123 .pdfNom original: 123.pdfTitre: الفصل I : القواعد الاستثنائية الموحدة لحماية الرابطة الزوجيةAuteur: Microsoft

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/06/2020 à 14:59, depuis l'adresse IP 196.89.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 43 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (122 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ؿخٓؼش ػزي حُٔخُي حُٔؼي‪١‬‬
‫ًِ‪٤‬ش حُؼِ‪ ّٞ‬حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش‬
‫‪ٝ‬حالهظ‪ٜ‬خى‪٣‬ش ‪ٝ‬حالؿظٔخػ‪٤‬ش‬
‫ر‪٘٤‬ـش‬

‫ٗؼزش حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخ‪ٙ‬‬
‫‪ٝ‬كيس حُظٌ‪ٝ ٖ٣ٞ‬حُزلغ ك‪ ٢‬هخٗ‪ٕٞ‬‬
‫حألَٓس حُٔـَر‪ٝ ٢‬حُٔوخٍٕ‬

‫فِ بلقةنٌن بلخةص‬
‫ك‪ٟٞٞٓ ٍٞ‬ع ‪:‬‬

‫طلض اَٗحف حُيًظ‪:ٍٞ‬‬

‫ٖٓ اػيحى حُ‪٤‬خُزش حُزخكؼش‪:‬‬

‫ػزي حُوخُن أكٔي‪ٕٝ‬‬

‫ٓٔ‪٤‬ش ػ‪٤‬ي‪ٕٝ‬‬

‫أػ‪٠‬خء ُـ٘ش حُٔ٘خه٘ش ‪:‬‬
‫* حُيًظ‪ : ٍٞ‬ػزي حُوخُن أكٔي‪ٕٝ‬‬

‫ٍث‪ٔ٤‬خ‬

‫* حُيًظ‪َُٝٓ : ٍٞ‬م آ‪٣‬ض حُلخؽ‬

‫ػ‪ٞ٠‬ح‬

‫* حُيًظ‪ : ٍٞ‬ػزي حُِ‪٤٤‬ق حُزـ‪َ٤‬‬

‫ػ‪ٞ٠‬ح‬

‫حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ــــــش‪:‬‬
‫‪2008 2007‬‬

‫‪. ّ ‬حألف ‪ٓ : ٕ.‬ي‪ٗٝ‬ش حألك‪ٞ‬حٍ حُ٘و‪٤ٜ‬ش ‪.‬‬
‫‪ . ّ ‬أ ‪ٓ :‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ‪.‬‬
‫‪ ‬م ‪ : ّ . ّ .‬هخٗ‪ ٕٞ‬حُٔٔ‪َ٤‬س حُٔيٗ‪٤‬ش ‪.‬‬
‫‪ ‬م ‪ .‬ا ‪ .‬ع ‪ :‬هخٗ‪ ٕٞ‬حالُظِحٓخص ‪ ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى‪.‬‬
‫‪ ‬م ‪ .‬ؽ ‪ :‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُـ٘خث‪. ٢‬‬
‫‪ : ٙ ‬حُ‪ٜ‬للش ‪.‬‬
‫‪ٛ ‬ـ‪ٛ :‬ـَ‪٣‬ش ‪.‬‬
‫‪٤ٓ :ّ ‬الى‪٣‬ش‪.‬‬
‫‪ ‬د ‪ .‬ص ‪ : ١ .‬ري‪ ٕٝ‬طخٍ‪٣‬ن حُ‪٤‬زغ ‪.‬‬
‫‪َٓ : ّ . ّ ‬ؿغ ٓخرن‪.‬‬
‫‪ ‬ؽ ‪ :‬حُـِء‪.‬‬
‫‪ ‬ؽ ‪ : ّ .‬ؿ‪. ٍٞ٘٘ٓ َ٤‬‬

‫‪2‬‬

‫ ‬

‫د‬

‫ش‬

‫أؿظْ٘ ‪ٌٛ‬ح حُٔوخّ ‪ٌٛٝ‬ح حُل‪ ِ٤‬حُ‪ٜ‬ـ‪ٛ ٖٓ َ٤‬للخص ‪ٌٛ‬ح حُزلغ ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬ال طٌل‪ ٢٘٤‬كو‪٤‬وش رَحُ ه‪ٔ٤‬ش‬
‫حُظوي‪ٝ َ٣‬ح كظَحّ حٌُ‪ ١‬أً٘‪ ٚ‬ألٓظخً‪ ١‬حٌَُ‪ ٝ ْ٣‬حُلخ‪ َٟ‬حُيًظ‪ ٍٞ‬ػزي حُوخُن أكٔي‪ ٕٝ‬كِ‪٢٘ٓ ٚ‬‬
‫ح ػظَحف رخُـٔ‪ َ٤‬أ‪ٝ‬ال‪ُ :‬وز‪ُ٘ٞ‬خ ‪ُٞٝ‬ؽ ‪ ٌٙٛ‬حُ‪ٞ‬كيس ٓظٌٔخٍ ىٍحٓظ٘خ حُؼِ‪٤‬خ حُظ‪٤ُ ٢‬خُٔخ طٔ٘‪٘٤‬خ‪ٛ‬خ‬
‫‪ٝ‬ػخٗ‪٤‬خ‪ ٢٘ٓ ُٚ :‬ح ٓظ٘خٕ حٌُز‪ُ َ٤‬ظلِٔ‪ٔٓ ٚ‬ئ‪٤ُٝ‬ش طٌ‪٘٘٣ٞ‬خ هالٍ ًَ حُٔ٘‪ ٖ٤‬حُلخٍ‪٣‬ش ‪ َٚ٘ٓٗ ُْٝ‬اال‬
‫حُو‪ٝ َ٤‬حُؼ‪٤‬خء حٌُز‪ٝ ٖ٣َ٤‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ ٚ‬حُز٘‪ ٕٞ‬حٌُ‪٘ٓ ١‬ل٘خ حُو‪ٞ‬س ُِ‪ ٍٞٛٞ‬اُ‪ ٠‬حُٔزظـ‪ ٠‬حُٔ٘٘‪ٞ‬ى ‪ٝ‬ػخُؼخ‪:‬‬
‫أهيّ ُ‪ ٚ‬حٌَُ٘ حُـِ‪ َ٣‬ػِ‪ ٠‬هز‪ ُٚٞ‬ح َٗحف ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حُزلغ ٓ‪ٟٞٞ‬ع حُٔ٘خه٘ش ‪ٝ‬حٌُ‪ً ١‬خٕ ُ‪ٚ‬‬
‫حُل‪ َ٠‬حٌُز‪ َ٤‬أ‪ٝ‬ال ك‪ ٢‬حهظ‪٤‬خٍ‪ٝ ٙ‬ػخٗ‪٤‬خ ك‪ ٢‬اٗ‪ٜ‬خث‪ ٚ‬ػِ‪ ٌٙٛ ٠‬حُ‪ٍٜٞ‬س ‪ ُٖٝ‬أك‪ٞ‬ص حُلَ‪ٛ‬ش أله‪ٍٞ‬‬
‫ألٓظخً‪ ١‬حُلخؽ ػزي حُوخُن أكٔي‪ ٕٝ‬حُلٔي‬

‫ػِ‪ٓ ٠‬الٓظي ‪ٝ‬ؿؼِ‪ ٚ‬ح كـخ ٓزَ‪ٍٝ‬ح ‪ٓٝ‬ؼ‪٤‬خ‬

‫ٌٓ٘‪ٍٞ‬ح ‪ًٗٝ‬زخ ٓـل‪ٍٞ‬ح ‪ٝ‬طوزَ ح ٓ٘ي ‪ٝ‬ؿؼِ‪ ٚ‬ك‪ِ٤ٓ ٢‬حٕ كٔ٘خطي‪.‬‬
‫‪ٝ‬ال ‪٣‬ل‪ٞ‬ط٘‪ٌٛ ٢‬ح حُٔوخّ ألٌَٗ ؿَ أٓخطٌط‪ ٢‬حٌَُحّ حٌُ‪ ٖ٣‬أَٗك‪ٞ‬ح ػِ‪ ٠‬طؤ‪َٗ٤٣‬خ ‪ٝ‬طٌ‪٘٘٣ٞ‬خ هالٍ‬
‫حُٔ٘‪ٞ‬حص حُلخثظش ‪ٝ‬أه‪ ٚ‬رخٌَُ٘ ‪:‬‬
‫ أٓظخً‪ ١‬ى ‪َُٝٓ :‬م ح‪٣‬ض حُلخؽ‬‫ أٓظخً‪ ١‬ى ‪ :‬ػزي حُِ‪٤٤‬ق حُزـ‪َ٤‬‬‫ أٓظخً‪ ١‬ى ‪ :‬ػزي ح أًَٗ‪ ٢‬أكو‪َ٤‬‬‫ أٓظخً‪ ١‬ى ‪ ١ٌَٗ :‬أر‪ ٞ‬ػ‪ٝٞ‬‬‫ أٓظخً‪ ١‬ى ‪ٓ :‬لٔي حٌُ٘ز‪ٍٞ‬‬‫ أٓظخً‪ ١‬ى ‪ :‬اىٍ‪ ْ٣‬حُلخه‪١ٍٞ‬‬‫‪ -‬أٓظخً‪ ١‬ى ‪ :‬أكٔي ُ‪ًٝ‬خٍ‪١‬‬

‫‪3‬‬

‫بء‬
‫اُىى‪٘ٓ ٠‬زىىغ حَُأكىىش ‪ٝ‬حُل٘ىىخٕ ‪ٝ‬حُؼ‪٤‬ىىخءحص حُالٓلىىي‪ٝ‬ىس كىى‪ً ٢‬ىىَ أ‪ٝ‬حٕ اُىى‪ٓ ٠‬ىىٖ ٍٓىىٔخ ُىى‪٢‬‬
‫حُو‪٤‬ىى‪ٞ‬س حأل‪ُٝ‬ىى‪ُٜ ٠‬ىىٌح حُ‪٣َ٤‬ىىن حُ‪٣ٞ٤‬ىىَ ‪ٝ‬حُ‪ٜ‬ىىؼذ حُٔ٘ىىخٍ ٌُىىٖ ‪ٝ‬رل‪٠‬ىىَ ىػىىخث‪ ْٜ‬حُ‪ٜ‬ىىخىم‬
‫‪ٝ‬ط٘ىىـ‪٤‬ؼ‪ ْٜ‬حُىىيحثْ ‪ٝ‬ىػٔ‪ٜ‬ىىْ ُىى‪ٓ ٢‬خى‪٣‬ىىخ ‪ٓٝ‬ؼ٘‪٣ٞ‬ىىخ ٓىى‪ َٜ‬حُ‪ٜ‬ىىؼذ ‪ ٝ‬طزىىيىص حُؼَحه‪٤‬ىىَ ‪ٝ‬طلوىىن‬
‫حُٔ٘خٍ ‪ ُٞٝ‬رلؼ٘خ ك‪ٓ ٢‬ؼخؿْ حُيٗ‪٤‬خ ُِزلغ ػٖ ًِٔخص طل‪ ْٜ٤‬كو‪ ْٜ‬كِٖ ٗ‪ٞ‬ك‪ًُ ْٜ٤‬ي‪.‬‬
‫ك‪٤‬خٍد حؿلَ ُ‪ٜٔ‬خ ‪ٝ‬حٍكٔ‪ٜٔ‬خ ًٔخ ٍر‪٤‬خٗ‪ٛ ٢‬ـ‪َ٤‬ح ‪ٝ‬حؿؼِ٘‪ ٖٓ ٢‬هخك‪٠‬ش ؿ٘خف حٌٍُ ُ‪ٜٔ‬خ ٓىٖ‬
‫حَُكٔش ‪ٝ‬هيٍٗخ ػِ‪ ٠‬حَُأكش ‪ٝ‬حُزَ ر‪ٜ‬ىْ ‪ٝ‬حؿؼىَ طىَر‪٤‬ظ‪ٝ ْٜ‬طؼِى‪ُ ْٜٔ٤‬ى‪ ٢‬كى‪٤ٓ ٢‬ىِحٕ كٔى٘خط‪ْٜ‬‬
‫اُ‪ِٗ ّٞ٣ ٠‬وخى ‪ٝ‬ال طلَٓ‪ٗ ْٜ‬ؼٔش ٍُه‪٣ًٍٝ ٢‬ظ‪٣ ٢‬خ أٍكْ حَُحكٔ‪: ٖ٤‬‬

‫اُىى‪ ٠‬حُـ٘ىىخك‪ ٖ٤‬حُِىىٌحٕ ‪ِ٥‬الٗىى‪ ٢‬هىىالٍ ًىىَ ‪ٛ‬ىىٌ‪ ٙ‬حُٔىى٘‪ُٝ ٖ٤‬ىىْ ‪٣‬ىىزوال ػِىى‪ٓٞ٣ ٢‬ىىخ رؼ‪٤‬ىىخء حط‪ٜ‬ىىْ‬
‫حُـ‪٤‬خٗش ٓخى‪٣‬خ ‪ٓٝ‬ؼ٘‪٣ٞ‬خ الٓظٌٔخٍ ىٍحٓظ‪ٝ ٢‬طلو‪٤‬ن ؿَ ٓظ‪ِ٤‬زخط‪: ٢‬‬

‫اُ‪ٓ ٖٓ ٠‬ؤًَٔ ٓؼ‪ٓ ٚ‬خ رو‪ ٖٓ ٢‬ػَٔ‪: ١‬‬

‫اُ‪ ٠‬ؿٔ‪٤‬غ أكَحى ػخثِظ‪ ٢‬حٌَُ‪ٔ٣‬ش اُ‪ ٠‬هخالط‪ٝ ٢‬أُ‪ٝ‬حؿ‪ ٝ ْٜ‬أر٘خث‪ٝ ْٜ‬أه‪ٞ‬حُ‪ُٝٝ ٢‬ؿخط‪ْٜ‬‬
‫‪ٝ‬أر٘خث‪ٝ ْٜ‬اُ‪ ٠‬ػٔخط‪ٝ ٢‬أُ‪ٝ‬حؿ‪.ْٜ‬‬
‫اُ‪ ٠‬ؿٔ‪٤‬غ ‪ٛ‬ي‪٣‬وخط‪ٛ : ٢‬ي‪* ٟ‬أٓ‪٘٤‬ش * ً‪ٞ‬ػَ* ‪ٛ‬خؿَ * ‪ِ٤ٓٝ‬ش* ٓ٘خء * ٗي‪ * ٟ‬ك‪٣ُٞ‬ش ‪.‬‬
‫اُ‪ ٖٓ ًَ ٠‬ؿٔؼظ٘‪ ٢‬ر‪ ْٜ‬أ‪٣‬خّ حُيٍحٓش ‪ٝ‬حُؼِْ ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫إ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ٝ ٢‬ك‪ٓ ٢‬لخ‪ُٝ‬ش ٓ٘‪٠ُ ٚ‬ز‪ٗ ٢‬ئ‪ ٕٝ‬حألَٓس ‪ٝ‬ط٘ظ‪ ْ٤‬حُؼالهخص ر‪ٖ٤‬‬
‫أكَحى‪ٛ‬خ ‪ًٌٝ‬ح ٍكغ ًَ أٌٗخٍ حُٔ٘وش ‪ٝ‬حُؼذء ػ٘‪ ْٜ‬ػَٔ ػِ‪٤ٛ ٠‬خؿش ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ‬
‫حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ػٖ ‪٣َ١‬ن ٓئٓٔخط‪ ٚ‬حُظَ٘‪٣‬ؼ‪٤‬ش حُٔوظ‪ٜ‬ش رٌُي كخُـ‪ٜ‬ي حُٔ‪ ٢٘٠‬حٌُ‪١‬‬
‫‪٣‬زٌٍ أػ٘خء ٖٓ ه‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪ ٞٛ ٕٞ‬حٌُ‪٣ ١‬ؼٌْ اٍحىس حَُٔ٘ع ك‪٤‬ظٔغ حُٔـخٍ أػ٘خء ح ػيحى‬
‫ألًؼَ ٖٓ كجش ً‪ ٢‬طزي‪ٍ ١‬أ‪ٜ٣‬خ كظ‪ ٠‬اًح ‪ٝ‬هغ حالطلخم اؿٔخػخ ‪ٝ‬رخألؿِز‪٤‬ش‬

‫حٓظ‪ َٜ‬حُ٘‪ٚ‬‬

‫حُوخٗ‪ٛ ٢ٗٞ‬خٍهخ ُ‪ٟٞ‬غ كِ‪ُ ٍٞ‬ؼالهش هخٗ‪٤ٗٞ‬ش ٓؼ‪٘٤‬ش أ‪ُ ٝ‬ـخٗذ ٖٓ ‪ ٌٙٛ‬حُؼالهش ػِ‪ٗ ٠‬ل‪ٞ‬‬
‫ػخّ ‪ٓٝ‬ـَى ‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬أٓخّ حُٔٔخ‪ٝ‬حس ‪ٝ‬حُؼيٍ حٌُ‪٣ ١‬ئهٌ ك‪ ٚ٤‬رخُ‪ٟٞ‬غ حُـخُذ رخُ٘ٔزش اُ‪٠‬‬
‫ؿٔ‪٤‬غ حألٗوخ‪ ٙ‬ال ػِ‪ ٠‬أٓخّ حُؼيحُش حُظ‪٘٣ ٢‬ظَ ك‪ٜ٤‬خ اُ‪َٝ٥ ٠‬ف ًَ ٗو‪ ٚ‬ػِ‪٠‬‬
‫(‪)1‬‬

‫كيح‬

‫اال إٔ كٌَس حُؼيحُش طظيهَ ك‪ ٢‬رؼ‪ ٞ‬حألك‪٤‬خٕ ُظؤهٌ رؼ‪ ٖ٤‬حالػظزخٍ طِي حُظَ‪ٝ‬ف‬

‫‪ٝ‬حُٔالرٔخص كظولق ك‪ً ٢‬حص حُ‪ٞ‬هض ٖٓ ٗيس حُوخػيس حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ٝ‬هٔ‪ٞ‬ط‪ٜ‬خ ؿ‪ َ٤‬إٔ ًُي ال ‪٣‬ظْ‬
‫اال رظَه‪ ٖٓ ٚ٤‬حُوخٗ‪ً ٕٞ‬حط‪ٚ‬‬

‫(‪)2‬‬

‫كبًح ًخٗض ‪٤ٛ‬خؿش أكٌخّ حُوخٗ‪ ٕٞ‬ك‪ٍٞٛ ٢‬س ه‪ٞ‬حػي‬

‫طؼظزَ ‪ٍَٟٝ‬س ال ٓلَ ٓ٘‪ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬حُ٘ل‪ ٞ‬حُٔظويّ اال إٔ ٓؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُ‪٤ٜ‬خؿش ٖٓ ٗؤٗ‪ٜ‬خ إٔ‬
‫ط٘و‪ ٖٓ ٚ‬هيٍط‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬طلو‪٤‬ن حُؼيحُش ‪ ٝ‬ط‪ٞ‬ك‪ َ٤‬حُٔٔخ‪ٝ‬حس حُ‪ٞ‬حهؼ‪٤‬ش ر‪ ٖ٤‬حُ٘خّ ‪ٓٝ‬غ ًُي‬
‫ك‪٤ٜ‬خؿش حُوخٗ‪ ٕٞ‬ك‪ ٌَٗ ٢‬ه‪ٞ‬حػي ٖٓ ٗؤٗ‪ٜ‬خ إٔ طظ‪ ٖٔ٠‬كيح أىٗ‪ ٖٓ ٠‬حُؼيٍ ‪ٝ‬حُٔٔخ‪ٝ‬حس اًح‬
‫ٓخ طٔض ‪٤ٛ‬خؿظ‪ٜ‬خ ‪٤ٛ‬خؿش َٓٗش كٔخ ‪٣‬لوو‪ ٚ‬حُوخٗ‪ ٖٓ ٕٞ‬ػيحُش ‪ٔٓٝ‬خ‪ٝ‬حس ‪ٝ‬حهؼ‪٤‬ش ‪٣‬ظ‪ٞ‬هق ًٌُي‬
‫ػِ‪ ٠‬أِٓ‪ٞ‬د ‪٤ٛ‬خؿش ‪ ٌٙٛ‬حُوخػيس ‪ ٢ٛٝ‬ػِ‪ٞٗ ٠‬ػ‪٤ٛ ٖ٤‬خؿش ؿخٓيس‬

‫(‪)3‬‬

‫‪٤ٛٝ‬خؿش َٓٗش‬

‫‪ ٌٙٛ‬حأله‪َ٤‬س حُظ‪ ٢‬طٔٔق ُِوخ‪ ٢ٟ‬رَٔحػخس ‪َٝ٥‬ف ًَ كخُش ك‪ ٢‬كي‪ٝ‬ى ٓؼ‪٘٤‬ش ‪٘ٛٝ‬خ ‪٣‬زَُ‬
‫‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬حالٓظؼ٘خء ٓ‪ٟٞٞ‬ع ‪ٌٛ‬ح حُزلغ كٔخ ؿؼِ‪ ٚ‬حَُٔ٘ع حٓظؼ٘خءح ٖٓ حُوخػيس حأل‪٤ِٛ‬ش اٗٔخ‬
‫(‪ َ٤ٔٓ )1‬ػخُ‪٤‬ش حُٔيهَ ُيٍحٓش حُوخٗ‪ ٝ ٕٞ‬حَُ٘‪٣‬ؼش ٗظَ‪٣‬ش حُوخػيس حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ ٝ‬حُوخػيس حَُ٘ػ‪٤‬ش ىٍحٓش ٓوخٍٗش حُٔئٓٔخص حُـخٓؼ‪٤‬ش‬
‫ُِيٍحٓخص ‪ ٝ‬حَُ٘٘ ‪ ٝ‬حُظ‪٣ُٞ‬غ حُ‪٤‬زؼش حأل‪ٛ 1422 ٠ُٝ‬ـ ‪. 55 ٙ ّ 2002.‬‬
‫(‪ٗ )2‬ز‪ َ٤‬ارَح‪ٓ ْ٤ٛ‬ؼي ٓلٔي كٖٔ هخْٓ حُٔيهَ اُ‪ ٠‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخػيس حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ٗٝ‬ظَ‪٣‬ش حُلن ٓ٘٘‪ٍٞ‬حص حُلِز‪ ٢‬حُلو‪ٞ‬ه‪٤‬ش ‪١‬زؼش ‪.11 ٙ 2007‬‬
‫(‪ٌٛ )3‬ح حُ٘‪ٞ‬ع ٖٓ حُ‪٤ٜ‬خؿش ‪٣‬لون حُظلي‪٣‬ي حٌُخَٓ ُِلٌْ حُوخٗ‪ ٢ٗٞ‬أ‪ُٔ ٝ‬خ ‪٣‬و‪٠‬غ ُ‪ ٖٓ ٚ‬أٗوخ‪ٝ ٙ‬أكيحع ػِ‪ٗ ٠‬ل‪ ٞ‬ال ‪٣‬ظَى ٓـخال ُِظوي‪ٞٓ َ٣‬حء‬
‫رخُ٘ٔزش ُِٔوخ‪١‬ذ رخُوخٗ‪ ٕٞ‬ػ٘ي ٓخ ‪٣َ٣‬ي حُظؼَف ػِ‪ٓ ٠‬خ اًح ًخٕ حُلٌْ ‪٤٘٣‬زن ػِ‪ ٚ٤‬أ‪ ٝ‬رخُ٘ٔزش ُِوخ‪ ٢ٟ‬ػ٘يٓخ ‪٣َ٣‬ي اِٗحٍ حُلٌْ حُوخٗ‪ ٢ٗٞ‬ػِ‪ٓ ٠‬خ‬
‫‪٣‬ؼَ‪ ٝ‬أٓخٓ‪ٝ ٖٓ ٚ‬هخثغ ‪ٝ‬أٗوخ‪ٓٝ ٙ‬ؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُ‪٤ٜ‬خؿش طلون كخثيس ِٓى‪ٝ‬ؿش ك‪ ٢‬حُؼَٔ ػِ‪ ٠‬حٓظوَحٍ حُٔؼخٓالص ‪ًٌٝ‬ح ٓ‪ُٜٞ‬ش حُل‪ َٜ‬ك‪٢‬‬
‫حُٔ٘خُػخص ‪ٝ‬طـؼَ ٖٓ ى‪ ٍٝ‬حُوخ‪ ٢ٟ‬ك‪ ٢‬ط‪ ٤‬ز‪٤‬ن حُوخٗ‪ ٕٞ‬ى‪ٍٝ‬ح آُ‪٤‬خ ال ‪٣‬لظخؽ ٓ٘‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬ػ٘خء ًز‪ٝ َ٤‬طئٖٓ ٓالٓش حألكٌخّ حُظ‪ٜ٣ ٢‬يٍ‪ٛ‬خ ؿ‪ َ٤‬إٔ‬
‫‪ ٌٙٛ‬حُ‪٤ٜ‬خؿش ‪٣‬ؼ‪٤‬ز‪ٜ‬خ ٓخ طئى‪ ١‬اُ‪ ٖٓ ٚ٤‬طـَ‪٣‬ي حُٔ‪ٞ‬حهق ٖٓ حُظَ‪ٝ‬ف حُ‪ٞ‬حهؼ‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬طل‪ ٢٤‬رٌَ ٓ٘‪ٜٔ‬خ ‪ٓٝ‬ؼخِٓظ‪ٜ‬خ ؿٔ‪٤‬ؼخ ٓؼخِٓش ‪ٝ‬حكيس ٓٔخ ‪٣‬ئى‪١‬‬
‫اُ‪ ٠‬حٗلَحف أكٌخّ حُوخٗ‪ ٕٞ‬ػٖ حُو‪ ْ٤‬حأل‪٤ِٛ‬ش حُظ‪٘٣ ٢‬زـ‪ ٢‬طلو‪٤‬و‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬حُل‪٤‬خس حالؿظٔخػ‪٤‬ش ‪.‬‬
‫ٓ‪٤ٜ‬ل‪ ٠‬حُـٔخٍ حُ٘ظَ‪٣‬ش حُؼخٓش ُِوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخػيس حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُلن ٓ٘٘‪ٍٞ‬حص حُلِز‪ ٢‬حُلو‪ٞ‬ه‪٤‬ش ‪.187 184 82 ٙ 2002‬‬

‫‪5‬‬

‫‪٣‬يهَ ‪ ٖٟٔ‬حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ًحص حُ‪٤ٜ‬خؿش حَُٔٗش كخُو‪ٞ‬حػي حالٓظؼ٘خث‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬أ‪ٍٝ‬ى‪ٛ‬خ‬
‫حَُٔ٘ع ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ُظ٘ظ‪ ْ٤‬رؼ‪ ٞ‬حُظَ‪ٝ‬ف ‪ٝ‬حُلخالص حُوخ‪ٛ‬ش ٓخ ‪ ٢ٛ‬اال ‪ٍٞٛ‬س‬
‫ُِ‪٤ٜ‬خؿش حَُٔٗش ُِو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪.‬‬
‫‪ٝ‬أ‪٤ٔٛ‬ش ‪ٌٛ‬ح حُزلغ ط٘‪ِ٤‬ن ٖٓ حُظ٘و‪٤‬ذ ػٖ ٓؼخُْ حُو‪ٞ‬حػي حالٓظؼ٘خث‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬أ‪ٍٝ‬ى‪ٛ‬خ‬
‫حَُٔ٘ع ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ه‪ٜٛٞ‬خ اًح ػِٔ٘خ إٔ ٓؼظْ حُـ‪ٜٞ‬ى ‪ٝ‬حُزل‪ٞ‬ع حُٔخروش ػِ‪٠‬‬
‫‪ ٌٙٛ‬حُيٍحٓش ٓلَ حُزلغ حٗ‪ٜ‬زض ػِ‪ ٠‬كخُش حالٓظؼ٘خء ك‪ ٢‬ػز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ى‪ ٕٝ‬ؿ‪َٛ٤‬خ ٖٓ‬
‫حُلخالص حألهَ‪ٔٓ ٟ‬خ ىكؼ‪ٜ‬خ اُ‪ ٠‬حٓظـالء رخه‪ ٢‬حالٓظؼ٘خءحص حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش‬
‫حألَٓس ٓغ طلي‪٣‬ي ؿخ‪٣‬ش حَُٔ٘ع ٖٓ طوَ‪َٛ٣‬خ ؟ ‪ٓٝ‬ي‪ ٟ‬حٓظ‪٤‬ؼخد حُؼَٔ حُو‪٠‬خث‪ٌُٜٙ ٢‬‬
‫حأل‪ٛ‬يحف ‪ٓٝ‬ؼ‪ ٚ٤‬اُ‪ ٠‬طلو‪٤‬و‪ٜ‬خ ؟ ك‪ َٜ‬كخك‪ٌٛ ٦‬ح حأله‪ َ٤‬ػِ‪ ٠‬حُ‪ٜ‬لش حالٓظؼ٘خث‪٤‬ش ُ‪ ٌٜٙ‬حُلخالص‬
‫أّ أٗ‪ ٚ‬هَؽ ػٖ حُـي‪٤ٛ ٖٓ ٟٝ‬خؿش ‪ ٌٙٛ‬حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش؟ اً ٗـي ‪ٝ‬ك‪ ٢‬أًؼَ ٖٓ ٗ‪ٚ‬‬
‫هخٗ‪ُٔ ٢ٗٞ‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس إٔ حَُٔ٘ع ‪٣‬ـ‪ُِ ِ٤‬وخ‪ ٢ٟ‬ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حالٓظؼ٘خء ‪ ١ٌُ ٝ‬حُٔ‪ِٜ‬لش‬
‫رِٔ‪ٞ‬ى ٓؼ‪٣ٝ ٖ٤‬ـي حَُٔ٘ع ك‪ٌٛ ٢‬ح حُظَه‪ ٚ٤‬كال ُزؼ‪ ٞ‬حُ٘‪ٞ‬حٍُ حُٔٔظؼ‪٤ٜ‬ش‬

‫ٓظ‪٠‬‬

‫ًخٗض حُوخػيس حأل‪٤ِٛ‬ش ال طٔؼق ك‪ًُ ٢‬ي ‪ٓٝ‬خ ‪٣‬ـذ حُظؤً‪٤‬ي ػِ‪ ٚ٤‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حُٔوخّ إٔ‬
‫حُوخػيس حُظ‪ٍٓ ٢‬ض ػِ‪ٜ٤‬خ اٍحى س حَُٔ٘ع ‪ ٢ٛ‬حُظ‪٣ ٢‬ظ‪ٞ‬ه‪ٜ٘ٓ ٠‬خ طلو‪٤‬ن ٓوخ‪ٛ‬ي‪ٙ‬‬
‫كَ٘‪ٜ١ٝ‬خ ‪ٝ‬آؿخُ‪ٜ‬خ ‪ ٢ٛ‬حُظ‪٘٣ ٢‬زـ‪ ٢‬إٔ طظ‪ٞ‬كَ ك‪ ٢‬حُٔوخ‪١‬ز‪ ٖ٤‬ر‪ٜ‬خ ً‪٣ ٢‬لوو‪ٞ‬ح ٓ‪ٜ‬خُل‪ْٜ‬‬
‫ػِ‪ٟٞ ٠‬ث‪ٜ‬خ‬

‫ك٘ـٌ ٓؼال‬

‫أ ٕ حأل‪ َٛ‬ك‪ ٢‬ارَحّ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫‪ ٞٛ‬طٔظغ حُٔوزِ‪ ٖ٤‬ػِ‪ٚ٤‬‬

‫رٖٔ حأل‪٤ِٛ‬ش حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪ٓ ٖٓ 19‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ‪ٝ‬حػظزَ حَُٔ٘ع ٖٓ‬
‫هالُ‪ٜ‬خ إٔ ٖٓ ػٔخٕ ػَ٘س ٓ٘ش ًخِٓش ‪ ٢ٛ‬حُٔز‪ َ٤‬الًظٔخٍ أ‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ أ‪٠٣‬خ أهَ‬
‫حَُٔ٘ع هخػيس ٓلخى‪ٛ‬خ إٔ اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪٣‬ظْ رخُ‪ٞ‬ػ‪٤‬وش حُؼيُ‪٤‬ش حُٔ٘ـِس ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ‬
‫حُٔ‪ٞ‬حى ٖٓ ‪ 65‬اُ‪.ّ ٖٓ 69 ٠‬أ ٖٓ هالٍ حُلوَس حأل‪ ٖٓ ٠ُٝ‬حُٔخىس ‪ًٔ 16‬خ حػظزَ حهظ‪ٜ‬خٍ‬
‫حَُؿَ ػِ‪ُٝ ٠‬ؿش ‪ٝ‬حكيس ‪ ٞٛ‬حأل‪ َٛ‬رخػظزخٍ‪ ٙ‬أٓؼَ ُ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حٌَُ٘ حُؼخى‪ -١‬حُٔخىط‪40 ٖ٤‬‬
‫‪ٓ ٖٓ 41ٝ‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ـ ػال‪ٝ‬س ػِ‪ ٠‬إٔ ارَحّ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ًوخػيس ػخٓش ‪٣‬وظ‪ُ ٢٠‬و‪٤‬خٓ‪ٚ‬‬
‫ح ٗ‪ٜ‬خى ػِ‪ٝ ٚ٤‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬و‪َ١ ٖٓ ٚ‬ف ػيُ‪٘ٓ ٖ٤‬ظ‪ٜ‬ز‪ُِٜ٘ ٖ٤‬خىس ٓٔخٍٓ‪ُ ٖ٤‬و‪٤‬ش حُؼيحُش ‪ -‬حُلوَس‬
‫‪ ٖٓ 4‬حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ13‬أ‪ٓ -‬غ ‪ٍَٟٝ‬س حُل‪ ٍٞ٠‬حُ٘و‪ ٢ٜ‬أل‪َ١‬حك‪ – ٚ‬حُِ‪ٝ‬ؽ ‪ٝ‬حُِ‪ٝ‬ؿش‪-‬‬
‫‪ٝ‬ؿَ ٓخ طْ حالطلخم ػِ‪ ٚ٤‬ر‪ ٖ٤‬أ‪َ١‬حف حَُحر‪٤‬ش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬ربٍحىط‪ٜٔ‬خ حُلَس ‪ٝٝ‬كوخ ُِ‪ٞ٠‬حر‪٢‬‬
‫حُظ‪ٛ ٢‬خؿ‪ٜ‬خ حَُٔ٘ع ‪ ٌٕٞ٣‬رٔؼخرش هخٗ‪ٜٔٗٞ‬خ حٌُ‪٣ ١‬لٌْ ٓؼخِٓظ‪ٜٔ‬خ رَ إٔ أٓخّ حُٔؼَ‪ٝ‬ف‬
‫‪6‬‬

‫ك‪ ٢‬حُل‪٤‬خس حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ ٞٛ‬حُ‪ٞ‬كخء رٔخ حُظِّ ر‪ُٝ ًَ ٚ‬ؽ حطـخ‪ ٙ‬ح‪٥‬هَ كخأل‪ َٛ‬إً اُِحٓ‪٤‬ش‬
‫حَُ٘‪ٝ ١ٝ‬كوخ ُٔزيأ " حُؼوي َٗ‪٣‬ؼش حُٔظؼخهي‪ "ٖ٣‬اال إٔ حَُٔ٘ع حألَٓ‪َٓٝ ١‬حػخس ٓ٘‪ٚ‬‬
‫ُزؼ‪ ٞ‬حُلخالص ‪ٝ‬حُظَ‪ٝ‬ف حُوخ‪ٛ‬ش أرَُ ٗ‪ٞ‬ػخ ٖٓ حَُٔ‪ٗٝ‬ش ك‪٤ٛ ٢‬خؿظ‪ُ ٚ‬زؼ‪ ٞ‬حُو‪ٞ‬حػي‬
‫حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ٝ‬هَؽ ػٖ ‪ ٌٙٛ‬حُو‪ٞ‬حػي حأل‪٤ِٛ‬ش حُٔخُق ًًَ‪ٛ‬خ ‪ٔٓٝ‬ق ػِ‪ ٠‬اػَ ًُي رِ‪ٝ‬حؽ‬
‫حُوخ‪ٝ ٖ٣َٛ‬طيهَ أ‪٠٣‬خ ُظ٘ظ‪ َ٤ٜٓ ْ٤‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ حُوخُ‪ ٖٓ ٢‬ح ٗ‪ٜ‬خى ‪ٝ‬حُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُؼيُ‪٢‬‬
‫ربهَحٍ‪ُ ٙ‬لخُش حالٓظؼ٘خء ُظيحٍى حُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُٔ‪ِٞ٤‬د َُِحر‪٤‬ش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬ؿؼَ آٌخٗ‪٤‬ش حُظؼيى‬
‫ٓـَى ٍه‪ٜ‬ش ُ‪ٍَٝ٠‬س ٓغ َٓحػخس حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حَُ٘‪ٝ ١ٝ‬حُ‪ٞ٠‬حر‪ . ٢‬ك‪٠‬ال ػٖ آٌخٗ‪٤‬ش‬
‫حُظوِ‪ ٢‬ػٖ اٗ‪ٜ‬خى حُؼيُ‪ٝ ٖ٤‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬و‪ٜٔ‬خ ُؼوي حُِ‪ٝ‬حؽ حٓظؼ٘خءح ػ٘يٓخ ‪٣‬ظؼِن حألَٓ رِ‪ٝ‬حؽ‬
‫حُٔـخٍرش حُٔو‪ ٖ٤ٔ٤‬هخٍؽ أٍ‪ ٝ‬حُ‪ ٖ١ٞ‬رَ ً‪ٛ‬ذ أرؼي ٖٓ ًُي ػ٘يٓخ ٓٔق رخُوَ‪ٝ‬ؽ ػٖ‬
‫حأل‪ َٛ‬حٌُ‪٣ ١‬وظ‪ ٢٠‬حُل‪ ٍٞ٠‬حُ٘و‪ُ ٢ٜ‬أل‪َ١‬حف ‪ٔٓٝ‬ق رخُظ‪ُ َ٤ًٞ‬ؼوي حُِ‪ٝ‬حؽ ػِ‪٠‬‬
‫‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬حالٓظؼ٘خء ‪ٝ‬رَ٘‪ ١ٝ‬هخ‪ٛ‬ش ًٔخ أٗ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُلخُش حُظ‪ ٢‬ط‪َ٤‬أ ‪َٝ٥‬ف أػ٘خء حُل‪٤‬خس حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬
‫‪ٜ٣ٝ‬زق ٓؼ‪ٜ‬خ حُظ٘ل‪ ٌ٤‬حُؼ‪ ١َُِ٘ ٢٘٤‬حُٔظلن ػِ‪ ٚ٤‬حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق ‪ٝ‬حُِِّٔ َٓ‪ٛ‬وخ ه‪ُِِٔ ٍٞ‬ظِّ‬
‫ر‪ٌٜ‬ح حَُ٘‪ٝ ١‬ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ ٚ‬حالٓظؼ٘خء آٌخٗ‪٤‬ش طوي‪ِ١ ْ٣‬ذ ُِٔلٌٔش ػلخث‪ ٚ٘ٓ ٚ‬أ‪ ٝ‬طؼي‪ٝ ِٚ٣‬كوخ‬
‫ُ٘ظَ‪٣‬ش حُظَ‪ٝ‬ف حُ‪٤‬خٍثش ٌُٖ ‪ ٌٙٛ َٛ‬حُو‪ٞ‬حػي حالٓظؼ٘خث‪٤‬ش حُظ‪ ٚٗ ٢‬ػِ‪ٜ٤‬خ حَُٔ٘ع ‪ِ٥‬ض‬
‫ٓلظ‪ٞ‬كش ػِ‪َٜٓ ٠‬حػ‪ٜ٤‬خ ‪ٝ‬ى‪ٟٞ ٕٝ‬حر‪ ٢‬أ‪١َٝٗ ٝ‬؟ أّ أٗ‪ ٚ‬ه‪٤‬ي‪ٛ‬خ رَ٘‪ ١ٝ‬؟ ‪ٝ‬هي حػظٔيٗخ‬
‫ك‪ ٢‬حٓظـالء ٓؼخُْ ‪ٌٛ‬ح حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ػِ‪٘ٓ ٠‬خ‪ٛ‬ؾ ٓظؼيىس حالٓظيالُ‪ٜ٘ٓ ٢‬خ ‪ٝ‬حُظلِ‪ًٌ ٝ ٢ِ٤‬ح‬
‫حُٔ٘‪ٜ‬ؾ حُٔوخٍٕ ٓؼظٔي‪ ٖ٣‬ك‪ًُ ٢‬ي حُٔ٘‪ٜ‬ـ‪٤‬ش حُظخُ‪٤‬ش‪:‬‬

‫‪ ‬بلفظل بألًل‪:‬بلقٌبػذ بالسسطنةئْد بل قشسخ لذ ةّد بلشبجطد بلضًجْد‪.‬‬
‫‪ ‬بلفظل بلطةنِ‪ :‬فسخ جةت بالسسطنةء لشفغ بل شقد ًج ث بلسْسْش‪.‬‬

‫‪7‬‬

8

‫بلفظل بألًل‪ :‬بلقٌبػذ بالسسطنةئْد بل قشسخ لذ ةّد بلشبجطد بلضًجْد‪.‬‬
‫‪٣‬ؼي حُِ‪ٝ‬حؽ ٓئٓٔش حؿظٔخػ‪٤‬ش َٗػض ُٔ‪ِٜ‬لش حُٔـظٔغ ‪ ٖٓٝ‬أؿَ روخء حُ٘‪ٞ‬ع‬
‫ح ٗٔخٗ‪٢‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ٓ ٞٛٝ‬ئٓٔش هخٗ‪٤ٗٞ‬ش ط٘٘ؤ رؼوي طئ‪ ٜٙٞٗ َٙ١‬هخٗ‪٤ٗٞ‬ش طـي أٓخٓ‪ٜ‬خ ك‪ً ٢‬ظخد‬

‫هللا ‪٘ٓٝ‬ش ٍٓ‪ٝ ُٚٞ‬ك‪ ٢‬طوَ‪َ٣‬حص كو‪ٜ‬خء حَُ٘‪٣‬ؼش ح ٓالٓ‪٤‬ش‬

‫(‪)2‬‬

‫‪ٝ‬اٗ٘خء أَٓس ٓٔظوَس رَػخ‪٣‬ش حُِ‪ٝ‬ؿ‪١ ٖ٤‬زوخ ألكٌخّ ‪ ٌٙٛ‬حُٔي‪ٗٝ‬ش‬

‫ؿخ‪٣‬ظ‪ ٚ‬ح ك‪ٜ‬خٕ ‪ٝ‬حُؼلخف‬
‫(‪)3‬‬

‫‪ٞٛٝٝ‬ال ٖٓ حَُٔ٘ع‬

‫ُظلو‪٤‬ن ‪ ٌٙٛ‬حُـخ‪٣‬ش ػَٔ ػِ‪ٟٝ ٠‬غ ٓوظِق حُو‪ٞ‬حػي ‪ٝ‬حُ‪ٞ٠‬حر‪ُ ٢‬ظَٓ‪٤‬ن ‪ ٌٙٛ‬حُؼالهش‬
‫حُٔخٓ‪٤‬ش ‪ٝ‬كٔخ‪٣‬ظ‪ٜ‬خ ٓٔظ‪ٞ‬ك‪٤‬خ ؿَ َٓحكِ‪ٜ‬خ حٗ‪٤‬الهخ ٖٓ ح ؿَحءحص حُٔخروش ُو‪٤‬خٓ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬حُظ‪٢‬‬
‫طٌَ٘ اكي‪ٓ ٟ‬ظخ‪ َٛ‬حُلٔخ‪٣‬ش حُوزِ‪٤‬ش ُ‪ ٌٜٙ‬حُؼالهش‪ .‬هخ‪ٛ‬ش ػ٘يٓخ ‪٣‬ظؼِن حألَٓ رلخالص‬
‫حٓظؼ٘خث‪٤‬ش طظ‪ِ٤‬ذ حُظيهَ حُٔٔزن ٖٓ ‪َ١‬ف حَُٔ٘ع ‪٣ٝ‬ظؼِن حألَٓ ك‪ٌٛ ٢‬ح حُٔوخّ رِ‪ٝ‬حؽ‬
‫حُوخ‪ ٖ٣َٛ‬اً ‪٣‬ظ‪ِ٤‬ذ حألَٓ ‪ٛ‬ي‪ ٍٝ‬إً ٖٓ حُوخ‪ ٢ٟ‬رِ‪ٝ‬حؽ ٖٓ ‪ ٞٛ‬ى‪ ٖٓ ٕٝ‬حأل‪٤ِٛ‬ش‬
‫‪ٝ‬روَحٍ ٓؼَِ ‪٣‬ز‪ ٖ٤‬ك‪ ٚ٤‬حُٔ‪ِٜ‬لش ‪ٝ‬حألٓزخد حُٔزٍَس ٌُُي ‪ٝ‬ؿَ ‪ ٌٙٛ‬حُٔوظ‪٤٠‬خص ‪ٍٝ‬ىص‬
‫رخُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 20‬أ ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬طٌَ٘ حٓظؼ٘خءح ‪٤٣‬زن ك‪ ٢‬أ‪٤ٟ‬ن حُلي‪ٝ‬ى ٌُ‪ ٌَ٘٣ ٚٗٞ‬هَ‪ٝ‬ؿخ‬
‫ػٖ حُوخػيس حأل‪٤ِٛ‬ش حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ رخُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 19‬أ ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬حػظزَ حَُٔ٘ع ٖٓ هالُ‪ٜ‬خ‬
‫إٔ ٖٓ ‪٘ٓ 18‬ش ٗٔٔ‪٤‬ش ًخِٓش ‪ ٢ٛ‬حُٔز‪ َ٤‬الًظٔخٍ أ‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ًٝ‬خٕ ‪ٍٝ‬حء طلي‪٣‬ي أ‪٤ِٛ‬ش‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪٘ٓ 18 ٖٓ ٢‬ش ٖٓ ‪َ١‬ف حَُٔ٘ع أ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬حُوَ‪ٝ‬ؽ ػٖ ‪ٌٛ‬ح حأل‪ َٛ‬ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٚ‬‬
‫حالٓظؼ٘خء‬

‫حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حُؼ‪ٞ‬حَٓ حُظ‪ ٢‬ط‪٠‬خكَص ُوِن ‪ٛ‬خط‪ ٖ٤‬حُوخػيط‪ ٖ٤‬بل حذص بألًل‬

‫‪ٝ‬ؿخ‪٣‬ش حَُٔ٘ع ُلٔخ‪٣‬ش ‪ ٌٙٛ‬حَُحر‪٤‬ش حُٔويٓش ُْ طوق ػ٘ي ‪ٌٛ‬ح حُلي رَ ِٗٔض ُلظش‬
‫اٗ٘خث‪ٜ‬خ ‪ٓٝ‬خ ‪٣‬ؼوز‪ٜ‬خ أ‪٠٣‬خ ‪٣ٝ‬ظـِ‪ٌٛ ٠‬ح حألَٓ ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ٟٞٞٓ ٟٞ‬ع طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ‪ًٌٝ‬ح‬
‫ػز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ألٗ‪ٝ ٚ‬ألؿَ كٔخ‪٣‬ش ‪ ٌٙٛ‬حَُحر‪٤‬ش ٖٓ حُـل‪ٞ‬ى ‪ٝ‬ح ٌٗخٍ ٗ‪ ٚ‬حَُٔ٘ع ك‪٢‬‬
‫حُلوَس حأل‪ ٖٓ ٠ُٝ‬حُٔخىس ‪ 16‬ػِ‪ ٠‬إٔ‪ ":‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ ٞٛ‬حُ‪ِ٤ٓٞ‬ش حُٔوز‪ُٞ‬ش ػزخص حُؼالهش‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش" ٌُٖ ‪ٝ‬كٔذ حُلوَس حُؼخٗ‪٤‬ش ٖٓ ٗلْ حُٔخىس أرَُ حَُٔ٘ع ٗ‪ٞ‬ػخ ٖٓ حَُٔ‪ٗٝ‬ش ك‪٢‬‬
‫(‪ )1‬ػزي هللا رٖ ‪١‬خ‪ َٛ‬حُٔ‪ ٢ٓٞ‬حُظ٘خك‪ ٢‬حُ٘خًُ‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ حٌُٔ‪ٛ‬ذ حُٔخٌُ‪ٝ ٢‬أىُظ‪ ٚ‬ىٍحٓش طؤ‪٤ِ٤ٛ‬ش ٓوخٍٗش ػِ‪ٟٞ ٠‬ء حٌُٔح‪ٛ‬ذ‬
‫حألٍرؼش حٌُظخد حأل‪ ٍٝ‬حُِ‪ٝ‬حؽ ٓ‪٤‬زؼش حُ٘ـخف حُـي‪٣‬يس حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء حُ‪٤‬زؼش حأل‪.26 ٙ 2005 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ٓ )2‬لٔي حٌُ٘ز‪َٗ ٍٞ‬ف ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس حُِ‪ٝ‬حؽ حُـِء حأل‪٤ٓ ٍٝ‬زؼش حُ٘ـخف حُـي‪٣‬يس حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء حُ‪٤‬زؼش حأل‪. 105ٙ 2005 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ )3‬حُٔخىس ‪. ّ ٖٓ 4‬أ ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪٤ٛ‬خؿش حُوخػيس حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش اً ‪٣‬ـ‪ُِٔ ُٞ‬لٌٔش ‪ٝ‬ألٓزخد هخ‪َٛ‬س كخُض ى‪ ٕٝ‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُؼوي ٓٔخع‬
‫ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش كلخ‪٥‬خ ػِ‪ ٠‬طٔخٓي حألَٓس ‪ٓٝ‬خ ‪٘٣‬ظؾ ػ٘‪ٜ‬خ ٖٓ أ‪١‬لخٍ ‪ٝ‬حػظٔخى ٓخثَ‬
‫(‪)1‬‬

‫‪ٓٝ‬خثَ ح ػزخص رٔخ ك‪ٜ٤‬خ حُوزَس‬

‫كبػزخص حُِ‪ٝ‬حؽ رـ‪ َ٤‬ػوي‪ ٞٛ ٙ‬حٓظؼ٘خء ٖٓ حأل‪َٛ‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪ٌٛ‬ح حالٓظؼ٘خء ال ٓلخُش إٔ ُ‪ ٚ‬ى‪ً ٍٝ‬ز‪ َ٤‬ك‪ ٢‬كٔخ‪٣‬ش حألَٓس ‪ٝ‬اٗوخً آالف حأل‪١‬لخٍ حألرَ‪٣‬خء(‪.)3‬‬
‫‪ٝ‬اًح ٗظَٗخ اُ‪ ٠‬طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ٖٓ ُح‪٣ٝ‬ش كٔخ‪٣‬ش حَُحر‪٤‬ش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش كبٕ حَُٔ٘ع حطـ‪ٜ‬ض‬
‫ٗ‪٤‬ظ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬كٔخ‪٣‬ش حألَٓس حُوخثٔش ٓٔزوخ ٓغ حُِ‪ٝ‬ؿش حأل‪٠ُٝ‬‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿش حُؼخٗ‪٤‬ش‬

‫(‪)5‬‬

‫(‪)4‬‬

‫‪ًٌٝ‬ح كٔخ‪٣‬ش حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ٓغ‬

‫أٓخ اًح ٗظَٗخ اُ‪ ٠‬حُظؼيى ٖٓ ُح‪٣ٝ‬ش حُوخػيس ‪ٝ‬حالٓظؼ٘خء ٓ‪ٟٞٞ‬ع رلؼ٘خ‬

‫كبٗ٘خ ٗظٔخءٍ ػٖ ٓ‪ٞ‬هق حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٖٓ ٢‬طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ك‪ َٜ‬حػظزَ‪ٞ٘ٔٓ ٙ‬ػخ ٖٓ‬
‫ك‪٤‬غ حُٔزيأ ؟ أّ أٗ‪ ٚ‬كظق آٌخٗ‪٤‬ش حُِـ‪ٞ‬ء اُ‪ ٚ٤‬حٓظؼ٘خءح؟ ر٘خءح ػِ‪ٛ ٠‬ي‪ ٍٝ‬إً رٌُي ‪ًٌٝ‬ح‬
‫حُظ‪ٞ‬كَ ػِ‪ ٠‬حُٔزٍَ حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪ ٢‬حالٓظؼ٘خث‪ٝ ٢‬حُويٍس حُٔخى‪٣‬ش ‪ٝ‬آٌخٗ‪٤‬ش حُؼيٍ ر‪ ٖ٤‬حُِ‪ٝ‬ؿخص‬
‫‪ٝ‬أ‪١‬لخُ‪ ٌُٖ .)6(ٖٜ‬رؼ‪٤‬يح ػٖ ٓ‪ٞ‬هق حَُٔ٘ع حألَٓ‪ ٖٓ ١‬حُظؼيى ٗظٔخءٍ ػٖ ٓ‪ٞ‬هق حَُ٘‪٣‬ؼش‬
‫ح ٓالٓ‪٤‬ش حُـَحء ٖٓ طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ك‪ٗ َٜ‬يرض اُ‪ِ٤ٓ ٚ٤‬وخ ى‪ ٕٝ‬ه‪٤‬ي أ‪ ١َٗ ٝ‬؟ أّ ؿؼِظ‪ٚ‬‬
‫ٍه‪ٜ‬ش ‪ٍَٝ٠ُٝ‬س؟ ‪ٝ‬حٓظؼ٘خءح ٖٓ ٗظخّ ‪ٝ‬كيس حُِ‪ٝ‬حؽ؟ ‪ٝٝ‬كن َٗ‪ٓ ١ٝ‬ليىس ؟ ُ٘زَُ ك‪٢‬‬
‫ٗلْ ح ‪١‬خٍ ٓ‪ٞ‬هق حُلو‪ ٌٙٛ ٖٓ ٚ‬حُٔٔؤُش كخُزؼ‪٣ ٞ‬ئ‪٣‬ي‪٣ٝ ٙ‬ؼظزَ‪ٔٓ ٙ‬ؤُش َٓؿ‪ٞ‬د ك‪ٜ٤‬خ‬
‫ٗ َػخ ‪ٓ ْ٤ُٝ‬لٔ‪ٞ‬ال ػِ‪ ٠‬حُـ‪ٞ‬حُ كو‪ٝ ٢‬حُزؼ‪ ٞ‬ح‪٥‬هَ ‪٣‬يػ‪ ٞ‬اُ‪ٍَٟٝ ٠‬س ط‪٤٤٠‬ن ىحثَس‬
‫حُظؼيى ‪ٝ‬طو‪٤٤‬ي‪ -ٙ‬بل حذص بلطةنِ‪. -‬‬

‫(‪ َ٣ُٝ ٍٞ٘٘ٓ )1‬حُؼيٍ ػيى ‪ 2 ّ 50‬حُ‪ٜ‬خىٍ رظخٍ‪٣‬ن ‪ 2‬كزَح‪٣ 2005 َ٣‬ظؼِن رٔ‪ٟٞٞ‬ع " ٓٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش " ‪.‬‬
‫(‪٤ٍٗ )2‬ي ٓ٘وخهش ك‪ٍ ٢‬كخد حُو‪٠‬خء ‪ٝ‬حُوخٗ‪ٝ ٕٞ‬حألىد ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ حُوخػيس ‪ٝ‬حالٓظؼ٘خء أ‪ٜٔ٣‬خ حأل‪( َٛ‬د‪١ )ّ.‬زؼش ‪. 105 ٙ 2005‬‬
‫(‪ )3‬آٔخػ‪ َ٤‬حُ‪٤‬خُز‪ ٢‬كخُش حالٓظؼ٘خء ك‪ ٢‬اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ىٍحٓش كو‪٤ٜ‬ش ه‪٠‬خث‪٤‬ش رلغ ُ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬خ حُٔؼٔوش ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ٕٞ‬‬
‫حُوخ‪ٝ ٙ‬كيس حألَٓس ‪ٝ‬حُ‪٤‬ل‪ُٞ‬ش ؿخٓؼش ٓ‪٤‬ي‪ٓ ١‬لٔي رٖ ػزي هللا ًِ‪٤‬ش حُلو‪ٞ‬م رلخّ حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪. 4ٙ 2003-2002‬‬
‫(‪٣ٝ )4‬ظـِ‪ ًُ ٠‬ي أ‪ٝ‬ال ‪ :‬ك‪ ٢‬حٓظيػخء حُِ‪ٝ‬ؿش حأل‪ُِ ٠ُٝ‬ل‪ ٍٞ٠‬أٓخّ حُٔلٌٔش ٓغ ط‪ َٛٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿش ٗو‪٤ٜ‬خ رخالٓظيػخء – حُٔخىس ‪ ّ 43‬أ – ‪ٝ‬ػخٗ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫ك‪ ٢‬كخُش طؼٌٍ ط‪ َٛٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿش ٗظ‪٤‬ـش اىالء حُِ‪ٝ‬ؽ رؼ٘‪ٞ‬حٕ ؿ‪ٛ َ٤‬ل‪٤‬ق أ‪ ٝ‬طلَ‪٣‬ق حٓٔ‪ٜ‬خ رٔ‪ٞ‬ء ٗ‪٤‬ش ‪٣‬ظؼَ‪ ٝ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش ُِؼو‪ٞ‬رش حُٔ٘‪ٜٙٞ‬‬
‫ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬حُل‪ ٖٓ 361 َٜ‬م ؽ اًح ‪١‬خُزض حُِ‪ٝ‬ؿش حُٔظ‪ٍَ٠‬س رٌُي ‪ٝ‬طظـِ‪ ٌٙٛ ٠‬حُلٔخ‪٣‬ش َُِحر‪٤‬ش حأل‪ ٠ُٝ‬أ‪٠٣‬خ ٖٓ هالٍ اُِحٓ‪٤‬ش حَُ٘‪١‬‬
‫حُٔظؼِن رؼيّ حُظِ‪ٝ‬ؽ ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬ؿش حأل‪ٝ ٠ُٝ‬كن ٓخ ؿخء رخُٔخىس ‪ ّ ٖٓ 48‬أ ‪ٝ‬إ ًخٕ ‪٘ٛ‬خى اهالٍ ر‪ ٌٜٙ‬حُلٔخ‪٣‬ش ‪ًُٝ‬ي ك‪ ٢‬حُلخُش حُظ‪ ٢‬ال ط‪ٞ‬حكن‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿش حَُٔحى حُظِ‪ٝ‬ؽ ػِ‪ٜ٤‬خ ػِ‪ ٠‬ح ًٕ رخُظؼيى ‪ٝ‬ال ط‪ِ٤‬ذ حُظ‪٤ِ٤‬ن اً طزخىٍ حُٔلٌٔش طِوخث‪٤‬خ ‪ٝ‬ري‪ِ١ ٕٝ‬ذ اُ‪ ٠‬حكظظخف ٓٔ‪َ٤‬س حُظ‪٤ِ٤‬ن ُِ٘وخم‬
‫‪ٌٛٝ‬ح حألَٓ ال ‪ٔ٘٣‬ـْ ٓغ حُلِٔلش حُؼخٓش ُ٘‪ ٜٙٞ‬حُٔي‪ٗٝ‬ش ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬ط‪ٜ‬يف ك‪ٓ ٢‬ـِٔ‪ٜ‬خ اُ‪ ٠‬حُللخ‪ ٥‬ػِ‪٤ً ٠‬خٕ حألَٓس ال اُ‪ ٠‬طلَ‪٣‬و‪ٜ‬خ اال إٔ‬
‫حَُٔ٘ع ػ‪٠‬ي ػٖ ًَ ًُي ٖٓ هالٍ حُلٌْ حٌُ‪ ١‬أهَط‪ ٚ‬حُلوَس حأله‪َ٤‬س ٖٓ حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 45‬أ ‪.‬‬
‫ٓلٔي حٌُ٘ز‪ ٍٞ‬حُظ‪٤ِ٤‬ن رٔزذ حُ٘وخم ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ٓ‪٤‬زؼش حُ٘ـخف حُـي‪٣‬يس حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء حُ‪٤‬زؼش حأل‪.56 ٝ 55 ٙ 2006 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ًُٝ)5‬ي ر‪ٍَٝ٠‬س ط‪ٞ‬كَ ‪١‬خُذ ح ًٕ رخُظؼيى ػِ‪ ٠‬حُٔ‪ٞ‬حٍى حٌُخك‪٤‬ش ػخُش حألَٓط‪ٟٔٝ ٖ٤‬خٕ ؿٔ‪٤‬غ حُلو‪ٞ‬م ٖٓ ٗلوش ‪ ٝ‬آٌخٕ ‪ٔٓٝ‬خ‪ٝ‬حس ك‪ ٢‬ؿٔ‪٤‬غ‬
‫أ‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬حُل‪٤‬خس ‪ٝ‬أ‪٠٣‬خ اٗؼخٍ حُِ‪ٝ‬ؿش حُؼخٗ‪٤‬ش ٖٓ ‪َ١‬ف حُوخ‪ ٢ٟ‬رخٕ َٓ‪٣‬ي حُِ‪ٝ‬حؽ ر‪ٜ‬خ ٓظِ‪ٝ‬ؽ رـ‪َٛ٤‬خ ٓغ ط‪ٌٛ ٖ٤ٔ٠‬ح ح ٗؼخٍ ‪ٍٟٝ‬خ‪ٛ‬خ ك‪٢‬‬
‫ٓل‪.٢ٍٔٓ َ٠‬‬
‫حُيُ‪ َ٤‬حُؼِٔ‪ُٔ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ـ ‪ُٝ‬حٍس حُؼيٍ ـ ٓ٘٘‪ٍٞ‬حص ؿٔؼ‪٤‬ش َٗ٘ حُٔؼِ‪ٓٞ‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ ٝ‬حُو‪٠‬خث‪٤‬ش ِِٓٔش حَُ٘‪ٝ‬ف ‪ٝ‬حُيالثَ حُؼيى حأل‪ٍٝ‬‬
‫ٓخٍّ‪.42ٙ 2004‬‬
‫(‪ٍ )6‬حؿغ حُٔ‪ٞ‬حى ٖٓ ‪ 40‬حُ‪ٓ ٖٓ 48 ٠‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫بل حذص بألًل‪ :‬بلذ ةّد بلقح ْد ل ؼالقد بلضًجْد‬
‫حٗ‪٤‬الهخ ٓٔخ ُِِ‪ٝ‬حؽ ٖٓ هيٓ‪٤‬ش طظٔؼَ ك‪ ًٚٗٞ ٢‬ػويح ٓظٔ‪ِ٤‬ح ػٖ ٓخثَ حُؼو‪ٞ‬ى ألٗ‪ٚ‬‬
‫‪٣‬ئْٓ ُظٌ‪ ٖ٣ٞ‬حألَٓس ح ُظ‪ ٢‬طؼظزَ حُ٘‪ٞ‬حس حأل‪ُِٔ ٠ُٝ‬ـظٔغ حألَٓ حٌُ‪ ١‬ؿؼَ حَُٔ٘ع ‪ٚ٤ُٞ٣‬‬
‫ٖٓ حُؼ٘خ‪٣‬ش ‪ٝ‬حال‪ٛ‬ظٔخّ ٓخ ‪ٔ٘٣‬ـْ ٓؼ‪ٚ‬‬
‫(‪)2‬‬

‫رو‪ٜ‬ي حَُٔ٘ع ٖٓ كٔخ‪٣‬ش حألَٓس‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ ٢ٛٝ‬ػِٔ‪٤‬ش ٓ‪ٜٔ‬ش ؿيح ٖٓ ٗؤٗ‪ٜ‬خ إٔ طلون ٓخ ‪٣‬ظؼِن‬

‫‪ٝ‬ألٕ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ٖٓ حُظ‪َٜ‬كخص حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُظ‪ ٢‬طلظخؽ‬

‫اُ‪ ٠‬اىٍحى ًخَٓ ُٔي‪ ٟ‬ؿٔخٓش ٓٔئ‪٤ُٝ‬ظ‪ٝ ٚ‬طلَٔ طزؼخط‪ٝ ٚ‬أ‪٠٣‬خ ‪ ٖٓٝ‬أؿَ طلخى‪ ١‬حأله‪٤‬خٍ‬
‫حُـٔٔ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُ٘لٔ‪٤‬ش ‪ٝ‬حالؿظٔخػ‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬هي طظَطذ ػٖ حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔزٌَ ‪ٝ‬حٗٔـخٓخ ٓغ حُٔ‪ٞ‬حػ‪٤‬ن‬
‫(‪)3‬‬

‫حُي‪٤ُٝ‬ش‬

‫حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬

‫حهظ‪٠‬ض حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حَُحؿذ ك‪ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ أ‪ٛ‬ال أ‪ٔٓ ١‬ظؼيح ُِل‪٤‬خس‬

‫(‪)4‬‬

‫‪ٌٛٝ‬ح ال ‪٣‬ظؤط‪ ٠‬اال رخًظٔخٍ أ‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ حُظ‪ ٢‬كيى‪ٛ‬خ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬ك‪ٖٓ ٢‬‬
‫(‪)5‬‬

‫ٖٓ ػٔخٕ ػَ٘س ٓ٘ش ٗٔٔ‪٤‬ش ًخِٓش رخُ٘ٔزش ُِلظ‪ٝ ٠‬حُلظخس‬

‫‪ٓٝ‬ظٔظؼ‪ ٖ٤‬رو‪ٞ‬ح‪ٔٛ‬خ حُؼوِ‪٤‬ش‬

‫كخأل‪ َٛ‬ك‪ ٢‬ارَحّ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ ٞٛ‬طٔظغ حُٔوزِ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٚ٤‬رٖٔ ‪٘ٓ 18‬ش – بل ط ث بألًل–‬
‫‪ٝ‬اًح ًخٕ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬هي ؿؼَ أ‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ ٢‬طٔخّ حُلظ‪ٝ ٠‬حُلظخس ػٔخٗ‪٤‬ش ػَ٘ ٓ٘ش‬
‫ٗٔٔ‪٤‬ش ًخِٓش ‪ٍٝ‬ؿْ إٔ ‪ٌٛ‬ح حُظلي‪٣‬ي رخُٔؼ٘‪ ٠‬حُٔخرن ال ‪٣‬ظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ حُ‪ٞ‬حهغ ‪ٝ‬حُٔ٘‪٤‬ن‬
‫‪٤٣ٝ‬خرن حُلو‪٤‬وش ك‪ٓ ٢‬ؼظْ حُلخالص اال أٗ‪ٝ ٚ‬ك‪ ٢‬كخالص حٓظؼ٘خث‪٤‬ش طوخُل‪ ٚ‬حألَٓ حٌُ‪ ١‬ىكغ‬
‫رخَُٔ٘ع اُ‪ ٠‬ػيّ ٓؼخِٓش ًَ حألٗوخ‪ ٙ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش ر٘لْ حُٔؼخِٓش ك‪٤‬غ ٓ٘ق ُِوخ‪٢ٟ‬‬
‫ِٓ‪٤‬ش طوي‪٣َ٣‬ش ر٘ؤٕ ‪ ٌٙٛ‬حُظلَهش حُ٘خطـش ػٖ حهظالف ‪َٝ٥‬ف ‪ٝ‬أك‪ٞ‬حٍ حُ٘خّ‬

‫(‪)6‬‬

‫ا‪ٔ٣‬خٗخ ٓ٘‪ٚ‬‬

‫‪ٝ‬حهظ٘خػخ رؤٗ‪ٞٓ ٚ‬ف ‪٣‬ويٍ حُلخالص ‪٣ٝ‬ظوٌ حُوَحٍ حُٔ٘خٓذ حٌُ‪ٞ٣ ١‬كن ر‪ ٖ٤‬حأل‪َٛ‬‬
‫‪ٝ‬حالٓظؼ٘خء(‪ - )7‬بل ط ث بلطةنِ– ‪.‬‬

‫(‪ ٍٞ٘٘ٓ )1‬ػيى ‪ٛ 2ّ 50‬خىٍ رظخٍ‪٣‬ن ‪ 2‬كزَح‪.ّ.ّ 2005 َ٣‬‬
‫(‪٤ٍٗ )2‬ي ٓ٘وخهش ‪ َٛ‬كووض ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ٓوخ‪ٛ‬ي حُو‪٤‬خد حٌُِٔ‪ِٓ – ٢‬ق حُِ‪ٝ‬حؽ – طوَ‪ َ٣‬ك‪ٗ ٍٞ‬ي‪ٝ‬س ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس رؼي ػالع ٓ٘‪ٞ‬حص ٖٓ‬
‫حُظ‪٤‬ز‪٤‬ن حُل‪ِ٤ٜ‬ش ‪ٝ‬حُٔؼ‪ٞ‬هخص حُٔ٘ظٔش ٖٓ ‪َ١‬ف ٓـٔ‪ٞ‬ػش حُزلغ ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ٝ ٕٞ‬حألَٓس رٌِ‪٤‬ش حُلو‪ٞ‬م ر‪ٞ‬ؿيس ‪ٓ 16 ٝ 15 ٢ٓٞ٣‬خٍّ ‪2007‬‬
‫ؿ‪ٍٞ٘٘ٓ َ٤‬س‪.‬‬
‫(‪ ٍٞ٘٘ٓ )3‬ػيى ‪ٛ 2 ّ 44‬خىٍ رظخٍ‪٣‬ن ‪ 5‬ى‪ٔٔ٣‬زَ ‪ 2006‬ك‪ ٍٞ‬ح ًٕ رِ‪ٝ‬حؽ حُلظ‪ٝ ٠‬حُلظخس ى‪ ٖٓ ٕٝ‬حأل‪٤ِٛ‬ش ‪.‬‬
‫(‪ٓ)4‬لٔي ٓٔخٍس أكٌخّ ‪ٝ‬آػخٍ حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش َٗف ٓوخٍٕ ُوخٗ‪ ٕٞ‬حألك‪ٞ‬حٍ حُ٘و‪٤ٜ‬ش ٌٓظزش ٍ‪ٝ‬ػش ُِ‪٤‬زخػش حُ‪٤‬زؼش حأل‪110 ٙ 2002 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ )5‬حُٔخىس ‪. ّ ٖٓ 13 ٝ 19‬أ‪.‬‬
‫(‪ٓ )6‬لٔي حُلز‪٤‬ذ حَُ٘‪٣‬ق ح ًٕ حُو‪٠‬خث‪ ٢‬رخُِ‪ٝ‬حؽ ٓـِش حُو‪٠‬خء ‪ٝ‬حُظَ٘‪٣‬غ حُٔ٘ش ‪ 40‬حُؼيى ‪ 4‬أرَ‪ُ٘ٔ َ٣‬ش ‪. 42 ٙ 1998‬‬
‫(‪ ٍٞ٘٘ٓ )7‬ػيى ‪. ّ. ّ 2ّ 44‬‬

‫‪11‬‬

‫بل ط ث بألًل‪ :‬بلقةػذخ بلقةنٌنْد بل ذذدخ لسن بلضًبظ‪.‬‬
‫إ حُِ‪ٝ‬حؽ ُْ ‪٣‬لَ‪ ٝ‬رلٌْ حُوخٗ‪ٝ ٕٞ‬اٗٔخ طَى الهظ‪٤‬خٍ حألٗوخ‪ ٙ‬ؿ‪ َ٤‬إٔ ‪ٛ‬ئالء‬
‫ال ‪٣‬ظٔظؼ‪ ٕٞ‬ر‪ ٌٜٙ‬حُلَ‪٣‬ش رال ه‪٤‬ي أ‪ ١َٗ ٝ‬اً طوظ‪ ٢٠‬حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حَُحؿذ ك‪٢‬‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ أ‪ٛ‬ال أ‪ٔٓ ١‬ظؼيح ُِل‪٤‬خس حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ٝ‬ال ٗي أٗ‪ٝ ٚ‬رظ‪٠‬خكَ حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حُؼ‪ٞ‬حَٓ ٓ٘‪ٜ‬خ‬

‫ٓخ ‪ٜ٣‬يف اُ‪ ٠‬كٔخ‪٣‬ش أ‪َ١‬حف حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش – حُِ‪ٝ‬ؽ ‪ٝ‬حُِ‪ٝ‬ؿش – أ‪ ٝ‬حأل‪١‬لخٍ حُ٘خطـ‪ٖ٤‬‬
‫ػٖ ‪ ٌٙٛ‬حَُحر‪٤‬ش ‪ٝ‬ػ‪ٞ‬حَٓ أهَ‪ ٟ‬طويّ حُٔ‪٤‬خٓش حُظ٘ٔ‪٣ٞ‬ش ُِزالى ‪ٝ‬هخ‪ٛ‬ش اٗـخف ٓ‪٤‬خٓش‬
‫حُظ٘ظ‪ ْ٤‬حُؼخثِ‪ٝ ٢‬طؤه‪ ٖٓ َ٤‬ح ٗـخد(‪ ٢ٛ)2‬حُظ‪ً ٢‬خٗض حُٔلَى ُظلي‪٣‬ي ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ ٖٓ‬
‫‪َ١‬ف حَُٔ٘ع‬

‫‪ٝ‬ؿؼِ‪ ٚ‬رٔؼخرش حُوخػيس حأل‪٤ِٛ‬ش ‪ -‬بلفقشخ بألًلَ – ٍؿْ حهظالف ٍأ‪١‬‬

‫حُلو‪ ٚ‬ك‪ ٢‬طز٘‪ٌٛ ٢‬ح حُ‪َ٤‬ف ‪ –،‬بلفقشخ بلطةنْد – ‪.‬‬

‫حُلوَس حأل‪ٓ :٠ُٝ‬زٍَحص حُظـ‪ َ٤٤‬حُظ‪ ٢‬ؿخءص ر‪ٜ‬خ ّ‪.‬أ َُكغ ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ‪.‬‬
‫إ حَُٔ٘ع ك‪ ٢‬طلي‪٣‬ي‪ ُٖٔ ٙ‬حُِ‪ٝ‬حؽ حٗ‪ِ٤‬ن ٖٓ ‪:‬‬
‫أًال‪ٍ :‬ػخ‪٣‬ش حُٔ‪ِٜ‬لش ‪ٓٝ‬ي حٌٍُ‪٣‬ؼش ‪ٓٝ‬خ ‪٣‬ـذ إٔ ‪٘٣‬ز٘‪ ٢‬ػِ‪ ٚ٤‬ر‪٤‬ض حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ٖٓ‬
‫ىػخثْ ه‪٣ٞ‬ش طظ‪ِ٤‬ذ إٔ طظ‪ٞ‬حكَ ك‪َ١ ٢‬ك‪ ٚ٤‬ػ‪ٞ‬حَٓ حُز٘خء حُ‪ٜ‬ل‪٤‬ق ‪ٝ‬ح ىحٍس حُلٔ٘ش ‪ًُٝ‬ي‬
‫رؤٕ ‪ٌٗٞ٣‬خ ٓظ‪ٞ‬كَحٕ ػِ‪ ٖٓ ٠‬طو‪ُٜٔٞ‬خ حال‪٤ٟ‬الع رٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬ػوَ طخّ ‪ٝ‬رِ‪ٞ‬ؽ‬
‫ٓزِؾ حُظٌِ‪٤‬ق‬

‫(‪)3‬‬

‫ألٕ حُِ‪ٝ‬حؽ ى‪ٓ ٖٓ ٕٝ‬ؼو‪ُٞ‬ش ‪٣‬ـؼَ ‪َ١‬ك‪ ٚ٤‬ؿ‪ َ٤‬هخىٍ‪ ٖ٣‬ػِ‪ ٠‬طلَٔ أػزخء‬

‫أػزخء حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ًٌٝ‬ح حُ‪ٞ‬كخء رخالُظِحٓخص حألىر‪٤‬ش ‪ٝ‬حالؿظٔخػ‪٤‬ش ‪ٓٝ‬خ ‪٘٣‬ظؾ ػٖ ًُي ٖٓ‬
‫ػالهخص أر‪٣ٞ‬ش ‪ٝ‬ػخثِ‪٤‬ش ‪ٝ‬اٗٔخٗ‪٤‬ش ‪ٝ‬الٓ‪ٔ٤‬خ ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلظَس ٖٓ حُِٖٓ حُظ‪ ٢‬حٍطلؼض ك‪ٜ٤‬خ‬
‫طٌخُ‪٤‬ق حُل‪٤‬خس ‪ٝ‬ط٘خرٌض ك‪ٜ٤‬خ حُٔ‪ٜ‬خُق ‪ٝ‬طؼويص حُؼالهخص حُزَ٘‪٣‬ش ك‪ٓ ٢‬وظِق‬
‫حُٔٔظ‪٣ٞ‬خص‬

‫(‪)4‬‬

‫‪ٝ‬ال طظؤ‪ َٛ‬حُِ‪ٝ‬ؿش أ‪ ٝ‬حُِ‪ٝ‬ؽ ٌُُي ؿخُزخ هزَ ٖٓ ػٔخٗ‪٤‬ش ػَ٘ ٓ٘ش(‪. )5‬‬

‫ضةنْة ‪ :‬حُ‪ٟٞ‬غ حالؿظٔخػ‪ ٢‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حُؼ‪٣ َٜ‬يػ‪ً ٞ‬ال ٖٓ حُلظ‪ٝ ٠‬حُلظخس اُ‪ ٠‬حُظِ‪ٝ‬ى‬
‫رٔالف حُٔؼَكش ‪ٝ‬حُؼِْ ك‪٤ٓ ٢‬يحٕ حُل‪٤‬خس حُ٘‪٢‬ء حٌُ‪٣ ُْ ١‬ؼي ‪ٔٔ٣‬ق ُِلظخس إٔ طِؾ ر‪٤‬ض‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٓ ٢ٛٝ‬خ طِحٍ ك‪ ٍٞ١ ٢‬حُظٌ‪ٝ ٖ٣ٞ‬حُظ‪٣ٌٜ‬ذ‬

‫(‪)6‬‬

‫ألٕ حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔزٌَ ‪٣‬ئى‪ ١‬اُ‪٠‬‬

‫حُلَٓخٕ ٖٓ حالٓظلخىس ٖٓ ٓ٘خك‪ ٢‬حُل‪٤‬خس ٖٓ ىٍحٓش ‪ٝ‬ط‪ٞ‬ك‪ َ٤‬حُل‪٤‬خس حُٔٔظوَس ًٔخ إٔ‬
‫(‪ٓ )1‬لٔي ٓٔخٍس أكٌخّ ‪ٝ‬آػخٍ حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ّ ‪. 110 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )2‬ط٘‪ٞ٤‬حٍ ؿ‪٤‬ال ُ‪ ٖٓ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ ر‪ ٖ٤‬ح ًٕ ‪ٝ‬حُـِحء ك‪ ٢‬هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُـِحثَ‪ ١‬حُٔـِش حُـِحثَ‪٣‬ش ُِؼِ‪ ّٞ‬حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ٝ‬حالهظ‪ٜ‬خى‪٣‬ش حُـِء ‪38‬‬
‫ٍهْ ‪١ 2001/1‬زغ حُي‪ٞ٣‬حٕ حُ‪. 20 ٙ ٢٘١ٞ‬‬
‫(‪ )3‬كٔخى حُؼَحه‪َٗ ٢‬ف هخٗ‪ ٕٞ‬حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔـَر‪ ٢‬حُٔ‪٤‬زؼش حٌُِٔ‪٤‬ش ( ٌِٓخ اه‪ٞ‬حٕ ) حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء ( د‪.‬ص‪.97 ٙ )١.‬‬
‫(‪) 4‬ػزي حُؼِ‪ٓ ِ٣‬ؼي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حُ‪٤‬الم ك‪ ٢‬هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُـِحثَ‪ ١‬ىحٍ ‪ٛ‬يٓ‪٤ُِ ٚ‬زخػش ‪ٝ‬حَُ٘٘ حُ‪٤‬زؼش حُؼخُؼش حُـِحثَ ‪.97 ٙ 1996‬‬
‫(‪ٓ )5‬لٔي ػِٓ‪ ٢‬حُزٌَ‪ ١‬حألك‪ٞ‬حٍ حُ٘و‪٤ٜ‬ش ىحٍ ٓلٔ‪ٞ‬ى َُِ٘٘ ‪ٝ‬حُظ‪٣ُٞ‬غ ( د‪.‬ص‪. 188 ٙ ) ١.‬‬
‫(‪ )6‬كٔخى حُؼَحه‪. 98 ٙ ّ. ّ ٢‬‬

‫‪12‬‬

‫حُِ‪ٝ‬ؽ هي ‪٣‬زو‪َٓ ٠‬طز‪٤‬خ رؼخثِظ‪ ٚ‬رو‪ ٜٙٞ‬حُظٌخُ‪٤‬ق حُٔخُ‪٤‬ش ُِِ‪ٝ‬حؽ ٓٔخ ‪٣‬ئػَ ِٓزخ ػِ‪٠‬‬
‫حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬ط‪ٜ‬زق هخرِش ُِلَ٘ ك‪ ٢‬أ‪٣‬ش ُلظش‬

‫(‪)1‬‬

‫‪.‬‬

‫ضةلطة ‪ :‬أ‪٠٣‬خ حَُكغ ٖٓ ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ ‪٣‬ئى‪ ١‬اُ‪ ٠‬حُظول‪٤‬ق ٖٓ كخالص حُ‪٤‬الم ‪ٓٝ‬خ‬
‫‪٣‬ئى‪ ١‬اُ‪ٓ ٖٓ ٚ٤‬آٓ‪ ٢‬اٗٔخٗ‪٤‬ش ًظَ٘ى حَُٔأس ‪ٝ‬حأل‪١‬لخٍ اً إٔ ح ك‪ٜ‬خث‪٤‬خص حَُٓٔ‪٤‬ش‬
‫‪ٝ‬حٓظوَحء حُ‪ٞ‬حهغ ‪ٝ‬كظ‪ ٠‬حُ٘ظَ‪٣‬خص حُ‪٤‬ز‪٤‬ش أػزظض إٔ حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔزٌَ ‪٣‬ز‪ٞ‬ء رخُلَ٘ ك‪ ٢‬أؿِذ‬
‫حألك‪٤‬خٕ ‪ٓٝ‬لل‪ٞ‬ف رؼيس أه‪٤‬خٍ حؿظٔخػ‪٤‬ش ‪ٛٝ‬ل‪٤‬ش‬

‫(‪)2‬‬

‫‪٣ٝ‬ئًي ‪ٌٛ‬ح حألَٓ ح ك‪ٜ‬خء حٌُ‪١‬‬

‫أؿَح‪ ًَِٓ ٙ‬حُيٍحٓخص ‪ٝ‬حألرلخع ك‪٘ٓ ٢‬ش ‪ 1995‬طلض ػ٘‪ٞ‬حٕ " حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔزٌَ‬
‫‪ٝ‬حالٓظَحط‪٤‬ـ‪٤‬خص حُؼخثِ‪٤‬ش " ‪ٝ‬حٌُ‪ ١‬ر‪ ٖ٤‬إٔ ٗٔزش ‪١‬الم حُ٘ٔخء حُٔظِ‪ٝ‬ؿخص هزَ ‪٘ٓ 15‬ش ‪٢ٛ‬‬
‫حألًؼَ حٍطلخػخ كٖٔ أ‪ 100 َٛ‬حَٓأس ٓظِ‪ٝ‬ؿش ك‪ٌٛ ٢‬ح حُٖٔ أ‪ٛ‬زلض ‪ٖٜ٘ٓ % 30‬‬
‫ٓ‪ِ٤‬وخص‬

‫(‪)3‬‬

‫ػْ إ حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪َٓ ٖٓ ٢‬طلؼش ‪ٞ٣‬كَ ٗ‪ٞ‬ػخ ٖٓ حالٓظوَحٍ ىحهَ حألَٓس ػِ‪٠‬‬

‫حػظزخٍ إٔ حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬هي رِـخ َٓكِش ٖٓ حُ‪ٞ‬ػ‪ ٢‬طٔٔق ُ‪ٜٔ‬خ رخُظلِ‪ ٢‬رخَُٔ‪ٗٝ‬ش ك‪ ٢‬حُظؼخَٓ(‪.)4‬‬
‫حُظؼخَٓ(‪.)4‬‬
‫سبجؼة‪ :‬ػْ إ طلي‪٣‬ي ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪٘ٓ 18 ٢‬ش ٖٓ ‪َ١‬ف حَُٔ٘ع ‪ٔ٘٣‬ـْ ٓغ حُظ‪ٞ‬ؿ‪ٚ‬‬
‫حُؼخّ حٌُ‪ ٚ٘ٓ ١‬حَُٔ٘ع ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬ظؼِن رٖٔ حَُٗي حٌُ‪ ١‬كيىط‪ ٚ‬حُٔي‪ٗٝ‬ش ك‪٘ٓ 18 ٢‬ش ًخِٓش‬
‫(‪)5‬‬

‫‪ٗ ٢ٛٝ‬لْ ٖٓ حَُٗي حُـ٘خث‪ًٌٝ ٢‬ح حُٖٔ حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ُٔٔخٍٓش كن حُظ‪٣ٜٞ‬ض‬

‫‪ ٞٛٝ‬أ‪٠٣‬خ‬

‫ٓخ ‪ٔ٘٣‬ـْ ٓغ ٓزخىة ‪ٓٝ‬ؼخ‪ َ٤٣‬حالطلخه‪٤‬خص حُي‪٤ُٝ‬ش كخطلخه‪٤‬ش ٗ‪ٍٞ٣ٞ٤‬ى حُٔظؼِوش رخَُ‪ٟ‬خ رخُِ‪ٝ‬حؽ‬
‫(‪)6‬‬

‫‪ٝ‬حُلي حألىٗ‪ ُٖٔ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬طٔـ‪ َ٤‬ػو‪ٞ‬ى حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫ط٘‪ ٚ‬ك‪ٓ ٢‬خىط‪ٜ‬خ حُؼخٗ‪٤‬ش"ػِ‪ ٠‬إٔ طو‪ّٞ‬‬

‫حُي‪ ٍٝ‬حأل‪َ١‬حف ك‪ ٌٙٛ ٢‬حالطلخه‪٤‬خص رخطوخً حُظيحر‪ َ٤‬حُظَ٘‪٣‬ؼ‪٤‬ش حُالُٓش ُظؼ‪ ٖ٤٤‬كي أىٗ‪ُٖٔ ٠‬‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬ال ‪٘٣‬ؼوي هخٗ‪ٗٞ‬خ ُ‪ٝ‬حؽ ٖٓ ‪ ْٛ‬ى‪ٌٛ ٕٝ‬ح حُٖٔ " ‪ٝ‬ؿخء ري‪٣‬زخؿش ‪ ٌٙٛ‬حالطلخه‪٤‬ش ‪" :‬‬
‫‪٣‬ظؤط‪ ٠‬ػِ‪ً ٠‬خكش حُي‪...ٍٝ‬إٔ طظوٌ ؿٔ‪٤‬غ حُظيحر‪ َ٤‬حُٔ٘خٓزش ‪ٝ....‬حُو‪٠‬خء رخٌُخَٓ ػِ‪ُٝ ٠‬حؽ‬
‫حأل ‪١‬لخٍ ‪ٝ‬ه‪٤‬زش حُلظ‪٤‬خص حُ‪ٜ‬ـ‪َ٤‬حص هزَ ٖٓ حُزِ‪ٞ‬ؽ ‪ٝ‬اِٗحٍ ػو‪ٞ‬رخص ٓالثٔش أ‪ٔ٘٣‬خ ‪٣‬ظ‪ِ٤‬ذ‬
‫(‪ٓ )1‬لٔي حُ٘ظ‪ ١ٞ‬حُٔؼ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬حُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ‪ٝ‬كن حُ‪ٞ٠‬حر‪ ٢‬حُٔ٘ظٔش ُو‪٤‬ش حُؼيحُش حُٔ‪٤‬زؼش ‪ٝ‬حُ‪ٍٞ‬حهش حُ‪٤٘١ٞ‬ش َٓحًٖ حُ‪٤‬زؼش حأل‪ٙ 2001 ٠ُٝ‬‬
‫‪. 220‬‬
‫(‪ )2‬ػزي حُٔالّ كخى‪ ٕٝ‬اىٓخؽ حَُٔأس ك‪ ٢‬حُظ٘ٔ‪٤‬ش ك‪ٓ ٢‬لي حُٔ‪٤‬خٓش حَُ٘ػ‪٤‬ش ٓ‪٤‬زؼش ‪ٞ١‬د رَ‪ ْ٣‬حَُرخ‪ ١‬حُ‪٤‬زؼش حأل‪.281 ٙ 2001 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ٓ )3‬ؼخى حألهَ‪ٓ ٖٓ ٢ٔ٣‬ي‪ٗٝ‬ش حألك‪ٞ‬حٍ حُ٘و‪٤ٜ‬ش اُ‪ٓ ٠‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ٓٔخٍ حُظؼي‪٣‬الص ‪٤ٓٝ‬خُذ حُلًَش حُ٘ٔخث‪٤‬ش ٓ‪٤‬زؼش ىحٍ حُٔالّ حَُرخ‪١‬‬
‫حُ‪٤‬زؼش حأل‪. 135 ٙ 2005 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ ) 4‬هخُي رَؿخ‪ ١ٝ‬هخٗ‪ ٕٞ‬حُِ‪ٝ‬حؽ رخُٔـَد ر‪ ّ ٖ٤‬حألف‪ٓٝ ٕ .‬وظ‪٤٠‬خص حالطلخه‪٤‬خص حُي‪٤ُٝ‬ش ُلو‪ٞ‬م ح ٗٔخٕ ٌٓظزش حُ٘زخد ‪.51 ٙ 1999‬‬
‫(‪) 5‬ػَٔ ُٔ‪ٔٓ ٖ٤‬ظـيحص ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬ظؼِن رخأل‪٤ِٛ‬ش ‪ ٝ‬حُ٘‪٤‬خرش َُ٘ػ‪٤‬ش ٓوخٍ ٓ٘٘‪ ٍٞ‬رٔـِش حأل‪٣‬خّ حُيٍحٓ‪٤‬ش ك‪ٓ ٍٞ‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس حُؼيى‬
‫حُوخْٓ ٗظ٘زَ ‪.119ٝ118ٙ 2004‬‬
‫(‪ ) 6‬ػَ‪ٟ‬ظ‪ٜ‬خ حُـٔؼ‪٤‬ش حُؼخٓش ُألْٓ حُٔظليس ُِظ‪ٞ‬ه‪٤‬غ ‪ ٝ‬حُظ‪ٜ‬ي‪٣‬ن روَحٍ‪ٛ‬خ ‪ 1736‬حُق ( ى‪ ) 17 -‬حُٔئٍم ك‪ٗٞٗ7 ٢‬زَ ‪ٝ 1963‬ىهِض ك‪ ِ٤‬حُ٘لخى‬
‫ك‪ 9 ٢‬ىؿ٘زَ‪.1964‬‬

‫‪13‬‬

‫حألَٓ‪ٝ "......‬ك‪ٗ ٢‬لْ حُٔ‪٤‬خم ط٘‪ ٚ‬حُلوَس حُؼخٗ‪٤‬ش ٖٓ حُٔخىس ‪ ٖٓ 16‬حطلخه‪٤‬ش حُو‪٠‬خء ػِ‪٠‬‬
‫ؿٔ‪٤‬غ أٌٗخٍ حُظٔ‪ٟ ِ٤٤‬ي حَُٔأس ػِ‪ٓ ٠‬خ ‪ -2....":٢ِ٣‬ال ‪ُ ٌٕٞ٣‬و‪ٞ٤‬رش حُ‪٤‬لَ أ‪ُٝ ٝ‬حؿ‪ٚ‬‬
‫أ‪ ١‬أػَ هخٗ‪ٝ ٢ٗٞ‬ط ظوٌ ؿٔ‪٤‬غ ح ؿَحءحص حُ‪٣ٍَٝ٠‬ش رٔخ ك‪ًُ ٢‬ي حُظَ٘‪٣‬ؼ‪٤‬ش ٓ٘‪ٜ‬خ ُظلي‪٣‬ي‬
‫ٖٓ أىٗ‪ُِِٝ ٠‬حؽ ‪٣ٝ‬ـؼَ طٔـ‪ َ٤‬حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ٓ ٢‬ـَ حُِ‪ٝ‬حؽ أَٓح اُِحٓ‪٤‬خ" ‪ٝ‬أًيص أ‪٠٣‬خ‬
‫حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حُٔئطَٔحص حُي‪٤ُٝ‬ش ػِ‪ٍَٟٝ ٠‬س ٍكغ ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٜ٘ٓٝ‬خ حُٔئطَٔ حُؼخُٔ‪٢‬‬
‫حَُحرغ حُٔؼ٘‪ ٢‬رخَُٔأس حُٔوخّ رزٌ‪٘ٓ ٖ٤‬ش ‪ٝ 1995‬حٌُ‪ ١‬أ‪ ٠ٛٝ‬ر‪ٌٜ‬ح ك‪ ٢‬حُل‪ َٜ‬حَُحرغ‪.‬الّ‪.‬‬
‫حُلوَس ‪ 268‬د " ٖٓ حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُٔظؼِوش رخُلي حُوخٗ‪ ٢ٗٞ‬حألىٗ‪ ُٖٔ ٠‬حَُٗي ‪ٝ‬حُلي حألىٗ‪٠‬‬
‫ُٖٔ حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬اٗلخً طِي حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬ر‪َٜ‬حٓش ‪ٍٝ‬كغ حُلي حألىٗ‪ ُٖٔ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ ػ٘ي‬
‫(‪)1‬‬

‫حالهظ‪٠‬خء"‬

‫‪٣ٝ‬ظـِ‪ ٠‬إٔ حَُٔ٘ع هي كون ح ٗٔـخّ ر‪ ٖ٤‬أكٌخّ حألَٓس ‪ٓٝ‬زخىة‬

‫حالطلخه‪٤‬خص حُي‪٤ُٝ‬ش ك‪ٟٞٞٓ ٢‬ع ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬ال ‪ َ٤ٟ‬إٔ ‪٣‬ظلن هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس ك‪ًُ ٢‬ي ٓغ‬
‫ٓوٍَحص حالطلخه‪٤‬خص حُي‪٤ُٝ‬ش رَ ‪ٝ‬كظ‪ ٠‬إٔ ‪٣‬وظزْ ٓ٘‪ٜ‬خ ٓخىحّ إٔ ًُي ‪٣‬يٍأ ٓلخٓي ‪٣ٝ‬ـِذ‬
‫ٓ‪ٜ‬خُق(‪.)2‬‬
‫خةمسة ‪ :‬ػْ إٔ ك‪ٌٛ ٢‬ح حُظلي‪٣‬ي طـخ‪ُِ ُٝ‬ؼوِ‪٤‬ش حُ‪٤٠‬وش حُظ‪ ٢‬طَ‪ ٟ‬إٔ حُِ‪ٝ‬ؿش ال طٌ‪ٕٞ‬‬
‫ٓئ ‪ِٛ‬ش اال ُِويٓش ىحهَ حُز‪٤‬ض ال ؿ‪ َ٤‬اً إٔ ًؼ‪َ٤‬ح ٖٓ حُؼخثالص طلظخؽ اُ‪٣ ٖٓ ٠‬و‪ُٜ ّٞ‬خ‬
‫ر٘ئ‪ ٕٝ‬حٍُِٔ٘ ك‪٤‬وظخٍ‪ٌُُ ٕٝ‬ي ُ‪ٝ‬حؽ حر٘‪ ٖٓ ْٜ‬كظخس ‪ٛ‬ـ‪َ٤‬س ُظظٌٖٔ ٖٓ حُو‪٤‬خّ رخُويٓش‬
‫‪ًٝ‬ؼ‪ ٖٓ َ٤‬حألُ‪ٝ‬حؽ ٖٓ ‪َ٣‬ط‪ًُ ٢٠‬ي كظ‪ ٠‬ط٘٘ؤ ُ‪ٝ‬ؿظ‪ ٚ‬ك‪ ٢ٓٝ ٢‬ال طؼَف ك‪ ٚ٤‬ؿ‪َٙ٤‬‬
‫كظؼ‪ ٖ٤‬ر‪ ٚ‬ػ‪٘٤‬ش حَُؿزش ‪ٝ‬حَُ‪ ٠ٟ‬هزَ إٔ طؼَف ٓؼ٘‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬هزَ إٔ طيٍى ‪ٍٞٛ‬ح‬
‫ٖٓ حُل‪٤‬خس هي ال طَ‪٣‬ي إٔ طظ٘خٍُ ػ٘‪ٜ‬خ ك‪ٔ٤‬خ رؼي ر‪٤‬ي إٔ ‪ ٌٙٛ‬حألؿَح‪ ٝ‬حُظ‪ ٢‬طَٓ‪ُٜ ٢‬خ ‪ٌٙٛ‬‬
‫حُؼخثالص ‪ٝ‬حألُ‪ٝ‬حؽ هي كون حُ‪ٞ‬حهغ ر‪٤‬الٗ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬ػيح ًُي حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔؼـَ اُ‪ ٠‬ه‪٤‬زش ‪٣ٝ‬وظْ‬
‫أَٓ‪ ٙ‬رخُ‪٤‬الم‬

‫(‪)3‬‬

‫‪ٝ‬اًح ًخٗض ٓؼَ ‪ ٌٙٛ‬ح‪٥‬ػخٍ ‪ ٌٖٔ٣‬طـخ‪ُٛٝ‬خ ر‪ ٖ٤‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬هزَ ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع‬
‫(‪)4‬‬

‫طل‪ٞ‬الص ك‪ ٢‬حُز٘‪٤‬ش حألَٓ‪٣‬ش‬

‫اً ًخٗض طو‪ ّٞ‬حألَٓ حُظوِ‪٤‬ي‪٣‬ش ‪ٓٝ‬زخَٗس رؼي ارَحّ ػوي ُ‪ٝ‬حؽ‬

‫ُ‪ٝ‬حؽ أر٘خء‪ٛ‬خ حُ‪ٜ‬ـخٍ ربىٓخؿ‪ ْٜ‬ىحهَ أَٓس حُِ‪ٝ‬ؽ ك‪ ٢‬ؿخُذ حألك‪٤‬خٕ ‪٣ٝ‬ظِو‪٤‬خٕ حُظ‪ٞ‬ؿ‪ٚ٤‬‬
‫‪ٝ‬حُلٔخ‪٣‬ش ‪ٝ‬حُ٘‪٤ٜ‬لش ًِٔخ ‪َ١‬أ ٌَٓ٘ ‪ٜ٣‬يى طٔخٓي ػالهظ‪ٜٔ‬خ حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬
‫(‪ )1‬كئحى رٖ ػزي حٌَُ‪ ْ٣‬حُؼزي حٌَُ‪ْ٣‬‬
‫‪. 176ٙ‬‬

‫حُؼي‪ٝ‬حٕ ػِ‪ ٠‬حَُٔأس ك‪ ٢‬حُٔئطَٔحص حُي‪٤ُٝ‬ش‬

‫ِِٓٔش ٓـِش حُز‪٤‬خٕ حَُ‪٣‬خ‪ٝ‬‬

‫(‪ )2‬حُلٔ‪ ٖ٤‬رِلٔخٗ‪ ٢‬طؼي‪ٓ َ٣‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ر‪ ٖ٤‬حُؼ‪ٞ‬حرض حَُ٘ػ‪٤‬ش ‪ٓٝ‬ظ‪ِ٤‬زخص حُليحػش (ري‪ ٕٝ‬ر‪٤‬خٗخص أهَ‪. 26 ٙ )ٟ‬‬
‫(‪ )3‬حُ‪٤‬خ‪ َٛ‬حُليحى حَٓأط٘خ ك‪ ٢‬حَُ٘‪٣‬ؼش ‪ٝ‬حُٔـظٔغ ٓ‪ٞ‬كْ َُِ٘٘ ‪( 1992‬د‪. 163 ٝ 162 ٙ )١.‬‬
‫(‪ )4‬طل‪ُٜٞ‬خ ٖٓ أَٓ ٓٔظيس اُ‪ ٠‬أَٓ ٗ‪٣ٝٞ‬ش ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫كوي ًخٕ ٗو‪ٚ‬‬
‫حُ‪٤‬زؼش حأل‪2005 ٠ُٝ‬‬

‫حالٓظوالُ‪٤‬ش ‪٣‬ؼ‪ ٝٞ‬ريػْ حألَٓس حُٔ‪ٓٞ‬ؼش حُظ‪ ٢‬طو‪ ّٞ‬رلٔخ‪٣‬ش حألَٓس حُـي‪٣‬يس ٖٓ ٓوخ‪َ١‬‬
‫حالٗلالٍ أٓخ رخُ٘ٔزش ُألَٓ حُلخُ‪٤‬ش ك‪٤‬غ أ‪ٛ‬زلض حُلَ‪ٝ‬م حالؿظٔخػ‪٤‬ش طؼَف رٌَ٘ ؿ‪َ٤‬‬
‫ٓٔز‪ٞ‬م ٓغ حُؼـِ ػٖ طِز‪٤‬ش حُلخؿ‪٤‬خص حُٔظـيىس حألَٓ حٌُ‪ ١‬هِن ط‪ٞ‬طَحص ىحهَ حألَٓ‬
‫‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬طئى‪ ١‬ك‪ ٢‬رؼ‪ ٞ‬حألك‪٤‬خٕ اُ‪ ٠‬كَ٘ حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ ٖٓٝ‬ػْ كبٕ ًخٕ حُِ‪ٝ‬ؿخٕ‬
‫ٍحٗيحٕ كبٗ‪ٜٔ‬خ ‪٣‬ظلٔالٕ ٗظخثؾ حهظ‪٤‬خٍ‪ٔٛ‬خ أٓخ إ ًخٗخ هخ‪ ٖ٣َٛ‬كبٕ ٖٓ ‪٣‬ظلَٔ ًُي ‪ٔٛ‬خ‬
‫حُ‪ٞ‬حُيحٕ ػ٘‪ٜٔ‬خ(‪.)1‬‬
‫سةدسة ‪ :‬أ‪٠٣‬خ ٖٓ حُؼ‪ٞ‬حَٓ حُٔؼظٔي ػِ‪ٜ٤‬خ ُظلي‪٣‬ي ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ ٞٛ‬إٔ ‪ٌٛ‬ح حألَٓ‬
‫ٓ‪ ٖٓ ٌٖٔ٤‬حُلي ٖٓ حَُ٘ٔ ‪ ٖٓٝ‬حُظِح‪٣‬ي حٌُٔخٗ‪ ٢‬حٌُز‪ َ٤‬حٌُ‪٣ ١‬ؼَف ُ‪٣‬خىس ٌٓ‪ِٛ‬ش ‪ٓٝ‬و‪٤‬لش‬
‫ى‪ ٕٝ‬إٔ طوخرِ‪ٜ‬خ ُ‪٣‬خىس ك‪ ٢‬ح ٗظخؽ ٓٔخ ‪٣‬ؼَهَ ًَ ٓ‪٤‬خٓش ط٘ٔ‪٣ٞ‬ش ُِزِيحٕ حُ٘خٓ‪٤‬ش ‪٣ٝ‬لَ٘‬
‫ٓ٘خٍ‪٣‬ؼ‪ٜ‬خ حالهظ‪ٜ‬خى‪٣‬ش‬

‫(‪)2‬‬

‫‪ٓٝ‬خ ‪ٌٛ ٢ًِ٣‬ح حألَٓ حُظؼَ‪٣‬ق حٌُ‪١ ١‬خٍ ٓل‪ ّٜٞ‬حُِ‪ٝ‬حؽ كزؼي‬

‫ٓخ ًخٕ ٖٓ ؿخ‪٣‬ظ‪ ٚ‬كٔذ حُٔخىس حأل‪.ّ ٖٓ ٠ُٝ‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس طٌؼ‪ٞٓ َ٤‬حى حألٓش ُْ ‪٣‬ؼي ُ‪ٌٜ‬ح‬
‫حُ‪ٜ‬يف أ‪ٝ ١‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪ ٢‬حُظؼَ‪٣‬ق حٌُ‪ ١‬أ‪ٍٝ‬ىط‪.ّ ٚ‬أ ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪ٜ٘ٓ 4‬خ(‪.)3‬‬
‫كٖٔ هالٍ ؿَ ٓخ ٓزن ٗـي إٔ ‪ ٌٙٛ‬حألٓزخد ٓـظٔؼش‪ -‬حهظ‪ٜ‬خى‪٣‬ش حؿظٔخػ‪٤‬ش‬
‫‪ٛٝ‬ل‪٤‬ش – ًخٗض ‪ ٢ٛ‬حُٔز‪٤ُٜ َ٤‬خؿش ‪ ٌٙٛ‬حُوخػيس حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ًحص حُ‪٤‬خرغ حُـخٓي ٖٓ ‪َ١‬ف‬
‫(‪)4‬‬

‫حَُٔ٘ع ‪ٝ‬حُٔظٔؼِش ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 19‬أ‬

‫‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬طؼظزَ ٖٓ‪٘ٓ 18‬ش ٓز‪٤‬ال الًظٔخٍ أ‪٤ِٛ‬ش‬

‫حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ ٢ٛ ٌٙٛٝ‬حُوخػيس حأل‪٤ِٛ‬ش (‪. )5‬‬

‫حُلوَس حُؼخٗ‪٤‬ش‪ :‬حأل‪ َٛ‬ك‪ ٢‬أ‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ ‪.‬‬
‫طؼي حأل‪٤ِٛ‬ش ٓ٘خ‪ٛ ١‬لش ط‪َٜ‬كخص حُلَى ‪ٝ‬أ‪٤ٔٛ‬ش ‪ٌٛ‬ح حُؼ٘‪ َٜ‬طظـِ‪ ٠‬أًؼَ ػ٘يٓخ‬
‫(‪)6‬‬

‫‪٣‬ظؼِن حألَٓ ربرَحّ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ رخػظزخٍ‪ ٙ‬أؿَ حُظ‪َٜ‬كخص ‪ٝ‬أػظٔ‪ٜ‬خ أػَح‬

‫‪ٝ‬ال طؼظزَ‬

‫حأل‪٤ِٛ‬ش ًخِٓش ‪ٝ‬كن ٓ٘ظ‪ ٍٞ‬حَُٔ٘ع اال رزِ‪ٞ‬ؽ ٖٓ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٓ٘ش كٔذ ٓخ ط٘‪ ٚ‬ػِ‪ٚ٤‬‬
‫حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 209‬أ اال إٔ ٓ‪ٟٞٞ‬ع ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ ػٔ‪ٓٞ‬خ ٓ‪ٞ‬حء طؼِن حألَٓ رخُلظخس أ‪ ٝ‬حُلظ‪٠‬‬
‫ال ٓ٘ي ُ‪ ٚ‬ال ك‪ ٢‬حُوَحٕ حٌَُ‪ٝ ْ٣‬ال ك‪ ٢‬حُٔ٘ش حُ٘ز‪٣ٞ‬ش حَُ٘‪٣‬لش ك‪٣ ٜٞ‬زو‪ٔٓ ٠‬ؤُش طوي‪٣َ٣‬ش‬
‫(‪ )1‬ط‪٤‬ز‪٤‬ن هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حٌُٔظٔزخص ‪ٝ‬حُظلي‪٣‬خص حُـٔؼ‪٤‬ش حُٔـَر‪٤‬ش ُٔ٘خ‪٠ٛ‬ش حُؼ٘ق ‪ٟ‬ي حُ٘ٔخء ًَِٓ حالٓظٔخع ‪ٝ‬ح ٍٗخى حُوخٗ‪ٝ ٢ٗٞ‬حُيػْ‬
‫حُ٘لٔ‪ُِٔ٘ ٢‬خء ‪ٟ‬لخ‪٣‬خ حُؼ٘ق ‪١‬زغ ‪.43 ٙ 2006 hexagone.com َ٘ٗٝ‬‬
‫(‪ )2‬ػزي حُؼِ‪ٓ ِ٣‬ؼي ّ ‪. 97 ٙ ّ .‬‬
‫(‪ٓ ) 3‬لٔي ػزٌخٍ حُٔٔخ‪ٝ‬حس ر‪ ٖ٤‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس حُِ‪ٝ‬حؽ ٗٔ‪ًٞ‬ؿخ ٍٓخُش ُ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬ش حُٔؼٔوش ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخ‪ٙ‬‬
‫‪ٝ‬كيس هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُٔـَر‪ ٢‬حُٔوخٍٕ ؿخٓؼش ػزي حُِٔي حُٔؼي‪٤ًِ ١‬ش حُلو‪ٞ‬م ر‪٘٤‬ـش حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪. 4ٙ 2006-2005‬‬
‫(‪ )4‬ط٘‪ ٚ‬حُٔخىس ‪ ّ ٖٓ 19‬أ " طٌظَٔ أ‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ ربطٔخّ حُلظ‪ ٝ ٠‬حُلظخس حُٔظٔظؼ‪ ٖ٤‬رو‪ٞ‬ح‪ٔٛ‬خ حُؼوِ‪٤‬ش ػٔخٕ ػَ٘س ٓ٘ش ٗٔٔ‪٤‬ش "‬
‫(‪٤ٍٗ )5‬ي ٓ٘وخهش ك‪ٍ ٢‬كخد حُو‪٠‬خء ‪ ٝ‬حُوخٗ‪.105 ٙ ّ. ّ ٕٞ‬‬
‫(‪ ) 6‬ؿٔ‪ِ٤‬ش حُٔ‪ ٢١ٜٞ‬حُٔئٓٔخص حَُٔ‪ٛ‬يس ُلٔخ‪٣‬ش حألَٓس ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ٍٓخُش ُ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬ش حُٔؼٔوش ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ٕٞ‬‬
‫حُوخ‪ٝ ٙ‬كيس هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُٔـَر‪ٝ ٢‬حُٔوخٍٕ ؿخٓؼش ػزي حُِٔي حُٔؼي‪٤ًِ ١‬ش حُلو‪ٞ‬م ر‪٘٤‬ـش حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪. 33 ٙ 2006-2005‬‬

‫‪15‬‬

‫‪َ٣‬حػ‪ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ حَُٔ٘ع ك‪ُٓ ًَ ٢‬خٕ ‪ٌٓٝ‬خٕ حُظَ‪ٝ‬ف حُٔالثٔش‬
‫‪٤٘٥‬ش ‪ٝ‬حؿظ‪ٜ‬خى‪٣‬ش‬

‫(‪)2‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ك‪ٔٓ ٜٞ‬ؤُش ٓز٘‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬أىُش‬

‫‪ٝ‬ال ‪ٜ٣‬ق ا‪١‬الهخ حػظزخٍ‪ ٖٓ ٙ‬ػ‪ٞ‬حرض حَُ٘‪٣‬ؼش ‪ٝ‬ال ٖٓ حألػَحف حُوخٍس‬

‫ؿ‪ َ٤‬حُوخرِش ُِظـ‪ َ٤٤‬كخَُ٘‪٣‬ؼش ح ٓالٓ‪٤‬ش طًَض ُِٔـظٔؼخص طلي‪٣‬ي ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ كٔذ‬
‫(‪)3‬‬

‫ه‪٤ٜٛٞ‬خص حألؿ‪ٞ‬حء ‪ٝ‬حُز‪٤‬جخص ‪ٓٝ‬خ ‪٣‬ظ‪ٞ‬ح‪ٟ‬غ ػِ‪ٓ ًَ ٚ٤‬ـظٔغ ٖٓ أػَحف ‪ٝ‬ػخىحص‬
‫‪ٝ‬هظ٘خ حُلخُ‪ ٢‬إٓ حأل‪ٝ‬حٕ َُكغ ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ اُ‪ ٠‬ػٔخٕ ػَ٘س ٓ٘ش‬

‫(‪)4‬‬

‫‪ٝ‬ك‪٢‬‬

‫ػِ‪ ٠‬حَُؿْ ٖٓ إٔ‬

‫حالطـخ‪ ٙ‬حُٔلخك‪ َٟ٣ ٦‬أٗ‪ ٚ‬ال ‪٣‬ـذ طلي‪٣‬ي‪ ٙ‬رٖٔ ٓؼ‪٘٤‬ش رَ ‪٣‬ـذ ٍر‪ ٚ٤‬كو‪ ٢‬رظ‪ٓ ٍٜٞ‬ؼخُْ‬
‫حُزِ‪ٞ‬ؽ ػ٘ي حُ‪َ٤‬ك‪ًٔ ٖ٤‬خ ‪ٓ ٞٛ‬ؼَ‪ٝ‬ف ُي‪ ٟ‬حُلو‪ ٚ‬ح ٓالٓ‪ َٕٝ٣ٝ ٢‬حٗ‪ ٚ‬اًح ٓخ طْ طلي‪٣‬ي‪ٙ‬‬
‫رٖٔ ٓؼ‪٘٤‬ش ك‪٤‬ـذ إٔ ‪٘ٓ ٌٕٞ٣‬ول‪٠‬خ ألؿَ اطخكش حُلَ‪ٛ‬ش أٓخّ حأل‪َ١‬حف ُِِ‪ٝ‬حؽ ك‪٢‬‬
‫‪ٝ‬هض ٓزٌَ ُٔخ ك‪ًُ ٢‬ي ٖٓ كخثيس ك‪ ٢‬حُِ‪٣‬خىس ك‪ ٢‬حَُ٘ٔ ‪ٓٝ‬لخٍرش حُِٗخ ‪ٝ‬طلخى‪ ١‬حُٔو‪١ٞ‬‬
‫ك‪ ٢‬حًَُ‪ِ٣‬ش ‪ٝ‬حُلَحّ ‪ٝ‬ؿ‪ ٖٓ َٙ٤‬حُٔزٍَحص حُظ‪ ٢‬ط‪ٜ‬ذ ك‪ ٢‬حطـخ‪ ٙ‬طٌَ‪ ْ٣‬حُٔل‪ ّٜٞ‬حُظوِ‪٤‬ي‪١‬‬
‫(‪)5‬‬

‫أل‪ٛ‬يحف حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حألَٓس‬

‫‪ٝ‬ك‪ٓ ٢‬وخرَ ‪ ٌٙٛ‬ح‪ٍ٥‬حء ‪ٝ‬ألٕ حُِ‪ٝ‬حؽ ‪٣‬لظخؽ ك‪ ٚ٤‬اُ‪ ٠‬ط‪ٞ‬حكن‬
‫(‪)6‬‬

‫اٍحىط‪ ٖ٤‬حٗظَ‪ ١‬حُزؼ‪ ٞ‬ك‪َ١ ٢‬ك‪ ٚ٤‬إٔ ‪٣‬زِـخ ٖٓ حَُٗي‬
‫حَُٗي اٗٔخ ‪ ٞٛ‬حٓظَٔحٍ ألػَحف ؿخ‪٤ِٛ‬ش‬

‫(‪)7‬‬

‫كظِ‪٣ٝ‬ؾ حُ‪ٜ‬ـخٍ هزَ ٖٓ‬

‫كؤٗ‪ٜ‬خٍ حُليحػش ‪ٍَٟٝ َٕٝ٣‬س طلي‪٣‬ي‬

‫هخٗ‪ ٢ٗٞ‬اُِحٓ‪ ُٖٔ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ ألٕ ًُي ٓ‪ ٖٓ ٌٖٔ٤‬حُ‪ٞ‬ػ‪ ٢‬أًؼَ رخالُظِحٓخص حُظ‪َ٤ٓ ٢‬طز‪ٜ‬خ‬
‫ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ألٗ‪ ٚ‬ؿخُزخ ٓخ ‪٣‬ل‪َٓ ٟٞٓ َٜ‬س ‪ٝ‬حكيس ك‪ ٢‬حُؼَٔ‬

‫(‪)8‬‬

‫‪ٌٛ ٖٓٝ‬ح حُٔ٘‪ِ٤‬ن ٗـي‬

‫إٔ حُظَ٘‪٣‬ؼخص حُ‪ٟٞ‬ؼ‪٤‬ش ‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬هالف حُلو‪ ٚ‬ح ٓالٓ‪ ٢‬حٌُ‪َ٣ ١‬ر‪ ٢‬حأل‪٤ِٛ‬ش ك‪ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ‬
‫رخُزِ‪ٞ‬ؽ‬

‫(‪)9‬‬

‫هي ؿؼِض ُأل‪٤ِٛ‬ش ٓ٘خ ٓؼ‪٘٤‬ش ‪ ٌٕٞ٣‬حُ٘و‪ ٖٓ ٚ‬هالُ‪ٜ‬خ ٍحٗيح ‪ٝ‬أ‪ٛ‬ال ُٔٔخٍٓش‬

‫كو‪ٞ‬ه‪ٝ ٚ‬طلَٔ حالُظِحٓخص ٖٓ حُ٘خك‪٤‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ك‪٤‬غ ٓ٘ؼض ُ‪ٝ‬حؽ حُ‪ٜ‬ـخٍ ؿ‪ َ٤‬حُوخىٍ‪ٖ٣‬‬
‫ػِ‪ ٠‬طلَٔ أػزخء حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش حُٔخى‪٣‬ش ٓ٘‪ٜ‬خ ‪ٝ‬حُٔؼ٘‪٣ٞ‬ش‬

‫(‪)10‬‬

‫ٌُُي ٗ‪ٜ‬ض ّ‪.‬أ ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪: 13‬‬

‫"‪٣‬ـذ إٔ طظ‪ٞ‬كَ ك‪ ٢‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ حَُ٘‪ ١ٝ‬ح‪٥‬ط‪٤‬ش‪ –1 :‬أ‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬ؽ ‪ٝ‬حُِ‪ٝ‬ؿش‪ٝ "...‬طظلون‬

‫(‪٤ٍٗ )1‬ي ٓ٘وخهش ‪. 107 ٙ ّ .ّ .‬‬
‫(‪)2‬ػزي حٌَُ‪ ْ٣‬حُؼِ‪ ١ٞ‬حُٔيؿَ‪ ١‬حَُٔأس ر‪ ٖ٤‬أكٌخّ حُلو‪ ٝ ٚ‬حُيػ‪ٞ‬س اُ‪ ٠‬حُظـ‪٤ٓ َ٤٤‬زؼش ك‪٠‬خُش حُٔلٔي‪٣‬ش حُ‪٤‬زؼش حأل‪. 180 ٙ 1999 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ ) 3‬ػزي حُ‪ٜ‬خى‪ ١‬ر‪١ٞ‬خُذ كو‪ٞ‬م حألَٓس ‪ ٝ‬طلَ‪ َ٣‬حَُٔأس ٓ‪٤‬زؼش حُ٘ـخف حُـي‪٣‬يس حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء حُ‪٤‬زؼش حأل‪. 87 ٙ 2005 ٠ُٝ‬‬
‫(‪٤ٍٗ )4‬ي ٓ٘وخهش ّ ‪. 107 ٙ ّ .‬‬
‫(‪ )5‬هخُي رَؿخ‪. 50 ٙ ّ. ّ ١ٝ‬‬
‫(‪ٍ )6‬كؼض كٔخٕ ح ٓالّ ‪ ٝ‬كو‪ٞ‬م حُ٘ٔخء طَؿٔش ؿ‪ٜ‬خى حُـ٘ي‪ ١‬ىحٍ حُل‪ٜ‬خى َُِ٘٘ ‪ ٝ‬حُظ‪٣ُٞ‬غ ىٓ٘ن‪ .‬حُ‪٤‬زؼش حأل‪. 86 ٙ 1998 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ ) 7‬حُلٖٔ ٍك‪ ٞ‬حُ٘ظخّ حُوخٗ‪ُِِٝ ٢ٗٞ‬حؽ ٓلخ‪ُٝ‬ش ك‪ ٢‬حُظؤ‪ٍٞ٘٘ٓ َ٤ٛ‬حص حُٔـِش حُٔـَر‪٤‬ش ُإلىحٍس حُٔلِ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُظ٘ٔ‪٤‬ش ٓ‪٤‬زؼش حُٔؼخٍ ‪٣‬ق‬
‫حُـي‪٣‬يس حَُرخ‪ ١‬حُ‪٤‬زؼش حأل‪.324 ٙ 2007 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ )8‬هخُي رَؿخ‪. 51 ٙ ّ. ّ ١ٝ‬‬
‫(‪ ) 9‬أر‪ ٞ‬حُ‪٤ُٞ‬ي ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ٍٗي ريح‪٣‬ش حُٔـظ‪ٜ‬ي ‪ٜٗ ٝ‬خ‪٣‬ش حُٔوظ‪ٜ‬ي حُـِء حُؼخٗ‪ ٢‬ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ‪٤‬ش ر‪َٝ٤‬ص ُز٘خٕ حُ‪٤‬زؼش حُؼخَٗس‬
‫‪ٛ1408‬ـ ‪.6 ٝ 5 ٙ ّ 1988‬‬
‫(‪ )10‬ػزي حٌَُ‪ٜٗ ْ٣‬ز‪َٗ ٕٞ‬ف ٓي‪ٗٝ‬ش حألك‪ٞ‬حٍ حُ٘و‪٤ٜ‬ش حُـِء حأل‪٤ٓ ٍٝ‬زؼش حُٔؼخ ٍ‪٣‬ق حُـي‪٣‬يس حَُرخ‪.١‬حُ‪٤‬زؼش حُؼخٗ‪٤‬ش ‪.65 ٙ 1987‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ ٌٙٛ‬حأل‪٤ِٛ‬ش رزِ‪ٞ‬ؽ ًَ ٖٓ حُِ‪ٝ‬ؽ ‪ٝ‬حُِ‪ٝ‬ؿش ٖٓ حَُٗي حُوخٗ‪ –٢ٗٞ‬ػٔخٕ ػَ٘س ٓ٘ش‪ٓ -‬ظٔظؼ‪ٖ٤‬‬
‫رو‪ٞ‬ح‪ٔٛ‬خ حُؼوِ‪٤‬ش‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ ١َٗٝ‬حُظٔظغ رخُو‪ ٟٞ‬حُؼوِ‪٤‬ش أَٓ ‪ ١ٍَٟٝ‬طوظ‪ ٚ٤٠‬حُ‪ٜ‬لش حُؼوي‪٣‬ش‬

‫ُِِ‪ٝ‬حؽ ‪ٔٓٝ‬ؤُش طلي‪٣‬ي ٖٓ ٓؼ‪٘٤‬ش ُِٔٔخف رخُِ‪ٝ‬حؽ ٗـي‪ٛ‬خ أ‪٠٣‬خ ػ٘ي حُظَ٘‪٣‬ؼخص حُٔوخٍٗش‬
‫(‪)2‬‬

‫حُظ‪ ٢‬طظلن حُ‪ ّٞ٤‬ػِ‪٘ٓ ٠‬غ ُ‪ٝ‬حؽ حُ‪ٜ‬ـخٍ‬

‫كوي ‪ٍٝ‬ى ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪ ٖٓ 7‬هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس‬

‫حُـِحثَ‪ " :)3(١‬طٌظَٔ أ‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ ٢‬حَُؿَ ‪ٝ‬حَُٔأس رظٔخّ ‪٘ٓ 19‬ش " ك‪ ٢‬ك‪ٗ ٖ٤‬ـي إٔ‬
‫حَُٔ٘ع حُظ‪ ٢ٔٗٞ‬هي كيى أ‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ ٢‬حُل‪ َٜ‬حُوخْٓ رخُ٘ٔزش ُِ٘ٔخء ك‪٘ٓ17 ٢‬ش‬
‫‪ٝ‬ك‪٘ٓ 20 ٢‬ش رخُ٘ٔزش َُِؿخٍ‬

‫(‪)4‬‬

‫‪ٝ‬كيى‪ٛ‬خ هخٗ‪ ٕٞ‬حألك‪ٞ‬حٍ حُ٘و‪٤ٜ‬ش حألٍىٗ‪ ٢‬ك‪٘ٓ 16٢‬ش‬

‫رخُ٘ٔزش ُِوخ‪١‬ذ ‪٘ٓ 15ٝ‬ش رخُ٘ٔزش ُِٔو‪ٞ٤‬رش (‪.)5‬‬
‫كخَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬إً ٓ‪ٞ‬حء ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ ّ‪.‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس أ‪ ٝ‬ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس‬
‫‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬ؿَحٍ رؼ‪ ٞ‬حُظَ٘‪٣‬ؼخص حُٔوخٍٗش ؿؼَ ٓ٘خ‪ ١‬حأل‪٤ِٛ‬ش ‪٣‬ظلون رخًظٔخٍ ٖٓ ٓؼ‪٘٤‬ش‬
‫كخُل‪ َٜ‬حُؼخٖٓ(‪.ّ ٖٓ )6‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس ًخٕ ‪ ِ٤ٔ٣‬ر‪ ٖ٤‬أ‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ ُي‪ ٟ‬حُـ٘ٔ‪ ٖ٤‬كليى‪ٛ‬خ‬
‫كليى‪ٛ‬خ ك‪٘ٓ 18 ٢‬ش رخُ٘ٔزش ًٌَُِ ‪٘ٓ 15ٝ‬ش رخُ٘ٔزش ُألٗؼ‪ ٠‬أٓخ ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس كوي ٓ‪ٞ‬ص‬
‫ر‪ ٖ٤‬حُ‪َ٤‬ك‪ ٖ٤‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حألَٓ‬

‫(‪)7‬‬

‫اً أهٌص ك‪ ٢‬اػزخص ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ رخُٔ٘‪ ٍٜٞ‬ػ٘ي حُٔخٌُ‪٤‬ش‬

‫‪٘ٓ 18 ٞٛٝ‬ش اً إٔ حُٔ٘‪ ٍٜٞ‬ػ٘ي‪ ْٛ‬إٔ طلي‪٣‬ي أ‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ طٌ‪ ٕٞ‬رخُزِ‪ٞ‬ؽ ‪ٍٜٞ٥ٝ‬‬
‫ػالٓخط‪ ٚ‬أٓخ ػ٘ي حٗظلخء ‪ ٌٙٛ‬حُؼالٓخص ك‪٣ ْٜ‬ليى‪٘ٓ 18 ٖٓ ٕٝ‬ش ًؤه‪ ُٖٔ ٖٓ ٠ٜ‬ال‬
‫‪٣‬لظِْ(‪. )8‬‬
‫ٌُٖ ٓخًح ػٖ ٓ‪ َ٤ٜ‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ حٌُ‪ ١‬طوِق ك‪ ١َٗ ٚ٤‬حُٖٔ حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ ٚ٤‬ك‪٢‬‬
‫حُٔي‪ٗٝ‬ش ؟ كخَُٔك‪ ّٞ‬ػالٍ حُلخٓ‪ َٟ٣ ٢‬إٔ طوِق ػ٘‪ َٜ‬حُٖٔ ال ‪٣‬ز‪ َ٤‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ‬
‫َٗػخ ألٗ‪ ٚ‬ال ‪٣‬ؼظزَ ًٍ٘خ ‪ٝ‬ال َٗ‪ٛ ١‬لش رَ ‪ٗ ١َٗ ٞٛ‬لخً ُِؼوي ٓٔخ ‪ٞ٣‬هق حُؼوي ػٖ‬
‫حُظ٘ل‪ ٌُٖ ٌ٤‬ال ‪٣‬ز‪ٝ ِٚ٤‬ال ‪٣‬ؼَ‪ُ ٟٚ‬إلُـخء‬

‫(‪)9‬‬

‫ك‪ ٢‬ك‪ َٟ٣ ٖ٤‬حُيًظ‪ ٍٞ‬أكٔي حُؤِ‪ ٢٘٤‬إٔ‬

‫(‪ )1‬حُٔخىس ‪ ّ ٖٓ 19‬أ ‪.‬‬
‫(‪)2‬ػزيحُوخُن أكٔي‪ ٕٝ‬حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ ٝ‬حُ‪٤‬الم ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ىٍحٓش ٓوخٍٗش ٓغ أكٌخّ حُلو‪ ٚ‬ح ٓالٓ‪ ٝ ٢‬ه‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬ى‪ ٍٝ‬حُٔـَد حُؼَر‪ٝ ٢‬‬
‫حالطلخه‪٤‬خص حُي‪٤ُٝ‬ش ‪٤ٓ.‬زؼش ‪ٞ١‬د رَ‪ ْ٣‬حَُرخ‪ ١‬حُ‪٤‬زؼش حأل‪.131 ٙ 2006 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ )3‬حُوخٗ‪ٍ ٕٞ‬هْ ‪ 09-05‬حُٔئٍم ك‪ٓ 4 ٢‬خ‪ َ٘ٗ . 2005 ٞ٣‬ىحٍ حُ٘ـخف ٌُِظخد حُـِحثَ ‪. 2006‬‬
‫(‪ )4‬حَُٔٓ‪ ّٞ‬ػيى ‪ُ٘ٔ 1‬ش ‪ 1964‬حُٔئٍم ك‪ 21 ٢‬أرَ‪ . 1964 َ٣‬حُٔ‪ٜ‬خىم ػِ‪ ٚ٤‬رخُوخٗ‪ ٕٞ‬ػيى ‪ 1‬أرَ‪ُ٘ٔ َ٣‬ش ‪. 1964‬‬
‫(‪ )5‬حُٔخىس ‪ ٖٓ 5‬م حألف‪ ٕ.‬حألٍىٗ‪ٍ ٢‬هْ ‪ُ٘ٔ 61‬ش ‪ 1976‬حُٔ٘٘‪ ٍٞ‬رخُـَ‪٣‬يس حَُٓٔ‪٤‬ش ػيى ‪ 2668‬رظخٍ‪٣‬ن ‪2756 ٙ 1976-12 -1‬‬
‫أ‪ٛ‬زق هخٗ‪ٗٞ‬خ ىحثٔخ رٔ‪ٞ‬ؿذ ح ػالٕ حُٔ٘٘‪ ٍٞ‬رخُـَ‪٣‬يس حَُٓٔ‪٤‬ش ‪ 4149‬رظخٍ‪٣‬ن ‪1358 ٙ 1996-09-16‬‬
‫(‪ )6‬ؿخء رخُل‪.ّ ٖٓ 8 َٜ‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس‪" :‬طٌظَٔ أ‪٤ِٛ‬ش حٌُ٘خف ك‪ ٢‬حُلظ‪ ٠‬رظٔخّ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س كخٕ ه‪٤‬ق حُؼ٘ض ٍكغ حألَٓ اُ‪ ٠‬حُوخ‪ ٝ ٢ٟ‬ك‪ ٢‬حُلظخس‬
‫حُلظخس رظٔخّ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ حُؼَٔ"‬
‫(‪ )7‬حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 19‬أ ‪.‬‬
‫(‪ )8‬ػزي هللا رٖ حُ‪٤‬خ‪ َٛ‬حُٔ‪. 87 ٙ ّ .ّ ٢ٓٞ‬‬
‫(‪ )9‬ػالٍ حُلخٓ‪ ٢‬حُظوَ‪٣‬ذ َٗف ٓي‪ٗٝ‬ش حألك‪ٞ‬حٍ حُ٘و‪٤ٜ‬ش حٌُظخرخٕ حأل‪ٝ ٍٝ‬حُؼخٗ‪ ٢‬حَُرخ‪ ( 1986 ١‬د‪. 123 ٙ )١. ّ.‬‬

‫‪17‬‬

‫َٗ‪ ١‬حُٖٔ ٖٓ َٗ‪ٛ ١ٝ‬لش حُؼوي ‪ٝ‬ح هالٍ ر‪ٌٜ‬ح حَُ٘‪ ١‬ػ٘ي حُؼوي ‪٣‬ئى‪ ١‬اُ‪ ٠‬كٔخى‬
‫حُؼوي ‪٣ٝ‬لٔن هزَ حُيه‪ٝ ٍٞ‬رؼي‪ٝ ٙ‬ك‪ ٚ٤‬حُٔٔٔ‪ ٖٓ ٠‬حُ‪ٜ‬يحم رؼي حُيه‪٣ٝ ٍٞ‬وغ ‪ٌٛ‬ح حُلٔن‬
‫ر‪٤‬الم ه‪٤‬خٓخ ػِ‪ ٠‬حُؼوي حُٔوظِق ك‪ ٢‬كٔخى‪ٓٝ ٙ‬خ ‪٘٣‬ـْ ػ٘‪ ٖٓ ٚ‬آػخٍ ؿ‪ َ٤‬أٗ‪ ٚ‬ك‪ٗ ٢‬لْ‬
‫حُ‪ٞ‬هض حٗظوي كٌَس ٓآٍ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ حٌُ‪٣ ١‬زَّ ى‪ ٖٓ ٕٝ‬حَُٗي اُ‪ ٠‬حُلٔن ‪ َٟ٣ٝ‬أٗ‪ ٚ‬اًح‬
‫ًخٕ ال ري ٖٓ طوَ‪ َ٣‬حُلٔن ك‪٘٤‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪١َٝ٘ٓ ٌٕٞ٣‬خ ربػخٍط‪ ٚ‬هزَ حُيه‪ ٍٞ‬أ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬كظَس‬
‫ٓؼو‪ُٞ‬ش رؼي رِ‪ٞ‬ؽ حُِ‪ٝ‬ؽ حُٔؼ٘‪ ٢‬رخألَٓ حُٖٔ حُوخٗ‪ُِِٝ ٢ٗٞ‬حؽ رخػظزخٍ إٔ ‪ٌٛ‬ح حُٖٔ طظلون‬
‫(‪)1‬‬

‫ر‪ ٚ‬حأل‪٤ِٛ‬ش حُظ‪ ٢‬طٌٖٔ ٖٓ هز‪ ٍٞ‬أ‪ٍ ٝ‬ك‪ ٞ‬حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫‪ٝ‬اًح ًخٗض ّ‪.‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس ُْ‬

‫طظ‪ ٖٔ٠‬أ‪٣‬ش اٗخٍس ُٔ‪ َ٤ٜ‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔظوِق َُ٘‪ ١‬حُٖٔ ‪ٗٝ‬لْ حألَٓ ٓخٍص ك‪٢‬‬
‫حطـخ‪ٓ ٚٛ‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ‪ٝ‬إ ًخٗض ‪ ٌٙٛ‬حأله‪َ٤‬س طظ‪ٓ ٖٔ٠‬وظ‪٤٠‬خص ‪ ٌٖٔ٣‬حُؼَٔ ر‪ٜ‬خ كو‪٢‬‬
‫ك‪ ٢‬كخُش ٓخ اًح طؼِن حألَٓ ‪٣‬ظلخ‪ َ٣‬أ‪ ٝ‬طيُ‪ ْ٤‬ػِ‪ ٠‬حُ‪َ٤‬ف ح‪٥‬هَ ًب‪ٜ٣‬خٓ‪ٓ ٚ‬ؼال رؤٗ‪ٚ‬‬
‫(‪)2‬‬

‫ٍحٗي‬

‫‪ٝ‬كن ٓخ ‪ٍٝ‬ى رخُٔخىط‪.ّ ٖٓ 66ٝ 63 ٖ٤‬أ‬

‫(‪)3‬‬

‫‪ٝ‬ػِ‪ ٚ٤‬اًح أ‪ ْٛٝ‬أكي حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬ح‪٥‬هَ‬

‫ح‪٥‬هَ رؤٗ‪ٍ ٚ‬حٗي ًخٕ ُِ‪َ٤‬ف ح‪٥‬هَ حُلن ك‪ِ١ ٢‬ذ كٔن ‪ٌٛ‬ح حُِ‪ٝ‬حؽ هزَ حُز٘خء أ‪ ٝ‬رؼي‪ٙ‬‬
‫ػِ‪ ٠‬إٔ ‪ًُ ٌٕٞ٣‬ي ىحهَ أؿَ ٗ‪ ٖٓ ٖ٣َٜ‬طخٍ‪٣‬ن حُؼِْ رخُظيُ‪ ْ٤‬حٌُ‪ ١‬كَ ر‪ٓ ٚ‬غ كو‪ ٚ‬ك‪٢‬‬
‫‪ِ١‬ذ حُظؼ‪ٞ٣ٞ‬‬

‫(‪)4‬‬

‫‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬ؿَحٍ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ٗ ٢‬ـي حَُٔ٘ع حُٔ‪ ٚ٘٣ ١َٜ‬ك‪ ٢‬حُٔخىس‬

‫حُٔخىس ‪ ٖٓ 227‬هخٗ‪ ٕٞ‬حُؼو‪ٞ‬رخص ػِ‪ ٠‬أٗ‪٣ ":ٚ‬ؼخهذ رخُلزْ ٓيس ال طظـخ‪٘ٓ ُٝ‬ظ‪ ٖ٤‬أ‪ ٝ‬رـَحٓش‬
‫ال طِ‪٣‬ي ػِ‪ ٠‬ػالػٔخثش ؿ٘‪ ٖٓ ًَ ٚ٤‬أري‪ ٟ‬أٓخّ حُِٔ‪٤‬ش حُٔوظ‪ٜ‬ش رو‪ٜ‬ي اػزخص رِ‪ٞ‬ؽ أكي‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬حُٖٔ حُٔليىس هخٗ‪ٗٞ‬خ ُ‪٠‬ز‪ ٢‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ أه‪ٞ‬حال ‪٣‬ؼِْ أٗ‪ٜ‬خ ؿ‪ٛ َ٤‬ل‪٤‬لش أ‪ ٝ‬كٍَ‬
‫أ‪ ٝ‬هيّ ُ‪ٜ‬خ أ‪ٍٝ‬حهخ ًٌُي ٓظ‪ٟ ٠‬ز‪ ٢‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ػِ‪ ٠‬أٓخّ ‪ ٌٙٛ‬حأله‪ٞ‬حٍ أ‪ ٝ‬حأل‪ٍٝ‬حم‬
‫‪٣ٝ‬ؼخهذ رخُلزْ أ‪ ٝ‬رـَحٓش ال طِ‪٣‬ي ػِ‪ ٠‬هٔٔٔخثش ؿ٘‪ٗ ًَ ٚ٤‬و‪ ٚ‬ه‪ ُٚٞ‬حُوخٗ‪٤ِٓ ٕٞ‬ش‬
‫‪ٟ‬ز‪ ٢‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ اًح ػوي‪٣ ٞٛٝ ٙ‬ؼِْ إٔ أكي ‪َ١‬ك‪٣ ُْ ٚ٤‬زِؾ حُٖٔ حُٔليىس ك‪ ٢‬حُوخٗ‪.)5(" ٕٞ‬‬
‫"(‪.)5‬‬
‫(‪ )1‬أ كٔي حُؤِ‪ ٢٘٤‬حُظؼِ‪٤‬ن ػِ‪ ٠‬هخٗ‪ ٕٞ‬حألك‪ٞ‬حٍ حُ٘و‪٤ٜ‬ش حُـِء حأل‪ َ٘ٗ ٍٝ‬ىحٍ حُٔؼَكش حَُرخ‪ ١‬حُ‪٤‬زؼش حُؼخُؼش ‪. 242 ٝ 182 ٙ 1994‬‬
‫(‪ )2‬آٓ‪٤‬ش ر٘ؼِ‪ ًَِٓ ٢‬حُوخ‪ َٛ‬ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ٖٓ هالٍ ًظخر‪ ٢‬حأل‪٤ِٛ‬ش ‪ٝ‬حُ٘‪٤‬خرش حَُ٘ػ‪٤‬ش ٍٓخُش ُظ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬خ حُٔؼٔوش ك‪٢‬‬
‫حُوخٗ‪ ٕ ٞ‬حُوخ‪ٝ ٙ‬كيس هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُٔـَر‪ٝ ٢‬حُٔوخٍٕ ؿخٓؼش ػزي حُٔخُي حُٔؼي‪٤ًِ ١‬ش حُلو‪ٞ‬م ‪٘١‬ـش حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪.36 ٙ 2006-2005‬‬
‫(‪ )3‬ؿخء رخُٔخىس ‪ ّ ٖٓ 63‬أ ‪ ٌَُِٙٔ ٌٖٔ٣ ":‬أ‪ ٝ‬حُٔيُْ ػِ‪ ٖٓ ٚ٤‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬ر‪ٞ‬هخثغ ًخٕ حُظيُ‪ ْ٤‬ر‪ٜ‬خ ‪ ٞٛ‬حُيحكغ اُ‪ ٠‬هز‪ ٍٞ‬حُِ‪ٝ‬حؽ أ‪ ٝ‬حٗظَ‪ٜ١‬خ‬
‫‪َٛ‬حكش ك‪ ٢‬حُؼوي إٔ ‪ِ٤٣‬ذ كٔن حُِ‪ٝ‬حؽ هزَ حُز٘خء ‪ٝ‬رؼي‪ ٙ‬هالٍ أؿَ ال ‪٣‬ظؼي‪ُٝ ّٞ٣ ٖٓ ٖ٣َٜٗ ٟ‬حٍ ح ًَح‪ ٖٓٝ ٙ‬طخٍ‪٣‬ن حُؼِْ رخُظيُ‪ٓ ْ٤‬غ‬
‫كو‪ ٚ‬ك‪ِ١ ٢‬ذ حُظؼ‪ٜٗ ٝ "ٞ٣ٞ‬ض حُٔخىس ‪ 66‬أ‪٠٣‬خ‪" :‬حُظيُ‪ ْ٤‬ك‪ ٢‬حُل‪ ٍٜٞ‬ػِ‪ ٠‬ح ًٕ أ‪ٜٗ ٝ‬خىس حٌُلخءس حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜٔ٤‬خ ك‪ ٢‬حُز٘ي‪ٖٓ 6-5 ٖ٣‬‬
‫حُٔخىس حُٔخر وش أ‪ ٝ‬حُظِٔ‪ٜٔ٘ٓ ٚ‬خ ط‪٤‬زن ػِ‪ ٠‬كخػِ‪ٝ ٚ‬حُٔ٘خًٍ‪ٓ ٖ٤‬ؼ‪ ٚ‬أكٌخّ حُل‪ ٖٓ 366 َٜ‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُـ٘خث‪ ٢‬ر‪ِ٤‬ذ ٖٓ حُٔظ‪ٍَ٠‬‬
‫‪٣‬و‪ُِٔ ٍٞ‬يُْ ػِ‪ ٖٓ ٚ٤‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬كن ‪ِ١‬ذ حُلٔن ٓغ ٓخ ‪٣‬ظَطذ ػٖ ًُي ٖٓ حُظؼ‪٠٣ٞ‬خص ػٖ حُ‪."ٍَ٠‬‬
‫(‪ )4‬آٓ‪٤‬ش ر٘ؼِ‪. 37 ٙ ّ.ّ ٢‬‬
‫(‪ٓ )5‬لٔي ػِٓ‪ ٢‬حُزٌَ‪.190 ٙ ّ. ّ ١‬‬

‫‪18‬‬

‫ك‪ٞ‬كن ٓخ ٓزن ٗـي إٔ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬هي أكٖٔ ‪٘ٛ‬ؼخ ػ٘ي طلي‪٣‬ي‪ ُٖٔ ٙ‬حُِ‪ٝ‬حؽ‬
‫ألٕ ًُي ‪٣‬يهَ ك‪ ٢‬رخد حُٔ‪٤‬خٓش حَُ٘ػ‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬ط‪ٜ‬يف اُ‪ ٠‬طلو‪٤‬ن ا‪ٛ‬الف حؿظٔخػ‪٣ ٢‬ظٔؼَ‬
‫رخألٓخّ ك‪ٓ ٢‬وخ‪ٓٝ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔزٌَ‬

‫(‪)1‬‬

‫اال أٗ‪ ٚ‬اًح ًخٕ ك‪ ٢‬طلي‪٣‬ي ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ ٓ‪ٜ‬خُق ال‬

‫طٌَ٘ كبٕ حُٔزخُـش ك‪َٓ ٢‬حػخط‪ ٚ‬أ‪َٟ‬حٍ أٗي ‪ٝ‬ىٍء حُٔلٔيس ٓويّ ػِ‪ ٠‬ؿِذ حُٔ‪ِٜ‬لش‬

‫(‪)2‬‬

‫ألٗ‪ ٚ‬هي ط‪ٞ‬ؿي ٓزٍَحص ٓ‪ٟٞٞ‬ػ‪٤‬ش ‪ٝ‬أٓزخد كو‪٤‬و‪٤‬ش طٔٔق رِ‪ٝ‬حؽ حُلظ‪ٝ ٠‬حُلظخس هزَ حُٖٔ‬
‫حًٌُٔ‪ٝ ٍٞ‬طلون حُٔ‪ِٜ‬لش حُٔظ‪ٞ‬هخس ٖٓ طلي‪٣‬ي ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ ٢‬ػٔخٕ ػَ٘س ٓ٘ش ٌُُي كوي‬
‫(‪)3‬‬

‫ه‪ ٍٞ‬حَُٔ٘ع ُوخ‪ ٢ٟ‬حألَٓس حٌُِٔق رخُِ‪ٝ‬حؽ إٔ ‪٣‬ؤًٕ ر‪ٌٜ‬ح حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٚ‬‬

‫حالٓظؼ٘خء ‪ٓ ٞٛٝ‬خ ٓ٘ظ‪َ٤‬م اُ‪ ٚ٤‬ك‪ ٢‬حُٔ‪ِ٤‬ذ حُٔ‪ٞ‬حُ‪. ٢‬‬

‫بل ط ث بلطةنِ‪ :‬فسخ جةت بالسسطنةء لضًبظ من ىم دًن سن بألى ْد‪.‬‬
‫ٍؿْ إٔ طلي‪٣‬ي ٖٓ حُِ‪ٝ‬حؽ رخُٔؼ٘‪ ٠‬حُٔخرن ال ‪٣‬ظؼخٍ‪ٓ ٝ‬غ حُ‪ٞ‬حهغ ‪ٝ‬حُٔ٘‪٤‬ن‬
‫‪٤٣ٝ‬خرن حُلو‪٤‬وش ك‪ٓ ٢‬ؼظْ حُلخالص اال أٗ‪٣ ٚ‬وخُل‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬كخالص حٓظؼ٘خث‪٤‬ش حألَٓ حٌُ‪ ١‬ىكغ‬
‫(‪)4‬‬

‫رخَُٔ٘ع اُ‪ ٠‬ػيّ ٓؼخِٓش ًَ حألٗوخ‪ ٙ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش ر٘لْ حُٔؼخِٓش‬

‫ك‪٤‬غ ٓ٘ق‬

‫ُوخ‪ ٢ٟ‬حألَٓس حٌُِٔق رخُِ‪ٝ‬حؽ ح ًٕ رِ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ ٖ٣َٛ‬ا‪ٔ٣‬خٗخ ٓ٘‪ٝ ٚ‬حهظ٘خػخ رؤٗ‪ٞٓ ٚ‬ف‬
‫‪٣‬ويٍ حُلخالص ‪٣ٝ‬ظوٌ حُوَحٍ حُٔ٘خٓذ حٌُ‪ٞ٣ ١‬كن ر‪ ٖ٤‬حأل‪ٝ َٛ‬حالٓظؼ٘خء ‪ًُٝ‬ي رٔوٍَ‬
‫(‪)5‬‬

‫ٓؼَِ ‪٣‬ز‪ ٖ٤‬ك‪ ٚ٤‬حُٔ‪ِٜ‬لش ‪ٝ‬حألٓزخد حُٔزٍَس ٌُُي‬

‫‪ٝ‬كن ٓخ ؿخء رخُٔخىط‪ٖٓ 21ٝ 20 ٖ٤‬‬

‫ّ ‪.‬أ كوَ‪ٝ‬ؽ حَُٔ٘ع ػٖ حُوخػيس حأل‪٤ِٛ‬ش ُٖٔ حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حُٔٔخف رؼي ًُي رخُِ‪ٝ‬حؽ ى‪ٕٝ‬‬
‫حُٖٔ حُٔليىس َٗػخ َٓحػخس ٓ٘‪ُ ٚ‬ؼخىحص حُٔـظٔغ ‪ٝ‬ألٓزخد ‪ٝ‬ى‪ٝ‬حكغ أهَ‪ٌٖ٣ ُْ ٟ‬‬
‫هَ‪ٝ‬ؿخ ِٓز‪٤‬خ أ‪ ٝ‬حٓظٔالٓ‪٤‬خ ‪ٝ‬اٗٔخ ‪ ٞٛ‬هَ‪ٝ‬ؽ ٓو‪٤‬ي رٔـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حَُ٘‪ٝ ١ٝ‬حُ‪ٞ٠‬حر‪٢‬‬

‫(‪)6‬‬

‫حُظ‪ ٢‬طـؼَ ٖٓ ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ َٛ‬حٓظؼ٘خءح ال ‪٣‬ئًٕ ر‪ ٚ‬اال ُِ‪ٍَٝ٠‬س ‪ٝ‬حُٔ‪ِٜ‬لش حُؼخرظش –‬
‫بلفقشخ بألًلَ – ‪ٍٝ ٌُٖ ،‬ؿْ ؿَ ‪ ٌٙٛ‬حُ‪ٞ٠‬حر‪ ٢‬حُظ‪ٟٝ ٢‬ؼ‪ٜ‬خ حَُٔ٘ع ٗظٔخءٍ ػٖ ‪ٝ‬حهغ‬
‫ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ٖ٣َٛ‬؟ ٖٓ هالٍ طو‪٘ٔ٤٤‬خ ُإلك‪ٜ‬خءحص ‪ٝ‬حُٔزٍَحص حُٔؼظٔي ػِ‪ٜ٤‬خ ُٔ٘ق ح ًٕ‬
‫‪ًٌٝ‬ح ٓ‪ ٌٙٛ َ٤‬حُٔٔ‪َ٤‬س حٗ‪٤‬الهخ ٖٓ ػ‪٘٤‬ش ٖٓ حُٔلخًْ ك‪ َٜ‬كو‪٤‬وش إٔ ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ٖ٣َٛ‬‬
‫أ‪ٛ‬زق هخػيس ريال ٖٓ إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حٓظؼ٘خءح ؟‪ -‬بلفقشخ بلطةنْد‪.-‬‬
‫(‪ )1‬ػالٍ حُلخٓ‪ ٢‬حُظوَ‪٣‬ذ ّ ‪.132 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )2‬ػزي حُِ‪٤٤‬ق حُظـِ‪ٝ‬ط‪ ٢‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ر‪٤ٌِٗ ٖ٤‬ش حٌُظخرش ‪ٝ‬اٌٗخُ‪٤‬ش ح ػزخص ٍٓخُش ُ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬خ حُٔؼٔوش ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخ‪ٝ ٙ‬كيس‬
‫هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُٔـَر‪ٝ ٢‬حُٔوخٍٕ ؿخٓؼش ػزي حُٔخُي حُٔؼي‪٤ًِ ١‬ش حُلو‪ٞ‬م ر‪٘٤‬ـش حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪.2 ٙ 2006-2005‬‬
‫(‪ َ٣ُٝ ٍٞ٘٘ٓ )3‬حُؼيٍ ػيى ‪. ّ.ّ 2 ّ 44‬‬
‫(‪ )4‬ط٘‪ٞ٤‬حٍ ؿ‪٤‬ال ُ‪. 20 ٙ ّ ّ ٢‬‬
‫(‪ٗ )5‬لْ حُٔ٘٘‪ ٍٞ‬حُٔخرن ‪.‬‬
‫(‪ )6‬ػزي حُؼِ‪ٓ ِ٣‬ؼي ّ ّ ‪. 97 ٙ‬‬

‫‪19‬‬

‫حُلوَس حأل‪ :٠ُٝ‬ى‪ٝ‬حكغ حَُٔ٘ع ‪ُِ ٚ١َٝٗٝ‬ظَه‪ ٚ٤‬رِ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪.ٖ٣َٛ‬‬
‫حُوخػيس حُؼخٓش إٔ حُِ‪ٝ‬حؽ ال ‪٘٣‬ؼوي ‪ٛ‬ل‪٤‬لخ اال رؼي إٔ طظلون ك‪َ١ ٢‬ك‪ ٚ٤‬حأل‪٤ِٛ‬ش‬
‫حُالُٓش ‪ًٝ‬خٕ ‪ٍٝ‬حء طوَ‪ ٌٙٛ َ٣‬حُوخػيس ٖٓ ‪َ١‬ف حَُٔ٘ع حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حُؼ‪ٞ‬حَٓ‬

‫(‪)1‬‬

‫اال إٔ‬

‫‪ٌٛ‬ح حأله‪ َ٤‬هَؽ حٓظؼ٘خءح ػٖ ‪ ٌٙٛ‬حُوخػيس ‪ٝ‬أهَ آٌخٗ‪٤‬ش ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ٓ َٛ‬ؼظٔيح ػِ‪٠‬‬
‫ٓؼ‪٤٤‬خص ػِٔ‪٤‬ش ك‪ ٢‬طوَ‪ٌٛ َ٣‬ح حالٓظؼ٘خء – أًال – ‪ٝ‬رٔخ إٔ ‪ ٌٙٛ‬ح ٌٓخٗ‪٤‬ش ك‪ ٢‬ح ًٕ رِ‪ٝ‬حؽ‬
‫حُوخ‪ ٖ٣َٛ‬طٌَ٘ حٓظؼ٘خء كبٕ حَُٔ٘ع ُْ ‪٣‬ـؼَ حألَٓ ٓلظ‪ٞ‬كخ ػِ‪َٜٓ ٠‬حػ‪ٝ ٚ٤‬اٗٔخ ه‪٤‬ي‪ٙ‬‬
‫رٔـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حَُ٘‪ - ١ٝ‬ضةنْة ‪.‬‬

‫أًال ‪ :‬دًبفغ بل ششع ل س ةح جضًبظ من ىم دًن سن بألى ْد‪.‬‬
‫اًح ًخٕ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬هي أكٖٔ ‪٘ٛ‬ؼخ ك‪ٝ ٖ٤‬كي ٖٓ أ‪٤ِٛ‬ش ُ‪ٝ‬حؽ حُلظ‪ٝ ٠‬حُلظخس‬
‫ك‪ ٢‬رِ‪ٞ‬ؽ ‪ 18‬ػَ٘س ٓ٘ش‬

‫(‪)2‬‬

‫اال أٗ‪ٍٝ ٚ‬ؿْ ٓخ ك‪ِٜٓ ٖٓ ٚ٤‬لش ال طـلي كبٗ‪ ١ٞ٤٘٣ ٚ‬ػِ‪٠‬‬

‫رؼ‪ ٞ‬حُؼ‪ٞ٤‬د حألَٓ حٌُ‪ ١‬ىكغ رخَُٔ٘ع اُ‪ ٠‬حُوَ‪ٝ‬ؽ ػٖ ‪ٌٛ‬ح حأل‪ٝ َٛ‬حُٔٔخف رِ‪ٝ‬حؽ‬
‫حُوخ‪ ٌٙٛٝ ٖ٣َٛ‬حُٔٔخُش حأله‪َ٤‬س حهظِلض ك‪ٜ٤‬خ آٍحء حُلو‪ٜ‬خء كز‪ٔ٘٤‬خ ً‪ٛ‬ذ حطـخ‪ ٙ‬اُ‪ ٠‬ػيّ‬
‫‪ٛ‬لش ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ًٛ َٛ‬ذ كَ‪٣‬ن آهَ اُ‪ٛ ٠‬لظ‪٤٣َٗ ٚ‬ش إٔ ‪٣‬ـ‪ ِٙ٤‬حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪٢‬‬
‫‪ٓ ٌَُٝ‬زٍَحط‪ ٚ‬حُظ‪ ٢‬حػظٔي ػِ‪ٜ٤‬خ‬

‫(‪)3‬‬

‫‪ ٝ‬حُؼ‪ٞ‬حَٓ حُٔؼظٔي ػِ‪ٜ٤‬خ ُِٔٔخف رِ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ ٖ٣َٛ‬طظٔؼَ ك‪:٢‬‬
‫‪ 1‬ـ إٔ ٓ٘غ حُِ‪ٝ‬حؽ هزَ ‪ٌٛ‬ح حُٖٔ هي ‪٣‬ؼَ‪ ٝ‬حُ٘زخد ُِ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ع ك‪ ٢‬حُِٗخ حٌُ‪ ١‬كَٓ‪ٚ‬‬
‫ح ٓالّ ‪ٝ‬حٌُ‪٣ ١‬ظَطذ ػِ‪ ٚ٤‬حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حأله‪٤‬خٍ ‪ٝ‬حألَٓح‪ ٝ‬حُـٔٔ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُ٘لٔ‪٤‬ش‬

‫(‪)4‬‬

‫ه‪ٜٛٞ‬خ ك‪ٌٛ ٢‬ح حُؼ‪ َٜ‬حٌُ‪ً ١‬ؼَ ك‪ ٚ٤‬حالهظال‪ ١‬ر‪ ٖ٤‬حَُؿخٍ ‪ٝ‬حُ٘ٔخء ك‪ ٢‬ؿٔ‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خى‪ٖ٣‬‬

‫(‪ٓ )1‬زن حُظ‪َ٤‬م اُ‪ ٌٙٛ ٠‬حُؼ‪ٞ‬حَٓ ك‪ ٢‬حُلوَس حأل‪ ٖٓ ٠ُٝ‬حُٔ‪ِ٤‬ذ حأل‪ٌٛ ٖٓ ٍٝ‬ح حُٔزلغ ‪.‬‬
‫(‪ ٝ )2‬رٌُي ‪ ٌٕٞ٣‬هي هخُق ٓوظ‪٤٠‬خص ّ‪.‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس حُظ‪ً ٢‬خٗض طٔ٘ق ‪ٌٛ‬ح حالٓظؼ٘خء ك‪ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ ى‪ ٖٓ ٕٝ‬حَُٗي حُوخٗ‪ُِ ٢ٗٞ‬لظ‪ ٠‬كو‪ ٢‬ـ حُل‪َٜ‬‬
‫حُؼخٖٓ ـ ‪ ٞٛٝ‬كٌْ ٓؼو‪ ٍٞ‬ألٕ حُٖٔ حُظ‪ً ٢‬خٗض ٓليىس َُِٔأس ك‪ ٢‬هٔٔش ػَ٘س ٓ٘ش ‪٣‬ؼظزَ ٓ٘خ ٓ٘ول‪٠‬خ كال ‪٘٣‬زـ‪ ٢‬طول‪ ٚ٠٤‬اُ‪ ٠‬أهَ ٖٓ ًُي‬
‫كٔخ‪٣‬ش ُ‪ٜ‬لش حُِ‪ٝ‬ؿش ‪ٓ ٝ‬الٓظ‪ٜ‬خ ‪.‬‬
‫ػزي حٌَُ‪ٜٗ ْ٣‬ز‪. 66 ٙ ّ ّ ٕٞ‬‬
‫(‪ُ ) 3‬إل‪١‬الع ػِ‪ ٠‬ؿَ ‪ ٌٙٛ‬ح‪ٍ٥‬حء رظل‪ َ٤ٜ‬حٗظَ آٓ‪٤‬ش ر٘ؼِ‪. 18 ٝ 17 ٝ16 ٝ15 ٙ ّ ّ ٢‬‬
‫(‪ )4‬ػزي هللا رٖ حُ‪٤‬خ‪ َٛ‬حُٔ‪. 88 ٝ 87 ٙ ّ ّ ٢ٓٞ‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ٝ‬رخأله‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُلخُش حُظ‪٣ ٢‬ل‪ َٜ‬ك‪ٜ٤‬خ حُزِ‪ٞ‬ؽ هزَ حُٖٔ حُٔليىس هخٗ‪ٗٞ‬خ ُِِ‪ٝ‬حؽ ألٕ ك‪٢‬‬
‫ًُي ٓلخٍرش ُِلٔخى ‪ٝ‬اػخٗش ُز٘خء حألَٓ ػِ‪ ٠‬أٓخّ حَُحر‪٤‬ش حَُ٘ػ‪٤‬ش(‪. )1‬‬
‫‪ 2‬ـ أ‪٠٣‬خ ٍحػ‪ ٠‬حَُٔ٘ع ٖٓ هالٍ ‪ٌٛ‬ح حُٔوظ‪ ٠٠‬حُؼخَٓ حُز‪٤‬ج‪ ٢‬حٗ‪٤‬الهخ ٖٓ ً‪ٕٞ‬‬
‫إٔ أر٘خء حُٔ٘خ‪١‬ن حُلخٍس ػخىس ٓخ ‪ٌ٣‬ظَٔ رِ‪ٞ‬ؿ‪ ْٜ‬ؿ٘ٔ‪٤‬خ ك‪ٓ ٖٓ ٢‬زٌَس رَ أًؼَ ٖٓ ‪ٌٛ‬ح‬
‫حُو‪ٗ ٍٞ‬ـي إٔ حُٔ٘خم حُلخٍ ‪٣‬ئػَ أ‪٠٣‬خ ػِ‪ ٠‬حُ٘زن حُـ٘ٔ‪٣ٝ ٢‬و‪ٔٓ ٚ٣ٞ‬خ ‪٣‬لَٔ ‪٥‬خ‪َٛ‬س‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔزٌَ ك‪ ٢‬طِي حُٔ٘خ‪١‬ن رَ إ ‪٘ٛ‬خى ٖٓ حُٔ٘خ‪١‬ن ٓخ ‪٣‬ؼظٔي ٗٔ‪ ٢‬ح ٗظخؽ ك‪ٜ٤‬خ ػِ‪٠‬‬
‫ًؼَس حُ‪٤‬ي حُؼخِٓش ٓٔخ ‪٣‬يكغ ك‪ ٢‬حطـخ‪ٍ ٙ‬ر‪ ٖٓ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ رخُزِ‪ٞ‬ؽ ُ‪ ٌٕٞ٤‬حُٔزذ ‪٘ٛ‬خ‬
‫حهظ‪ٜ‬خى‪٣‬خ ‪٠٣‬خف اُ‪ًُ ٠‬ي ػخَٓ حُي‪ٝ ٖ٣‬حُـَ‪ِ٣‬س ‪ٝ‬حُٔؼ‪ ٢‬اُ‪ ٠‬ط‪٣ٌٜ‬ز‪ٜ‬خ ‪ٝ‬طو٘‪ٜ٘٤‬خ ‪ٌٙٛٝ‬‬
‫ًِ‪ٜ‬خ ػ‪ٞ‬حَٓ ٓ‪ٟٞٞ‬ػ‪٤‬ش ُْ ‪ٔ٣‬ظؼ٘‪ٜ‬خ ح ٓالّ ٖٓ حػظزخٍ‪. )2(ٙ‬‬
‫‪ 3‬ـ أ‪٠٣‬خ ‪ٌٛ‬ح حُٔوظ‪ ٠٠‬حٌُ‪ ٚٗ ١‬ػِ‪ ٚ٤‬حَُٔ٘ع ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 20‬أ هي طز٘ظ‪ٚ‬‬
‫حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حالطلخه‪٤‬خص حُي‪٤ُٝ‬ش حُظ‪ٍ ٢‬حػض رؼ‪ ٞ‬حُو‪٤ٜٛٞ‬خص ‪ٔٓٝ‬لض ُِي‪ ٍٝ‬رخُِ٘‪ٍٝ‬‬
‫ػٖ ‪ٌٛ‬ح حُٖٔ ٓظ‪ ٠‬حهظ‪٠‬ض حُ‪ٍَٝ٠‬س ًُي ‪ٝ‬ال أىٍ ػِ‪ًُ ٠‬ي ٓخ ٗ‪ٜ‬ض ػِ‪ ٚ٤‬حُٔخىس‬
‫حُؼخٗ‪٤‬ش ٖٓ حطلخه‪٤‬ش حَُ‪ ٠ٟ‬رخُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حُلي حألىٗ‪ ُٖٔ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬طٔـ‪ َ٤‬ػو‪ٞ‬ى حُِ‪ٝ‬حؽ‬
‫حُٔخرن ح ٗخٍس اُ‪ٜ٤‬خ ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬ؿخء ك‪ٜ٤‬خ ‪ ":‬طو‪ ّٞ‬حُي‪ ٍٝ‬حأل‪َ١‬حف ك‪ ٌٙٛ ٢‬حالطلخه‪٤‬خص رخطوخً‬
‫حُظيحر‪ُ َ٤‬ظؼ‪ ٖ٤٤‬كي أىٗ‪ ُٖٔ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬ال ‪٘٣‬ؼوي هخٗ‪ٗٞ‬خ ُ‪ٝ‬حؽ ٖٓ ‪ ْٛ‬ى‪ٌٛ ٕٝ‬ح حُٖٔ ٓخ ُْ‬
‫طوٍَ حُِٔ‪٤‬ش حُٔوظ‪ٜ‬ش ح ػلخء ٖٓ َٗ‪ ١‬حُٖٔ ألٓزخد ؿي‪٣‬ش ُٔ‪ِٜ‬لش حُ‪َ٤‬ك‪ ٖ٤‬حُِٔٓغ‬
‫ُ‪ٝ‬حؿ‪ٜٔ‬خ " ‪ٌٛٝ‬ح ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬إٔ طوَ‪ َ٣‬حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ُِٝ ٢‬حؽ حُوخ‪ً ٖ٣َٛ‬خٓظؼ٘خء ٖٓ حُوخػيس‬
‫(‪.)3‬‬

‫حأل‪٤ِٛ‬ش ال ‪٘٣‬خك‪ ٢‬أكٌخّ حالطلخه‪٤‬خص حُي‪٤ُٝ‬ش ٌُٖ رَ٘‪ ١‬إٔ ‪٣‬زو‪ًُ ٠‬ي حٓظؼ٘خءح‬

‫‪ 4‬ـ أ‪٠٣‬خ حَُٔ٘ع ُٔخ ٓٔق رخُِ‪ٝ‬حؽ ى‪ ٕٝ‬حُٖٔ حُٔليىس ‪ ٌٕٞ٣‬هي ٍحػ‪ ٠‬حُؼخىحص‬
‫حُٔ خثيس ك‪ ٢‬رالىٗخ ‪ٍٝ‬حػ‪ٓ ٠‬خ طؼ‪ٞ‬ى ػِ‪ ٚ٤‬حُ٘خّ ك‪ٓ ٢‬ـظٔؼ٘خ ‪ٓٝ‬ؼظْ حُٔـظٔؼخص حَُ٘ه‪٤‬ش‬
‫ٖٓ طِ‪٣ٝ‬ؾ حُلظ‪٤‬خٕ ‪ٝ‬حُلظ‪٤‬خص ك‪ٓ ٖٓ ٢‬زٌَس ‪ٝ‬هزَ حُٖٔ حُٔليىس ه‪ٞ‬كخ ٓٔخ هي ‪٣‬ظَطذ ػٖ‬
‫طؤه‪ َ٤‬حُِ‪ٝ‬حؽ ٖٓ آػخٍ ال طلٔي ػوزخ‪ٛ‬خ (‪. )4‬‬

‫(‪ٓ )1‬لٔي حرٖ ٓؼـ‪ ُٞ‬أكٌخّ حألَٓس ك‪ ٢‬حَُ٘‪٣‬ؼش ح ٓالٓ‪٤‬ش ‪.ّ ٝ‬حألف‪ ٕ.‬حُـِء حأل‪٤ٓ ٍٝ‬زؼش حُ٘ـخف حُـي‪٣‬يس حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء حُ‪٤‬زؼش حُؼخٗ‪٤‬ش‬
‫‪.53 ٙ1994‬‬
‫(‪ )2‬حُلٖٔ ٍك‪َٓ ٞ‬ؿغ ٓخرن ‪. 321 ٙ‬‬
‫(‪ )3‬أَٗف ري‪ ١ٝ‬أػَ حالطلخه‪٤‬خص حُي‪٤ُٝ‬ش ػِ‪ٓ ٠‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ٍٓخُش ُ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬خ حُٔؼٔوش ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخ‪ٝ ٙ‬كيس هخٗ‪ٕٞ‬‬
‫حأل َٓس حُٔـَر‪ ٝ ٢‬حُٔوخٍٕ ؿخٓؼش ػزي حُٔخُي حُٔؼي‪٤ًِ ١‬ش حُلو‪ٞ‬م ر‪٘٤‬ـش حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪.109 ٝ 108 ٙ 2006-2005‬‬
‫(‪ )4‬ػزي حُؼِ‪ٓ ِ٣‬ؼي ّ‪. 97 ٝ 96 ٙ ّ.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ٝ‬اًح ًخٗض ‪ ٢ٛ ٌٙٛ‬ى‪ٝ‬حكغ حَُٔ٘ع ُٖٔ ‪ ٌٙٛ‬حُوخػيس حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ًحص حُ‪ٜ‬زـش حَُٔٗش‬
‫كبٗ‪ٝ ٚ‬ك‪ٗ ٢‬لْ حُ‪ٞ‬هض هي ه‪٤‬ي‪ٛ‬خ رٔـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حَُ٘‪.١ٝ‬‬
‫ضةنْة‪ :‬شًط بل ششع ل سشخْض جضًبظ بلقةطشّن‪.‬‬
‫أكخ‪ ١‬حَُٔ٘ع ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ ٖ٣َٛ‬رٔـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حَُ٘‪ٝ ١ٝ‬حُظ‪٣ ٢‬ـذ إٔ طظ‪ٞ‬كَ‬
‫ُ‪ٜ‬لش ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ حٌُ‪ ٌٕٞ٣ ١‬أكي ‪َ١‬ك‪ ٚ٤‬أ‪ً ٝ‬ال‪ٔٛ‬خ هخ‪َٛ‬ح كٔذ حُٔخىط‪ٖٓ 21ٝ 20 ٖ٤‬‬
‫ّ‪.‬أ ‪٣ٝ‬زي‪ ٝ‬إٔ ؿخ‪٣‬ش حَُٔ٘ع ٖٓ ؿَ ‪ ٌٙٛ‬حَُ٘‪ ٞٛ ١ٝ‬ط‪٣ٞ٤‬ن ‪ٌٛ‬ح حالٓظؼ٘خء أًؼَ ٓخ ‪ٌٖٔ٣‬‬
‫‪ ٝ‬ؿؼَ ح ؿخُس حُوخ‪ٛ‬ش كخُش ٗخىٍس كظ‪ ٠‬ال ‪٣‬لوي حُظ٘‪ ٚ٤ٜ‬ح‪ َٓ٥‬ػِ‪ ٖٓ ٠‬ىٗ‪٤‬خ ُِِ‪ٝ‬حؽ‬
‫ًَ ٓؼ٘خ‪ٝ ٙ‬كظ‪ ٠‬ال ‪ٜ٣‬زق رٔؼخرش حُلزَ ػِ‪ ٠‬حُ‪ٍٞ‬م‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ ٌٖٔ٣ٝ‬إٔ ٗـَٔ طِي حَُ٘‪ٖٓٝ ١ٝ‬‬

‫هالٍ حُٔخىط‪ ٖ٤‬حُٔخروظ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬حُل‪ ٍٜٞ‬ػِ‪ ٠‬إً ٖٓ هخ‪ ٢ٟ‬حألَٓس حٌُِٔق رخُِ‪ٝ‬حؽ –‪-1‬‬
‫‪ ٝ‬ك‪ٞٓ ٢‬حكوش حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪–2– ٢‬‬

‫‪ -1‬ح ًٕ حُو‪٠‬خث‪ ٢‬رِ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪:َٛ‬‬
‫ؿخء رخُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 20‬أ ‪ُ ":‬وخ‪ ٢ٟ‬حألَٓس حٌُِٔق رخُِ‪ٝ‬حؽ إٔ ‪٣‬ؤًٕ رِ‪ٝ‬حؽ حُلظ‪٠‬‬
‫‪ٝ‬حُلظخس ى‪ ٖٓ ٕٝ‬حأل‪٤ِٛ‬ش حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ ٚ٤‬رخُٔخىس ‪ 19‬أػال‪ٙ‬‬

‫رٔوٍَ ٓؼَِ ‪٣‬ز‪ ٖ٤‬ك‪ٚ٤‬‬

‫حُٔ‪ِٜ‬لش ‪ٝ‬حألٓزخد حُٔزٍَس ٌُُي رؼي حالٓظٔخع اُ‪ ٠‬أر‪ ١ٞ‬حُوخ‪ َٛ‬أ‪ٗ ٝ‬خثز‪ ٚ‬حَُ٘ػ‪٢‬‬
‫‪ٝ‬حالٓظؼخٗش روزَس ‪٤١‬زش أ‪ ٝ‬اؿَحء رلغ حؿظٔخػ‪.٢‬‬
‫ٓوٍَ حالٓظـخرش ُ‪ِ٤‬ذ ح ًٕ رِ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ َٛ‬ؿ‪ َ٤‬هخرَ أل‪١ ١‬ؼٖ " ‪.‬‬
‫كخ ًٕ حُو‪٠‬خث‪ ٢‬رخُِ‪ٝ‬حؽ ػِ‪ٓ ٠‬ؼ٘‪ ٠‬حُٔخىس حُٔخروش ‪ ٌَ٘٣‬حٓظؼ٘خءح َُ٘‪ ١‬طَ٘‪٣‬ؼ‪٢‬‬
‫(‪)2‬‬

‫‪ ٞٛ‬رِ‪ٞ‬ؽ حُٖٔ حُيٗ‪٤‬خ ُِِ‪ٝ‬حؽ‬

‫كِِوخ‪٤ِٓ ٢ٟ‬ش ح ػلخء ٖٓ حُٖٔ حُٔليىس أل‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫اًح ٍأ‪ ٟ‬أ‪ ٝ‬طز‪ ُٚ ٖ٤‬إٔ حُِ‪ٝ‬حؽ حٌُ‪َ٣ ١‬حى ارَحّ ػوي‪ ٙ‬ر‪ٗ ٖ٤‬و‪ ٖ٤ٜ‬أكي‪ٔٛ‬خ أ‪ً ٝ‬ال‪ٔٛ‬خ ُْ‬
‫‪٣‬زِؾ حُٖٔ حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُٔليىس ك‪ِٜٓ ٚ٤‬لظ‪ٜٔ‬خ أ‪ِٜٓ ٝ‬لش أكي‪ٔٛ‬خ ٌُٖ ى‪ ٕٝ‬إٔ ‪٣‬وٍَ كيح‬
‫ُِٔ‪ ٤‬ش حُوخ‪ٝ ٢ٟ‬ى‪ ٕٝ‬إٔ ‪٣‬ؼ‪ ٖ٤‬كيح أىٗ‪ ٖٓ ٠‬حُٖٔ‬
‫(‪)3‬‬

‫حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حُظَه‪ ٚ٤‬رخُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫ٌٓخٗ‪٤‬ش ٓ٘ق ح ػلخء ٖٓ ٖٓ أ‪٤ِٛ‬ش‬

‫كِوخ‪ ٢ٟ‬حألَٓس طزؼخ ُظَ‪ٝ‬ف ‪١‬خُذ ح ًٕ إٔ ‪٣‬ويٍ ٓخ اًح‬

‫ًخٕ ‪ٌٛ‬ح حُِ‪ٝ‬حؽ ‪٣‬لون ٓ‪ِٜ‬لش ُِوخ‪ ٖٓ َٛ‬ػيٓ‪ ٚ‬اً ‪٣‬ظؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٚ٤‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬كٌٍح ك‪ ٢‬طوي‪َ٣‬‬
‫حُٔ‪ِٜ‬لش ٓ٘خ‪ ١‬حُظَه‪ٝ ٚ٤‬إٔ ‪٣‬وق ٓ‪ٞ‬هلخ ‪٤ٓٝ‬خ كال ‪٣‬ظٔخ‪ َٛ‬ك‪٘ٓ ٢‬ق ح ًٕ ‪ٝ‬ك‪ٗ ٢‬لْ‬
‫(‪ٓ )1‬لٔي حُلز‪٤‬ذ حَُ٘‪٣‬ق ّ ّ ‪. 50 ٙ‬‬
‫(‪ٓ )2‬لٔي حُلز‪٤‬ذ حَُ٘‪٣‬ق ّ ‪.41 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )3‬ػزي حُؼِ‪ٓ ِ٣‬ؼي ّ ّ ‪. 99 ٙ‬‬

‫‪22‬‬

‫حُ‪ٞ‬هض ال ‪٣‬ظؼ٘ض ك‪٘ٓ ٢‬ل‪ٓ ٚ‬خىحّ حُِ‪ٝ‬حؽ ال ‪ٜٓ ْٔ٣‬خُق حُٔـظٔغ ‪ٝ‬حأل‪َ١‬حف أٗلٔ‪ْٜ‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ٝ‬حُٔو‪ٜٞ‬ى رخُٔ‪ِٜ‬لش ‪ِٜٓ ٢ٛ‬لش حُوخ‪ٝ َٛ‬حُٔظَ ٗق ألٕ ‪٣‬ظِ‪ٝ‬ؽ ى‪ٞٓ ٕٝ‬ح‪ٔٛ‬خ ‪ٝ‬ال‬
‫حػظزخٍ إً ُٔ‪ِٜ‬لش حأل‪٤ُٝ‬خء أ‪ ٝ‬ؿ‪ ٖٓ َْٛ٤‬حألٗوخ‪ ٙ‬ؿ‪ َ٤‬حُٔؼ٘‪ٗ ٖ٤٤‬و‪٤ٜ‬خ أ‪ ٝ‬ر‪ٜ‬لش‬
‫هخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ٓٝ‬زخَٗس رٌحى حُِ‪ٝ‬حؽ كخُٔ‪ِٜ‬لش حُٔو‪ٜٞ‬ىس ‪ ٢ٛ‬حُٔ‪ِٜ‬لش حٌُخك‪٤‬ش ‪ٝ‬حُ‪ٞ‬ح‪ٟ‬لش‬
‫(‪)2‬‬

‫حُظ‪ ٢‬طزٍَ حالٓظؼ٘خء ُٔوخُلش حُٖٔ حُيٗ‪٤‬خ ُِِ‪ٝ‬حؽ‬

‫كوي ‪٣‬وظ٘غ حُوخ‪ ٢ٟ‬رؤٕ ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪َٛ‬‬

‫‪٣‬لون ُ‪ِٜٓ ٚ‬لش ٓخى‪٣‬ش طظٔؼَ ك‪ٟٔ ٢‬خٕ ػ‪٘٤‬ش أك‪ًٔ ُٚ َ٠‬خ ُ‪ً ٞ‬خٗض ‪١‬خُزش ح ًٕ كو‪َ٤‬س‬
‫ٓوزِش ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ رَؿَ ؿ٘‪ًٝ ٢‬قء ُ‪ٜ‬خ ٖٓ ك‪٤‬غ حُٖٔ ‪ٝ‬حألهالم أ‪٤ٓ ٝ‬لون ٓ‪ِٜ‬لش‬
‫ٓؼ٘‪٣ٞ‬ش ًبٗوخً‪ٛ‬خ ٓٔخ ‪٣‬و٘‪ٓ ٠‬ؼ‪ ٚ‬حُؼ٘ض‬
‫حُـخٓلش‬
‫‪ٝ‬حُؼلش‬

‫(‪)4‬‬

‫(‪)5‬‬

‫(‪)3‬‬

‫‪٣ٝ‬ؼي ٖٓ رخد حُٔ‪ِٜ‬لش حُو‪ٞ‬س حُـ٘ٔ‪٤‬ش‬

‫‪٣ٝ‬لَٔ ه‪٠‬خإٗخ حُٔ‪ِٜ‬لش ػ٘ي ٓ٘ل‪ٌُٜ ْٜ‬ح ح ًٕ ك‪ ٢‬حُٔلخكظش ػِ‪ ٠‬حَُ٘ف‬
‫(‪)6‬‬

‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬كٔخ‪٣‬ظ‪ٝ ٖٜ‬اك‪ٜ‬خٗ‪ ٖٓ ٖٜ‬حُ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ع ك‪ ٢‬حُلٔخى‬

‫رَ ‪ ٌٖٔ٣ ٝ‬إٔ طظؼي‪ًُ ٟ‬ي‬

‫‪ٝ‬طَ٘ٔ أٓزخد أهَ‪ً ٟ‬خُلخؿش اُ‪٣ ٖٓ ٠‬و‪ ّٞ‬ر٘ئ‪ ٕٝ‬حُوخ‪ َٛ‬أ‪ ٝ‬حَُؿزش ك‪ ٢‬اك‪ٜ‬خٕ كظخس‬
‫ُ‪ُٜ ْ٤‬خ ػخثَ اُ‪ ٠‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي ٖٓ حُٔزٍَحص حُظ‪ٓ َٟ٣ ٢‬ؼ‪ٜ‬خ حُوخ‪ ٢ٟ‬آٌخٗ‪٤‬ش حُظوِ‪ ٢‬ػٖ‬
‫(‪)7‬‬

‫حُٖٔ حٌُ‪ ١‬كَ‪ ٟٚ‬حُوخٗ‪ٕٞ‬‬

‫ٌُٖ ‪٣ َٛ‬ـ‪ُِ ُٞ‬وخ‪ ٢ٟ‬حُٔوظ‪ ٚ‬إٔ ‪٘ٔ٣‬ق حُلظخس ‪ٟ‬ل‪٤‬ش‬

‫حالؿظ‪ٜ‬خد اػلخءح ٖٓ حُٖٔ حُٔليىس أل‪٤ِٛ‬ش حُِ‪ٝ‬حؽ حٓظ٘خىح اُ‪ٓ ٠‬خ ‪ ٚ٤ٔٔ٣‬حَُٔ٘ع‬
‫رخُٔ‪ِٜ‬لش أ‪ ٝ‬حُ‪ٍَٝ٠‬س ؟ كبػلخء حُلظخس حُظ‪ٝ ٢‬هغ ػِ‪ٜ٤‬خ حالؿظ‪ٜ‬خد ٖٓ حُٖٔ حُوخٗ‪٢ٗٞ‬‬
‫ُِِ‪ٝ‬حؽ ال ‪٣‬ويّ ٓ‪ِٜ‬لظ‪ٜ‬خ ألٕ حُلؼَ أُـَٓ‪ ٢‬ال ‪٣‬ؼي ‪ٍَٟٝ‬س طٔٔق ربػلخء حُ‪٠‬ل‪٤‬ش ٖٓ‬
‫حُٖٔ حُٔليىس ُِِ‪ٝ‬حؽ هخ‪ٛ‬ش اًح ػِٔ٘خ إٔ ٓؼَ ‪ٌٛ‬ح حُِ‪ٝ‬حؽ ُٖ ‪ ٌٕٞ٣‬حُ‪ٜ‬يف ٓ٘‪ ٚ‬ر٘خء‬
‫أَٓس ٓظلخرش رويٍ ٓخ ٓ‪ُٝ ٌٕٞ٤‬حؿخ ‪٣ٍٞٛ‬خ ‪٤ٌِٗٝ‬خ ك‪٢ٗ ٚ٤‬ء ٖٓ ح ًَح‪٘٣ٝ ٙ‬و‪ٜٚ‬‬
‫حَُ‪ ٠ٟ‬حُلو‪٤‬و‪ُِِٝ ٢‬ؿ‪ٜ٣ٝ ٖ٤‬يف اُ‪ ٠‬حٓظلخىس حُٔؼظي‪ ٖٓ ١‬ػو‪ٞ‬رش هل‪٤‬لش أ‪ ٝ‬اكالط‪ٜ٘ٓ ٚ‬خ‬
‫ػْ طظَى حُِ‪ٝ‬ؿش ٓ‪ِٜٔ‬ش ى‪ ٕٝ‬اػيحى ٌُٖٔٔ حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬ىػ‪ٞ‬ط‪ٜ‬خ اُ‪ٓٝ ٚ٤‬ظظَ ًٌُي اُ‪ ٠‬إٔ‬
‫طؤط‪ ٢‬حُلَ‪ٛ‬ش حُٔ‪ٞ‬حط‪٤‬ش هخٓش ىػ‪ ٟٞ‬أٓخّ حُو‪٠‬خء رو‪ٜ‬ي ‪١‬اله‪ٜ‬خ ‪ٝ‬حُظوِ‪ٜ٘ٓ ٚ‬خ هزَ إٔ‬

‫(‪٘ٓ )1‬خء أه‪ٜ‬ز‪ ٢‬حهظالٍ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ر‪ ٖ٤‬أكٌخّ حُلو‪ ٚ‬ح ٓالٓ‪ ٝ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُ‪ٟٞ‬ؼ‪ٍٓ ٢‬خُش ُ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬خ حُٔؼٔوش ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ٕٞ‬‬
‫حُوخ‪ٝ ٙ‬كيس هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُٔـَر‪ ٝ ٢‬حُٔوخٍٕ ؿخٓؼش ػزي حُٔخُي حُٔؼي‪٤ًِ ١‬ش حُلو‪ٞ‬م ‪٘١‬ـش حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪. 41 ٙ 2006-2005‬‬
‫(‪ٓ )2‬لٔي حُلز‪٤‬ذ حَُ٘‪٣‬ق ّ ‪. 49 ٝ 48 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ٓ )3‬لٔي حُ٘ظ‪ ١ٞ‬ح ؿَحءحص ح ىحٍ‪٣‬ش ‪ ٝ‬حُو‪٠‬خث‪٤‬ش ُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔ‪٤‬زؼش حُ‪ٍٞ‬حهش حُ‪٤٘١ٞ‬ش َٓحًٖ حُ‪٤‬زؼش حأل‪. 148 ٙ 2004 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ٓ )4‬لٔي حٌُ٘ز‪. 170 ٙ ّ. ّ ٍٞ‬‬
‫(‪)5‬حُٔلٌٔش حالرظيحث‪٤‬ش ر٘ل٘خ‪ ٕٝ‬هْٔ ه‪٠‬خء حألَٓس ٓوٍَ ٍهْ ‪ 05-15‬رظخٍ‪٣‬ن ‪. 2005-01-13‬‬
‫(‪)6‬حُٔلٌٔش حالرظيحث‪٤‬ش ر٘ل٘خ‪ ٕٝ‬هْٔ ه‪٠‬خء حألَٓس ٓوٍَ ٍهْ ‪ 301‬رظخٍ‪٣‬ن ‪. 2006-06-29‬‬
‫(‪ )7‬ػزي حُِ‪٤٤‬ق حُظـِ‪ٝ‬ط‪. 28 ٙ ّ ّ ٢‬‬

‫‪23‬‬

‫طلظلَ رِكخك‪ٜ‬خ ‪ٝ‬ط٘ظوَ اُ‪ٓ ٠‬وَ حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬

‫(‪)1‬‬

‫كخُ‪ٞ‬حهغ إٔ ا‪ٛ‬يحٍ ح ًٕ رِ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪َٛ‬‬

‫‪٣‬وظ‪ ٢٠‬اػزخص ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ٓ‪ِٜ‬لش ؿي‪٣‬ش ‪َٝ٘ٓٝ‬ػش ‪ُٔٝ‬خ ًخٕ حألَٓ ‪٘ٛ‬خ ‪٣‬ظؼِن رخٓظؼ٘خء‬
‫‪ٝ‬حالٓظؼ٘خء ال ‪٣‬ظ‪ٓٞ‬غ ك‪ ٚ٤‬كظ‪ ٠‬ال ‪ٜ٣‬يّ حأل‪ َٛ‬كوي ر‪ ٖ٤‬حَُٔ٘ع ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 20‬أ‬
‫رؼ‪ٓٝ ٞ‬خثَ ح ػزخص حُٔوظِلش ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬طٔخػي حُوخ‪ُ ٢ٟ‬ظوَ‪ِٜٓ َ٣‬لش حُوخ‪ َٛ‬ك‪ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ‬
‫رٔخ ‪٘٣‬خٓذ ًَ كخُش ػِ‪ ٠‬كيس كخَُٔ٘ع ٓ٘ق حُوخ‪٤ِٓ ٢ٟ‬ش حالهظ‪٤‬خٍ ر‪ِ٤ٓٝ ٖ٤‬ظ‪ ٖ٤‬طظؼِن‬
‫حأل‪ ٠ُٝ‬ربؿَحء هزَس ‪١‬ز‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬حُوخ‪ َٛ‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬طظؼِن حُؼخٗ‪٤‬ش ربؿَحء رلغ حؿظٔخػ‪٢‬‬
‫‪ًُٝ‬ي رؼي حالٓظٔخع ألر‪ ١ٞ‬حُوخ‪ َٛ‬أ‪ٗ ٝ‬خثز‪ ٚ‬حَُ٘ػ‪ ٢‬كخألً‪٤‬ي إٔ ‪ٌٛ‬ح حالٓظٔخع ٓزيث‪٤‬خ ‪٣‬ل‪٤‬ي‬
‫حُوخ‪ ٢ٟ‬ك‪ ٢‬طٌ‪ٍٞٛ ٖ٣ٞ‬س طوَ‪٣‬ز‪٤‬ش ك‪ ٍٞ‬حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔ‪ِٞ٤‬د ‪ٝ‬أ‪َ١‬حك‪ًٔ ٚ‬خ ‪ٔ٣‬خ‪ ُٞٝ ْٛ‬ؿِث‪٤‬خ‬
‫(‪)2‬‬

‫ك‪ ٢‬ر٘خء ه٘خػش حُوخ‪ ٢ٟ‬ػِ‪ٓ ٠‬ي‪ ٟ‬كَ‪ٗ ٙ‬ـخف ‪ٌٛ‬ح حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫كخُوخ‪ ٢ٟ‬إً ُ‪ ٚ‬حالٓظؼخٗش‬

‫رخ ‪ٟ‬خكش اُ‪ ٠‬أه‪ٞ‬حٍ حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪ ٢‬ر‪ِ٤ٓٞ‬ش ا‪ٟ‬خك‪٤‬ش ٖٓ حُ‪ٓٞ‬خثَ حًٌُٔ‪ٍٞ‬س آٗلخ ٌُٖ ‪َٛ‬‬
‫‪ ٌٖٔ٣‬حالٓظـ٘خء ػٖ حُوزَس حُ‪٤‬ز‪٤‬ش ‪ ٝ‬حالًظلخء رخُزلغ أ‪ ٝ‬طوَ‪ ٖٔٓ َ٣‬أٗـِ حُزلغ‬
‫حالؿظٔخػ‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع؟ كزؼ‪ ٞ‬حُٔ‪ٜ‬ظٔ‪ٖ٤‬‬

‫(‪)3‬‬

‫‪ َٟ٣‬إٔ حُوخ‪٤ِٓ ُٚ ٢ٟ‬ش حُو‪٤‬خٍ آخ‬

‫حالٓظؼخٗش رخُوزَس حُ‪٤‬ز‪٤‬ش أ‪ ٝ‬اؿَحء رلغ حؿظٔخػ‪ ٢‬كال ‪ِ٣‬ـؤ اُ‪ ٠‬حُوزَس اال ك‪ ٢‬كخُش‬
‫حُـٔ‪ ٝٞ‬حُظخّ كظ‪ ٠‬ال ‪٣‬ظ٘خٍُ حُوخ‪ ٢ٟ‬ػٖ حهظ‪ٜ‬خ‪ُِ ٚٛ‬وز‪ ٝ َ٤‬أ‪٠٣‬خ ُِظ‪ َ٤ٔ٤‬ػِ‪٠‬‬
‫‪١‬خُز‪ ٢‬ح ًٕ رخُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬ػيّ اٍ‪ٛ‬خه‪ ْٜ‬ربؿَحءحص ‪ٝ‬طٌخُ‪٤‬ق ٓخى‪٣‬ش‬

‫(‪)4‬‬

‫‪ٝ‬إ ًخٕ أٓظخًٗخ‬

‫اىٍ‪ ْ٣‬حُلخه‪٣ ١ٍٞ‬لزٌ ُ‪ ٚٗ ٞ‬حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬ح ؿَحء‪ٓ ٖ٣‬ؼخ ػِ‪ ٠‬أٓخّ إٔ‬
‫حُوزَس حُ‪٤‬ز‪٤‬ش طِؼذ ى‪ٍٝ‬ح أٓخٓ‪٤‬خ ك‪ ٢‬طلي‪٣‬ي حُويٍحص حُـٔي‪٣‬ش ‪ٝ‬حُ٘لٔ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُزلغ‬
‫حالؿظٔخػ‪ ُٚ ٢‬ى‪ ٍٝ‬أٓخٓ‪ُِٞ ٢‬ه‪ٞ‬ف ػِ‪ ٠‬حُظَ‪ٝ‬ف ‪ٝ‬حُٔؼ‪٤٤‬خص حالؿظٔخػ‪٤‬ش ‪ٝ‬حالهظ‪ٜ‬خى‪٣‬ش‬
‫ُِٔوزِ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ ى‪ ٕٝ‬حُٖٔ حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش (‪. )5‬‬
‫ك‪٤‬زي‪ ٝ‬إٔ ؿٔ‪٤‬غ ‪ٓٝ‬خثَ ح ػزخص حُٔؼظٔيس ٖٓ هزَ حُوخ‪ٞٓ ٢ٟ‬حء طؼِن حألَٓ روزَس‬
‫‪١‬ز‪٤‬ش ‪ٝ‬حؿظٔخػ‪٤‬ش ‪ٝ‬ط‪٣َٜ‬لخص ‪ٝٝ‬هخثغ ال ‪٣‬ـذ إٔ طئػَ ػِ‪ ٖٓ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ كخُزل‪ٞ‬ع‬
‫حالؿظٔخػ‪٤‬ش ‪ٝ‬حأله‪ٞ‬حٍ ‪ٓ ٢ٛ‬ـَى كـؾ ٗٔز‪٤‬ش ال طؼٌْ ك‪ ٢‬حُلو‪٤‬وش ٓي‪ ٟ‬حٓظؼيحى حُوخ‪َٛ‬‬
‫(‪ )1‬ػزي حُؼِ‪ٓ ِ٣‬ؼي ّ ‪. 101 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ٓ )2‬لٔي حُ٘ظ‪. 147 ٙ ّ ّ ١ٞ‬‬
‫(‪)3‬حُؼَر‪ ٢‬حُٔظو‪ُٝ ٢‬حؽ حُوخ‪ َٛ‬ر‪ ٖ٤‬حُوخػيس ‪ٝ‬حالٓظؼ٘خء ٗي‪ٝ‬س كِوخص ىٍحٓ‪٤‬ش ك‪ٓ ٍٞ‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ‪ ٝ‬ى‪ ٍٝ‬حُ‪ٓٞ‬خ‪١‬ش رَٗخٓؾ حُلِوش حُيٍحٓ‪٤‬ش‬
‫حُـ‪٣ٜٞ‬ش حُٔ٘ظٔش ُلخثيس ه‪٠‬خس حألَٓس رظ‪ٞ٤‬حٕ أ‪٣‬خّ ‪ 8ٝ7ٝ6‬ى‪ٔٔ٣‬زَ‪. 5ٙ.2005‬‬
‫(‪ )4‬ألٕ ٖٓ ح ٌٗخالص حُظ‪ ٢‬أػ‪َ٤‬ص هالٍ حأل‪٣‬خّ حُيٍحٓش حُظ‪ٗ ٢‬ظٔظ‪ٜ‬خ ‪ُٝ‬حٍس حُؼيٍ حال ٓظ٘خع ػٖ أىحء أطؼخد حُوز‪ َ٤‬حُٔؼ‪َ١ ٖٓ ٖ٤‬ف حُوخ‪٢ٟ‬‬
‫ُلل‪ ٚ‬حُوخ‪ ٖٓ ٝ َٛ‬حُلِ‪ ٍٞ‬حُظ‪ ٢‬حهظَكض ػيّ حُٔزخُـش ك‪ ٢‬طلي‪٣‬ي ‪ٞٛ‬حثَ حُوزَس ‪َٛٝ‬ف حُ٘ظَ ػ٘‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬كخُش حالٓظ٘خع ػٖ حألىحء ٓغ‬
‫حُظٌٔ‪ ٖٓ ٖ٤‬حُٔٔخػيس حُو‪٠‬خث‪٤‬ش ػ٘ي ػيّ حُظ‪ٞ‬كَ ػِ‪ ٠‬حُويٍس حُٔخى‪٣‬ش ‪.‬‬
‫ٓـِش ه‪٠‬خء حألَٓس حُؼيى حأل‪ٍٞ٘٘ٓ 2005 ٞ٤ُٞ٣ ٍٝ‬حص ؿٔؼ‪٤‬ش َٗ٘ حُٔؼِ‪ٓٞ‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ ٝ‬حُو‪٠‬خث‪٤‬ش ‪.39 ٙ‬‬
‫(‪ )5‬اىٍ‪ ْ٣‬حُلخه‪ ١ٍٞ‬هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُٔـَر‪ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ ٓ‪٤‬زؼش حُـٔ‪ٝ ٍٞ‬ؿيس حُ‪٤‬زؼش حأل‪. 69 ٙ 2005 ٠ُٝ‬‬

‫‪24‬‬

‫ُظلَٔ طزؼخص حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔزٌَ اً الري ٖٓ ط‪ٞ‬كَ ٖٓ ٓوز‪ُٞ‬ش ك‪١ ٢‬خُذ حُِ‪ٝ‬حؽ ُظيػ‪ٜٔ٤‬خ‬
‫(‪)1‬‬

‫كلظ‪ ٥ٞ‬حُل‪ ٍٜٞ‬ػِ‪ٌٛ ٠‬ح ح ًٕ طظو‪ٟٞ‬‬

‫‪ ٢ٛٝ‬ال طو‪٤‬ي حُوخ‪ٜٔٓ ٢ٟ‬خ طْ حُظ٘زغ ر‪ٜ‬خ‬

‫ًِٔخ حهظَد حُوخ‪ َٛ‬أًؼَ ٖٓ حُٖٔ حُيٗ‪٤‬خ ُِِ‪ٝ‬حؽ – ‪٘ٓ 18‬ش – اً ط٘و‪ِٜٓ ٚ‬لظ‪ ٚ‬ك‪٢‬‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ‪٣ٝ‬ظوِ‪ٟٞٝ ٚ‬ك‪ٜ‬خ ك‪ٗ ٢‬ظَ حُوخ‪ًِٔ ٢ٟ‬خ ًخٕ أ‪ٛ‬ـَ ٓ٘خ(‪. )2‬‬

‫‪ٞٓ -2‬حكوش حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪.٢‬‬
‫طْ اهَحٍ ‪ٌٛ‬ح حَُ٘‪َ١ ٖٓ ١‬ف حَُٔ٘ع ٖٓ هالٍ حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 21‬أ‪ُٝ":‬حؽ‬
‫حُوخ‪ٓ َٛ‬ظ‪ٞ‬هق ػِ‪ٞٓ ٠‬حكوش ٗخثز‪ ٚ‬حَُ٘ػ‪.٢‬‬
‫طظْ ٓ‪ٞ‬حكوش حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪ ٢‬رظ‪ٞ‬ه‪٤‬ؼ‪ٓ ٚ‬غ حُوخ‪ َٛ‬ػِ‪ِ١ ٠‬ذ ح ًٕ رخُِ‪ٝ‬حؽ‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٍٙٞ٠‬ارَحّ حُؼوي‪.‬‬
‫اًح حٓظ٘غ حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪ُِ ٢‬وخ‪ َٛ‬ػٖ حُٔ‪ٞ‬حكوش رض هخ‪ ٢ٟ‬حألَٓس حٌُِٔق‬
‫رخُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ ٢‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع " ‪ ٝ‬اهَحٍ ‪ٌٛ‬ح حَُ٘‪َ١ ٖٓ ١‬ف حَُٔ٘ع ‪ ْ٘٣‬ػٖ طلٌ‪ َ٤‬ؿي‪١‬‬
‫رو‪ٜٓ ٜٙٞ‬خُق حُوخ‪ٟٔ ٝ َٛ‬خٕ كو‪ٞ‬م أًؼَ ُ‪ٚ‬‬

‫(‪.)3‬‬

‫كٔٔؤُش اؿَحء حُٔ٘خه٘خص ٓغ حُوخ‪ َٛ‬أ‪ ٝ‬أر‪ ٚ٣ٞ‬أ‪ٗ ٝ‬خثز‪ ٚ‬حَُ٘ػ‪ ٢‬طظَ ٓٔؤُش‬
‫‪٣ٍَٟٝ‬ش ريُ‪ٍَٟٝ َ٤‬س ٓ‪ٞ‬حكوظ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬ط‪ٞ‬ه‪٤‬ؼ‪ ٚ‬ك‪ٝ ٢‬ػ‪٤‬وش ‪ِ١‬ز‪ ٚ٘ٓٝ ٚ‬ك‪ٍٙٞ٠‬‬
‫(‪)4‬‬

‫ٓؼ‪ ٚ‬أٓخّ حُوخ‪ ٢ٟ‬رلٌْ ه‪١ َٜ‬خُذ ح ًٕ‬

‫‪ٝ‬اهَحٍ ‪ٌٛ‬ح حَُ٘‪َ١ ٖٓ ١‬ف حَُٔ٘ع‬

‫حُٔـَر‪ٔٓ ٢‬ؤُش ٓلٔ‪ٞ‬ىس طل‪ ٍٞ‬ى‪ ٕٝ‬إٔ ‪٣‬ؼوي حُ٘و‪ُٝ ٚ‬حؿ‪ ٚ‬ر٘لٔ‪ ٚ‬هزَ رِ‪ٞ‬ؿ‪ٖٓ ٚ‬‬
‫حَُٗي حُوخٗ‪ ٢ٗٞ‬ك‪٤‬ؼٔي رؼي ًُي حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪ ٢‬اُ‪ ٠‬كٔن ‪ٌٛ‬ح حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫(‪)5‬‬

‫‪ٝ‬أ‪ُٝ ١‬حؽ رـ‪َ٤‬‬
‫(‪)6‬‬

‫ٓ‪ٞ‬حكوش ٓ٘‪٣ ٚ‬ـؼَ ػوي‪ٞٓ ٙ‬ه‪ٞ‬كخ ‪ٝ‬ؿ‪ٗ َ٤‬خكٌ ُِ٘خثذ حَُ٘ػ‪ ٢‬اؿخُط‪ ٚ‬أ‪ٍٝ‬ى‪ٙ‬‬

‫‪ٝ‬طظْ ‪ٌٙٛ‬‬

‫حُٔ‪ٞ‬حكوش ٖٓ ‪َ١‬ف حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪ ٢‬رظ‪ٞ‬ه‪٤‬ؼ‪ٓ ٚ‬غ حُوخ‪ َٛ‬ػِ‪ِ١ ٠‬ذ ح ًٕ رخُِ‪ٝ‬حؽ‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٍٙٞ٠‬ارَحّ حُؼوي ٌُٖ هي طليع كخالص ‪ٔ٣‬ظ٘غ ك‪ٜ٤‬خ حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪ ٢‬ػٖ حُٔ‪ٞ‬حكوش ػِ‪٠‬‬
‫ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ٝ َٛ‬طَطز‪ ٌٙٛ ٢‬حُ‪ٍٜٞ‬س رَؿزش حُوخ‪ َٛ‬رخُظِ‪٣ٝ‬ؾ ‪ٝ‬حٓظ٘خع حُ‪ ٢ُٞ‬ػٖ ًُي‬

‫(‪)7‬‬

‫‪ ٢ٛٝ‬حُ‪ٍٜٞ‬س حُظ‪ ٢‬طًٌَٗخ رلن حُـزَ حٌُ‪ً ١‬خٕ ‪ٔ٣‬خٍٓ‪ ٚ‬حُ‪ ٢ُٞ‬ػِ‪ ٠‬حُوخ‪ٝ َٛ‬كن أكٌخّ‬
‫(‪٤ٍٗ ) 1‬ي كٔخى ِٓ‪٤‬ش حُوخ‪ ٢ٟ‬حُظوي‪٣َ٣‬ش ك‪ ٢‬ط‪٤‬ز‪٤‬ن ٓوظ‪٤٠‬خص ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ٍٓخُش ُ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬خ حُٔؼٔوش ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخ‪ٙ‬‬
‫‪ٝ‬كيس حُظٌ‪ ٝ ٖ٣ٞ‬حُزلغ ك‪ ٢‬هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُٔـَر‪ ٝ ٢‬حُٔوخٍٕ ؿخٓؼش ػزي حُٔخُي حُٔؼي‪٤ًِ ١‬ش حُلو‪ٞ‬م ‪٘١‬ـش حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪2007-2006‬‬
‫‪. 55 ٙ‬‬
‫(‪ٓ )2‬لٔي حُلز‪٤‬ذ حَُ٘‪٣‬ق ّ‪. 45 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )3‬حُلز‪٤‬ذ حَُ٘‪٣‬ق ّ ّ ‪. 57 ٙ‬‬
‫(‪ )4‬ؿٔ‪ِ٤‬ش حُٔ‪. 37 ٙ ّ ّ ٢١ٜٞ‬‬
‫(‪ٓ )5‬لٔي حرٖ ٓؼـ‪. 54 ٙ ّ ّ ُٞ‬‬
‫(‪ٓ )6‬لٔي حألُ‪ َٛ‬أكٌخّ حُِ‪ٝ‬حؽ ر‪ ٖ٤‬حُلو‪ ٝ ٚ‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬ىحٍ حَُ٘٘ حُٔـَر‪٤‬ش حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء حُ‪٤‬زؼش حأل‪. 47 ٙ 2002 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ )7‬حُلز‪٤‬ذ حَُ٘‪٣‬ق ّ ّ ‪.54 ٙ‬‬

‫‪25‬‬

‫(‪)1‬‬

‫حٌُٔ‪ٛ‬ذ حُٔخٌُ‪٢‬‬

‫كٌِٔخ طؼخٍ‪ٟ‬ض اٍحىس حُوخ‪ َٛ‬حُٔ‪ َٜ‬ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ ٓغ اٍحىس ‪ٚ٤ُٝ‬‬

‫حَُ٘ػ‪ٍ ٢‬كغ حألَٓ ُِوخ‪٤ُ ٢ٟ‬لْٔ ك‪ ٢‬حُٔٔؤُش ُ‪ ْ٠٘٤‬كٔذ حألك‪ٞ‬حٍ آخ اُ‪ٞٓ ٠‬هق‬
‫حُ‪ ٢ُٞ‬أ‪ ٝ‬اُ‪ٞٓ ٠‬هق حُوخ‪ٝ َٛ‬ػ٘يثٌ ‪َ٣‬ه‪ ٚ‬رخ ًٕ رخُِ‪ٝ‬حؽ أ‪٣ ٝ‬و‪ َٜ‬اٍحىس حُ‪٢ُٞ‬‬
‫(‪)2‬‬

‫‪٣ٝ‬ـؤًٕ طزؼخ ٌُُي رِ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪َٛ‬‬

‫(‪)3‬‬

‫اًح ٍأ‪ِٜٓ ٟ‬لظ‪ ٚ‬ك‪ًُ ٢‬ي‬

‫‪٣ٝ‬زو‪٣ٍَٟٝ ٠‬خ حٕ ‪ٔ٣‬ظٔغ حُوخ‪ ٢ٟ‬اُ‪ ٠‬حُوخ‪ٝ َٛ‬حٕ‬

‫‪ٝ‬حٕ ‪٣‬ظل‪ٞٓ ْٜ‬هل‪٤ُ ٚ‬ظٌٖٔ ٖٓ اىٍحى أرؼخى‪ٝ ٙ‬طوي‪ٓ َ٣‬خ ‪٣‬ظ‪ِٜٓ ٖٓ ٚ٘ٔ٠‬لش أ‪ ٝ‬ه‪ٍٞ٤‬س‬

‫(‪)4‬‬

‫اال إٔ حَُٔ٘ع ُْ ‪٣‬ز‪ ٖ٤‬حُٔيس حُظ‪٣ ٢‬ـذ ك‪ٜ٤‬خ ػِ‪ ٠‬حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪ ٢‬إٔ ‪٣‬ظ‪ٞٓ َٜ‬حكوظ‪ ٚ‬أ‪ٝ‬‬
‫ٍك‪ُِٝ ٚ٠‬حؽ حُوخ‪ َٛ‬روالف حَُٔ٘ع حُؼَحه‪ ٢‬حٌُ‪ ٚٗ ١‬ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪ 8‬ػِ‪ ٠‬أٗ‪ ... " ٚ‬اًح‬
‫حٓظ٘غ حُ‪ِ١ ٢ُٞ‬ذ حُوخ‪ٞٓ ٚ٘ٓ ٢ٟ‬حكوظ‪ ٚ‬هالٍ ٓيس ‪٣‬ليى‪ٛ‬خ ُ‪ ٚ‬كبٕ ُْ ‪٣‬ؼظَ‪ ٝ‬أ‪ً ٝ‬خٕ‬
‫حػظَح‪ ٟٚ‬ؿ‪ َ٤‬ؿي‪ َ٣‬رخالػظزخٍ إًٔ حُوخ‪ ٢ٟ‬رخُِ‪ٝ‬حؽ " ‪.‬‬
‫‪ٍٝ‬ؿْ إٔ إً حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪ ْ٤ُ ٢‬الُٓخ اال أٗ‪٣ ٚ‬ـذ ػِ‪ ٠‬حُوخ‪ٝ ٢ٟ‬ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ‬
‫حُٔوٍَ حٌُ‪ ١‬أُِٓ‪ ٚ‬حَُٔ٘ع ربٗـخُ‪ ٙ‬إٔ ‪٣‬ظؤًي ٖٓ ط‪ٞ‬ه‪٤‬غ حُ٘خثذ حَُ٘ػ‪ٓ ٢‬غ حُوخ‪ َٛ‬ػِ‪٠‬‬
‫‪ِ١‬ذ ح ًٕ رخُِ‪ٝ‬حؽ ًٔخ إٔ حُوخ‪ ِِّٓ ٢ٟ‬رظؼِ‪ٓ َ٤‬وٍَ‪ ٙ‬رز‪٤‬خٕ حألىُش حُ‪ٞ‬حهؼ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُلـؾ‬
‫حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُظ‪ ٢‬حػظٔي‪ٛ‬خ ك‪ ٢‬طٌ‪ ٖ٣ٞ‬ه٘خػظ‪ُٝ ٚ‬ؼَ ه‪ٜ‬ي حَُٔ٘ع ٖٓ ًُي طو‪٤٤‬ي حُِٔ‪٤‬ش‬
‫حُظوي‪٣َ٣‬ش ُِوخ‪١ ٢ٟ‬خُٔخ ٗلٖ أٓخّ حٓظؼ٘خء كظ‪ ٠‬ال ‪ٜ٣‬يٍ ‪ٌٛ‬ح حُٔوٍَ طلض طؤػ‪ َ٤‬ػخ‪١‬لش‬
‫ػخٍ‪ٟ‬ش أ‪ٗ ٝ‬ؼ‪ٝ ٍٞ‬هظ‪٢‬‬

‫(‪)5‬‬

‫‪ٓٝ‬وٍَحالٓظـخرش ُِ‪ِ٤‬ذ ‪ٌ٣‬ظٔ‪ ٢‬ه‪ٞ‬س ٓ‪ِ٤‬وش ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ش‬

‫حُـٔ‪٤‬غ ؿ‪ َ٤‬إٔ ح ٌٗخٍ ال ‪ِ٣‬حٍ هخثٔخ رو‪ ٜٙٞ‬حُ‪٤‬ؼٖ ك‪ٓ ٢‬وٍَ حُوخ‪ ٢ٟ‬حٌُ‪ٍ ١‬ك‪ٞ‬‬
‫ح ًٕ رخُِ‪ٝ‬حؽ كوي حطـ‪ ٚ‬حُزؼ‪ ٞ‬اُ‪ ٠‬إٔ ‪ٌٛ‬ح حُوَحٍ ؿ‪ َ٤‬هخرَ ُِ‪٤‬ؼٖ‬

‫(‪)6‬‬

‫اال إٔ حالكظٌخّ‬

‫اُ‪ ٠‬حُ٘‪ ٚ‬حُوخٗ‪٣ ٢ٗٞ‬ئى‪ ١‬اُ‪ ٠‬حُو‪ ٍٞ‬رٌ‪ ٕٞ‬حُٔوٍَ حُوخ‪ ٢ٟ‬رخَُك‪ ٞ‬هخرَ ُِ‪٤‬ؼٖ ‪٣ٝ‬ظلون‬
‫ًُي ػزَ اػٔخٍ ٓل‪ ّٜٞ‬حُٔوخُلش ُِلوَس حًٌُٔ‪ٍٞ‬س آٗلخ ًٔخ إٔ حَُٔ٘ع كيى رٌَ٘ ‪٣َٛ‬ق‬
‫ٗ‪ٞ‬ع حُوَحٍ ؿ‪ َ٤‬حُوخرَ ُِ‪٤‬ؼٖ ‪ٓ ٞٛٝ‬وٍَ حالٓظـخرش‬

‫(‪.)7‬‬

‫(‪ )1‬كؼ٘ي حُٔخٌُ‪٤‬ش ُألد أ ٕ ‪٣‬ـزَ حُ‪ٜ‬ـخٍ ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ ‪٣ ٝ‬و‪ ّٞ‬حُ‪ ٖٓ ٢ٛٞ‬هزَ حألد ‪ ٢ٛٝٝ‬حُ‪ٓ ٢ٛٞ‬وخّ حألد‬
‫حرٖ ؿِ‪ ١‬حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُلو‪٤ٜ‬ش ٓ‪٤‬زؼش حألٓ٘‪٤‬ش حَُرخ‪ ١‬حُ‪٤‬زؼش حُؼخُؼش ‪151 ٝ 150 ٙ 1969‬‬
‫(‪ )2‬حُلز‪٤‬ذ حَُ٘‪٣‬ق ّ ‪. 54 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )3‬اىٍ‪ ْ٣‬حُلخه‪. 70 ٙ ّ.ّ ١ٍٞ‬‬
‫(‪ )4‬حُلز‪٤‬ذ حَُ٘‪٣‬ق ّ ّ ‪. 58 ٙ‬‬
‫(‪ٓ )5‬لٔي حُ٘ظ‪. 146 ٙ ّ ّ ١ٞ‬‬
‫(‪ )6‬حُؼَر‪ ٢‬حُٔظو‪. 8 ٙ ّ ّ ٢‬‬
‫(‪ٌٛ )7‬ح حَُأ‪ ١‬طز٘خ‪ ٙ‬أٓظخًٗخ ػزي حُوخُن أكٔي‪ًٌ ٝ 129 ٙ ّ ّ ٕٝ‬ح أٓظخًٗخ ٓلٔي حٌُ٘ز‪ ٝ 170 ٙ ّ.ّ ٍٞ‬حألٓظخً ٓلٔي رخىٕ ٓي‪ٗٝ‬ش‬
‫ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ر‪ ٖ٤‬حأل‪ٛ‬يحف حُٔؼِ٘ش ‪ ٝ‬اٌٗخالص حُظ‪٤‬ز‪٤‬ن حُؼِ ٔ‪ ٢‬حُ‪٤‬ؼٖ ك‪ٓ ٢‬وٍَ ح ًٕ رظِ‪٣ٝ‬ؾ حُوخ‪ َٛ‬أُوخ‪ٛ‬خ هالٍ ٗي‪ٝ‬س ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس رؼي ‪3‬‬
‫ٓ٘‪ٞ‬حص ٖٓ حُظ‪٤‬ز‪٤‬ن حُل‪ِ٤ٜ‬ش ‪ ٝ‬حُٔؼ‪ٞ‬هخص حُٔ٘ظٔش ٖٓ ‪َ١‬ف ٓـٔ‪ٞ‬ػش حُزلغ ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٝ ٕٞ‬حألَٓس رٌِ‪٤‬ش حُلو‪ٞ‬م ر‪ٞ‬ؿيس ‪16 ٝ 15 ٢ٓٞ٣‬‬
‫ٓخٍّ ‪ 2007‬ؿ‪ٍٞ٘٘ٓ َ٤‬س ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ٝ‬اًح ًخٗض ؿخ‪٣‬ش حَُٔ٘ع ٖٓ ؿَ ‪ ٌٙٛ‬حَُ٘‪ ٞٛ ١ٝ‬حُظو‪٤٤‬ي ٓخ أٌٖٓ ُِظوِ‪ٖٓ َ٤‬‬
‫كخالص ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ ٖ٣َٛ‬ر‪ٜ‬يف كٔخ‪٣‬ظ‪ ْٜ‬كبٕ حُٔئحٍ حُٔ‪َٝ٤‬ف؟ ‪ ٞٛ‬ػٖ ‪ٝ‬حهغ ُ‪ٝ‬حؽ‬
‫حُوخ‪ٖ٣َٛ‬؟ ك‪ َٜ‬كخك‪ ٦‬حُؼَٔ حُو‪٠‬خث‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬حُ‪٤‬خرغ حالٓظؼ٘خث‪ ٢‬حٌُ‪ ١‬أٍحى‪ ٙ‬حَُٔ٘ع ػ٘ي‬
‫‪٤ٛ‬خؿش ‪ ٌٙٛ‬حُوخػيس حَُٔٗش ؟ حّ إٔ ٗٔزظ‪ ٚ‬حٍطلؼض ‪ٝ‬أ‪ٛ‬زق ‪ ٞٛ‬حُوخػيس ريٍ إٔ ‪ٌٕٞ٣‬‬
‫حالٓظؼ٘خء ؟‪.‬‬

‫حُلوَس حُؼخٗ‪٤‬ش ‪ :‬حُ‪ٞ‬حهغ حُؼِٔ‪ُِٝ ٢‬حؽ حُوخ‪.ٖ٣َٛ‬‬
‫ػِ‪ ٠‬حَُؿْ ٖٓ حُِٔح‪٣‬خ ‪ٝ‬ح ‪٣‬ـخر‪٤‬خص حُظ‪ ٢‬طـِض ػ٘ي ٓٔخف حَُٔ٘ع ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش‬
‫حألَٓس رِ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ٝ ٖ٣َٛ‬حُظ‪ ٢‬طٔؼِض ك‪ٟٞٝ ٢‬ف حُ‪٤ٜ‬خؿش اً إٔ ‪ٌٛ‬ح حُظَه‪ٚ٤‬‬
‫أ‪ٛ‬زق ٓظخكخ ُِلظ‪ٝ ٠‬حُلظخس ػِ‪ ٠‬هيّ حُٔٔخ‪ٝ‬حس هالكخ ُِ‪٤ٜ‬خؿش حُظ‪ً ٢‬خٗض ‪ٝ‬حٍىس ك‪٢‬‬
‫ّ‪.‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس حُظ‪ ٢‬هِوض ٗ‪ٞ‬ػخ ٖٓ حال‪َ٤ٟ‬حد ك‪ٓ ٍٞ‬خ اًح ًخٕ ‪ٌٛ‬ح حالٓظؼ٘خء ٓظخكخ‬
‫(‪)1‬‬

‫ُِلظ‪ ٠‬ى‪ ٕٝ‬حُلظخس‬

‫أ‪٠٣‬خ ٗـي إٔ أٓزخد حالٓظؼ٘خء ‪ٓٝ‬زٍَحط‪ ٚ‬ؿ‪ٝ َ٤‬حٍىس ػِ‪ٓ ٠‬ز‪َ٤‬‬

‫حُل‪ َٜ‬رَ ‪ ٢ٛ‬أ‪ٓٝ‬غ ٗ‪٤‬خهخ ٓٔخ ًخٗض ػِ‪ ٢‬ك‪.ّ ٢‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس حُظ‪ً ٢‬خٗض طو‪٤‬ي ح ًٕ‬
‫رِ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ٛ‬ـَ رو‪ٞ‬ف حُ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ع ك‪ ٢‬حُؼ٘ض اال إٔ ًُي ال ‪٣‬ل‪ ٍٞ‬ى‪ ٕٝ‬اػخٍس رؼ‪ ٞ‬حُؼـَحص‬
‫‪ٝ‬ح ٌٗخُ‪٤‬خص ‪ٝ‬حُٔظٔؼِش ك‪ ٢‬إٔ ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس هي ٓو‪٤‬ض ك‪ٗ ٢‬لْ حُو‪٤‬ؤ حٌُ‪ٝ ١‬هؼض ك‪ٚ٤‬‬
‫ّ‪.‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس ػ٘يٓخ ُْ طوٍَ أ‪ ١‬ؿِحء هخٗ‪ ٢ٗٞ‬ػ٘ي حُٔوخُلش كظلي‪٣‬ي ٖٓ أىٗ‪ُِِٝ ٠‬حؽ‬
‫أٍ‪٣‬ي ر‪ ٚ‬كٔخ‪٣‬ش حُ‪ٜ‬ـخٍ ‪ٝ‬ال ‪٣‬ظؤط‪ًُ ٠‬ي اال ر‪ٟٞ‬غ ؿِحء ‪ٔ٣‬خ‪ ْٛ‬ك‪ٍ ٢‬ىع حأل‪٤ُٝ‬خء ػٖ‬
‫حُظِ‪٣ٝ‬ؾ حُٔزٌَ ُز٘خط‪ْٜ‬‬

‫(‪)2‬‬

‫أ‪٠٣‬خ ٖٓ حُٔئحهٌحص حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٜ‬ش َُِٔ٘ع ػيّ طلي‪٣‬ي‪ُِٖٔ ٙ‬‬

‫حألىٗ‪ ٠‬حُظ‪ ٌٖٔ٣ ٢‬حُِ٘‪ ٍٝ‬ػ٘‪ٜ‬خ اً طَى ًُي ُِِٔ‪٤‬ش حُظوي‪٣َ٣‬ش ُِو‪٠‬خء ‪ٌٛٝ‬ح ٓخ ‪٣‬لَٔ‬
‫حُو‪٠‬خس ٓٔئ‪٤ُٝ‬ش َٓحػخس ٓي‪ ٟ‬ط‪ٞ‬كَ حُوخ‪ َٛ‬ػِ‪ ٠‬حُ٘‪٠‬ؾ حُؼوِ‪ٝ ٢‬حأل‪٤ِٛ‬ش حُـٔٔخٗ‪٤‬ش‬

‫(‪)3‬‬

‫ٓغ‬

‫ٓغ كَ‪ ٚٛ‬أال ‪ٜ٣‬زق ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ ٞٛ ٖ٣َٛ‬حُوخػيس ُ‪٤‬ظلخى‪ ٟ‬حالٗظوخىحص حُظ‪ ٢‬ط‪ٞ‬ؿ‪ ٚ‬اُ‪. ٚ٤‬‬
‫ؿ‪ َ٤‬أٗ‪ ٚ‬طز‪ ٖٓ ٖ٤‬هالٍ ح ك‪ٜ‬خءحص ‪ٝ‬حُٔوٍَحص حُٔظؼِوش ر‪ ٌٜٙ‬حألً‪ ٕٝ‬إٔ ُ‪ٝ‬حؽ‬
‫حُوخ‪ ٖ٣َٛ‬ال ‪ِ٣‬حٍ ‪ٔ٣‬ـَ أٍهخٓخ َٓطلؼش رِـض ٓ٘ش ‪ٓ 2004‬خ ٓـٔ‪ٞ‬ػ‪ٍٔٓ 18341ٚ‬خ‬

‫(‪)1‬حُل‪ َٜ‬حُؼخٖٓ ٖٓ ّ حالف ٕ حُِٔـخس‪.‬‬
‫(‪ٓ )2‬ؼخى حألهَ‪.ّ ٖٓ ٢ٔ٣‬حألف‪ ٕ.‬اُ‪ .ّ ٠‬حألَٓس ّ ّ ‪. 134 ٙ‬‬
‫(‪ )3‬ىُ‪ َ٤‬ػِٔ‪ُٔ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ّ ّ ‪. 29 ٙ‬‬

‫‪27‬‬

‫ر‪ٔ٘٤‬خ رِؾ ‪ٌٛ‬ح حُؼيى ٓ٘ش ‪ٍٔٓ 21660 2005‬خ أ‪ ١‬ر٘ٔزش حٍطلخع ‪% 18.10‬‬

‫(‪)1‬‬

‫أٓخ‬

‫رخُ٘ٔزش ُألٍهخّ حُظ‪ٓ ٢‬ـِظ‪ٜ‬خ رؼ‪ ٞ‬حُٔلخًْ هالٍ ٓ٘ش ‪ 2004‬حرظيءح ٖٓ‪ 5‬كزَح‪2004َ٣‬‬
‫كوي أ‪ٛ‬يٍ هخ‪ ٢ٟ‬حألَٓس رخرظيحث‪٤‬ش حَُرخ‪ 1018 ١‬إً رِ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ َٛٝٝ ٖ٣َٛ‬ك‪٢‬‬
‫حرظيحث‪٤‬ش كخّ اُ‪ 1578 ٠‬كخُش إً ػْ ‪ 1270‬إً ك‪ ٢‬حرظيحث‪٤‬ش ر٘‪ٓ ٢‬الٍ ‪ٝ‬أ‪٠٣‬خ‪ 3856‬إً‬
‫ًؤػِ‪ٍ ٠‬هْ ٓـِظ‪ ٚ‬حرظيحث‪٤‬ش َٓحًٖ‬

‫(‪)2‬‬

‫ك٘ٔزش حُوز‪ ٍٞ‬طوخُق ػٔن ‪ٍٝٝ‬ف حُٔي‪ٗٝ‬ش رخػظزخٍ‬

‫‪ ٌٙٛ‬حألً‪ ٕٝ‬طيهَ ‪ ٖٟٔ‬هخٗش حالٓظؼ٘خء أٓخ حرظيحث‪٤‬ش ٗل٘خ‪ ٕٝ‬كوي ‪ِٛٝ‬ض ٓ٘ش ‪ 2005‬اُ‪٠‬‬
‫‪ 606‬كخُش إً ‪ 821ٝ‬كخُش هالٍ ٓ٘ش ‪ 897ٝ 2006‬كخُش ٓ٘ش ‪ 2007‬أٓخ ٓ٘ش ‪2008‬‬
‫(‪)3‬‬

‫‪ٝ‬اُ‪ ٠‬كي‪ٝ‬ى ‪ 2008-07-09‬كوي ‪ِٛٝ‬ض اُ‪ 439 ٠‬كخُش إً‬

‫ك‪ ٢‬حٗظظخٍ حُِٔ‪٣‬ي اُ‪٠‬‬

‫ٗ‪ٜ‬خ‪٣‬ش حُٔ٘ش‪ .‬أٓخ ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬ح ك‪ٜ‬خءحص ؿ‪ َ٤‬حَُٓٔ‪٤‬ش ٗـي حُظوَ‪ َ٣‬حُٔ٘‪ ١ٞ‬ك‪ ٍٞ‬ط‪٤‬ز‪٤‬ن‬
‫ّ‪.‬أ حٌُ‪ ١‬هيٓ‪ ًَِٓ ٚ‬ح ػالّ ‪ٝ‬حَُ‪ٛ‬ي ُِ٘ٔخء حُٔـَر‪٤‬خص ‪ٝ‬حٌُ‪ ١‬ؿخء ك‪ٍ" ٚ٤‬ؿْ ً‪ٕٞ‬‬
‫حَُٔ٘ع ٗ‪ٝ ٚ‬أُق ػِ‪ ًٕٞ ٠‬حُٖٔ حألىٗ‪ُِِٝ ٠‬حؽ ُِ٘و‪ًًَ ٚ‬ح ًخٕ أ‪ ٝ‬أٗؼ‪ٖٓ ٞٛ ٠‬‬
‫حأل‪٤ِٛ‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ٝ‬حُٔيٗ‪٤‬ش ‪٘ٓ 18‬ش ‪ٍٝ‬ؿْ ً‪ ٕٞ‬اؿخُط‪ُ ٚ‬إلًٕ ك‪ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ ى‪ ٕٝ‬حُٖٔ‬
‫حًٌُٔ‪ٍٞ‬س رخػظزخٍ‪ ٙ‬حٓظؼ٘خء ‪٣‬ظؼ‪ ٖ٤‬إٔ ‪٣‬ظْ حُظَه‪ ُٚ ٚ٤‬ر٘خء ػِ‪ ٠‬هَحٍ ٓؼَِ كبٕ طو‪٘ٔ٤٤‬خ‬
‫ُإلك‪ٜ‬خءحص ‪ٝ‬حُي‪ٝ‬حػ‪ٝ ٢‬حُٔزٍَحص ‪ًٌٝ‬ح ٓ‪َ٤ٔٓ َ٤‬س ح ًٕ ك‪ٌٛ ٢‬ح حُزخد حٗ‪٤‬الهخ ٖٓ‬
‫ػ‪٘٤‬ش ػٔخٕ ٓلخًْ رخُزالى ‪٣‬يكؼ٘خ اُ‪ ٠‬حُو‪ ٍٞ‬رخٕ حالٓظؼ٘خء ك‪ٌٛ ٢‬ح ح ‪١‬خٍ هي طل‪ ٍٞ‬اُ‪٠‬‬
‫هخػيس(‪.)4‬‬
‫‪ٗٝ‬ـي أ‪٠٣‬خ ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حُٔٔظ‪ ٟٞ‬حُيٍحٓش حُؼِٔ‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬هخٓض ر‪ٜ‬خ حُـٔؼ‪٤‬ش حُٔـَر‪٤‬ش‬
‫ُٔ٘خ‪٠ٛ‬ش حُؼ٘ق ‪ٟ‬ي حُ٘ٔخء ك‪ ٢‬هٔٔ‪ ٢‬حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء ‪ٝ‬ط‪ٞ٤‬حٕ ك‪ٓ َٜٗ ٢‬خ‪2005١‬‬
‫ك٘ٔزش ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ٝ ٖ٣َٛ‬كن ‪ ٌٙٛ‬حُيٍحٓش ك‪ ٢‬هْٔ حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء ‪ِٛٝ‬ض اُ‪%0.23 ٠‬‬
‫‪ٝ‬حُ٘ٔزش رٔي‪٘٣‬ش ط‪ٞ٤‬حٕ‪ ٌٙٛٝ %13.57‬حُ٘ٔزش حأله‪َ٤‬س ال ٓلخُش أٗ‪ٜ‬خ طيم ٗخه‪ ّٞ‬حُو‪َ٤‬‬
‫‪ٝٝ‬كن ‪ ٌٙٛ‬حُيٍحٓش ٗـي حٍطلخع ٗٔزش ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪َٛ‬حص ربهِ‪ ْ٤‬ط‪ٞ٤‬حٕ ُي‪ ٟ‬حُوَ‪٣ٝ‬خص ٓوخٍٗش‬
‫رخُل‪٣َ٠‬خص أٓخ رخُيحٍ حُز‪٠٤‬خء ك‪ٌ٤‬ؼَ ُي‪ ٟ‬حألَٓ حُلو‪َ٤‬س حٌُؼ‪ َ٤‬ػيى‪ٛ‬خ ‪ٝ‬ال ‪َ٣‬ى اال ٗخىٍح‬
‫ُي‪ ٟ‬حألَٓ حُٔ‪ٍٞٔ٤‬س‬

‫(‪)5‬‬

‫‪ ٖٓٝ‬ر‪ ٖ٤‬حُ‪ٜ‬ؼ‪ٞ‬رخص ‪ٝ‬حُظلي‪٣‬خص حُظ‪ ٢‬ط‪ٞ‬حؿ‪ ٚ‬حُو‪٠‬خس ‪ٝ‬كن ‪ٌٙٛ‬‬

‫(‪ٓ )1‬ـِش ه‪٠‬خء حألَٓس حُؼيى ‪ 3‬ىؿ٘زَ ‪ٍٞ٘٘ٓ 2006‬حص ؿٔؼ‪٤‬ش َٗ٘ حُٔؼِ‪ٓٞ‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ ٝ‬حُو‪٠‬خث‪٤‬ش ‪. 47 ٙ‬‬
‫(‪ٓ )2‬ـِش ه‪٠‬خء حألَٓس ّ ّ ‪. 120 ٙ‬‬
‫(‪ٓ )3‬ـَ حُِ‪ٝ‬حؽ ُٔ٘ش ‪ 2008 ٝ 2007 ٝ 2006 ٝ2005‬حُٔٔٔ‪ٞ‬ى ُي‪ ٟ‬حُٔلٌٔش حالرظيحث‪٤‬ش ر٘ل٘خ‪ ٕٝ‬هْٔ ه‪٠‬خء حألَٓس‬
‫(‪ )4‬طوَ‪ ١ٞ٘ٓ َ٣‬أػي‪ ًَِٓ ٙ‬ح ػالّ ‪ٝ‬حَُ‪ٛ‬ي ُِ٘ٔخء حُٔـَر‪٤‬خص ُٔ٘ش ‪ ٍٞ٘٘ٓ 2005‬رـَ‪٣‬يس حُ‪ٜ‬زخف حُؼيى ‪ 1530‬حُ‪ٜ‬خىٍس رظخٍ‪٣‬ن ‪-03-08‬‬
‫‪. 2005‬‬
‫(‪ )5‬ط‪٤‬ز‪٤‬ن هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حٌُٔظٔزخص ‪ ٝ‬حُظلي‪٣‬خص ّ ّ ‪. 41 ٙ‬‬

‫‪28‬‬

‫حُيٍحٓش إٔ ح ًٕ رخُِ‪ٝ‬حؽ ال ‪٣‬لظَّ ك‪ ٢‬رؼ‪ ٞ‬حُلخالص ٓوظ‪٤٠‬خص هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس كخُو‪٠‬خس‬
‫‪ َٕٝ٤٠٣‬اُ‪ ٠‬ح ًٕ ػ٘يٓخ طٌ‪ ٕٞ‬حُلظخس حُظ‪ ُْ ٢‬طزِؾ رؼي حُٖٔ حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ُِِ‪ٝ‬حؽ كخٓال‬
‫كؤْ حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء ‪٣‬ؤهٌ ر‪ٌٜ‬ح حُو‪٤‬خٍ ‪ٝ‬طيهَ ك‪ ٚ٤‬كخُش كظخس طزِؾ ٖٓ حُؼَٔ ‪٘ٓ 13‬ش ٓٔق‬
‫ُ‪ٜ‬خ رخُِ‪ٝ‬حؽ ألٗ‪ٜ‬خ ًخٗض كخٓال ‪ٝ‬ك‪ٓ ٢‬وخرَ ًُي ‪٣‬و٘‪ ٠‬إٔ طلَٔ حُوخ‪ َٛ‬اًح ُْ ‪٣‬ئًٕ ُ‪ٜ‬خ‬
‫رخُِ‪ٝ‬حؽ كخُوخ‪٣ ٢ٟ‬وق ر‪ ٖ٤‬أَٓ‪ ٖ٣‬آخ إٔ ‪٣‬يػ‪ٜ‬خ طظِ‪ٝ‬ؽ ر‪٣َ٤‬وش َٗػ‪٤‬ش أ‪ ٝ‬أٗ‪ٜ‬خ ٓظؼ‪ٖ٤‬‬
‫ٍكوش هِ‪ِٜ٤‬خ هخٍؽ حُوخٗ‪ٝ ٕٞ‬ك‪ ٢‬كخالص أهَ‪ٞ٣ ٟ‬حؿ‪ ٚ‬حُو‪٠‬خس ‪ٟٝ‬ؼ‪٤‬خص طظويّ ك‪ٜ٤‬خ حُلظ‪٤‬خص‬
‫اُ‪ ٠‬حُٔلخًْ ُِل‪ ٍٜٞ‬ػِ‪" ٠‬حػظَحف رخُِ‪ٝ‬حؽ" ك‪٠٤‬ؼٖ رٌُي ‪ٝ ٖٛ‬أهالإ‪ٝ ٖٛ‬آرخإ‪ٖٛ‬‬
‫(‪)1‬‬

‫حُوخ‪ ٢ٟ‬أٓخّ حألَٓ حُ‪ٞ‬حهغ كبًح ٍك‪٠‬ض حُٔلٌٔش كبٕ ه‪ َ٤‬كِٔ‪٣ ٖٜ‬ظ‪٠‬خػق‬

‫حألَٓ‬

‫حٌُ‪ٗ ١‬ظؾ ػ٘‪ ٚ‬إٔ ػيى أكٌخّ ػز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش كخهض ػيى حُِ‪ٝ‬حؽ كؤ‪ٛ‬زق رخُظخُ‪ ٢‬حأل‪ٞٛ َٛ‬‬
‫حالٓظؼ٘خء كؼِ‪ ٠‬حُوخ‪ ٢ٟ‬ػيّ حُِـ‪ٞ‬ء اُ‪ ٠‬اػٔخٍ حُٔخىس ‪ 16‬ك‪ ٢‬حُلخالص حُظ‪َ٣ ٢‬ك‪ ٞ‬ك‪ٜ٤‬خ‬
‫(‪)2‬‬

‫ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪َٛ‬‬

‫‪ٗٝ‬ـي ٖٓ هالٍ ‪ ٌٙٛ‬حُٔؼ‪٤٤‬خص إٔ حُِ‪٣‬خىس طَطلغ ٓ٘ش رؼي حألهَ‪ٌٛٝ ٟ‬ح‬

‫ىُ‪ َ٤‬إٔ حُٔوظ‪٤٠‬خص حُظ‪ ٚٗ ٢‬ػِ‪ٜ٤‬خ حَُٔ٘ع ال ط‪٤‬زن– أك‪٤‬خٗخ – رٌ‪٤‬ل‪٤‬ش ِٓ‪ٔ٤‬ش ‪ٓ ٞٛٝ‬خ‬
‫‪٣‬ظ٘خك‪ٝ ٠‬ؿخ‪٣‬ش حَُٔ٘ع ‪ٝ‬طظَطذ ػ٘‪ٗ ٚ‬ظخثؾ ِٓز‪٤‬ش ‪٣ٝ‬ئؿؾ حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حالٗظوخىحص ‪َ٤٣ٝ‬ف‬
‫حٌُؼ‪ ٖٓ َ٤‬حُظٔخإالص ك‪ٓ ٍٞ‬ي‪ ٟ‬حٓظ‪٤‬ؼخد ٓزٍَحص حُظـ‪ َ٤٤‬حٌُ‪ ١‬ؿخءص ر‪ٜ‬خ ّ‪.‬أ َُكغ ٖٓ‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ حػظزخٍح اُ‪ ٠‬إٔ ح ًٕ رِ‪ٝ‬حؽ حُلظ‪ٝ ٠‬حُلظخس ى‪ ٖٓ ٕٝ‬حأل‪٤ِٛ‬ش ‪ ٞٛ‬حٓظؼ٘خءح ٓو‪٤‬يح‬
‫رَ٘‪َ٣ ١ٝ‬ؿغ طوي‪َٛ٣‬خ ُوخ‪ ٢ٟ‬حألَٓس حٌُِٔق رخُِ‪ٝ‬حؽ ُظلو‪٤‬ن ؿخ‪٣‬ش حَُٔ٘ع ٖٓ ‪ٌٛ‬ح‬
‫حالٓظؼ٘خء حٌُ‪٣ ١‬ـذ إٔ ‪٣‬زو‪ ٠‬ك‪ ٢‬كي‪ٝ‬ى‪ ٙ‬حُ‪٤٠‬وش‪.‬‬
‫‪ٝ‬حٗ‪٤‬الهخ ٖٓ ؿَ حُٔؼ‪٤٤‬خص حُٔخروش ٗيٍى ٓي‪ٍَٟٝ ٟ‬س ط‪٤‬ز‪٤‬ن ‪ ٌٙٛ‬حُٔوظ‪٤٠‬خص‬
‫ط‪٤‬ز‪٤‬وخ ِٓ‪ٔ٤‬خ ‪ٓٝ‬الثٔخ ‪ٝ‬حُظؤًي هزَ ٓ٘ق ح ًٕ رِ‪ٝ‬حؽ حُلظ‪ٝ ٠‬حُلظخس ى‪ ٖٓ ٕٝ‬حأل‪٤ِٛ‬ش ٖٓ‬
‫ط‪ٞ‬كَ ؿٔ‪٤‬غ حَُ٘‪ ١ٝ‬حُٔ‪ِٞ٤‬رش‬

‫(‪)3‬‬

‫ٓغ طٔظغ حُوخ‪ ٢ٟ‬رخُٔؼَكش حُ‪ٞ‬حٓؼش حُظ‪ ٢‬طٔخػي‪ ٙ‬ػِ‪٠‬‬

‫كٖٔ طوي‪ِٜٓ َ٣‬لش حُوخ‪ َٛ‬كظ‪ ٠‬ال ‪٣‬وَؽ ػٖ حُـخ‪٣‬ش حُظ‪ ٢‬أٍحى‪ٛ‬خ حَُٔ٘ع ٖٓ ‪٤ٛ‬خؿظ‪ٚ‬‬
‫ُ‪ ٌٜٙ‬حُوخػيس حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ًحص حُ‪٤‬خرغ حَُٕٔ ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬ط‪ٜ‬يف اُ‪ ٠‬كٔخ‪٣‬ش كجش حُوخ‪ ٝ ٖ٣َٛ‬حُلي‬
‫ٖٓ ‪٥‬خ‪َٛ‬س حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔزٌَ‪.‬‬

‫(‪ )1‬ط‪٤‬ز‪٤‬ن هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حٌُٔظٔزخص ‪ ٝ‬حُظلي‪٣‬خص ّ ّ ‪. 42 ٙ‬‬
‫(‪٤ٍٗ )2‬ي ٓ٘وخهش ك‪ٍ ٢‬كخد حُو‪٠‬خء ‪ ٝ‬حُوخٗ‪ ٝ ٕٞ‬حألىد ّ ّ ‪. 105 ٙ‬‬
‫(‪ َ٣ُٝ ٍٞ٘٘ٓ )3‬حُؼيٍ ػيى ‪. ّ.ّ 2ّ 44‬‬

‫‪29‬‬

‫بل حذص بلطةنِ ‪ :‬بلذ ةّد بلحؼذّد ل شبجطد بلضًجْد‪.‬‬
‫حٗ‪٤‬الهخ ٖٓ حُويٓ‪٤‬ش حُظ‪٣ ٢‬ظٔظغ ر‪ٜ‬خ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬طـي أٓخٓ‪ٜ‬خ ك‪ً ٢‬ظخد هللا‬
‫‪٘ٓٝ‬ش ٍٓ‪ٝ ُٚٞ‬ك‪ ٢‬طوَ‪َ٣‬حص كو‪ٜ‬خء حَُ٘‪٣‬ؼش ح ٓالٓ‪٤‬ش‬

‫(‪)1‬‬

‫ٗـي إٔ حَُٔ٘ع ‪ٞٛٝٝ‬ال ٓ٘‪ٚ‬‬

‫ُظلو‪٤‬ن ‪ ٌٙٛ‬حُـخ‪٣‬ش ػَٔ ػِ‪ٟٝ ٠‬غ ٓوظِق حُو‪ٞ‬حػي ‪ٝ‬حُ‪ٞ٠‬حر‪ُ ٢‬ظَٓ‪٤‬ن ‪ ٌٙٛ‬حُؼالهش‬
‫حُٔخٓ‪٤‬ش ‪ٝ‬كٔخ‪٣‬ظ‪ٜ‬خ هزِ‪٤‬خ ٖٓ هالٍ ‪ٟٝ‬غ ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُٔ‪ٟٞ‬لش‬
‫ُإلؿَحءحص حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُٔخروش ُو‪٤‬خٓ‪ٜ‬خ ر‪ٜ‬يف كٔخ‪٣‬ظ‪ٜ‬خ ٖٓ ؿَ أ‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬حُظلٔن ‪ٝ‬حالٗلالٍ رؼي‬
‫(‪)2‬‬

‫ه‪٤‬خٓ‪ٜ‬خ كو‪٤‬وش أ‪ ٝ‬ػَكخ‬

‫‪ٝ‬ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حألٓخّ ‪ٝ‬ألؿَ آٍخء ىػخثْ حألَٓس ػِ‪ ٠‬أْٓ ػخرظش‬

‫ط‪ُٜ ٖٔ٠‬خ حالٓظوَحٍ ‪ٝ‬حال‪ٔ١‬ج٘خٕ ‪ٔ٣‬ظيػ‪ ٢‬إٔ ‪٣‬لخ‪ ١‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ رٔ‪٤‬خؽ ٖٓ حٌُِ٘‪٤‬ش ‪ٔ٣‬ي‬
‫(‪)3‬‬

‫ٓ٘خكٌ حُؼزغ ر‪ ٌٜٙ‬حَُحر‪٤‬ش حُٔويٓش‬

‫‪ ٌٙٛ ٌَُٝ‬حألٓزخد حٗظَ‪ ١‬حَُٔ٘ع ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫‪ٝ‬حػظزَ ‪ٝ‬ػ‪٤‬وش حُِ‪ٝ‬حؽ حُٔزَٓش ‪ٝ‬كن حٌَُ٘ حُٔليى ‪ٝ‬ػ‪٤‬وش ٍٓٔ‪٤‬ش ًحص كـش هخ‪١‬ؼش ػِ‪٠‬‬
‫ال ‪ ٌٖٔ٣‬حُ‪٤‬ؼٖ ك‪ٜ٤‬خ اال رخُِ‪ ٍٝ‬ك‪ ٌٜٙ‬حُ‪ٞ‬ػ‪٤‬وش طؼظزَ حُ‪ِ٤ٓٞ‬ش حُٔوز‪ُٞ‬ش ػزخص‬

‫حٌُخكش‬
‫(‪)4‬‬

‫حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫‪ٝ‬حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬حٗ‪٤‬الهخ ٖٓ ٗلْ حُٔ‪ِٜ‬لش حُظ‪ ٢‬ىكؼظ‪ُ ٚ‬ـؼَ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫ٌِٗ‪٤‬خ حٍطؤ‪ ٟ‬إٔ ‪٣‬ظيهَ ُظ٘ظ‪ َ٤ٜٓ ْ٤‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ حُوخُ‪ ٖٓ ٢‬ح ٗ‪ٜ‬خى ‪ٝ‬حُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن كوٍَ‬
‫ا‪َ٣‬حى كخُش حالٓظؼ٘خء كلخ‪٥‬خ ػِ‪٤ً ٠‬خٕ حألَٓس ٖٓ حالٗ‪٤ٜ‬خٍ‬

‫(‪)5‬‬

‫كو‪ُِ ٍٞ‬وخ‪ ٢ٟ‬آٌخٗ‪٤‬ش‬

‫ٓٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ك‪ ٌٜٙ‬حَُٔ‪ٗٝ‬ش حُظ‪ ٢‬أريح‪ٛ‬خ حَُٔ٘ع ك‪ٌٛ ٢‬ح حُٔوخّ ال ٓلخُش إٔ ُ‪ٜ‬خ‬
‫ى‪ٍٝ‬ح ًز‪َ٤‬ح ك‪ ٢‬كٔخ‪٣‬ش حألَٓس ‪ٝ‬اٗوخً آالف حأل‪١‬لخٍ حألرَ‪٣‬خء‬

‫(‪)6‬‬

‫‪ -‬بل ط ث بألًل – ‪ٝ‬ك‪٢‬‬

‫ٗلْ حُٔ٘ل‪ٝ ٠‬طلو‪٤‬وخ ُ٘لْ حُـخ‪٣‬ش أ‪ ١‬كٔخ‪٣‬ش حألَٓس ٌُٖ ‪ ٌٙٛ‬حَُٔس ال ‪٣‬ظؼِن حألَٓ‬
‫رخُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش حألكخى‪٣‬ش ‪ٝ‬اٗٔخ طَ٘ٔ أ‪٠٣‬خ كخُش حُظؼيى أ‪ ١‬ػ٘يٓخ ٌٗ‪ ٕٞ‬أٓخّ أَٓط‪ٖ٤‬‬
‫أ‪ ٝ‬اُ‪ ٠‬حُلي حُٔٔٔ‪ٞ‬ف ر‪َٗ ٚ‬ػخ أ‪ ١‬أٍرغ ٗٔ‪ٞ‬س‬

‫(‪)7‬‬

‫كبٗ‪ ٚ‬أهَ ٗلْ حُلٔخ‪٣‬ش‬

‫ك٘‪ ٚ‬ػِ‪٠‬‬

‫آٌخٗ‪٤‬ش طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ٖٓ هالٍ حُٔ‪ٞ‬حى ٖٓ‪ 40‬اُ‪.ّ ٖٓ 47٠‬أ ٌُٖ حُٔئحٍ حُٔ‪َٝ٤‬ف ‪ٞٛ‬‬
‫(‪ٓ )1‬لٔي حٌُ٘ز‪. 26 ٙ ّ ّ ٍٞ‬‬
‫(‪ٓ ٝ )2‬ؼ٘‪ ٠‬ه‪٤‬خّ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ كو‪٤‬وش ‪ ٞٛ‬حٓظ‪٤‬لخء ؿَ ح ؿَحءحص ح ىحٍ‪٣‬ش ‪ ٝ‬حٌُِ٘‪٤‬ش حُٔوٍَس ٖٓ هزَ حَُٔ٘ع ك‪ ٢‬حُٔ‪ٞ‬حى ٖٓ ‪ 65‬اُ‪ٖٓ 69 ٠‬‬
‫ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس كظ‪ ٠‬ط‪ٜ‬زق ‪ٝ‬ػ‪٤‬وش ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ حُ‪ِ٤ٓٞ‬ش حُٔوز‪ُٞ‬ش ػزخص حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝٝ‬كن ٓخ ؿخء رخُٔخىس ‪ ّ ٖٓ 16‬أ‬
‫أٓخ ه‪٤‬خٓ‪ ٚ‬ػَكخ أ‪ ١‬هخثٔخ ػِ‪ ٠‬حُ‪٣َ٤‬وش حَُ٘ ػ‪٤‬ش رؼ‪٤‬يح ػٖ ح ؿَحءحص ح ىحٍ‪٣‬ش ‪ٝ‬هخ‪ٛ‬ش ط‪ٞ‬ػ‪٤‬و‪َ١ ٖٓ ٚ‬ف حُؼيُ‪ ٖ٤‬حُٔ٘ظ‪ٜ‬ز‪ُ ٖ٤‬إلٗ‪ٜ‬خى ٓٔخ‬
‫ىكغ رخَُٔ٘ع اُ‪ ٠‬كظق آٌخٗ‪٤‬ش حالػظَحف ر‪ٌٜ‬ح حُِ‪ٝ‬حؽ كظ‪ٜ٣ ٠‬زق هخثٔخ كو‪٤‬وش ٓظ‪ ٠‬ط‪ٞ‬حكَص ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حَُ٘‪ٝ ١ٝ‬كن ٓخ ‪ ٜٙٞ٘ٓ ٞٛ‬ػِ‪ٚ٤‬‬
‫رخُٔخىس ‪. ّ ٖٓ 16‬أ ‪.‬‬
‫(‪ )3‬ػزي حُٔـ‪٤‬ي هيحى أػَ ح َُٔ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬طٌ‪ ٖ٣ٞ‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ طؤٓالص ك‪ٜٗ ٍٞ‬خىس حُوِ‪ ٖٓ ٞ‬حألَٓح‪ ٝ‬حُٔؼي‪٣‬ش حُٔ٘ظَ‪١‬ش ك‪ ٢‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ٍٓخُش‬
‫ُ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬خ ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخ‪ ٙ‬ؿخٓؼش ٓلٔي حُوخْٓ ًِ‪٤‬ش حُلو‪ٞ‬م أًيحٍ حَُرخ‪ ١‬حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪. 325 ٙ 2000– 1999‬‬
‫(‪ٓ )4‬لٔي حُ٘خكؼ‪ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ِِٓٔش حُزل‪ٞ‬ع حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُٔ‪٤‬زؼش ‪ٝ‬حُ‪ٍٞ‬حهش حُ‪٤٘١ٞ‬ش َٓحًٖ حُ‪٤‬زؼش حأل‪.191 ٙ 2005 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ )5‬اىٍ‪ ْ٣‬حُلخه‪ ١ٍٞ‬حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ ٝ‬حُ‪٤‬الم ك‪.ّ ٢‬حألف‪ٝ ٕ.‬كن آهَ حُظؼي‪٣‬الص ٓ٘٘‪ٍٞ‬حص حُٔؼ‪ٜ‬ي حُؼخُ‪ُِ ٢‬يٍحٓخص حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُ‪٤‬زؼش حُؼخُؼش ‪1993‬‬
‫‪.169 ٙ‬‬
‫(‪ )6‬آٔخػ‪ َ٤‬حُ‪٤‬خُز‪. 4 ٙ ّ ّ ٢‬‬
‫(‪ٓ )7‬ظخ‪ ٌٙٛ َٛ‬حُلٔخ‪٣‬ش ٓزن ارَحُ‪ٛ‬خ ك‪ ٢‬حُ‪ٜ‬خٖٓ ‪. 8 ٙ‬‬

‫‪30‬‬

‫ػٖ حُ‪٤‬خرغ حٌُ‪٤ٛ ِ٤ٓ ١‬خؿش حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُٔظؼِوش رخُظؼيى ك‪ َٜ‬حػظزَ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪٢‬‬
‫حُظؼيى ٓٔ٘‪ٞ‬ػخ ٖٓ ك‪٤‬غ حُٔزيأ ؟ أّ أٗ‪ ٚ‬كظق آٌخٗ‪٤‬ش حُِـ‪ٞ‬ء اُ‪ ٚ٤‬حٓظؼ٘خءح ‪ ٝ‬رَ٘‪ٓ ١ٝ‬ليىس؟‬
‫‪ -‬بل ط ث بلطةنِ –‬

‫بل ط ث بألًل‪ :‬بألطل ً بالسسطنةء فِ إضحةذ بلؼالقد بلضًجْد‪.‬‬
‫حأل‪ َٛ‬إٔ ‪ٝ‬ػ‪٤‬وش ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ أ‪ٛ‬زلض حُ‪ِ٤ٓٞ‬ش حُٔوز‪ُٞ‬ش ػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬
‫‪ٝ‬كوخ ُٔخ ‪ٝ ٞٛ‬حٍى رخُلوَس حأل‪ ٖٓ ٠ُٝ‬حُٔخىس ‪ " :16‬طؼظزَ ‪ٝ‬ػ‪٤‬وش ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ حُ‪ِ٤ٓٞ‬ش حُٔوز‪ُٞ‬ش‬
‫(‪)1‬‬

‫ػزخص حُِ‪ٝ‬حؽ " كخَُٔ٘ع حُٔـَر‪ٞٓ ٢‬حء ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ ّ‪.‬أ أ‪ٝ‬ك‪.ّ ٢‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس‬

‫‪ٝ‬ػِ‪٠‬‬

‫ؿَحٍ ٗ‪ٜ‬ؾ ؿٔ‪ ٍٜٞ‬حُلو‪ٜ‬خء أهَ ر‪ٍَٝ٠‬س ح ٗ‪ٜ‬خى ػِ‪ ٠‬ح ‪٣‬ـخد ‪ٝ‬حُوز‪ ٍٞ‬ر‪ ٖ٤‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬اال‬
‫أٗ‪٣ُٝ ٚ‬خىس ك‪٤ٛ ٢‬خٗش حُلو‪ٞ‬م حُٔظَطزش ػِ‪ ٠‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ٍؿذ حَُٔ٘ع ك‪ ٢‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬و‪ٚ‬‬
‫‪ٝ‬طل‪ ٚ٘٤ٜ‬رٌظخرش ٍْٓ ‪٣‬ظ‪ ٖٔ٠‬ح ٗ‪ٜ‬خى ر‪ٚ‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ٗظَح ُٔخ ‪٣‬ظَطذ ػِ‪ ٖٓ ٚ٤‬آػخٍ ط‪ٟٝ ْٜ‬ؼ‪٤‬ش‬

‫حألَٓس ‪ٝ‬ػَ‪ ٝ‬حُِ‪ٝ‬ؿش ‪ٔٗٝ‬ذ حأل‪١‬لخٍ ‪ٝ‬حُلو‪ٞ‬م حُ٘خطـش ػٖ ح ٍع ‪ٝ‬ؿ‪َٛ٤‬خ ٖٓ‬
‫حألٓ‪ ٍٞ‬حُظ‪ ٢‬حهظ‪٠‬ض حُٔ‪ِٜ‬لش اكَحؿ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬هخُذ ٌِٗ‪ٝ ٢‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬و‪َ١ ٖٓ ٚ‬ف حُؼيُ‪ٖ٤‬‬
‫حُٔ٘ظ‪ٜ‬ز‪ُ ٖ٤‬إلٗ‪ٜ‬خى ‪ًٝ‬خٗض ‪٘ٛ‬خى حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حُٔئ‪٣‬يحص ك‪ ٢‬طز٘‪ٌٛ ٢‬ح حُ‪٤‬خرغ حٌُِ٘‪– ٢‬‬
‫بلفقشخ بألًلَ – ‪ٝ،‬اًح ًخٕ حأل‪ َٛ‬إٔ ‪٣‬ظْ ارَحّ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ٝ ٢‬هظ‪ ٚ‬كوي طليع ‪َٝ٥‬ف‬
‫هخ‪َٛ‬س طل‪ ٍٞ‬ى‪ ٕٝ‬ارَحٓ‪ ٚ‬آٌٗحى ‪ٝ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش كو‪ ٢‬أػ‪ُِِٝ ٠٤‬ؿ‪ ٖ٤‬أ‪ ٝ‬ألكي‪ٔٛ‬خ آٌخٗ‪٤‬ش‬
‫حُِـ‪ٞ‬ء اُ‪ ٠‬حُٔلٌٔش ُظوي‪ِ١ ْ٣‬ذ ٓٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش الٓظ‪ٜ‬يحٍ كٌْ ربػزخط‪ٜ‬خ ُظيحٍى‬
‫حُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُٔ‪ِٞ٤‬د َُِحر‪٤‬ش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ ٚ‬حالٓظؼ٘خء ‪ٝ‬طؼظٔي ك‪ ٢‬اػزخط‪ٜ‬خ ٓخثَ ‪ٓٝ‬خثَ‬
‫(‪)3‬‬

‫ح ػزخص ‪ٝ‬ك‪ ٢‬كظَس حٗظوخُ‪٤‬ش ال طظؼي‪ ٟ‬هْٔ ٓ٘‪ٞ‬حص‬

‫‪ -‬بلفقشخ بلطةنْد –ه ٌُٖ ‪ َٛ‬أ‪ٛ‬زق‬

‫‪ٌٛ‬ح حالٓظؼ٘خء ‪ِ٤ٓٝ‬ش ُِظلخ‪ ٖٓ َ٣‬أؿَ ٓٔخٍٓش حُظؼيى ‪ٝ‬طٌٔ‪ ٖ٤‬حُوخ‪ ٖٓ ٖ٣َٛ‬حُِ‪ٝ‬حؽ –‬
‫بلفقشخ بلطةنْد ‪. -‬‬

‫حُلوَس حأل‪ :٠ُٝ‬حأل‪ َٛ‬ك‪ ٢‬اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‪.‬‬
‫(‪)1‬ؿخء رخُل‪ ّ ٖٓ 5 َٜ‬حالف ٕ حُِٔـخس ‪ 2.....":‬ـ‪٘٤‬ظَ‪ ١‬ك‪ٛ ٢‬لش ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ٗ ٍٞ٠‬خ‪ٛ‬ي‪ ٖ٣‬ػيُ‪ٓ ٖ٤‬خٓؼ‪ ٖ٤‬ك‪ٓ ٢‬ـِْ ‪ٝ‬حكي ح ‪٣‬ـخد ‪ٝ‬‬
‫حُوز‪ ٖٓ ٍٞ‬حُِ‪ٝ‬ؽ أ‪ٗ ٝ‬خثز‪ ٖٓٝ ٚ‬حُ‪"٢ُٞ‬‬
‫(‪ٓ )2‬لٔي حرٖ ٓؼـ‪. 161 ٙ ّ ّ ُٞ‬‬
‫(‪ٍٞ٘٘ٓ )3‬حص ػيى ‪ 2 ّ 50‬رظخٍ‪٣‬ن ‪ 2‬كزَح‪ 2005 َ٣‬حُٔظؼِن رٔٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ّ ‪. ّ .‬‬

‫‪31‬‬

‫إ حَُٔ٘ع أهَ هخػيس ٓلخى‪ٛ‬خ إٔ اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪٣‬ظْ رخُ‪ٞ‬ػ‪٤‬وش حُؼيُ‪٤‬ش‬
‫حُٔ٘ـِس ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ حُٔ‪ٞ‬حى ٖٓ ‪ 65‬اُ‪.ّ ٖٓ 69 ٠‬أ ٖٓ هالٍ حُلوَس حأل‪ ٖٓ ٠ُٝ‬حُٔخىس ‪– 16‬‬
‫أًال – ‪ً ٝ‬خٕ ‪ٍٝ‬حء طز٘‪ٌٛ ٢‬ح حُ‪٤‬خرغ حٌُِ٘‪َ١ ٖٓ ٢‬ف حَُٔ٘ع حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حأل‪ٛ‬يحف – ضةنْة‬
‫–‬

‫أًال ‪ :‬بلٌضْقد بلؼذلْد ىِ بألطل‪.‬‬
‫إ ٓؼ٘‪ ٠‬أ ٕ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ٌِٗ‪٤‬خ ‪ ٞٛ‬أٗ‪ ٚ‬ال ‪٘٘٣‬ؤ ‪ٛ‬ل‪٤‬لخ ٓ٘ظـخ ‪٥‬ػخٍ‪ ٙ‬اال اًح طْ‬
‫رخٌَُ٘ حُٔؼ‪َ١ ٖٓ ٖ٤‬ف حَُٔ٘ع ‪ٝ‬حُ٘ظ‪٤‬ـش حُؼِٔ‪٤‬ش ُ‪ٌٜ‬ح أٗ‪ ٚ‬أ‪ٟ‬ل‪ ٝ ٠‬ػزخص ػوي‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٔٓٝ‬خع حُيػ‪ ٟٞ‬أٓخّ حُو‪٠‬خء كٔذ حأل‪ َٛ‬حُؼخّ ح ىالء ر‪ٞ‬ػ‪٤‬وش ٍٓٔ‪٤‬ش أ‪١‬‬
‫رلـش ًظخر‪٤‬ش ٖٓ ٗ‪ٞ‬ع هخ‪ ٞٛٝ ٙ‬حَُْٓ حُؼيُ‪ ٢‬حُٔؼ‪ٝ ٌِٚٗ ٖ٤‬كن ح ؿَحءحص حُٔ٘‪ٜٙٞ‬‬
‫ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬حُٔ‪ٞ‬حى ٖٓ ‪ 65‬اُ‪.ّ ٖٓ 69 ٠‬أ ُ‪ َ٤ٜ٤‬اػزخص حُِ‪ٝ‬حؽ رـ‪ ٌٙٛ َ٤‬حُ‪ِ٤ٓٞ‬ش ؿ‪َ٤‬‬
‫(‪)1‬‬

‫ؿخثِ اال ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حالٓظؼ٘خء ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪َٝ٥‬ف ‪ ١َٝٗٝ‬طٔٔق رٌُي‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬كن حٌَُ٘ حٌُ‪ ١‬كيى‪ ٙ‬حَُٔ٘ع طؼي ‪ٝ‬ػ‪٤‬وش ٍٓٔ‪٤‬ش‬
‫حٌُخكش ‪ٝ‬ال ‪ ٌٖٔ٣‬حُ‪٤‬ؼٖ ك‪ٜ٤‬خ اال رخُظِ‪َ٣ٝ‬‬

‫(‪)3‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ك‪ٞ‬ػ‪٤‬وش ػوي‬

‫ًحص كـش هخ‪١‬ؼش ػِ‪٠‬‬

‫ك‪ ٌٜٙ‬حُ‪ٞ‬ػ‪٤‬وش طؼظزَ حُ‪ِ٤ٓٞ‬ش حُٔوز‪ُٞ‬ش ػزخص‬

‫حُِ‪ٝ‬حؽ(‪.)4‬‬
‫كٔٔؤُش ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬اكَحؿ‪ ٚ‬ك‪ٓ ٌَٗ ٢‬ؼ‪ ٖ٤‬أَٓ ال ط٘ظَ‪ ٚ١‬حَُ٘‪٣‬ؼش‬
‫ح ٓالٓ‪٤‬ش رَ ‪٘٣‬ؼوي ‪ٛ‬ل‪٤‬لخ ٗخكيح رٔـَى ط‪٤‬خرن ح ‪٣‬ـخد ‪ٝ‬حُوز‪ٝ ٍٞ‬ال ‪٣‬ظ‪ٞ‬هق ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٙ‬‬
‫‪ٛٝ‬لظ‪ٝ ٚ‬ػز‪ٞ‬ط‪ ٚ‬ػِ‪ٝ ٠‬ػ‪٤‬وش ٌٓظ‪ٞ‬رش‬

‫(‪)5‬‬

‫‪ٝ‬اٗٔخ حٌُظخرش ‪ ٖٓ ٢ٛ‬حألٓ‪ ٍٞ‬حُظ‪ ٢‬حٓظيػظ‪ٜ‬خ ٓ‪ٜ‬خُق‬

‫حُ٘خّ(‪ .)6‬كخُلو‪ ٚ‬ح ٓالٓ‪ً ٢‬وخػيس ػخٓش ُْ ‪٣‬ؼَف ٓٔؤُش ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬ال ٗظخّ‬
‫حُؼي‪ ٍٝ‬رَ حهظ‪ َٜ‬ػِ‪ ٠‬ح ٗ‪ٜ‬خى ًَ٘‪ٛ ١َٝٗ ٖٓ ١‬لظ‪ ٚ‬حُظ‪ ٢‬طظَطذ ػٖ اؿلخُ‪ٜ‬خ كٔخى‬

‫(‪ )1‬أكٔي رخً‪ ٞ‬ح ٗ‪ٜ‬خى ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ رٔوظ‪ ٠٠‬حُل‪.ّ ٖٓ 5 َٜ‬حألف‪ٓ ٕ.‬ـِش حُٔلخًْ حُٔـَر‪٤‬ش ػيى ‪٘ٓ 59‬ش ‪ٓ ٝ 51 ٙ 1989‬خ رؼي‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫(‪ٝٝ )2‬ػ‪٤‬وش حُِ‪ٝ‬حؽ حَُٓٔ‪٤‬ش ‪ ٢ٛ‬حُظ‪ ٢‬ط‪ٜ‬يٍ ٖٓ ٓ‪٥ٞ‬ق ٓوظ‪ ٚ‬رٔوظ‪٤٥ٝ ٝ ٠٠‬لظ‪ ٚ‬رب‪ٛ‬يحٍ‪ٛ‬خ ٓؼَ ـ حُؼي‪ ٍٝ‬رخُٔـَد حُٔؤً‪ ٕٝ‬رخُ٘ٔزش‬
‫ُِِٔٔٔ‪ ٖٓ ٖ٤‬حُٔ‪ ٖ٤٣َٜ‬أ‪ ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ػن حُٔ٘ظيد رخُ٘ٔزش ُِٔ‪ ٖ٤٣َٜ‬ؿ‪ َ٤‬حُِٔٔٔ‪ٓ ٖ٤‬ظلي‪ ١‬حُ‪٤‬خثلش ‪ ٝ‬حُِٔش أ‪ ٝ‬حُو٘‪ َٜ‬رخُ٘ٔزش ُِِ‪ٝ‬حؽ حٌُ‪٣ ١‬ؼوي‬
‫رخُوخٍؽ ‪.‬ـ ‪ ٝ‬حٌُ‪٣ ١‬ؼزض ‪ٝ‬حهؼش حُِ‪ٝ‬حؽ ‪٣ ٝ‬ؼزض أ‪َ١‬حف ‪ ٌٙٛ‬حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪٤ٓ ٝ‬ؼخى حٗؼوخى ‪ ٌٙٛ‬حُِ‪٣‬ـش‪....‬‬
‫أكٔي هِ‪ َ٤‬ه‪٤ٜٛٞ‬خص حُظوخ‪ ٢ٟ‬ك‪ٔٓ ٢‬خثَ حألم ٕ حُٔظؼِوش رخُ‪ٞ‬ال‪٣‬ش ػِ‪ ٠‬حُ٘لْ ‪ٝ‬كوخ ُِوخٗ‪ٍ ٕٞ‬هْ (‪ُ٘ٔ )1‬ش ‪ 2000‬ىحٍ حُٔ‪٤‬ز‪ٞ‬ػخص‬
‫حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪ ( 94 ٝ 93 ٙ‬د ‪ٝ ) ١.‬حٗظَ أ‪٠٣‬خ ٓٔي‪ٝ‬ف ػِٓ‪ ٢‬ىػ‪ ٟٞ‬ػز‪ٞ‬ص حُ٘ٔذ ‪ ٝ‬ىػخ‪ ١ٝ‬ػز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُظز٘‪ ٝ ٖ٤ُِِٔٔٔ ٢‬ؿ‪َ٤‬‬
‫حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬ك‪ٟٞ ٢‬ء حُلو‪ ٝ ٚ‬حُو‪٠‬خء ىحٍ حُلٌَ حُـخٓؼ‪ ٢‬ح ٌٓ٘يٍ‪٣‬ش‪. 11 ٙ 2004‬‬
‫(‪ٓ )3‬لٔي حُ٘خكؼ‪. 191 ّ. ّ ٢‬‬
‫(‪ )4‬حُلوَس حأل‪ ٖٓ ٠ُٝ‬حُٔخىس ‪. 16‬‬
‫(‪ )5‬حُؼِٔ‪ ٢‬حُلَحم ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ‪ ٝ‬حُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُؼيُ‪ ٢‬ىٍحٓخص ‪ ٝ‬طؼخُ‪٤‬ن ىحٍ حُٔالّ َُِ٘٘ ‪ ٝ‬حُظ‪٣ُٞ‬غ حُ‪٤‬زؼش حأل‪34 ٙ 2005 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ٓ )6‬لٔي حٌُ٘ز‪. 271 ٙ ّ .ّ ٍٞ‬‬

‫‪32‬‬

‫(‪)1‬‬

‫حُؼوي ‪ٝ‬إ حهظِل‪ٞ‬ح ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬هض حٌُ‪ ١‬طظْ ك‪ ٌٙٛ ٚ٤‬حُ٘‪ٜ‬خىس‬

‫ك‪ ٢‬ك‪ٗ ٖ٤‬ـي إٔ حَُٔ٘ع‬

‫حُٔـَر‪ ٚٗ ٢‬ك‪ ٢‬حُلوَس ‪ ٖٓ 4‬حُٔخىس ‪٣ ":13‬ـذ إٔ طظ‪ٞ‬كَ ك‪ ٢‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ حَُ٘‪١ٝ‬‬
‫حُظخُ‪٤‬ش‪:‬‬
‫‪4...‬ـ ٓٔخع حُؼيُ‪ ٖ٤٤‬حُظ‪٣َٜ‬ق رخ ‪٣‬ـخد ‪ٝ‬حُوز‪ ٖٓ ٍٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪ٝ ٖ٤‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬و‪ُ "ٚ‬ظ‪ٜ‬زق‬
‫‪ٝ‬ػ‪٤‬وش ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ ٢ٛ‬حُ‪ِ٤ٓٞ‬ش حُٔوز‪ُٞ‬ش ػزخط‪ٝ ٚ‬رٌُي طٌ‪ٓ ٕٞ‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس هي هخُلض ٖٓ‬
‫ؿ‪ٜ‬ش حٌُٔ‪ٛ‬ذ حُٔخٌُ‪ ٢‬ػ٘يٓخ حٗظَ‪١‬ض ح ٗ‪ٜ‬خى ػِ‪ ٠‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ػ٘ي ارَحّ حُؼوي ‪ْ٤ُٝ‬‬
‫ػ٘ي حُيه‪ًٔ ٍٞ‬خ هخُلض ٖٓ ؿ‪ٜ‬ش أهَ‪ٞٓ ٟ‬هق ؿٔ‪ ٍٜٞ‬حُلو‪ٜ‬خء حُوخثَ رَ‪ٟ‬خث‪٤‬ش ػوي‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٓٝ‬خ‪َ٣‬ص حالطـخ‪ ٙ‬حٌُ‪٣ ١‬لغ ػِ‪ ٠‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ًَ حُؼو‪ٞ‬ى ‪ٝ‬حُٔؼخٓالص ‪ٝ‬حُٔيح‪٘٣‬خص رٔخ‬
‫(‪)2‬‬

‫ك‪ٜ٤‬خ حُؼو‪ٞ‬ى حُٔظؼِوش رخألَٓس‬

‫ػْ اٗ‪ٝ ٚ‬رظ٘‪ ٚ٤ٜ‬حُٔي‪ٗٝ‬ش ػِ‪ ٠‬حػظزخٍ حُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ٖٓ ر‪ٖ٤‬‬

‫حَُ٘‪ ١ٝ‬حُ‪ٞ‬حؿذ ط‪ٞ‬حكَ‪ٛ‬خ ك‪ ٢‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ طٌ‪ ٕٞ‬هي حػظَكض ر‪٤‬خرؼ‪ ٚ‬حٌُِ٘‪ٝ ٢‬أ‪ُٝ‬ض‬
‫ٌُظخرش ‪ٌٛ‬ح حُؼوي حػظزخٍح هخ‪ٛ‬خ ُْ ‪ٝ ُٚ ٌٖ٣‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪.ّ َ٥ ٢‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس ‪ٝ‬حُظ‪ً ٢‬خٗض‬
‫هخُ‪٤‬ش ٖٓ أ‪ٓ ١‬وظ‪ ٠٠‬هخٗ‪ٞ٣ ٢ٗٞ‬ؿذ ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُؼوي ًظخرش‬

‫(‪)3‬‬

‫‪ٝ‬حُ‪ٜ‬يف ٖٓ ًُي ‪ ٞٛ‬اكخ‪١‬ش ػوي‬

‫حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش رٔ‪٤‬خؽ ٖٓ حٌُِ٘‪٤‬ش ُٔي ٓ٘خكٌ حُؼزغ ر‪ ٌٜٙ‬حَُحر‪٤‬ش حُٔويٓش‬

‫(‪)4‬‬

‫‪ٝ‬ك‪ٗ ٢‬لْ حالطـخ‪ٙ‬‬

‫ٓخٍص رؼ‪ ٞ‬حُظَ٘‪٣‬ؼخص حُٔوخٍٗش كوي ٗ‪ ٚ‬حُل‪.ّ ٖٓ 4 َٜ‬حألف‪ ٕ.‬حُظ‪٤ٔٗٞ‬ش ػِ‪ ٠‬أٗ‪:ٚ‬‬
‫"ال ‪٣‬ؼزض حُِ‪ٝ‬حؽ اال رلـش ٍٓٔ‪٤‬ش ‪٠٣‬ز‪ٜ٤‬خ هخٗ‪ ٕٞ‬هخ‪ "ٙ‬أٓخ حُظَ٘‪٣‬غ حُٔ‪ ١َٜ‬كوي‬
‫حٗظَ‪ ٖٓ ١‬هالٍ حُٔخىس ‪ ٖٓ 99‬حُوخٗ‪ٍ ٕٞ‬هْ ‪٘ٓ 78‬ش ‪ ٢ٌُ 1931‬طٔٔغ ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬
‫أٓخّ حُٔلخًْ ط‪ٞ‬حكَ َٗ‪ :ٖ٤١‬أ‪ٝ‬ال إٔ ال طوَ ٖٓ حُِ‪ٝ‬ؿش ػٖ ٓظش ػَ٘س ٓ٘ش ‪ٝ‬ػخٗ‪٤‬خ‬

‫(‪ )1‬كلٔذ ه‪ٓ ٍٞ‬خُي ال ‪٣‬ؼظزَ ح ٗ‪ٜ‬خى َٗ‪ٛ ١‬لش ك‪ ٢‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ رَ حَُ٘‪ ١‬ػ٘ي‪ ٞٛ ٙ‬ح ػالٕ كخ ٗ‪ٜ‬خى ك‪ ٢‬حُلو‪ ٚ‬حُٔخٌُ‪٣ ٢‬ؼظزَ َٗ‪ٛ ١‬لش‬
‫حٗظ‪ٜ‬خءح ال حرظيحءح ‪ٌُُ ٝ‬ي ك‪ ٜٞ‬ال ‪َ٣‬ه‪ ٠‬اُ‪ ٠‬ىٍؿ ش حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬د اال ػ٘ي حُيه‪٣ٝ ٍٞ‬و‪ ٍٞ‬حرٖ ؿِ‪ ١‬ػٖ حُ٘‪ٜ‬خىس ػِ‪ ٠‬حٌُ٘خف "‪ٝ‬ال طـذ ك‪ ٢‬حُؼوي ‪ٝ‬‬
‫طـذ ك‪ ٢‬حُيه‪ًٔ ١َٗ ٢ٛٝ ٍٞ‬خٍ ك‪ ٢‬حُؼوي ‪ ١َٗ ٝ‬ؿ‪ٞ‬حُ ك‪ ٢‬حُيه‪" ٍٞ‬‬
‫حرٖ ؿِ‪ ١‬حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُلو‪٤ٜ‬ش ّ‪.222 ٙ ّ.‬‬
‫‪ًٛ ٝ‬ذ ؿٔ‪ ٍٜٞ‬حُلو‪ٜ‬خء اُ‪ ٠‬إٔ ح ٗ‪ٜ‬خى َٗ‪ ١‬ك‪ٛ ٢‬لش حٌُ٘خف هخٍ حُ٘خكؼ‪ٍ ٢‬كٔ‪ ٚ‬هللا‪ٝ ":‬ال ٌٗخف ُألد ك‪ ٢‬ػ‪٤‬ذ ‪ ٢ُُٞٝ‬ؿ‪ َ٤‬حألد ك‪ ٢‬رٌَ ‪ٝ‬ال‬
‫ػ‪٤‬ذ ؿ‪ٓ َ٤‬ـِ‪ٞ‬د ػِ‪ ٠‬ػوِ‪ٜ‬خ كظ‪٣ ٠‬ـٔغ حٌُ٘خف أٍرؼخ إٔ طَ‪ ٠ٟ‬حُٔظِ‪ٝ‬ؿش ‪ ٢ٛٝ‬رخُؾ ‪ ٠َٟ٣ ٝ‬حُِ‪ٝ‬ؽ حُزخُؾ ‪ٌ٘٣ٝ‬ق حَُٔأس ‪ ٢ُٝ‬ال أ‪ ٚ٘ٓ ٠ُٝ‬أ‪ٝ‬‬
‫حُِٔ‪٤‬خٕ ‪ٜ٘٣ٝ‬ي ػِ‪ ٠‬ػوي حٌُ٘خف ٗخ‪ٛ‬يحٕ ػيالٕ ‪ٝ‬إ ٗو‪ ٚ‬حٌُ٘خف ‪ٝ‬حكيح ٖٓ ‪ٌٛ‬ح ًخٕ كخٓيح " ح ٓخّ حُ٘خكؼ‪ ٢‬رٖ اىٍ‪ " ْ٣‬حألّ " حُـِء ‪5‬‬
‫ىحٍ حُٔؼَكش ر‪َٝ٤‬ص ‪ٛ 1393‬ـ‪ٓ ٝ 496 ٙ ّ 1973-‬خ رؼي‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫‪ٌٛ٣ ٝ‬ذ حُل٘ل‪٤‬ش اُ‪ ٠‬إٔ حٌُ٘خف ال ‪٘٣‬ؼوي اال ر٘خ‪ٛ‬ي‪ ٖ٣‬هخٍ حٌُخٓخٗ‪ ": ٢‬حهظِق أ‪ َٛ‬حُؼِْ ك‪ ٢‬حػظزخٍ حُ٘‪ٜ‬خىس َٗ‪ُٜ ١‬لش حُؼوي هخٍ ػخٓش حُؼِٔخء‬
‫إ حُ٘‪ٜ‬خىس َٗ‪ ١‬ؿ‪ٞ‬حُ حٌُ٘خف" حٌُخٓخٗ‪ ٢‬ريحثغ حُ‪ٜ٘‬خثغ ك‪ ٢‬طَط‪٤‬ذ حَُ٘حثغ حُـِء‪ 4‬ىحٍ حُلٌَ ر‪َٝ٤‬ص حُ‪٤‬زؼش حأل‪=. 252 ٙ ّ 1996 ٠ُٝ‬‬
‫= أٓخ حُل٘خرِش ك‪٤‬و‪ ٍٞ‬حرٖ هيحٓش" إ حٌُ٘خف ال ‪٘٣‬ؼوي اال ر٘خ‪ٛ‬ي‪ٌٛ ٖ٣‬ح ‪ ٞٛ‬حُٔ٘‪ ٍٜٞ‬ػ٘ي حكٔي ‪ٝ‬هخٍ حرٖ ػزي حُزَ‪ :‬هي ٍ‪ ١ٝ‬ػٖ حُ٘ز‪ ٠ِٛ ٢‬هللا ػِ‪ٚ٤‬‬
‫‪ ِْٓ ٝ‬ال ٌٗخف اال ر‪ٗ ٝ ٢ُٞ‬خ‪ٛ‬ي‪ ١‬ػيٍ " حرٖ هيحٓش حُٔويٓ‪ ٢‬حُٔـ٘‪ ٢‬حُٔلظخؽ " حُـِء حُٔخرغ ٓ‪٤‬زؼش حُٔؼخىس ٓ‪ َٜ‬حُ‪٤‬زؼش حأل‪ٛ 1324 ٠ُٝ‬ـ‬
‫‪. 399 ٙ‬‬
‫(‪ )2‬حرٖ ؿَ‪ َ٣‬حُ‪٤‬زَ‪ ١‬ؿخٓغ حُز‪٤‬خٕ ػٖ طؤ‪ َ٣ٝ‬حُوَحٕ حُـِء حُؼخُغ ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ‪٤‬ش ر‪َٝ٤‬ص‪ُ -‬ز٘خٕ حُ‪٤‬زؼش حأل‪ٛ 1412 ٠ُٝ‬ـ ـ‪ّ 1992‬‬
‫‪.160ٙ‬‬
‫(‪ )3‬اً ً‪ٛ‬زض ٖٓ هالٍ حُل‪ َٜ‬حُوخْٓ ٓ٘‪ٜ‬خ إٔ ٓخ ‪٣‬ؼظزَ َٗ‪١‬خ ُ‪ٜ‬لش ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ ٞٛ‬ح ٗ‪ٜ‬خى ٖٓ ‪َ١‬ف حُؼيُ‪ ْ٤ُ ٝ ٖ٤‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬و‪. ٚ‬‬
‫(‪٘ٓ ) 4‬خء أه‪ٜ‬ز‪ ٢‬حهظالٍ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ر‪ ٖ٤‬أكٌخّ حُلو‪ ٚ‬ح ٓالٓ‪ٝ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُ‪ٟٞ‬ؼ‪ٍٓ ٢‬خُش ُ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬خ حُٔؼٔوش ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ٕٞ‬‬
‫حُوخ‪ٝ ٙ‬كيس هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُٔـَر‪ٝ ٢‬حُٔوخٍٕ ؿخٓؼش ػزي حُِٔي حُٔؼي‪٤ًِ ١‬ش حُلو‪ٞ‬م ر‪٘٤‬ـش حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪.134 ٙ ّ 2007-2006‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ٓٔ‪ٞ‬ؽ ًظخر‪٣ ٢‬ؼزض حُيػ‪ ٟٞ‬ػ٘ي اٌٗخٍ حُٔيػ‪ ٠‬ػِ‪ٚ٤‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ٝ‬اًح ًخٕ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪٢‬‬

‫هي ٓخٍ ك‪ٗ ٢‬لْ حُٔ٘ل‪ ٠‬رظ٘‪ ٜٚ٤ٜ‬ػِ‪ ٌٙٛ ٠‬حٌُِ٘‪٤‬ش كبٗ‪ ٚ‬هي حهظِق ػ٘‪ ْٜ‬ػ٘يٓخ كظق‬
‫آٌخٗ‪٤‬ش اػزخص حُِ‪ٝ‬حؽ رـٔ‪٤‬غ ‪ٓٝ‬خثَ ح ػزخص ‪ٝ‬ػيّ حالهظ‪ٜ‬خٍ كو‪ ٢‬ػِ‪ٝ ٠‬ػ‪٤‬وش ػوي‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ً‪ِ٤ٓٞ‬ش ُإلػزخص ‪.‬‬
‫‪ٗٝ‬ـي إٔ رؼ‪ ٞ‬حُلو‪ ٚ‬حُٔـَر‪ َٟ٣ ٢‬إٔ ‪ ٌٙٛ‬حٌُظخرش ال طيهَ ‪ٛ ١َٝٗ ٖٟٔ‬لش‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬ا ٗٔخ حٌُظخرش ‪٘ٛ‬خ ٖٓ حألٓ‪ ٍٞ‬حُظ‪ ٢‬حٓظيػظ‪ٜ‬خ ٓ‪ٜ‬خُق حُ٘خّ كي‪٣‬ؼخ ‪ ٢ٛٝ‬ط‪ٜ‬يف‬
‫(‪)2‬‬

‫رخُو‪ ٜٙٞ‬اُ‪ ٠‬طٔ‪ َ٤ٜ‬كَ حُِ٘حػخص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬طؼَ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬حُو‪٠‬خء‬

‫ك‪ ٢‬ك‪ٖ٤‬‬

‫‪ َٟ٣‬رؼ‪ ٞ‬حُزخكؼ‪ ٖ٤‬إٔ ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪٣‬ؼي َٗ‪١‬خ ٖٓ حَُ٘‪ ١ٝ‬حُ‪ٞ‬حؿذ ط‪ٞ‬كَ‪ٛ‬خ ك‪٢‬‬
‫(‪)3‬‬

‫حُؼوي طلض ‪١‬خثِش ػيّ حالػظيحى ر‪ٝٝ ٚ‬ه‪ٞ‬ػ‪ٗ ٚ‬خه‪ٜ‬خ‬

‫‪ َ٤ٔ٣ ٝ‬ك‪ٗ ٢‬لْ حالطـخ‪ ٙ‬حألٓظخً‬

‫ػزي حُ‪ٜ‬خىم ٓ‪ٜ‬ال‪.)4(١ٝ‬‬
‫كخَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬ػ٘يٓخ ٍؿذ ك‪ً ٢‬ظخرش ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حرَُ ٓوظِق ح ؿَحءحص‬
‫ح ىحٍ‪٣‬ش ‪ٝ‬حُو‪٠‬خث‪٤‬ش ُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬و‪ ٚ‬حُٔخروش ٓ٘‪ٜ‬خ ‪ٝ‬حُالكوش كبٗ‪ ٚ‬أٍحى ٖٓ ًُي طلو‪٤‬ن حُؼي‪٣‬ي ٖٓ‬
‫حأل‪ٛ‬يحف ‪.‬‬

‫ضةنْة ‪ :‬أىذبف زحنِ بلطةجغ بلش ِ لؼقذ بلضًبظ‪.‬‬
‫ُؼَ ٖٓ أ‪ ْٛ‬حأل‪ٛ‬يحف حُظ‪ٍٜٔٓ ٢‬خ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬ػ٘يٓخ ٍؿذ ك‪ ٢‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ػوي‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ٓخ ‪:٢ِ٣‬‬
‫‪1‬ـ كَ اٌٗخالص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ؿ‪ َ٤‬حُٔ‪ٞ‬ػوش‬

‫(‪)5‬‬

‫اً ىُض حُل‪ٞ‬حىع ػِ‪ ٠‬إٔ ػوي‬

‫حُِ‪ٝ‬حؽ ال ُحٍ ك‪ ٢‬كخؿش اُ‪ ٠‬حُ‪٤ٜ‬خٗش ‪ٝ‬حالكظ‪٤‬خ‪ ١‬ك‪ ٢‬أَٓ‪ٙ‬‬

‫(‪)6‬‬

‫ٗظَح ُٔخ ‪٣‬ظَطذ ػِ‪ٖٓ ٚ٤‬‬
‫(‪)7‬‬

‫آػخٍ طَطز‪ ٢‬رؼَ‪ ٝ‬حُِ‪ٝ‬ؿش ‪ٔٗ ٝ‬ذ حأل‪١‬لخٍ ‪ٝ‬حُلو‪ٞ‬م حُ٘خطـش ػٖ ح ٍع‬
‫(‪)8‬‬

‫‪٣‬ظلظْ ح ٓظ‪٤‬ؼخم ُ‪ ٌٜٙ‬حُلو‪ٞ‬م ر‪ٞ‬حٓ‪٤‬ش ‪ٌٛ‬ح ح ؿَحء حٌُِ٘‪٢‬‬

‫ك‪٤‬غ ‪٣‬ظلظْ‬

‫ا‪ٜ٥‬خٍح َُ٘ف ‪ٌٛ‬ح حُؼوي‬

‫(‪ٓ )1‬لٔي ًٔخٍ حُي‪ ٖ٣‬آخّ حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ ٝ‬حُ‪٤‬الم ك‪ ٢‬حُلو‪ ٚ‬ح ٓالٓ‪ ٢‬حُٔئٓٔخص حُـخٓؼ‪٤‬ش ُِيٍحٓخص ‪ ٝ‬حَُ٘٘ ‪ ٝ‬حُظ‪٣ُٞ‬غ ر‪َٝ٤‬ص حُ‪٤‬زؼش حأل‪٠ُٝ‬‬
‫‪ٛ 1416‬ـ–‪. 167 ٙ ّ 1996‬‬
‫(‪ٓ )2‬لٔي حٌُ٘ز‪. 271 ٙ ّ ّ ٍٞ‬‬
‫(‪ )3‬حُؼِٔ‪ ٢‬حُلَحم ّ ّ ‪. 36 ٝ35 ٙ‬‬
‫(‪ )4‬ػزي حُ‪ٜ‬خىم ٓ‪ٜ‬ال‪ ١ٝ‬ح ػزخص حالٓظؼ٘خث‪ُ ٢‬ؼوي حُِ‪ٝ‬حؽ ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ر‪ ٖ٤‬حُ٘‪ ٝ ٚ‬حُٔٔخٍٓش حُٔ‪٤‬زؼش حُ‪ٍٞ‬حهش حُ‪ٞ‬ىحى‪٣‬ش حُي‪ٝ‬ى‪٣‬خص َٓحًٖ‬
‫حُ‪٤‬زؼش حأل‪. 98 ٙ 2006 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ )5‬طوَ‪ َ٣‬ك‪ ٍٞ‬حُ‪ ّٞ٤‬حُيٍحٓ‪ ٢‬حٌُ‪ ١‬طْ ُلخثيس ه‪٠‬خء حألَٓس رخُٔؼ‪ٜ‬ي حُؼخُ‪ُِ ٢‬و‪٠‬خء رؼ٘‪ٞ‬حٕ " حُظًٌ‪ َ٤‬رخأل‪ ٝ َٛ‬حالٓظؼ٘خء ك‪ ٢‬اػزخص حُِ‪ٝ‬حؽ "‬
‫رظخٍ‪٣‬ن ‪ 2008-01-18‬ؿ‪. ٍٞ٘٘ٓ َ٤‬‬
‫(‪ٓ )6‬لٔي ػِٓ‪ ٢‬حُزٌَ‪. 154 ٙ ّ ّ ١‬‬
‫(‪ٓ )7‬لٔي حٌُ٘ز‪. 154 ٙ ّ ّ ٍٞ‬‬
‫(‪ )8‬ػزي حُٔ ـ‪٤‬ي ؿٔ‪٤‬ـش ٓ‪ٞ‬هق حُٔـِْ حألػِ‪ ٖٓ ٠‬ػ٘خث‪٤‬ش حُوخٗ‪ ٝ ٕٞ‬حُلو‪ ٚ‬ك‪ٔٓ ٢‬خثَ حألف‪ ٕ.‬أ‪َٝ١‬كش ُ٘‪ َ٤‬حُيًظ‪ٍٞ‬ح‪ ٙ‬ك‪ ٢‬حُلو‪ٞ‬م ؿخٓؼش‬
‫ٓلٔي حُوخْٓ ًِ‪٤‬ش حُلو‪ٞ‬م حَُرخ‪ ١‬حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪ٓ ٝ 48 ٙ 2000– 1999‬خ رؼي‪ٛ‬خ ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ٝ‬كٔخ‪٣‬ش ُ‪ ٖٓ ٚ‬حُـل‪ٞ‬ى ‪ٝ‬ح ٌٗخٍ ‪٘ٓٝ‬ؼخ ُ‪ ٌٜٙ‬حُٔلخٓي حُؼي‪٣‬يس ‪٤ٛ ٝ‬خٗش ُِلو‪ٞ‬م ‪ٝ‬حكظَحٓخ‬
‫َُ‪ٝ‬حر‪ ٢‬حألَٓس(‪.)1‬‬
‫‪2‬ـ طؼِ‪ ِ٣‬ى‪ ٍٝ‬حُ‪ٞ‬ػ‪٤‬وش حأل‪٤ِٛ‬ش ‪ٟٝٝ‬غ ًخَٓ حُؼوش ك‪ٜ٤‬خ ُ٘ـخػظ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬أ‪٤ٔٛ‬ظ‪ٜ‬خ‬
‫‪ٝ‬حُٔي‪ٗٝ‬ش اً أهٌص ر‪ٌٜ‬ح حُظ‪ٞ‬ؿ‪ ٚ‬اٗٔخ طٌٔٔض رخُوخػيس حُؼخٓش ك‪ٗ ٢‬ظَ‪٣‬ش ح ػزخص ك‪٢‬‬
‫حَُ٘‪٣‬ؼش ‪ٝ‬حُلو‪ ٚ‬ح ٓالٓ‪ٝ ٢‬حُظ‪ ٢‬طو‪ ّٞ‬أٓخٓخ ػِ‪ ٠‬اػٔخٍ حُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حأل‪. )2(٢ِٛ‬‬
‫‪3‬ـ ىكغ حُظلخ‪ َ٣‬ػِ‪ ٠‬حَُ٘ع ‪ٝ‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬ألٗ‪ ٚ‬اًح ًخٕ ػز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش أَٓح ا‪٣‬ـخر‪٤‬خ‬
‫كبٗ‪٠٣ ٚ‬ل‪ ٠‬أَٓح ِٓز‪٤‬خ ‪ٝ‬طلخ‪٣‬ال ػ٘يٓخ ‪َ٣‬حى ر‪ ٚ‬كو‪ ٢‬حُللخ‪ ٥‬ػِ‪ ٠‬حُلَٔ ٗظ‪٤‬ـش ػالهش ؿ‪َ٤‬‬
‫َٗػ‪٤‬ش ُْ ‪٣‬وَ ُ‪ٜ‬خ حَُ٘ع حكظٔخء‬

‫(‪)3‬‬

‫‪ٝ‬أ‪٠٣‬خ ػ٘يٓخ ‪ ٌٕٞ٣‬حُ‪ٜ‬يف ٓ٘‪ٜ‬خ اهلخء حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫حُٔظؼيى ‪ًٌٝ‬ح اهلخء ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ُ َٛ‬ؼيّ إً حُوخ‪ ٢ٟ‬رٌُي(‪.)4‬‬
‫‪4‬ـ ‪ٝ‬أ‪ ٠٣‬خ حُ‪ٜ‬يف ‪ ٞٛ‬طـخ‪ ُٝ‬حُؼخىس حُٔٔظلٌٔش حُظ‪٣ ُْ ٢‬ؼي ُ‪ٜ‬خ ٓلَ كخُ‪٤‬خ اال ُٖٔ‬
‫‪٣َ٣‬ي حُظلخ‪ َ٣‬ػِ‪ ٠‬حَُ٘ع ‪ ٝ‬حُوخٗ‪. )5(ٕٞ‬‬
‫ٌُٖ ‪ٍٝ‬ؿْ ؿَ ‪ ٌٙٛ‬حأل‪ٛ‬يحف حُظ‪َٛ٤ٓ ٢‬خ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٖٓ ٢‬هالٍ اهَحٍ‪ٙ‬‬
‫ٌُِ٘‪٤‬ش ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ كبٗ‪٣ ٚ‬ؼخد ػِ‪ ٚ٤‬ػيّ ط‪ ٚ٘٤ٔ٠‬أل‪ ١‬ؿِحء ػ٘ي ح هالٍ ر‪ ٌٜٙ‬حٌُِ٘‪٤‬ش‬
‫ػِ‪ ٠‬هالف رؼ‪ ٞ‬حُظَ٘‪٣‬ؼخص حُٔوخٍٗش ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬طو‪ ٢٠‬رٔٔخءُش ًَ ٖٓ ُْ ‪٣‬و‪٠‬غ ٌُُي‬
‫ٓيٗ‪٤‬خ ‪ُٝ‬ؿَ‪٣‬خ ًخُوخٗ‪ ٕٞ‬حألٍىٗ‪٢‬‬

‫(‪)6‬‬

‫حٌُ‪ ٚٗ ١‬ك‪ ٢‬كوَط‪.ٚ‬ؽ‪ ٖٓ .‬حُٔخىس ‪ٓ 17‬خ ٗ‪": ٜٚ‬‬

‫‪ٝ‬اًح ؿَ‪ ٟ‬حُِ‪ٝ‬حؽ ري‪ٝ ٕٝ‬ػ‪٤‬وش ٍٓٔ‪٤‬ش ك‪٤‬ؼخهذ ًَ ٖٓ حُؼخهي ‪ٝ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪ٝ ٖ٤‬حُ٘‪ٜٞ‬ى رخُؼو‪ٞ‬رش‬
‫حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬هخٗ‪ ٕٞ‬حُؼو‪ٞ‬رخص حألٍىٗ‪ٝ ٢‬رـَحٓش ػِ‪ ْٜ٘ٓ ًَ ٠‬ال طِ‪٣‬ي ػٖ ٓخثش‬
‫ى‪٘٣‬خٍ " كٌخٕ حأل‪ ٠ُٝ‬رخَُٔ٘ع إٔ ‪٣‬ـؼَ ًظخرش ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ٍٓٔ‪٤‬خ طلخى‪٣‬خ ُِِ٘حع ‪ٝ‬حُظ٘خًَ‬
‫‪ٝ‬كظ‪ ٠‬ال طزو‪ ٠‬حٌُظخرش ٓـَى اؿَحء‬

‫(‪)7‬‬

‫‪ًٝ‬خٕ ػِ‪ ٚ٤‬إٔ ‪٣‬ؼَ‪ ٝ‬حُٔوَ اُ‪ ٠‬رؼ‪ ٞ‬حُؼو‪ٞ‬رخص‬

‫حُؼو‪ٞ‬رخص ُ‪ ْ٤‬رخُ‪ٍَٝ٠‬س إٔ طٌ‪ ٕٞ‬كزٔ‪٤‬ش رَ ٓيٗ‪٤‬ش طظـِ‪ ٠‬ك‪ ٢‬ػيّ حالػظَحف رٌُي‬

‫(‪ٓ )1‬لٔي ػِٓ‪ ٢‬حُزٌَ‪. 154 ٙ ّ . ّ ١‬‬
‫(‪ )2‬ؿٔخٍ حُو‪٤‬خ‪ ١‬حُيٍ‪ ًَِٓ ١‬حُؼيُ‪ ٖ٤‬حُٔ٘ظ‪ٜ‬ز‪ُ ٖ٤‬إلٗ‪ٜ‬خى ك‪ ٢‬ارَحّ ػوي ُ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حٗلالٍ ٓ‪٤‬ؼخه‪ٍٓ ٚ‬خُش ُ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬خ حُٔؼٔوش ك‪٢‬‬
‫ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخ‪ٝ ٙ‬كيس هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُٔـَر‪ ٝ ٢‬حُٔوخٍٕ ؿخٓؼش ػزي حُٔخُي حُٔؼي‪٤ًِ ١‬ش حُلو‪ٞ‬م ر‪٘٤‬ـش حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪2007 ٝ 2006‬‬
‫‪. 94 ٙ‬‬
‫(‪ )3‬ػَٔ ُٔ‪ ٖ٤‬حُؼَٔ حُو‪٠‬خث‪ ٢‬حُٔـَر‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُو‪٠‬خ‪٣‬خ حُظ‪ ٚ٘٣ ُْ ٢‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪.ّ ٢‬حألف‪ ٝ ٕ .‬ك‪ ٢‬طلٔ‪ٜٜٛٞٗ َ٤‬خ أ‪َٝ١‬كش ُ٘‪ َ٤‬ىًظ‪ٍٞ‬ح‪ ٙ‬حُي‪ُٝ‬ش‬
‫ك‪ ٢‬حُؼِ‪ ّٞ‬ح ٓالٓ‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُلي‪٣‬غ ريحٍ حُلي‪٣‬غ حُلٔ٘‪٤‬ش طو‪ ٜٚ‬حُلو‪ ٝ ٚ‬أ‪ ٝ ُٚٞٛ‬أ‪ ٍٞٛ‬حُي‪ ٖ٣‬ىحٍ حُلي‪٣‬غ حُلٔ‪٤٘٤‬ش حَُرخ‪ ١‬حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش‬
‫‪ٛ1425‬ـ–‪. 99 ٙ ّ2004‬‬
‫(‪٘ٓ )4‬ظليع ػٖ ٓظخ‪ٌٛ َٛ‬ح حُظلخ‪ َ٣‬ك‪ ٢‬حُلوَس حأله‪َ٤‬س ٖٓ ‪ٌٛ‬ح حُٔ‪ِ٤‬ذ ‪.‬‬
‫(‪ )5‬ػَٔ ُٔ‪. 100 ٙ ّ.ّ ٖ٤‬‬
‫(‪ )6‬هخٗ‪ ٕٞ‬حألف‪ ٕ.‬حألٍىٗ‪ٍ ٢‬هْ ‪ُ٘ٔ 61‬ش ‪. 1976‬‬
‫(‪ٓ )7‬لٔي حُ٘خكؼ‪َٗ ٢‬ف ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ّ‪.195 ٙ ّ.‬‬

‫‪35‬‬

‫حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حُلٌْ ػِ‪ ٠‬حُٔوخُل‪ ٖ٤‬رـَحٓش ٓخُ‪٤‬ش‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬حُؼٔ‪ ّٞ‬كبٕ اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬

‫رخػظٔخى حُلـش حٌُظخر‪٤‬ش حُٔظٔؼِش ك‪ ٢‬ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ػِ‪ ٠‬حَُؿْ ٓٔخ ك‪ ٖٓ ٚ٤‬ط‪٤٤٠‬ن ‪ٝ‬كَؽ‬
‫حٗ‪٤‬الهخ ٖٓ ً‪ ٕٞ‬إٔ ‪ ٌٙٛ‬ح ؿَحءحص ط٘‪ ١ٞ٤‬ػِ‪ ٠‬رؼ‪ ٞ‬حُظؼو‪٤‬ي ‪ٝ‬حُ٘خّ ُْ ‪٣‬ؤُل‪ٞ‬ح حُِ‪ٝ‬حؽ‬
‫‪ٝ‬كو‪ٜ‬خ طظَ ا‪٣‬ـخر‪٤‬خط‪ٜ‬خ طل‪ٞ‬م ِٓز‪٤‬خط‪ٜ‬خ‬

‫(‪)2‬‬

‫‪ًُٝ‬ي ُي‪ٍٛٝ‬خ ك‪ ٢‬حُللخ‪ ٥‬ػِ‪ ٠‬حٓظوَحٍ حألَٓس‬

‫‪ٝ‬حُٔـظٔغ ‪ٝ‬ح روخء ػِ‪ٗ ٠‬وخ‪ٝ‬س حُ٘ٔذ رَ إ حَُٔ٘ع ًخى ‪٣‬ـؼِ‪ٜ‬خ حُ‪ِ٤ٓٞ‬ش حُ‪ٞ‬ك‪٤‬يس ػزخص‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ُ‪ٞ‬ال إٔ ‪َٝ٥‬ف حُٔـظٔغ حُٔـَر‪ ٢‬كَ‪ٟ‬ض ػِ‪ ٚ٤‬آٌخٗ‪٤‬ش اػزخص ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫(‪)3‬‬

‫ر‪ٞ‬حٓ‪٤‬ش ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬حػظٔخى ٓخثَ ‪ٓٝ‬خثَ ح ػزخص ك‪ًُ ٢‬ي ر‪ٜ‬لش حٓظؼ٘خث‪٤‬ش ‪.‬‬

‫حُلوَس حُؼخٗ‪٤‬ش‪ :‬ح ػزخص حالٓظؼ٘خث‪ُ ٢‬ؼوي حُِ‪ٝ‬حؽ‪.‬‬
‫اُ‪ ٠‬ؿخٗذ حُوخػيس حُظ‪ ٢‬هٍَ‪ٛ‬خ حَُٔ٘ع ٖٓ هالٍ حُلوَس حأل‪ ٖٓ ٠ُٝ‬حُٔخىس ‪ٖٓ 16‬‬
‫ّ‪.‬أ‪ .‬حُظ‪ ٢‬طو‪ ٢٠‬رؤٕ اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪٣‬ظْ رخُ‪ٞ‬ػ‪٤‬وش حُؼيُ‪٤‬ش حُٔ٘ـِس ػخى حَُٔ٘ع ك‪٢‬‬
‫حُلوَس حُؼخٗ‪٤‬ش ٖٓ ٗلْ حُٔخىس ُ‪٠٤‬غ حٓظؼ٘خءح ػِ‪ ٠‬حُوخػيس أػال‪ٓ ٙ‬لخى‪ ٙ‬أٗ‪ ٚ‬رخ ٌٓخٕ اػزخص‬
‫ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ رلٌْ ه‪٠‬خث‪ٝ ٢‬اهَحٍ ‪ٌٛ‬ح حالٓظؼ٘خء(‪َ١ ٖٓ )4‬ف حَُٔ٘ع ُْ ‪ ٌٖ٣‬ػزؼخ ‪ٝ‬اٗٔخ‬
‫ُ‪ٜٓ ٚ‬يٍ‪ ٙ‬حٌُ‪ ١‬أهٌ‪ٓٝ ٚ٘ٓ ٙ‬زٍَحط‪ ٚ‬حُظ‪ ٢‬حػظٔي ػِ‪ٜ٤‬خ – أًال – ٓغ ‪ٍَٟٝ‬س ط‪ٞ‬حكَ‬
‫َٗ‪ٓ ١ٝ‬ليىس ‪ٝ‬حٍىس ك‪ ٢‬حُلوَس حُؼخٗ‪٤‬ش ٖٓ حُٔخىس ‪ –16‬ضةنْة ‪. -‬‬
‫أًال ‪ :‬بألطل فِ بػس ةد بلظفد بالسسطنةئْد ًمحشسبزية‪.‬‬

‫‪1‬ـ حأل‪ َٛ‬ك‪ ٢‬حػظٔخى حُ‪ٜ‬لش حالٓظؼ٘خث‪٤‬ش‪.‬‬
‫ُْ ‪ ٌٖ٣‬حَُٔ٘‪ٝ‬ع حُٔوظَف ٖٓ ‪َ١‬ف ‪ُٝ‬حٍس حُؼيٍ ؿيحس حٓظوالٍ حُٔـَد ‪ٝ‬حٌُ‪١‬‬
‫ػَ‪ٟ‬ظ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُِـ٘ش حُؼِٔ‪٤‬ش حُظ‪ ٢‬ػ‪٘٤‬ض ٖٓ أؿَ ٓ٘خه٘ظ‪٣ ٚ‬ظ‪ ٖٔ٠‬ك‪ٜ‬ال هخ‪ٛ‬خ رلخُش‬
‫حالٓظؼ٘خء ‪ٝ‬اٗٔخ ‪٣‬زو‪ًُ ٠‬ي ٖٓ حهظَحف ٓوٍَ حُِـ٘ش حألٓظخً ػالٍ حُلخٓ‪ ٢‬حٌُ‪ ١‬حٓظ٘ي ك‪٢‬‬
‫ًُي ػِ‪ٓ ٠‬ـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حُٔزٍَحص ‪ٝ‬حألٓزخد حُيحػ‪٤‬ش اُ‪ٍَٟٝ ٠‬س اىٍحؽ ‪ٌٛ‬ح حالٓظؼ٘خء‬
‫ًلَ ػِٔ‪ٗ ٢‬وخً أَٓ ًخٗض هي أرَٓض ُ‪٣‬ـخط‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬ؿ‪٤‬خد ٗ‪ ٜٙٞ‬هخٗ‪٤ٗٞ‬ش ط٘ظْ ػو‪ٞ‬ى‬
‫(‪)5‬‬

‫ُ‪ٝ‬حؿ‪ٜ‬خ‬

‫كَأ‪ٓ ٟ‬وٍَ حُِـ٘ش حُؼِٔ‪٤‬ش ُِظي‪ ٖ٣ٝ‬آٌٗحى إٔ حأل‪ٝ‬كن ‪ ٞٛ‬حػظٔخى ٓخ ؿَ‪ ٟ‬ر‪ٚ‬‬

‫(‪ )1‬ػزي حُٔـ‪٤‬ي هيحى ّ ‪. 331 ٝ 330 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )2‬ؿٔخٍ حُو‪٤‬خ‪. 93 ٙ ّ.ّ ١‬‬
‫(‪ )3‬ػَٔ ُٔ‪. 99 ٙ ّ.ّ ٖ٤‬‬
‫(‪ )4‬إ ٓل‪ ّٜٞ‬كخُش حالٓظؼ٘خء ‪ٛ‬خط‪ٔ٤ُ ٚ‬ض ‪ِ٤ٓٝ‬ش ري‪ِ٣‬ش ُإلٗ‪ٜ‬خى ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ ٢‬كخُش ػيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حُؼيُ‪ٝ ٖ٤‬اٗٔخ ‪ِ٤ٓٝ ٢ٛ‬ش ػزخص حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪٢‬‬
‫كخُش طؼٌٍ‪ ٙ‬ر‪ٞ‬حٓ‪٤‬ش اٗ‪ٜ‬خى حُؼيُ‪ ٖ٤‬ػزي حُٔـ‪٤‬ي هيحى ّ‪. 324 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )5‬آٔخػ‪ َ٤‬حُ‪٤‬خُز‪. 25 ٙ ّ.ّ ٢‬‬

‫‪36‬‬

‫حُؼَٔ ٖٓ ػز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ ُٞٝ‬رخُز‪٘٤‬ش ألٗ‪ ٚ‬اًح ًخٕ حُوظَ ‪٣‬ؼزض رخُز‪٘٤‬ش كزخألكَ‪ ٟ‬حُِ‪ٝ‬حؽ‬

‫(‪)1‬‬

‫كَٔ٘‪ٝ‬ع ّ‪.‬حألف‪ُ٘ٔ ٕ.‬ش ‪ َٔ٘٣ ٌٖ٣ ُْ 1957‬ػِ‪ ٚٗ ٠‬حُلوَس حَُرؼش ٖٓ حُل‪5 َٜ‬‬
‫ٖٓ‪.‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس ‪ٝ‬حُظ‪ٔٓ ٢‬ق ك‪ٜ٤‬خ حَُٔ٘ع ُِوخ‪ ٢ٟ‬رٔٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ر‪ٜ‬لش‬
‫حٓظؼ٘خث‪٤‬ش ػٖ ‪٣َ١‬ن حُز‪٘٤‬ش حَُ٘ػ‪٤‬ش ‪ٝ‬اٗٔخ ‪ ٞٛ‬كٌْ طَ٘‪٣‬ؼ‪ ٢‬أ‪ٟ‬خكظ‪ ٚ‬طِي حُِـ٘ش ُِظَ‪ٝ‬ف‬
‫حُوخ‪ٛ‬ش حُظ‪ً ٢‬خٗض طؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ٜ٤‬خ حٌُِٔٔش آٌٗحى‬

‫(‪)2‬‬

‫كَٔ٘‪ٝ‬ع حُل‪ 5 َٜ‬كٔذ ٓوٍَ حُِـ٘ش‬

‫ًخٕ ‪٣‬و‪ ٢٠‬رب‪ٟ‬خكش كوَس ؿخء ٗ‪ٜٜ‬خ ًٔخ ‪٣ " : ٢ِ٣‬ـ‪ُِ ُٞ‬وخ‪ ٢ٟ‬ر‪ٜ‬لش حٓظؼ٘خث‪٤‬ش ٓٔخع‬
‫ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ري‪ٓ ٕٝ‬ئ‪٣‬ي ‪ٝ‬حػظٔخى حُز‪٘٤‬ش ك‪ ٢‬اػزخط‪ٜ‬خ " ؿ‪ َ٤‬إٔ حُ٘‪ ٚ‬حَُٓٔ‪ٝ ٢‬حُ٘‪ٜ‬خث‪٢‬‬
‫كٌكض ٓ٘‪ ٚ‬ػزخٍس" ري‪ٓ ٕٝ‬ئ‪٣‬ي " ‪ٝ‬طٔض ‪٤ٛ‬خؿش حُلوَس حُؼخُؼش هزَ حُظؼي‪ٝ َ٣‬حُظ‪ ٢‬أ‪ٛ‬زلض‬
‫‪ ٢ٛ‬حُلوَس حَُحرؼش رؼي حُظؼي‪ًٔ َ٣‬خ ‪٣ " :٢ِ٣‬ـ‪ُِ ُٞ‬وخ‪ ٢ٟ‬ر‪ٜ‬لش حٓظؼ٘خث‪٤‬ش ٓٔخع ىػ‪ٟٞ‬‬
‫(‪)3‬‬

‫‪ٝ‬حػظٔخى حُز‪٘٤‬ش حَُ٘ػ‪٤‬ش ك‪ ٢‬اػزخط‪ٜ‬خ‬

‫‪ٝ‬هي ‪ٛ‬خىهض حُِـ٘ش ػِ‪ًُ ٠‬ي ‪ٝ‬أهَص ٓخ ؿَ‪ ٟ‬ر‪ٚ‬‬

‫حُؼَٔ ٖٓ اػزخص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش رخُز‪٘٤‬خص حُٔؼَ‪ٝ‬كش ‪ ٌُٖٝ‬ر‪ٜ‬لش حٓظؼ٘خث‪٤‬ش اُ‪ ٠‬إٔ ‪٣‬ظؼ‪ٞ‬ى حُ٘خّ‬
‫ػخىس ح ٗ‪ٜ‬خى ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ٓ ٢‬ـِْ حُؼوي(‪.)4‬‬
‫‪ٝ‬رخُٔوخرَ ‪٘ٛ‬خى ٖٓ آهٌ ‪ٝ‬ح‪ٟ‬ؼ‪ ٢‬حُٔي‪ٗٝ‬ش ػِ‪ ٠‬اىٍحؽ ‪ٌٛ‬ح حالٓظؼ٘خء اً ًخٕ‬
‫حأل‪ ٠ُٝ‬حُظ٘زغ رَٔ٘‪ٝ‬ع ‪ُٝ‬حٍس حُؼيٍ حٌُ‪ً ١‬خٕ ‪ ٚ٘٣‬ػِ‪ٍَٟٝ ٠‬س ك‪ٗ ٍٞ٠‬خ‪ٛ‬ي‪ٖ٣‬‬
‫ى‪ ٕٝ‬أ‪ ١‬حٓظؼ٘خء ألٕ ‪ٌٛ‬ح حالٓظؼ٘خء ُْ ‪٣‬ليى ُ‪ُٓ ٚ‬خٕ ٓؼ‪.)5(ٖ٤‬‬
‫‪ٝ‬ػِ‪ ٠‬ؿَحٍ ٓي‪ٗٝ‬ش حألك‪ٞ‬حٍ حُ٘و‪٤ٜ‬ش حُِٔـخس كبٕ ٓٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬
‫‪ٝ‬اػزخط‪ٜ‬خ رـ‪ٝ َ٤‬ػ‪٤‬وش حُِ‪ٝ‬حؽ ال ُحٍ ٌٓٔ٘خ ك‪٤‬غ ًَٓظ‪ٓ ٚ‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس‬

‫(‪)6‬‬

‫اال أٗ‪ٍٝ ٚ‬ؿْ‬

‫ٓ‪ٓ َ٤‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ك‪ٗ ٢‬لْ حُٔ٘ل‪ٝ ٠‬طز٘‪ٜ٤‬خ ُِ‪٤‬خرغ حالٓظؼ٘خث‪ ٢‬ك‪ ٢‬ػز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ٓغ‬
‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حهظالكخص ر‪ٜٔ٘٤‬خ‬

‫(‪)7‬‬

‫كخٕ حُ‪ٜ‬لش حالٓظؼ٘خث‪٤‬ش ُٔٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش طـي أٓخٓخ‪ٛ‬خ ك‪٢‬‬

‫(‪ )1‬ػالٍ حُلخٓ‪ ٢‬حُ٘وي حٌُحط‪٤ٓ ٢‬زؼش حَُٓخُش حَُرخ‪ ١‬حُ‪٤‬زؼش حُوخٓٔش ‪. 28 ٙ 1979‬‬
‫(‪ )2‬ػزي حُؼخُ‪ ٢‬حُؼز‪ٞ‬ى‪ٔٓ ١‬خع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ر‪ٜ‬لش حٓظؼ٘خث‪٤‬ش ٓـِش حُِٔلن حُو‪٠‬خث‪ ٢‬حُؼيى ‪ٓ 26‬خ‪. 36 ٙ 1993 ٞ٣‬‬
‫(‪ )3‬ػزي حُٔـ‪٤‬ي ؿٔ‪٤‬ـش ّ‪. 51 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )4‬ػالٍ حُلخٓ‪ ٢‬حُظوَ‪٣‬ذ ّ‪ٓٝ 116 ٙ ّ.‬خ رؼي‪ٛ‬خ ‪.‬‬
‫(‪ ) 5‬ػزي حُ٘ز‪ ٌٞ٤ٓ ٢‬حُ‪ ٢٤ٓٞ‬ك‪َٗ ٢‬ف ّ‪.‬حألف‪ ٕ.‬حُـِء حأل‪٤ٓ ٍٝ‬زؼش ً‪ٞ‬ػَ حَُرخ‪ ١‬حُ‪٤‬زؼش حأل‪. 121 ٙ 1971 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ٓ )6‬لٔي حُ٘خكؼ‪. 193 ٙ ّ.ّ ٢‬‬
‫(‪ٗ )7‬ـي إٔ ‪٤ٛ‬خؿش كخُش حالٓظؼ٘خء حٓظزيُض ر‪٤ٜ‬ـش "حُٔزذ حُوخ‪٣ٝ "َٛ‬ظؼِن حألَٓ رظ‪٣ٌٜ‬ذ ك‪ ٢‬حُ‪٤ٜ‬خؿش ال رظـ‪ َ٤٤‬ك‪ ٢‬حُـ‪ َٛٞ‬أ‪٠٣‬خ حالػظٔخى‬
‫حالػظٔخى ػِ‪ ٠‬ؿٔ‪٤‬غ ‪ٓٝ‬خثَ ح ػزخص ك‪ ٢‬اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ريٍ حالهظ‪ٜ‬خٍ ػِ‪ ٠‬حُز‪٘٤‬ش حَُ٘ػ‪٤‬ش ًٔخ ‪ ٞٛ‬حُ٘ؤٕ ك‪.ّ ٢‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس ًٔخ إٔ‬
‫‪ ٌٙٛ‬حُيػ‪ ٟٞ‬طلَٔ ‪١‬خرغ حُظؤه‪٤‬ض "هْٔ ٓ٘‪ٞ‬حص" ػِ‪ ٠‬هالف ٓخ ًخٕ ػِ‪ ٚ٤‬حألَٓ ك‪.ّ ٢‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس‪.‬‬
‫ٓلٔي حٌُ٘ز‪. 293 288 286 ٙ ّ.ّ ٍٞ‬‬

‫‪37‬‬

‫ك‪ ٢‬حهظَحكخص ‪ًٝ‬ظخرخص ػالٍ حُلخٓ‪٢‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ٔ٤ُٝ‬ض ٗ‪٤‬جخ ؿي‪٣‬يح حٓظليػظ‪ٓ ٚ‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس (‪.)2‬‬

‫‪ 2‬ـ ٓزٍَحص حَُٔ٘ع ك‪ ٢‬كظق ‪ٌٛ‬ح حالٓظؼ٘خء‪.‬‬
‫إ حُٔزٍَحص حُظ‪ ٢‬حػظٔي ػِ‪ٜ٤‬خ حَُٔ٘ع ك‪ ٢‬طز٘‪ٌٛ ٢‬ح حُ‪٤‬خرغ حالٓظؼ٘خث‪ ٢‬ك‪ ٢‬اػزخص‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ حٓظو‪٘٤‬خ‪ٛ‬خ ٖٓ ٓ‪ٞ‬هق حُو‪٠‬خء حُٔـَر‪ ٢‬هخ‪ٛ‬ش حُؼَٔ حُو‪٠‬خث‪ُِٔ ٢‬ـِْ حألػِ‪٠‬‬
‫ك‪ ٢ٜ‬ؿ‪ٓ َ٤‬و‪٤‬ي س رلخُش ٓؼ‪٘٤‬ش رَ "‪َٓ ٢ٛ‬طز‪٤‬ش ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ٛ‬ؼ‪ٞ‬رخص ح‪ٓ َ٤ٟ‬ؼ‪ٜ‬خ حُٔظؼخهيحٕ‬
‫اُ‪ ٠‬ػيّ اٗ‪ٜ‬خى حُؼيُ‪" ٖ٤‬‬

‫(‪)3‬‬

‫ًٔخ طَطز‪ ٢‬ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ٝ‬هخثغ طلَ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬حُوخ‪ ٢ٟ‬حُللخ‪ ٥‬ػِ‪٠‬‬
‫(‪)4‬‬

‫حُِ‪ٝ‬حؽ حٌُ‪ ١‬طْ كو‪ ٢‬ر‪ٞ‬حٓ‪٤‬ش ؿٔخػش ٖٓ حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬ى‪ ٕٝ‬اٗ‪ٜ‬خى ألٓزخد هخ‪َٛ‬س‬

‫‪ُٝ‬ؼَ ٖٓ‬

‫ٖٓ ر‪ ٖ٤‬أ‪ٜٔٛ‬خ‪:‬‬
‫أ‪ -‬حُ‪ٟٞ‬ؼ‪٤‬ش حُظ‪ً ٢‬خٗض هخثٔش رخُٔـَد آٌٗحى ‪ٝ‬حُٔ٘‪ٜٞ‬ىس اُ‪ ٠‬ح‪ ٕ٥‬ه‪ٜٛٞ‬خ‬
‫ك‪ ٢‬حُزخى‪٣‬ش كخألؿِز‪٤‬ش حُٔخكوش ٖٓ حٌُٔخٕ ُْ طٌٖ طِٔي ػو‪ٞ‬ىح ٌٓظ‪ٞ‬رش طؼزض أٌٗلظ‪ْٜ‬‬
‫(‪)6‬‬

‫ًخٗ‪ٞ‬ح ‪ٌ٣‬ظل‪ ٕٞ‬ربٗ‪ٜ‬خى ؿٔخػش ٖٓ حُ٘خّ ‪٣‬ل‪ َٕٝ٠‬كلِش حُِكخف‬

‫(‪)5‬‬

‫اً‬

‫‪ٌُٜٝ‬ح طْ حألهٌ ر‪ٌٜ‬ح‬

‫حالٓظؼ٘خء كظ‪ ٠‬طظؼ‪ٞ‬ى حُزخى‪٣‬ش ػِ‪ً ٠‬ظخرش حُؼو‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬لش ٍٓٔ‪٤‬ش(‪.)7‬‬
‫د‪-‬‬

‫إ حُؼي‪ ٍٝ‬حُٔ٘ظ‪ٜ‬ز‪ُِٜ٘ ٖ٤‬خىس ُْ ‪ٌٞٗٞ٣‬ح ٓظ‪ٞ‬كَ‪ ٖ٣‬ك‪ ٢‬ؿَ أٗلخء حُٔـَد ٖٓ‬

‫كخ‪َٟ‬س أ‪ ٝ‬رخى‪٣‬ش أ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬حألهَ ُْ ‪ٌٞٗٞ٣‬ح ٓ٘ظٔ‪ ٖ٤‬رخٌَُ٘ حٌُ‪ٞ٣ ١‬ؿي‪ ٕٝ‬ػِ‪ ٚ٤‬كخُ‪٤‬خ ك‪٢‬‬
‫ؿٔ‪٤‬غ أٍؿخء حُزالى‬

‫(‪)8‬‬

‫رَ إ حُٔظؼخهي‪ ٖ٣‬هي ‪٣‬ظ‪ٞ‬حؿي‪ ٕٝ‬ك‪ٌٓ ٢‬خٕ ال ػي‪ ٍٝ‬ك‪ ٚ٤‬رخَُٔس ‪ٝ‬هي‬

‫طٌ‪ ٕٞ‬حُو٘‪٤ِٜ‬خص ر ؼ‪٤‬يس ػٖ أٓخًٖ اهخٓظ‪٣ٝ ْٜ‬ظؼِن حألَٓ ‪٘ٛ‬خ رخُٔـخٍرش حُٔو‪ ٖ٤ٔ٤‬رخُوخٍؽ‬
‫اال حٗ‪ٓٝ ٚ‬غ ح ؿَحءحص حُـي‪٣‬يس ُؼز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ك‪ٓ ٢‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬أ‪ٟ‬لض ٖٓ‬
‫حهظ‪ٜ‬خ‪ ٙ‬حُو‪٠‬خء حُٔـَر‪ُٞ ٢‬كي‪٣ ُْ ٙ‬ؼي ‪٘ٛ‬خى هز‪َ٤ُٔٔ ٍٞ‬س ػز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش حُظ‪ً ٢‬خٗض‬
‫طظْ رخُو٘‪٤ِٜ‬خص حُٔـَر‪٤‬ش أٓخّ حُؼي‪ٝ ٍٝ‬طلض َٓحهزش ه‪٠‬خس حُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ر٘خء ػِ‪ ٠‬حُظوخٍٍ‬
‫‪ٜٗٝ‬خىس حُِل‪٤‬ق ٓٔخ ُحى ٖٓ اٍ‪ٛ‬خم ًخ‪ َٛ‬أكَحى حُـخُ‪٤‬ش حُٔـَر‪٤‬ش رخُوخٍؽ حُظ‪ ٢‬طِـؤ اُ‪ٜ٤‬خ‬
‫رٌَ٘ ًز‪ َ٤‬اً هِ‪ٜ‬ض ٖٓ ٓـخٍ ‪ ٌٙٛ‬ح ٌٓخٗ‪٤‬ش‬

‫(‪)9‬‬

‫ٌُٖ ‪ٝ‬ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ حُظٔ‪٤ٜ‬الص حُظ‪٣ ٢‬ـذ إٔ‬

‫(‪ )1‬ػالٍ حُلخٓ‪ ٢‬حُ٘وي حٌُحط‪. 28 ٙ ّ.ّ ٢‬‬
‫(‪ )2‬ػزي حُ‪ٜ‬خىم ٓ‪ٜ‬ال‪99ٙ ّ.ّ ١ٝ‬‬
‫(‪ )3‬هَحٍ حُٔـِْ حألػِ‪ ٠‬ؿَكش حألف‪ ٕ.‬هَحٍ ػيى ‪ 1326‬رظخٍ‪٣‬ن ‪ 21‬أًظ‪ٞ‬رَ ‪ٓ 1986‬ـِش ه‪٠‬خء حُٔـِْ حألػِ‪ ٠‬ػيى ‪165 ٙ 40‬‬
‫(‪ )4‬هَحٍ حُٔـِْ حألػِ‪ ٠‬ؿَكش حألف‪ ٕ.‬هَحٍ ػيى ‪ 484‬رظخٍ‪٣‬ن ‪ٓ 1962 -03– 19‬ـِش حُو‪٠‬خء ‪ٝ‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬ػيى ‪. 184 ٙ 54‬‬
‫(‪ )5‬كٔخى حُؼَحه‪. 94 ٙ ّ.ّ ٢‬‬
‫(‪ٓ )6‬لٔي حُ٘ظ‪ ١ٞ‬حُٔؼ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬حُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ‪ٝ‬كن حُ‪ٞ٠‬حر‪ ٢‬حُٔ٘ظٔش ُو‪٤‬ش حُؼيحُش ّ‪. 294 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )7‬ػزي حُ٘ز‪. 120 ٙ ّ.ّ ٌٞ٤ٓ ٢‬‬
‫(‪ ) 8‬اىٍ‪ ْ٣‬حُلخه‪ ١ٍٞ‬حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حُ‪٤‬الم ك‪.ّ ٢‬حألف‪ٝ .ٕ.‬كن آهَ حُظؼي‪٣‬الص ّ‪. 156 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )9‬هخُي رَؿخ‪ ١ٝ‬طو‪ٓ ْ٤٤‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ٖٓ ُح‪٣ٝ‬ش حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُي‪ ٢ُٝ‬حُوخ‪ٓ ٙ‬ـِش حَُٔحكؼش ػيى ‪ 16‬أًظ‪ٞ‬رَ ‪.69 ٙ 2005‬‬

‫‪38‬‬

‫طويّ ُ‪ ْٜ‬كبٗ‪ ٌٖٔ٣ ٚ‬طٌِ‪٤‬ق ٖٓ ‪٣‬و‪ ّٞ‬رخُ٘‪٤‬خرش ػ٘‪ ْٜ‬رخُٔـَد ُظوي‪ ْ٣‬ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش اُ‪٠‬‬
‫حُٔلٌٔش (‪. )1‬‬
‫ؽ – َٓحػخس رؼ‪ ٞ‬حُلخالص حُوخ‪ٛ‬ش حُظ‪ ٢‬طو‪ ٚ‬حُـ٘‪ٞ‬ى ‪ٝ‬حُو‪ٞ‬حص حُٔٔخػيس‬
‫‪ٝ‬حُيٍى ‪ٝ‬حَُ٘‪١‬ش ك‪٤‬غ ‪٣‬ظ‪ِ٤‬ذ ُ‪ٝ‬حؿ‪ ْٜ‬ح ىالء ربًٕ ٖٓ اىحٍط‪ ٌُٖ ْٜ‬ػيّ حُل‪ٍٜٞ‬‬
‫ػِ‪ٌٛ ٠‬ح ح ًٕ ٓغ حُيه‪ ٍٞ‬رخُِ‪ٝ‬ؿش ‪ٝ‬ك‪ ٍٞ٠‬حأل‪ٝ َٛ‬حألهخٍد ٓغ ٍك‪ ٞ‬حُؼيالٕ ارَحّ‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ٍؿْ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حُظَح‪٣ ٢ٟ‬ؼي رٔؼخرش كخُش حالٓظؼ٘خء ‪ٝ‬ػٌٍ ٓزٍَ ػٔخُ‪.)2(ٚ‬‬
‫ى‪ -‬حالكظ‪٤‬خ‪ُ ١‬لخُش حػظزَ‪ٛ‬خ حُلو‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُٔـَد ٓ‪ٞ‬حكوش َُ‪ٝ‬ف حَُ٘ع ‪ ٢ٛٝ‬حًظلخء‬
‫حُ٘خّ ك‪ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ ربهخٓش كلالص ُإلػالٕ ‪ٝ‬ح ٗ‪ٜ‬خى ‪َٟٝ‬د حُزخٍ‪ٝ‬ى‬

‫(‪)3‬‬

‫ك‪ٜ٘‬خى أهِ‪٤‬ش ٖٓ‬

‫حُٔـخٍرش طل‪ َ٠‬الػظزخٍحص ال ٓـخٍ ُِو‪ ٝٞ‬ك‪ٜ٤‬خ حُِ‪ٝ‬حؽ ػِ‪ ٠‬حُ‪٣َ٤‬وش حَُ٘ػ‪٤‬ش‬
‫حُٔل‪٠‬ش ‪ٝ‬ال ‪٣‬ـذ إٔ ‪٣‬ؼظزَ ًُي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٛ‬ل‪٤‬لخ أٓخّ هللا رخ‪١‬ال أٓخّ حُوخٗ‪ًُ ٕٞ‬ي إٔ ‪ٌٙٛ‬‬
‫حُٔوخُلش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪٣‬ـذ أال طٌ‪ ٕٞ‬ػِ‪ ٠‬كٔخد حألٗٔخد ‪ ٝ‬حألػَح‪. )4(ٝ‬‬
‫‪ٝ‬ػٔ‪ٓٞ‬خ كبٕ ٓـٔ‪ٞ‬ع حألٓزخد حُٔخُلش حًٌَُ هي ال طؼي ٓزٍَس ػٔخٍ حالٓظؼ٘خء‬
‫ر‪ٜ‬لش ك‪٣َٜ‬ش اً ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ طؼخٍ أٓزخد أهَ‪ ٟ‬ؿي‪٣‬ش طٔظيػ‪ ٢‬حٗوخى حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬
‫ك‪ٜ‬ؼ‪ٞ‬رش حُظ٘زئ ‪ٝ‬حُظ‪ٞ‬هغ طوظ‪ ٢٠‬إً ٓ٘ق حُوخ‪ ٢ٟ‬حُِٔ‪٤‬ش حُظوي‪٣َ٣‬ش ك‪ ٢‬حُظؼخَٓ ٓغ ًَ‬
‫ه‪٤٠‬ش كٔذ حُ‪ٞ‬هخثغ حُٔؼَ‪ٟٝ‬ش أٓخٓ‪ٜ٤ُ ٚ‬ظي‪ ١‬اُ‪ ٠‬حُلَ حألٗٔذ‬

‫(‪)5‬‬

‫ٓغ َٓحػخس رؼ‪ٞ‬‬

‫حُ‪ٞ٠‬حر‪ٝ ٢‬حَُ٘‪ ١ٝ‬حُٔوٍَس ٖٓ هزَ حَُٔ٘ع‪.‬‬

‫ضةنْة ‪ :‬شًط إضحةذ بلضًبظ أمةم بلقضةء‪.‬‬
‫ؿخء رخُلوَس حُؼخٗ‪٤‬ش ٖٓ حُٔخىس ‪ ... ": 16‬اًح كخُض أٓزخد هخ‪َٛ‬س ى‪ ٕٝ‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُؼوي‬
‫ك‪ٝ ٢‬هظ‪ ٚ‬طؼظٔي حُٔلٌٔش ك‪ٔٓ ٢‬خع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ٓخثَ ‪ٓٝ‬خثَ ح ػزخص ‪ًٌٝ‬ح حُوزَس ‪.‬‬
‫طؤهٌ حُٔلٌٔش ‪ ٢ٛٝ‬ط٘ظَ ك‪ ٢‬ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى أ‪١‬لخٍ أ‪ ٝ‬كَٔ ٗخطؾ ػٖ‬
‫حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٓٝ‬خ اًح ٍكؼض حُيػ‪ ٟٞ‬ك‪ ٢‬ك‪٤‬خس حُِ‪ٝ‬ؿ‪.ٖ٤‬‬
‫‪٣‬ؼَٔ رٔٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ك‪ ٢‬كظَس حٗظوخُ‪٤‬ش ال طظؼي‪ ٟ‬هْٔ ٓ٘‪ٞ‬حص‪. "...‬‬

‫(‪ ٍٞ٘٘ٓ )1‬ػيى ‪ 2ّ13‬رظخٍ‪٣‬ن ‪ 12‬أرَ‪ 2004 َ٣‬حُٔظؼِن رظ‪٤‬ز‪٤‬ن ٓوظ‪٤٠‬خص ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ػِ‪ ٠‬أكَحى حُـخُ‪٤‬ش حُٔـَر‪٤‬ش حُٔو‪ٔ٤‬ش رخُوخٍؽ‪.‬‬
‫(‪ )2‬هخُي ر٘‪ ْ٤‬ىػخ‪ ٟٝ‬حُلخُش حُٔيٗ‪٤‬ش ٓ‪٤‬زؼش حٌُخطذ حُؼَر‪ ٢‬ىٓ٘ن حُ‪٤‬زؼش حُؼخٗ‪٤‬ش ‪ٛ 1416‬ـ ‪.63 ٙ ّ 1996‬‬
‫(‪ )3‬ػزي حُٔـ‪٤‬ي ؿٔ‪٤‬ـش ّ‪. 52 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ٓ )4‬لٔي حٌُ٘ز‪. 294 ٙ ّ.ّ ٍٞ‬‬
‫(‪ )5‬آٔخػ‪ َ٤‬حُ‪٤‬خُز‪.31 ٙ ّ.ّ ٢‬‬

‫‪39‬‬

‫كخَُٔ٘ع ُْ ‪٣‬ـؼَ اػٔخٍ حالٓظؼ٘خء ػِ‪َٜٓ ٠‬حػ‪ٝ ٚ٤‬اٗٔخ طيهَ ُِظ‪٤٤٠‬ن ٓ٘‪ٚ‬‬
‫‪ًُٝ‬ي ر‪ٟٞ‬غ ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حَُ٘‪ ١ٝ‬طظـِ‪ ٠‬رخألٓخّ ك‪ :٢‬اػزخص حُٔزذ حُوخ‪– 1–َٛ‬‬
‫‪ٝ‬اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش –‪ -2‬كٔخ ٓل‪ ّٜٞ‬حُٔزذ حُوخ‪ َٛ‬حُ‪ٞ‬حٍى رخُٔخىس‪ 16‬أػال‪ٙ‬؟ ‪٤ً ٝ‬ق‬
‫‪ ٌٖٔ٣‬اػزخط‪ ٚ‬؟ ‪ٓ ٝ‬خًح ‪٣‬ـذ ػِ‪ ٠‬حُٔيػ‪ ٢‬اػزخط‪ُ ٚ‬وز‪ ٍٞ‬ىػ‪ٞ‬ح‪ٙ‬؟ ‪ٓ ٝ‬خ ‪ٓٝ ٢ٛ‬خثَ ح ػزخص حُظ‪٢‬‬
‫‪ ٌٖٔ٣‬حالػظٔخى ػِ‪ٜ٤‬خ ٖٓ ‪َ١‬ف حُٔلٌٔش ُِو‪ ٍٞ‬رو‪٤‬خّ حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ؟ ‪ٓٝ‬خًح ػٖ حُلخالص‬
‫حُظ‪٣ ٢‬ـذ َٓحػخط‪ٜ‬خ ػ٘ي حُ٘ظَ ك‪ ٢‬ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش؟‬

‫‪ 1‬ـ ط‪ٞ‬حكَ حُٔزذ حُوخ‪.َٛ‬‬
‫إ أ‪٤ٔٛ‬ش ارَحُ ‪ٌٛ‬ح حَُ٘‪ ١‬ال طظ‪ َٜ‬ك‪ ٢‬حُلخُش حُظ‪ ٢‬ال ‪ ٌٕٞ٣‬ك‪ٜ٤‬خ ِٗحع ر‪ٖ٤‬‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬اً ؿخُزخ ٓخ ‪٣‬ـ‪ ٞ‬حُو‪٠‬خء حُ‪َ٤‬ف ػٖ ًَ ػٌٍ ‪٣‬ظٌٔٔخٕ ر‪ ٚ‬أٓخ حُلخُش حُظ‪٣ ٢‬ظْ‬
‫ح ٌٗخٍ ٖٓ أكي حُ‪َ٤‬ك‪ ٖ٤‬ك‪ ٌٜٙ‬حُلخُش حأله‪َ٤‬س ‪ ٢ٛ‬حُظ‪َ١ ٢‬كض ٓ٘خًَ أٓخّ حُو‪٠‬خء ػِ‪٠‬‬
‫ٓٔظ‪ ًَ ٟٞ‬ىٍؿخط‪ ٚ‬اً ػِ‪ ٚ٤‬إٔ ‪٣‬ز‪ ٖ٤‬كخُش حالٓظؼ٘خء حُظ‪ً ٢‬خٗض كخثال ى‪ ٕٝ‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ػوي‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ أٓخّ ػيُ‪٘ٓ ٖ٤‬ظ‪ٜ‬ز‪ُ ٖ٤‬إلٗ‪ٜ‬خى‬

‫(‪)1‬‬

‫‪٣ٝ‬ـذ إٔ ‪٣‬لَٔ حُٔزذ حُوخ‪ُِٜٔ َٛ‬لش حُِ‪ٝ‬ؿش‬
‫(‪)2‬‬

‫ال ‪ٟ‬ي‪ٛ‬خ كظ‪ ٠‬ال ط‪٤٠‬غ كو‪ٞ‬ه‪ٜ‬خ ‪ٝ‬كو‪ٞ‬م حألر٘خء حُظ‪٣ ٢‬ظؼ‪ ٖ٤‬كلظ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬كٔخ‪٣‬ظ‪ٜ‬خ‬

‫‪ٝ‬حَُٔ٘ع‬

‫ُْ ‪٣‬ز‪ ٖ٤‬ك‪.ّ ٢‬أ ٓل‪ ّٜٞ‬حُٔزذ حُوخ‪ َٛ‬ػِ‪ ٠‬ؿَحٍ ّ‪.‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس ٓغ حهظالف ك‪٢‬‬
‫حُ‪٤ٜ‬خؿش ٓخ ر‪.ّ ٖ٤‬حألف‪ – ٕ.‬كخُش حالٓظؼ٘خء‪ٓٝ -‬ي‪ٗٝ‬ش حألَٓس– حُٔزذ حُوخ‪ -َٛ‬كخألَٓ‬
‫‪٣‬ظؼِن رظ‪٣ٌٜ‬ذ ك‪ ٢‬حُ‪٤ٜ‬خؿش ال رظـ‪ َ٤٤‬ك‪ ٢‬حُـ‪ َٟ٣ ٝ َٛٞ‬أٓظخًٗخ ٓلٔي حٌُ٘ز‪ ٍٞ‬إٔ‬
‫حُٔزذ حُوخ‪ ًَ ": ٞٛ َٛ‬ػوزش ٓخى‪٣‬ش كخُض ى‪ ٕٝ‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ أٓخّ حُؼيُ‪ ٖ٤‬حُٔ٘ظ‪ٜ‬ز‪ٖ٤‬‬
‫ُإلٗ‪ٜ‬خى" ‪ٝ‬هز‪ ٍٞ‬ىػ‪ ٟٞ‬اػزخص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش طظ‪ٞ‬هق ػِ‪ ٠‬اػزخص حُٔزذ حُوخ‪ َٛ‬اال إٔ اػزخص ‪ٌٛ‬ح‬
‫حَُ٘‪٣ ١‬ـذ حُظؼخَٓ ٓؼ‪ ٚ‬ر٘‪٢‬ء ٖٓ حُِ‪ٗٞ٤‬ش ‪ٝ‬حَُٔ‪ٗٝ‬ش ألٕ حُٔٔؤُش طظؼِن رخألػَح‪ٝ‬‬
‫‪ٝ‬حألٗٔخد‬

‫(‪)3‬‬

‫‪ٝ‬إ ًخٗض ٓؼظْ حألكٌخّ حُ‪ٜ‬خىٍس ك‪ٓ ٢‬ؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُيػخ‪ ٟٝ‬ال طزلغ ك‪ ٢‬حُٔزذ‬

‫حُوخ‪ َٛ‬حٌُ‪ ١‬كخٍ ى‪ ٕٝ‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ رويٍ ٓخ طزلغ ك‪ ٢‬حُظَ‪ٝ‬ف ‪ٝ‬حُوَحثٖ حُٔؼزظش‬
‫(‪)4‬‬

‫ُِِ‪ٝ‬حؽ‬

‫اال إٔ حُٔـِْ حألػِ‪ ٠‬ال ‪٣‬ؼظي رخُؼٌٍ ؿ‪ َ٤‬حُـي‪ًٔ ١‬زٍَ ػٔخٍ حالٓظؼ٘خء أ‪ٝ‬‬

‫حُ‪٠‬خَٓ ُظلخ‪ َ٣‬ػِ‪ ٠‬حُوخٗ‪ ٖٓ ٕٞ‬هز‪ َ٤‬ػيّ ح ٗ‪ٜ‬خى ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ حُؼخٗ‪ُِِٝ ٢‬ؽ ه‪ٞ‬كخ ٖٓ‬

‫(‪ٓ )1‬لٔي حٌُ٘ز‪. 275 ٙ ّ.ّ ٍٞ‬‬
‫(‪ )2‬طوَ‪ َ٣‬حُ‪ ّٞ٤‬حُيٍحٓ‪ ٢‬طلض ػ٘‪ٞ‬حٕ " اػزخص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش حُظًٌ‪ َ٤‬رخأل‪ ٝ َٛ‬حالٓظؼ٘خء" ّ‪. ّ .‬‬
‫(‪ٓ )3‬لٔي حٌُ٘ز‪ٓ ٝ 286 ٙ ّ ّ ٍٞ‬خ رؼي‪ٛ‬خ ‪.‬‬
‫(‪ )4‬ػزي حُ‪ٜ‬خىم ٓ‪ٜ‬ال‪, 102 ٙ ّ.ّ ١ٝ‬‬

‫‪40‬‬

‫ُ‪ٝ‬ؿظ‪ ٚ‬حأل‪ٓٝ ٠ُٝ‬خ ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٘٣‬ـْ ػٖ ػِٔ‪ٜ‬خ رِ‪ٝ‬حؿ‪٘ٓ ٖٓ ٚ‬خًَ ػخثِ‪٤‬ش‬
‫(‪)2‬‬

‫رلخُش ػي‪ ٍٝ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬رخهظ‪٤‬خٍ‪ ْٛ‬ػٖ ح ٗ‪ٜ‬خى‬

‫(‪)1‬‬

‫ًٔخ ال ‪٣‬ؼظي‬

‫كخألٓزخد حُوخ‪َٛ‬س إً طؼ٘‪ ٢‬حألٓزخد‬

‫حُٔخى‪٣‬ش ‪ٝ‬ال ‪َٜ٘٣‬ف ٓيُ‪ُٜٞ‬خ ُألٓزخد ‪ٝ‬حُٔ‪ٞ‬حٗغ حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُظ‪ ٢‬طل‪ ٍٞ‬ى‪ ٕٝ‬حُؼوي ػِ‪٠‬‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿش أٓخ اًح طؼِن حألَٓ رٔخٗغ هخٗ‪ ٢ٗٞ‬كظَ حَُٔ٘ع ٓ٘‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬ػِو‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حٓظ‪٤‬لخء ٌِٗ‪٤‬ش‬
‫ٓؼ‪٘٤‬ش كبٗ‪٣ ٚ‬ـذ حكظَحّ ‪ ٌٙٛ‬حٌُِ٘‪٤‬ش‬

‫(‪)3‬‬

‫‪٣ٝ‬ؼظزَ حُٔزذ حُوخ‪ٔٓ َٛ‬ؤُش ٓ‪ٟٞٞ‬ػ‪٤‬ش طيهَ‬

‫ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ حُِٔ‪٤‬ش حُظوي‪٣َ٣‬ش ُٔلٌٔش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬ال طو‪٠‬غ َُهخرش حُٔـِْ حألػِ‪ ٠‬اال‬
‫ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬حُظؼِ‪َ٤‬‬

‫(‪)4‬‬

‫‪ َٟ٣ٝ‬حُزؼ‪ٞ‬‬

‫(‪)5‬‬

‫إٔ حَُٔ٘ع ُْ ‪ ٌٖ٣‬ك‪ ٢‬كخؿش اُ‪ ٠‬حٗظَح‪ٌٛ ١‬ح‬

‫حُٔزذ ُٔٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ٓخىحّ هي كيى أؿال هخٓظ‪ٜ‬خ ‪ ٞٛٝ‬هْٔ ٓ٘‪ٞ‬حص حرظيحء ٖٓ‬
‫طخٍ‪٣‬ن َٓ‪٣‬خٕ حُٔي‪ٗٝ‬ش ك‪ ِ٤‬حُظ‪٤‬ز‪٤‬ن ‪ٝ‬ؿؼِ‪ٜ‬خ ٓـَى ٓيس حٗظوخُ‪٤‬ش ُلغ حألُ‪ٝ‬حؽ ػِ‪ ٠‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن‬
‫ػو‪ٞ‬ى ُ‪ٝ‬حؿ‪. ْٜ‬‬

‫‪ ١َٗ –2‬اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‪.‬‬
‫روالف ّ‪.‬حألف‪ ٕ.‬حُِٔـخس حُظ‪ً ٢‬خٗض طوَ حٓظؼ٘خءح آٌخٗ‪٤‬ش اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬
‫ػٖ ‪٣َ١‬ن حُز‪٘٤‬ش حَُ٘ػ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُظ‪ً ٢‬خٗض ك‪ ٢‬ػَف حُو‪٠‬خء حُٔـَر‪َٓ ٢‬حىكش ُِل‪٤‬ق ٗـي ك‪٢‬‬
‫ا‪١‬خٍ ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس إٔ اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪٣‬ظْ رٌخكش ‪ٓٝ‬خثَ ح ػزخص حٌُٔٔ٘ش‬
‫حَُ٘ػ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُٔظٔؼِش ك‪ ٢‬حُِل‪٤‬ق ‪ٝ‬حُ‪ٟٞ‬ؼ‪٤‬ش ‪٣ٝ‬ظؼِن حألَٓ رظِي حُٔ‪٘ٔ٠‬ش ك‪ ٢‬حُل‪404َٜ‬‬
‫ٖٓ م‪.‬ا‪.‬ع‬

‫(‪)6‬‬

‫أ‪ ٝ‬طِي حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬حُل‪ ٖٓ 55 َٜ‬م‪ّ.ّ.‬‬

‫(‪)7‬‬

‫‪ٝ‬ك‪ٌٛ ٢‬ح ح ‪١‬خٍ‬

‫ً‪ٛ‬ذ حُٔـِْ حألػِ‪ ٠‬ك‪ ٢‬هَحٍ ‪ٛ‬خىٍ ػ٘‪ ٚ‬رظخٍ‪٣‬ن ‪ 2006 ٞ٤ُٞ٣ 19‬اُ‪ ٠‬أٗ‪ٝ " ٚ‬إ ًخٗض‬
‫حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 16‬أ أؿخُص ر‪ٜ‬لش حٓظؼ٘خث‪٤‬ش ٓٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬اػزخط‪ٜ‬خ رـٔ‪٤‬غ ‪ٓٝ‬خثَ‬
‫ح ػزخص رٔخ ك‪ٜ٤‬خ ٗ‪ٜ‬خىس حُ٘‪ٜٞ‬ى ‪ ٌٙٛ‬حأله‪َ٤‬س الري إٔ طظ‪ٞ‬حكَ ػِ‪ ٠‬حُ٘‪ٜ‬خد حُوخٗ‪٢ٗٞ‬‬
‫حُٔظٔؼَ ك‪ٜٗ ٢‬خىس ػيُ‪ ٖ٤‬أ‪ٓ ٝ‬خ ‪٣‬ؼخىُ‪ٜ‬خ ٖٓ ُل‪٤‬ق ‪٣‬ظٌ‪ٗ 12 ٖٓ ٕٞ‬خ‪ٛ‬يح ًٔخ ‪ٓ ٞٛ‬وٍَ ك‪٢‬‬
‫حُٔ٘‪ ٖٓ ٍٜٞ‬حُلو‪ ٚ‬حُٔخٌُ‪ٝ ٢‬حُٔلٌٔش ُٔخ حٓظ٘يص ك‪ ٢‬اػزخص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ر‪ ٖ٤‬حُ‪َ٤‬ك‪ٖ٤‬‬
‫ػِ‪ٓ ٠‬ـَى ط‪٣َٜ‬لخص ػالػش ٗ‪ٜٞ‬ى ؿ‪ َ٤‬ػي‪ ٍٝ‬طٌ‪ ٕٞ‬هي هَهض حُو‪ٞ‬حػي حُلو‪٤ٜ‬ش حُٔوٍَس‬
‫(‪ )1‬هَحٍ حُٔـِْ حألػِ‪ ٠‬ؿَكش حألف‪ ٝ ٕ.‬حُٔ‪َ٤‬حع ػيى ‪ 600‬رظخٍ‪٣‬ن ‪ٓ 1985-04-30‬ـِش حُو‪٠‬خء ‪ ٝ‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬ػيى ‪.173 ٙ 137‬‬
‫(‪ )2‬هَحٍ حُٔـِْ حألػِ‪ ٠‬ؿَكش حألف‪ ٝ ٕ.‬حُٔ‪َ٤‬حع ػيى ‪ 834‬رظخٍ‪٣‬ن ‪ٓ 1991-06-18‬ؤه‪ ًٞ‬ػٖ ػزي حُٔـ‪٤‬ي ؿٔ‪٤‬ـش ّ ‪.64 ٙ ّ.‬‬
‫(‪)3‬حُٔلٌٔش حالرظيحث‪٤‬ش رَٔحًٖ هْٔ ه‪٠‬خء حألَٓس ِٓق ػيى ‪ 421‬كٌْ ػيى ‪ٛ 841‬خىٍ رظخٍ‪٣‬ن ‪ٓ 24‬خٍّ ‪ 2005‬أ‪ٍٝ‬ى‪ ٙ‬أٓظخًٗخ ٓلٔي‬
‫حٌُ٘ز‪. 294 ٙ ّ. ّ ٍٞ‬‬
‫(‪ٓ )4‬لٔي حٌُ٘ز‪. 288 ٙ ّ. ّ ٍٞ‬‬
‫(‪ )5‬ػزي حُ‪ٜ‬خىم ٓ‪ٜ‬ال‪. 102 ٙ ّ.ّ ١ٝ‬‬
‫(‪ ٝ )6‬حُٔظٔؼِش ك‪ ٢‬اهَحٍ حُو‪ ٝ ْٜ‬حُلـش حٌُظخر‪٤‬ش ‪ٜٗ ٝ‬خ ىس حُ٘‪ٜٞ‬ى ‪ ٝ‬حُوَ‪٘٣‬ش ‪ ٝ‬حُ‪ ٝ ٖ٤ٔ٤‬حٌُ٘‪ ٍٞ‬ػ٘‪ٜ‬خ ‪.‬‬
‫(‪ ٝ )7‬طظٔؼَ ك‪ ٢‬اؿَحء هزَس أ‪ٝ ٝ‬ه‪ٞ‬ف ػِ‪ ٠‬ػ‪ ٖ٤‬حٌُٔخٕ أ‪ ٝ‬رلغ أ‪ ٝ‬طلو‪٤‬ن ه‪ ١ٞ٤‬أ‪ ٝ‬أ‪ ١‬اؿَحء آهَ ٖٓ اؿَحءحص حُظلو‪٤‬ن ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫‪ٝ‬ػَ‪ٟ‬ض هَحٍ‪ٛ‬خ ُِ٘و‪ " ٞ‬كَؿْ ٓٔخف حَُٔ٘ع ربػزخص ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ رـٔ‪٤‬غ ‪ٓٝ‬خثَ‬
‫ح ػزخص اال إٔ حُٔـِْ حألػِ‪٣ ٠‬ظ٘زغ رخُِل‪٤‬ق ح ٓالٓ‪ ٞٛٝ ٢‬حؿظ‪ٜ‬خى ٓوخُق ُ٘‪ٚ‬‬
‫حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 16‬أ ‪ٓٝ‬وخُق أ‪٠٣‬خ ُِ‪ٞ‬حهغ حٌُ‪ٗ ١‬ؼ‪ٓ ٚ٘٤‬غ حُؼِْ إٔ حُٔـِْ حألػِ‪ ٠‬هي ٓزن‬
‫‪ٝ‬إٔ أهَ كٌٔخ ُٔلٌٔش حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ك‪ٔ٘٤‬خ حًظلض ر٘‪ٜ‬خىس حَٓأس ‪ٝ‬حكيس‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ٌٛٝ‬ح ح ػزخص‬

‫‪ٜ٘٣‬ذ ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى ػالهش ُ‪ٝ‬حؽ ك‪ ٌَٗ ٢‬ػوي ‪٣‬ظ‪ٞ‬كَ ػِ‪ ٠‬أًٍخٗ‪ ٚ‬حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪٢‬‬
‫حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 10‬أ ‪ٛ ١َٝٗٝ‬لظ‪ ٚ‬حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪ٜ٘ٓ 13‬خ ٌُٖ ‪ٌ٣ َٛ‬ظل‪٢‬‬
‫حُزلغ ربهَحٍ حُِ‪ٝ‬ؿ‪ ٖ٤‬أّ ال ؟ كل‪ ٢‬حُلخُش حُظ‪ٞ٣ ٢‬ؿي أر٘خء أ‪ ٝ‬كَٔ ٗـي إٔ ٓلٌٔش‬
‫ٌٓ٘خّ طظـ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬حالًظلخء رخ هَحٍ حُٔـَى ُ‪ٜٔ‬خ ‪ٝ‬حُٔئ‪٣‬ي حُوخٗ‪ ٢ٗٞ‬حٌُ‪ ١‬طؼظٔي‪ٓ ٙ‬خ ‪ٍٝ‬ى‬
‫رخُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 16‬أ‪ُِٔ ":‬لٌٔش إٔ طظؼٔي ٓخثَ ‪ٓٝ‬خثَ ح ػزخص " أٓخ ٓلٌٔش حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬كخُش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حطلخم ر‪ ٖ٤‬حُ‪َ٤‬ك‪ ٖ٤‬طؼظٔي ك‪ ٢‬حُـخُذ ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى ٗخ‪ٛ‬ي‪ ٖ٣‬كؤًؼَ ٓوخُلش‬
‫رٌُي ٓ‪ٞ‬هق حُٔـِْ حألػِ‪ ٠‬حٌُ‪٣ ١‬ظ‪ِ٤‬ذ حػ٘خ ػَ٘س ٗخ‪ٛ‬يح رَ كظ‪ ٠‬ك‪ ٢‬كخُش حُوالف ال‬
‫‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬رخُ‪ٍَٝ٠‬س حألهٌ د ‪ٗ 12‬خ‪ٛ‬يح رَ ُ‪ ٖٓ ْ٤‬حُ‪ ١ٍَٝ٠‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حُ٘‪ٜٞ‬ى ٖٓ ؿ‪َ٤‬‬
‫حألهخٍد(‪.)2‬‬
‫‪ٝ‬رٔخ إٔ حُـخ‪٣‬ش ٖٓ ٖٓ ‪ ٌٙٛ‬حُيػ‪ ٟٞ‬حالٗظوخُ‪٤‬ش طيحٍى حُظ‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُٔ‪ِٞ٤‬د َُِحر‪٤‬ش‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش كخُٔ‪ِٞ٤‬د ٖٓ حُٔلٌٔش ‪ ٢ٛٝ‬ط٘ظَ ك‪ ٢‬ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش إٔ طؤهٌ رؼ‪ ٖ٤‬حالػظزخٍ‬
‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى أ‪١‬لخٍ أ‪ ٝ‬كَٔ ‪ٓٝ‬خ اًح ٍكؼض حُيػ‪ ٟٞ‬ك‪ ٢‬ك‪٤‬خس حُِ‪ٝ‬ؿ‪ًٌٝ ٖ٤‬ح حُلظَس حالٗظوخُ‪٤‬ش‬
‫ُٔٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ ٢ٛٝ‬هْٔ ٓ٘‪ٞ‬حص‬

‫(‪)3‬‬

‫‪ٝ‬حُلٌْ حُ‪ٜ‬خىٍ رؼز‪ٞ‬ص حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬

‫‪ ٞٛ‬كـش هخ‪١‬ؼش ػِ‪ ٠‬حٌُخكش ال ‪ ٌٖٔ٣‬حُظٔٔي ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ظ‪ ٚ‬ر٘ٔز‪٤‬ش آػخٍ حألكٌخّ حُو‪٠‬خث‪٤‬ش‬
‫‪ ٞٛٝ‬ال ‪٣‬لظخؽ ٓ‪ِ٤‬وخ اُ‪ ٠‬ح ٗ‪ٜ‬خى أٓخّ حُؼيُ‪ ٖ٤‬حُٔ٘ظ‪ٜ‬ز‪ُ ٖ٤‬إلٗ‪ٜ‬خى‬

‫(‪)4‬‬

‫ٌُٖ ‪٣‬زي‪ ٝ‬إٔ ‪ٌٙٛ‬‬

‫حُٔوظ‪٤٠‬خص حالٓظؼ٘خث‪٤‬ش هي طْ ك‪ٜٜٔ‬خ رٌ‪٤‬ل‪٤‬ش هخ‪١‬جش ٓٔخ ‪٣‬يكغ اُ‪ ٠‬حُظٔخإٍ ‪ ٌٙٛ َٛ‬حَُٔ‪ٗٝ‬ش‬
‫حُظ‪ ٢‬أريح‪ٛ‬خ حَُٔ٘ع ك‪٤ٛ ٢‬خؿظ‪ ٌُٜٙ ٚ‬حُوخػيس حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش أ‪ٛ‬زلض ‪ِ٤ٓٝ‬ش ُِظلخ‪ َ٣‬ػِ‪٠‬‬
‫حُوخٗ‪ ٖٓ ٕٞ‬أؿَ ٓٔخٍٓش حُظؼيى ‪ُٝٝ‬حؽ حُوخ‪ ٖ٣َٛ‬؟‪.‬‬

‫حُلوَس حُؼخُؼش ‪ :‬حُ‪ٞ‬حهغ حُؼِٔ‪ُ ٢‬يػخ‪ ٟٝ‬ػز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ ٝ‬طلي‪٣‬خص حُو‪٠‬خس‪.‬‬
‫(‪ٓ )1‬لٔي حٌُ٘ز‪ ٍٞ‬هَحءس ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 400‬أ ػِ‪ٟٞ ٠‬ء حُؼَٔ حُو‪٠‬خث‪ٓ ٢‬وخٍ أُوخ‪ ٙ‬ك‪ٗ ٢‬ي‪ٝ‬س ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس رؼي ػالع ٓ٘‪ٞ‬حص ٖٓ حُظ‪٤‬ز‪٤‬ن‬
‫حُل‪ِ٤ٜ‬ش ‪ ٝ‬حُٔؼ‪ٞ‬هخص حُٔ٘ظٔش ٖٓ ‪َ١‬ف ٓـٔ‪ٞ‬ػش حُزلغ ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٝ ٕٞ‬حألَٓس ًِ‪٤‬ش حُلو‪ٞ‬م ر‪ٞ‬ؿيس ‪ٓ 16 ٝ 15 ٢ٓٞ٣‬خٍّ ‪ 2007‬ؿ‪َ٤‬‬
‫ٓ٘٘‪ٍٞ‬س‪.‬‬
‫(‪ )2‬طوَ‪ َ٣‬حُ٘ي‪ٝ‬س حُٔ٘ظٔش ُلخثيس ه‪٠‬خس حألَٓس رخُٔؼ‪ٜ‬ي حُؼخُ‪ُِ ٢‬و‪٠‬خء طلض ػ٘‪ٞ‬حٕ اػزخص حُِ‪ٝ‬ؿش حُظًٌ‪ َ٤‬رخأل‪ ٝ َٛ‬حالٓظؼ٘خء ّ‪.ّ.‬‬
‫(‪ ٍٞ٘٘ٓ )3‬ػيى ‪ 2ّ 50‬حُٔظؼِن رٔٔخع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ّ‪.ّ.‬‬
‫(‪ٓ )4‬لٔي حٌُ٘ز‪َٗ .ٍٞ‬ف ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس حُـِء ح‪. 293 ٙ ّ. ّ .ٍٝ٥‬‬

‫‪42‬‬

‫اًح ًخٗض ؿخ‪٣‬ش حَُٔ٘ع ٖٓ ٖٓ حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ًحص حُ‪٤ٜ‬خؿش حَُٔٗش ‪٢ٛ‬‬
‫َٓحػخس رؼ‪ ٞ‬حُلخالص حُوخ‪ٛ‬ش ‪٣ٝ‬ظؼِن حألَٓ ‪٘ٛ‬خ رخُٔٔخف ربػزخص حُِ‪ٝ‬حؽ رـ‪ َ٤‬حُ‪ٞ‬ػ‪٤‬وش‬
‫حُؼيُ‪٤‬ش ‪ٝ‬حالػظٔخى ػِ‪ٓ ٠‬خثَ ‪ٓٝ‬خثَ ح ػزخص كبٕ ٓخال ‪٣‬ؼي ٓوز‪ٞ‬ال ‪ٞٛ‬حٕ طظل‪ٌٙٛ ٍٞ‬‬
‫حُظ‪َ٤ٔ٤‬حص ٖٓ ‪َ١‬ف حَُٔ٘ع اُ‪ٓٝ ٠‬خثَ ُِظلخ‪ َ٣‬ػِ‪ ٠‬حُ٘‪ ٜٙٞ‬ك‪٤‬زي‪ ٝ‬إٔ ‪ٌٛ‬ح حُ٘‪ ٚ‬طْ‬
‫ك‪ ٜٚٔ‬رٌ‪٤‬ل‪٤‬ش هخ‪١‬جش ك‪٤‬غ أ‪ٛ‬زق ‪٣‬ظْ ٖٓ هالُ‪ ٚ‬طلو‪٤‬ن أؿَح‪ ٝ‬ؿ‪ٔٓ َ٤‬ظ‪ٜ‬يكش ٖٓ حَُٔ٘ع‬
‫‪ًُ ٖٓٝ‬ي ُ‪ٝ‬حؽ حُوخ‪ َٛ‬كل‪ ٢‬كخُش ٍك‪ ٞ‬حُوخ‪ ٢ٟ‬طِ‪٣ٝ‬ؾ حُوخ‪ َٛ‬كبٕ ً‪ٌٛ ١ٝ‬ح حأله‪َ٤‬‬
‫‪ِ٣‬ـج‪ٓ ٕٞ‬ز خَٗس اُ‪ ٠‬اهخٓش كلَ ُكخف ٓظؼخٍف ػِ‪ٝ ٚ٤‬رؼي إٔ ‪٘٣‬ظؾ ػٖ حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‬
‫‪ُٝ‬ي ‪٣‬ظْ حُظويّ ُِٔلٌٔش ه‪ٜ‬ي اػزخص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬حػظزخٍ أٗ‪َ٥ ٚ‬ف حٓظؼ٘خث‪ ٢‬كخٍ ى‪ٕٝ‬‬
‫ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ن حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬ك‪ٌٛ ٢‬ح ح ‪١‬خٍ ‪٣‬ـي حُوخ‪ٗ ٢ٟ‬لٔ‪َٓ ٚ‬ؿٔخ ُالػظَحف رَ٘ػ‪٤‬ش ‪ٌٙٛ‬‬
‫حُؼالهش ٍؿْ ُـ‪ٞ‬ء أ‪َ١‬حك‪ٜ‬خ ُِظلخ‪ َ٣‬ػِ‪ ٠‬حُوخٗ‪ٕٞ‬‬

‫(‪)1‬‬

‫كخُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 20ٝ19‬أ أ‪ٛ‬زلض‬

‫ٓـَى ه٘‪َ٤‬س ُِ‪ ٍٞٛٞ‬اُ‪ ٠‬حُٔخىس ‪.ّ ٖٓ 16‬أ ‪ٝ‬طَطذ ػٖ ًُي إٔ ػيى أكٌخّ ػز‪ٞ‬ص‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش أ‪ٛ‬زق ‪٣‬ل‪ٞ‬م ػيى حُِ‪ٝ‬حؽ ٓخ ر‪ 200 ٝ100 ٖ٤‬ه‪٤٠‬ش ك‪ ٢‬حألٓز‪ٞ‬ع حُ‪ٞ‬حكي‬
‫(‪)2‬‬

‫رٔي‪٘٣‬ظ‪ ٢‬ط‪ٞ٤‬حٕ ‪ٝ‬حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء‬

‫أ‪ٝ‬ال " ‪ٝ‬أ‪ٛ‬زق حأل‪ ٞٛ َٛ‬حالٓظؼ٘خء‬

‫‪ٝ‬رخُظخُ‪ ٢‬طلون هالف حُٔزيأ حُوخٗ‪ ٢ٗٞ‬حُوخٍ" حُوخػيس‬
‫(‪)3‬‬

‫ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬كَٔص ‪ُٝ‬حٍس حُؼيٍ ‪ٌٛ‬ح حالٍطلخع ‪ٝ‬حٌُ‪١‬‬

‫رِؾ ػيى‪٘ٓ ٙ‬ش ‪ٓ 2004‬خ ٓـٔ‪ٞ‬ػ‪ 6918 ٚ‬كٌٔخ ‪ٝ‬ك‪٘ٓ ٢‬ش ‪ٓ 2005‬خ ٓـٔ‪ٞ‬ػ‪14817 ٚ‬‬
‫كٌٔخ أ‪ ١‬رخٍطلخع ٗٔزظ‪ %114.18 ٚ‬اُ‪ ٠‬طلٔ‪َٗ ْ٤‬حثق حُٔـظٔغ حُٔيٗ‪ٝ ٢‬طـخ‪ٝ‬ر‪ٓ ٚ‬غ‬
‫حُٔٔظـيحص الٓ ‪ٔ٤‬خ طلي‪٣‬ي‪ٛ‬خ ُٔيس هْٔ ٓ٘‪ٞ‬حص ًلظَس حٗظوخُ‪٤‬ش ُٔٔخع ىػ‪ ٟٞ‬ػز‪ٞ‬ص‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش (‪ ُْٝ )4‬طَ٘ اُ‪ٔٓ ٠‬ؤُش حُظلخ‪ًٔ َ٣‬زذ ُ‪ٌٜ‬ح حالٍطلخع‪.‬‬
‫أ‪٠٣‬خ طز‪ ٖ٤‬ك‪ً ٢‬ؼ‪ ٖٓ َ٤‬حُلخالص إٔ ‪ ٌٙٛ‬حُيػ‪ ٟٞ‬طظؼِن رِ‪ٝ‬حؽ ػخٕ أ‪ ٝ‬ػخُغ ك‪ٜ٘‬خ‬
‫ال ري ٖٓ ِٓ‪ٞ‬ى ٓٔ‪َ٤‬س ح ًٕ رخُظؼيى اً ‪٣‬الك‪ ٦‬إٔ حألكٌخّ حُو‪٠‬خث‪٤‬ش ال طظ٘يى ك‪ٌٛ ٢‬ح‬
‫حُٔوظ‪ ٠٠‬رَ طٔظـ٘‪ ٢‬ػٖ حٓظيػخء حُِ‪ٝ‬ؿش حأل‪ ٠ُٝ‬ك‪٤‬غ ؿخء ك‪ ٢‬هَحٍ ‪ٛ‬خىٍ ػٖ‬
‫ٓلٌٔش حالٓظج٘خف ر‪ٞ‬ؿيس‬

‫(‪)5‬‬

‫" ك‪٤‬غ إٔ حُٔلٌٔش رؼي ح‪٤ٟ‬الػ‪ٜ‬خ ػِ‪ٝ ٠‬ػخثن حُِٔق‬

‫‪ٓٝ‬لظ‪٣ٞ‬خط‪ ...... ٚ‬طز‪ُٜ ٖ٤‬خ إٔ ٓخ ٗؼظ‪ ٚ‬حُـ‪ٜ‬ش حُٔٔظؤٗلش ؿ‪ٓ َ٤‬ئْٓ ػِ‪ ٠‬حػظزخٍ إٔ‬
‫(‪٤ٍٗ )1‬ي ٓ٘وخهش ‪ َٛ‬كووض ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ٓوخ‪ٛ‬ي حُو‪٤‬خد حٌُِٔ‪ٓ ٢‬وخٍ أُوخ‪ ٙ‬رخُ٘ي‪ٝ‬س حُظ‪ ٢‬أه‪ٔ٤‬ض رٌِ‪٤‬ش حُلو‪ٞ‬م ر‪ٞ‬ؿيس رظخٍ‪٣‬ن ‪ٓ 16ٝ15‬خٍّ‬
‫‪ .ّ.ّ 2007‬ؽ‪.ّ.‬‬
‫(‪ )2‬ط‪٤‬ز‪٤‬ن هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حٌُٔظٔزخص ‪ٝ‬حُظلي‪٣‬خص ّ‪. 48 ٙ ّ.‬‬
‫(‪٤ٍٗ )3‬يس ٓ٘وخهش ك‪ٍ ٢‬كخد حُو‪٠‬خء ‪ٝ‬حُوخٗ‪ٝ ٕٞ‬حألىد ّ‪. 106 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ٓ )4‬ـِش ه‪٠‬خء حألَٓس حُؼيى ‪.47 ٙ ّ.ّ 3‬‬
‫(‪)5‬هَحٍ ٓلٌٔش حالٓظج٘خف ر‪ٞ‬ؿيس ٍهْ ‪ 818‬حُ‪ٜ‬خىٍ رظخٍ‪٣‬ن ‪ 2006-12‬ك‪ ٢‬حُِٔق ػيى ‪ 06 . 366‬ؿ‪.ٍٞ٘٘ٓ َ٤‬‬

‫‪43‬‬

‫ٓلٌٔش أ‪ ٍٝ‬ىٍؿش ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ طو‪ ٢ٜ‬حُلوخثن حٓظٔؼض اُ‪ ٠‬حُ٘‪ٜٞ‬ى كؤًي‪ٝ‬ح ه‪٤‬خّ حُؼالهش‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش‪ .....‬كٔ‪ٟٞٞ‬ع حُيػ‪ٔٓ ٞٛ ٟٞ‬خع ىػ‪ ٟٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ ْ٤ُٝ‬ح ًٕ رخُظؼيى ٌُح كبٕ‬
‫حألَٓ ال ‪٣‬وظ‪ ٢٠‬اٗؼخٍ حُِ‪ٝ‬ؿش حأل‪ ٠ُٝ‬رَؿزش حُِ‪ٝ‬ؽ ك‪ ٢‬اهخٓش ػز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٞٓٝ‬حكوظ‪ٜ‬خ‬
‫ػِ‪ًُ ٠‬ي " ‪ٝ‬ال ٗي إٔ ‪ٌٛ‬ح حُظ‪ٞ‬ؿ‪ٗ ٖٓ ٚ‬ؤٗ‪ ٚ‬حُظؤػ‪ َ٤‬ػِ‪ ٠‬كو‪ٞ‬م حُِ‪ٝ‬ؿش حأل‪ًٌُٝ ٠ُٝ‬ي‬
‫(‪)1‬‬

‫حأل‪١‬لخٍ حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٓ ٞٛٝ ٖ٣‬خ ‪٣‬ظؼخٍ‪ ٝ‬أ‪٠٣‬خ ٓغ اٍحىس حَُٔ٘ع‬
‫(‪)2‬‬

‫ٓغ ‪ٌٛ‬ح حُ٘و‪ ٚ‬ر٘و‪ ٞ٤‬ه‪ٜ‬ي‪ٙ‬‬

‫كٔزيث‪٤‬خ ‪٣‬ـذ حُظؼخَٓ‬

‫كٖٔ حألؿيٍ ػ٘ي ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى أر٘خء اٗؼخٍ حُِ‪ٝ‬ؿش حأل‪٠ُٝ‬‬

‫رخُلٌْ رؼز‪ٞ‬ص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ٝ‬ػ٘ي ػيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى أر٘خء ‪ٍَٟٝ‬س حُل‪ ٍٜٞ‬ػِ‪ ٠‬ح ًٕ رخُظؼيى‬
‫(‪)3‬‬

‫‪ٝ‬إ ًخٗض ؿخُز‪٤‬ش حُٔلخًْ ط٘ؼَ حُِ‪ٝ‬ؿش حأل‪ ٠ُٝ‬ى‪ ٕٝ‬حٗظَح‪ ١‬ط‪ٞ‬حكَ ح ًٕ‬

‫‪ٝ‬طؼظزَ ‪ٌٙٛ‬‬

‫حُٔؼ‪٤٤‬خص ٖٓ أ‪ٛ‬ؼذ حُظلي‪٣‬خص حُظ‪ ٢‬ط‪ٞ‬حؿ‪ ٚ‬حُو‪٠‬خء أٓخ حٌَُٔ٘ حٌُز‪ َ٤‬رخُ٘ٔزش‬
‫ُأل‪َ١‬حف ‪ ٞٛ‬إٔ ٓٔ‪َ٤‬س حالػظَحف رخُِ‪ٝ‬حؽ طِـ‪ ٠‬رٔـَى حٗ‪َٜ‬حّ حؿَ هْٔ ٓ٘‪ٞ‬حص ٖٓ‬
‫(‪)4‬‬

‫حُٔ‪ٜ‬خىهش ػِ‪ ٠‬هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس‬

‫‪ َٟ٣ٝ‬رؼ‪ ٞ‬حُلو‪ ٚ‬حُٔـَر‪ ٢‬إٔ ‪ٌٛ‬ح حألؿَ حُو‪٣ َ٤ٜ‬ـذ‬
‫(‪)5‬‬

‫إٔ ‪٣‬ؼخى ك‪ ٚ٤‬حُ٘ظَ ألٓزخد ػي‪٣‬يس‬

‫‪ٝ‬هي ‪ٛ‬يٍص ى‪٣ٍٝ‬ش ٓ٘ظًَش ر‪ُٝ ٖ٤‬حٍس حُؼيٍ‬

‫‪ُٝٝ‬حٍس حُيحهِ‪٤‬ش طلغ ػِ‪ٍَٟٝ ٠‬س ٓ‪٠‬خػلش حُـ‪ٜٞ‬ى ‪ٝ‬اػ‪٤‬خء حأل‪٤ُٝ‬ش حُالُٓش ُظ‪ٜ‬ل‪٤‬ش ٓخ‬
‫طزو‪ُٝ ًَ ٖٓ ٠‬حؽ ؿ‪ٞٓ َ٤‬ػن هزَ حٗظ‪ٜ‬خء حُلظَس حًٌُٔ‪ٍٞ‬س ‪ًُٝ‬ي رٌَ حُ‪ٓٞ‬خثَ حُالُٓش‬
‫ٓغ ‪ٍَٟٝ‬س حُظؼخَٓ رَٔ‪ٗٝ‬ش ك‪ٌٛ ٢‬ح حُ‪ٜ‬يى ‪ٝ‬حهٌ حُظَك‪٤‬ش حُٔظزو‪٤‬ش الٗظ‪ٜ‬خء حُلظَس حالٗظوخُ‪٤‬ش‬
‫رؼ‪ ٖ٤‬حالػظزخٍ(‪.)6‬‬
‫‪ٍٝ‬ؿْ ؿَ ‪ ٌٙٛ‬حالٗظوخىحص ‪ٝ‬حُظ‪ٞ‬ؿ‪ٜ٤‬خص ٗـي إٔ ‪ ٌٙٛ‬حُوخػيس حالٓظؼ٘خث‪٤‬ش ًحص‬
‫حُ‪٤ٜ‬خؿش حَُٔٗش طلون ٗلْ حُـخ‪٣‬ش حُظ‪ ٢‬ط‪ٞ‬هخ‪ٛ‬خ حَُٔ٘ع ٖٓ ط٘‪ ٜٚ٤ٜ‬ػِ‪ٍَٟٝ ٠‬س‬
‫ح ٗ‪ٜ‬خى ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬و‪ ٚ‬أال ‪٤ٛ ٢ٛٝ‬خٗش حألَٓس ‪ٝ‬طلو‪٤‬ن ٓوخ‪ٛ‬ي حَُ٘‪٣‬ؼش ك‪٢‬‬
‫حُللخ‪ ٥‬ػِ‪ ٠‬حَُ٘ٔ كبٗ‪ٜ‬خء حُؼَٔ رخالٓظؼ٘خء ٍ‪ ٖ٤ٛ‬رخٍطلخع حألٓزخد حُٔزٍَس ‪٣‬ـخى‪ٙ‬‬
‫‪ٝ‬اهَحٍ‪ ٙ‬ك‪ ٚٗ ٢‬طَ٘‪٣‬ؼ‪ٝ ٢‬إ ًخٕ حُزؼ‪ٞ‬‬

‫(‪)7‬‬

‫‪ َٟ٣‬إٔ حُٔ‪ِٜ‬لش طظ‪ِ٤‬ذ حالٗظ‪ٜ‬خٍ اُ‪٠‬‬

‫حُوخػيس ال اُ‪ ٠‬حالٓظؼ٘خء ألٕ ‪ٌٛ‬ح حأله‪ َ٤‬ط٘ظؾ ػ٘‪٠ٓ ٚ‬خٍ ال هزَ ُِؼخثِش حُٔـَر‪٤‬ش ر‪ٜ‬خ‬
‫(‪ٓ )1‬لٔي رخىٕ ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ر‪ ٖ٤‬حأل‪ٛ‬يحف حُٔؼِ٘ش ‪ٝ‬اٌٗخُ‪٤‬خص حُظ‪٤‬ز‪٤‬ن حُؼِٔ‪ٗ ٢‬لْ ٓؼ‪٤٤‬خص ٗي‪ٝ‬س ‪ٝ‬ؿيس ّ ‪.ّ .‬ؽ‪.ّ.‬‬
‫(‪ٓ )2‬لٔي حٌُ٘‪. 294 ٙ ّ .ّ ٍٞ‬‬
‫(‪ )3‬طوَ‪ٗ َ٣‬ي‪ٝ‬س اػزخص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش حُظًٌ‪ َ٤‬رخأل‪ٝ َٛ‬حالٓظؼ٘خء ّ‪ .ّ.‬ؽ‪.ّ.‬‬
‫(‪ )4‬ط‪٤‬ز‪٤‬ن هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حٌُٔظٔزخص ‪ٝ‬حُظلي‪٣‬خص ّ‪49 ٙ .ّ.‬‬
‫(‪ٓ )5‬لٔي حٌُ٘ز‪ٓٝ 293ٙ ّ.ّ ٍٞ‬خ رؼي‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫(‪ُٝ ٍٞ٘٘ٓ )6‬حٍس حُؼيٍ ػيى ‪ 2ّ 19‬رظخٍ‪٣‬ن ‪ُٝ 2008ُٞ٤ُٞ٣29‬حٍس حُيحهِ‪٤‬ش‪ D 5627‬رظخٍ‪٣‬ن ‪4‬حؿٔ‪. 2008 ْ٤‬‬
‫(‪)7‬حُٔوظخٍ حُؼ‪٤‬خٍ ٓ‪ٞ‬ؿذ ػز‪ٞ‬ص ح ُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ر‪ ٖ٤‬حُ‪ٞ‬حهغ ‪ٝ‬حُ‪ٞٔ٤‬ف ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ر‪ ٖ٤‬حُ٘‪ٝ ٚ‬حُٔٔخٍٓش حُٔ‪٤‬زؼش ‪ٝ‬حُ‪ٍٞ‬حهش حُ‪ٞ‬ىحى‪٣‬ش حُيح‪ٝ‬ى‪٣‬خص‬
‫َٓحًٖ حُ‪٤‬زؼش حأل‪ٓٝ 63 ٙ 2006 ٠ُٝ‬خ رؼي‪ٛ‬خ ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ٝ‬إٔ ‪ ٌٙٛ‬حُؼالهش حُظ‪ ٢‬طؼزض رخالٓظؼ٘خء ‪٘٣‬ظؾ ػ٘‪ٜ‬خ ٓخ ‪ِ٤٣‬ن ػِ‪" ٚ٤‬رخألَٓس حُ‪ٜ‬خٓظش" ‪ٖٓٝ‬‬
‫ػْ الري إٔ ‪ٜ٣‬خٍ اُ‪ ٠‬حُظ٘‪ ٚ٤ٜ‬ػِ‪ ٠‬إٔ ػوي حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ ٞٛ‬حُ‪ِ٤ٓٞ‬ش حُٔوز‪ُٞ‬ش ػزخط‪ ٚ‬ألٕ‬
‫اػزخص حُِ‪ٝ‬حؽ ػٖ ‪٣َ ١‬ن حالٓظؼ٘خء أى‪ ٟ‬اُ‪ ٠‬ا‪ٟ‬ؼخف حُو‪ٞ‬س ح ُِحٓ‪٤‬ش َُْٓ حُِ‪ٝ‬حؽ رَ‬
‫‪ ٌٖٔ٣‬حُو‪ ٍٞ‬إٔ حَُٔ٘ع كظق رخد ارَحّ حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬كن حٌَُ٘ حُؼَك‪ ٢‬ػِ‪َٜٓ ٠‬حػ‪ٚ٤‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ٝ‬أٓخّ ‪ ٌٙٛ‬ح‪ٍ٥‬حء ك٘لٖ ٗ٘ظ‪ َٜ‬روخء ‪ ٌٙٛ‬حُوخػيس حَُٔٗش ألٕ ٖٓ ٗؤٕ اُـخث‪ٜ‬خ إٔ ‪٣‬وِن‬
‫ط٘خكَح ر‪.ّ ٖ٤‬أ‪ٝ .‬حُلو‪ ٚ‬ح ٓالٓ‪ ٢‬حٌُ‪ ١‬ال ‪٣‬و‪ًُ َٜ‬ي ح ػزخص ػِ‪ ٠‬حٌُظخرش ‪ٝ‬كي‪ٛ‬خ ى‪ٕٝ‬‬
‫ؿ‪َٛ٤‬خ (‪.)2‬‬
‫ٌُٖ ‪ٌٛ َٛ‬ح حُظ٘خكَ ك‪ ٢‬حُظؼخَٓ ر‪ ٖ٤‬حُ٘‪ٝ ٜٙٞ‬حُٔٔخٍٓش ‪٣‬وظ‪ َٜ‬ػِ‪ٓ ٠‬خ ‪ٍٝ‬ىٗخ‪ٙ‬‬
‫ٓخروخ أّ ‪ٔ٣‬ظي اُ‪ٟٞٞٓ ٠‬ع طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص أ‪٠٣‬خ ؟ ‪.‬‬

‫بل ط ث بلطةنِ‪ :‬زؼذد بلضًجةذ مة جْن بألطل ًبالسسطنةء‪.‬‬
‫‪٣‬ؼظزَ طؼي‪٣‬ي حُِ‪ٝ‬ؽ ُِ‪ٝ‬ؿخط‪ ٚ‬اكي‪ ٟ‬أ‪ ْٛ‬حَُه‪ ٚ‬حُ٘و‪٤ٜ‬ش حُٔٔ٘‪ٞ‬كش ُِِ‪ٝ‬ؽ‬
‫رٔ‪ٞ‬ؿذ ٗ‪َٗ ٜٙٞ‬ػ‪٤‬ش ‪٣َٛ‬لش أرخكض َُِؿَ إٔ ‪٣‬ـٔغ ك‪ ٢‬ػ‪ٜٔ‬ظ‪ٝ ٚ‬ك‪ً ٢‬حص حُ‪ٞ‬هض‬
‫ُ‪ٝ‬ؿخص أٍرغ ال ‪َ٣‬ر‪ ٢‬ر‪ ٖٜ٘٤‬هَحرش ٓلَٓش ‪ٌٛٝ‬ح ًخٓظؼ٘خء ٖٓ حأل‪ َٛ‬حٌُ‪ ٞٛ ١‬حهظ‪ٜ‬خٍ‬
‫حَُؿَ ػِ‪ُٝ ٠‬ؿش ‪ٝ‬حكيس رخػظزخٍ‪ ٙ‬أٓؼَ ُ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬حٌَُ٘ حُؼخى‪١‬‬
‫رؤٕ طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ٓ‪ ٠ٛٞ‬ر‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حَُ٘‪٣‬ؼش ح ٓالٓ‪٤‬ش‬
‫ُ‪ٍَٝ٠‬س رَ ‪٣ ُْٝ‬ظًَ‪ ٚ‬رال َٗ‪ ١ٝ‬أ‪ٟٞ ٝ‬حر‪٢‬‬

‫(‪)5‬‬

‫(‪)4‬‬

‫(‪)3‬‬

‫كٖٔ حُو‪٤‬ؤ حالػظوخى‬

‫‪ٝ‬اٗٔخ ؿؼِ‪ٓ ٚ‬ـَى ٍه‪ٜ‬ش‬

‫‪ٝ‬ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حألٓخّ ٗظٔخءٍ ػٖ ٓ‪ٞ‬هق‬

‫ٓ‪ٞ‬هق حُلو‪ٔٓ ٖٓ ٚ‬ؤُش طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ك‪ َٜ‬حػظزَ‪ ٙ‬أ‪ٓٝ َٛ‬زيأ ؟ أّ ‪ ٞٛ‬حٓظؼ٘خء ال ري ٖٓ‬
‫طو‪٤٤‬ي‪ٙ‬؟‪-‬بلفقشخ بألًلَ‪ٝ -‬اًح ًخٗض حَُ٘‪٣‬ؼش حُـَحء هي ‪ٟٝ‬ؼض حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حُ‪ٞ٠‬حر‪ُِٔٔ ٢‬خف‬
‫رظؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ٗـي إٔ رؼ‪ ٞ‬حُظَ٘‪٣‬ؼخص ً‪ٛ‬زض اُ‪ ٠‬إٔ طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ٓٔ٘‪ٞ‬ع‬
‫‪ٝ‬حُٔظِ‪ٝ‬ؽ رؤًؼَ ٖٓ حَٓأس ‪ٝ‬حكيس ‪ٔ٣‬ظ‪ٞ‬ؿذ ػوخرخ رخُٔـٖ ك‪ َٜ‬طز٘ض ٓي‪ٗٝ‬ش حألَٓس ‪ٌٛ‬ح‬
‫حُٔ‪ٞ‬هق؟ أّ أٗ‪ٜ‬خ طز٘ض ٓ‪ٞ‬هلخ ‪٤ٓٝ‬خ ر‪ ٖ٤‬حُٔ٘غ ‪ٝ‬ح رخكش؟ – بلفقشخ بلطةنْد‪ٔٓ َٛ ٌُٖ -‬ؤُش‬
‫طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص طٔظلن ٓؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُظو‪٤٤‬يحص؟ ‪ٓٝ‬خ حٌُ‪ ١‬طَطذ ػٖ ‪ٌٛ‬ح حُظو‪٤٤‬ي؟ ‪ً َٛ ٝ‬خٕ‬
‫حَُٔ٘ع ‪ٛ‬خثزخ ك‪ًُ ٢‬ي ؟– بلفقشخ بلطةلطد‪.-‬‬
‫(‪ٓ .)1‬لٔي حُ٘خكؼ‪.195 ٝ 194 ٙ ّ.ّ ٢‬‬
‫(‪ٓ .)2‬لٔي حٌُ٘ز‪294 ٙ ّ.ّ ٍٞ‬‬
‫(‪ )3‬حُـ‪٤‬الٗ‪ ٢‬حُلٔ‪٘ٛ ٖ٤‬خّ ٓزيأ ِٓ‪٤‬خٕ ح ٍ حىس ‪ٝ‬أػَ‪ ٙ‬ك‪ ٢‬ط٘ظ‪ ْ٤‬حُؼالهش حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ٍٓخُش ُ٘‪ َ٤‬ىرِ‪ ّٞ‬حُيٍحٓخص حُؼِ‪٤‬خ حُٔؼٔوش ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ٕٞ‬‬
‫حُوخ‪ٝ ٙ‬كيس هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس حُٔـَر‪ٝ ٢‬حُٔوخٍٕ ؿخٓؼش ػزي حُٔخُي حُٔؼي‪٤ًِ ١‬ش حُلو‪ٞ‬م ر‪٘٤‬ـش حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪. 149 ٙ 2006-2005‬‬
‫(‪ٍ )4‬كؼض كٔخٕ ّ‪. 91 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )5‬ػزي حَُك‪ٛ ْ٤‬يه‪ ٢‬طؼي حُِ‪ٝ‬ؿخص ر‪ ٖ٤‬حَُ٘‪٣‬ؼش ح ٓالٓ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬ؿَ‪ٔ٣‬ش ؿ٘خث‪٤‬ش أّ ‪٥‬خ‪َٛ‬س حؿظٔخػ‪٤‬ش ٌٓظزش ٗ‪٠ٜ‬ش حَُ٘م ؿخٓؼش‬
‫حُوخ‪َٛ‬س ‪.72 ٝ 71 ٙ 1986‬‬

‫‪45‬‬

‫حُلوَس حأل‪ :٠ُٝ‬حُظؼيى ر‪ ٖ٤‬حُ٘‪ ٜٙٞ‬حَُ٘ػ‪٤‬ش ‪ٍٝ‬أ‪ ١‬حُلو‪.ٚ‬‬
‫أًال ‪ :‬مٌقف بإلسالم من زؼذد بلضًجةذ ‪.‬‬
‫ك‪ٓ ٢‬ـظٔؼخص ٓخ هزَ ح ٓالّ ًخٕ طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص حُالٓلي‪ٝ‬ى ‪ ٞٛ‬حُوخػيس ريال ٖٓ‬
‫ً‪ ٚٗٞ‬حالٓظؼ٘خء ‪٘ٛ ٌٖ٣ ُْٝ‬خى أ‪ ١‬هخٗ‪ ٕٞ‬أهاله‪٘٣ ٢‬ظْ ٓؼخِٓش حُ٘ٔخء ك‪ٓ ٢‬ؼَ ‪ٌٛ‬ح حُ‪ٟٞ‬غ‬
‫‪ً٘ٝ‬ظ‪٤‬ـش ٌُُي ًٖ ‪٣‬و‪ ٖ٤٠‬ك‪٤‬خط‪ ٖٜ‬رؤًِٔ‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬رئّ ‪ٝ‬هِن ك‪٤‬غ ُْ ‪ُ ٌٖ٣‬ي‪ٓٝ ٖٜ٣‬خثَ‬
‫ُلَ‪ ٝ‬كو‪ٞ‬ه‪ ٖٜ‬ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬ؽ‬

‫(‪)1‬‬

‫كـخء ح ٓالّ ك‪ٞ‬ؿي حَُؿخٍ ‪٣‬ظِ‪ٝ‬ؿ‪ٓ ٕٞ‬خ ٗخء‪ٝ‬ح ٖٓ حُ٘ٔخء‬

‫ى‪ ٕٝ‬ك‪ َٜ‬ك‪ٟٞ‬غ ُِظؼيى كيح ‪٣‬ظ‪ٞ‬هق ػ٘ي أٍرغ‬

‫(‪)2‬‬

‫‪ٝ‬حٗظَ‪ ١‬ػِ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬ؽ اهخٓش حُؼيٍ ر‪ٖ٤‬‬

‫ٗٔخث‪ٝ ٚ‬حالهظ‪ٜ‬خٍ ػِ‪ُٝ ٠‬ؿش ‪ٝ‬حكيس ػ٘ي حُو‪ٞ‬ف ٖٓ ػيّ حُؼيٍ‬

‫(‪)3‬‬

‫هخٍ طؼخُ‪: ٠‬‬
‫(‪)4‬‬

‫‪‬‬

‫‪ٝ‬ؿخء ػِ‪٠‬‬

‫ُٔخٕ هخطْ حألٗز‪٤‬خء ‪ٝ‬حََُٓ ٓ‪٤‬يٗخ ٓلٔي ‪ ٠ِٛ‬هللا ػِ‪ ِْٓٝ ٚ٤‬أٗ‪ ٚ‬هخٍ ُـ‪٤‬الٕ حُؼول‪ُٔ ٢‬خ‬
‫أِْٓ ‪ٝ‬هي ًخٕ ُ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُـخ‪٤ِٛ‬ش ػَ٘س ٗٔ‪ٞ‬س ‪" :‬‬

‫" كخ‪٣٥‬ش ط‪ٞ‬ؿذ‬

‫حالهظ‪ٜ‬خٍ ػِ‪ُٝ ٠‬ؿش ‪ٝ‬حكيس كخٍ حُو‪ٞ‬ف ٖٓ طٌ٘ذ ٓز‪ َ٤‬حُؼيحُش ػ٘ي حُظؼخَٓ ٓغ‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿخص كخُِ‪٣‬خىس ‪٘ٛ‬خ طؤط‪ٓ ٢‬وخُلش ألَٓ هللا ٓزلخٗ‪ٝ ٚ‬طؼخُ‪. )5(٠‬‬
‫‪٘ٛٝ‬خى ٓزٍَحص ‪ٍَٟٝٝ‬حص ىػض اُ‪ ٠‬حَُه‪ٜ‬ش رخُظؼيى كؼ٘يٓخ أ‪ٝ‬ك‪٢‬‬
‫رخُ٘‪ ٜٙٞ‬أػال‪ً ٙ‬خٕ ٓـظٔغ حُٔي‪٘٣‬ش حأل‪ ٍٝ‬حُِْٔٔ هي طؼَ‪ٌُِ٘ٔ ٝ‬ش حؿظٔخػ‪٤‬ش كَؿش‬
‫رٔزذ ٓ‪ٞ‬ص حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حَُؿخٍ حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬حُلَ‪ٝ‬د ر‪ ٖ٤‬حُِٔٔٔ‪ٝ ٖ٤‬حٌُٔ‪ ٖ٤٤‬ؿ‪َ٤‬‬
‫حُِٔٔٔ‪ٝ ٖ٤‬ح‪ٛ‬ظيحء حُ٘ٔخء حُٔظِ‪ٝ‬ؿخص ٖٓ ؿ‪ َ٤‬حُِٔٔٔ‪ُ ٖ٤‬إلٓالّ كؤ‪ٛ‬زق ‪٘ٛ‬خى ػيى ًز‪َ٤‬‬
‫ٖٓ حأل‪١‬لخٍ ‪ٝ‬حُ٘ٔخء رلخؿش اُ‪ ٠‬اػخُش ‪ٝ‬ػ٘خ‪٣‬ش رخ ‪ٟ‬خكش اُ‪ ٠‬إٔ أٓالى حُ‪٤‬ظخٓ‪ً ٠‬خٕ ‪٣‬ـذ‬
‫إٔ ط‪ٜ‬خٕ‬

‫(‪)6‬‬

‫كخُي‪ ٖ٣‬ح ٓالٓ‪٣ ٞٛٝ ٢‬ز‪٤‬ق ُِِْٔٔ إٔ ‪٣‬ظِ‪ٝ‬ؽ رؤٍرغ ُ‪ٝ‬ؿخص ًلي أػِ‪ُْ ٠‬‬

‫‪ٛ ٌٖ٣‬يك‪ ٚ‬اٗزخع حَُؿزش حُـ٘ٔ‪٤‬ش ُي‪ ٟ‬حَُؿَ كلٔذ ‪ٝ‬اٗٔخ ‪٘ٛ‬خى ٓزٍَحص هي طلَٔ حَُؿَ‬
‫إٔ ‪٣‬ظِ‪ٝ‬ؽ رؤًؼَ ٖٓ حَٓأس ٓؼَ إٔ طٌ‪ ٕٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿش ػو‪ٔ٤‬خ ‪ٝ‬حُِ‪ٝ‬ؽ ‪َ٣‬ؿذ ك‪ ٢‬حٌٍُ‪٣‬ش أ‪ ٝ‬هي‬
‫(‪) 1‬‬
‫(‪) 2‬‬
‫(‪) 3‬‬
‫(‪) 4‬‬
‫(‪) 5‬‬
‫(‪) 6‬‬

‫ٍكؼض كٔخٕ ّ‪. 89 ٙ ّ.‬‬
‫ٓلٔي حٌُ٘ز‪. 206 ٙ ّ.ّ ٍٞ‬‬
‫ػزي حُوخُن حكٔي‪. 150 ٙ ّ.ّ ٕٝ‬‬
‫ٓ‪ٍٞ‬س حُ٘ٔخء ح‪٣٥‬ش ‪.3‬‬
‫ػزي حُوخُن أكٔي‪. 150 ٙ ّ.ّ ٕٝ‬‬
‫ٍكؼض كٔخٕ ّ‪. 88 ٙ ّ.‬‬

‫‪46‬‬

‫طٌ‪ ٕٞ‬حُِ‪ٝ‬ؿش ٓ‪ٜ‬خرش رَٔ‪ ِٖٓٓ ٝ‬ال طٔظ‪٤٤‬غ ٓؼ‪ ٚ‬حُو‪٤‬خّ رخُ‪ٞ‬حؿزخص حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ك‪َ٤٠٤‬‬
‫حُِ‪ٝ‬ؽ اُ‪ ٠‬إٔ ‪٣‬ظِ‪ٝ‬ؽ ػِ‪ ٜ٤‬خ ‪ٝ‬طزو‪ ٠‬ك‪ ٢‬ػ‪ٜٔ‬ظ‪َ٣ ٚ‬ػخ‪ٛ‬خ ‪٣ٝ‬ئٖٓ ُ‪ٜ‬خ ٓخ طلظخؽ اُ‪ٖٓ ٚ٤‬‬
‫(‪)1‬‬

‫ٓظ‪ِ٤‬زخص حُل‪٤‬خس‬

‫ًٔخ إٔ حَُٔأس هي طزِؾ ٖٓ حُ‪٤‬ؤّ هزَ حَُؿَ رٔخ ال ‪٣‬وَ ػٖ ػَ٘‪ٖ٣‬‬

‫ٓ٘ش ك‪ ٢ٜ‬طزِـ‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬حُوخٓٔش ‪ٝ‬حألٍرؼ‪ ٖٓ ٖ٤‬ػَٔ‪ٛ‬خ ؿخُزخ أ‪ ٝ‬حُؤٔ‪ٝ ٖ٤‬حَُؿَ ال ‪٣‬زِـ‪ٜ‬خ‬
‫هزَ حُٔزؼ‪ ٖٓ ٖ٤‬ػَٔ‪ ٙ‬ؿخُزخ ‪ٝ‬هي طٔظَٔ ٓؼ‪ ٚ‬ه‪ٞ‬س ح ه‪ٜ‬خد كِٔخًح ٗٔي أٓخٓ‪ ٚ‬رخد‬
‫حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬ال ٗز‪٤‬ق ُ‪ ٚ‬حالهظَحٕ رؤهَ‪ٔ٤ُ ٟ‬خ‪ ْٛ‬أًؼَ ك‪ ٢‬ػَٔحٕ حألٍ‪ ٝ‬رخَُ٘ٔ (‪. )2‬‬
‫ٓز‪ َ٤‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬د ‪ٝ‬ح ُِحّ ‪ٝ‬اٗٔخ ‪ ٞٛ‬أَٓ ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُظؤى‪٣‬ذ ‪ٝ‬ح ٍٗخى ‪ٝ‬ح ػالّ ‪ٝ‬إ ًخٕ‬
‫ٓوَؿ‪ٓ ٚ‬وَؽ حألَٓ كبٗ‪ ٚ‬رٔؼ٘‪ ٠‬حُيالُش ػِ‪ ٠‬حُ٘‪ ٢ٜ‬ػٖ ٌٗخف ٓخ هخُق حُ٘خًق حُـ‪ ٍٞ‬ك‪ٚ٤‬‬
‫ٖٓ ػيى حُ٘ٔخء ال رٔؼ٘‪ ٠‬حألَٓ رخٌُ٘خف‬

‫(‪)3‬‬

‫كخ رخكش حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬ح‪٣٥‬ش حٌَُ‪ٔ٣‬ش‬

‫ُ‪ٔ٤‬ض ػِ‪ ٠‬ا‪١‬اله‪ٜ‬خ رَ ٓو‪٤‬يس رخُؼيٍ حٌُ‪٣ ١‬يهَ ك‪١ ٢‬خهش حُِ‪ٝ‬ؽ ألٕ حُؼيٍ ر‪ٖ٤‬‬
‫حُِ‪ٝ‬ؿخص ػِ‪ٞٗ ٠‬ػ‪ ٖ٤‬ػيٍ ‪ٔ٣‬ظ‪٤٤‬ؼ‪ ٚ‬ح ٗٔخٕ ‪٣ٝ‬ويٍ ػِ‪ٌٛٝ ٚ٤‬ح ؿؼِ‪ ٚ‬حُ٘خٍع َٗ‪١‬خ‬
‫رخكش حُظؼيى ‪ٝ‬ػيٍ ؿ‪ٔٓ َ٤‬ظ‪٤‬خع ‪ٝ‬ال ‪٣‬ويٍ ح ٗٔخٕ ػِ‪ٚ٤‬‬

‫(‪)4‬‬

‫ًخُٔ‪ َ٤‬حُوِز‪ٝ ٢‬حُٔلزش‬

‫‪ٝ‬هي أٗخٍ ٓزلخٗ‪ٝ ٚ‬طؼخُ‪ ٠‬اُ‪ٌٛ ٠‬ح حُ٘‪ٞ‬ع ٖٓ حُؼيٍ رو‪: ُٚٞ‬‬

‫حُٔٔخ‪ٝ‬حس ك‪ ٢‬حألٓ‪ ٍٞ‬حُظ‪ ٌٖٔ٣ ٢‬طلو‪٤‬ن حُٔٔخ‪ٝ‬حس ك‪ٜ٤‬خ ‪ٝ‬طوي‪ َ٣‬حُلخؿش اُ‪ ٠‬حُِ‪ٝ‬حؽ رخَٓأس‬
‫أهَ‪ٝ ٟ‬حُويٍس ػِ‪ ٠‬حُؼيٍ َٓؿؼ‪ٜ‬خ اُ‪ ٠‬حُ٘و‪ٗ ٚ‬لٔ‪ٝ ٚ‬ال ‪ٜ٣‬ق طل‪ٜ٠٣ٞ‬خ اُ‪ ٠‬ؿ‪َٙ٤‬‬
‫ألٕ حألَٓ ك‪٘٤‬جٌ ٓ‪٤٠٤‬ن ‪٤ٓٝ‬لخ‪ ٍٝ‬حألكَحى حُظ‪َٜ‬د ٖٓ ‪ٌٛ‬ح حُ‪٤٠‬ن رخُظلخ‪ٝ َ٣‬حُيػخ‪ٟٝ‬‬
‫(‪)6‬‬

‫حٌُخًرش‬

‫‪ٝ‬إ ًخٕ أٓظخًٗخ ػزي حُوخُن أكٔي‪ َٟ٣ ٕٝ‬هالف ًُي اً حٗ‪ ْ٤ُ ٚ‬ك‪٢‬‬

‫حَُ٘‪٣‬ؼش ٓخ ‪٘ٔ٣‬غ إٔ ‪٣‬ؼ‪ٜ‬ي رظوي‪َٝ٥ َ٣‬ف حُ٘خّ ك‪ٌٛ ٢‬ح اُ‪٤ٛ ٠‬جش ٍٓٔ‪٤‬ش حؿظٔخػ‪٤‬ش أ‪ٝ‬‬

‫(‪ٓ )1‬لٔي كٔ‪ ٖ٤‬حُِ‪َٛ‬حٗ‪ٗ ٢‬ظَحص ك‪ ٢‬طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص حُ‪٤‬زؼش حأل‪( 1991 ٠ُٝ‬د‪ٓٝ 67 ٙ ) ّ.‬خ رؼي‪ٛ‬خ‪.‬‬
‫(‪ )2‬ػزي حُوخُن أكٔي‪.152-151 ٙ ّ.ّ ٕٝ‬‬
‫(‪ )3‬أر‪ ٞ‬ؿؼلَ ٓلٔي حرٖ ؿَ‪ َ٣‬حُ‪٤‬زَ‪.238 ٙ ّ ّ ١‬‬
‫(‪ٓ )4‬ؼ‪٤‬ي ٓلٔي حُـِ‪٤‬ي‪ ١‬أكٌخّ حألَٓس ك‪ ٢‬حُِ‪ٝ‬حؽ ‪ ٝ‬حُ‪٤‬الم ‪ ٝ‬آػخٍ‪ٔٛ‬خ ىحٍٓش كو‪ٓ ٚ٤ٜ‬وخٍٗش ىحٍ حُـٔخ‪٣َ٤ٛ‬ش َُِ٘٘ ‪ٝ‬ح ػالٕ حُ‪٤‬زؼش حأل‪٠ُٝ‬‬
‫حأل‪.204 ٙ ّ 1986 - ٙ1396 ٠ُٝ‬‬
‫(‪ٍٞٓ )5‬س حُ٘ٔخء ح‪٣٥‬ش‪.128‬‬
‫(‪ٓ )6‬ؼ‪٤‬ي ٓلٔي حُـِ‪٤‬ي‪ٓ ٝ 207 ٙ ّ.ّ ١‬خ رؼي‪ٛ‬خ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ه‪٠‬خ ث‪٤‬ش ‪ٝ‬إٔ ‪٣‬ظو‪٤‬ي حُ٘خّ ك‪ ٢‬حُظؼيى رلٌْ ‪ ٌٙٛ‬حُ‪٤ٜ‬جش ‪ًُ ْ٤ُٝ‬ي ٖٓ رخد طلَ‪ ْ٣‬حُٔزخف‬

‫كخَُ٘‪٣‬ؼش ح ٓالٓ‪٤‬ش ُْ طٔ٘غ طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ‪ ُْٝ‬طزل‪ ٚ‬رال ه‪٤‬ي أ‪ٝ ١َٗ ٝ‬اٗٔخ ط‪٤ٓٞ‬ض ر‪ٖ٤‬‬
‫ىػخس حُٔ٘غ ٓ‪ِ٤‬وخ ‪ٝ‬ىػخس ح رخكش ٓ‪ِ٤‬وخ كـؼِض حُظؼيى ٓزخكخ رَ٘‪ ١ٝ‬ط٘ل‪ٓ ٢‬خ ‪٣‬ظَطذ ػِ‪ٚ٤‬‬
‫ٖٓ أ‪َٟ‬حٍ ‪ٝ‬ؿؼِض ُ‪ ٚ‬كيح ال ‪٣‬ظؼيح‪ٙ‬‬

‫(‪)2‬‬

‫كظؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ٓٔق ر‪ ٚ‬حُوَحٕ حٌَُ‪ٌُٖ ْ٣‬‬

‫كو‪ ٢‬ك‪َٝ٥ ٢‬ف ٓ٘وش حؿظٔخػ‪٤‬ش ًز‪َ٤‬س ‪ ٖٓٝ‬أؿَ أؿَح‪ ٝ‬اٗٔخٗ‪٤‬ش ‪ًٌُٝ‬ي ػٔش َٗ‪١ٝ‬‬
‫َٓطز‪٤‬ش ر‪ ٞٛٝ ٚ‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حَُؿَ ػخىال‬

‫(‪)3‬‬

‫كخُظؼيى إً ‪ ٞٛ‬حٓظؼ٘خء ٖٓ ٗظخّ ‪ٝ‬كيس‬

‫حُِ‪ٝ‬حؽ ك‪ ٢‬ح ٓالّ ‪ ُٚٝ‬أٓزخر‪ ٚ‬حُظ‪ ٢‬طظلن ٓغ ؿَ‪ ٝ‬حُِ‪ٝ‬حؽ ًحط‪ٚ‬‬

‫(‪)4‬‬

‫‪ ٝ‬إ ًخٗض آٍحء‬

‫حُلو‪ ٚ‬حهظِلض ك‪ًُ ٍٞ‬ي ‪.‬‬

‫ضةنْة ‪ :‬بالخسالف بلفقيِ دٌل محذأ زؼذد بلضًجةذ ‪.‬‬
‫ُوي أؿٔغ حُلو‪ٜ‬خء ًوخػيس ػخٓش ػِ‪ ٠‬إٔ حُظؼيى ‪ٝ‬حٗ‪٤‬الهخ ٖٓ ًظخد هللا ‪٘ٓٝ‬ش‬
‫ٍٓ‪ٓ ُٚٞ‬لي‪ٝ‬ى ك‪ ٢‬أٍرغ ٗٔ‪ٞ‬س ‪ٝ‬إٔ حُظؼيى ‪ٝ‬إ ك‪ ١َٝ٘ٓ َٜ‬رخُؼيٍ ك‪ ٢‬حألٓ‪ٍٞ‬‬
‫حُظخ‪َٛ‬س ‪ٝ‬ػيّ حُٔ‪٤ًِ َ٤‬ش ك‪ ٢‬حُٔلزش حُوِز‪٤‬ش ك‪ٜ٘‬خى ٓ‪ٞ‬هلخٕ ُ‪ ْٜ‬ر٘ؤٕ حُظؼيى أ‪ ٞٛ‬هخػيس أّ‬
‫ح ‪١‬الم –‪ٝ –1‬حطـخ‪ ٙ‬آهَ ‪ٍَٟٝ َٟ٣‬س ط‪٤٤٠‬ن ىحثَس حُظؼيى ‪ ٝ‬طو‪٤٤‬ي‪–2–.)6(ٙ‬‬

‫‪ –1‬حالطـخ‪ ٙ‬حُٔئ‪٣‬ي ُِظؼيى ػِ‪ ٠‬ا‪١‬اله‪.ٚ‬‬
‫‪ٌٛ َٟ٣‬ح حالطـخ‪ ٙ‬إٔ حُظؼيى ٓ٘ش ٓئًيس ‪ٝ‬إٔ أٍرغ ٗٔخء ه‪ ٖٓ َ٤‬ػالػش ‪ٝ‬ػالػش‬
‫ه‪ ٖٓ َ٤‬حػ٘ظ‪ٝ ٖ٤‬حػ٘ظخٕ ه‪ٝ ٖٓ َ٤‬حكيس ‪ٝ‬هي ًخٗض ؿٔؼ‪٤‬ش حُٔ٘ش حُٔلٔي‪٣‬ش ك‪ ٢‬حُوخ‪َٛ‬س ٖٓ‬
‫أٗي حُيػخس ُ‪ ٌٜٙ‬حُلٌَس ‪ٝ‬حُٔظ٘زظ‪ ٖ٤‬ر‪ٜ‬خ ‪ٝ‬أٓخ حُٔؼظيُ‪ ٕٞ‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حالطـخ‪ ٙ‬كوي حًظل‪ٞ‬ح رخُيكخع‬
‫ػٖ ٓزيأ حُظؼيى ‪ٝ‬طز‪ ٖ٤٤‬حُٔ‪ٜ‬خُق حُظ‪َ٣ ٢‬ػخ‪ٛ‬خ ح ٓالّ‬

‫(‪)7‬‬

‫كؤٗ‪ٜ‬خٍ حالطـخ‪ ٙ‬حُٔلخك‪٦‬‬

‫ىحكؼ‪ٞ‬ح ػِ‪ ٠‬كَ‪٣‬ش طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ‪ َٕٝ٣ٝ‬إٔ حأل‪ َٛ‬ك‪ ٢‬ح ٓالّ ‪ ٞٛ‬حُظؼيى ك‪ ٢‬حُِ‪ٝ‬ؿخص‬
‫‪ًُٝ‬ي حػظٔخىح ػِ‪ ٠‬ح‪٣٥‬ش حٌَُ‪ٔ٣‬ش‪:‬‬
‫(‪ )1‬ػزي حُوخُن أكٔي‪.164 ٙ ّ .ّ ٕٝ‬‬
‫(‪ )2‬حُ٘‪٤‬ن ْٗٔ حُي‪ ٖ٣‬هخٗ‪ ٕٞ‬حألَٓس ‪ ٝ‬حُٔوظَكخص حُزي‪ِ٣‬ش ٖٓ ٍٓخثَ ح ٓالّ ‪ ٝ‬حُٔـظٔغ (‪ )2‬حُـِحثَ ‪ 8‬ؿ٘ض ‪.10 ٙ 2008‬‬
‫(‪ٍ )3‬كؼض كٔخٕ ّ‪.89 ٙ ّ.‬‬
‫(‪ )4‬ػزي حَُك‪ٛ ْ٤‬يه‪.80 ٙ ّ.ّ ٢‬‬
‫(‪ٓ )5‬لٔي حٌُ٘ز‪.208 ٙ ّ. ّ ٍٞ‬‬
‫(‪ )6‬إ حُٔؼخٍ‪ُِ ٕٟٞ‬ظؼيى ‪٘٣‬ؤٔ‪ ٕٞ‬اُ‪ ٠‬حطـخ‪ : ٖ٤ٛ‬حطـخ‪ٔ٣ ٙ‬ظ٘ي اُ‪ٓ ٠‬زخىة حَُ٘‪٣‬ؼش ح ٓالٓ‪٤‬ش ‪ِ٤٣ ٝ‬ذ طو‪٤٤‬ي حُظؼيى ‪ٝ‬ؿؼِ‪ ٚ‬حٓظؼ٘خءح ‪ٝ‬حطـخ‪ٙ‬‬
‫‪ِ٤٣‬ذ رٔ٘ؼ‪ ٚ‬طٔخٓخ ‪ٝ‬اُـخث‪ ًَِ٘ٓ ٝ ٚ‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حُزلغ ػِ‪ ٠‬حَُأ‪ ١‬حُٔز‪٤‬ق ُِظؼيى ػِ‪ ٠‬ح ‪١‬الم ‪ًٌ ٝ‬ح حَُأ‪ ١‬حُٔو‪٤‬ي ُ‪ٔ٘ٓٝ ٚ‬ظزؼي ٖٓ رلؼ٘خ ًُي‬
‫حالطـخ‪ ٙ‬حٌُ‪٣ ١‬لَّ حُظؼيى ٓ‪ِ٤‬وخ ‪.‬‬
‫(‪ )7‬ػالٍ حُلخٓ‪ ٢‬حُظوَ‪٣‬ذ ّ‪. 183 ٙ ّ .‬‬

‫‪48‬‬

‫أهَ‪ٜ٘ٓ ٟ‬خ كخثيط‪ ٚ‬ك‪ٓ ٢‬لخٍرش حُِٗخ حُٔلَّ َٗػخ ‪ٝ‬إٔ ػيى حُ٘ٔخء ‪٣‬ل‪ٞ‬م ػيى حَُؿخٍ‬
‫ك‪ ٢‬أؿِذ حُٔـظٔؼخص ػْ إ حُظؼيى ‪ ٞٛ‬حُلَ ك‪ ٢‬كخُش ػوْ حُِ‪ٝ‬ؿش أ‪َٜٟٓ ٝ‬خ حٌُ‪٣ ١‬ل‪ٍٞ‬‬
‫ى‪ ٕٝ‬حُـٔخع‬

‫(‪)1‬‬

‫‪٣ٝ‬و‪ ٍٞ‬حُ٘‪٤‬ن ػزي حُؼِ‪ ِ٣‬رٖ رخُ ٓلظ‪ ٢‬حٌُِٔٔش حُؼَر‪٤‬ش حُٔؼ‪ٞ‬ى‪٣‬ش آٌٗحى‬

‫إٔ ح‪٣٥‬ش طيٍ ػِ‪َٗ ٠‬ػ‪٤‬ش حُظِ‪ٝ‬ؽ رخػ٘‪ ٖ٤‬أ‪ ٝ‬ػالع أ‪ ٝ‬أٍرغ ألٕ ًُي أًَٔ ك‪ ٢‬ح ك‪ٜ‬خٕ‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬ؿ‪ ٞ‬حُز‪ٝ َٜ‬اك‪ٜ‬خٕ حُلَؽ ‪ٝ‬ألٕ ًُي ٓزذ ًؼخٍ حَُ٘ٔ ‪ٝ‬ػلش حٌُؼ‪َ٤‬حص ٖٓ‬
‫حُ٘ٔخء ‪ٝ‬ح كٔخٕ اُ‪ٝ ٖٜ٤‬ال ٗي إٔ حَُٔأس حُظ‪ُٜ ٌٕٞ٣ ٢‬خ ٗ‪ٜ‬ق حَُؿَ أ‪ ٝ‬ػِؼ‪ ٚ‬أ‪ٝ‬‬
‫ٍرؼ‪ ٚ‬ه‪ًٜٗٞ ٖٓ َ٤‬خ رال ُ‪ٝ‬ؽ‬

‫(‪)2‬‬

‫كخُظؼيى َٓؿ‪ٞ‬د ك‪َٗ ٚ٤‬ػخ ‪ٓ ْ٤ُٝ‬لٔ‪ٞ‬ال ػِ‪ ٠‬حُـ‪ٞ‬حُ‬

‫كو‪ ٢‬ألٕ حُ٘خٍع ك‪ ٖ٤‬أ‪ ٠ٛٝ‬رخُِ‪ٝ‬حؽ ‪ٝ‬كغ ػِ‪٣ ُْ ٚ٤‬ل‪ َٜٙ‬ك‪ٝ ٢‬حكيس ك‪ ٌٕٞ٤‬حُ٘يد‬
‫رخد حُظو‪٣ٞ‬ق َُِؿَ حُٔؼيى ‪ٝ‬اهَحٍ ر‪ٞ‬حهغ ػيّ حُؼيٍ ‪ٝ‬ط‪ِ٤‬ذ ٓ٘‪ ٚ‬اُحء ‪ٌٛ‬ح حُ‪ٞ‬حهغ ػيّ‬
‫(‪)3‬‬

‫حُٔزخُـش ك‪ ٢‬ػيّ حُؼيٍ ألٕ حُؼيٍ ؿ‪ٔٓ َ٤‬ظ‪٤‬خع ر‪٣َٜ‬ق ح‪٣٥‬ش حُٔخروش‬

‫‪٣ٝ‬و‪ ٍٞ‬أ‪ٛ‬لخد‬

‫أ‪ٛ‬لخد ‪ٌٛ‬ح حالطـخ‪ ٙ‬إٔ ح ٓالّ ال ‪ٔ٣‬ؼ‪ ٠‬اُ‪ ٠‬ه٘ن حُـَ‪ِ٣‬س ُي‪ ٟ‬ح ٗٔخٕ ‪ٝ‬اٗٔخ ػَٔ‬
‫ػِ‪ ٠‬ط٘ظ‪ٜٔ ٤‬خ ك‪ ٢‬كي‪ٝ‬ى ٓخ طوظ‪ ٚ٤٠‬حُ‪٤‬ز‪٤‬ؼش ‪ٝ‬حُٔ‪ِٜ‬لش كِ‪ ٚ‬إٔ ‪٣‬وظخٍ ر‪ ٖ٤‬إٔ ‪٣‬ؤهٌ‬
‫رخَُه‪ٜ‬ش ُ‪ِ٤‬ز‪ ٢‬ؿَ‪ِ٣‬ط‪ ٚ‬ك‪٘ٓ ٌَٗ ٢‬ظْ ‪ٝ‬ر‪ ٖ٤‬إٔ ‪٣‬وظ‪ َٜ‬ػِ‪ٝ ٠‬حكيس رخَُؿْ ٖٓ إٔ ‪٘ٛ‬خى‬
‫كَهخ ر‪ ٖ٤‬إٔ ‪ٔ٣‬خٍّ حَُؿَ حُ‪٠‬ـ‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬ؿَحثِ‪ ٙ‬ك‪٤ٗ ٢‬خم هخػيس ح ُِحّ ‪ٝ‬ر‪ ٖ٤‬إٔ ‪ٔ٣‬خٍٓ‪ٚ‬‬
‫ك‪٤ٗ ٢‬خم حَُه‪ٜ‬ش حُظ‪٘ٓ ٢‬لض ُ‪ ٚ‬ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ش حالٗلَحف كٔ‪ٞ‬هق ‪ٌٛ‬ح حالطـخ‪ٍٝ ٙ‬ؿْ‬
‫حػظَحك‪ ْٜ‬رؤٕ حُظؼيى ال ‪٣‬ـ‪ ُٞ‬إٔ ‪ُ ٌٕٞ٣‬ـ‪ٍَٟٝ َ٤‬س َٗػ‪٤‬ش كبٗ‪ ًَِٕٝ٣ ْٜ‬ػِ‪ٟٔ ٠‬خٕ‬
‫اك‪ٜ‬خٕ حُِ‪ٝ‬ؽ ‪ٝ‬حؿظ٘خد ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ػ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُلَحّ‬
‫ك‪ ٢‬حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش اُ‪ ٠‬حُٔ٘غ‬

‫(‪)5‬‬

‫(‪)4‬‬

‫كال ٓـخٍ ُظو‪٤٤‬ي حُظؼيى ألٕ حُظو‪٤٤‬ي ‪ٜ٣‬ذ‬

‫‪ٝ‬ك‪ٌٛ ٢‬ح ح ‪١‬خٍ ‪٘ٛ‬خى رؼ‪ ٞ‬حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُظ‪ٔٓ ٢‬لض رخُظؼيى ك‪٢‬‬

‫كي‪ٝ‬ى ٓخ طو‪ ٢٠‬ر‪ ٚ‬حَُ٘‪٣‬ؼش ح ٓالٓ‪٤‬ش ى‪ ٕٝ‬طو‪٤٤‬ي ًُي رؤ‪ ١َٗ ١‬ا‪ٟ‬خك‪ٌٛٝ ٢‬ح ‪ٞٛ‬‬
‫حُٔالك‪ ٦‬ك‪ ٢‬حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُٔخثيس ك‪ ٢‬حٌُِٔٔش حُؼَر‪٤‬ش حُٔؼ‪ٞ‬ى‪٣‬ش ‪ٝ‬ك‪ ٢‬حٌُ‪٣ٞ‬ض ‪ٝ‬حُ‪ٝ ٖٔ٤‬ك‪٢‬‬

‫(‪ )1‬هخُي رَؿخ‪ ١ٝ‬اٌٗخُ‪٤‬ش حأل‪ٛ‬خُش ‪ ٝ‬حُٔؼخ‪َٛ‬س ك‪ ٢‬طو٘‪.ّ ٖ٤‬حألف ‪ ٕ.‬رخُٔـَد ‪ٟ ٝ‬ؼ‪٤‬ش حَُٔأس ٗٔ‪ًٞ‬ؿخ أ‪َٝ١‬كش ُ٘‪ َ٤‬ىًظ‪ٍٞ‬ح‪ ٙ‬حُي‪ُٝ‬ش ك‪٢‬‬
‫حُلو‪ٞ‬م ؿخٓؼش ٓلٔي حُوخْٓ حُٔ‪٤ًِ ٢ٓٞ‬ش حُلو‪ٞ‬م حَُرخ‪ ١‬حُٔ٘ش حُـخٓؼ‪٤‬ش ‪.123 ٝ 122 ٙ 2000 -1999‬‬
‫(‪)2‬ػَٔ حُوَح‪ ١‬كو‪ٞ‬م حَُٔأس ر‪ ٖ٤‬حُٔ‪ٞ‬حػ‪٤‬ن حُي‪٤ُٝ‬ش ‪ ٝ‬ح ٓالّ حُٔ‪٤‬خٓ‪ٓ ٢‬ـِش حٌَُحٓش ػيى هخ‪ ٙ‬ى‪٣ٍٝ‬ش ط‪ٜ‬يٍ ػٖ حُٔ٘ظٔش حُٔـَر‪٤‬ش ُلو‪ٞ‬م‬
‫ح ٗٔخٕ ىحٍ حَُ٘٘ حُٔـَر‪٤‬ش ػ‪ ٖ٤‬حُٔزغ حُيحٍ حُز‪٠٤‬خء ‪. 21 ٙ‬‬
‫(‪ )3‬ؿٔخٕ ػ٘خ حُِ‪ٝ‬حؽ حُ‪٤‬الم ‪ ٝ‬طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ر‪ ٖ٤‬حألكٌخّ حُلو‪٤ٜ‬ش ‪ ٝ‬طزَ‪َ٣‬حص حٌُظخد حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬حُٔؼخ‪ ٖ٣َٛ‬ىحٍ حُٔخه‪ ٢‬ر‪َٝ٤‬ص حُ‪٤‬زؼش‬
‫حأل‪.91 ٙ 2004 ٠ُٝ‬‬
‫(‪٤ٜٓ )4‬ل‪ ٠‬حُٔزخػ‪ ٢‬حَُٔأس ر‪ ٖ٤‬حُلو‪ ٝ ٚ‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حٌُٔظذ ح ٓالٓ‪ ٢‬ر‪َٝ٤‬ص حُ‪٤‬زؼش حُٔخىٓش ‪.86 ٙ ّ1986‬‬
‫(‪ )5‬حُ٘‪٤‬ن ْٗٔ حُي‪ ٖ٣‬آخّ ّ‪.109 ٙ ّ.‬‬

‫‪49‬‬

‫حُٔ‪ٞ‬ىحٕ ‪ٝ‬ك‪ ٢‬حألٍىٕ‬

‫(‪)1‬‬

‫أ‪٠٣‬خ ك‪٣ٍٞٓ ٢‬ظخٗ‪٤‬خ حُظؼيى ٓزخف ‪ٝ‬ح ك‪ٜ‬خث‪٤‬خص حأله‪َ٤‬س ر‪٘٤‬ض إٔ‬

‫‪ ٖٓ % 18‬حُ٘ٔخء حُٔ‪٣ٍٞ‬ظخٗ‪٤‬خص ‪٣‬ؼٖ٘ ك‪ َ٥ ٢‬حُظؼيى ‪ُ ٌُٖٝ‬لي ح‪ ٖٔ٣ ُْ ٕ٥‬هخٗ‪ٕٞ‬‬
‫هخ‪ ٙ‬رخألف‪ ٕ.‬رَ ‪٘ٛ‬خى ػَف ٓٔظٔي ٖٓ حَُ٘‪٣‬ؼش ح ٓالٓ‪٤‬ش (‪. )2‬‬
‫‪ٝ‬حٗ‪٤‬الهخ ٓٔخ ٓزن ٗـي إٔ ‪ٌٛ‬ح حالطـخ‪ َٟ٣ ٙ‬إٔ طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ‪ ٞٛ‬حأل‪َٛ‬‬
‫‪ ْ٤ُٝ‬حٓظؼ٘خءح ‪ٔٔ٣‬ق ر‪ٍَٝ٠ُ ٚ‬س‪.‬‬

‫‪ –2‬حالطـخ‪ ٙ‬حُٔو‪٤‬ي ُظؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ‪.‬‬
‫ُوي طـخًرض ‪ ٌٙٛ‬حُٔٔؤُش ح‪ٍ٥‬حء ‪ٝ‬حُظوي‪َ٣‬حص ك‪ٜ٘‬خى كَ‪٣‬ن ‪٣‬ز‪٤‬ق حُظؼيى ‪ ُْ ُٞٝ‬طٌٖ‬
‫‪٘ٛ‬خى ‪ٍَٟٝ‬س طوظ‪٘٣ٝ ٚ٤٠‬ظَ‪ ١‬كو‪ ٢‬حُؼيٍ ٓغ حُويٍس ػِ‪ ٠‬ح ٗلخم ‪٘ٛٝ‬خى ٖٓ ‪٤٠٣‬ق‬
‫اُ‪ ٠‬حَُ٘‪ ٖ٤١‬حُٔخرو‪ٝ ٖ٤‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ٍَٟٝ‬س طوظ‪ ٚ٤٠‬كخُ٘‪٤‬ن ٍ‪ٟ‬خ ٍٗ‪٤‬ي ‪ َٟ٣‬إٔ حأل‪ َٛ‬ك‪٢‬‬
‫حُٔؼخىس حُِ‪ٝ‬ؿ‪٤‬ش ‪ ٞٛ‬إٔ ‪َُِ ٌٕٞ٣‬ؿَ ُ‪ٝ‬ؿش ‪ٝ‬حكيس ‪ٝ‬إٔ ‪ٌٛ‬ح ؿخ‪٣‬ش حالٍطوخء حُزَ٘‪ ١‬ك‪٢‬‬
‫رخر‪ٝ ٚ‬حٌُٔخٍ حٌُ‪٘٣ ١‬زـ‪ ٢‬إٔ ‪َ٣‬ر‪ ٠‬حُ٘خّ ػِ‪٣ٝ ٚ٤‬وظ٘ؼ‪ ٕٞ‬ر‪ُٔ ٌُٖٝ ٚ‬خ ًخٗض حألٓزخد حُظ‪٢‬‬
‫طز‪٤‬ق طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ‪ٍَٟٝ ٢ٛ‬حص طويٍ رويٍ‪ٛ‬خ ؿؼَ حُظؼيى ٍه‪ٜ‬ش ال ‪ٝ‬حؿزخ ‪ٝ‬ال ٓ٘ي‪ٝ‬رخ‬
‫(‪)3‬‬

‫ٌُحط‪ٝ ٚ‬ه‪٤‬ي‪ ٙ‬رَ٘‪ ١‬حُؼيٍ‬

‫‪ٝ‬ك‪ٗ ٢‬لْ حالطـخ‪ َٟ٣ ٙ‬ح ٓخّ حألًزَ ٓلٔي ِٗظ‪ٞ‬ص إٔ حُظؼيى‬

‫ٓزخف ٓخ ُْ ‪٣‬وٖ حُٔئٖٓ حُـ‪ ٍٞ‬ك‪ ٢‬حُِ‪ٝ‬ؿخص اً ػِ‪ ٚ٤‬حالهظ‪ٜ‬خٍ ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش ػِ‪٠‬‬
‫حُ‪ٞ‬حكيس كخُظؼيى ُ‪ٔٓ ْ٤‬خ ‪ِ٣‬ـؤ اُ‪ ٚ٤‬ػ٘ي حُ‪ٍَٝ٠‬س ‪ٔٓ ْ٤ُٝ‬خ ‪٣‬ظ‪ٞ‬هق ارخكظ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬ؿ‪ َ٤‬أَٓ‬
‫حُؼيٍ ر‪ ٖ٤‬حُِ‪ٝ‬ؿخص ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬يهَ طلض هيٍس ح ٗٔخٕ ٖٓ حُ٘لوش ‪ٝ‬حٌُٖٔٔ ‪ٝ‬حُِٔزْ ‪ً ُٞٝ‬خٕ‬
‫حألَٓ ػِ‪ ٠‬ػٌْ ‪ٌٛ‬ح ٌُخٕ أِٓ‪ٞ‬د ح‪٣٥‬ش ‪ٌٌٛ‬ح ‪ٝ :‬إ هلظْ أال طؤ‪ٞ٤‬ح ك‪ ٢‬حُ‪٤‬ظخٓ‪ ٠‬كخٌٗل‪ٞ‬ح‬
‫‪ٝ‬حكيس ٖٓ ؿ‪ َٖٛ٤‬كبٕ ًخٕ ر‪ٜ‬خ ػوْ أ‪ َٝٓ ٝ‬اُ‪ ٠‬ؿ‪َٛ٤‬خ كٔؼ٘‪ٝ ٠‬ػالع ‪ٍٝ‬رخع ‪ً ُٞٝ‬خٕ‬
‫حُؼيى ٓو‪٤‬يح ر٘‪٢‬ء ٓٔخ ‪ٍٝ ٖٓ ًٌَ٣‬حء حُو‪ٞ‬ف ٖٓ ػيّ حُؼيٍ ُٔخ أ‪ٌٛ َٔٛ‬ح حُظو‪٤٤‬ي ٖٓ‬
‫حُٔ‪ٜ‬خىٍ حُظَ٘‪٣‬ؼ‪٤‬ش حأل‪ٝ ٠ُٝ‬حأل‪٤ِٛ‬ش‬

‫(‪)4‬‬

‫‪ٝ‬إ ًخٕ حألٓظخً اىٍ‪ ْ٣‬كٔخى‪ َٟ٣ ١‬إٔ‬

‫حُو‪٠‬خ‪٣‬خ حُظ‪ ُْ ٢‬طوٖ٘ ُٖٓ حَُٓ‪ ٠ِٛ ٍٞ‬هللا ػِ‪ٝ ِْٓٝ ٚ٤‬ه٘٘ض ُٖٓ حُوِلخء حَُحٗي‪ٖ٣‬‬
‫ًؼ‪َ٤‬س ‪ٝ‬أهَ‪ ُْ ٟ‬طوٖ٘ ُٓ٘‪ٝ ْٜ‬ه٘٘ض رؼي‪ٌ٣ٝ ْٛ‬ل‪ ٢‬إٔ ٗٔظل‪ َ٠‬ه‪ ٍٞ‬حُوِ‪٤‬لش ػَٔ حرٖ‬
‫ػزي حُؼِ‪ "ِ٣‬اٗٔخ طليع ُِ٘خّ أه‪٤٠‬ش رويٍ ٓخ أكيػ‪ٞ‬ح ٖٓ كـ‪ٝ "ٍٞ‬ك‪ٔٓ ٢‬ؤُش حُظؼيى ال‬
‫(‪ٓ )1‬لٔي حٌُ٘ز‪.209. ٙ ّ.ّ ٍٞ‬‬
‫(‪ )2‬حُٔؼي‪٣‬ش ‪ٟ ٝ‬خف هَحءس ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُٔـَر‪ ٝ ٢‬حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُؼَر‪٤‬ش ك‪ٟٞٞٓ ٢‬ع طؼيى حُِ‪ٝ‬ؿخص ٓ٘خًَ حَُٔأس حُؼَر‪٤‬ش ٓغ حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُـٔؼ‪٤‬ش‬
‫حُٔـَر‪٤‬ش ُِيكخع ػٖ كو‪ٞ‬م حُ٘ٔخء ِِٓٔش ٌَُ٘ٔ حُ‪ٜٔ‬ض حُؼيى ‪.60 ٙ 3‬‬
‫(‪ )3‬حُ٘‪٤‬ن ٓلٔي ٍٗ‪٤‬ي ٍ‪ٟ‬خ طلٔ‪ َ٤‬حُٔ٘خٍ ٓ‪٤‬زؼش حُوخ‪َٛ‬س ٓ‪ َٜ‬حُ‪٤‬زؼش حَُحرؼش ‪ٛ1380‬ـ ‪.449ٙ‬‬
‫(‪ )4‬ح ٓخّ حألًزَ ٓلٔ‪ٞ‬ى ِٗظ‪ٞ‬ص ح ٓالّ ػو‪٤‬يس ‪٣َٗ ٝ‬ؼش ىحٍ حَُ٘‪ٝ‬م َُِ٘٘ ‪ٝ‬حُظ‪٣ُٞ‬غ ‪ ٝ‬حُ‪٤‬زخػش حُ‪٤‬زؼش حُؼخٗ‪٤‬ش ‪ٓ ٝ 185 ٙ 1972‬خ‬
‫رؼي‪ٛ‬خ‪.‬‬

‫‪50‬‬


123.pdf - page 1/122
 
123.pdf - page 2/122
123.pdf - page 3/122
123.pdf - page 4/122
123.pdf - page 5/122
123.pdf - page 6/122
 
Télécharger le fichier (PDF)


123.pdf (PDF, 1.1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


campagne 9th age
kings things
1617unicmod4 98796
annexe 1 12 11 2013
annexe 1 f 20131112
dust au propre