محاضرات الاستاذ فالي علال م.الجنائية .pdfNom original: محاضرات الاستاذ فالي علال م.الجنائية.pdfAuteur: Windows User

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Microsoft® Word 2016, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/04/2020 à 14:41, depuis l'adresse IP 160.176.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 175 fois.
Taille du document: 13.2 Mo (68 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫محاضرات في مادة املسطرة‬
‫الجنائية‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪1‬‬

‫محاضرات ذ‪ .‬عالل فالي‬
‫من إعداد ‪ :‬ف‪ .‬نعيمة‬

‫املحاضرة األولى بتاريخ ‪2019-02-28‬‬
‫الفقه مصدر من مصادر التشريع‬
‫عالقة الفقه بمسطرة التشريع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫د ين ههد‬

‫الفقههه مبههدييا ينهه ان يكهه ن لههه د ران لهه التقهه يي التقيههييد عاههدما يصههدر الهها‬
‫الا (يقشر الا ليعرف ما مضم اه اإلشكاالت التي سيطرحها يضع ح ل)‪.‬‬
‫مبههدييا المشههرد عاههدما يوجههت بت نهههات الفقهه ه آرايههه بههبعا الح هه ل التههي نههاف بههها الفقههه‬
‫اق ل بون الفقه مصدر من مصادر التشريع‬
‫الفقه مصدر غير مباشر من مصادر التشريع مث ه مثل االنتهاد القضايي‪.‬‬
‫القاا ن اند غيا ت ك ال مسة االكاديمية‪.‬‬
‫ألاه في بعا الاص‬
‫مبهههدييا مشهههر د القهههاا ن يكتسهه صهههف القهههاا ن بعهههد احالتهههه ع ه ه المحكمهههة الدسهههت رية‬
‫المؤسسة الم كية‪.‬‬

‫مبدأ " ال جريمة و ال عقوبة اال بنص"‬
‫أ ال ين‬

‫ضع الاقط ع‬

‫المقص د بال نريمة‬

‫الحر ف ال ين ان يوجد المبدأ لكتا‬

‫ال عق بة اال با‬

‫د المبدأ يمكن تنزأته ال نزيين فهااك‪:‬‬

‫ مبدأ شرعية التنريي‪.‬‬‫ مبدأ شرعية العقا ‪.‬‬‫يعاههي ال يمكههن بههوم حههال مههن األح ه ال أن يتههابع شههج‬
‫يمكن ان يعاق بوم حال من األح ال بعق بة لي يتي الا‬
‫لكن ما ين االاتباق اليه " اال با‬

‫مههن انههل فعههل ال يعتبههرق القههاا ن نريمههة ال‬
‫ع يها في القاا ن‪.‬‬

‫" ؟ ‪ :‬مالمقص د بالا‬

‫القاا ايههة لههي ك مههة شههام ة فههال يقصههد بههها القههاا ن فههي مفه مههه الضههي إامهها يقصههد بههها‬
‫" الاص ه‬
‫المتضههماة لق اعههد قاا ايههة "تشههمل الدسههت ر – القهه ااين التاميميههة ‪-‬القههاا ن العههادم –‬
‫كههل الاصهه‬
‫المهير الشريف أيضا المراسيي القرارات المقررات)‬
‫المغههر مههن الههد ل التههي لههيد لههرييد الد لههة فيههها الحهه فههي اقتههراو القهه ااين بشههكل مباشههر لكههن‬
‫الم ههك يتههدجل بطههرم غيههر مباشههرة يعاههي فههي الجطهه الم كيههة الرسههايل الم كيههة رياسههته المن ههد‬
‫الهه زارم لههتق طههرم ب اسههطتها الم ههك يتههدجل فههي منههال التشههريع لكههن لهه ال يضههع مشههاريع‬
‫ق ااين‪.‬‬
‫مراسههيي القهه ااين فالعديههد مههن الههد ل الهه تم يتجههتلا لهه ريههيد الد لههة احههن فههي المغههر مراسههيي‬
‫الق ااين ال يتجتلا رييد الد لة ااما تتجتلا الحك مة بعد االتفام مع ال نن البرلمااية‪.‬‬
‫مرسهه ي قههاا ن يسههم فههي فراسهها » ‪ « L’ordonnance‬الههتم يصههدرلا ريههيد النمه ريههة فههي‬
‫النزايههر يسههم لا "االمههر" العديههد مههن الههد ل تسههميها تسههمية جاصههة لكههن فههي المغههر عاههدما يحههل‬
‫الم ههك مكههان البرلمههان فههي التشههريع فههي منههال القههاا ن يصههدر مهههاير شههريفة بمثابههة قهه ااين لههتق‬
‫االمكااية الم ن دة عاد الم ك ق صت ال ابعد الحد د في المغر‬

‫‪2‬‬

‫الم هههك الحسهههن الثهههااي مارسهههها عاهههدما كااهههت حالهههة اسهههتثااف فهههي المغهههر (مهههن ‪ 1965‬اله ه غايهههة‬
‫‪ )1970‬ال غاية دست ر ‪.1970‬‬
‫لكههن ع هه أم بعههد ااقالبههات ‪ 1972‬ااههه مههن دسههت ر ‪ 1972‬الدسههت ر الثالههم ل مم كههة الههتم كههان‬
‫ال يههامي الفتههرة الالحقههة ع ه تباههي الدسههت ر كههان ال ي ههزي بتامههيي ااتجابههات برلماايههة فههي انههل معههين‬
‫بالتههالي بقههي المغههر بههد ن ااتجابههات برلماايههة ماههت ‪ 1972‬الهه ‪ 1977‬ااههه فههي أكتهه بر ‪ 1977‬بههدأ‬
‫التههي‬
‫البرلمههان عم هههد فالم ههك شههرد أيضهها ماههت ‪ 1972‬الهه غايههة ‪ 1977‬لههتلك انههد كههل الاصهه‬
‫صهههدرت فهههي ت هههك الفتهههرة (مهيهههر التامهههيي القضهههايي له ه مهيهههر بمثابهههة قهههاا ن المهيهههر المتع ه ه‬
‫صههدرت فههي‬
‫بالمسههطرة المدايههة – اإلنههرافات االاتقاليههة فههي المسههطرة النااييههة كههل لههتق الاص ه‬
‫فتههرة الفههرات التشههريعي مهها بههين سههاة ‪ 1977-1972‬الم ههك عاههدما اجههد ع هه افسههه عهههدا بههاال يع ههن‬
‫حالههة اسههتثااف مههرة ثاايههة مهههرت الحانههة الهه تلههك سههاة ‪ 1983‬كههان لاههاك اشههكال بعههد سهها ات مههن‬
‫النفههاف براههامت التقهه يي الهيك ههي فناللههة الم ههك الحسههن الثههااي ااتهههت مههدة البرلمههان لههي تههامي‬
‫ااتجابههات برلماايههة أل ل مههرة يصههدر الم ههك مهيههرا بممارسههة السهه طة التشههريعيةد فشههرد سههاة ماههت‬
‫‪7‬اكته ه بر ‪ 1983‬اله ه ‪ 9‬اكته ه بر‪ 1984‬لهههتلك انهههد اه ه رييسهههيا أساسهههيا أصهههدرق الم هههك فهههي لهههتق‬
‫المرح هههة له ه مهيهههر ‪ 2‬أكته ه بر ‪ 1984‬المتع ه ه بهههالتع يا المصهههابين الهههتين تتعهههرا لهههه العربهههات‬
‫تات المحرك‪.‬‬
‫ماههت دسههت ر ‪ 1962‬ال ه غايههة ‪ 1965‬كههان الم ههك يشههرد فههي منالههه الجهها المج ه ل لههه دسههت ريا (فههي‬
‫المنهههال الهههدياي – بعههها االجتصاصهههات األجهههر المج لهههة لهههه قاا اههها يمهههارد اجتصاصهههاته‬
‫بمراسهههيي ) نهههافت حالهههة االسهههتثااف التهههي أعقبهههت احهههدام الكه ه ميرة بالدارالبيضهههاف التهههي كااهههت‬
‫بهههالمغر د قب هههها استشهههكل بتشهههكيل اغ بيهههة برلماايهههة كفي هههة بتشهههكيل الحك مهههة ع ه ه أم المهههر ف‬
‫سههالمت فههي تلههكد فالم ههك اع ههن حالههة اسههتثااف باههاف ع ه الفصههل ‪ 35‬الشهههير الدسههاتير المتعاقبههة التههي‬
‫أصههبحت ‪ 56‬اامهها فههي الدسههت ر الحههالي لههي يعهه د يترتهه عههن اعههالن حالههة االسههتثااف حههل البرلمههان‬
‫ل تي اعالن حالة االستثااف يبق البرلمان ممارسا لصالحياته)‬
‫فإاههه فههي ‪ 1965‬الم ههك لهه لههي يحههل البرلمههاند اامهها نمههد التع يضههات المج لههة ل برلمههان فت قههف‬
‫البرلمههان لههيد لاههاك ا ه يهها ع ه حههل البرلمههاند لههي يمههارد مهها يج ه ل لههه ا ن الفصههل ‪ 51‬مههن‬
‫الدسههت ر صههراحة الههتم ل ه حههل البرلمههان اامهها اصههدر مرس ه ما م كيهها بتنميههد التع يضههات المج لههة‬
‫ل برلمان‪.‬‬
‫ااههه فههي ‪ 1965‬حههل الم ههك الحك مههة عههين حك مههة يترأسههها لهه د البرلمههان لههي يعهه د م نهه دا‬
‫الحك مههة لهه رييسههها لهه م ههك الد لههةد ان الم ههك فههي ‪ 65‬اصههبي يشههرد فههي منالههه الجهها‬
‫بمراسههيي م كيههةد فههي منههال القههاا ن الههتم ل ه مههن اجتصهها مبههدييا البرلمههان بمراسههيي م كيههة ق ههت‬
‫المهيهههر حهههتفها دسهههت ر ‪ 1962‬قهههال الم هههك يمهههارد بمراسهههيي فمنهههال القهههاا ن كهههان الم هههك يشهههرد‬
‫بمراسهههيي م كيهههة بمثابهههة قهههاا ن د فهههي منالهههه كهههرييد الحك مهههة يصهههدر مراسهههيي م كيهههة يصهههدر‬
‫بصههفته ريههيد الحك مههة قههرارات م كيههة‪ .‬ي قعههها باسههمه 'الحسههن بههن محمههد' لههي يسههتمر االمههر‬
‫طهه يال ألاههه فههي ‪ 1967‬عههين حك مههة ترأسههها الهه زير األ ل اصههبي ل م ههك التشههريع‪ 1‬فههي منههال‬
‫‪3‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫القاا ايههة التهههي‬
‫‪ 1‬التشررري بالاسههبة لامااهههة العامههة ل حك مهههة‪ :‬لهه القهههاا ن بمفه مههه الضهههي أ الههتم يصهههدرق البرلمههان أ الاصه ه‬
‫بمقتضههالا تحههل نهههات أجههر محههل البرلمههان فههي التشههريع فههي منههال القههاا ن ( الم ههك بمقتض ه مهههاير شههريفة بمثابههة ق ه ااين – مهههاير‬
‫شههريفة بمثابههة ق ه ااين تاميميههة‪ -‬الحك مههة بمقتض ه مراسههيي ق ه ااين الفصههل ‪ 72‬مههن الدسههت ر يق ه ل كههل مهها ال يجههت بههه القههاا ن يبق ه مههن‬
‫اجتصا المنال التاميمي) يمكن الرن د ل فصل ‪ 71‬العديد من الفص ل األجر ‪.‬‬
‫تتضههمن ق اعه د‬
‫المشررر ‪ :‬ل ه ناللههة الم ههك – الشههع – البرلمههان – الحك مههة بوعضههايها ألن كههل لههؤالف لهههي الح ه فههي إصههدار اص ه‬
‫القاا ن‪.‬‬

‫القههاا ن المنههال التاميمههي اصههبي ريههيد الحك مههة ألاههه فههي دسههت ر ‪ 1962‬كههان ريههيد الحك مههة‬
‫لهههي يكه ه ن اله ه زير األ ل ألن اله ه زير األ ل كهههان فهههي دسهههت ر ‪ 1996- 1992- 1972 -1970‬فهههي‬
‫‪ 1992-1996‬لي مرانعات دست رية (دست ر المرانعة)‬
‫الهها المههامي ل قههرا العقههارم السههياحي (لهه مرسهه ي م كههي بمثابههة‬
‫انههد العديههد مههن الاصهه‬
‫قههاا ن) – المرسهه ي الم كههي بمثابههة قههاا ن المتع هه بالمحاسههبة العم ميههة ‪ – 1967‬المرسهه ي الم كههي‬
‫الهههتم كهههان متع ههه‬
‫بمثابهههة قهههاا ن المتع ههه بالمسهههاعدة القضهههايية ‪ 1966‬العديهههد مهههن الاصههه‬
‫بالب رصههة – االباههاك – ك ههها صههدرت فههي لههتق المرح ههة لكههن ابتههداف مههن ياههاير ‪ 1969‬رنههع الم ههك‬
‫اله ه اسهههتعمال المهيهههر الشهههريف رغهههي ااهههه اله ه غايهههة ‪ 1976‬اعطههه ل م هههك ممارسهههة صهههالحيته‬
‫بالمهاير لكن الم ك استعمل لتق االمكااية مات ‪.1969‬‬

‫الجزاءات (مبدأ التجريم و العقاب)‬
‫ المقص د بمبدأ "ال نريمة ال عق بة اال با‬‫ ا ما يسم بمبدأ "شرعية التنريي العقا "‬‫مبدأ الشرعية‬

‫"‬

‫عبارة "اال بنص " ‪ :‬المقص د به من ت ك الاص‬

‫القاا اية التي درساالا‬

‫"عاههدما اقهه ل " ال جريمررة و ال عقوبررة اال بررنص" – اال بررنص ‪ :-‬فهههي تعاههي القههاا ن فههي مفه مههه‬
‫الضههي د عاههدما ارنههع ال ه الم ه اد التههي نع ههها المشههرد الدسههت رم مههن اجتصهها القههاا ن انههد فيههها‬
‫(القهههاا ن الناهههايي – المسهههطرة النااييهههةد التنهههريي العقههها مهههن اجتصههها القهههاا ن لهههيد مهههن‬
‫اجتصههها التاميمهههيد لهههيد مهههن اجتصههها ناللهههة الم هههكد نااه ه التنهههريي العقههها له ه مهههن‬
‫اجتصهها القههاا ن المشههرد عاههدما يقهه ل فههي الفصههل ‪ " 71‬يقهه ل المهه اد التههي تاههدرل فههي منههال‬
‫القههاا ن ل ه يعههرف مهها يق ه لد ألاههه عاههدما اق ه ل فههي منههال القههاا ن فهههتا يعاههي بههون تلههك الهها مههن‬
‫يتجهههت المبهههادرة فيهههه امههها ريهههيد الحك مهههة فهههي شهههكل (مشهههاريع القه ه ااين) أ البرلمهههااين فهههي شهههكل‬
‫(مقترحههات ق ه ااين) لكههن كههل الم ه اد التههي نع ههها المشههرد مههن اقتههراو القههاا ن ين ه لز مهها ان تمههر‬
‫عبر قااة البرلمان‪.‬‬
‫ينهه ان تجضههع قبههل تبايههها لمصههادقة البرلمههان د ألاههه مهها يميههز القههاا ن فههي مفه مههه الضههي لهه‬
‫جضه ه عه ل مصهههادقة البرلمهههاند ألن المبهههادرة مهههن يتجهههتلا الحك مهههةد مرح هههة المااقشهههة التصه ه يت‬
‫الم ن ه دة فههي البرلمههان لههي التههي يجضههع لههها البرلمههان بعهها التص ه يت ناللههة الم ههك فههي اإلصههدارد‬
‫الاشر الحك مة‪.‬‬
‫البرلمههان كضههمااة المشههرد نعههل فههي الفصههل ‪71‬مههن الدسههت ر العديههد مههن القهه اايند نع ههها المشههرد‬
‫مههن اجتصهها القههاا ن ألاههها ضههمااة ل م ه اطن ألاههه عاههدما تنعههل مههادة مههن اجتصهها القههاا ن كواههك‬
‫تقهه ل ان لهههي ي افه ه ع يهههها ممثهههل الشهههع ال يمكهههن تطبيقههههاد لكهههن ان ينعهههل المشهههرد التنهههريي‬
‫العقهها مههن اجتصهها القههاا ن لههتق ضههمااة بالتههالي احههن فههي المغههر ال نهه د لتنههريي ا عقهها‬
‫بهها ضههي ‪ .‬فههال نهه د لتنههريي ا عقهها اال بقههاا ند بالتههالي ال يمكههن ل حك مههة تمامهها ان تشههريع‬
‫فههي منههال التنههريي العقهها د جالفهها ل عديههد مههن الههدل التههي تنعههل التنههريي المجالفههات تعطههي‬
‫الحهه ل حك مههة ا ن تنههري تعاقهه فههي منههال المجالفههات (بمراسههيي أ قههرارات تاميميههة) احههن فههي‬
‫‪-4‬‬

‫فاألمانررة العامررة لمة ومررة تجررد العبررارت الشرر يرت ت ررتعم ‪ :‬ان الاصهه‬
‫ل حك مة‪.‬‬

‫التشهههريعية الاصهه‬

‫التاميميهههة لكههتا تميهههز األمااههة العامهههة‬

‫المغههر يبقهه منههال التنهههريي العقهها مههن اجتصهها القهههاا ن‪ .‬بالتههالي ال يمكههن ان انههد اهه‬
‫ينري ا يعاق ان لي يك ن قاا اا ا مهيرا شريفا بمثابة قاا ن ا مرس ما م كيا بمثابة قاا ن‪.‬‬
‫لاههاك اسههتثااف قههع فه ي مرح ههة االسههتثااف (لههتلك انههد ا ه شهههير يعاق ه بههه السههكير ن يعههاقب ن بقههرار‬
‫ل مههدير العههاي ل ههدي ان الم كههي "االتنههار فههي المشههر بات الكح ليههة" لههتا قههرار أصههدرق المههدير العههاي‬
‫ل ههدي ان الم كههي سههاة ‪ 1967‬كههان قههد طههرو اقاشهها فههي بعهها األحيههان بالمااسههبة س ه ف يههدمت فههي‬
‫القههاا ن الناههايي ا ن ألن لههتا المشههر د القههاا ن الناههايي الحههالي لههي تنميهه ع شههتات كههل الاصهه‬
‫النااييههة الجاصههة (قههرر االتنههار فههي المشههر بات الكح ليههة –مهيههر بمثابههة قههاا ن المتع هه المجههدرات‬
‫الناايية الجاصة)‪.‬‬
‫الصادر ساة ‪ 1974‬منم عة من الاص‬
‫بالتههالي مهها اق لههه فههي مبههدأ التنههريي "ال جريمررة و ال عقوبررة اال بررنص " تلههك الهها‬
‫يك ن اال قاا اا‪.‬‬

‫ال يمكههن ان‬

‫ما المقصود بالتجريم‪:‬‬
‫ل النريمة فعل ا امتااد مجالف ل قاا ن الناايي‬

‫معاق‬

‫ع يه‪.‬‬

‫ حسهه الفصههل ‪ 1‬مههن منم عههة القههاا ن الناههايي " يةررردد التشررري الجنرررا ا أفعرررا االن رررا‬‫التررا يعرردرا جرررا م ب رربب مررا تةد رر مرر ااررمراب اجتمرراعاج و يوجررب زجررر مرت بي ررا‬
‫بعقوبات او تدابير وقا ية"‪.‬‬
‫ فههالق ااين المنرمههة المعاقبههة اغ هه الاههاد يعتقههد ع هه ااههه القههاا ن الناههاييد لههتا غيههر‬‫صههحيي د (صههحيي نزييهها لكههن غيههر صههحيي ك يهها) ألن القهه ااين المنرمههة (القههاا ن الشههغل‬
‫– مد اههة التنههارة‪ -‬قهههاا ن الشههركات – القهههاا ن الباكههي غيرلهها‪ )...‬المقصهه د مههن لهههتا ان‬
‫ت ك عبارة قاا ن يمكن ان تاصرف ال ا عين من الق ااين ‪:‬‬
‫‪ -1‬لاههاك ق ه ااين نااييههة بامتيههاز‪ .‬لههي ق ه ااين زنريههةد كههل مهها فيههها متضههماا مههن م ه اد لههي‬
‫مهه اد منرمههة معاقبههة مثههل القههاا ن الناههايي جاصههة النههزف المتضههمن لمهها يسههم فقههها‬
‫بالقههاا ن الناههايي الجهها (الكتهها الثههااي ل ه الهها الناههايي بامتيههاز ألاههه فيههه فقههط أفعههال‬
‫امتااعهههات منرمهههة العق بهههة المقهههررة لههههتق االفعهههال)‪ .‬لهههتلك عبهههارة اال بقهههاا ن (فيهههها‬
‫قهه ااين فيههها نههرايي عق بههات لاههاك قهه ااين عامههة‬
‫قهه ااين نااييههة بامتيههاز اصهه‬
‫النااييههة الجاصههة أ القهه ااين‬
‫تتضههمن مقتضههيات زنريههة‪ .‬باإلضههافة الهه لههتق الاصهه‬
‫النااييههة الجاصههة لاههاك قهه ااين عامههة (التههي لههي تههامي م اضههيع معياههة فههي طياتههها‬
‫مقتضههيات زنريههة)د بالتههالي فإاههه فههي المام مههة النااييههة بشههكل عههاي فيههها اصهه‬
‫عامههة تتضههمن مقتضههيات‬
‫لاههاك اصهه‬
‫نااييههة بامتيههاز جاصههة بههالتنريي العقهها‬
‫زنرية‪.‬‬
‫• التجررريم ‪ :‬المقصهه د بههه لهه اجههرال فعههل ا امتاههاد مههن دايههرة المبههاو الهه دايههرة المماهه دد يكهه ن‬
‫الفعههل م سههم حا بههه فههي دايههرة المبههاو ا دايههرة المسههم و بههه ال ه دايههرة المما ه د ا ال ه دايههرة المما ه د‬
‫المترت ع يه نزاف زنرم يوجت شكل عق بة‪.‬‬
‫• عاههداا مهها يسههم أيضهها بإزالههة التنههريي ا الغههاف ا حههتف التنههريي ألاههه سههب مههن أسههبا سههق ط‬
‫الههدع العم ميههةد معاههاق ل ه ارنههاد الفعههل المما ه د ال ه الجااههة التههي كههان فيههها ل ه جااههة المسههم و‬
‫المباو‪ .‬ألن األصل في األشياف االباحة األصل في األشجا البرافة‪.‬‬
‫• المقصهه د بمبههدأ إزالههة التنههريي عههن فعههل قههد نههري لهه ان ارنعههه الهه حالههة المسههم و المبههاو‪.‬‬
‫مبههدييا المشههرد ال يتاههازل عههن التنههرييد إتا تمكههن مههن تنههريي فعههل ال يرنههع عاه ه ال التنههريي ل ه ردد‬
‫المنههال ال حيههد الههتم االحههم فيههه اهه د مههن ‪ pénalisation – la dépénalisation :‬لهه فههي‬
‫منههال قههاا ن االعمههال بشههكل عههاي فههي منههال ق ه ااين الشههركات بشههكل جهها لاههاك ت نههه أ ر بههي‬
‫‪5‬‬

‫•‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬

‫عههالمي ااعكههد ع هه المغههر أيضهها فههي تعههديل قههاا ن ‪ 20.05‬األ ل الههتم جضههع لههه القههاا ن‬
‫‪ 17.95‬نههاف فههي العديههد مههن مهه ادق امهها ااههه اههزد لههي ياههزد اهاييهها ال صههف النرمههي اامهها جفههف‬
‫بشههكل كبيههر مههن العق بههة (عق بههة سههالبة ل حريههة ل غرامههة د المشههرد يعطههي الحريههة ل قاضههي بههون‬
‫يكتفي بوحدلما ان الس طة التقدير ل عق بة تبق بيد المشرد)‪.‬‬
‫المشههرد فههي بعهها األحيههان يعطههي الحهه ل سهه طة التقديريههة ل قاضههي أ ال فههي اجتيههار مهها بههين الحههد‬
‫األداهه الحههد األقصهه سهه اف فههي العق بههة السههالبة ل حريههة ال فههي العق بههة الماليههة يمكههن لههه ان‬
‫يكتفي بوحدلما فقط‪.‬‬
‫إزالههة التنههريي المقصهه د بههه لهه الغههاف ال صههف النرمههي عههن فعههل ا امتاههاد معههيند فاإللغههاف يرتهه‬
‫سق ط الدع العم مية‪.‬‬
‫فالمقصود بالعقوبة‪ :‬لي النزاف المطب في المنال الزنرم‪.‬‬
‫الجرررزاء الزجرررر ‪ :‬يوجهههت شهههكل عق بهههة ل تهههدابير قاييهههة ل تهههدابير الحمايهههة التهههه تي بالاسهههبة‬
‫لاحههدام‪ .‬مبههدييا التههدابير ال قاييه ة (ماههها مهها ل ه عياههي ماههها مهها ل ه شجصههي) ال يحكههي بههها بشههكل‬
‫مافصل عن العق بة‪.‬‬
‫العقوبات أربعة أنوا ‪:‬‬
‫‪ -1‬العق بات السالبة ل حياة = اإلعداي‬
‫‪ -2‬العق بههات السههالبة ل حريههة (االعتقههال" المجالفههات" – الحههبد" النههاي" – السههنن "الناايههات")‬
‫لتا االعتقال س ف يحتف في مشر د القاا ن الناايي سيرقع السقف الغرامات‪.‬‬
‫‪ -3‬العق بهههات السهههالبة ل حقههه م ال طايهههة " اإلقامهههة اإلنباريهههة ان كااهههت سههه ف تحهههتف فهههي‬
‫المشر د الناايي"‪.‬‬
‫‪ -4‬العق بات المالية "الغرامات"‪.‬‬

‫املحاضرة الثانية بتاريخ ‪2019-03-07‬‬
‫لااك مبدأ آجر يرتبط بمبدأ الشرعية الناايية‪ :‬ل مبدأ الشرعية اإلنرايية‪.‬‬
‫مبهههدأ الشهههرعية اإلنراييهههة‪ :‬له ه المسهههطرة النااييهههةد أم ال يمكهههن إيقهههاد العق بهههة ع ه ه شهههج د ن‬
‫احتههراي اإلنههرافات منم عههة مههن المسههاطرد المغههر الد لههة ال حيههدة التههي تافههرد باسههي المسههطرة‬
‫أم تسم اإلنرافات بالمسطرة‪.‬‬
‫مبهههدييا الشهههرعية اإلنراييهههة لهههي الشهههرعية المسهههطريةد مادامهههت اإلنهههرافات لهههي المسهههطرة أغ ه ه‬
‫الههد ل إمهها تسههميه قههاا ن اإلنههرافات النزاييههة أ النااييههة أ تسههميه قههاا ن أصهه ل المحاكمههة المدايهه ة‬
‫أ قاا ن أص ل المحاكمات الناايية أ النزايية‪ .‬الفكهااي‪.2‬‬
‫إذ الم مرت الشرعية اإلجرا ية‪:‬‬
‫كههل مهها يتع ه بتامههيي الخصررومة الزجريررةج ل ه مههامي بههإنرافات شههك ية ببنههالد بتههدجل منم عههة‬
‫مههن األنهههزة‪ .‬لههتق األم ه ر البههد أن تحتههري فههي كههل جص ه مة زنريههة ‪ .‬ال يمكههن محاكمههة أ معاقبههة‬

‫‪6‬‬

‫ع‬

‫المت ند ل مصرم قاي بشرو قاا ن المسطرة الناايي‬

‫‪ 2‬من المشارقة الدين قام ا بشرو قاا ن المسطرة الناايية المغربية قاي بشرو الا‬
‫المغربيد تسافل لماتا المشرد المغربي أسماق بقاا ن المسطرة‪ .‬ليست اإلنراف‪.‬‬
‫* لي يند مبرر لهتق التسمية‪ .‬المسطرة فيها أرقاي مات ‪ .1959‬أ ل قاا ن ل مسطرة الناايية ساة ‪ 1959‬ترني ل غة العربية‬
‫* اإلنرافات المقرة في المسطرة الناايية لي متس س ة مرتبة‪.‬‬

‫أحههههد د ن مقههههرر قضههههايي د ن احتههههراي اإلنههههرافات الماصهه ه‬
‫الجاصة أيضا‪.‬‬
‫الاص‬

‫فههههي م‪.‬ي‪.‬ل‪ .‬فههههي بعهههها‬

‫يبقهه قهههاا ن المسههطرة النااييهههة قههاا ن الشهههكل األساسههي فهههي المههادة النااييهههةد لكههن لهههتا ال يافهههي‬
‫الجاصة ‪.‬‬
‫ن د إنرافات أجر م ن دة في بعا الاص‬
‫❖‬

‫❖‬
‫❖‬

‫❖‬

‫مبرردأ التجررريم و العقرراب ‪ :‬ل ه مبههدأ امههرم ف سههفي د لكههن تطبي ه لههتا المبههدأ يمههر مههن جههالل‬
‫ااهههه‬
‫فهههي مبههدأ التنههريي العقهها ال يمكهههن متابعههة شههج‬
‫مبههدأ الشههرعية اإلنراييههة‪.‬‬
‫فهه المسهههطرة الشهههرعية اإلنراييهههة‪ .‬ينه ه أن تهههتي المتابعهههة الحكهههي البحهههم التحقيه ه ‪.‬‬
‫فقا لما ل مؤطر قاا اا‪.‬‬
‫الخصومة ‪ :‬الدست ر يق ل قرياة البرافة الح في محاكمة عادلة ‪Le Droit a un Procès‬‬
‫‪Equitable‬‬
‫مةا مة ‪ procès :‬ترنمة المحاكمة لي جاطية‪ .‬المحاكمة بالمفه ي الدقي ‪La Phase de‬‬
‫‪ Jugement‬اصدار الحكي ‪ .‬ألاه عادما يشع الجطو يصبي ل الص ا ‪.‬‬
‫الترنمة الصحيحة ‪ :‬الخصومة العادلة = ‪Procès Equitable‬‬
‫الخصومة ل مفه ي اسع في المادة الزنرية يبدأ من ي ي ارتكا الفعل النرمي إل حين صد ر‬
‫العق بة الصادرة ضد الفعل النرمي‪.‬‬
‫الخصومة الزجرية ‪ :‬لماتا ال يتي الق ل نااييةد لكي ال يرتبط بمادة الناايات‪.‬‬
‫• قاا ن ناايي = ‪.Droit Pénale‬‬
‫• العق بات ناايية = ‪Peines Criminelle‬‬
‫• الجص مة الزنرية = ‪ Répressif‬ال الزنر = ‪Répression‬‬

‫المةا م الزجرية‪ :‬يقصد بها كل محكمة أساد لها القاا ن اجتصا‬

‫الامر في القضايا الزنرية‪.‬‬

‫الزنرية = قضايا ( ناحية ‪ -‬ناايات – مجالفات) لتق المحاكي لي (المحاكي االبتدايية – محاكي‬
‫االستيااف محكمة الاقا في بعا الحاالت في االجتصا االستثاايي في الم اد ‪ 265‬م‪.‬ي‪.‬ل‪ .‬ماي يها)‬
‫بالتالي كل لتق المحاكي يصدم ع يها المحاكي الزنرية‪.‬‬
‫المقصود بالخصومة‪ :‬ل مفه ي اسع ل تبدأ من ي ي ارتكا الفعل النرمي تاتهي عاد تافيت العق بة‬
‫أ عاد الحكي بالبرافة عاد ما يك ن لااك مقرر حايز ع ق ة الشيف المقضي به يقضي بالبرافة العق بة‬
‫ليست دايما إلزامية‪ .‬ليست كل دع عم مية تاتهي بالعق بةد تاتهي ببرافة أ إيداف‪.‬‬
‫إتن الجص مة الزنرية مفه ي أ سع من الدع‬
‫ع يها نهاز‪:‬‬

‫العم مية يمكن تقسيمها ال ‪ 5‬مراحل كل مرح ة يشرف‬

‫كل مرح ة يشرف ع يها نهاز معين‬
‫مرةمة البةث و التةر‬
‫الضابطة القضايية الشرطة‬
‫القضايية‪.‬‬

‫المتابعة‬
‫الايابة العامة‬

‫التةقيق‬
‫قاضي التحقي‬

‫مرةمة الدعوى العمومية‬
‫المتابعة ‪ +‬التةقيق ‪ +‬الة م‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫الة م‬
‫المحاكي‬

‫التنفيذ‬
‫إدارة السن ن‬

‫• التحقي ليد إلزاميا في كل القضايا‬
‫• الجص مة الزنرية ‪ :‬قد تاتهي بمرح ة البحم أ المتابعة‪.‬‬
‫• مبههدييا عاههدما ترتكهه النريمههة ال يمكههن تكييفههها ع هه أاههها نريمههة إال بسههب‬
‫ما احدتثه من اضطرا انتماعياد أ ضررا عاما‪.‬‬
‫يههها الفصهههل األ ل مهههن القهههاا ن الناهههايي المغربهههي ‪":‬يةررردد التشرررري الجنرررا ا أفعرررا‬
‫اإلن ررا ا لتررا يعرردرا جرررا م ب رربب مررا تةد ر م ر ااررمراب اجتمرراعاج و يوجررب زجررر‬
‫مرت بي ا بعقوبات أو تدابير وقا ية"‪.‬‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫إتن كههل نريمههة تحههدم ضههررا عامهها لكههن ليسههت كههل نريمههة تحههدم ضههررا‬
‫جاصهها‪ .‬فاألصههل أن النريمههة تاههتت بالضههر رة ضههررا عامهها إتا لههي تحههدم‬
‫ضههررا عامهها ال يمكههن تكيفههها ع ه أاههها نريمههة تحههدم إل ه ناا ه الضههرر‬
‫العهههاي ضهههرر جههها بالمتضهههرر أ الضهههحية‪ .‬ااهههه لهههيد بالضهههر رة أن‬
‫تحههدم ضههررا جاصهها ألاههه لاههاك نههرايي ال تحههدم ضههررا جاصهها "اإلجههالل‬
‫الع اههي بالحيههاف‪ -‬السههكر الع اههي إن لههي يحههدم ضههررا – حمههل السههالو بههد ن‬
‫رجصههههة إتا لههههي يسههههتعم ه (ف‪ 303‬ي ‪.‬م‪.‬ل) – التههههزم بههههد ن حهه ه بههههزم‬
‫امامي‪ -‬أغ المجالفات السير (عدي احتراي عالمة قف‪.)...‬‬
‫لههتلك أيمهها ضههرر درسههاا فههي المههادة المدايههة أاههه ينهه أن يعهه ا النهههة‬
‫التي لحقها الضرر ين أن تطال بالتع يا عن الضرر التم لحقها‪.‬‬
‫بالاسبة ل ضرر العاي – النريمة‪ -‬ألحقت الضرر (بالمنتمع)‪.‬‬
‫الايابههة العامههة (تا ه عههن المنتمههع) فههي البدايههة كااههت صههعبة التص ه ر لهههتا‬
‫كههان مهها يسههم بالنظررام االت رراما فالشههج لهه الههتم يههتحكي فههي النريمههة‬
‫التي كان ضحية لها‪ .‬يمكن أن يقرر حت عدي متابعة الشج ‪.‬‬

‫كل نريمة تحدم‬
‫ضررا عاما لكن ليد‬
‫بالضر رة ان تحدم‬
‫ضررا جاصا‬

‫الدع‬
‫العم مية‬
‫الدع المداية‬
‫التابعة‬

‫ضرر عاي‬
‫(المنتمع)‬
‫الايابة العامة‬

‫ضرر جا‬

‫• فالايابههة العامههة تههي اقتباسههها مههن التشههريع الفراسههي فههي فراسهها كااههت الايابههة‬
‫العامههة تاهه ع هه الم ههك لههيد المنتمههع ( مههن لاهها نههافت تسههمية كيههل‬
‫الم ههك)‪ .‬أن ممثههل الايابههة العامههة يمثههل الم ههك كااههت عبههارة ‪Le Parquet‬‬
‫‪ Générale‬عاههدما كههان ممثههل الايابههة العامههة يقههف ع هه قطعههة مههن الجشهه‬
‫مرتفعة عن األرا ق يال لي يكن ين د مع القاضي‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫• الايابة العامة = ‪ Le Ministère Public‬االدعاف العاي ل الايابة العامة‪.‬‬
‫• الايابة العامة في فراسا الزالت تتبع زارة العدل‬
‫‪ o‬زير العدل يسم = ‪Ministère de la Justice‬‬
‫‪ o‬حافم األجتاي = ‪et Garde des Seaux‬‬
‫• الايابة العامة بسق ط الاماي الم كي بفراسا (الث رة الفراسية ساة ‪ 1779‬قب ها بق يل‬
‫أجدت أمريكا االستقالل ‪.)1776‬‬
‫• الضرر‪ :‬بداية التب ر‬

‫الاماي‬
‫االتهامي‬
‫الشخخج لخخه ح خ المتابعخخة‬
‫يمكخخخخخخن لخخخخخخه ضخخخخخخع حخخخخخخد‬
‫ل متابعة في ام قت‪.‬‬

‫الاماي التاقيبي‬
‫تتدخ في اج زت الدولة‪:‬‬
‫الشرطة‪.‬‬
‫الايابة العامة‪.‬‬

‫• كل الد ل توجت بالاماي المجت ط بين الاماي االتهامي ل الاماي التاقيبي‪.‬‬
‫• عاههدما تب ه رت فكههرة الايابههة العامههة أصههبحت تمثههل المنتمههع ثههي ااتق ههت إل ه‬
‫اغ التشريعات األ ربية ثي ااتق ت إل الد ل العربية‪.‬‬
‫• عاههدما تب هه رت فكههرة الايابههة العامههة أن ي ضههع ممههثال ل ايابههة العامههة لهه فههي‬
‫افههد ال قههت قاضههي سههتعطيه حهه فههي تمثيههل المنتمههع‪ .‬ألاههه مههن سههيحرك‬
‫الههدع العم ميههة ستصههبي مههدعيا‪ .‬الفكههرة ينه ضههع فكههرة لنهههاز معههين يمثههل‬
‫المنتمع يستحيل الحص ل ع م افقة كل المنتمع لتمثي ه‪.‬‬
‫• فكههرة الايابههة العامههة‪ :‬تب ه رت فههي كههل التشههريعات مههع ف رقههات مهها بههين الامههاي‬
‫الالتياي د النرمااي الاماي االان ساكس اي‪.‬‬
‫إتن لاههاك ضههرر عههاي لحهه بههالمنتمع ينهه ج هه نهههاز لتعهه يا عههن تلههك‬
‫الضههرر فنههافت فكههرة الايابههة العامههة‪ .‬لههتق األجيههرةد سههتقيي سههتثير سههتحرك‬
‫الدع العم مية‪.‬‬
‫• الررردعوى العموميرررة ‪ :‬مبهههدييا ينه ه أن يقاب هههها دعررروى خاصرررة‬
‫دع ناايية (زنرية) يقاب ها دع مداية تابعة‪.‬‬
‫• قرررانو الم رررمرت الجنا يرررة‪ ) 1974-1959 (:‬ثهههي (‪ )22.01‬م‪.‬ي‪.‬ل فهههي‬
‫المغههر كههان لههدياا مهيههر ‪ 10‬فبرايههر ‪ 1959‬أ ل اهه مسههطرم صههدر‬
‫فههي المغههر بعههد االسههتقالل‪ .‬كههان مههن أرق ه الق ه ااين المسههطرية النااييههة‬
‫إن ق اههها‬

‫‪9‬‬

‫في العههالي‪ .‬ف ههي تقتههبد المسههطرة النااييههة فقههط مههن فراسهها بههل مههن منم عههة‬
‫من الد ل‪.‬‬
‫• فمهيههر ‪ 1959‬عاههدما صههدر بمنههرد مهه ا بههدأ فههي التطبيهه تبههين أاههه ال‬
‫يصهه ي لههههتا المنتمهههع د فبهههدأت التعهههديالت ماهههت ‪ 1960‬جضهههع لعشهههرات‬
‫التعهههديالت نهههافت باألسهههاد مهههن انهههل تق هههيي أناحتهههه إله ه غايهههة ‪1974‬‬
‫كااههههت منم عههههة مههههن التعههههديالت ‪ 1974‬صههههدرت فيههههها منم عههههة‬
‫ماههها (مهيهههر التامههيي القضههايي د مهيهههر المسههطرة المدايهههة د‬
‫الاصهه‬
‫مهير اإلنرافات االاتقالية)‪.‬‬
‫عاههدما أصههدر المشههرد لههتا المهيههر اإلنههرافات االاتقاليههة كااههت فيههه تعههديالت كثيههرة‬
‫ع ه مهيههر ‪ 1959‬قههال بواههه فههي ااتمههار صههد ر قههاا ن مسههطرة نااييههة نديههدة‪ .‬سههيتي‬
‫العمههل بهههتق اإلنههرافات االاتقاليههة‪ .‬شههافت الصههدف أن يبقهه لمههدة ‪ 30‬سههاة فماههت ‪1974‬‬
‫بقه ه العمهههل بمهيهههر اإلنهههرافات االاتقاليهههة إله ه حهههين صهههد ر قهههاا ن (‪ )22.01‬قهههاا ن‬
‫المسههطرة النااييههة الحههالي ‪ .‬لكههن مهيههر اإلنههرافات االاتقاليههة كااههت فيههه ترانعههات‬
‫إلهه حههين ‪ 1991‬إحههدام المن ههد الهه طاي لحقهه م اإلاسههان إلهه ‪ 1991‬إرنههاد مهها كههان‬
‫فهههي مهيهههر ‪ 1959‬فهههي ‪ 2001‬ضهههع المشهههر د (‪ )22.01‬الهههتم أجهههد حقهههه فهههي‬
‫الدراسهههة صهههدر فهههي ‪ 2002‬عاهههدما صهههدر سهههاة ‪ 2002‬قيهههل أاهههه لهههي يهههدجل حيهههز‬
‫التطبي ه إل ه حههين ‪ .2004‬بعههد أكثههر مههن ‪ 19‬شهههرا لكههن لههتا الهها ال حيههد الههتم طب ه‬
‫فيه فكرة استعنال الشيف قبل أ ااه‪.‬‬
‫المشههرد كههان م زمهها أن يعنههل بههدج ل قههاا ن (‪ )22.01‬حيههز التطبيهه د بههدل أن يههدجل‬
‫في ‪ 1‬شتابر ‪2004‬د دجل في ‪ 01‬أكت بر ‪.2003‬‬
‫لهههي مهههن الحهههاالت الاهههادرة جص صههها مهههع أحهههدام ‪ 16‬مهههام ‪ .2003‬قهههاا ن (‪)03.03‬‬
‫مكافحههة اإلرلهها كههان ك ههه اسههتثاافات ع هه قههاا ن (‪ )22.01‬كههان لز مهها دجهه ل تلههك‬
‫الا لكي يطب ع مرتكبي ت ك األفعال‪.‬‬
‫• قههههاا ن (‪ )03.03‬صههههدر فههههي ‪ 28‬مههههام ‪ 2003‬بالجريرررردت‬
‫الر رررمية‪ .‬لهههتا مههها يسهههم فهههي التشهههريع الناهههاييد بتشهههريع‬
‫األزمههههة أم د لههههة ضههههحية زعزعههههة أركههههان الد لههههة‪ .‬يههههتي‬
‫التشريع بسرعة‪.‬‬
‫• لههيد لاههاك نههرايي إرلهها لههي نههرايي عاديههة ترتكهه فههي‬
‫مههر ف معياههةد فتسههم إرلهها مههثال القتههل نريمههة عاديههة‬
‫إتا ارتكبههت فههي إطههار مشههر د لدفههه بههم الههتعر زعزعههة‬
‫األمن يصبي القتل نريمة ارلابية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫اامههر الفصههل ‪ 1-218‬فههالنرايي العاديههة إتا ارتكبههت فههي مههل‬
‫ع يهههها فهههي القهههاا ن (‪ )1-218‬تصهههبي‬
‫الشهههر ط الماصه ه‬
‫نرايي إرلابيةد صفها إرلابية يبرر عق بة أشد‪.‬‬
‫إذ الجريمررة اإلررابيررة‪ :‬صههف ي حهه نههرايي عاديههة فيبههرر‬
‫عق بهههات أشهههد د قهههاا ن (‪ )03.03‬قهههاا ن مكافحهههة ل رلههها‬
‫ادجههل ك ههه تعههديالت ع هه قههاا ن (‪ )22.01‬حسهه الفصههل‬
‫‪ 1-218‬مهههها ي يههههها ك ههههها أضههههيفت بمقتضهه ه (‪)03.03‬د‬
‫التههي تعههرف‬
‫فقههاا ن المسههطرة النااييههة مههن أكثههر الاصهه‬
‫تعديال‪.‬‬
‫قههههاا ن المسههههطرة النااييههههة رقههههي (‪ )22.01‬يعههههرف أكثههههر‬
‫التعديالت ألاه ال ت ند جص مة عادلة بالمفه ي المط ‪.‬‬
‫التههي جضههعت ل تعههديل‪ :‬المشههرد ماههت‬
‫م‪.‬ي‪.‬ل مههن الاصهه‬
‫‪ 2003‬ي هههتمد إضهههافة نرعهههة مهههن العهههدل فهههي الجصههه مة‬
‫الماممة في قاا ن المسطرة الناايية‪.‬‬

‫*فقررانو الم ررمرت الجنا يررة‪ :‬لهه قههاا ن يههامي جطهه ط التمههاد بههين السهه طة الحريههة‬
‫الحريههة فكيههف لههك أن تههامي العالقههة مهها بههين الشههج لهه األصههل فيههه‬
‫بههين العقهها‬
‫البههرافة أن تضههمن لههه حق قههه بههين أن تقتضههي الد لههة حقههها فههي العقهها ماههه مههاتا‬
‫اعطيهههه كضهههمااات مهههاتا افهههرا ع يهههه مهههن نهههزافاتد فمهههثال قهههاا ن (‪ )22.01‬ففهههي‬
‫الحراسههة الامريههةد كههان المحههامي لههيد لههه الحهه فههي االتصههال بم ك ههه إال ابتههداف مههن‬
‫السهههاعة األ لههه مهههن التمديهههد مهههدة الحراسهههة الامريهههة‪ .‬فهههي ‪ 2011‬يحههه ل محهههامي‬
‫االتصههال بم ك هههه قبههل ااتههههاف اصههف المهههدة األصهه ية‪ .‬فهههي المشههر د الحهههالي‪ :‬يحهه‬
‫ل محههامي االتصههال بم ك ههه ماههت السههاعة األ ل ه د يههتي إضههافة نههرد حس ه المههادة ‪139‬‬
‫من قاا ن المسطرة الناايية‪.‬‬
‫•‬
‫‪23.04-‬‬

‫انت تعديالت ‪:‬‬
‫تعديالت ع‬

‫مست‬

‫الطعن بالاقا‪.‬‬

‫‪24.04‬‬‫أ ل تعهههديل مههههي (‪ )13.10‬الهههتم أضهههاف التسهه يي المراقه ه بعهههدلا (‪ )36.10‬ثهههي قهههاا ن‬
‫(‪ )37.10‬حمايهههة الضهههحايا الشهههه د الجبهههراف المب غهههين ثهههي (‪ )35.11‬لهههتا األجيهههر‬
‫قاا ن مح رم غير مام مة التقادي‪.‬‬
‫صههدر قههاا ن (‪ )86.14‬قههاا ن مكافحههة تم يههل االرلهها بعههدلا قههاا ن (‪)27.14‬‬
‫قهههاا ن مكافحهههة االتنهههار فهههي البشهههرد مالفمهههة التشهههريع المغربهههي مهههع بعههها‬
‫االتفاقيات‪.‬‬
‫‪11‬‬

‫التهههدابير‬

‫قهههاا ن (‪ )103.13‬المتع هه بمكافحهههة العاهههف ضهههد الاسهههاف ا ليهههات‬
‫ال قايية‪.‬‬
‫*قههههاا ن ‪ 89.18‬المتع ههه بضههههمان التغديههههة لاشههههجا الم ضهه ه عين رلههههن‬
‫الحراسة الامرية‪.‬‬
‫المشههر د الحههالي الههتم سهه ف يغيههر يههتمي ‪ 200‬مههادة سههيميف ‪ 118‬مههادة‬
‫سياسههو يعهه ا ‪ 11‬مههادة سياسههو ‪ 7‬مهه ادد قههاا ن سههيغير منم عههة مههن‬
‫أنزاف قاا ن المسطرة الناايية‪.‬‬
‫• فهها ن المراقبههة القضههايية عههن طريهه السهه ار االلكتر اههيد‬
‫المراقبههة القضههايية لههي ضههعية سههط مهها بههين اإلعتقههال‬
‫بههين الحريههةد مههابين المتابعههة فههي حالههة سههراو المتابعههة‬
‫في حالة اعتقال‪.‬‬
‫• فيمهها يتع هه بالضههرر العههايد ينهه رفههع دعرروى عموميررة‬
‫ل تعهه يا الشههج عههن الضههرر الههتم لحقههه شجصههيا يقهه ي‬
‫برفههع دعهه مدايههة تابعههة صههفا فقهيهها ال نهه د لههها فههي‬
‫القاا ن‪.‬‬
‫• القههاا ن عاههدما يتحههدم عههن دعهه عم ميههة عههن الههدع‬
‫المداية‪.‬‬
‫• دعهه تابعههة الرتباطههها بالههدع العم ميههةد إن كههان لههتا‬
‫االرتبههاط لههيد قاعههدة عامههةد حيههم أاههه يحهه ل شههج مههثال‬
‫الههتم كههان ضههحية سههرقة أ اعتههداف أن ال يرفههع دع ه أمههاي‬
‫القضهههاف الزنهههرم ‪ .‬يحه ه لهههه تهههرك اله ه حهههين البهههم فهههي‬
‫الدع العم مية ‪.‬‬
‫• لكههن الشههج عاههد س ه كه مسههطرة دع ه عم ميههة د تك ه ن‬
‫سرعة البم تك ن امكااية اإلكراق البداي‪.‬‬
‫مههن أنههل تعهه يا الضههرر الجهها‬
‫التابعة‪.‬‬

‫ترفههع دع ه‬

‫مدايههة‪ .‬تسههم فقهيهها بالههدع‬

‫المدايههة‬

‫مههن أنههل تع ه يا الضههرر العههاي ترفههع دع ه عم ميههة أ دع ه زنريههة‪ .‬األصههل أن‬
‫الههدع العم ميههة يقيمههها له يد فقههط الايابههة العامههة دايمهها لاههاك متضههرر فههي دعه ايضهها‬
‫دع عم مية المتضرر‪ :‬دايما م ن د في الدع المداية‪.‬‬
‫باالضهههافة اله ه الايابهههة العامهههة لاهههاك ايضههها المتضهههرر يمكاهههه رفهههع الهههدع العم ميهههة‬
‫(الشهههكاية المباشهههرة مهههع االتاصه ه كمطاله ه بهههالح المهههداي أمهههاي قاضهههي التحقيه ه ‪ .‬ا‬
‫تسم االستدعاف المباشر أماي المحكمة)‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫لههيد لاههاك مهها يماههع بعهها االدارات مههن رفههع دع ه عم ميههة و بالتررالا المرردعا فررا‬
‫الدعوى العمومية ‪ :‬فا قانو ‪ 1959‬ا يممق ا م المدعا عمى ‪:‬‬

‫المت م‬

‫المتاب م اج جناية‬

‫الظني‬

‫المتاب م أج جنةة‬

‫المخالف‬

‫المتاب م أج مخالفة‬

‫كااهههت بعههها المحهههاكي تسهههب‬
‫مجالفة‪.‬‬

‫صهههف الظنررري حته ه ع ه ه الشهههج‬

‫الهههتم ارتكه ه‬

‫فقهههاا ن (‪ )22.01‬أتمهههت فهههي كهههل لهههتق الفيهههات فهههي ‪ :‬المرررت م لهههتا القهههاا ن لهههي يعهه د‬
‫يعتههرف بهههتا التقسههيي الثالثههي‪ .‬فههاعتبر المررت م لهه الشههج الههتم ارتكهه (ناايههة ا‬
‫نه اليه االتهي فه مت م‪.‬‬
‫ناحة أ مجالفة)‪ .‬فه شج‬
‫المتهي اميز فيه بين فيات ‪:‬‬

‫المت م‬

‫‪13‬‬

‫الفاع األصما‬
‫الم ارم‬
‫المشارك‬

‫الماد‬
‫المعنو‬

‫املحاضرة الثالثة بتاريخ ‪2019-03-14‬‬
‫أمراف الدعوى العمومية ‪( :‬المدعا)‬

‫الايابة العامة‬

‫المدعي‬

‫ادارة النمارك‬

‫المتضرر‬

‫الماد بية السامية ل مياق‬
‫الغابات‬

‫االدارات‬

‫ادارة الصيد البحرم‬
‫أمررراف الررردعوى العموميررة ‪( :‬المررردع عميرر ) – بة رررب عالقترر بالجريمرررة المرت برررة‬
‫نميز مابي ‪ :‬فم ناةية عالقت بالجريمة المرت بة نميز بي‬

‫المت م‬

‫الفاع األصما‬
‫الم ارم (م ‪)128‬‬
‫الشريك (م ‪)129‬‬

‫حسه ه طبيعهههة النريمهههة المرتكبهههة‪ :‬الشهههج‬
‫العم مية‪ :‬اميز بين ‪( :‬المسالي الشريك)‬
‫بحس‬

‫الماد‬
‫المعنو‬

‫الهههتم تحهههرك ضهههدق الهههدع‬

‫النريمة المرتكبة اميز ما بين ‪:‬‬
‫المت م‬

‫المتاب م اج جناية‬

‫الظني‬

‫المتاب م أج جنةة‬

‫المخالف‬

‫المتاب م أج مخالفة‬

‫تبقهه فههي الههدع العم ميههة ان الطههرف المههدع ع يههه لهه مههن ارتكهه الفعههل النرمههي فقهها‬
‫لمبدأ شجصية المسؤ لية الناايية‪.‬‬
‫فقهها لمبهههدأ شجصههية المسهههؤ لية النااييهههة ال يمكههن أن تقهههاي الهههدع العم ميههة اال ع هه لهههؤالف ال‬
‫يمكن أن يحل شج محل شج آجر في الدع العم مية من أنل تطبي العق بة الماليمة‪.‬‬
‫ق اهها بههون الههدع العم ميههة مح ههها لهه تطبيهه العق بههة (االصهه ية اإلضههافية ا التبعيههة) ل التههدابير‬
‫ال قايية (العاياة الشجصية) ل التدابير ال قايية في ح االحدام‪.‬‬
‫بالتههالي أطرافههها (المههدعي لهه الشههج‬
‫بالرن د ل مادة ‪ 3‬م‪.‬ي‪.‬ل اند المشرد‪:‬‬
‫‪14‬‬

‫الههتم يحههرك أ يقههيي أ يثيههر الههدع‬

‫)‪ .‬ك ههها مفههاليي‬

‫تمارد الدع‬
‫يقيي الدع‬

‫العم مية ضد الفاعل األص ي ل نريمة المسالمين المشاركين في ارتكابها‪.‬‬
‫العم مية يمارسها قضاة الايابة العامةد كما يمكن أن يقيمها الم مف ن المك ف ن بتلك‬

‫قاا ااً‪.‬‬
‫يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا ل شر ط المحددة في لتا القاا ن‪.‬‬
‫إتا أقيمت الدع العم مية في ح قاا أ م مف عم مي أ ع ن أ موم ر ل س طة أ الق ة‬
‫العم ميةد فتب إقامتها إل ال كيل القضايي ل مم كة‪.‬‬
‫• المتضههرر مفه ه ي اسههع مههن الضههحيةد ألن المتضههرر ل ه مههن أصههابه‬
‫ضهههرر مهههن النريمهههة ألن سهههيقيي باإلضهههافة اله ه الهههدع العم ميهههة‬
‫دع مداية تابعة‪.‬‬
‫• الشههج المتضهههرر ‪ :‬يرفههع الهههدع العم ميههةد سهههيتي الحههديم عهههن‬
‫الشهههكاياتد إتا تضهههرر الشهههج مهههن فعهههل نرمهههيد مههها لهههي أاه ه اد‬
‫الشكايات التي يمكن أن يتقدي بها‪.‬‬
‫تقدي الشكايات أماي ‪:‬‬
‫ الناايات‪ :‬أماي الايابة العامة بمحكمة االستيااف‪.‬‬‫ الناي ‪ :‬أماي الايابة العامة بالمحكمة االبتدايية‪.‬‬‫‪ -‬أماي الضابطة القضايية (الشرطة القضايية الدرك)‪.‬‬

‫شكايات عادية‬

‫المتارر فا راتي الةالتي رو الذ يةرك الدعوى العمومية‪:‬‬
‫شكايات مباشرة‬
‫مع التاص كمطال بالح المداي‬

‫ أماي قاضي التحقي‬‫‪ -‬أماي المحكمة‬

‫أماي المحكمة تسم أيضا باالستدعاف المباشر في المنال الناحي فقط‪.‬‬

‫يتقدي بالشكايات‬
‫اماي ‪:‬‬

‫الضابطة‬
‫القضايية‬

‫الايابة العامة‬
‫شكاية عادية‬

‫‪Police judicaire‬‬
‫الشرطة القضايية فيها ‪ 5‬فيات‬

‫‪15‬‬

‫قاضي التحقي‬

‫أماي المحكمة‬

‫شكاية مباشرة‬

‫الابام‬
‫ال امو‬

‫الابام‬

‫االعوا‬

‫الابام‬
‫الم مفو‬
‫باالةداث‬

‫الموظفو‬

‫الشرطة‪ :‬حت الدرك الم كي شرطة قضايية‬
‫‪ :ADST‬ق اد بش ات د كيل الم ك من الشرطة القضايية لهي اجتصا‬

‫جا‬

‫الشرطة‪ :‬لااك مفه ي اسع يدرل فيه منم عة من الفيات ليد فقط ما يعرف ل عامة‪.‬‬
‫الاابمة القاا ية ‪ :‬كل من أعطاق المشرد صالحية الضبط القضايي‪.‬‬
‫إتا كههان الشهههج ضههحية فعهههل نرمهههي يتقههدي بشهههكاية امههاي الضهههابطة القضهههايية‬
‫يت قهههها الضه ه ابط أ المهههدا ي تطهههرو ع يهههه األسهههي ة تهههر ال اقعهههة‪ .‬فهههي إطهههار اإللمهههاي‬
‫بال اقعههة النرميههة (جاصههة فههي حالههة تعههتر تحديههد ل يههة الشههج ) يههتي تحريههر المحضههر‬
‫من طرف الضابطة القضايية مبدييا تك ن شف ية‪.‬‬
‫أمههاي الايابههة العامههة إلزاميهها ينهه أن تكهه ن مكت بههة إن كههان لههيد لاههاك مهها‬
‫يماههع ان يسههتقب ه (ااي ه كيههل الم ههك أ ااي ه ال كيههل العههاي) ت قههي الشههكايات تحههرر‬
‫من طرف كات الضبط بالايابة العامة يد اها كتابة‪.‬‬
‫• إذ ‪ :‬يح التشكي أماي الاابمة القاا يةج النيابة العامة‪.‬‬
‫• ل تتكير‪ .‬الايابة العامة يمكن أن تساد ل درك باعتبارلا ضابطة‬
‫قضاييةد اجتصا الدرك مبدييا في المنال القر مد لكن الايابة‬
‫العامة تساد ل درك عادما يك ن منال النريمة يتداجل فيه المنال‬
‫الحضرم مع القر م‪ .‬إتن كل مديرية لها فرقة نه ية‪ .‬أيضا‬
‫لااك فرم طاية ‪.‬‬
‫‪( ADST‬المكتههه ه المركهههههزم لابحهههههام القضهههههايية) ‪ :‬ال تتهههههدجل إال فهههههي النهههههرايي‬
‫ع يها في المادة ‪ 108‬م‪.‬ي‪.‬ل ‪:‬‬
‫الماص‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫•‬

‫‪16‬‬

‫منال تدج ه محد د‬
‫‪ 108‬م‪.‬ي‪.‬ل ‪ :‬المتع هههه بالتقههههاط المكالمههههات االتصههههاالت‬
‫المانزة ب سايل االتصال عن بعد‪.‬‬
‫مهههن أجطهههر النهههرايي اإلرلابيهههة قتهههل مهههثال (ك هههها ناايهههات‬
‫يتهههدجل اسه ه تثاافا (المديريهههة العامهههة لامهههن لمراقبهههة التهههرا‬
‫الههه طاي المجههههابرات = ع هه ه الصههههعيد الهه ه طاي لاههههاك‬
‫‪ :DGED‬مجابرات ع المست الد لي‪.‬‬
‫مديرية دراسات المستادات ل‪DGST‬‬

‫• لههتق المديريههة ‪ DGST‬لههي يكههن لههها الح ه فههي إقامههة محاضههر‬
‫أم عاهههدما تحضهههر م فههها معياههها تط ههه مهههن اإلدارة العامهههة‬
‫لامن ال طاي أن يت ل أحد ضباطها تحرير المحضر‪.‬‬
‫ سههاة ‪ 2011‬اتضههي بواههه لمههاتا لههتا الطري ه الغيههر المباشههرة لمههاتا ال يسههاد لهههتق‬‫المديريهههة االجتصههها فهههي تحريهههر المحاضهههر فهههي ضهههبط المنهههرمين (المههههاي‬
‫ع يههها فهههي‬
‫الرييسههية ل شهههرطة القضههايية)‪ .‬لمهههاتا ال يعطهه لهههها مهههاي ماصهه‬
‫المادة ‪ 18‬م‪.‬ي‪.‬ل‪.‬‬
‫ لمههاتا ال يسههاد لههها االجتصهها العههاي قيههل ال مههاتا سههيبق ل شههرطة فقيههل سههاميز‬‫ع يههها فههي ‪ 108‬م‪.‬ي‪.‬ل ماههت ‪2003‬‬
‫مهها بههين نههرايي معياههة التههي كااههت ماصهه‬
‫فعاههدما أريههد أن يعط ه لهههي االجتصهها قيههل مهها لههي النههرايي التههي سههيعط لهههي‬
‫حه ه االجتصههها البحهههم ضهههبط المنهههرمين قيهههل احيهههل ع ههه المهههادة ‪108‬‬
‫م‪.‬ي‪.‬ل‪.‬‬
‫إتن يحه ه التشهههكي أمهههاي الضهههابطة القضهههايية د الايابهههة العامهههة‪ .‬لاهههاك شهههكاية تقهههدي أمهههاي قاضهههي‬
‫التحقيهه لاهههاك مهههن يسههميها بشهههكاية مباشهههرة مهههع التاصهه كمطالهه بهههالح المههداي لهههيد فهههي كهههل‬
‫التههي سههيتي تضههيقها كثيههرا فههي‬
‫النههرايي اامهها فههي النههرايي التههي لههي مههن اجتصهها قاضههي التحقي ه‬
‫المشهههر د المسهههطرة النااييهههة الحهههالي‪ .‬ينه ه ز التشهههكي أيضههها أمهههاي المحكمهههة تقهههدي أمهههاي المحكمهههة‬
‫مباشههرة د لاههاك مههن يسههميها شههكاية مباشههرة أمههاي المحكمههة لكههن التسههمية الصههحيحة لههي االسههتدعاف‬
‫المباشر في المنال الناحي فقط‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫إتن الشهههكاية يمكهههن تقهههديمها أمهههاي الضهههابطة القضهههايية تبهههدأ بتحريتهههها يمكهههن ان تجبهههر‬
‫الايابة العامة‪.‬‬
‫إمهها ان تقههدي أمههاي الايابههة العامههة تضههماها تع يماتههها تحي ههها ع هه الضههابطة القضههايية‬
‫المجتصة‪.‬‬
‫إمهها ان تقههدي مباشههرة أمههاي قاضههي التحقيهه بمعاهه اااههي اتنهها ز مرح ههة البحههم التمهيههدم‬
‫مرح ة الايابة العامة ‪.‬‬
‫إما ان يتي تنا ز كل لؤالف تقدي أماي المحكمة مباشرة‬
‫المحكمههة فالمتضههرر لهه الههتم يحههرك الههدع العم ميههة فههي‬
‫فههي حالههة قاضههي التحقيهه‬
‫لاتين الحالتين فقط‪.‬‬

‫افد الشيف بالاسبة لالدرات‬
‫ كههان سههابقا كههل الشههكايات تحههال ع ه زارة العههدل كااههت كههل الشههكايات ضههد كههل الم ه مفين‬‫تحههال ع هه ال كالههة القضههايية ل مم كههة د تحههرر الشههكاية تحههال ع هه زيههر العههدل (مديريههة‬
‫الشههؤ ن النااييههة العف ه ) ثههي زيههر العههدل لهه الههتم يههومر كيههل الم ههك لههد محكمههة العههدل‬
‫الجاصهههة التهههي الغيهههت سهههاة ‪ 2004‬بمقتضه ه قهههاا ن ‪ 79.03‬ح هههت مح هههها أقسهههاي نهههرايي‬
‫المالية بالمحاكي االستيااف لي أربعة‪.‬‬
‫‪ o‬كههل دعهه عم ميههة حركههت ينهه البهه ت فيههها لهه بعههدي القبهه ل لهه بههالبرافة لهه‬
‫باالدااهه ة لهه باالعفههاف ألاههها ال تقبههل التاههازل ال يقبههل التصههالي بشههواها ألاههها م ههك‬
‫ل منتمهههعد اسههههتثاافا فهههي المصههههالحة لهههد بعهههها االدرارات( النمهههارك – الصههههيد‬
‫البحههرم‪ -‬الميههاق الغابههات) إمكاايههات المصههالحة التههي تسههقط الههدع العم ميههة أمهها‬
‫‪17‬‬

‫غيرلههها فهههال يهههؤثر الصهه ي لهه تاهههازل المتضهههرر عهههن دعه ه اقد فههه ال يهههؤثر ع ه ه‬
‫الدع العم مية‪.‬‬

‫الدعوى المدنية التابعة‪:‬‬
‫‪ o‬من يحرك الدع‬

‫المداية‪( :‬المدعي)‬
‫ذو الةقوق فا ةالة‬
‫الوفات‬

‫المتارر‬

‫• المتضرر يحرك الدع‬

‫نا ب القانونا إذا ا فاقدا‬
‫لإلدراك‬

‫ضد (المدع ع يه)‬

‫المت م‬

‫المتاب م اج جناية‬

‫الظني‬

‫المتاب م أج جنةة‬

‫المخالف‬

‫المتاب م أج مخالفة‬

‫كما يمكن الق ل أاه في الدع‬
‫قد تقاي الدع‬

‫العم مية لااك مبدأ شجصية المسؤ لية الناايية‪.‬‬

‫المداية التابعة ضد ‪:‬‬

‫❖ الور ة فا ةالة وفات المت م‪:‬‬
‫بالاسههبة ل ههدع المدايههة التابعههة ف ههيد لاههاك مبههدأ شجصههية المسههؤ لية المدايههة ألن الههدع المدايههة‬
‫تسههتمر فههي حالههة فههاة المههدع ع يههه اررد الور ررة إتا أقيمههت الههدع العم ميههة ت ه في المههتهي بعههد‬
‫إقامههة الههدع العم ميههة كااههت الههدع المدايههة قههد حركههت تسههقط الههدع العم ميههة ألن لاههاك‬
‫مبههدأ شجصههية العق بههة‪ .‬بيامهها الههدع المدايههة تسههتمر ضههد ال رثههة ألاههه مهها سههيحكي بههه مههن تع يضههات‬
‫سيصبي دي اا ل رثة الدي ن ت زد قبل ت زيع التركة‪.‬‬
‫❖ و قررد ترفرر الرردعوى المدنيررة اررد الم رر و المرردنا‪:‬‬
‫م رم‪:‬‬

‫‪le Civilement Responsable‬‬

‫إتا النريمههة ارتكبههت مههن طههرف الصههغير الغيههر المميههز فالمسههؤ ل المههداي (الفصههل ‪ 85‬مهها ياي يههها‬
‫مههههن م‪.‬ل‪.‬د (المسههههؤ لية التقصههههيرية – مسههههؤ لية األبههههاف عههههن أباههههايهي القاصههههرين – مسههههؤ لية‬
‫المستشهههفيات عهههن المناه ه ن الهههدم يجهههرل مهههن المستشهههف د ن اتن ارتكه ه نريمهههة فالمسهههؤ لية‬
‫النااييهههة فههههي شجصهههي ةد لكهههن المسهههؤ لية المدايهههة لهههي تاتقهههل اله ه المسهههؤ ل المهههداي (اله ه لي ا‬
‫ال صي ا المقدي عن الضحية ضد المسؤ ل المداي‬
‫❖ و قد ترف الدعوى المدنية اد شر ات التأمي (الم م )‪:‬‬
‫عاههد التههومين ع ه السههيارة فواههه يك ه ن التههومين عههن المسههؤ لية المدايههة لههي الزاميههة ألاههه عههدي ابههراي‬
‫عقههد تههومين ل ه ناحههة‪ .‬بالتههالي إتا مهها ارتكبههت حادثههة سههير حسهه اهه د التههومين إتن كههل االضههرار‬
‫التههي ت حهه بالشههج الضههحية ا المتضههرر يرنههع فيههها مههدايا ع هه شههركة التههومين فبههالطبع ناحيهها‬
‫يتي الرن د ع الساي فالساي يمكن ان يحبد في حالة القتل الجطو‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫إتن شركة التومين تحل محل الشج‬

‫في أداف التع يضات‪.‬‬

‫❖ فا الفنادق ‪Les Oberges‬‬
‫إتا لههي يضههمن المسههؤ ل عههن الفاههدم أ ع هه المههو البيااههات الصههحيحة لاشههجا الههتم يقضهه ن‬
‫لي ههة أ لي تههين ‪ ...‬باههاف ع ه ثيقههة رسههمية فه ه يك ه ن مسههؤ ل مسههؤ لية مدايههة عههن كههل النههرايي التههي‬
‫يرتكبها تلك الشج جالل مدة اقامته في تلك الفادم‪.‬‬
‫إتن منال الدع‬

‫المداية التابعة ل أ سع من منال الدع‬

‫العم مية‪.‬‬

‫بالاسههبة ل رثههة لههدياا فههي الشههريعة اإلسههالمية فههي القههاا ن ال يسههول الهه رام إال فههي حههد د مهها اابههه‬
‫مههن التركههة‪ .‬فههالغاي بههالغري د ففههي الشههريعة اإلسههالمية لهه المكههرد فههي القههاا ن ايضهها إتا قب ههت‬
‫التركة فيتي قب ل الش الس بي أيضا في حد د التركة‪.‬‬
‫بالتههالي ففههي الشههريعة اإلسههالمية مبههدييا ال تهه زد التركههة اال بعههد أداف الههدي ند بالتههالي الههدي ن تكهه ن‬
‫دياهها ع هه ال رثههة فههي حالههة فههاة المههتهي بمقتضهه دع ه مدايههة يكهه ن توديههة الههدين فههي حههد د مهها‬
‫ترك‪.‬‬
‫محل الدع‬

‫المداية التابعة ‪ :‬ل الحص ل ع‬

‫الضرر النسمااي‬

‫التع يا عن الضرر‬

‫الضرر المادم‬

‫الضرر المعا م‬

‫ففههي بعهها األحيههان تترافهه االضههرار الثالثههة فههي بعهها األحيههان يكهه ن فقههط ضههرر معاهه م فههي‬
‫حالة فاة الم رمد لااك حاالت يك ن فيها ضرر ماديا فقط‪.‬‬
‫فالمتضههرر ينهه ع يههه ان يثبههت فههي مطالبههه المدايههة التههي مبههدييا تكهه ن مكت بههة ان كههان االمههر ال‬
‫يماههع مههن ان يقههدي مطالبههه شههفالية ا شههف ية أمههاي المحكمههة ا امههاي قاضههي التحقي ه فيضههمن تلههك فههي‬
‫المحضههر ان كههان اغ ه المطههالبين بههالح المههداي يقههدم ن مطههالبهي بشههكل مكت ه لكههي يبههرر ا مهها‬
‫يط ب اه‪ .‬تسم متكرات المطال المداية‪.‬‬
‫إتن الدع‬

‫العم مية تقيمها‪:‬‬

‫الايابة العامة‬
‫المدعي‬

‫المتضرر‬
‫االدارات‬

‫ادارة النمارك‬
‫الماد بية السامية ل مياق‬
‫الغابات‬
‫ادارة الصيد البحرم‬

‫❖ فالدع العم مية تحركها تمارسها الايابة العامة‪.‬‬
‫❖ الدع المداية التابعة يقيمها يمارسها المتضرر ي قفها في أم قت شاف‪.‬‬
‫❖ فالايابهههة العامهههة عاهههدما تحهههرك الهههدع العم ميهههة تكههه ن م زمهههة بممارسهههتها ال يمكاهههها‬
‫المصالحة بشواها‪.‬‬
‫‪19‬‬

‫فما المقصود بالممار ة ‪:‬‬
‫فههي إقامههة الههدع العم ميههة تشههترط فيههها ‪ 3‬نهههات لكههن فههي الممارسههة تبق ه ماحصههرة ع ه الايابههة‬
‫العامة‪ .‬لكن ممارستها تبق ل ايابة العامة فقط‪.‬‬
‫فالمتضهههرر االدرات تحهههرك الهههدع‬
‫لتحريك الدع العم مية‪.‬‬

‫العم ميهههة بههههاتين ا ليتهههين ‪ :‬الشهههكايات لهههي ليسهههت شهههرطا‬

‫عاههد التقههديي بشههكاية أمههاي الضههابطة القضههايية أ أمههاي الايابههة العامههةد فالايابههة العامههة لههي التههي تحركههها‬
‫باههاف ع هه شهههكاية لهههي غيهههر م زمهههة بااتمهههار الشهههكايات اال فهههي نهههرايي جاصهههة‪ .‬فالشهههكاية ليسهههت‬
‫شههرطا لتحريههك الههدع العم ميههة‪ .‬يمكههن بههوم سههي ة ب اسههطة التب ي ه د شههالد د مههن طههرف الضههابطة‬
‫القضايية مباشرةد في حالة الت بد‪.‬‬
‫فالايابههة العامههة تحههرك الههدع العم ميههةد برفعههها الهه المحكمههة أ بإحالتههها الهه قاضههي التحقيهه‬
‫لكن عم ما مت يك ن تحريك الدع ؟‬
‫تحيههل الم ههف ع هه قاضههي التحقيهه أ‬
‫تحريههك الههدع يكهه ن عاههدما تتههابع الايابههة العامههة الشههج‬
‫ع ه المحكمههة د إامهها ال تحههرك الههدع العم ميههة اال بهههاتين الحههالتين مههع بعهها االسه تثاافاتد لكههن‬
‫تج صها من الم ف‪.‬‬
‫كقاعدة عامة تحرك الدع العم مية عاد متابعة الايابة العامة ل شج‬
‫مارا الممار ة؟‬
‫مبدييا لي تقديي الم تمسات في الدع‬

‫العم ميةد لااك‪:‬‬

‫❖ م تمسات حين سريان القضية لااك م تمسات الاهاييةد‬
‫❖ لههدياا الترافههع اثاههاف الن سههة باعتبارلهها مدعيههة فهههي ين ه ان تبههرر مهها تدعيههه ألاههها لههي التههي‬
‫حركههت المتابعههة فينهه ع يههها ان تبههرر لمههاتا حركههت المتابعههة لمههاتا لههتا الشههج مههدا أم‬
‫ينهه ان تسههتنميع نميههع سهههايل االثبههات الكفي ههة باقاههاد المحكمهههة ا قاضههي التحقيهه بهههون‬
‫تلك الشج ل مرتك الفعل‪.‬‬
‫و الممار ة أياا را ممار ة مرق المع (العادية)‪.‬‬
‫من التم يح له ح الطعن في الش المتع‬

‫المتهي‬

‫بالدع‬

‫الايابة العامة‬

‫العم مية‬
‫الطرف المتضرر في الش المتع‬
‫بالدع المدياة‬

‫❖ المتضههرر االدرات لهه حركهها الهههدع العم ميهههةد لمهها مما عهههان مههن ممارسهههة الطعهههند‬
‫لاههاك اسههتثااف حيه د م ن ه د فههي قههاا ن ‪ 1917‬المتع ه بالمحافمههة ع ه الغابههات اسههتغاللها‬
‫الهههتم يبهههيي إلدارة الميهههاق الغابهههات ان تطعهههن باالسهههتيااف فهههي الهههدع العم ميهههة فهههالطعن‬
‫باالستيااف ل ممارسة‪.‬‬
‫❖ االسهههتثااف الثهههااي له ه فهههي ال ضهههع الحهههالي ااعهههداي الماطه ه د ااههها متضهههرر قهههدمت شهههكاية‬
‫أحههال القضههية ع هه المحكمههة د المحكمههة أدااههت أ بههرافة‬
‫مباشههرة امههاي قاضههي التحقيهه‬
‫الشههج فالمتضههرر ال يح ه لههه الطعههن باالسههتيااف فههي الههدع العم ميههة يح ه لههه الطعههن‬
‫باالسهههتيااف فهههي الهههدع المدايهههة‪ .‬الايابهههة العامهههة تقه ه ل بواهههها لهههي لهههي تحهههرك الهههدع‬
‫العم ميهههة لمهههاتا تطعهههن باالسهههتيااف‪ .‬فيمهههر انهههل الطعهههن د فيسه ه تفيت الكثيهههر ن د ن طعهههن‬
‫الايابهههة العامهههة يصهههبي الحكهههي حهههايزا لقههه ة الشهههيف المقضهههي بهههه‪ .‬فيرنهههع المهههتهي ع ههه‬
‫المتضههرر (ال شههاية الكاتبههة)‪ .‬ألاههه عاههدما تحههرك دعهه عم ميههة تبههرأ المحكمههة المههدع‬
‫‪20‬‬

‫❖‬

‫❖‬

‫❖‬
‫❖‬

‫❖‬

‫❖‬
‫❖‬

‫❖‬

‫❖‬

‫❖‬
‫❖‬

‫ع يههه كااههت شههكاية فالبدايههة باههاف ع هه قههايع تعتبههر صههحيحة حركههت بمقتضههاق الههدع‬
‫العم ميههة فاتضههي ان الشههج بههرض اتضههي ان الشههكاية لههي تكهه ن صههحيحة فيرنههع المههتهي‬
‫بال شاية الكاتبة التي لي ناحة‪.‬‬
‫ففهههي المشهههر د الحهههالي لقهههاا ن المسهههطرة النااييهههة مهههن حهههرك الهههدع العم ميهههة يمارسهههها‬
‫جاصههة ع ه مسههت طههرم الطعههند ماطقيهها مههن يحههرك ين ه ع يههه االسههتمرار حت ه الاهايههة ‪.‬‬
‫عاهههدما سيصهههبي القهههرار حهههايزا ع ه ه قه ه ة الشهههيف المقضهههي بهههه يقضهههي بهههالبرافة عاهههدلا‬
‫ل ه لههي‬
‫ف يتحمههل اتاينههه‪ .‬مههاداي لههي يسههت في طههرم الطعههن لمههاتا يههتي الرن ه د ع ه الشههج‬
‫يحاكي اال في درنة احدة من درنات التقاضي‪.‬‬
‫ففهههي المشهههر د الحهههالي م‪.‬ي‪.‬ل سه ه ف يعهههادل مههها بهههين العمه ه ي فهههإتا حركهههت الايابهههة العامهههة‬
‫اله دع العم ميههة ال يحهه ل متضههرر الطعههن باالسههتيااف لكههن إتا كههان المتضههرر ل ه الههتم‬
‫حرك الدع العم مية فيح له الطعن باالستيااف‪.‬‬
‫لههدياا فههي قههاا ن االتحههاد األ ر بههي ل ه مهها يسههم باالتفاقيههة األ ر بيههة لحق ه م االاسههاند التههي‬
‫أاشوت المحكمة األ ر بية لحق م االاسان لي التي تسم محكمة ستراسب رت ‪CEDH‬‬
‫اال ر بههين لههي ف ه م طايههة فيههها تركيهها عض ه ففههي المههادة ‪ 6‬مههن لههتق االتفاقيههة تهها ع ه‬
‫شههر ط ال انهه ت فرلههها فههي الجصهه مة الزنريهههةد ق اههها لاههاك مبهههدأ الشهههرعية النااييهههة د ال‬
‫نريمة ال عق بة اال با‬
‫مبررردأ الشررررعية اإلجرا يرررة د ال عق بهههة اال بجصهه مة تاتههههي بحكهههي لكهههن لهههيد أم حكهههي‪.‬‬
‫فيمههها نراعهههات البحهههم عهههن العهههدل فاالتفاقيهههة األ ر بيهههة تعطهههي الحه ه ل مه ه اطاين فهههي ان‬
‫يتقههدم ا بطعههن أمههاي لههتق المحكمههة بعههد صههير رة القضههية حههايزة ع ه ق ه ة الشههيف المقضههي‬
‫بههه متهه اعتبهههر ان لاههاك جههرم لمقتضهههايات االتفاقيههة األ ر بيههة لحقهه م االاسههاند فهههالقرار‬
‫عاهههدما تصهههدرق محكمهههة األ ر بيهههة لحقه ه م االاسهههان فهه ه ي هههزي الد لهههة بمرانعهههة الحكهههي‬
‫ال طاي‪.‬‬
‫مههن بهههين محهههددات الجصهه مة الزنريههة العادلهههة ‪ les galité des armes‬أن أطهههراف‬
‫الجص مة في االتفاقية األ ر بية لحق م اإلاسان يتمتع ن بافد الحق م‪.‬‬
‫فمههثال أعطيههت الايابههة العامههة الح ه فههي الطعههن فههي الههدع العم ميههة عاههدما حركتههها ماعههت‬
‫المتضههرر مههن ممارسههة الههدع العم ميههة ل ه مههن حركههها‪ .‬فهههي جههرم قاعههدة المسهها اة‬
‫لتق األجيرة شرط أساسي في الجص مة العادلة‪.‬‬
‫أطههراف الجصهه مة ينهه أن يكهه ن متسهها يند القضههاف لههه ك متههه القضههاف لهه الحكهه ي‬
‫لههيد طرفههاد لكههن ان تعطههي لطههرف تماههع عههن طههرف د فالايابههة العامههة فههي المغههر‬
‫ليسههت طرفهها عاديهها د فهههي ت نههه لههي ليسههت طرفهها غيههر عاديهها فههي الجص ه مية النااييههة لههها‬
‫من الحق م اكبر ح لها ليد لغيرلا ل االعتقال االحتياطي‪.‬‬
‫لاههاك اإلقامههة لاههاك الممارسههة ح ه ل ايابههة العامههة فقههطد بههتلك الممارسههة حكههر ع ه الايابههة‬
‫العامههةد حتهه االسههتثااف ع هه مهيههر ‪ 1917‬ال يمههارد عم يهها د حتهه اإلدارات رغههي ان لههها‬
‫الح ه فههي تحريههك الههدع العم ميههة مباشههرة فهههي تفضههل تقههديي شههكاية مباشههرة امههاي الايابههة‬
‫العامهههة الايابهههة العامهههة تحهههرك تطعهههن ال تتحمهههل مسهههؤ لية تحريهههك الهههدع العم ميهههة‬
‫ألن الايابة العامة لها اجتصا عايد المتضرر يحرك نرايي من ا د جا‬
‫أماي قاضي التحقي ‪ :‬النرايي القاب ة ل تحقي ‪.‬‬
‫المحكمة ‪ :‬الناي المجالفات لتق األجيرة ال تتص ر‪.‬‬

‫فتحريك الدع‬

‫‪21‬‬

‫العم مية لها إينابيات‬

‫س بيات‬

‫اينابيتها‬

‫• السرعة في البم‬
‫• القاف القبا ع المنري في اسرد قت‬
‫• تنا ز الايابة العامة ل ااها اصدرت قرار بالحفم‬

‫س بياتها‬

‫• يمكن الرن د ع الشج‬
‫• ين االداف لتحيرك الخدع‬
‫عاها)‬

‫العم ميخة ( إن حركتهخا الايابخة العامخة فهخي مناايخة ان حركهخا المتضخرر فهخي مخؤدض‬

‫الهههدع العم ميهههة إتا حركهههت ينه ه البهههت فيهههها إتا حركهههت تهههدجل ع يهههها أسهههبا معياهههة‬
‫قضت بسق طها‬

‫أ باب قوم الدعوى العمومية ‪:‬‬
‫سق ط الدع العم مية معااق سق ط دع‬
‫امي أسبا السق ط ا ع ن ها في‪:‬‬

‫حركتد بإحد ال سايل التي اشراا اليها د المشرد عادما‬

‫المادة ‪ 4‬م‪.‬ي‪.‬ل تسقط الدع العم مية بم ت الشج المتابعد بالتقادي بالعف‬
‫الشامل باسو المقتضيات الناايية التي تنري الفعلد بصد ر مقرر اكتس ق ة الشيف المقضي‬
‫به‪.‬‬
‫تسقط بالص ي عادما يا القاا ن صراحة ع تلك‪ .‬تسقط أيضا بتاازل المشتكي عن‬
‫شكايتهد إتا كاات الشكاية شرطا ً ضر ريا ً ل متابعةد ما لي يا القاا ن ع جالف تلك‪.‬‬
‫سكت عن احدلا التم ل ماص‬

‫ع يه في مهير جا‬

‫التم ل العف ‪:‬‬

‫أ ررباب رررقوم الررردعوى العموميرررة رررا ‪ 8‬بعارر ا عرررام وبعارر ا خررراصج‬
‫الجرا م و بعا ا يمبق عم جرا م خاصة ‪:‬‬
‫بعا ا يمبق عم‬
‫فالمقصهه د بالسههق ط لهه إاهههاف أ إيقههاف الامههر فههي الههدع العم ميههة‪ :‬ان كههان السههق ط ال‬
‫ياهههي الههدع العم ميههة مههثال شههج ارتكهه النريمههة تهه في مهههر بواههه لههيد لهه مههن‬
‫ت في شج آجر ل من ت في فاعتقد بااه ل المعاي باألمر‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬موت الشخص المتاب ‪:‬‬

‫الشج التاتي الشج االعتبارم (م ته يك ن بالتشطي ع يه من السنل التنارم‬
‫االعتبارية يمكن إثارة مسؤ ليتها الناايية المسؤ لية‬
‫ليد بح ه) ألن حت األشجا‬
‫الناايية لاشجا االعتبارية مؤطرة من جالل الفصل ‪ 127‬من منم عة القاا ن الناايي‪.‬‬
‫فتقرير المسؤ لية الناايية تشمل حت األشجا‬
‫مارا أنوا العقوبات التا يم‬

‫االعتبارية ليد فقط األشجا التاتية‪.‬‬
‫تمبيق ا عم األشخاص االعتبارية‪:‬‬

‫حس المادة ‪ 127‬ي‪.‬م‪.‬ل ‪ :‬ال يمكن أن يحكي ع األشجا المعا ية إال بالعق بات‬
‫المالية العق بات اإلضافية ال اردة في األرقاي ‪ 7 6 5‬من الفصل ‪ 36‬ين ز أيضا أن يحكي‬
‫ع يها بالتدابير ال قايية العياية ال اردة في الفصل ‪.62‬‬

‫‪22‬‬

‫❖ فالمهههادة ‪ 127‬تميهههز مههها بهههين العق بهههات االصه ه ية العق بهههات اإلضهههافية التهههدابير ال قاييهههة‬
‫العيايههههة المههههادة ‪ 127‬تتع هههه بكههههل األشههههجا االعتبههههارين (الشهههه ركات – النمعيههههات‪-‬‬
‫الاقابهههات‪ -‬األحهههزا ‪ )....‬فالفصهههل ‪ 127‬العق بهههة االصه ه ية ال احهههدة التهههي تهههتالفي مهههع طبيعهههة‬
‫الشهههج االعتبهههارم لهههي العق بهههات الماليهههة (الغرامهههات) مههها يالحهههم بالاسهههبة ل عق بهههات‬
‫التههي تنههري األفعههال التههي‬
‫الماليههة عاههدما يتع هه األمههر بشههج اعتبههارم نميههع الاصهه‬
‫يمكن ان ترتك من طرف الشج االعتبارم ل الرفع من مست الغرامات‪.‬‬

‫و ة ب الفص ‪ 36‬م م ‪.‬ق‪.‬ج فا العقوبات اإلاافية‪ :‬الفقرتي ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪: 7‬‬
‫‪ - 5‬المصادرة النزيية لاشياف المم كة ل محك ي ع يهد بصرف الامر عن المصادرة‬
‫المقررة كتدبير قايي في الفصل ‪ - 6 . 89‬حل الشج المعا م‪ - 7 .‬اشر الحكي الصادر‬
‫باإلدااة‪.‬‬
‫❖ و ة ب الفص ‪ 63‬م مجموعة القانو الجنا ا‪:‬‬

‫التدابير الوقا ية العينية را‪:‬‬
‫‪ - 1‬مصادرة األشياف التي لها عالقة بالنريمة أ األشياف الضارة أ الجطيرة أ المحم ر‬
‫امتالكها‪ - 2 .‬إغالم المحل أ المؤسسة التي استغ ت في ارتكا النريمة‪.‬‬
‫العقوبرررات االصررررمية الترررا تهههتالفي مهههع الشههه ج االعتبهههارم لهههي ‪ :‬المصهههادرة حهههل الشهههج‬
‫االعتباررم اشر الحكي الصادر باالدااة كعق بة معا ية ‪ 7-6-5‬من الفصل ‪ 36‬ي م‪.‬ل‪.‬‬
‫‪ -1‬ما را المصادرت ‪ :‬عقوبة أاافية ‪:‬‬
‫الفصر ر ‪ 42‬م ق ج ‪ :‬تعريرررف المصرررادرت ‪ :‬لهههي تم هههك الد لهههة نهههزف مهههن أمهههالك المحكه ه ي ع يهههه أ‬
‫بعهها أمههالك لههه معياههة المصههادرة تاص ه ع ه أم ه ال المحك ه ي ع يههه ‪ .‬فتتم كههها الد لههة‪ :‬تسههم إدارة‬
‫أمالك الد لة المجزاية تت ل تدبير تم يكها ل د لة ‪.‬‬
‫‪ -2‬بالن رربة لمةرر ‪ :‬لهه سههب مههن اسههبا فههاة الشههركة الحههل يك ه ن إرادم باتفههام األطههراف‬
‫أ حهههل بالقهههاا ن أ حهههل بالقضهههاف الحهههل بمثابهههة إعهههداي‪ .‬العق بهههة اإلضهههافية ينههه ان‬
‫تراف بغرامة‪.‬‬
‫مهههن القهههرار القاضهههي‬
‫‪ -3‬النشرررر ‪ :‬تحهههدد نريهههدتين أ صهههحفتين يهههتي فيهمههها اشهههر مسهههتج‬
‫باالدااة‪.‬‬
‫التررردابير الوقا يرررة العينيرررة ‪ :‬المشهههار اليهههها فهههي الفصهههل ‪ 62‬ي ‪.‬م‪ .‬ل لهههي ليسهههت عق بهههات لهههي‬
‫تدابير قايية ‪ les mesures de sureté‬لااك التدابير ال قايية الشجصية العياية‪.‬‬
‫التررردابير الوقا يرررة العينيرررة التهههي تهههتالفي أيضههها مهههع الشهههج االعتبهههارم لاهههاك المصهههادرة ‪:‬‬
‫المصههادرة لاهها لههي التههي تاصهه ع هه أد ات ارتكهها النريمههة أ مهها تههي اسههتعماله فههي ارتكهها‬
‫النريمة‪.‬‬

‫إغالم المحل أ المؤسسة التي استغ ت في ارتكا‬

‫النريمة‪.‬‬

‫الم ت إما ان يك ن قبل التحريك أ بعد التحريك ا عاد تافيت العق بة‬
‫‪23‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫الموت قب تةريك الدعوى العمومية ‪:‬‬
‫إتا قههدمت شههكاية ضههد المههتهي (الشههج مرتكهه الفعههل النرمههي) ع مههت الايابههة العامههة‪.‬‬
‫فهتق األجيرة تحفم الشكاية‪.‬‬
‫مبههدييا عاههد تقههديي شههكاية ل ايابههة العامههة تضههماها تع يماتههها تحي ههها ع هه الضههابطة القضههايية‬
‫المجتصههةد لههتق األجيههرة تبحههم عههن الشههج المشههتكي بههه‪ .‬يتبههين لههها أاههه متهه في تط هه‬
‫مههن عاي تههه شهههادة ال فههاة تاجههد الشهههادة ال فههاة تقه ل بههون لههتا الشههج قههد ت ه في الايابههة‬
‫العامههة تقضههي بحفهه م الشههكاية الههتم ينهه ان يب هه داجههل أنههل ‪ 15‬ي مهها لكههن لاسههف ال‬
‫ي نههد نههزاف لههتلك فههي المشههر د الحههالي ا ن سهه ف يصههبي لز مهها تضههمين الشههكايات البريههد‬
‫االلكتر اي رقي الهاتف‪.‬‬
‫بالتههالي فههي حالههة ال فههاة المشههتكي بههه تحفههم الشههكاية إتا مهههر أاههه الزال ع هه قيههد الحيههاة‬
‫تجرل الشكاية من الحفم تحرك الدع ‪.‬‬

‫املحاضرة الرابعة بتاريخ ‪2019-03-20‬‬
‫العم مية‪:‬‬

‫تتمة أسبا سق ط الدع‬
‫انيا ‪ :‬التقادم ‪:‬‬
‫لتا السب يربط بما ل ماص‬

‫ع يه غي المادتين ‪ 6 5‬م‪.‬ي‪.‬ل‬

‫حس المادة ‪5‬‬
‫جالف تلك بمر ر‪:‬‬
‫ جمد عشرة ساة ميالدية كام ة تبتدض من ي ي ارتكا النااية؛‬‫ أربع سا ات ميالدية كام ة تبتدض من ي ي ارتكا الناحة؛‬‫ ساة ميالدية كام ة تبتدض من ي ي ارتكا المجالفة‪.‬‬‫غير أاه إتا كان الضحية قاصراً تعرا العتداف نرمي ارتكبه في حقه أحد أص له أ‬
‫من له ع يه رعاية أ كفالة أ س طةد فإن أمد التقادي يبدأ في السريان من نديد لافد المدة‬
‫ابتداف من تاريو ب ت الضحية سن الرشد المداي‪.‬‬
‫ال تتقادي الدع العم مية الااشية عن النرايي التي يا ع عدي تقادمها القاا ن أ‬
‫اتفاقية د لية صادقت ع يها المم كة المغربية تي اشرلا بالنريدة الرسمية‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫المادة ‪6‬‬

‫‪ :‬م‪.‬ي‪.‬ل "تتقادي الدع‬

‫العم ميةد ما لي تا‬

‫ق ااين جاصة ع‬

‫‪4‬‬

‫ياقطع أمد تقادي الدع العم مية بكل إنراف من إنرافات المتابعة أ التحقي أ المحاكمة تق ي به‬
‫الس طة القضايية أ تومر بهد بكل إنراف يعتبرق القاا ن قاطعا ل تقادي‪.‬‬
‫يقصد بإنرافات المتابعة في مفه ي لتق المادةد كل إنراف يترت عاه رفع الدع العم مية إل‬
‫ليية التحقي أ ليية الحكي‪.‬‬
‫يقصد بإنرافات التحقي في مفه ي لتق المادةد كل إنراف صادر عن قاضي التحقي جالل مرح ة‬
‫التحقي اإلعدادم أ التحقي التكمي ي فقا لمقتضيات القسي الثالم من الكتا األ ل من لتا القاا ن‪.‬‬
‫‪24‬‬

‫‪ - 3‬تي تغيير تتميي المادة ‪ 5‬أعالق بمقتض المادة الثااية من القاا ن رقي ‪ 35.11‬القاضي بتغيير تتميي القاا ن رقي‬
‫‪ 22.01‬المتع بالمسطرة النااييةد الصادر بتافيتق المهير الشريف رقي ‪ 1.11.169‬بتاريو ‪ 19‬من تم القعدة‬
‫‪ 17( 1432‬أكت بر ‪)2011‬د النريدة الرسمية عدد ‪ 5990‬بتاريو ‪ 29‬ت القعدة ‪ 27( 1432‬أكت بر ‪)2011‬د‬
‫‪.5235‬‬
‫‪ - 4‬تي تغيير تتميي المادة ‪ 6‬أعالق بمقتض المادة الثااية من القاا ن رقي ‪35.11‬د سالف التكر‪.‬‬

‫يقصد بإنرافات المحاكمة في مفه ي لتق المادةد كل إنراف تتجتق المحكمة جالل دراستها ل دع ‪.‬‬
‫يسرم لتا االاقطاد كتلك بالاسبة لاشجا التين لي يشم هي إنراف التحقي أ المتابعة أ المحاكمة‪.‬‬
‫يسرم أنل نديد ل تقادي ابتداف من تاريو آجر إنراف ااقطع به أمدقد تك ن مدته مسا ية ل مدة المحددة‬
‫في المادة السابقة‪.‬‬
‫تت قف مدة تقادي الدع العم مية فيما إتا كاات استحالة إقامتها ترنع إل القاا ن افسه‪.‬‬
‫يبدأ التقادي من نديد ابتداف من الي ي التم ترتفع فيه االستحالة لمدة تسا م ما بقي من أمدق في قت‬
‫ت قفه‪.‬‬
‫التقررادم ‪ :‬ل ه حاضههر كنههزاف فههي كههل الم ه اد (المدايههة – اإلداريههة – النااييههة – التناريههة) ل ه مههر ر مههدة معياههة‬
‫يصهههبي بعهههد ااقضهههايها يتعهههتر إقامهههة الهههدع (بحسه ه األحه ه ال – الهههدع العم ميهههة – المدايهههة التناريهههة ‪)..‬‬
‫المشههرد تنههدق يقههرر أنههال ل تقههادي تجت ههف بحس ه كههل مههادة ع ه حههدةد إامهها التقههادي فههي المههادة النااييههة جاصههة فههي‬
‫الههدع العم ميههة لههه طههابع جهها ل مههاتا ألاههه سههينعل مههن الشههج (مرتك ه الفعههل النرمههي ان يصههبي فههي حههل مههن‬
‫أم مسههؤ لية نااييههة أ مسههولة نااييههة بعههد مههر ر مههدة معياههة لههتا فيههه بعهها األحيههان مسههاد التشههنيع حت ه ع ه‬
‫ارتكهها النريمههةد ألاههه أ ال ع هه مسههت التقههادي فالمههادة الجامسههة جضههعت ل تعههديل سههاة ‪ 2011‬الحاليههة لههي تكهه ن‬
‫لي المادة الجامسة قبل ‪ 2011‬لي تك ن بالشكل التم كان في مهير ‪. 1959‬‬

‫منذ ‪ 1959‬و القاعدت العامة فا التقادم رو التمييز بي آجا التقادم بة ب مبيعة الجريمة‪:‬‬

‫الناي‬

‫• ‪ 20‬ساة‬

‫• ‪ 5‬سا ات‬

‫الناايات‬

‫• ستاتين‬
‫المجالفات‬

‫ الجنايات‪ 20 :‬ساة كام ة من ي ي ارتكا الفعل النرمي‪.‬‬‫ الجنح ‪ 5 :‬سا ات كام ة من ي ي ارتكا الفعل النرمي‪.‬‬‫ المخالفات‪ 2 :‬سا ات من ي ي ارتكا المجالفة‪.‬‬‫لتق القاعدة كاات مطبقة من ساة ‪ 1959‬إل غاية ‪ 2011‬فالمشرد تدجل إلعادة الامر في مادة التقادي‬
‫بمقتض قاا ن ‪ 35.11‬ع مست يين ‪:‬‬
‫‪ -1‬ع‬
‫‪ -2‬ع‬

‫مست‬
‫مست‬

‫تق ي مدد أ آنل التقادي‬
‫تقييد أسبا ااقطاد التقادي‬

‫فالمشرد ساة ‪ 2011‬تدجل ع مست يين في منال التقادي آثر بشكل اضي ن لرم أساسي ع‬
‫النريمة ع الدعا العم مية بشكل عاي ألاه من ااحية جفا من القاعدة ا نال أصبحت ‪:‬‬

‫• ‪ 15‬ساة‬
‫الناايات‬

‫‪25‬‬

‫الناي‬

‫• ‪ 4‬سا ات‬

‫ساة‬
‫•‬
‫المجالفات‬

‫من ااحية أجر غير تمي المادة ‪ 6‬م‪.‬ي‪.‬ل بالتالي تدجل المشرد ع‬
‫ساة ‪ 2011‬ناف ع مست يين ‪:‬‬

‫مست‬

‫إعادة تاميي التقادي‬

‫‪ -1‬تجفيا ا نل‪.‬‬
‫‪ -2‬تقييد أسبا ااقطاد التقادي‪.‬‬
‫ان الت نه العالمي ا ن في اطار تجفا آنل التقادي يثار تساؤل‬
‫‪ -1‬لماتا التقادي؟‬
‫مبدييا النريمة ي ن أن ال تتقادي من ارتك فعال نرميا ين ان يعاق اتينة الرتكابه لهتا الفعل النرمي‬
‫لكن لااك من برر التقادي‪.‬‬
‫ بصع بة ال ص ل إل سايل اإلثبات بعد مر ر مدة معياة من الزمن‪ .‬فقيل ماداي األمر سيك ن‬‫صعبا من الااحية العم ية لماتا ال اا ع انل ل تقادي من الااحية القاا اية د قيل أيضا بااه ين‬
‫أن تعاق األنهزة المك فة بالبحم عن المنرمين (الشرطة – الدرك – الايابة العامة – قاضي‬
‫التحقي ) ع تقصيرلا فش ها ا قص رلا في عم ها‪ .‬ألاه مادامت لي تتمكن من القاف القبا‬
‫حت ع المست الد لي االستماد اليه متابعته فإاه ين ان‬
‫ع شج ل في المغر‬
‫تعاق ع لتا بان تنعل ماه شجصا حرا ط يقا بعد مر ر مدة معياة‪.‬‬
‫ في التقادي قيل الكثير من المبررات لكن ال ضع القايي نميع التشريعات ان لااك تقادي ما لي‬‫ينعل القاا ن من بعا النرايي غير قاب ة ل تقادي ( النرايي التي من اجتصا المحكمة الناايية‬
‫الد لية مؤسسة بمقتض اتفاقية ر ما ساة ‪ 1998‬فالمغر كان من بين الد ل التي سالمت في‬
‫لتا الاماي ر ما لكاه لي ي قع في اهاية المطاف فقد سالي في إعدادق ااسح ) مث ه مثل‬
‫ال اليات المتحدة األمريكية‪.‬‬
‫ لتق النرايي لي النرايي األربعة المشه رة ‪:‬‬‫‪ -1‬النرايي ضد‬
‫االاسااية‬

‫‪ -2‬نرايي الحر‬

‫‪ -3‬نرايي االبادة‬

‫‪ -4‬نرايي العد ان‬
‫الد لي‬

‫لتق النرايي نع ها ميثام ر ما من اجتصا المحكمة الناايية الد ليةد لكن لتق المحكمة اجتصاصها‬
‫اص ي ك ما ارتك شج نريمة من لتق النرايي األربعة سيعطي االجتصا ل محكمة الم ن دة في‬
‫اللام ان اجتصا المحكمة الناايية الد لية اجتصاصها من الدرنة الثااية د عادما ال تك ن لااك‬
‫ضمااات لمتابعة محاكمة الشج في بالدق يصبي االجتصا ل محكمة الناايية الد ليةد لتلك اسميه‬
‫االجتصا التكام ي ا اإلضافي‪ .‬ألاه كل ما ل ناايي يعط ل سيادة‪.‬‬
‫فهتق النرايي األربعة ماممة بمقتض التشريعات ال طاية يجضع مرتكبها ال االجتصا المحاكي‬
‫ال طايةد لكن عادما تالحم محكمة الناايية الد لية ع ااه ليد لااك اماي قضايي عادل فهي تازد‬
‫االجتصا من ت ك الد لة‪.‬‬
‫فهتق النرايي األربع ال تسقط بالتقاديد أم أاه ال يثر التقادي من ارتك لتق النرايي‪.‬‬
‫فالتقادي معم ل به في كل التشريعات ال طاية في المغر التقادي ل قاعدة ‪ 1-4-15‬من ي ي ارتكا الفعل‬
‫النرمي لكن لتا التقادي يجضع لالاقطاد يجضع ل قف‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ -‬الفرق بي ال قوم و التقادم‬

‫ال قوم‬

‫التقادم‬

‫‪ -1‬لههيد مههن الامههاي العههايد ينهه ع هه المتمسههك بههه أن‬
‫‪ -1‬من الاماي العايد يثيرق القاضي ت قاييا‪.‬‬
‫يثيههرق أمههاي المحكمههة فالمحكمههة ال تقضههي بالتقههادي مههن‬
‫‪ -2‬ال يجضع لالاقطاد ال ال قف‪.‬‬
‫ت قاف افسها ‪.‬‬
‫‪ -2‬آنل التقادي يجضع لالاقطاد ال قف‬
‫فالمشرد تدجل ساة ‪ 2011‬ع مست يين ‪ :‬تجفيا أنل التقادي – تقييد أسبا االاقطاد‪.‬‬
‫في المنال العمل كان قبل ‪ 2011‬كل إنراف تق ي به الايابة العامة ل سب قاطع ل تقادي‪ .‬قطع التقادي‬
‫يعاي بداية آنل نديد أم يمح ما سب ‪ .‬لتا األمر أد إل تراكي الشكايات لد الضابطة القضايية لتا‬
‫ع حسا القضايا النديدة‪ .‬عم يا بهتا المفه ي ال اسع ل متابعة ع ماتا استاد ؟ فإااا استد ع المادة ‪6‬‬
‫ي‪.‬م‪.‬ل ان المادة ‪ 6‬تق ل بواه ياقطع التقادي بكل انراف من إنرافات المتابعة أ التحقي د لي تك ن‬
‫تحدد ما المقص د بالمتابعة ناف عاما‪.‬‬
‫فناف المشرد ساة ‪ 2011‬فقرر أن يحدد المقص د بإنرافات المتابعة قال بواه يقصد بإنرافات‬
‫المتابعة رفع الدع ال المحكمة أ احالتها ع قاضي التحقي ‪ .‬القاا ن ‪ 35.11‬حدد لاا المقص د‬
‫بانرافات المتابعة في الفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ 6‬ي‪.‬م‪.‬ل " يقصد بإنرافات المتابعة في مفه ي لتق المادةد كل‬
‫إنراف يترت عاه رفع الدع العم مية إل ليية التحقي أ ليية الحكي"‪.‬‬
‫رفع الدع‬
‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪27‬‬

‫ال المحكمة المقص د به‪:‬‬

‫الايابة العامة ال يمكن لها ان ترفع القضية ال المحكمة اال إتا كان قد تي االستماد ال المشتبه فيه‪.‬‬
‫لكي تتابع الشج المتابع فيه ين لز ما ان يتي االستماد اليه من طرف الضابطة القضايية أ‬
‫من طرف الايابة العامة من لي يعثر ع يه ال يمكن االستماد اليه ال يمكن ان يقدي اماي الايابة‬
‫العامة من لي يقدي ال يمكن ان يتابع من لي يتابع ال يمكن ان تحال قضيته ع المحكمة‪.‬‬
‫ا ن عادما حددلا المشرد في المادة ‪ 6‬فهي قيدت أسبا االاقطاد ألاها كاات عامة د جاصة ع‬
‫مست المقص د بمفه ي العامة لي ا ن نافت جصصت ما كان عاما‪.‬‬
‫إتا حركت المتابعة ضد شج فالمحكمة تتحر عن ثب ت التقادي قبل المتابعة فإن توكدت من تلك‬
‫قضت بسق ط الدع العم مية التي رفعت‪.‬‬
‫إتن ا ن اإلنراييين القاطعين ل تقادي فيما يتع بالمتابعة ل رفع الدع إل المحكمة أ إحالتها‬
‫ع قاضي التحقي د ااها تحال (إتا كان التحقي الزاميا في الحالة التي يك ن فيها التحقي‬
‫اجتياريا حس الحاالت د فالم نو ال حيد ل ايابة العامة عادما ال تتمكن من القاف القبا ع شج‬
‫أ ان لتا الشج يك ن منه ال يمكن تقديي م تمد إل قاضي التحقي ضد شج منه ل فهتا‬
‫ين ز‪ .‬فصفة المنه لية تت قف عاد قاضي التحقي ‪.‬‬
‫فالمقص د باالاقطاد ل أاه يمح المدة السابقة لالاقطاد يفتي انل نديد ل تقادي كامال ‪.‬‬
‫مارا أ باب االنقما ‪:‬‬
‫▪ إجراءات المترابعرة المقصهههه د بهها ل رف الردعوى ال المة مرة أو رفع را ال‬
‫قااررا التةقيقج إنرافات التحقي أيضهها تقطع التقادي إنرافات التحقي نع ها‬
‫يبدأ انل نديد‪.‬‬
‫المشرد عامة‪ .‬فوم إنراف يقطع ما سب‬
‫▪ إجراءات المةا مة لي كل إنراف تق ي به المحكمة ( ط االسههههتماد لشههههالد –‬
‫إنراف جبرة‪ )..‬أم إنراف تق ي به المحكمة فه أيضا إنراف قاطع ل تقادي‪.‬‬

‫و ان بالن بة لمتقادم رناك ما ي م باالنقما و رناك ما ي م بالوقف (أ اإليقاف)‪ .‬فالمقص د ب قف‬
‫التقادي ل جالف الاقطاد التقادي ل أن االاقطاد ي غي ما سب بياما ال قف ال ي غي ما سب إاما يت قف أنل‬
‫التقادي جالل ط ل مدة سب ال قف عاد ارتفاد تلك السب يع د التقادي ل سريان لما تبق من المدة‪.‬‬
‫▪ أسبا ال قف‪:‬‬
‫‪ -1‬شج استفاد من الحصااة الدب ماسية مدة معياة إتا استفد ماها مدة اربع سا ات جالل ط ل لتق‬
‫المدة يت قف التقادي لكن عاد ارتفاد سب ال قف يع د التقادي ل سرياند ما تبق من المدة‪.‬‬
‫‪ -2‬فالمشرد المغربي يعطياا لاسف مثاال ال يعكد ال قف ل إتا ارتكبت نريمة ع قاصر بسب‬
‫شج يت ل رعايته ك لي ا صي ا المقدي ع يه‪.‬‬
‫المشرد ساة ‪ 2011‬ا ع ما يسم بعدي سق ط الدع‬
‫القاا ن ا التزاي د لي صادم ع يه المغر ‪.‬‬

‫بالتقادي في بعا الحاالت التي ا‬

‫عي ها‬

‫فالتقادي ل سب من أسبا سق ط الدع العم مية اتحدم عاه إتا حركت الدع العم مية كان‬
‫ين مبدييا ان ال تتحرك ألن التقادي ل توكدت الايابة العامة من تقادي النريمة لما حركت لقامت بحفم‬
‫القضية‪ .‬فااه ل سقطت الدع العم مية فإاه يبق له إقامة الدع المداية د فقبل ‪ 2011‬كان لااك‬
‫ع المست الناحي تسا م في األنل ما بين الناي بين المسؤ لية التقصيرية لتلك فحت المسؤ لية‬
‫التقصيرية ( ‪ )délictuelle‬لتلك في م‪.‬ل‪.‬د اق ل المسؤ لية عن شبه النريمة أ شبه النري‪.‬‬
‫ااه فيما يتع بالتقادي قبل ‪ 2011‬كان لااك تسا م ألاه لدياا المادة ‪ 106‬م‪.‬ل‪.‬د بالمااسبة لتق‬
‫المادة جضعت ل تعديل‪ .‬تتقادي الدع المداية الااشية بمر ر ‪ 5‬سا ات أ في نميع األح ال بعد مر ر‬
‫‪ 20‬ساة ع ارتكا تلك الفعل الناي قبل ‪ 2011‬جمد سا اتد فتقادي الدع العم مية كاات‬
‫تؤدم إل تقادي الدع المداية ألاه إتا تقادمت العم مية ف ن يبق سبيل لرفع الدع المداية أماي‬
‫القضاف المداي‪ .‬عادما جفا أنل التقادي في الناي اصبي ‪ 4‬سا ات إتا تقادمت يبق الم نو إل‬
‫الدع المداية‪.‬‬
‫ال ا‪ :‬العفو الشام ‪:‬‬
‫العفررو الشررام ل ه العف ه الههتم يههتي بقههاا ن جالفهها ل عف ه الجهها الههتم يك ه ن بقههرار مههن ناللههة‬
‫الم هههكد فهههالعف الشهههامل أل ل مهههرة دسهههت ر ‪ 2011‬يدرنهههه فهههي اطهههار القهههاا ن د فالدسهههاتير‬
‫السههابقة كااههت سههاكتة عههن إدرال العفهه الشههامل ضههمن منههال القههاا ن لهه مهها رتهه جالفهها‬
‫فقهيهها إن كههان األغ هه يدرنههه فههي منههال اجتصهها القههاا ن بمعاهه ااههه ينهه ان يسهه ك‬
‫افههد المسهههطرة التههي يجضهههع لههها القهههاا ند ألن العفهه الشههامل لهه أن تعفهه عهههن أشهههجا‬
‫ارتكب ا نرايي‪.‬‬
‫فررالعفو الخرراص ‪ :‬لهه مسههاد لنميههع رؤسههاف الههد ل كيفمهها كااههت صههفتهي‪ .‬لههتا العفهه لهه‬
‫معترف به لهي آليات الممارسة تجت ف‪.‬‬
‫فررالعفو الخرراص فههي المغههر مههامي فههي اطههار مهيههر ‪ 1958‬الزال مههؤطرا بهههتا المهيههر‬
‫التههي اتجههدلا الم ههك‬
‫غيههر تمههي نههدريا ‪ 1977‬بمقتض ه مهيههر شههريف مههن آجههر الاص ه‬
‫فههي فتههرة الفههرات التشههريعي الههتم كههان مهها بههين ‪ 1972‬الهه ‪ 1977‬فههالعف الجهها أيضهها فههي‬
‫المغههر كههان محههد د سههاة ‪ 1958‬ففهه ي المغههر ماههت ‪ 1958‬الهه ‪ 1977‬العفهه الجهها كههان‬
‫يسههتفيد ماههه مههن صههدرت فههي م انهتههه حكههي ال معق ه لههه أم مههن اديههن بمقتض ه مقههرر حههايز‬
‫ع ه قهه ة الشههيف المقضههي بههه يتههدجل ناللههة الم ههك يقههرر العفهه ع يههه مههن العق بههة م ضهه د‬
‫تلههك المقههرر القضههايي فههي سههاة ‪ 1977‬سههع مههن اطههام العفهه الجهها بههالمغر بشههكل‬
‫نع ههه يطبهه فههي نميههع مراحههل الجصهه مة الزنريههة‪ .‬لدرنههة ان الههبعا يسههمي العفهه فههي‬

‫‪28‬‬

‫فههي مههل‬

‫المغههر بواههه عفهه مجههت ط ألاههه أصههبي يمههزل بههين العفهه الشههامل العفهه الجهها‬
‫غيا تطبي ل عف الشامل اصبي العف الجا يا عن العف الشامل‪.‬‬
‫فههالعف الجهها ‪ 1958‬كههان ال يسههقط الههدع العم ميهه ة ‪ :‬اامهها كههان يسههقط العق بههة المهه اد‬
‫‪ 632‬التههي تتحههدم عههن أسههبا سههق ط العق بههةد فالمقصهه د بهههتا ان العفهه الشههامل يمههارد‬
‫العفه ه الجههها يمهههارد فهههالمهير يشهههير إله ه ‪ 7‬مااسهههبات لكهههن لهههيد لاهههاك مههها يماهههع ان‬
‫يمارد أيضا في غير لتق المااسبات‪.‬‬
‫كيههف يمههارد العفهه عم يهها‪ :‬لاههاك العفهه عم يهها ان األشههجا يحهه لهههي تقههديي ط بههات العفهه‬
‫الهه رؤسههاف المؤسسههات السههناية يرفههع الهه مديريههة الشههؤ ن النااييههة العفهه لاههاك لناههة‬
‫جاصههة يترأسههها مههدير الشهههؤ ن النااييههة العفهه التههي تبهههم فههي الط بههات بعههد دراسهههات‬
‫الم فات تقترو ع ناللة الم ك اليحة يتي المصادقة ع لتق الاليحة بمهير شريف‪.‬‬
‫فهههالعف كسهههب مسهههقط ل هههدع العم ميهههة مبهههدييا يميهههز فيهههه مههها بهههين العفهه الشهههامل العفه ه‬
‫الجا ‪.‬‬
‫رابعا ‪ :‬الن خ‪:‬‬
‫لههتا المفه ه ي لههي يكههن يسههتعمل فههي الصههياغة القاا ايههة كههان اإللغههاف فالمصههط ي صههعد مههن ‪20‬‬
‫سههاة اصههبي يسههتعمل ا ن فالاسههو لهه حهه تف بتعهه ياد فعاههداا فههي الاسههو األمااههة العامههة‬
‫ل حك مههة تمييههز بههين الاسهه و‪ )La abrogation ( 5‬اإللغههاف (معاههاق ااههه إتا تههي الغههاف اهه‬
‫فااههه يههتي الغايههه بههوثر رنعههي مبههدييا كههل حتهه مههن تضههرر مههن تلههك الهها قههبال يحهه لههه‬
‫المطالبههة بههالتع يا) ااههه يههتي الغههاف نهه دق المسههتقب ي آثههارق التههي أاشههولا فههي الماضههي‬
‫يق لهه ن بههون الاسههو لهه الههتم يعههدي ا ثههار المسههتقب ية ل هها ‪ .‬أ ل قاعههدة القاا ايههة يعاههي لههن‬
‫تطب في المستقبل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪29‬‬

‫‪5‬‬

‫ق اهها بههون الاسههو فقهها لمصههدر لههتا المفههه ي يفتههرا بههون كههل مهها اسههو يعهه ا بمعاهه ااههه‬
‫بههالرن د ل كتهها الجههامد النديههد لمد اههة التنهههارة قضهه باسههو تعهه ياد فك مههة الاسهههو‬
‫ال اردة في المادة الرابعة‪.‬‬
‫فالمقصهه د بههالمفه ي المتعههارف ع هه الاسههو أن الاسههو مقتضهه زنههرم يعاههي ااههه سههيع ا‬
‫مقتضهه زنههرم لههتا لههيد سههببا مسههقطا ل ههدع العم ميههة ألاههه فههي الاسههو اميههز بههين‬
‫ضعيتين‪:‬‬
‫القهههاا ن األصه ه ي ‪:‬إتا صهههدر اه ه فهههي ‪ 20‬مهههارد ‪ 2019‬تهههي حركهههت المتابعهههة فهههي ‪20‬‬
‫مههارد ‪ 2022‬حركههت الههدع العم ميههة نافاهها قههاا ن اسههو (بمفههه ي المشههرد) الغههي‬
‫(بمفه ماهها) المقتضهه الزنههرم مههن المههادة التههي ع هه أساسههها ان تلههك الفعههل قههد نههري مبههدييا‬
‫الههدع العم ميههة التههي حركههت ين ه ان تسههقط لههتا ل ه المقص ه د لاهها‪ .‬فالت نههه الحههالي ا ن‬
‫ل نعل التنريي يطغ ع كل المناالت ليد إزالة التنريي‪.‬‬
‫فالاسههو المقتضههيات التههي تنههري الفعههل عم يهها لههي غيههر م ن ه دة اههادرة (اتنههاق اح ه تجفيههف‬
‫العق بة)‪.‬‬
‫ين التميز بين ضعيتين‬
‫‪:‬‬
‫▪ األول ر ‪ :‬لههي ان يتههابع الشههج باههاف ع ه مقتض ه زنههرم معههين ثههي يجضههع‬
‫تلههك المقتض ه ل تعههديل فههي اطههار التجفيههف ا فههي اطههار التشههديد فههي الحههالتين‬
‫معهها يسههتفيد الشههج مههن القههاا ن االصهه ي إتا كههان األ ل مجففهها عههن الثههااي‬
‫طب األ ل العكد صحيي‬

‫الاسو‪ :‬حتف بتع ياد الغاف بتع يا ال يمكن الحديم عن الاسو د ن الحديم عما سيع ضه‪.‬‬

‫▪ ال انيرررة‪ :‬لهههي التهههي اتحهههدم عاهههها عهههن أسهههبا السهههق ط لهههي ان يتهههابع‬
‫الشههج دإتا اسهههو قبههل تحريهههك الههدع العم ميهههة يكهه ن سهههببا مااعهها مهههن‬
‫تحريكههها د كههل لههتق األسههبا السههق ط التههي تحههدثاا عاههها إتا نههافت قبههل‬
‫التحريهههك تماهههع تحريكهههها‪ .‬التكيهههف لهه اسهههبات ا اسهههقاط مقتضهه نهههرم‬
‫ع هه اقعههة معياههة د يعاههي ان يكهه ن لاههاك مقتضهه زنههرم ينههري يعاقهه‬
‫اقعة معياة إتا اسو المقتض ال يمكن تكييف األفعال نااييا‪.‬‬
‫ع‬
‫▪ و المقصرررود‪ :‬باسهههو مقتضهههيات لههه عاهههدما تاسهههو ال تعههه ا ان كهههان‬
‫المشرد كان ين ان يق ل اإللغاف‪.‬‬
‫خام ا ‪ :‬صدور مقرر قاا ا ةا ز عم قوت الشاء المقاا ب ‪:‬‬
‫المقص ه د بههه إتا صههدر مقههرر قضههايي حههايز ع ه ق ه ة الشههيف المقضههي بههه باإلدااههة ا البههرافة فههال‬
‫يمكههن ان تحههرك دع ه عم ميههة ع يههه مههن انههل افههد الفعههل مههرة ثاايههةد لههتا مهها يقههال بسههبقية البههمد‬
‫إتا كان الشج قد برض بمقتض مقرر قضايي حايز ع ق ة الشيف المقضي به‪.‬‬
‫اد ا ‪ :‬الصمح‬
‫المادة ‪41‬‬

‫يمكن ل متضرر أ المشتك به قبل إقامة الدع العم مية ك ما تع األمر بنريمة‬
‫يعاق ع يها بساتين حبسا ً أ أقل أ بغرامة ال يتنا ز حدلا األقص ‪ 5.000‬درليد أن يط‬
‫من كيل الم ك تضمين الص ي الحاصل بياهما في محضر‪.‬‬
‫في حالة م افقة كيل الم ك تراضي الطرفين ع الص يد يحرر كيل الم ك محضراً‬
‫بحض رلما حض ر دفاعهماد ما لي يتاازال أ يتاازل أحدلما عن تلكد يتضمن لتا المحضر‬
‫ما اتف ع يه الطرفان‪.‬‬
‫يتضمن المحضر كتلك إشعار كيل الم ك ل طرفين أ لدفاعهما بتاريو ن سة غرفة‬
‫المش رةد ي قعه كيل الم ك الطرفان‪.‬‬
‫يحيل كيل الم ك محضر الص ي ع رييد المحكمة االبتدايية ليق ي ل أ من يا‬
‫عاه بالتصدي ع يه بحض ر ممثل الايابة العامة الطرفين أ دفاعهما بغرفة المش رةد بمقتض‬
‫أمر قضايي ال يقبل أم طعن‪.‬‬
‫يتضمن األمر القضايي ما اتف ع يه الطرفاند عاد االقتضاف ما ي ي‪:‬‬
‫ أداف غرامة ال تتنا ز اصف الحد األقص ل غرامة المقررة قاا ااً؛‬‫ تحديد أنل لتافيت الص ي‪.‬‬‫إتا لي يحضر المتضرر أماي كيل الم كد تبين من ثاي الم ف ن د تاازل مكت‬
‫صادر عاهد أ في حالة عدي ن د مشتكد يمكن ل كيل الم ك أن يقترو ع المشتك به أ‬
‫المشتبه فيه ص حا ً يتمثل في أد اف اصف الحد األقص ل غرامة المقررة ل نريمة أ إصالو‬
‫الضرر الااتت عن أفعالهد في حالة م افقته يحرر كيل الم ك محضراً يتضمن ما تي االتفام‬
‫ع يه إشعار المعاي باألمر أ دفاعه بتاريو ن سة غرفة المش رةد ي قع كيل الم ك‬
‫المعاي باألمر ع المحضر‪.‬‬
‫يحيل كيل الم ك المحضر ع رييد المحكمة االبتدايية أ من يا عاه ل تصدي‬
‫ع يه بحض ر ممثل الايابة العامة المعاي باألمر أ دفاعهد بمقتض أمر قضايي ال يقبل أم‬
‫طعن‪.‬‬
‫ت قف مسطرة الص ي األمر التم يتجتق رييد المحكمة أ من يا عاهد في الحالتين‬
‫المشار إليهما في لتق المادة إقامة الدع العم مية‪ .‬يمكن ل كيل الم ك إقامتها في حالة عدي‬
‫‪30‬‬

‫المصادقة ع محضر الص ي أ في حالة عدي تافيت االلتزامات التي صادم ع يها رييد‬
‫المحكمة أ من يا عاه داجل األنل المحدد أ إتا مهرت عااصر نديدة تمد الدع‬
‫العم ميةد ما لي تكن لتق األجيرة قد تقادمت‪.‬‬
‫يشعر رييد المحكمة أ من يا عاه كيل الم ك ف راً باألمر الصادر عاه‪.‬‬
‫يتوكد كيل الم ك من تافيت االلتزامات التي صادم ع يها الرييد‪.‬‬
‫الصهه ي مته ه أنهههازق القهههاا ن المقصه ه د بههههد فالهههدع العم ميهههة ال تقبهههل الصه ه ي ألن‬
‫الايابههة العامههة ال تم ههك الههدع العم ميههة ل تصههالي بشههواهاد يتصههالي فيمهها يم كههه الشههج أمهها فيمهها ال‬
‫يم كههه يعتبههر فيههه ممههثال فقههط عههن غيههرق فههال ين ه ز فيههه التصههالي بشههواها د فالايابههة العامههة لههي ممثههل‬
‫المنتمهههع ال يحه ه لهههها التصهههالي مبهههدييا فهههي النهههرايي المرتكبهههة كمههها له ه الشهههون بالاسهههبة لمحهههامي‬
‫الضههحية أ المتضههرر ال ين ه ز لههه التصههالي مههالي يوجههت إداهها مههن صههاح الشههوند لمههاتا؟ ‪:‬ألن الههدع‬
‫العم ميههة سههببها ضههرر عههاي مههاداي ضههرر عامهها فقههد لح ه بكههل المنتمههع د فههال يمكههن الحههديم عههن‬
‫الصهه ي ا التصههالي فيههها‪ .‬فمههاداي األمههر لكههتا لمههاتا يتحههدم المشههرد عههن الصهه يد بمهها ااههه أ ردق‬
‫فههي أسههبا سههق ط الههدع العم ميههة معاههاق ااههه م نهه د‪ .‬إتن متهه المشههرد نعههل مههن الصهه ي سههببا‬
‫لسههق ط الههدع العم ميههة د نههاف قههال ماههت عهههد الحمايههة اعتبههر ااههه عاههدما ي ح ه الضههرر بههإدارات‬
‫األفعههال الماسههة بمنههال اجتصاصهههاد المشههرد‬
‫معياههة يحهه لت ههك اإلدارات ان تتصههالي بجصهه‬
‫اعطهه الصهه ي إلدارات النمههارك فههي النههرايي النمركيههة – المديريههة السههامية ل ميههاق الغابههات فههي‬
‫النرايي الغاب ية نرايي الصيد‪.‬‬
‫الجاصههة د‬
‫فالصهه ي المقصهه د بههه لاهها ‪ :‬لهه الصهه ي إتا انههازق القههاا ن لمعرفههة تلههك ينهه الرنهه د الهه الاصهه‬
‫جاصههة لههبعا االدارات د فالصهه ي لههه ضههعيتين ‪ -1 :‬الصهه ي كسههب مسههقط ل ههدع العم ميههة الصهه ت كبههديل عههن‬
‫ع يهههه فهههي المهههادة ‪ 41‬م‪.‬ي‪.‬لد سيجضهههع لتغييهههر نههه لرم أيضههها فهههي‬
‫الهههدع العم ميهههةد الصههه ي الماصههه‬
‫مشر د القاا ن الناايي ساتحدم أ ال عن ال ضع الحالي ثي عن ال ضع في المشر د‬
‫‪ o‬فالص ه ي ال ه راد فههي المههادة ‪ 41‬مههن م‪.‬ي‪.‬ل لههيد سههببا مسههقطا ل ههدع العم ميههة ألاههه ص ه ي ياشههو‬
‫قبههل تحريههك الههدع العم ميههةد ل ه ال تحههرك فيههه الههدع العم ميههة اال عاههد عههدي تافيههد مقتضههيات‬
‫الصهه يد عاههدما ال تافههد االلتزامههات المفر ضههة فههي اتفههام الصهه ي تحههرك الههدع العم ميههة كنههزاف‬
‫لكههن فههي البدايههة الص ه ي ال ه ارد فههي المههادة ‪ 41‬الههتم ل ه بالمااسههبة نههيف بههه فههي قههاا ن المسههطرة‬
‫النااييههة لههي يكههن سههابقا فههي مهيههر ‪ 1959‬الههتم اقتههبد مههن عههدة تشههريعات (التشههريعي الفراسههي ‪)..‬‬
‫فعاههد نعههل الصهه ي بههديال عههن الههدع العم ميههة فهههتا جطيههر ألاههه عاههدما يرتكهه الشههج أفعههاال‬
‫نرميههة ف ههن يعاق ه د مبههدييا لههن تحههبد لههن تس ه حريههاتهي س ه ف يههؤد ن غرامههة تصههالحية لههيد‬
‫غرامههة كعق بههة لكههن لههن يحبسه ا د فالمشههرد قههال مهها الفايههدة مههن إقامههة الههدع العم ميههة فههي بعهها‬
‫النهههرايي البسهههيطة فهههي اهايهههة المطهههاف سهههيحكي فيهههها بغرامهههة أ بعق بهههة سهههالبة ل حريهههة م ق فهههة‬
‫التافيههت؟ فههي حالههة اإلدااههة فالمتضههرر ا المشههتكي لههن يسههتفيد مههن شههيف لمههاتا ال يههتي ال ن ه ف إلهه‬
‫آليهههة يسهههتفيد ماهههها كهههل شهههج (المهههتهي‪ -‬المتضهههرر الد لهههة) فابتهههدعت لهههتق المسهههطرة الصه ه ي‬
‫فالمشههرد ال يمكههن لههه ان ينعههل الص ه ي مقبهه ال فههي الناايههة‪ .‬بالتههالي نعههل الصهه ي مقتصههرا ع هه‬
‫النههاي الضههبطية يعاههي فههي النههرايي التههي عق بتههها سههاتين فوقههل أ غرامههة ‪ 5000‬درلههي ال تتنهها ز‬
‫كوقص حد‪.‬‬
‫‪ o‬ففههي المشههر د سيصههبي الص ه ي كبههديل عههن الههدع العم ميههة لههيد مقتصههرا ع ه النههاي الضههبطية‬
‫‪ 5000‬درلههي بههل‬
‫بههل سههيمتد ليشههمل بعهها النههرايي التوديبيههة لههن يبق ه فههي النههاي التههي تعاقهه‬
‫سيصل إل ‪ 100.000‬درلي‪.‬‬
‫‪ o‬كيف يتي الص ي كبديل عن الدع العم مية؟ في الحصة القادمة‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫املحاضرة الخامسة بتاريخ ‪2019-03-27‬‬
‫‪-‬‬

‫فالصهه ي كبههديل عههن الههدع العم ميههة د فالصهه ي تنربههة لههي تههؤتي ثمارلهها د فالمههدة كام ههة ماههت ‪ 2003‬الهه‬
‫ا ن مهه دة ‪ 16‬سههاة عم يهها ال يمههارد الصهه ي فالمههادة ‪ 41‬ال تنههد منهه االت لههها فههي التطبيهه فههي العديههد مههن‬
‫الحههاالت السههب األساسههي ل ه عههدي معرفههة الاههاد بهههتق المسههطرة ثاايهها بعههدي نهه د ال قههت الكههافي لههد‬
‫ممثههل الايابههة العامههة ل شههراف ع ه لههتق المسههطرة بالشههكل الم ن ه د ع يههه حاليهها مههع تلههك فالمشههرد ارتههو‬
‫ان يمههدد اطههام الصهه ي د فالصهه ي فقهها ل مههادة ‪ 41‬لاههاك الصهه ي بال ضههعية الحاليههة الصهه ي كيههف سههيك ن‬
‫فههي اطههار المشههر د إتا مهها تههي تبايههه بالشههكل ال ه ارد ع يههه حاليهها د ففههي المشههر د القههاا ن المعههر ا حاليههاد‬
‫فالص ي ا ن لااك ضعيتين‪:‬‬
‫▪ األ لهه ‪ :‬ان يعهههرا المشهههك بهههه ا المتضهههرر الصهه ي ع هه الايابهههة العامهههة لمههها ال هههدان‬
‫يعرضههاا الصهه ي ع هه الايابههة العامههة د فالمشههرد فههي لههتق الحالههة (عههرا الصهه ي) ينهه‬
‫مبهههدييا ان ت افههه الايابهههة العامهههة ع ههه الصههه ي باعتبارلههها ااهههها ليسهههت مالكهههة الهههدع‬
‫العم ميههة اامهها لههي ممث ههة المنتمههع فههي إقامههة الههدع العم ميههة ممارسههتها بالتههالي‬
‫المشههرد الحههالي فههي اطههار المههادة ‪ 41‬ي ههزي األطه راف مت ه كههان لاههاك متضههرر ا مشههتكي‬
‫فههإتا اتفهه ان يعههرا الصهه ي ع هه الايابههة العامههة د فممثههل الايابههة العامههة إتا فهه ع هه‬
‫الصهه ي كمبههدأ الصهه ي فيههتي االتفههام فههي محضههر ي قعههه الطرفههان لههتا المحضههر يتضههمن‬
‫ل يههة األطههراف مهها تههي االتفههام ع يههه د ااههه فههي الصهه ي رعههي فيههه المصههالي الثالثههة‬
‫المرتبطهههة بالهههدع العم ميهههة لهههي (الد لهههة ع ههه مسهههت الغرامهههات المشهههتكي‬
‫المتضههرر ) فمضهههم ن الصهه ي ينهه ان يضههمن تلهههك االتفههام فهههي محضههر ي افهه ع يهههه‬
‫األطهههراف يتضهههمن باألسهههاد آليهههة تعه ه يا المتضهههرر عهههن الضهههرر الهههتم أصهههابهل أداف‬
‫غرامهههة لاههها تسهههتفيد الد لهههة مهههن أداف لهههتق الغرامهههة التهههي ال تتنههها ز الاصهههف الغرامهههة‬
‫المطبقههة ع هه الفعههل المرتكهه مههن طههرف المشههتك بههه د فهههتا المحضههر ي افهه ع يههه‬
‫ي قههع ع يههه ممثههل الايابههة العامههة ثههي يحي ههه ع هه ريههيد المحكمههة االبتداييههة ا مههن ياهه‬
‫عاه لتق المسطرة تتي بام شكل؟‬
‫‪ o‬قبهههل ان يحهههال الم حضهههر فممثهههل الايابهههة العامهههة يتصهههل بالرياسهههة يحهههدد‬
‫ن سههة بغرفههة المشهه رة ألاههه يبههم فيههه فههي غرفههة المشهه رة فيتفهه ع هه‬
‫تههاريو الن سههة التههي سههتعقد فيههها غرفههة المش ه رة الن سههة التههي سيصههادم‬
‫فيههها ريههيد المحكمههة ا مههن يا ه عاههه ع ه مشههر د االتفههام المضههمن‬
‫فهههي محضهههر الصه ه يد عم يههها يهههتي االتفهههام تحديهههد التهههاريو فيضهههمن‬
‫التهههاريو فهههي االسهههتدعاف الهههتم يسه ه ي ألطهههراف الصه ه ي يط ه ه مهههاهي‬
‫الحضهه ر لكههي يصههادم ريههيد المحكمههة االبتداييههة ع هه اتفههام الصهه ي‬
‫المبههري بههين الطههرفيند فههي لههتق الن سههة يصههادم ريههيد المحكمههة ع هه‬
‫محضهههر اتفهههام الصه ه ي لهههتق المصهههادقة تح لهههت عم يههها اله ه انهههراف‬
‫شهههك ي أم ان ريهههيد المحكمهههة االبتداييهههة يقتصهههر د رق ع ههه الت قيهههع‬
‫بالمصهههادقة حته ه ااهههه فهههي ت هههك المحاضهههر يق ه ه الصهههفحة يكته ه‬
‫اصادم ع كتا كتا يضع اسمه ت قعه ‪.‬‬
‫‪ o‬ال ضههعية الثاايههة ‪ :‬لههي عاههدما يك ه ن لاههاك مرتك ه الفعههل النرمههي ال‬
‫ي نههد مشههتكي ا ي نههد تاههازل ل مشههتكي لههيد فههي النههرايي التههي تعتبههر‬
‫فيههها الشههكاية شههرطا ل متابعههةد فالايابهه ة العامههة لههي التههي تقتههرو ع هه‬
‫المشهههتكي الصه ه ي فهههإتا افههه تهههتي اإلنهههرافات بالشهههكل الهههتم ق اههها‪.‬‬
‫يصههادم ريههيد المحكمههة ع هه لههتا االتفههام‪ .‬ابههراي الصهه ي المصههادقة‬
‫ع يههه ال يعاههي ان الههدع العم ميههة قههد سههقطت بالتههالي الايابههة العامههة‬
‫تته ه ل مراقبهههة مهههد تافيهههت المشهههتكي بهههه لمقتضهههيات الصههه ي لهههتا‬
‫المشههتكي بههه امهها ان يافههد يماههع الايابههة العامههة مههن تحريههك الههدع‬
‫العم ميههة مهها لههي يمهههر ا يكتسهه الفعههل النرمههي صههفا نااييهها آجههر‬
‫يجرنههها مههن اطههام الص ه ي‪ .‬إتا لههي يافههد تسههترنع الايابههة العامههة حقههها فههي‬
‫إقامة الدع العم مية‪.‬‬

‫ال بب ال اب ‪ :‬تناز المشت ا ع ش ايت ‪:‬‬
‫‪32‬‬

‫األصههل فالشههكاية ليسههت شههرط إلقامههة الههدع العم ميههة مهها لههي يهها القههاا ن ع هه تلههك د بالتههالي فالمقص ه د بهههتا‬
‫السههب السههابع فقهها ل مشههرد ل ه أاههه مت ه تاههازل الشههج عههن شههكاية فههي نريمههة يعتبههر إقامههة الههدع العم ميههة فيههها‬
‫مت فهه ع هه إقامهههة الههدع العم ميهههة أمث ههة ‪ :‬فالشهههكاية لههي سههي ة إجبهههار إعههالي لانههههزة المسههاعدة القضهههايية‬
‫ب ق ه د فعههل نرمههي معههيند كمهها يمكههن ان يك ه ن المشههتكي يمكههن ان يك ه ن مب ه كمهها يمكههن ان يك ه ن شههالد كمهها يمكههن‬
‫ان يك ه ن النههري مت ههبد بههه‪ .‬فاسههبة ‪ % 99‬مههن النههرايي فالشههكاية ليسههت شههرطا فيههها بمعا ه ااههه أيهها كااههت ال سههي ة التههي‬
‫ب اسههطتها ب هه الهه ع ههي الضههابطة القضههايية ارتكهها فعههل نرمههي يمكههن لههها ان تبههدأ إنههرافات البحههم التحههرم‬
‫يمكن لها ان تقيي الدع العم مية ل بد ن ت ص ها بشكاية‪.‬‬
‫مبههدييا اميههز فههي بهها الشههكاية اصههاف ‪ :‬بههين الشههاكي ا المشههتكي المب ه ال اشههي فالمشههرد لاسههف فههي المههادة ‪39‬‬
‫م‪.‬ي‪.‬ل‪ .‬تقهه ل بههون الايابههة تت قهه المحاضههر الشههكايات ال شههاية د فال شههاية لهه التب يهه الكههات ‪ .‬لههل التب يهه عههن‬
‫النرايي ان ؟‬
‫فههالتب ي فههي النههرايي مبههدييا فههي المغههر اميههز عههن التب يهه فههي الناايههات عههن غيرلهها مههن األفعههال النرميههةد فعههدي‬
‫التب يهه فههي المغههر ال يعههد نريمههة اال فههي الحههاالت التههي يتع هه فيههها األمههر بههالنرايي الماسههة بههومن الد لههةد عههدي‬
‫التب ي ه لاهها يك ه ن ناحههة توديبيههة أ عههدي التب ي ه عههن ناايههة يعههد ناحههة ضههبطية‪ .‬اميههز مهها بههين الفصههل ‪( 209‬الناايههات‬
‫الماسة بامن الد لة) الفصل ‪( 299‬باقي الناايات)‬
‫ففههي الفصههل‪ 209‬مههن منم عههة القههاا ن الناههايي ‪ :‬يؤاجههت بنريمههة عههدي التب يهه عههن النههرايي المههد بسههالمة الد لههةد‬
‫يعاقهه بههالحبد مههن سههاتين إل ه جمههد سهها ات غرامههة مههن ألههف إلهه عشههرة آالف درلههيد كههل شههج كههان ع هه‬
‫لههتا البهها د رغههي‬
‫ع ههي بجطههط أ أفعههال تهههدف إل ه ارتكهها أعمههال معاقهه ع يههها بعق بههة ناايههة بمقتضهه اصهه‬
‫تلك لي يب عاها ف را الس طات القضايية أ اإلدارية أ العسكرية بمنرد ع مه بها‪.‬‬
‫في الفصل ‪ 299‬ي‪.‬م‪.‬ل‪:‬‬
‫ع يههها فههي الفصههل ‪209‬د يعاق ه بههالحبد مههن شهههر إلهه سههاتين غرامههة مههن مههايتين إل ه‬
‫فههي غيههر الحالههة الماص ه‬
‫ألف درليد أ بإحد لاتين العق بتين حدلاد من ع ي ب ق د نااية أ شر د فيها لي يشعر بها الس طات ف را‬
‫تضاعف العق بة إتا كان ضحية النااية أ ضحية محا لة ارتكا النااية طفال تقل ساه عن ثمان عشرة ساة‪.‬‬
‫يسهههتثا مهههن تطبيه ه الفقهههرتين السهههابقتين أقهههار النهههااي أصههههارق إله ه غايهههة الدرنهههة الرابعهههة‪ .‬ال يسهههرم لهههتا‬
‫االستثااف إتا كان ضحية النااية أ محا لة ارتكا النااية طفال تقل ساه عن ثمان عشرة ساة‪.‬‬
‫أمهها حههال بههاقي النههرايي األجههر د فعههدي التب ي ه عاههها ال يعههد نريمههة ان كههان المعاههي بههاالمر ان يب ه عههن النههراييد‬
‫لااك مادتين لما المادة ‪ 43 42‬من م‪.‬ي‪.‬ل‬
‫المادة ‪42‬‬
‫ينه ع ه كهل سه طة ماتصهبة ع ه كهل م مهف ب ه إله ع مهه أثاهاف ممارسهته لمهامهه ارتكها نريمهةد أن يجبهر بهتلك‬
‫ف راً كيل الم ك أ ال كيل العاي ل م ك أن ي نه إليه نميع ما يتع بالنريمة من مع مات محاضر ثاي ‪.‬‬
‫المادة ‪43‬‬
‫ينه أيضها ع ه كهل مهن شهالد ارتكها نريمهة تمهد بهاألمن العهاي أ بحيهاة شهج أ أم الهه أن يب ه كيهل الم هك أ‬
‫ال كيهههل العهههاي ل م هههك أ الشهههرطة القضهههايية ‪ .‬إتا كهههان الضهههحية قاصهههراً أ معاقه ها ً تلايه هاًد تب ه ه أم سه ه طة قضهههايية أ‬
‫إدارية مجتصة‪.‬‬
‫مبدييا فالنزاف ال ي ند في المادة ‪42‬‬

‫بالتالي يبق النزاف لاا ل النزاف التوديبي‪.‬‬

‫فههالنزاف فههي المههادة ‪ 43‬ال ي نههدد فالنهههات المب غههة عاههدما يتع هه االمههر بقاصههرة ا معههام دلايهها ا امههراة د لكههن ال‬
‫ن ه د لنههزافد بالتههالي فههالتب ي فههي المههادة النااييههة دفعههدي التب ي ه عههن الناايههات فههه نريمههة إمهها توديبيههة المههادة ‪209‬‬
‫مهها ي يههها د أ ضههبطية المههادة ‪ 299‬بههاقي النههرايي ال ي نههد نههزاف فيمهها يج ه النههزاف المهاههي مهها يج ه الم ه مفين‬
‫التم يقع تحت طاي ة النزاف التوديبي المهاي حس المادة ‪ 42‬ق اا لتا فقط لاميز بين المشتكي المب ‪.‬‬
‫فاالصههل فههي الشههكاية ااههها لههيد شههرطا لكههن أيضهها المشههرد ي قههف المتابعههة ع هه م قههف المتضههرر الههتم يوجههد‬
‫صههف الشههكاية فههي بعهها األحيههان جاصههة فههي النههرايي التههي لههها ارتبههاط باألسههرة كههل مهها لهه أسههرم فالمشههرد‬
‫يتعامههل معههه با ه د مههن الههتحفم لمههاتا؟ ألاههه لاههاك متضههرر مباشههر متضههرر غيههر مباشههر الههتين لمهها غالبهها األطفههال‬
‫األباههاف كههل مهها تع هه االمههر بنريمههة مرتكبيههها ا ضههحيتها ا المتضههرر فيههها يههدجل فههي اطههار االسههرة الا يههة ك مهها‬
‫‪33‬‬

‫المشههرد لههي يط هه يههد الايابههة العامههة اال إتا افهه المتضههرر لههتلك ففههي الجيااههة الز نيههة فههي الفصههل ‪ 491‬ي ‪.‬م‪.‬ل‬
‫الههتم يهماهها الفصههل ‪ 493‬الههتم يحصههر سههايل االثبههات (نههرايي الفسههاد الجيااههة الز نيههة فالمشههرد حصههر سههايل‬
‫االثبههات ) حيهههم اهه الفصهههل ‪ 493‬ي‪.‬م‪.‬ل '' ال تثبههت إال باهههاف ع هه محضهههر رسههمي يحهههررق أحهههد ضهههباط الشهههرطة‬
‫القضهههايية فهههي حالهههة الت هههبد أ باهههاف ع ه ه اعتهههراف تضهههماته مكاتيههه أ أ رام صهههادرة عهههن المهههتهي أ اعتهههراف‬
‫قضههايي" ‪ .‬افههد المبههدأ يطبهه ع هه غيرلهها مههن النههرايي ماههها نريمههة السههرقة بههين األصهه ل الفههر د‪ .‬فالسههرقة‬
‫مهها بههين األصهه ل الفههر د نريمههة إلمههال األسههرة اسههتعمال ااق ههة بههد ن اتن مالكههها فالمشههرد ي قههف المتابعههة‬
‫‪6‬‬
‫فيها ع شكاية من المتضرر‪ .‬ألاه ان كان الضرر عاما فالتم ي حقه الضرر ل الشج ضحية ‪.‬‬
‫إتا كههان األصهههل أاهههه متهه كااهههت الشهههكاية ليسهههت شههرطا ل متابعهههة فسهههحبها أ التاهههازل عاههها ال يهههؤثر ع هه الهههدع‬
‫العم مية ااما يؤثر ع الدع المداية التابعة‬
‫مته ه تعتبه ه ر الشهههكاية سهههب مسهههقطا ل هههدع العم ميهههة د إتا كااهههت الشهههكاية شهههرطا ل متابعهههة مهههثال نريمهههة الجيااهههة‬
‫الز نية فإن التاازل عن الشكاية يسقط الدع العم مية‪.‬‬
‫تقههديي الشههكاية فههي النههرايي التههي يتط هه المشههرد تقههديي الشههكاية لههيد معاههاق ان الايابههة العامههة م زمههة بالمتابعههة اامهها‬
‫ان الاي ابهههة العامهههة تسهههترنع سه ه طتها فهههي المالف مهههة معاهههاق ان الايابهههة العامهههة يمكهههن لهههها حفهههم الشهههكاية ا المتابعهههة‪.‬‬
‫تقههديمها يعاههي رفههع القيههد الشههك ي الههتم كههان ع هه الايابههة العامههة‪ .‬عاههدما تسههت ف لههتق الشههك ية فالايابههة العامههة كااههت‬
‫مغ لههة اليههد عاههدما تقههدي الشههكاية تفههتي يههدلا فتصههبي حالتههها مثههل حالههة بههاقي النههرايي األجههر د بالتههالي الايابههة العامههة‬
‫تسترنع س طتها التقديرية في المالفمة‪.‬‬
‫إتا أقيمههت الههدع المدايههة فسههق ط الههدع العم ميههة ال يههؤثر ع هه الههدع المدايههةد فعههدي إقامههة الههدع العم ميههة‬
‫سهههقطت الهههدع العم ميهههة قبهههل إقامهههة الهههدع المدايهههة يماهههع المتضهههرر مهههن إقامهههة الهههدع المدايهههة امهههاي القضهههاف‬
‫الزنرم‪ .‬فالمبدأ ل التبعية ااه يتبع ما ل قايي‪.‬‬

‫املحاضرة السادسة بتاريخ ‪2019-04-03‬‬
‫العالقة بين الدع‬

‫المداية‬

‫الناايية‬

‫مراة الخصومة الزجرية‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫المرةمة األول ‪ :‬مرةمة البةث‪:‬‬

‫التههي يت لههها الضههابطة القضههايية ا الشههرطة القضههايية د فيمهها يتع ه بهههتق المرح ههة المشههرد ميههز مهها بههين ا ه عين مههن‬
‫األبحام ‪:‬‬
‫البحم في حالة الت بد‬
‫• الناايات‬
‫• الناي‬
‫• فالبحم في حالة الت بد ل ايضا بحم تمهيدم‬

‫البحم التمهيدم‬

‫فاألبحام التي تك ن قبل تحريك الدع العم مية لي أبحام تمهيدية تمهد لتحريك الدع العم مية فإن‬
‫كان المشرد ميز بين البحم في حالة الت بد البحم التمهيدم‪ .‬بالتالي احن ساعتمد تقسيما يق ي ع‬
‫أساد قياي حالة الت بد أ عدي قيامها لهتا ساميز بين ‪:‬‬

‫البحم التمهيدم في حالة الت بد‬
‫البحم التمهيدم في غير حالة الت بد‬

‫‪34‬‬

‫‪ 6‬يق ل الشاعر لي ق م ن إتا ما الاعال صفعة نه لي‬

‫*****‬

‫اشتكت الاعال بام تا تصفع‬

‫عم يا ما لي التص رات الممكاة ل قياي بهتق األبحام‪:‬‬
‫‪ -1‬التص ر األ ل‪:‬‬
‫ل ه ان الشههج كههان بصههدد ارتكهها الفعههل النرمههي ا بمنههرد مهها ااته ه ماههه ا بمنههرد مهها فههر مههن‬
‫المكههان ا بمنههرد مهها فههر كههان مجتبههو القههي القههبا ع يههه فهههتق حالههة الت ههبد‪ .‬فههي حالههة الت ههبد‬
‫ي ضههع رلههن الحراسههة الامريههة سههتبدأ األبحههام االسههتماد اليههه فههي مركههز الشههرطة ا مركههز‬
‫الدرك ل يمكن ان يستمع ال المصرحين (الشه د)‬
‫‪ -2‬التص ر الثااي ‪:‬‬
‫ارتكبههت النريمههة لههي يضههبط الفاعههل فههي حياههه الضههحية ا المتضههرر تقههدي بشههكايةد إمهها امههاي‬
‫الضههابطة القضههايية ا أمههاي الايابههة العامههة د فاغ هه الاههاد بالاسههبة النههرايي المعتههادة ي ميهها تقههدي‬
‫الشههكاية امههاي الضههابطة القضههايية مباشههرة د ان الضههابطة القضههايية تعفههي مههن كتابههة الشههكاية‬
‫ان كههان لاههاك لههيد مهها يماههع ان أتقههدي بشههكاية مكت بههة امههاي الضههابطة القضههايية لكههن عم يهها يههوتي‬
‫الشههج الضههحية الهه الههدايرة األمايههة ا الهه مركههز الههدرك الههدم يههدجل فههي مركههز الههدرك ثههي‬
‫يتقههدي بشههكاية يت قههاق ماههه مباشههرة األشههجا المؤل ه ن لههتلك فههي لههتا المركههز الشههرطة ا مركههز‬
‫الههدرك فيسههرد أق الههه فيههتي كتابتههها فههي محضههر لههتا المحضههر الشههج يصههرو بمهها يريههد‬
‫يعطههي ا صههافا عههن الشههج ان لههي يكهه ن يعرفههه ا يحههدد ل يههة الفاعههل ان كههان يعرفههه بعههد‬
‫ت قههي الشههكاية يقههرأ المحضههر ع ه الشههج إن لههي يك ه ن يعههرف القههرافة يقههرؤق ان كههان يعههرف‬
‫القههرافة يط هه ان كااههت لههه مالحمههة ع هه مهها ضههمن فههي المحضههر ان يطهه إعههادة صههياغتها‬
‫ا يط ه حههدف بعهها االق ه ال التههي لههي يق لههها ضههابط الشههرطة ل ه غالبهها يح ه ل كههالي المشههتكي‬
‫ال ه كههالي قههاا اي فقههطد فههي الصههياغة لاههاك شههر ط شههك ية ل محضههرد فيح ه ل كالمههه الشههفهي ال ه‬
‫قههاا اي متعههارف ع يههه فههي شههك يات كتابههة لههتا الا ه د مههن المحاضههر‬
‫فقهها ألس ه‬
‫كههالي مكت ه‬
‫ي قههع يعط ه لههه رقههي الشههكايةد بههالطبع الضههابطة القضههايية فههي لههتق الحالههة سههتبدأ بههانراف ابحاثههها‬
‫بمجت ف ال سايل التي تعتمدلا في لتا االطار‪.‬‬
‫‪ -3‬التص ر الثالم ‪:‬‬
‫الشههج يتقههدي بشههكاية مكت بههة امههاي الايابههة العامههة ان كههان لههيد لاههاك مهها يماههع ان يتقههدي بشههكاية شههف ية لكههن‬
‫نههر العمههل الايابههات العامههة ان يههوتي الشههج بشههكاية مكت بههة حتهه إتا نههاف ليسههت لديههه لههتق الشههكاية المكت بههة‬
‫يط ه ماههه الت نههه ال ه بعهها كات ه العم ه مي ا ال ه محههامي المهههي ان يههوتي بشههكاية مكت بههةد الشههكاية لههي اجبههار‬
‫األنهزة القضايية بارتكا نريمة الايابة العامة لااك مبدييا طريقتين في العمل ‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪35‬‬

‫لاههاك مههن الايابههات العامههة مههن تتس ه ي الشههكايات (يتس ه مها كات ه الضههبط المك ههف بتس ه ي الشههكايات) ثههي تعههرا‬
‫فيمهها بعههد ع ه ممثههل الايابههة العامههة ان الشههج يههوتي فيمهها بعههد لكههي يعههرف مههبل شههكاياته مههاتا قههرر فههي‬
‫شواها‪.‬‬
‫لاههاك طريقههة تعتمههد فههي اغ ه المحههاكي ل ه ان تههدرد شههكاية المعاههي بههاألمر مباشههرة مههن طههرف ممثههل الايابههة‬
‫العامههة يقههرأ الشههكاية يقههرر فيههها الههالزي مت ه اعتبههر بههون األفعههال نرميههة ااههها تسههتح ان يههتي فههتي بحههم‬
‫بجص صههها فيط ه مههن كات ه الضههبط تسههنيل لههتق الشههكاية يمههاي لههها رقههي يس ه ي لههتا الههرقي ال ه المشههتكيد‬
‫الايابههة العامههة عاههدم ا تسههتقبل لههتق الشههكاية تضههع فيههها تع يمههات تحي ههها ع هه الههد اير األمايههة تلههك ع ه‬
‫حسه ه عاه ه ان المشهههتك بهههه إن كهههان معر فههها فهههي بعههها األحيهههان بحسه ه المكهههان الهههتم ارتكبهههت فيهههه‬
‫النريمههة‪ .‬فاالسههتماد الهه الشههج المشههتكي بههه لهه انههراف نهه لرم الزامههي ال تسههتقيي المتابعههة بههد ن‬
‫االسههتماد الهه المشههتك بههه‪ .‬حتهه اتا لههي يههتي العثهه ر ع هه الشههج داجههل المههدة المقههررة ال يمكههن إقامههة‬
‫لالسههتماد‬
‫الهه د ع العم ميههة بعههد مههر ر انههل التقههادي‪ .‬بمعاهه ااههه لز مهها ينهه ان يسههتمع الهه الشههج‬
‫اليههه ين ه ان ي ق ه القههبا ع يهههد بمعا ه ان عههدي قههدرة الضههابطة القضههايية ع ه ال صهه ل ال ه الفاعههل مت ه‬
‫كههان محههددا معههر ف اله يههة ا عههدي قههدرة الضههابطة القضههايية ع هه الت صههل الهه تحديههد ل يههة الفاعههل‬
‫االستماد اليه فإن المشرد رت ع يه التقادي ان الدع العم مية ال تقاي‪.‬‬

‫فالمشرد ميز بين‬

‫البحم التمهيدم في حالة الت بد‬
‫البحم التمهيدم في غير حالة الت بد‬
‫التم يق ي بهتق األبحام لي الضابطة القضايية (الشرطة القضايية)‪.‬‬
‫فالاابمة القاا ية تت و م خمس ف ات‪:‬‬
‫الابام ال امو‬
‫(الشرمة القاا ية)‬
‫• قاات التةقيق‬
‫• الو ي العام و نواب‬
‫• الو ي الممك و نواب‬

‫ابام الشرمة‬
‫القاا ية‬
‫• فق اااااا ي ااااامو باااااابام‬
‫العاااااااااااادي الشااااااااااارمة‬
‫القااااا ية و ل ااا قاااانو‬
‫ي اامو بااابام الشاارمة‬
‫القاا ية‪.‬‬

‫ابام الشرمة‬
‫القاا ية الم مفو‬
‫باألةداث‬

‫الموظفو او االعوا‬
‫الم مفو ببعض م ام‬
‫الشرمة القاا ية‪.‬‬
‫اعوا الشرمة‬
‫القاا ية‬

‫•مفتسي الشغل‬
‫•مفتشي الضمان‬
‫االنتماعي‬
‫•شرطة المياق‬

‫ الف ة األول ‪ :‬الابام ال امو‬‫ قاات التةقيق‪:‬‬‫بالاسههبة ل مغههر فقضههاة التحقيهه لههدياا اشههكال ااههه فقهها ل مسههطرة النااييههة يعياهه ن بمقتضهه قههرار لهه زير‬
‫العههدل لمههدة ‪ 3‬سهها ات قاب ههة ل تمديههد مههرة احههدة يعفهه ن بههافد الطريقهه ة باههاف ع هه اقتههراو مههن ريههيد المحكمههة‬
‫االبتدايية ا الرييد األ ل في محاكي االستيااف‪.‬‬
‫فههي سههاة ‪ 2017‬عاههدما عههين المن ههد األع ه ل س ه طة القضههايية له ي تع ه د تابعههة ل ه زير العههدل اامهها يجضههع‬
‫ل ههرييد الماتههد لههد المن ههد األع هه ل س ه طة القضههاييةد االشههكال المطههر و ا ن مههن الههتم يعهه ين قاضههي التحقيهه‬
‫فقههاا ن المسههطرة النااييههة لههي يعههدل بعههد فمازالههت المههادة ‪ 52‬تتحههدم عههن تعههين قاضههي التحقيهه مههن طههرف زارة‬
‫القهههاا ن التاميمهههي ل من هههد األع ه ه ل سه ه طة القضهههايية أيضههها اسهههتقاللية السه ه طة‬
‫العهههدل عم يههها فقههها ل اصه ه‬
‫القضههايية لههي يع ه د مههن ح ه زيههر العههدل ان يتههدجل فههي السه طة القضههايية فههي المحههاكي ا ن لاههاك ح ه ل ترقيعيههة تتبههع‬
‫ا ن تق ه ي بههها المحههاكيد بعهها المحههاكي أبقههت ع ه قضههاة التحقي ه المعيههان بقههرارت سههابقة ع هه االسههتقاللية مادامههت‬
‫ال يههوتي بقههرار التعههين اال بعههد سههاة‬
‫مههدة ثالثههة سهها ات لههي تاتهههي بعههد‪ .‬فعم يهها يعههين الشههج كقاضههي التحقيهه‬
‫اصههف ا سههاتين‪ .‬اعتمههد ا التههاريو المضههمن فههي القههرار لههيد التههاريو الههتم بههدأ فيههه لهه فع يهها ممارسههة قاضههي‬
‫التحقي ه لكههي ت ط ه ل المههدة د بعهها المحههاكي قالههت بههون االسههتقاللية كههل مهها باههي ع هه باطههل فههه باطههل بمهها ان‬
‫لنههو ال ه المههادة ‪ 53‬م‪.‬ي‪.‬ل تق ه ل ااههه إتا كههان‬
‫قاضههي التحقي ه لههي يع ه د يعياههه زيههر العههدل فقههرار تعياههه قههد ااته ه‬
‫فههي المحكمههة قاضههي تحقيهه احههد كههان لاههاك مههااع مؤقههت فإاههه يحهه لههرييد المحكمههة ان يعههين احههد قضههاة لههتق‬
‫المحكمههة ا مستشههاريها يعياههه كقاضههي تحقي ه فههي ااتمههار ان يرتفههع المههااع‪ .‬بالتههالي يمكههن لهههتا الشههج ان يسههتمر‬
‫بقههرار امههامي مههن ريههيد المحكمهه ة ا الههرييد األ ل ألن قاضههي التحقيهه ا ن فههي مشههر د قههاا ن المسههطرة النااييههة‬
‫تعياه النمعية العامة ل محكمة لمدة ساتين قاب ة ل تنديد لكن المشر د لي يعتمد بعد‪.‬‬
‫لكهههن حاليههها لهههدياا ضهههعية ااتقاليهههة صهههعبة كهههل محكمهههة االن تتباه ه احهههد الح ه ه ل التهههي تعتبرلههها االصه ه ي‪.‬‬
‫فقاضي التحقي يعين من بين قضاة الحكي ليد من بين قضاة الايابة العامة‪.‬‬

‫ الف ة ال انية ‪ :‬ابام الشرمة القاا ية ‪:‬‬‫فهههيهي فيهههات لاهههاك فيهههات تكتسه ه‬
‫مشترك‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫لهههتا ال صهههف بقه ه ة القهههاا ن‬

‫لاهههاك فيهههات تكتسه ه‬

‫لهههتا ال صهههف بقهههرار‬

‫‪ -1‬ف ات ت ت ب رذا الوصف بقوت القانو ‪ :‬نميز بي ارب إدارات ‪:‬‬

‫‪ -1‬المديرية‬
‫العامة لامن‬
‫ال طاي‬

‫‪ -2‬الدرك‬

‫‪ -3‬االدراة‬
‫العامة لمراقبة‬
‫الترا ال طاي‬

‫‪ -4‬البشا ات‬
‫القياد‬

‫‪ -1‬المديرية العامة لألم الومنا ‪:‬‬
‫كههل مهها يكتسهه مههن صههفة فههه يفقههد دفصههفة ضههابط شههرطة قضههايية كمهها صههفة الم مههف بسهه ك الشههرطةد كههل‬
‫الصههفات التههي تكتسهه باسههتنماد الشههر ط التههي يفرضههها القههاا ن تكتسهه متهه ااعههدمت لههتق الشههر طد رتهه‬
‫القههاا ن ع هه ااعههدامها فقههد الصههفة فااههه تفقههد الصههفة اامهها الههتم ال يفقههد اال بال فههاة لهه صههفة كههودمي كشههج‬
‫تاتي‪ .‬ان لتق الصفة تكتس بال الدة تفقد بال فاة‪.‬‬
‫فضههابط الشههرطة القضههايية اميههز بههين ضههابط كرتبههة ضههابط كصههفةد فالمههدير العههاي لامههن ال ه طاي ل ه ضههابط عههادم‬
‫كيههل الم ههك بههالمغر ل ه ضههابط سههامي د (فالمههدير العههاي لامههن ال ه طاي ثههي الة األمههن – المراقب ه ن‬
‫اصههغر اايه‬
‫العههام ن – العمهههداف اإلق يميهه ن‪ -‬العمهههداف الرييسههي ن – العمهههداف – الضههباط الرييسهههي ن – الضههباط) كهههل لههؤالف لههههي‬
‫صفة ضابط بق ة القاا ن‬
‫‪ -2‬الدرك ‪:‬‬
‫ففههي المغههر لههه امههاي شههبه عسههكرم فبالتههالي الرت ه فيههه لههي رت ه مههن ا ه د جهها لههتلك المشههرد يق ه ل فههي م‪.‬ي‪.‬ل‬
‫ضههباط الههدرك د الرتهه فيههه (مههالزي – رقيهه ‪.... -‬كههابتن‪ .)....-‬بمعاهه ااههه مههن ليسههت لههه رتبههة ضههابط بالاسههبة‬
‫الههدرك ليسههت لههه صههفة ضههابط الشههرطة القضههاييةد لكههن بالاسههبة ل ههدرك لههتا امههر يفرضههه طبيعههة عمههل الههدرك ان‬
‫بعهها األشههجا يكتسههب ن الصههفة بقهه ة القههاا ن بسههب المسههؤ لية المسههادة اليهههد فالشههج الههتم يتههراد فرقههة ا‬
‫مركههز الههدرك ل ه كههان رقيبهها فه ه ضههابط الشههرطة القضههايية فتسههاد لههه الصههفة لههيد ألاههه ضههابط اامهها يكتس ه لههتق‬
‫الصهههفة لك اهههه مسهههؤ ال أم طبيعهههة المسهههؤ ليةد فههههتا االمهههر بالاسهههبة ل هههدركين فرضهههته طبيعهههة العمهههل المسهههؤ لية‬
‫المسادة اليهي‪.‬‬
‫‪ -3‬اإلدارت العامة لمراقبة التراب الومنا ‪:‬‬
‫لههتق اإلدارة كااههت تشههتغل لكههن بالاسههبة ل محاضههر لههي تكهه ن لههها الصههفة الضههبطية فكههاا ا م ههزمين عاههدما يعههايا ن‬
‫نههرايي معياههة بط ه حضهه ر امهها الههدرك ا الشههرطة لكههي تحههرر المحضههر ألن القههاا ن يهه زي ان ال يحههرر محضههر اال‬
‫من طرف ضابط الشرطة القضايية‪.‬‬
‫ف المههدير العههاي لمراقبههة التههرا الهه طاي ال ه الة فكههل لههتق الرتهه لههي يكهه ن لهههي الحهه فههي تحريههر المحضههر فكههاا ا‬
‫عم يهها ي نههؤ ن ال ه مههن لههه الحه فههي تحريههر لههتق المحاضههر ابتههدأ مههن سههاة ‪ 2011‬بمقتض ه تعههديل قههاا ن ‪ 35.11‬قيههل‬
‫لمهها ال يسههاد لضههباط لههتق اإلدارة الصههفة الضههبطية فههي نههرايي معياههة ان اإلدارة العامههة لمراقبههة التههرا الهه طاي‬
‫ع يههها فههي المههادة ‪108‬‬
‫لههن تتههدجل فههي كههل شههيف لكههن تتههدجل فههي بعهها أا ه اد النههرايي الجطيههرة لههي الماص ه‬
‫ع يههها فههي المههادة ‪ 108‬م‪.‬ي‪.‬ل لههي‬
‫فهههتق اإلدارة لهههي صههفة ضههباط الشههرطة القضههايية فيمهها يتع ه بههالنرايي الماصهه‬
‫اغ ههه النهههرايي الجطيهههرة (إتا كااهههت النريمهههة تمهههد بهههومن الد لهههة أ نريمهههة إرلابيهههة أ تتع ههه بالمجهههدرات‬
‫المؤثرات العق ية أ باألس حة التجيرة المتفنرات أ باالجتطاف أ بوجت الرلاين‪).....‬‬
‫‪ -4‬الباشوات و القياد‪:‬‬
‫فهتق الفية تتبع زارة الداج ية‬

‫المالحم ان نل لتق اإلدارات تتبع ل زارة الداج ية باستثااف الدرك الم كي‪.‬‬

‫ف ات ت ت ب رذا الوصف بقرار مشترك‪.‬‬
‫‪ -1‬المفتشي الشرمة اقدمية ‪ 3‬نوات‬

‫‪37‬‬

‫‪ -2‬الدر يو الدي لي ت ل م صفة اابم و ال‬
‫يتولو ر ا ة مر ز او فرقة الدرك اقدمية ‪3‬‬
‫نوات‬

‫بقرار مشترك بين زارة العدل بين من يتبع لهي لؤالف د فالشرطة االمن يتبع ن ل زارة الداج ية د القرار المشترك‬
‫يك ن بين زير الداج ية زير العدل د‬
‫الدركي ن يتبع ن إدارة الدفاد ال طاي القرار المشترك يك ن بين زير العدل إدارة الدفاد‪.‬‬
‫مبدييا األن ت قع القرارات بين رييد الحك مة بين زير العدل تاشر في النريدة الرسمية ل ايي مفتشي الشرطة‬
‫الدركي ن الدين لهي اقدميه ‪ 3‬سا ات أسادت لهي صفة ضابط الشرطة القضايية بقرار فه إداريا مفتش شرطة ادريا‬
‫ل رقي ا عارف لكن فيما يتع بالشرطة القضايية فه ضابط‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫فالعام و الوالا ليس ا بضابط الشرطة القضايية ل م مف يدجل في جااة الم مفين المك فين ببعا‬
‫مهاي الشرطة القضايية فالمشرد لي يدجل العمال ال الة في جااة الضباط ااما ادج هي في جااة‬
‫الم مف ن األع ان المك ف ن ببعا مهاي الشرطة القضايية المشرد اساد ل عامل ال الي اجتصاصا‬
‫حصريا في النرايي الماسة باالمن الد لة الداج ي الجارني في المادة ‪ 28‬من م‪.‬ي‪.‬ل‪.‬‬

‫لؤالف الضباط س اف كاات لهي لتق الصفة بق ة القاا ن ا بحس المسؤ لية المسادة اليهي ا بقرار مشترك‪ .‬فهؤالف‬
‫يكتسب ن صفة ضباط لهي الح في تحرير المحاضر فك مة تحرير معاالا مبدييا ان ت قع من طرفه ت قعه معااق ااه اابع‬
‫عاه فتحرير المحاضر معااق مبدييا ان من يق ي بالكتابة لي أع ان الشرطة القضايية لكن الت قيع ال ي قع اال ضابط‪.‬‬
‫كل لتق اإلدارة لديهي ما يسم بالفرم ال طاية الفرم النه يةد ليد لااك ما يماع الايابة العامة من ان تساد م فا معياا‬
‫لطبيعته ال ضباط إدارة مجت فة الايابة العامة ليد لااك ما يماعها من ان تحيل م فا يتع بنريمة في المنال الحضرم‬
‫ان تماحها ل درك العكد صحيي‪.‬‬
‫فالايابة العامة لي التي تت لي اإلشراف ع كل األبحام التمهيدية المنراة بل ااها تاقط مجت ف فيات الشرطة القضايية‬
‫يتعين ان يراع التاقيط التم ياقط به الايابات العامة في التاقيط التم تاقط به اإلدارة لي التي تط تنريد احدلي من‬
‫صفة ضابط لكن ليست لي التي تنرد ااما الغرفة الناحية بالمحكمة االستيااف‪.‬‬

‫املحاضرة السابعة بتاريخ ‪2019-04-17‬‬
‫تتمة‬

‫ الف ة ال ال ة ‪ :‬ابام الشرمة القاا ية الم مفو باألةداث ‪:‬‬‫فهههي ليسههت مهاههة اامهها مهمههة تسههاد لههبعا الضههباط الشههرطة القضههايية داجههل بعهها المراكههز أ الههد اير األمايههة د‬
‫لاههاك فههي بعهها المراكههز القضهههايية ضههابط ا ضههابطين ا ثالثههة فههي بعههها المههدن الكبههر انههد فرقههة جاصهههة‬
‫مك فهههة باألحهههدام د تلهههك العتبهههارات فرضهههتها مالفمهههة التشهههريع المغربهههي مهههع بعههها االتفاقيهههات الد ليهههة المصهههادم‬
‫ع يها الماش رة في النريدة الرسمية من بياها اتفاقية حماية حق م الطفل‪.‬‬
‫فالحههدم فههي المام مههة النااييههة المغربيههة لههيد لهه دايمهها الحههدم النههااي فالمشههرد المغربههي ال يقتصههر ع هه تامههيي‬
‫يج ه االحههدام النههااحين مرتكبههي النههرايي اامهها سههاتحدم أيضهها عههن األشههجا الم نهه دين فههي ضههعية صههعبة‬
‫التهههي يمكهههن ان تهههؤل هي اله ه دجه ه ل عهههالي االنهههراي (كالمتشهههردين المتج هه عهههاهي الم نهههدين فهههي الشه ه راد فهاهههاك‬
‫مسههطرة جاصههة مههؤطرة فههي اطههار قههاا ن المسههطرة النااييههة تقضههي باتجههاد تههدابير حماييههة تت لههها بدايههة الايابههة العامههة‬
‫ثهههي بعهههد تلهههك يشهههرف ع يهههها قاضهههي االحهههدام بالمحكمهههة اإلبتداييهههة فهههاألمر فيمههها يتع ه ه باالحهههدام ع ه ه ان التامهههيي‬
‫الهيك ههي القضههايي لاحههدام لهه شههبيه بههالتاميي الهيك ههي ل رشههداف يعاههي كههل مهها سههاتحدم عاههه فيمهها بعههد فيمهها يتع هه‬
‫بههالتاميي القضههايي الناههايي (الزنههرم) النهههات المجتصههة بالتههدجل ماههت بدايههة الجصهه مة الزنريهه ة سههاند بواههه لاههاك‬
‫تاميي جا بالرشداف تاميي م ازم جا باالحدام‪.‬‬
‫تفههرا أيضهها‬
‫فإحههدام لههتق الفيههة مههن الضههباط فرضههته طبيعههة لههؤالف االحههدام التههي تفههرا معام ههة مههن ا ه د جهها‬
‫التههدابير مههن ا ه د جهها (ال اقهه ل الحراسههة الامريههة اامهها اق ه ل مسههطرة االحتفههام بالحههدم الحريههة المحر سههة )‬
‫لكههن لاههاك تههدابير جاصههة باالحههدام فههي بعهها األحيههان تتنهها ز النااهه العقههابي لتشههمل تههدابير الحمايههة التهههدي‬
‫ألن الهههدف بالاسههبة ل حههدم لههيد ل ه العقهها بقههدر مهها يك ه ن ل ه إعههادة تربيتههه تهديبههه اصههالو س ه كهد ان كههان‬
‫المشههرد يعامههل الحههدم المميههز معام ههة المنههري الراشههد مههع تجفههيا العق بههة بالاسههبة ل عق بههات المطبقههة ع ه الرشههداف‬
‫غال تجفا ال الاصف بالاسبة لاحدام المميزين‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫فالمشههرد يقههرر (الحههدم قبههل ‪ 13‬فههي حههد د ‪ 12‬سههاة ) مبههدأ ااعههداي المسههؤ لية النااييههة ان كههان لههتا المبههدأ ال يماههع‬
‫بعههها التهههدابير ال قاييهههة ألاهههها ال تهههدجل فهههي نااه ه العق بهههاتد لكهههن بالاسهههبة‬
‫اتجهههاد تهههدابير الحمايهههة التههههدي‬
‫لالحدام لااك مام مة جاصة قسي جا في المسطرة الناايية يؤطر كل ما يتع باالحدام‪.‬‬
‫فهاههاك ضههباط الشههرطة القضههايية مك فهه ن بقضههايا االحههدام تكهه ن فههي اطههار الت زيههع الههداج ي لكههل الههد اير األمايههة‬
‫المراكههز القضههايية الههدرك يك ه ن فيههها ت زيههع داج ههي بههون تسههاد المهههاي لههتق الصههفات ال ه لههؤالف الضههباط المك ف ه ن‬
‫بقضايا االحدام‪.‬‬

‫‪ -‬الف ة الرابعة ‪ :‬أعوا‬

‫الشرمة القاا ية‪:‬‬

‫لههي فيههة مههن ا لشههرطة القضههايية أاههه مفه ه ي الشههرطة القضههايية ل ه مفه ه ي عههاي يشههمل حت ه االع ه اند فالمشههرد اسههاد‬
‫لكههل فيههة اجتصاصههات محههددة انههدلا عاههد الههبعا ال انههدلا عاههد الههبعا ا جههرد فبعضهههي مههن د م االجتصهها‬
‫العاي د بعضهي من د م االجتصا الجا د بعضهي ليد له الح في تحرير المحاضر‪.‬‬
‫فههوع ان الشههرطة القضههايية ان صههي التعبيههر بههالمفه ي الحههالي فع هه مسههت لههتق الفيههات سيشههم ها التعههديل بمقتضهه‬
‫مسهه دة مشهههر د م‪.‬ي‪.‬ل الحههالي ألن المشهههرد ا ن يتحههدم فقهههط عهههن الم مفهه ن المشهههتغ ن فههي مصهههالي الشهههرطة‬
‫الههدركي ن الههدين ليسههت لهههي صههفة ضههابط ال بق ه ة القههاا ن ال بمقتض ه قههرارد بمعاهه ااههه مفههتش الشههرطة مهها د ن‬
‫تلههك ليسههت لههه صههفة ضههابط شههرطة قضههايية مههالي يكتسبها(المفتشهه ن يكتسههب اها باألقدميههة ا بقههرار غيههرلي مههن‬
‫الفيههات ليسههت لهههي ال يمكههن لهههي ان يكتسههب ا صههفة ضههابط شههرطة قضههايية كههتلك الههدركي ن الههدين ليسههت لهههي اقدميههة‬
‫‪ 8‬سهها ات فالمشههرد عاههدما لاسههف غيهه ر لههتق المههادة بمقتضهه قههاا ن ‪ 35.11‬عاههدما أضههاف اإلدارة العامههة لمراقبههة‬
‫التههرا ال ه طاي اعط ه لمههن لههه صههفة ضههابط فمهها ف ه م صههفة ضههابط شههرطة قضههايية اسههي غيههر لههؤالف أم ااههه لههي‬
‫يامي من ليست له صفة ضابط لي يدرن لي في االع ان‪.‬‬
‫اإلدارة العامههة لمراقبههة التههرا ال ه طاي لههي يضههف لهههي صههفة ضههابط الشههرطة القضههايية اال سههاة ‪ 2011‬عاههدما اضههافها‬
‫فههي ‪ 2011‬مبههدييا ان يضههيف أيضهها مههن ليسههت لهههي صههفة ضههابط فههي اإلدارة يك ه ن ع اهها لههتق لههي يضههيفها ال ه صههفة‬
‫االعه ه ان بالتهههالي لهههتا الهههاقا تنههها زق المشهههر د الحهههالي ان أضهههاف األشهههجا الهههتين يشهههتغ ن بههههتق اإلدارة‬
‫ليست لهي صفة ضابط بق ة القاا ن ان تك ن لهي صفة ع ن الشرطة القضايية ‪.‬‬

‫ الف اااااااة الخام اااااااة ‪ :‬الموظفاااااااو او االعاااااااوا الم مفاااااااو بااااااابعض م اااااااام‬‫الشرمة القاا ية‪:‬‬
‫فالمشههرد ال يضهه في ع هه لههؤالف صههفة ضههابط شههرطة قضههايية لههيد ضههابط شههرطة قضههايية اامهها لهه م مههف‬
‫يبق ه م مههفد فههاع ان الشههرطة القضههايية ليسههت مهههن اامهها مهههاي (دركههي فههه عهه ن شههرطة قضههايي اال ااههه ليسههت‬
‫لههه صههفة ضههابط ) فك مههة ضههابط ال تقتصههر ع ه مههن ل ه ضههابط فالمههدير العههاي لالمههن ال ه طاي ل ه ضههابط لاههاك فههرم‬
‫بهههين الرتبهههة الصهههفةد يمكهههن ان تفقهههد صهههفة ضهههابط الشهههرطة القضهههايية ال تفقهههد صهههفة كعميهههد شهههرطة ا ضهههابط‬
‫شرطة ممتاز بحس اتا ما نردت من صفتك كضابط شرطة‪.‬‬
‫فصههفة الع ه ن لههي صههفة ت ح ه بمههن يشههتغل فههي الشههرطة القضههايية قطههاد الههدرك فههي المشههر د حت ه ا ن قطههاد‬
‫اإلدارة العامة ل ترا ال طاي ‪.‬‬
‫فهههتق الفيههة الجامسههة ل ه عهه ن مهاتههه عهه ن لههيد صههفته ااههه عهه ن لههيد الصههفة المرتبطههة بطبيعههة العمههل لههي‬
‫القديمههة بههالرن د الهه قههاا ن ‪ 1917‬المتع هه بالمحافمههة ع هه‬
‫التههي اسههبغت ع يههه صههف العهه ن‪ .‬فكههل الاصهه‬
‫الغابات استغاللها فااه ال يتحدم عن الم مفين ااما يق ل أع ان‪.‬‬
‫مهيهههر ‪ 1923‬المتع ه ه بالصهههيد البحهههرم يقه ه ل االعه ه ان اكثهههر مهههن لهههتا ااهههه ال يقه ه ل محاضهههر اامههها يقه ه ل‬
‫التقههارير لههتا ال يعاههي ان ك مههة التقريههر عاههد المهه مفين لهه التقريههر اإلدارم بههالامر الهه المفههاليي التههي كااههت‬
‫آاههداك كااههت ت ات طبيعههة جاصههة لههي تصههب بههان الهها يههوتي متضههماا ل مفههاليي التههي كااههت آاههتاكد بالتههالي عاههدما‬
‫اقهههرأ القه ه ااين الصهههادرة فهههي عههههد الحمايهههة حته ه قهههاا ن ‪ 1919‬المتع ه ه بالتنهههارة البحريهههة سهههاة ‪ 1923‬غيرلههها‬
‫انههدق تشههير ال ه صههفة العه ن ل داللههة ع ه الم مههف لههي تشههير ال ه الع ه ن لههي تتحههدم عههن المهادسههين فهها ن الك مههة‬
‫األكثههر اسههتعماال لههي الم مههفد فههالم مف يبههدأ مههن أ ل السهه ي الهه اداهه السهه ي اامهها تجت ههف الههدرنات السههالليي‬
‫الجاصهههة تسهههتعمل لهههتا‬
‫فهههالم مف ن ا االعه ه ن فالمشهههرد م هههزي ان يسهههتعمل ك مهههة االعه ه ان ألن بعههها الاصه ه‬
‫النااييههة تفسههر تفسههيرا ضههيقا ال ين ه ز الت سههع فههي تفسههيرلا اتا ق اهها‬
‫المفه ه ي ف ه كههان قههال الم مف ه ن فالاص ه‬
‫‪39‬‬

‫الم مفه ه ن فقهههد أقصهههياا األعه ه ان فالمشهههرد كهههان م زمههها ان يقه ه ل الم مفه ه ن ا االعه ه ان المك فه ه ن بهههبعا مههههاي‬
‫الشرطة القضايية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ م رم ر الء االعوا ‪:‬‬‫• دكراههها بعههها األمث هههة ق اههها بواهههه انهههدلا فهههي قطهههاد الميهههاق الغابهههات فهههي‬
‫النمههارك أيضهها فمد اههة ‪ 1977‬ل نمههارك فهههي تتحههدم عههن أعهه ان النمههارك‬
‫لههي تشههير ال ه مفتشههين بالتههالي لههؤالف أيضهها لههي م مف ه ن مرتب ه ن فههي سههالليي‬
‫يتبعهه ن لمهههديريات ا زارات معياهههة اؤكهههل لههههي القهههاا ن بعههها مههههاي الشهههرطة‬
‫القضههاييةد ااهههي مح فهه ن ألاههه ال ينهه ز الم شههج تحريههر محضههر اال اتا لههي‬
‫يك ن مح ف‬
‫زارة الصههيد البحههرم مفههتش الشههغل فه ه أيضهها مك ههف بههبعا مهههاي الشههرطة‬
‫•‬
‫القضههايية يتهه ل القيههاي بتفتيشههات مراقبههات داجههل المقهها الت الجاضههعة لههدايرة‬
‫اجتصاصههه‪ .‬مفتشههي الصههاد م الهه طاي ل ضههمان االنتمههاعيد شههرطة الميههاق‬
‫العامههة ا الجاصههة التههي تسههاد ال ه بعهها الم ه مفين‬
‫لاههاك العديههد مههن الاص ه‬
‫ا بعا األع ان بعا المهاي‪.‬‬
‫م ام أعوا الشرمة القاا ية ‪:‬‬
‫• مههههاي لهههي غالبههها تحريهههر المحاضهههر لهههي القيهههاي بالمعاياهههات لهههي القيهههاي بهههبعا‬
‫التفتيشهههات القيهههاي بهههبعا الحنهه زات لهههي أيضههها االسهههتماد الهه األشهههجا‬
‫المفتهههرا ارتكهههابهي ل نريمهههة االسهههتماد اله ه بعههها المصهههرحين اامههها ع ه ه‬
‫مسهههت الحراسهههة الامريهههة الههها ال حيهههد الهههتم يعطهههي لهههبعا المههه مفين‬
‫صههالحية إيقههاد تههدبير الحراسههة الامريههة لههي مد اههة النمههارك لكههن بشههرط ان‬
‫يؤشهههر ع ه ه اإليهههداد عه ه اين (مفتشهههين)‪ .‬ففهههي مد اهههة النمهههارك تعطهههي الحه ه‬
‫لمفتشههي النمههارك فههي إيقههاد لههتا التههدير الحراسههة الامريههة ان كههان اسههتثااييا‬
‫ألن إيقهههاد التهههدبر مهههن اجتصههها ضهههباط الشهههرطة القضهههايية‪ .‬فقههها لشهههك يات‬
‫جص صههيات معياههة‪ .‬لاسههف لههؤالف الم مفهه ن اغ ههبهي (شههرطة الميههاق – مفتههيش‬
‫الشهههغل‪ -‬مفتشهههي صهههاد م الضهههمان االنتمهههاعي لاسهههف ال يكفهههل لههههي القهههاا ن‬
‫صهههالحية إحالهههة المحاضهههر ع هه الايابهههة العامهههة اامههها ي نه ه ان تحهههال ع ه ه‬
‫الس ه طة الرياسههية لههتا فيههه تقههزيي تق ههيي لاناحههة لههؤالف المههراقبين‪ .‬لههتا مهها‬
‫يضعف من احتراي القاا ن‪.‬‬

‫‪ -1‬الضباط السام ن ‪:‬‬
‫• مهههن حقههههي انهههراف األبحهههام لهههيد لاهههاك مههها يماهههع اتا ارتكه ه نريمهههة يحضهههر‬
‫ضههابط الشههرطة القضههايية يتبعههه كيههل الم ههك ا اايبههه يرفههع ضههابط الشههرطة القضههايية يههدق‬
‫ألن ضهههابط سهههامي قهههد حضهههر‪ .‬عم يههها ال يق مه ه ن باألبحهههام اامههها يك فه ه ن الضهههابطة القضهههايية‬
‫بإانههاز المتعههين إتا حضههر ضههابط الشههرطة القضههايية ممثه ل الايابههة العامههة رفههع الضههابط يههدق‬
‫عههن القضههية تهه ل األبحههام فههي القضههية الضههابط السههاميد لكههن إتا حضههر قاضههي التحقيهه‬
‫يرفههع الضههابط ممثههل الايابههة العامههة يههدلما عههن القضههية يت لههها قاضههي التحقيهه فيمهها يعههرف‬
‫بم ه ازين الق ه التههي قررلهها المشههرد‪ .‬ال هههي اال إتا قه دمت لههه م ههتمد انههراف تحقي ه ألاههه مههاداي‬
‫لههي يقههدي لههه م ههتمد انههراف تحقي ه فه ه ضههابط سههامي شههرطة قضههايية مك ههف باالبحههام لكههن‬
‫بههالرن د الهه الفصهه ل األجهههر المههادة ‪ 39‬غيرلههها مهههن م‪.‬ي‪.‬ل انهههد ع هه مهههن الهههتم يهههدير‬
‫األبحههام يعطههي التع يمههات لههي الايابههة العامههة ال يههتكر قاضههي التحقيهه يصههبي كههون قاضههي‬
‫التحقي ه تحههت إمههراة الايابههة العامههة بهههتا االمههر حههتفت فراسهها صههفة ضههابط سههامي ع ه قاضههي‬
‫التحقي ‪.‬‬
‫ااههه عاههدما يتك ههف بعم يههة البحههم فههه يكهه ن لههه صههفة ضههابط‬
‫نميررز برري البةررث و التةقيررق‪ :‬ل ه قاضههي التحقي ه‬‫اامهها يق ه ي بههها كضههابط سههامي ل شههرطة القضههايية ل ه تحههت امههراة الايابههة‬
‫سههامي ل ه ال يق ه ي بمهههاي كقاضههي التحقي ه‬
‫العامهههة لهههتلك إتا حضهههر ا نميعههها (الايابهههة يمكهههن لهههها ان تحهههرر الم هههتمد فهههي الحهههين تط ه ه مهههن قاضهههي التحقيه ه‬
‫التمههاد بفههتي تحقيهه نريمههة مهها التحقيهه مههع كههل مههن ثبتههت مسههؤ ليته ان كههان معر فهها يمكههن ان يكهه ن حتهه‬
‫م تمسهها ضههد شههج منه ه ل عاههدما يقههدي الم ههتمد الكتههابي المعههين فيههه قاضههي التحقي ه باسههمه لههتق مههن الاقههاط التههي‬

‫‪40‬‬

‫تمههد باسههتقاللية قاضههي التحقي ه د عاههدما يقههدي لههه الم ههتمد يسههتعيد صههفته كقاضههي تحقي ه د مبههدييا يصههبي مسههتقال عههن‬
‫الايابة العامة‪.‬‬
‫* ان الضهههباط السهههامين يكفهههل لههههي القهههاا ن أ ل يهههة ا سهههب ته ه لي المههههاي مقاراهههة مهههع الضهههابط العهههادين ل شهههرطة‬
‫القضايية‪.‬‬

‫‪ -2‬الشرطة القضايية ‪:‬‬
‫مهامههها تتمثههل فههي التثبههت مههن ق ه د النههرايي نمههع األدلههة القههبا ع ه مرتكبههي النههراييد فالمههادة ‪ 18‬م‪.‬ي‪.‬ل‪ .‬ل ه‬
‫المحهههدد الرييسهههي لمههههاي الشهههرطة القضهههايية بشهههكل عهههاي الهههتم يميهههز ضهههباط الشهههرطة القضهههايية عهههن غيهههرلي مهههن‬
‫االع ه ان د فضههابط الشههرطة القضههايية ل ه المؤلههل لتحريههر المحاضههر ااههه ل ه الههتم ي قههع ع ه المحضههر يشههير فيههه‬
‫الهه اسهههمه صهههفته الهههدايرة التهههي يشههتغل فيهههها لهههتق األمهه ر محهههددة فههي المهههادة ‪ 24‬م‪.‬ي‪.‬ل التهههي تشهههير نهه‬
‫تضههمين المحضههر لمنم عههة مههن البيااههات اإللزاميههة التههي تعههرف المحضههر لههتق مههادة نديههدة لههي يعههرف المحضههر‬
‫في مهير ‪.1959‬‬
‫المادة ‪ :24‬المحضر ي مهوم المادة الاراة ه م المقة ه الموبمةه الب ةح ا ضراةل الةر له ال ضراثةه قمار مما اره‬
‫موامه م ةضمموا ما عاةمه م ما بل اه من بص ةحات م ما قا ةه من عملةات ب جع الخبصاصه‪.‬‬
‫جاصة أجر د يتضمن المحضر‬
‫د ن اإلجالل بالبيااات المشار إليها في م اد أجر من لتا القاا ن أ في اص‬
‫جاصة اسي محررق صفته مكان عم ه ت قيعهد يشار فيه إل تاريو ساعة إاناز اإلنراف ساعة تحرير المحضر إتا‬
‫كاات تجالف ساعة إاناز اإلنراف‪.‬‬
‫يتضمن محضر االستماد ل ية الشج المستمع إليه رقي بطاقة تعريفه عاد االقتضافد تصريحاته األن بة التي‬
‫يرد بها عن أسي ة ضابط الشرطة القضايية‪.‬‬
‫إتا تع األمر بمشتبه فيهد يتعين ع ضابط الشرطة القضايية إشعارق باألفعال الماس بة إليه‪.‬‬
‫يقرأ المصرو تصريحاته أ تت ع يهد يشار إل تلك بالمحضر ثي يد ن ضابط الشرطة القضايية اإلضافات أ‬
‫التغييرات أ المالحمات التي يبديها المصرود أ يشير إل عدي ن دلا‪.‬‬
‫ي قع المصرو إل ناا ضابط الشرطة القضايية ع المحضر عق التصريحات بعد اإلضافات يد ن اسمه بجط‬
‫يدق‪ .‬إتا كان ال يحسن الكتابة أ الت قيع يضع بصمته يشار إل تلك في المحضر‪.‬‬
‫يصادم ضابط الشرطة القضايية المصرو ع التشطيبات اإلحاالت‪.‬‬
‫يتضمن المحضر كتلك اإلشارة إل رفا الت قيع أ اإلبصاي أ عدي استطاعتهد مع بيان أسبا تلك‪.‬‬

‫‪ -3‬االع ان ‪:‬‬
‫لهههي د ر المسههاعدة لهههي د ر نمههع المع مههاتد مسههاعدة ضههباط الشههرطة القضههايية فههي المهههاي المسههادة الههيهي تافيههد‬
‫التع يمات الم نهة اليهي من طرف الضباط القضاييين القاا ن يحدد لتق المهاي ‪.‬‬
‫ة ب المادت ‪ : 25‬أعوا الشرمة القاا ية رم‪:‬‬
‫أوال‪ :‬م مف المصالي العام ة ل شرطة؛‬
‫انيا‪ :‬الدركي ن التين ليست لهي صفة ضابط الشرطة القضايية؛‬
‫ال ا‪ :‬ج فاف الباش ات ج فاف الق اد‪.‬‬
‫م حاب المادة ‪ : 26‬بمال ةأعمان الة له ال ضاثةه الموا البالةه‪:‬‬
‫مال‪ :‬مااعدة ضةال الة له ال ضاثةه ي مةاة ة موامو ؛‬
‫قامةا‪ :‬إخةا ؤااثو المةاة ةن ةجمةع الج اث الب بةلغ إلى علمو ؛‬
‫قالقا‪ :‬جمع ول المعلممات المؤدةه إلى العقم على م بوةةوا‪ ،‬مي ا ألمام ؤااثو ممظا الوةثه الب ةمبممن إلةوا‪.‬‬
‫فد ر األع ان ل د ر ثاا م ان صي التعبير لي مساعد ن من الدرنة األ ل د فيما يتع باألع ان‬

‫‪ -4‬الم مف ن األع ان المك ف ن ببعا مهاي الشرطة القضايية‬
‫يكهه ن منههال تههدج هي محههد دا فههي النههرايي المتع قههة بههبعا اإلدارة التههي يتمهه ن اليههه ا ال يحهه لهههي التههدجل‬
‫فههي النههرايي العامههة جالفهها لضههباط الشههرطة القضههايية الههتين لههيد لاههاك مهها يماههع ألاهههي د ال اليههة العامههة مههن‬
‫تحريههر المحاضههر فههي نههرايي لههي مههن اجتصهها المهه مفين ا االعهه ان المك فهه ن بههبعا مهههاي الشههرطة‬
‫القضايية د‬
‫‪41‬‬

‫م حاررب المادة ‪ :27‬يمارس موظفو وأعوان اإلدارات والمرافق العمومية الذين تسن د إليهم بعض مهام الشننر ة القضنناةية‬
‫بموجب صوص خاصة‪ ،‬هذه المهام حسب الشرو وضمن الحدود المبي ة في هذه ال صوص‪.‬‬
‫فالمشرد يميز بين البحم في حالة الت بد البحم التمهيدم لتا جطو احن ساعتمد ‪:‬‬
‫البحم في غير حالة الت بد‬

‫البحم في حالة الت بد‬

‫فههالبحثين المنههريين فههي لههتق البحهه م يجضههعان لق اعههد مشههتركة ال مههن حيههم النهههات المتدج ههة ال مههن‬
‫حيم األشجا المعاين بهتق األبحام‪.‬‬

‫المعاي ن‬

‫المتدج ن‬
‫• لي نهاز الضابطة القضايية‪.‬‬
‫• تحت اشراف الايابة العامة‬

‫االجتالف الم ن د ل ع‬

‫مست‬

‫• لي االشجا‬

‫المشتبه فيهي‬

‫اسبة قرياة البرافة‪.‬‬

‫قرياة البرافة ‪ :‬المقص د بها لتق العبارة من مفه مين ‪:‬‬
‫‪ -1‬القرينررة ‪ :‬لههي سههي ة مههن سههايل اإلثبههات القرياههة لههي أن اسههتاتت مههن سههي ة مههن دليههل مهها دلههيال‬
‫أجههر اسههتاتت مههن دليههل مباشههر دليههل غيههر مباشههر‪ .‬فههالقراين سههي ة إثبههات غيههر مباشههرة تستشههف مههن أدلههة‬
‫أجر ‪ .‬فالقرياة كدليل غير مباشرة لي ا عان‪:‬‬
‫• لاههاك القرياههة القاطعههة التههي ال تقبههل إثبههات العكههد‪ ".‬مثههال "بط ههالن التصههرفات‬
‫القاصهههر الغيهههر المميهههز ال يمكهههن بهههام حهههال مهههن األحه ه ال ان اعتبهههر تصهههرفات‬
‫القاصر الغير المميز صحيحة ا ابحم في مد صحته‪".‬‬
‫لااك القرياة غير قاطعة قاب ة الثبات العكد‪" .‬‬
‫•‬
‫فالمادة ‪ 1‬من م‪.‬ي‪.‬ل التي اصت ع لتق القرياة " كل متهي أ مشتبه فيه بارتكا نريمة يعتبر برييا إل أن تثبت‬
‫إدااته قاا اا ً بمقرر مكتس لق ة الشيف المقضي بهد بااف ع محاكمة عادلة تت فر فيها كل الضمااات القاا اية‪.7‬‬
‫يفسر الشك لفايدة المتهي‪.‬‬
‫فعاههدما اقهه ل قرينررة البررراءت فإااهها افتههرا فههي الشههج ع هه ااههه بههرض لههتق القرياههة يمكههن ان افسههرلا اعرفههها‬
‫بههاالفتراا (قرياههة البههرافة) يعاههي افتههراا البههرافة فههي الشههج د لكههن لههل قرياههة البههرافة لههي قرياههة بسههيطة أي‬
‫قرياههة قاطعههةد فقرياههة البههرافة لههي قرياههة ب سههيطة قاب ههة إلثبههات العكههد إثبههات العكههد يههتي بمقههرر قضههايي حههايز ع ه‬
‫ق ة الشيف المقضي به يقضي باإلدااةد يعاي األصل في الشج ااه برض ال ان تثبت ادااته‪.‬‬
‫فالمشهرد عاههدما عههرف قرياهة البههرافة فقههد ضهع حههد دا لههها قهال بههان كههل مهتهي ا مشههتبه فيههه يعتبهر برييهها اله ان تثبههت‬
‫إدااتههه قاا اهها بمقههرر مكتسهه لقهه ة الشههيف المقضههي بههه‪ .‬حس ه المههادة ‪ 618‬مههن م‪.‬ي‪.‬ل لههي تحههدد لاهها مهها المقصهه د‬
‫بكل فية ا صف ع حدة تحدد لاا من ل المعتقل من ل المدان‪.‬‬
‫المادة ‪ :618‬ال يعتبر مدااا ً إال الشج التم صدر في حقه مقرر قضايي اكتس ق ة الشيف المقضي به‪.8‬‬
‫يعتبر معتقالً احتياطياًد كل شج تمت متابعته نااييا لي يصدر بعد في حقه حكي اكتس ق ة الشيف المقضي به‪.‬‬
‫يعتبر مكرلا ً بداياًد كل شج تي حبسه بسب عدي أداف ما بتمته من دين‪.9‬‬
‫‪42‬‬

‫‪ - 7‬اامر الفقرة ‪ 4‬من الفصل ‪ 23‬من الدست ر النديد‪ " :‬قرياة البرافة الح في محاكمة عادلة مضم اان"‪.‬‬
‫‪ 8‬مقرر قضايي اكتس ق ة الشيف المقضي به ‪ :‬ل التم استفد طرم الطعن العادم الغير العادم ا لي يتي س كهما من األساد بمعا ان الحكي‬
‫االبتدايي التم لي يستواف يصبي حكما اهاييا حايزا ع ق ة الشيف المقضي به‪ .‬ألاه ال يقبل الطعن بالاقا ضد حكي ابتدايي اتا فقدت طري‬
‫االستياا ف فقدت طري الاقا‪ .‬بالتالي صفة حيازة المقرر (مفه ي عاي شامل) يق ة الشئ المقضي به تافي عن الشج صفة البريي لتنع ه مدااا‬
‫حت بعا الفقهاف قال ا بان المقرر القطعي ل عا ان الحقيقة‪.‬‬
‫‪ - 9‬قارن مع المادة ‪ 1‬من القاا ن ‪ 23.98‬سالف التكر‪:‬‬
‫"يعتبر معتقال بمفه ي لتا القاا ند كل شج اتجت في حقه تدبير سال ل حرية تي إيداعه داجل مؤسسة سناية‪.‬‬

‫فقههد أضههاف المشههرد فههي المههادة ‪ 1‬م‪.‬ي‪.‬ل إلهه قرياههة البههرافة مهها يفسههر بالشههك لمصهه حة المههتهي المقصهه د‬
‫بالشههك يفسههر لمصهه حة المهههتهي ألن الايابههة العامههة ال تباهههي حكمههها باإلدااههة ع هه اليقهههين ليسههت م زمههة بهههان‬
‫تصل في قااعتها ال ندااية ال اليقين لكي تتابع الشج ‪.‬‬
‫قاضههي الحكههي ال ي زمههه القههاا ن ان يصههل ال ه درنههة اليقههين فههي االقتاههاد بههان الشههج ل ه مرتك ه الفعههل‬
‫لكههي يقضههي بإحالتههه ع هه المحكمههة لكههن القاضههي الناههايي الههتم سهه ف يحكههي لهه م ههزي بههان يصههل فههي‬
‫اقتااعههه ال نههدااي إل ه درنههة اليقههين لكههي يقضههي باإلدااههة معاههاق ااههه اتا تسههر إل ه اقتاههاد القاضههي شههك كيفمهها‬
‫كههان بههان الشههج الماثههل أمامههه بههالرغي مههن ااههه ع يههه مهها ع يههه مههن سههايل اإلثبههات تؤكههد ع هه ااههه لهه‬
‫مرتكهه النريمههة بقههي لاههاك شههك يسهها ر القاضههي فينهه ان يحكههي بههالبرافة '"الشههك يفسههر لصههالي المههتهي‬
‫فالمشههرد لههي يتههدجل ع ه مسههت اسههبة الشههك‪ .‬لكههن القاضههي الناههايي أيضهها يماههع مههن ان يشههير فههي الحكههي‬
‫ال ااه براف الشج ألاه تسر ال تلاه شك‪.‬‬
‫فالمادة ‪ 1‬المادة ‪286‬‬

‫المادة ‪ 365‬الباد الثامن تقرأ بشكل افقي‬

‫فالمادة ‪ 1‬من م‪.‬ي‪.‬ل التي اصت ع لتق القرياة " كل متهي أ مشتبه فيه بارتكا نريمة يعتبر برييا إل أن تثبت‬
‫إدااته قاا اا ً بمقرر مكتس لق ة الشيف المقضي بهد بااف ع محاكمة عادلة تت فر فيها كل الضمااات القاا اية د يفسر الشك‬
‫لفايدة المتهي‪.‬‬

‫المادة ‪ : 286‬يمكن إثبات النرايي بوية سي ة من سايل اإلثباتد ما عدا في األح ال التي يقضي القاا ن فيها بجالف‬
‫تلكد يحكي القاضي حس اقتااعه الصميي ين أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتااد القاضي فقا ً ل باد ‪ 8‬من المادة ‪ 365‬ا تية‬
‫بعدق‪ .‬إتا ارتوت المحكمة أن اإلثبات غير قايي صرحت بعدي إدااة المتهي حكمت ببرافته‪.‬‬

‫المادة ‪ 365‬الباد ‪ -8 : 8‬األسبا ال اقعية القاا اية التي ياباي ع يها الحكي أ القرار أ األمر ل في حالة البرافة؛‬

‫فالقاضههي الناههايي يحكههي باعتقههادق الصههميي لكههن كههل مقههرر قضههايي ان يتضههمن كههل األسههبا القاا ايههة‬
‫ال اقعية التي تبرر ان اقتاع بالبرافة ل ان لااك سايل اثبات في ح الشج برر تلك‪.‬‬
‫فالههتم يميههز مهها بههين البحثههين ل ه الحض ه ر الق ه م ا الضههعيف لقرياههة البههرافة ل ه اسههبة قرياههة البههرافة فههي‬
‫كل بحم من لتق األبحام كيف؟‬
‫• فقرياههة البههرافة فههي حالههة الت ههبد اسههبتها تكهه ن ماجفضههة اكهه ن اقههر مههن‬
‫قرياة اإلدااة ماه ال قرياة البرافة‬
‫تتق لتق الاسبة عادما يتع االمر بالبحم في غير حاالت الت بد‬
‫•‬
‫فا لمشرد أيضا عادما اضي البحثين معا بدأ بالبحم في حالة الت بد ضماه كل الق اعد مما ل عاي مال جا د عادما‬
‫ناف ليامي البحم في حالة غير الت بد أحال فيما ل عاي ع الم اد المضماة في البحم في حالة الت بد ا ع ما ل‬
‫جا في الم اد المتع قة بالبحم التمهيدم كما اسماق‪.‬‬
‫فاألبحام التي تنريها الضابطة القضايية ا عان ‪ :‬البحم في حالة الت بد في حالة غير الت بد فالمشرد عادما اضي‬
‫البحثين‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫‪43‬‬

‫امي أ ال البحم في حالة الت بد فالم اد التي تؤطر البحم في حالة الت بد لااك إحاالت ع البحم في غير حالة‬
‫الت بد فالبحثين المنراة فالق اعد المشتركة بياهي فتحدثاا عاها ع مست المتدج ن المعاي ن باالمر ع‬
‫مست الحراسة ااه في حالة الت بد فالمشرد يماي الضابطة القضايية س طات اكثر استقاللية اكثر عن حت‬
‫الايابة العامة التي تشرف ع يهد فالمشرد نعل من البحم في حالة الت بد س طة قصرية يعطيها ل ضابطة القضايية‬

‫يعتبر معتقال احتياطياد كل معتقل لي يصدر في حقه مقرر قطعي باإلدااةد س اف كان ماياا أ متابعا أ متهما‪.‬‬
‫يعتبر مداااد كل شج معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعق بة سالبة ل حرية‪.‬‬
‫يعتبر مكرلا بداياد كل شج اعتقل في اطام مسطرة اإلكراق البداي"‪.‬‬

‫مارا ةالة التمبس‪:‬‬
‫فالمشرد اضمها في الماد ‪ 56‬م‪.‬ي‪.‬ل في تحددق لحالة الت بد ساالحم ع‬
‫الحقيقة لي ‪ 5‬با د ‪:‬‬

‫ااه إن كان قد أشار إل أربعة با د فهي في‬

‫المادت ‪ :56‬تتةقق ةالة التمبس بجناية أو جنةة‪:‬‬
‫أ الً‪ :‬إتا ضبط الفاعل أثااف ارتكابه النريمة أ ع‬

‫إثر ارتكابها؛‬

‫ثااياً‪ :‬إتا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياو النمه ر ع‬

‫إثر ارتكابها؛‬

‫ثالثا‪ :‬إتا ند الفاعل بعد مر ر قت قصير ع ارتكا الفعل حامال أس حة أ أشياف يستدل معها أاه شارك في الفعل‬
‫اإلنراميد أ ند ع يه أثر أ عالمات تثبت لتق المشاركة‪.‬‬
‫يعد بمثابة ت بد بنااية أ ناحةد ارتكا نريمة داجل مازل في مر ف غير المر ف الماص‬
‫السابقة إتا التمد مالك أ ساكن المازل من الايابة العامة أ من ضابط ل شرطة القضايية معاياتها‪.‬‬
‫تتحق حاالت الت بد ااها تتدرل بحس ال قت أ الزمن التم يضبط فيه الشج‬

‫ع يها في الفقرات‬

‫‪:‬‬

‫لااك حالة لي التي تسهههم بحالة الت بد الحقيقي التم ال غبار ع يه‪ .‬اضهههحة‪ .‬فاالصهههل ع ااه حاالت الت بد التي‬
‫أ ردلا المشه رد ل ال يشههير ال من ضههبط الفاعل فه يق ل إتا ضههبط الفاعل من ضههبط الفاعل؟ لااك جالف بين بعا‬
‫الفقه د فهااك من يربط بين ‪ 56‬بباقي الم اد د التثبت من ق د النرايي من اجتصههها الشهههرطة القضهههايية معاياة ارتكا‬
‫النرايي من اجتصها الشهرطة القضهايية عادما اربط بين لتق الم اد المؤطرة لمهاي الشهرطة القضهايية مع المادة ‪ 56‬اصهل‬
‫ال ان المقصه د بالضهبط ل ضهابط من الشهرطة ليد الشهرطة القضهايية ألن الضهبط يتي غالبا من طرف االع ان حت‬
‫من الضههباط في الد ريات لكن الضههبط يك ن من طرف الشههرطة القضههايية المادة ‪ 56‬لدرنة ان بعا الفقه يق ل عادما‬
‫يضبط الشج من أم شج كان يستاد ن في تلك المادة ‪ 76‬م‪.‬ي‪.‬ل‪.‬‬
‫حس المادة ‪ 76‬يح في حالة الت بد بنااية أ ناحة يعاق ع يها بالحبد لكل شج‬
‫أقر ضابط ل شرطة القضايية‪.‬‬
‫•‬

‫•‬

‫ضبط الفاعل تقديمه إل‬

‫التي تفرا ع كل شج عاين ارتكا فعل نرمي ان يس م الشج ع المادة ‪ 76‬لاا الت بد الفع ي‬
‫يقصد به المشرد أاه كل شج عاين ارتكا نااية ا ناحة في حالة الت بد يتعين ع يه ان يضبط الفاعل‬
‫يس قه ال اقر ضابط ل شرطة القضايية‪.‬‬
‫المقص د في المادة ‪ 56‬بضبط الفاعل ل اتا ضبط الفاعل من طرف الشرطة القضايية‬

‫االحم التدرل في المادة ‪ 56‬م‪.‬ي‪.‬ل‪:‬‬
‫أوال‪ :‬إتا ضبط الفاعل أثااف ارتكابه النريمة أ ع‬
‫انيا ‪ :‬إتا ضبط الفاعل ع‬

‫إثر ارتكابها؛‬

‫إثر ارتكابه النريمة‬

‫ال ا‪ :‬إتا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياو النمه ر ع‬

‫إثر ارتكابها؛‬

‫رابعررا‪ :‬إتا نهد الفاعهل بعهد مهر ر قهت قصهير ع ه ارتكها الفعهل حهامال أسه حة أ أشهياف يسهتدل معهها أاهه‬
‫شارك في الفعل اإلنراميد أ ند ع يه أثر أ عالمات تثبت لتق المشاركة‪.‬‬
‫خام ررا‪ :‬يعههد بمثابههة ت ههبد بناايههة أ ناحههةد ارتكهها نريمههة داجههل ماههزل فههي مههر ف غيههر المههر ف‬
‫ع يهها فهي الفقهرات السهابقة إتا الهتمد مالهك أ سهاكن الماهزل مهن الايابهة العامهة أ مهن ضهابط ل شهرطة‬
‫الماصه‬
‫القضايية معاياتها‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫املحاضرة الثامنة بتاريخ ‪2019-04-24‬‬
‫تتمة‬
‫رابعررا‪ :‬إتا نهد الفاعهل بعهد مهر ر قهت قصهير ع ه ارتكها الفعهل حهامال أسه حة أ أشهياف يسهتدل معهها أاهه‬
‫شارك في الفعل اإلنراميد أ ند ع يه أثر أ عالمات تثبت لتق المشاركة‪.‬‬
‫خام ررا‪ :‬يعههد بمثابههة ت ههبد بناايههة أ ناحههةد ارتكهها نريمههة داجههل ماههزل فههي مههر ف غيههر المههر ف‬
‫ع يهها فهي الفقهرات السهابقة إتا الهتمد مالهك أ سهاكن الماهزل مهن الايابهة العامهة أ مهن ضهابط ل شهرطة‬
‫الماصه‬
‫القضايية معاياتها‪.‬‬

‫التههدرل الزماههي لحههاالت الت ههبد أاههه مههن حالههة الهه أجههر يبتعههد قههت ضههبط الفاعههل عههن قههت‬
‫نههد حههامال‬
‫ارتكهها النريمههة فيمهها يتع ههف بهههتق الاقطههة أيضهها االحههم ع هه ااههه لههيد كههل شههج‬
‫ألد ات ا اسه ه حة ا عالمهههات له ه مهههن ارتكه ه الفعهههل النرمهههي ألاهههه تبقه ه دايمههها المسهههولة اسهههبيةد‬
‫فالمشههرد يعامههل حههاالت الت ههبد ان كااههت حههاالت الت ههبد فهههي ال تهههدي قرياههة البههرافةد بههالرغي مههن‬
‫ان الشههج يضههبط لهه ضههبط لهه يرتكهه الفعههل النرمههي يبقهه متمتعهها بقرياههة البههرافة الهه ان‬
‫تثبهههت ادااتههههد حته ه ان مبهههدأ االقتاهههاد ال نهههدااي ل قاضهههي الناهههايي ا االقتاهههاد الصهههميمي ل قاضهههي‬
‫الناهههايي أم ان القاضهههي الناهههايي لهههيد م زمههها باألدلهههة المعر ضهههة ع يهههه كيفمههها كااهههت له ه كهههان‬
‫االعتههراف ( الههتم كههان يسههم بسههيد األدلههة) لههتا لههي يعهه د صههحيحا ألن التعههديالت التههي أدج ههت‬
‫ع المادة ‪ 293‬نع ته كغيرق من سايل االثبات التي تجضع ل س طة التقديرية ل قاضي‪.‬‬
‫حههاالت الت ههبد ان كههان المشههرد يتحههدم عههن ضههبط الفاعههل فههي قههت ال يفصهه ه كثيههرا عههن قههت‬
‫ارتكهها النريمههة فمبههدييا يحهه ان يعامههل لههتا الشههج معام ههة الشههج البههرض الهه حههين ان تثبههت‬
‫إدااته بمقرر قضايي حايز ع ق ة الشيف المقضي به‪.‬‬
‫الثاايههة‪:‬‬
‫بالتههالي الحالههة الثالثههة لههي زمايهها تههاتي بعههد الحههاالت السههابقة (األ لهه ‪ :‬اثاههاف االرتكهها‬
‫بعههد الفههرار‬
‫الفههرار الرابعههة ‪ :‬بعههد االرتكهها‬
‫الثالثههة ‪ :‬بعههد االرتكهها‬
‫ع هه اثههر االرتكهها‬
‫بعههد مههر ر قههت قصههير) ان لههتا ال قههت القصههير اجههتالف فيههه الفقههه الههتم كتهه فههي المسههطرة‬
‫الناايية ليس ا كثر من كت بح في المسطرة الناايية ليس ا كثر‪.‬‬
‫ففسههر ا لههتا ال قههت القصههير ألاههه كههان م نهه د لههدياا فههي المههادة ‪ 58‬مههن مهيههر ‪ 10‬فبرايههر ‪1959‬‬
‫لههتق العبههارات كااههت م نهه دة أيضههاد فهاههاك مههن فسههرلا بسههاعات لاههاك مههن صههل الهه حههد ‪24‬‬
‫سههاعة (األسههتات الع مههي المشيشههي) اعتبههر ع ه ان ال قههت القصههير يمكههن ان يصههل ال ه ‪ 24‬سههاعة بههل‬
‫لاههاك مهههن صهههل حتهه ‪ 8‬أيهههايد لكهههن لهههتا ال قهههت القصهههير أيضههها ينهه ان يجضهههع أ ال ل تو يهههل‬
‫الجههها لضهههابط الشهههرطة القضهههايية ينه ه ان يضهههبط الفاعهههل ان يجضهههع ل تو يهههل الهههتم ي قعهههه‬
‫ممثههل الايابههة العامههة عاههدما يضههبط الفاعههل ين ه ان يجضههع ل تو يههل مههن طههرف قاضههي التحقي ه إتا‬
‫ينهه ان يجضههع ل تو يههل فههي اهايههة المطههاف مههن طههرف المحكمههة‬
‫عرضههت القضههية ع هه التحقيهه‬
‫لههي التههي تعتبههر فههي اهايههة المطههاف لههل لههتا يعتبههر مههن حههاالت الت ههبد ا لههيد مههن غيههر حههاالت‬
‫الت ههبد‪ .‬ان كههان قيههاي ضههابط الشههرطة القضههايية بالبحههم فههي قضههية معياههة فههي اطههار حههاالت الت ههبد‬
‫ال يمههد بقاا ايههة اإلنههرافات المانههزة ل ه تبههت فيمهها بعههد ان االمههر لههي يك ه ن يتع ه بحههاالت الت ههبد‬
‫تبق صحيحة‪.‬‬
‫الحالهة خام ررا‪ :‬يعهد بمثابهة ت هبد بناايهة أ ناحهةد ارتكها نريمهة داجهل ماهزل فهي مهر ف غيهر المهر ف‬
‫ع يهها فهي الفقهرات السهابقة إتا الهتمد مالهك أ سهاكن الماهزل مهن الايابهة العامهة أ مهن ضهابط ل شهرطة‬
‫الماصه‬
‫القضايية معاياتها‪.‬‬
‫‪45‬‬

‫الحالههة الجامسههة التههي تسههتدع االسههتغرا فههي التشههريع المغربههي ألن الكثيههر مههن التشههريعات ال‬
‫تعتههرف بههها ااههه إتا ط هه سههاكن الماههزل ا صههاح الماههزل (مكتريهها ا مالكهها ا شجصهها م نهه دا‬
‫فههي تلههك السههكن بههادن مههن مالههك الماههزل) فههه الههتم عاههدما يط هه مههن الشههرطة القضههايية معاياههة‬
‫نريمة قعت داجل مازل معين‪.‬‬
‫فالمشههرد يعتبههر تلههك مههن حههاالت الت ههبد الههبعا يعتبرلهها مههن حههاالت الت ههبد االفتراضههية لههيد‬
‫الحقيقية ألاه في حاالت الت بد التي تكراا ‪:‬‬
‫لااك من يميز بين ‪:‬‬
‫• حاالت الت بد الحقيقي (االرتكا ا ع اثر االرتكا )‬
‫• أما غيرلا فتدجل في اطار الحاالت االفتراضية " الحكمية"‪.‬‬
‫فعادما يط‬

‫شج‬

‫معاياة لتق النريمة داجل مازله فهااك تق ي حالة من حاالت الت بد‪.‬‬

‫األمههر الههتم يطههرو سههؤاال حهه ل مههالي األسههبا التههي نع ههت التشههريع المغربههي د ن عههن غيههرق‬
‫الكثير من التشريعات يعتبر لتق الحالة من حاالت الت بد‪:‬‬
‫• الههبعا يؤ لههها بحرمههة المسههكن الههبعا يؤ لههها بههون تلههك يعتبههر (فههاألمر ال يتع ه بنريمههة‬
‫ارتكبههت ثههي بعههد معاياتههها ب قههت ط يههل طال ه مالههك الماههزل ا صههاح الماههزل ان تعههاين ت ههك‬
‫النريمههة)‪ .‬إامهها يتع هه االمههر بههالنرايي المرتكبههة فههي ماههزل معههين مسههكن معههين التههي‬
‫يكتشههفها صههاح الماههزل أل ل مههرة فبمنههرد دج لههه ل بيههت الحهه م نهه د سههرقة فههي البيههت‬
‫ان مازلههه تعههرا ل سههرقة فههه مبههدييا قبههل ان يههدجل تغيههرات ع هه اثههر السههرقة ينهه ان‬
‫يط ه تههدجل الشههرطة القضههايية‪ .‬فهههي تعتبههر مههن حههاالت الت ههبد سهه ف عههرف السههارم ا لههي‬
‫يعرف‪.‬‬
‫• فههاألمر فههي لههتق الحالههة الجههامد يسههتدعي االسههتغرا لههيد فيههها ضههبط الشههج ‪ .‬لاهها يتع هه‬
‫األمههر بنريمههة قعههت فههي مسههكن األمههر ال يجههرل عههن نريمههة السههرقة أ نريمههة القتههل ا‬
‫نريمة اعتداف ا نريمة اغتصا ‪.‬‬
‫• فههإتا تههي ط هه حضهه ر الشههرطة القضههايية لمعاياههة ت ههك النريمههة فالمشههرد يتعبههر تلههك مههن‬
‫حههاالت الت ههبد‪ .‬مبههدييا ال يبههرر تلههك اال ب نهه د ادلههة طريههة الزالههت فههي مكههان النريمههة‬
‫ان كههان االمههر ال ين ه ان يعتبههر كحالههة مههن حههاالت الت ههبد‪ .‬اامهها المشههرد عاههدما ي ه رد لههتق‬
‫الحههاالت فإامهها ي ردلهها ع هه سههبيل الحصههر‪ .‬ان حههاالت الت هههبد لههي لههتق الحهههاالت د ن‬
‫غيرلهها لههي الجمههد حههاالت الته ي دكراهها فعاههدما ينههر بحههم فههي حالههة ق ه د لههتق الحههاالت‬
‫الجمههد فههاالمر يعتبههر بحثهها منههر فههي حههاالت الت ههبد فيمهها عههدلا لههي فههي غيههر حههاالت‬
‫الت بد‪.‬‬
‫فالسؤال التم يطرو‪:‬‬
‫ما التم يميز األبحام المنراة في حاالت الت بد عن غيرلا من حاالت غير الت بد؟‬
‫أ ال ‪ :‬ينه ه التوكهههد ع ه ه ان األبحهههام فهههي حهههاالت الت هههبد تعطهههي لضهههابط الشهههرطة القضهههايية‬
‫سهه طات اقهه ل بحههم فههي غيههر حههاالت الت ههبد (سهه طات قصههرية) لههتق السهه طات القصههرية‬
‫التههي يج لههها القههاا ن لضههابط الشههرطة القضههايية مردلهها الهه اسههبة قرياههة البههرافة فههي لههتا الاهه د‬
‫مههن االبحهها ‪ .‬فاسههبة قرياههة البههرافة لههي اقههل فهههي تقههل بحس ه حههاالت الت ههبد حههاالت الضههبط‬
‫اثاههاف االرتكهها تقههل باسههبة كبيههرة ثههي تبههدأ فههي االرتفههاد ت ههك الاسههبة تلههك بحس ه الحههاالت مههاتا‬
‫الزمن الفاصل ما بين قت الضبط قت ارتكا النريمة‪.‬‬
‫‪46‬‬

‫لهههتلك المشهههرد يمهههاي لضهههابط الشهههرطة القضهههايية سهه طات أ سهههع لهههي سه ه طات أ سهههع لكاهههها‬
‫سهه طات فههي بعهها األحيههان تفههرا ع هه ضههابط الشههرطة القضههايية ضههغط زماههي يعاههي يكهه ن‬
‫م زما بون ينرم ابحاثه داجل مدة زماية محد دة لتلك‪.‬‬
‫ألن الق اعههد العامههة المشههتركة مهها بههين البحثههين معهها لههي كثيههرة افههد المتههدج ين لمهها افههد‬
‫األشهههجا الهههتين يقهههع ع هههيهي البحهههم أيضههها لاهههاك أيضهه ا العديهههد مهههن اإلنهههرافات التهههي تهههتي‬
‫(الجبهههرات غيرلههها مهههن األمه ه ر) لهههي مشهههتركة مههها بهههين البحثهههين إامههها المشهههرد أيضههها لاهههاك‬
‫إنرافات تتي لكن بكيفيات مجت فة تلك بحس طبيعة البحم المنر ‪.‬‬
‫مميزات البةث فا ةاالت التمبس و البةث فا غير ةاالت التمبس‬

‫البةث فا ةالة التمبس‬
‫المشههتبه بههه ا‬

‫البةث فا غير ةالة التمبس‬

‫فهاههاك فر قههات تتع هه بالشههج‬
‫فيه ‪:‬‬
‫• ضههابط الشههرطة القضههايية فقهها ل قههاا ن يحهه‬
‫لههههه أن يضههههع الشههههج رلههههن الةرا رررررة‬
‫النظريررررة د ن إتن مههههن الايابههههة العامههههة ثههههي‬
‫يشهههعر بعهههد تلهههك ممثهههل الايابهههة العامهههة‪ .‬ألن‬
‫الايابههة العامههة لههي الم نهههة لابحههام لههي‬
‫السه ه طة التس سه ه ية ل ضهههابطة القضهههايية فيمههها‬
‫يتع هه بوبحههاثهي القضههايية فالايابههة العامههة لههي‬
‫التهههي ت نهههه لهههي التهههي يحه ه لهههها فهههي أم‬
‫قت أن تضع حد لتدبير الحراسة الامرية‪.‬‬
‫الةرا ة النظرية‪:‬‬

‫المشههتبه بههه‬

‫فهاههاك فر قههات تتع هه بالشههج‬
‫أ فيه ‪:‬‬
‫ ضهههههابط الشهههههرطة القضهههههايية ال يضهههههع‬‫الشههههج رلههههن الةرا ررررة النظريررررة د ن‬
‫إتن مهههن الايابهههة العامهههة‪ .‬يقيهههد اإلتن فهههي‬
‫محضهههر ااهههه تهههي االتصهههال بممثهههل الايابهههة‬
‫العامههة المههدا ي أتن لاهها ب ضههع المشهههتبه‬
‫فيه رلن الحراسة الامرية‪.‬‬

‫الحراسههة الامريههة أ ال ينهه االتفههام حهه ل طبيعههة لههتا االنههرافد فههه أ ال يسهه الشههج‬
‫ااما ليد عق بة ل تدبير ا انراف تدبير سال ل حرية مث ه مثل االعتقال االحتياطي‪.‬‬

‫حريتههه‬

‫التدابير السالبة ل حرية‪:‬‬
‫• الحراسة الامرية‬
‫• االعتقال االحتياطي‬
‫فالحراسههة الامريههة لههي تههدبير لههيد عق بههةد مجهه ل ل شههرطة القضههايية يافههت فههي مراكههز الشههرطة‬
‫القضههايية مراكههز الههدرك د يحههتفم بالشههج بمراكههز الشههرطة القضههايية ا مراكههز الههدركد فههه‬
‫ال ي ضههع فههي السههنن لههتا لهه الفههرم بههين الحراسههة الامريههة االعتقههال االحتيههاطي رغههي ااهمهها‬
‫تههدبيران سههالبان ل حريههة اامهها احههدلما يافههت داجههل مراكههز الشههرطة القضههايية االجههر داجههل المؤسسههة‬
‫السناية‪.‬‬
‫• فالحراسههة الامريههة لهه تههدبير سههال ل حريههة ج لههه القههاا ن لضههابط الشههرطة القضههايية فههي‬
‫بعهها الحههاالت المشههرد لههي يحههدد لههتق الحههاالت اامهها يق ه ل لاههاك مههادتين اساسههيتن تحههددان‬
‫شر ط كيفيات ا ال ن ف ال لتا التدبير لااك‪:‬‬
‫▪ المادة ‪ 66‬فيما يتع بالبحم في حالة الت بد‪.‬‬
‫▪ المادة ‪ 80‬فيما يتع بالبحم في غير حالة الت بد‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫لمادت ‪ 66‬م قانو الم مرت الجنا ية‪:‬‬

‫فيما يتعمق بالبةث فا ةالة التمبس‪.‬‬

‫إتا تط بت ضر رة البحم أن يحتفم ضابط الشرطة القضايية بشج أ عدة أشجا ممن أشير إليهي في المادة ‪ 65‬أعالق ليك ا ا‬
‫رلن إشارتهد ف ه أن يضعهي تحت الحراسة الامرية لمدة ال تتنا ز ‪ 48‬ساعة تحس ابتداف من ساعة ت قيفهيد تشعر الايابة العامة بتلك‪.‬‬
‫يتعين ع ضابط الشرطة القضايية إجبار كل شج تي القبا ع يه أ ضع تحت الحراسة الامرية ف را بكيفية يفهمهاد‬
‫بد اعي اعتقاله بحق قهد من بياها حقه في التزاي الصمت‪.10‬‬
‫يمكن بإتن كتابي من الايابة العامة لضر رة البحمد تمديد مدة الحراسة الامرية لمرة احدة أربعا عشرين ساعة‪.‬‬
‫إتا تع األمر بالمد بومن الد لة الداج ي أ الجارنيد فإن مدة الحراسة الامرية تك ن ستا تسعين ساعة قاب ة ل تمديد مرة‬
‫احدةد بااف ع إتن كتابي من الايابة العامة‪.‬‬
‫إتا تع األمر بنريمة إرلابيةد فإن مدة الحراسة الامرية تك ن ستا ً تسعين ساعة قاب ة ل تمديد مرتين لمدة ست تسعين ساعة‬
‫في كل مرةد بااف ع إتن كتابي من الايابة العامة‪.11‬‬
‫يح ل شج التم ألقي القبا ع يه أ ضع تحت الحراسة الامرية االستفادة من مساعدة قاا ايةد من إمكااية االتصال بوحد‬
‫أقربايه‪12‬د له الح في تعيين محاي كتا الح في ط تعيياه في إطار المساعدة القضايية‪.13‬‬
‫تق ي الشرطة القضايية ف را بإشعار المحامي المعين مع إجبار الاقي بتلك‪ .‬إتا ط المعاي باألمر تعيين محاي في إطار‬
‫المساعدة القضايية تق ي الشرطة القضايية ف را بإشعار الاقي التم يت ل تعيين لتا المحامي‪.‬‬
‫يتي االتصال بالمحامي قبل ااتهاف اصف المدة األص ية ل حراسة الامرية‪ .‬يمكن لممثل الايابة العامةد ك ما تع األمر ب قايع‬
‫تك ن نااية اقتضت ضر رة البحم تلكد أن يؤجر بصفة استثااييةد اتصال المحامي بم ك ه بااف ع ط من ضابط الشرطة القضايية‬
‫ع أال تتنا ز مدة التوجير اثاتي عشرة ساعة ابتداف من ااتهاف اصف المدة األص ية ل حراسة الامرية‪.‬‬
‫غير أاه إتا تع األمر بنريمة إرلابية أ بالنرايي المشار إليها في المادة ‪ 108‬من لتا القاا ن فإن االتصال بالمحامي يتي قبل‬
‫ااصراي المدة األص ية ل حراسة الامرية‪.‬‬
‫يتي االتصال بمحاي بترجي من الايابة العامةد لمدة ال تتنا ز ثالثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضايية في مر ف‬
‫تكفل سرية المقاب ة‪.‬‬
‫غير أاه إتا تعتر الحص ل ع ترجي الايابة العامة جاصة لبعد المسافةد فإن ضابط الشرطة القضايية يوتن بصفة استثاايية‬
‫ل محامي باالتصال بالشج الم ض د تحت الحراسة الامريةد ع أن يرفع ف راً تقريراً في لتا الشون إل الايابة العامة‪.‬‬
‫يماع ع المحامي إجبار أم كان بما رال جالل االتصال بم ك ه قبل ااقضاف مدة الحراسة الامرية‪.‬‬
‫يمكن لممثل الايابة العامة توجير اتصال المحامي بم ك ه بااف ع ط من ضابط الشرطة القضاييةد إتا اقتضت تلك ضر رة‬
‫البحمد ك ما تع األمر بنريمة إرلابية أ بالنرايي المشار إليها في المادة ‪ 108‬من لتا القاا ند ع أال يتنا ز تلك التوجير مدة ‪48‬‬
‫ساعة ابتداف من ااصراي المدة األص ية ل حراسة الامرية‪.‬‬
‫يمكن ل محامي المرج له باالتصال بالشج الم ض د تحت الحراسة الامرية أن يقدي أثااف مدة تمديد لتق الحراسة ثاي أ‬
‫مالحمات كتابية ل شرطة القضايية أ ل ايابة العامة قصد إضافتها ل محضر مقابل إشهاد‪.‬‬
‫ين مسك سنل ترقي صفحاته تتيل بت قيع كيل الم ك في كل المحالت التي يمكن أن ي ضع فيها األشجا تحت الحراسة‬
‫الامرية‪.‬‬
‫تقيد في لتا السنل ل ية الشج الم ض د تحت الحراسة الامرية سب تلك ساعة بداية الحراسة الامرية ساعة ااتهايهاد‬
‫مدة االستاطام أ قات الراحة الحالة البداية الصحية ل شج المعتقل التغتية المقدمة له‪.‬‬
‫تتحمل ميزااية الد لة افقات التغتية المقدمة لاشجا الم ض عين تحت الحراسة الامريةد تحدد با تاميمي ق اعد اماي‬
‫التغتية كيفيات تقديي ال نبات الغتايية‪.‬‬
‫ين أن ي قع في لتا السنل الشج التم ضع تحت الحراسة الامرية ضابط الشرطة القضايية بمنرد ااتهايهاد إتا كان تلك‬
‫الشج غير قادر ع الت قيع أ اإلبصايد أ رفا القياي به يشار إل تلك في السنل‪.‬‬
‫كيل الم ك لالطالد ع يه مراقبته التوشير ع يه مرة في كل شهر ع األقل‪.‬‬
‫ين أن يعرا لتا السنل ع‬
‫تق ي الايابة العامة بمراقبة ال ضع تحت الحراسة الامريةد يمكن لها أن تومر في أم قت ب ضع حد لها أ بمث ل الشج‬
‫المحتنز أمامها‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫‪ - 10‬اامر مقتضيات الفقرة ‪ 3‬من الفصل ‪ 23‬من الدست ر النديد‪:‬‬
‫" ين إجبار كل شج تي اعتقالهد ع الف ر بكيفية يفهمهاد بد اعي اعتقاله بحق قهد من بياها حقه في التزاي الصمت‪."...‬‬
‫‪ - 11‬أضيفت لتق الفقرة بمقتض المادة الجامسة من القاا ن رقي ‪ 03.03‬المتع بمكافحة اإلرلا د سالف التكر‪.‬‬
‫‪ - 12‬اامر مقتضيات الفقرة ‪ 3‬من الفصل ‪ 23‬من الدست ر النديد‪:‬‬
‫"ين إجبار كل شج تي اعتقالهد ع الف ر بكيفية يفهمهاد بد اعي اعتقاله بحق قهد من بياها حقه في التزاي الصمت‪ .‬يح له االستفادةد في‬
‫أقر قت ممكند من مساعدة قاا ايةد من إمكااية االتصال بوقربايهد طبقا ل قاا ن"‪.‬‬
‫‪ - 13‬اامر المرس ي الم كي رقي ‪ 514.65‬بتاريو ‪ 17‬رن ‪( 1386‬فاتي ا ابر ‪ ) 1966‬بمثابة قاا ن يتع بالمساعدة القضايية كما تي تغييرق تتميمهد‬
‫النريدة الرسمية عدد ‪ 2820‬بتاريو ‪ 3‬شعبان ‪ 16( 1386‬ا ابر ‪)1966‬د ‪.2379‬‬

‫المادت ‪ 80‬قانو الم مرت الجنا ية‪:‬‬

‫فيما يتعمق بالبةث فا غير ةالة التمبس‪.‬‬

‫إتا تع األمر بنااية أ ناحة يعاق ع يها بالحبدد كاات ضر رة البحم التمهيدم تقتضي من ضابط الشرطة القضايية إبقاف‬
‫شج رلن إشارتهد ف ه أن يضعه تحت الحراسة الامرية لمدة ال تتنا ز ثمان أربعين ساعة بإتن من الايابة العامة‪ .‬يتعين لز ما‬
‫تقديمه إل كيل الم ك أ ال كيل العاي ل م ك قبل ااتهاف لتق المدة‪.‬‬
‫يمكن ل كيل الم ك أ ال كيل العاي ل م ك بعد االستماد إل الشج التم قدي إليهد أن يماي إتاا مكت با بتمديد الحراسة الامرية مرة‬
‫احدة لمدة أربع عشرين ساعة‪.‬‬
‫إتا تع األمر بالمد بومن الد لة الداج ي أ الجارنيد فإن مدة ال ضع تحت الحراسة الامرية تحدد في ست تسعين ساعة قاب ة‬
‫ل تنديد مرة احدة بإتن كتابي من الايابة العامة‪.‬‬
‫إتا تع األمر بنريمة إرلابية فإن مدة الحراسة الامرية تك ن ستا ً تسعين ساعة قاب ة ل تمديد مرتين لمدة ست تسعين ساعة‬
‫في كل مرةد بااف ع إتن كتابي من الايابة العامة‪.14‬‬
‫يمكن بصفة استثاايية ماي اإلتن المتك ر بم ن مقرر مع ل بوسبا د ن أن يقدي الشج إل الايابة العامة‪.‬‬
‫يح ل شج الم ض د تحت الحراسة الامرية في حالة تمديدلا أن يط من ضابط الشرطة القضايية االتصال بمحاي‪ .‬كما‬
‫يح ل محامي الماتص االتصال بالشج الم ض د تحت الحراسة الامرية‪.‬‬
‫يتي االتصال بترجي من الايابة العامة ابتداف من الساعة األ ل من فترة تمديد الحراسة الامرية لمدة ال تتنا ز ثالثين دقيقةد‬
‫تحت مراقبة ضابط الشرطة القضايية في مر ف تكفل سرية المقاب ة‪.‬‬
‫غير أاه إتا تعتر الحص ل ع ترجي الايابة العامة جاصة لبعد المسافةد فإن ضابط الشرطة القضايية يوتن بصفة استثاايية‬
‫ل محامي باالتصال بالشج الم ض د تحت الحراسة الامريةد ع أن يرفع ف راً تقريراً في لتا الشون إل الايابة العامة‪.‬‬
‫يماع ع المحامي إجبار أم كان بما رال جالل االتصال بم ك ه قبل ااقضاف مدة الحراسة الامرية‪.‬‬
‫يمكن لممثل الايابة العامة توجير اتصال المحامي بم ك ه بااف ع ط من ضابط الشرطة القضاييةد إتا اقتضت تلك ضر رة‬
‫البحمد ك ما تع األمر بنريمة إرلابية أ بالنرايي المشار إليها في المادة ‪ 108‬من لتا القاا ن ع أن ال يتنا ز تلك التوجير مدة ثمان‬
‫أربعين ساعة ابتداف من التمديد األ ل‪.15‬‬
‫يمكن ل محامي المرج له باالتصال بالشج الم ض د تحت الحراسة الامرية أن يقدي أثااف مدة تمديد لتق الحراسة ثاي أ‬
‫مالحمات كتابية ل شرطة القضايية أ ل ايابة العامة قصد إضافتها ل محضر مقابل إشهاد‪.‬‬

‫مهها يتضههي مههن لههاتين المههادتين‬
‫المادة ‪ 66‬غيرلا من الم اد‪.‬‬

‫جاصههة فيمهها يتع ه بالمههادة ‪ 80‬م‪.‬ي‪.‬ل التههي تحيههل ع ه بعهها مهها تههي تضههمياه فههي‬

‫• فالمشههرد بههدأ فههي قههاا ن المسههطرة النااييههة بتامههيي األبحههام فههي حههاالت الت ههبد فههي الناايههات النههاي‬
‫ضههماها كهه ل الق اعههد العامههة كههل الق اعههد الجاصههة‪ .‬ابتههداف مههن المههادة ‪ 56‬مهها ي يههها ضههماها كههل الق اعههد‬
‫المشههتركة الق اعههد الجاصههة‪ .‬فعاههدما نههاف ليههامي البحههم فههي غيههر حههاالت الت ههبد امههي الق اعههد الجاصههة‬
‫أحال فيما يتع بالق اعد العامة ع الم اد ‪ 67 66‬ما ي يها من قاا ن المسطرة الناايية‪.‬‬
‫• ففههي اطههار الق اعههد المشههتركة ففههي الحراسههة الامريههة كتههدبير فالمشههرد لههي يحههدد شههر ط ال نهه ف اليههها اامهها‬
‫المشههرد س ه اف فههي المههادة ‪ 66‬ا فههي المههادة ‪ 80‬يق ه ل إتا تط ه تلههك ضههر رة البحههم‪ .‬ل ه مفه ه ي عههاي ال‬
‫يمكن لضابط الشرطة القضايية ان يستاد ع أم مبرر لكي يضع الشج رلن الحراسة الامرية‪.‬‬
‫• ففههههي المشههههر د الحههههالي م‪.‬ي‪.‬ل ستضههههاف بعهههها المهههه اد ‪ 3-66 2-66 1-66‬ان المشههههرد سههههيقد‬
‫حهاالت ال نه ف اله الحراسههة الامريهة لكههن مهن قههرافة فهي لههتق الحهاالت كمهها له ااههه فسهر المههاف بالمهاف (انههد‬
‫الحههاالت‪ :‬اتا كههان الشههج جطيههر ع هه الامههاي العههاي جطيههر ع هه األمهه ال جطيههر ع هه األشههجا‬
‫ان لاههاك ادلههة ق يههة ع ه ااههه ل ه مههن ارتك ه الفعههل النرمههي د إتا لههي ت نههد ضههمااات ‪ ).....‬فمههن جههالل لههتق‬
‫الحههاالت انههد ان ضههابط الشههرطة القضههايية سههيبق دايمهها فههي اريحيههة فههي ال ن ه ف الهه لههتا االنههراف دفالتههدبير‬
‫الجطيههر نههدا ع ه افسههية ضههعية األشههجا الههتين سههب لهههي ان ضههع ا رلههن الحراسههة يعرف ه ن قسهها ة‬
‫ع افسيته جاصة إتا كان بريا‪.‬‬
‫لتا التدبير ع الشج‬
‫ااهههه فيمههها يتع ه ه بالحراسهههة الامريهههة فالمشهههرد لهههي يحهههدد حهههاالت ا أسهههبا ال نه ه ف اله ه ال ضهههع رلهههن‬
‫•‬
‫الحراسة الامرية ا قفها ع شرط عاي ل شرط ضر رة البحم‪.‬‬
‫• فههي حههاالت الت ههبد غالبهها ضههابط الشههرطة القضههايية مهها ي نههو ال ه حههاالت الحراسههة الامريههة مت ه تع ه االمههر‬
‫بحالة الت بد‪ .‬جالفا ل بحم في غير حالة الت بد‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫‪ - 14‬أضيفت الفقرة الرابعة من المادة ‪ 80‬أعالق بمقتض المادة الجامسة من القاا ن رقي ‪ 03.03‬المتع بمكافحة اإلرلا د سالف التكر‪.‬‬
‫‪ - 15‬تي تغيير تتميي أحكاي الفقرة العاشرة من المادة ‪ 80‬أعالق بمقتض المادة الجامسة من القاا ن رقي ‪ 03.03‬المتع بمكافحة اإلرلا د سالف‬
‫التكر‪.‬‬

‫ااههه ت ضههع دايمهها فههي الحسههبان اسههبة قرياههة البههرافة فههي تلههك الشههج‬
‫الامرية حدد مددا لها المدد لي من الق اعد المشتركة بين البحثين‪.‬‬

‫د فالمشههرد دايمهها فيمهها يتع هه بالحراسههة‬

‫المشر ميز بي ‪ 3‬أنوا م الجرا م‬
‫القاعههدة العامههة ثههي اسههتثااييين ع هه القاعههدة العامههة ففههي المههادة ‪66‬‬
‫الحراسة الامرية فيق ل ‪:‬‬

‫أيضهها فههي المههادة ‪ 80‬يحههدد المشههرد مههدد لههتق‬

‫القاعدت العامة‬
‫( الجرا م العادية)‬
‫ مهههههاداي األمهههههر يتع ههه ه بناايهههههات تات‬‫بالاسههههبة ل نههههرايي اإلرلابيههههة فقههههد‬
‫المههدة لههي ‪ 48‬سههاعة تبههدأ‬
‫جط ه رة مههن ا ه د جهها فالمشههرد سههع‬
‫مههههههن سههههههاعة ت قيههههههف ادجل بمقتض قاا ن ‪: 03.03‬‬
‫مههههدد المههههدة ضههههاعفها مههههن المههههدة‬
‫الشهههههج لهههههي قاب ههههههة‬
‫ فالمههههدة األصهه ه ية لههههي ‪96‬‬‫األص ية‪.‬‬
‫ل تمديهههد ‪ 24‬سهههاعة بهههإتن‬
‫سههاعة قاب ههة لمتمديررد مرررتي ‪.‬‬
‫باهههاف ع ه ه ادن كتهههابي مهههن ففهههي الحراسهههة الامريهههة اميهههز مههها بهههين المهههدة‬
‫كتههابي مههن الايابههة العامههةد‬
‫األص ية التمديد‪.‬‬
‫الايابة العامة‪.‬‬
‫فهههي المشهههر د سيضهههف‬
‫فالمههدة األص ه ية لههي ‪ 96‬سههاعة قاب ههة لمتمديررد مرررت‬
‫بإتن مع ل‪.‬‬
‫واةررردت‪ .‬لاههها أيضههها اتحهههدم بالسهههاعات لهههيد‬
‫باألياي‬
‫جرا م إررابية‬

‫جرا م الما ة بأم الدو الداخما و الخارجا‬

‫ف ناك اختالف بخصوص الةرا ة النظرية بي البة ي فعم م توى التمديد‪:‬‬
‫حالة الت بد‬

‫حالة غير الت بد‬
‫الفررررق األو ‪ :‬فهههي غيهههر حهههاالت الت هههبد فااهههه كقاعهههدة عامهههة‬
‫ينه ع ه ضههابط الشههرطة القضههايية ان يقههدي المشههتبه بههه أمههاي‬
‫الايابة العامة لكي توتن له بالتمديد‪.‬‬
‫لكههن ينهه ز فههي بعهها الحههاالت القصهه متهه تعههتر تقههديي‬
‫لههتا الشههج المشههتبه فيههه أمههاي الضههابطة القضههايية فيح ه لههها‬
‫ان تحصهههل ع ههه اإلتن د ن تقهههديي لهههتا الشهههج إتا حهههاالت‬
‫أسههبا د ن تقههديي الشههج أمههاي الايابههة العامههة فينهه ز اإلتن‬
‫بتمديد مدة الحراسة الامرية د ن تقديمه‪.‬‬
‫فاالستثااف عادما يوتي مقيدا بمفاليي محددة يصبي القاعدة‪.‬‬

‫الفرررق األو ‪ :‬يحهه لضههابط الشههرطة القضههايية ان يمههدد مههدة‬
‫الحراسههههة الامريههههة د ن ان يقههههدي‪ 16‬الشههههج أمههههاي الايابههههة‬
‫العامة‪..‬‬
‫ يمكهههن لضهههابط الشهههرطة القضهههايية ان يحصهههل ع ه ه‬‫اإلتن بالهاتف‪.‬‬
‫لكهههن ينههه ان يكههه ن اإلتن كتابيهههة ان كهههان ال‬
‫‬‫ي ههزي ان يحصههل ع هه اإلتن الكتههابي فههي حياههه‪ .‬فإاههه‬
‫يمكههن لههه ان يمههدد يحصههل ع هه اإلتن فيمهها بعههد د‬
‫أ يحصهههههل ع ههههه اإلتن د ن ان يقهههههدي الشهههههج‬
‫المشتبه فيه اماي الايابة العامة‪.‬‬
‫الفرررررق ال ررررانا ‪:‬رررررو فررررا ةررررق المشررررتب فيرر ر باالتصررررا الفرق ال انا ‪:‬رو فا ةق المشتب في باالتصا بمةامي ‪:‬‬
‫بمةامي ‪:17‬‬
‫ ففههي المههادة ‪ 80‬م‪.‬ي‪.‬ل ااههه ال ي نههد اتصههال بمحههامي‬‫ الفصههل ‪ 23‬مههن الدسههت ر ح ه الشههج فههي المسههاعدة‬‫اال ابتههداف مههن السههاعة األ لهه مههن التمديههد مههع حهه‬
‫الايابة العامة الح في التوجير االتصال بمحامي‪.‬‬
‫القاا اية الح في التزاي الصمت ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ لههتا الشههج الم ضهه د رلهه ن الحراسههة الامريههة‬‫لهههه الحهه فهههي االتصهههال بالمحهههامي فهههي لهههتق الاقطهههة‬
‫اميز بين ما كان ما ل ا ن ما سيك ن‪:‬‬
‫عنررد صرردور قررانو ‪ 22.01 :‬المشررر رراو مررا برري البة رري‬
‫أ المررادت ‪ 66‬و المررادت ‪ 80‬عمرر م ررتوى ةررق المشررتب فيرر‬
‫فررا االتصررا بمةرراما كااههت تقهه ل المههادتين ‪' :‬يكهه ن الحهه‬
‫باالتصههال بالمحههامي ابتههداف مههن السههاعة األ ل ه مههن التمديههد أم‬
‫الحهه لههه فههي االتصههال بالمحههامي فههي المههدة األصهه ية حسهه‬
‫الحهههاالت‪ .‬مهههع إمكاايهههة الايابهههة العامهههة فهههي التهههوجير اتصهههال‬

‫‪50‬‬

‫‪ 16‬التقديم رو ‪ :‬ان يحضر المشتبه به اماي الايابة العامة لكي يتي استاطاقه ثي االتن بتمديدق‪.‬‬
‫محاميه مدته أقصاق ‪ 30‬دقيقة في مكان يضمن سرية المقاب ة‬
‫‪ 17‬ةق الشخص االتصا بالمةاما ‪ :‬يعاي الح في ان اضمن لقاف ما بين الشج‬
‫تحت اامار ضابط الشرطة‪.‬‬
‫‪ 18‬فالشررخص المواررو رر ر الةرا ررة النظريررة‪ :‬ال اسههميه معتقههل اامهها اسههميه بالشههج الم ض ه د رلههن الحراسههة الامريههة‪ .‬ال اقهه ل‬
‫معتقال اال ابتداف من مرح ة المتابعة اماي الايابة العامة‪.‬‬


Aperçu du document محاضرات الاستاذ فالي علال م.الجنائية.pdf - page 1/68
 
محاضرات الاستاذ فالي علال م.الجنائية.pdf - page 2/68
محاضرات الاستاذ فالي علال م.الجنائية.pdf - page 3/68
محاضرات الاستاذ فالي علال م.الجنائية.pdf - page 4/68
محاضرات الاستاذ فالي علال م.الجنائية.pdf - page 5/68
محاضرات الاستاذ فالي علال م.الجنائية.pdf - page 6/68
 
Télécharger le fichier (PDF)


محاضرات الاستاذ فالي علال م.الجنائية.pdf (PDF, 13.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


procedure penale action civile et publique
bulletin a3
plan doc td droit des contrats 1
reponses francois hollande
tude medecine legale version francaise texte integral
la legitimite electorale jusqua quand nouvelle feuille de route

Sur le même sujet..