TP NDLS 5H (Eerste deel) .pdf


Nom original: TP NDLS 5H (Eerste deel).pdfTitre: TP NDLS 5H

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Google Sheets / , et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/09/2020 à 18:38, depuis l'adresse IP 87.67.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 69 fois.
Taille du document: 28 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


bakken bakke bakken gebakken H

cuire

barsten barstte barsttten gebarsten Z

crever, éclater

bedriegen bedroog bedrogen bedrogen H

tromper (qqun)

beginnen begon begonnen begonnen HZ

commencer

begraven begroef begroeven H

enterrer

begrijpen begreep begrepen begrepen H

comprendre

besluiten besloot besloten besloten H

décider

bevelen beval bevalen bevolen H

ordonner, commander

bezoeken bezocht bezochten bezocht H

visiter, rendre visite à

bidden bad baden gebeden H

prier (Dieu)

bieden bood boden geboden H

offrir, faire offre

bijten beet beten gebeten H

mordre

binden bond bonden gebonden H

lier

blijken bleek bleken gebleken Z

s'avérer, se révéler

blijven bleef bleven gebleven Z

rester

breken brak braken gebroken HZ

casser, rompre

brengen bracht brachten gebracht H

apporter, conduire

denken dacht dachten gedacht H

penser

doen deed deden gedaan H

faire

dragen droeg droegen gedragen H

porter

drinken dronk dronken gedronken HZ

boire

duiken dook doken gedoken HZ

plonger

dwingen dwong dwongen gedwongen H

forcer

eten at aten gegeten H

manger

fluiten floot floten gefloten H

siffler

gaan ging gingen gegaan Z

aller

gelden gold golden gegolden H

valoir (pour...)

genezen genas genazen genezen HZ

guérir

genieten genoot genoten genoten H

profiter (de), savourer

geven gaf gaven gegeven H

donner

gieten goot goten gegoten H

verser

glijden gleed gleden gegleden HZ

glisser

grijpen greep grepen gegrepen H

saisir

hangen hing hingen gahangen H

pendre, être pendu

hebben had hadden gehad H

avoir

helpen hielp hielpen geholpen H

aider

heten heette heetten geheten H

s'appeler

houden hield hielden gehouden H

tenir

jagen joeg/jaagde joegen/jaagden gejaagd H

chasser (qqun)

kiezen koos kozen gekozen H

choisir

kijken keek keken gekeken H

regarder

klimmen klom klommen geklommen HZ

grimper

1

klinken klonk klonken geklonken H

tinter, sonner, résonner

komen kwam kwamen gekomen Z

venir

kopen kocht kochten gekocht H

acheter

krijgen kreeg kregen gekregen H

recevoir

kunnen kon konden (gekund) H

pouvoir (capaité de)

lachen lachte lachten gelachen H

rire

laten liet lieten gelaten H

laisser

lezen las lazen gelezen H

lire

liegen loog logen gelogen H

mentir

liggen lag lagen gelegen HZ

être couché, être situé

lijden leed leden geleden H

souffrir

lijken leek leken geleken H

sembler,ressembler

lopen liep liepen gelopen HZ

marcher, courir

meten mat maten gemeten H

mesurer

mijden meed meden gemeden H

éviter

moeten moest moesten (gemoeten) H

devoir

mogen mocht mochten (gemogen) H

pouvoir (permission de)

nemen nam namen genomen H

prendre

reden raadde raadden geraden H

deviner

rijden reed reden gereden HZ

rouler

roepen riep riepen geroepen H

appeler, crier

2


Aperçu du document TP NDLS 5H (Eerste deel).pdf - page 1/2

Aperçu du document TP NDLS 5H (Eerste deel).pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


tp ndls 5h eerste deel
foldercoopnl
interview ministre
december 2015 2
december 2015
nederlands version pdf

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.078s