKAJY S
Lanjan’ora: ??????
Tanjona ankapobeny:
Aorian’ny fahalalana ny tontolon’ny literatiora, ny mpianatra dia:
 Mahay mampiasa ny fahalalany ny literatiora eo amin’ny fiainany andavanandro
 Mahay manakatra ny hevitra raketin’ny lahatsoratra araka ny lalan-tsaina nandrafetan’ny
mpanoratra azy
 Mamolaka ny fahaiza-mikirakira sy manatsoaka hevitra avy amin’ny literatiora nodinihiny.
Tanjon’ny
Vontoatiny
fanamarihana
fampianarana
Ny mpianatra dia afaka:
NY TANTARAN’NY
LITERATIORA MALAGASY
 mijery ny endrika
ivelany sy ny tarakevitra raketin’ny asa
soratra ary
mamantatra ny
mpanoratra avy
amin'ny fandinihana ny
asa soratra ary afaka
mandrafitra asa literera

Vanimpotoana
ankehitriny:  Ezahina voizina ny asa soratry
(1972 no ho mankaty ….)
ny mpanoratra ankehitriny mba
 Ny tontolo namolavola sy
tsy hieritreritan’ ny mpianatra
nivelaran’ny asa soratra
fa vakoka ny literatiora.
 Ny fomba fanoratra
misongadina manamarika ny
vanim-potoana
 Ny fomba fanehoan-kevitry ny
mpanoratra

NY MPANORATRA SY NY
ASA SORANY
 Manasongadina ny
lafiny kanto ao amin’ny
asa soratra

 Iharilanto Patrick
ANDRIAMANGATIANA
- Ireo tsara ho fantatra
momba ny mpanoratra
- Ny tontolon’ny tantara
foronina : Vakivakimpiainana, 1995

 Miainga amin’ny fandinihana
sangan’asa vitsivtsy no
hanasongadinana: ny fomba
fanoratra, ny fanehoan-kevitra,
ny tara-kevitra, …

 Jean Joseph RABEARIVELO
, Samuel RATANY,
Jasmina RATSIMISETA
- Ireo tsara ho fantatra
momba ny mpanoratra
- Izay mampiavaka ny asa
sorany

5