Taratasy Ilaina v3 .pdf


Nom original: Taratasy_Ilaina_v3.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par , et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/11/2020 à 07:50, depuis l'adresse IP 197.149.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 306 fois.
Taille du document: 3.8 Mo (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Federasiona Madagasikara
Afovoany
Departemantan'ny Tanora

"fa hanao zava-dehibe Jehovah" Joe 2:21b

Lasy fiofanana
dingana faha-3

CURRICULUM VITAE J.A
FARITRA :
1 - MOMBA NY MPIANDRAIKITRA

ap
ak
a

- Anarana:

Sa
ry
t

- Fanampiny:
- Totem na fiantso:
- Daty nahaterahana:

Tao:

- Manam-bady : ENY - TSIA - Isan'ny zanaka:

Lahy:

- Asa fivelomana:

-Toeram-piasana:

- Laharan'ny finday:

- Adiresy mailaka:

Vavy:

- Adiresy mazava:
Ao amin'ny:

- Raha mpianatra dia kilasy fahafiry:

- Fiangonana:

- Distrika:

-Datin'ny batisa:

2 - MPIANDRAIKITRA SY NY FIKAMBANANA:
- Taona nidirana ho :
Mpisantatra:

Mpisavalàlana:

Mpiandraikitra:

Mpisantatra

Mpisavalàlana

- Daty nanaovana voady:

Tao:

- Daty nanaovana fanekena ho mpiandraikitra:

Tao:

3- MOMBA NY FIOFANANA NARAHINA
(BST, 1er degré, 2e degré, CEMEAM, sns…)

Datin'ny fiofanana

Fiofanana natao

Toerana niofanana

4- MOMBA NY ANDRAIKITRA
(Izay efa andraikitra notananao rehetra tamin'ny sampana Tanora Advantista)

Taom-panabeazana

Andraikitra notanana

Fiangonana

5 - HAFA
(Fiofanana na andraikitra tanana ankoatra ny ao amin'ny Fiangonana Advantista , azo ampiharina amin'ny sampana Tanora)

Taona

Andraikitra / na Fiofanana

Toerana

Izahay manao sonia eto ambany dia manamarina ny fahamarinan'ireo rehetra voalaza ireo.
NY TENAKO

KOMITIM-PIANGONANA

C.D

PASTORA

C.R

(Ity taratasy ity dia entina an-tànana amin'ny 18 Desambra 2020, ary TSY MAINTSY fenoin'ny MPIOFANA REHETRA)

Federasiona Madagasikara
Afovoany
Departemantan'ny Tanora

1-

"fa hanao zava-dehibe Jehovah" Joe 2:21b

Lasy fiofanana
dingana faha-3

FAMPIDIRANA SY FANAMARIHANA

Ho fanarahana ny tari-dàlana ho an’ny fikambanantsika dia tsy maintsy efa nahavita fangataha sy fisoratana anarana ho
mpiofana Filoha Mpitarika, ary eken’ny Fiangonana Advantista eo an-toerana ny olona iray, vao azo salorana ny maripandrosoan’ny Filoha Mpitarika.
2-

HO AN’NY MPIOFANA FILOHA MPITARIKA SY FILOHA MPITARIKA HOMENA SOLON’ANARANA
a- Mpiofana Filoha Mpitarika :
Na efa nahavita izany fangatahana sy fisoratana anarana ho mpiofana Filoha Mpitarika izany ise, na tsia ; dia
asaina hameno ity fangatahana ity.
b- Filoha Mpitarika maniry solon’anarana (na totem)
Rehefa mahatsapa fa mahafeno ny fepetra tokony hanomezana solon’anarana ise, dia asaina hameno ity
fangatahana ity.

TARATASY FANGATAHANA ATAON’NY ISAM-BATAN’OLONA
Izaho, ………………………………………………………………………………………………..,
teraka tamin’ny ………………………….., tao………………………………..…………….
Izay mivavaka eto……………………………………………………….., distrikan’…………………………………….
Mitàna ny andraikitra …………………………………………………………. ao amin’ny Sampana Tanora
Advantista.
Dia mangataka ny hamoram-pon’ny Fiangonana, izay hisoloanareo Komity tena; mba :
HIADINA FILOHA MPITARIKA
HOMENA SOLON’ANARANA (na Totem)
Mandritra ny Lasy fiofanana dingana faha-telo izay hatao any Miandrarivo (Bongolava), ny
faha 18-28 Desambara 2020.
Ny mety fahazoako izany andraikitra vaovao izany, na tsia dia hampandroso ahy amin’ny
andraikitra izay niantsoan’Andriamanitra sy ny FAMAF ahy, ary hampitombo ny traikefako eo amin’ny
fanabeazana ireo zanaky ny Fiangonana.
Raiso tompoko, ny haja ambony atolotro anareo.

Ny Tenako

(Fanamarinan’ny Fiangonana + Pastora + Tombokase)

(Ity taratasy ity dia fenoin’ireo izay hiadina FILOHA MPITARIKA sy MANGATAKA SOLON’ANARANA ihany; ary
entina an-tànana ny Zoma 18 Desambra 2020)


Aperçu du document Taratasy_Ilaina_v3.pdf - page 1/3

Aperçu du document Taratasy_Ilaina_v3.pdf - page 2/3

Aperçu du document Taratasy_Ilaina_v3.pdf - page 3/3
Télécharger le fichier (PDF)


Taratasy_Ilaina_v3.pdf (PDF, 3.8 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


taratasyilainav3
taratasy fisoratana anarana impact mada
firaketana tily maitso
tomefi comm 03 logo hira 2 dfb mena 2015
reglement radios 2016 vm
tomefi comm 02 dfb mena mai2015

🚀  Page générée en 0.013s