« MA BOUTIK » .pdf


Nom original: « MA BOUTIK ».pdfTitre: ma boutikAuteur: Bernard Jacob

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Google Chrome / Mac OS X 10.6.8 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/09/2020 à 16:39, depuis l'adresse IP 91.165.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 67 fois.
Taille du document: 338 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


20

PD ERXWLN0RQ 'pÀ0rPH VL YRXV rWHV 129,&(6 /(6 5(68/7$76 6217 /$
$ 9275( 5<7+0( 3(8 $ 3(8 9,9(= '( 926 5(17(6


(W HQ 3OXV
8QH %287,48( (;&(37,211(//( HW GH 120%5(86(6 7+(0$7,48(6

3XEOLFLWp )DPLOOH 6DQWp 3URGXLWV 1DWXUHOV -HX[
$YHF GHV &RQVHLOV SUDWLTXHV
SRXU OHV 129,&(6 HQ :(%0$5.(7,1*

8QH %RXWLTXH (;&(37,211(//(


$SUqV GH QRPEUHXVHV UHFKHUFKHV M pWDLV HQWKRXVLDVPp SDU OHV SURSRVLWLRQV
PXOWLOSHV GH IRUPDWLRQV SRXU JDJQHU VD YLH VXU LQWHUQHW 0DLV FRPPH EHDXFRXS
M DL WUqV YLWH GpFKDQWp
&RPPHQW V \ UHWURXYHU GDQV WRXWHV FHV GLYHUVHV IRUPDWLRQV " 4XHOV VXMHWV
LQWpUHVVHUDLHQW YUDLPHQW OHV FOLHQWV pYHQWXHOV " 4XHOOHV pWDLHQW OHV PHLOOHXUHV
SURSRVLWLRQV "


- DL GRQF UDVVHPEOp GDQV PD ERXWLTXH TXHOTXHV IRUPDWLRQV VpULHXVHV
DFFHVVLEOHV HW UHQWDEOHV HQ ZHEPDUNHWLQJ


-H QH YRXV SURPHWV SDV XQH UpXVVLWH LPPpGLDWH FRPPH FHUWDLQV OH VXJJqUHQW
PDLV XQH 5(866,7( &(57$,1( DSUqV TXHOTXHV PRLV GH IRUPDWLRQ HW GH PLVH HQ
SODFH GH FH TXH YRXV DXUH] DSSULV /HV YHQGHXUV GH SDUDGLV LPPpGLDWV VDQV
DXFXQ HIIRUW VRQW SOpWRULTXHV PDLV FH Q HVW SDV OD UpDOLWp HW YRXV VHULH] SRXU OH
PRLQV GpoXV RX UpYROWpV

KWWSV UDSKLQWR WSHJR QHW UDSKLQWR PD ERXWLN SKS

PD ERXWLN

$XVVL¬ SRXU YRXV PRQWUHU OH VpULHX[ GHV IRUPDWLRQV TXH MH SURSRVH HOOHV VRQW
WRXWHV JDUDQWLHV RX MRXUV G HVVDL DYHF UHPERXUVHPHQW VL QRQ VDWLVIDFWLRQ6L YRXV *$/(5(= HW DYH] EHVRLQ GH 6(5,(8;


&/,48(= ,&,

'H 120%5(86(6 7KpPDWLTXHV


6L YRWUH LQWpUrW HVW DLOOHXUV HW TXH YRXV UHFKHUFKH] SOXW{W GHV 5pVXOWDWV
FRQFUHWV j YRV 3UREOqPHV SHUVRQQHOV RX TXRWLGLHQV M DL UDVVHPEOp pJDOHPHQW DX
FHQWUH GH PD ERXWLTXH GH QRPEUHX[ HERRNV FRQFHUQDQW GHV WKpPDWLTXHV DXVVL
GLYHUVHV TXH
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ JDJQHU GH O DUJHQW VXU LQWHUQHW
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ SXEOLFLWp HW PDUNHWLQJ
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ IDPLOOH HW PDLVRQ
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ EHDXWp HW VDQWp
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ SURGXLWV QDWXUHOV
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ LQIRUPDWLTXH
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ MHX[


HW XQH UXEULTXH WRXWH SDUWLFXOLqUHV VXU OHV QRXYHDXWpV DFWXHOOHV


(W SRXU OHV 129,&(6 GH 129,&(6 "
68535,6(
/RUVTXH M DL WHQWp GH PH ODQFHU M pWDLV GDQV OD PrPH GLIILFXOWp TXH YRXV $SUqV
ELHQ GHV GpERLUHV M DYDLV UpXVVL j WURXYHU TXHOTXHV DUWLFOHV j YHQGUH HW PrPH
PRQWp XQ SUHPLHU VLWH LQWHUQHW GRQW M pWDLV WUqV ILHU HW OHV UpSRQVHV j PHV
KWWSV UDSKLQWR WSHJR QHW UDSKLQWR PD ERXWLN SKS

PD ERXWLN

TXHVWLRQV pWDLHQW WRXWHV OHV PrPHV LO VXIILW G HQYR\HU GX WUDILF EHDXFRXS GH
WUDILF HW PH YRLOj SDUWL GDQV FHWWH RSpUDWLRQ HW Oj WRXMRXUV 5,(1 DYHF
HQILQ FHWWH 5(9(/$7,21 G XQ DPL
´ 7X VDLV VXU LQWHUQHW SHUVRQQH QH FKHUFKH GX WUDILF SRXU VRQ DPL´
3HUVRQQH QH W DLGHUD IRUPH WRL WRL PrPH


- DL GRQF GpFLGp GH FKHUFKHU FKHUFKHU HQFRUH HW MH FURLV DYRLU HQILQ WURXYp
XQH SLVWH LQWpUHVVDQWH


&H TXH /DXUD SURSRVH HVW 95$,0(17 *(1,$/
-H O DL VXLYL HW oD PDUFKH
$ORUV VL YRXV QH VDYH] SDU R FRPPHQFHU VL YRXV DYH] EHVRLQ FRPPH PRL
G DSSUHQGUH OH % j %$ HW G rWUH JXLGp WUDQTXLOOHPHQW VDQV VWUHVV XQ SDV j OD
IRLV YRXV rWHV DX ERQ HQGURLW 9RXV FRPPHQFHUH] SDU PDUFKHU j TXDWUH SDWWHV
HW REWLHQGUH] GpMj YRV SUHPLHUV UpVXOWDWV SXLV YRXV YRXV PHWWUH] j PDUFKHU
GHERXW HW YRXV ILQLUH] SDU FRXUULU

1 D\H] SDV SHXU GH YRV pFKHFV GH YRV GLIILFXOWpV
7RXW SUREOqPH D VD VROXWLRQ

%RXWLN 5DSKLQWR VHUDSKLQWDORQ#JPDLO FRPKWWSV UDSKLQWR WSHJR QHW UDSKLQWR PD ERXWLN SKS
Aperçu du document « MA BOUTIK ».pdf - page 1/3

Aperçu du document « MA BOUTIK ».pdf - page 2/3

Aperçu du document « MA BOUTIK ».pdf - page 3/3
Télécharger le fichier (PDF)


« MA BOUTIK ».pdf (PDF, 338 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


ma boutik
les attentats de paris sont un false flag
2hg5v6l
delanecessitedesuivreleshadithsauthentiques
hadith sahih
toutargousinp4111

Sur le même sujet..