MirelaBubalo .pdf


Nom original: MirelaBubalo.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/01/2021 à 10:35, depuis l'adresse IP 94.252.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 58 fois.
Taille du document: 191 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova,
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu
unutrašnjih poslova

KABINET MINISTRA
Odsjek za studijsko – analitičke poslove i poslove izrade programa i projekta za
potrebe policije iz oblasti evropskih integracija
01.Šef Odsjeka – 1(jedan) izvršilac
SEKTOR ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Odsjek za opće poslove
02.Stručni savjetnik za kulturno – umjetničke aktivnosti i edukaciju – 1(jedan) izvršilac
01.Opis poslova: rukovodi Odsjekom s ovlaštenjima koja su utvrđena u članu 31. Pravilnika
(Unutrašnjim organizacionim jedinicama neporedno rukovodi šef odsjek, šef grupe i šef
pisarnice. Šef unutrašnje organizacione jedinice neposredno rukovodi odsjekom, grupom,
odnosno pisarnicom, organizira, objedinjava i usmjerava njihov rad, odgovara za zakonito,
blagovremeno i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga odsjeka, grupe, odnosno pisarnice,
raspoređuje poslove i zadatke na neposredne izvršioce, pruža im stručnu pomoć u radui
obavlja najsloženije poslove izdjelokruga rada odsjeka, grupe, odnosno pisarnice te vrši druge
poslove koje mu odredi rukovodilac osnovne organizacione jedinice u čijem se sastavu nalazi,
kao i poslove koje odredi ministar. Šef unutrašnje organizacione jedinice za svoj rad i za rad
odsjeka, grupe, odnosno pisarnice neposredno odgovara rukovodiocu osnovne organizacione
jedinice u čijem se sastavu nalaze i ministru, u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim
pravilnikom.) i neposredno vrši slijedeće poslove: priprema informacije i druge analitičko –
dokumentacione materijale za predsjednika i potpredsjednike Federacije, Parlament
Federacije, Vladu Federacije i nadležne komisije Parlamenta Federacije i Vlade Federacije,
kao i za nadležne sigurnosne organe na nivou Bosne i Hercegovine; analizira, priprema i
provodi programe i druge akte koji se odnose na jačanje profesionalizma u Upravi
policijevezano za smanjenje i suzbijanje korupcije i borbe protiv organiziranog kriminala u
saradnji sa direktorom Uprave policije, a naročito o pitanjima organizacionog, kadrovskog i
materijalno – tehničkog jačanja policije na osnovu službenih podataka i podataka prikupljenih
od drugih organa uprave te izrađuje odgovarajuće projekte i prati njihovu realizaciju;
neposredno priprema obavještenja o provođenju federalne politike i federalnih zakona iz
nadležnosti Ministarstva, premijeru Vlade Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima
Federacije i Parlamentu Federacije obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće; izrađuje
izvještaje o sigurnosnoj situaciji na teritoriji Federacije na osnovu službenih podataka i
podataka koje dostavi Uprava policije i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova koje
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

dostavlja Parlamentu Federacije i radnim tijelima Parlamenta Federacije; odgovara za sve
poslove u vezi s koordinacijom i aktivnostima Ministarstva koje se odnose na proces evropskih
integracija; prati sve dokumente institucija Evropske unije, Vlade Federacije, Direkcije za
evropske integracije Bosne i Hercegovine, kao i dokumente ostalih institucija koji definiraju
obaveze u procesu integracije i učestvuje u koordinaciji aktivnostima s tim u vezi; prati
harmonizaciju propisa iz djelokruga Ministarstva; brine se o dostavljanju izvještaja o radu
Nezavisnog odbora Vladi Federacije; vrši i druge poslove koje odredi šef Kabineta.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.485,00 KM.
02.Opis poslova: obavlja poslove u vezi s pripremom i održavanjem edukativnih kurseva i
drugih vidova stručnog obrazovanja i usavršavanja u Ministarstvu; obavlja poslove u vezi s
organiziranjem kulturno-umjetničkih aktivnosti u slučajevima obilježavanja svečanih
aktivnosti Ministarstva (Dan policije, Dan matičara i dr.); organizira i učestvuje u realizaciji
provođenja stručnih edukacija (kurseva, seminara, obuka) koje se vrše prema planu i
programu koje donosi Ministarstvo u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama
Ministarstva; priprema instrukcije i upute za edukaciju; učestvuje u izradi i realizaciji planova
za korištenje objekata za edukaciju, kulturno-umjetničke, sportske, rekreativne i druge
aktivnosti; priprema prijedloge za planove aktivnosti i izvještaje o njihovoj realizaciji; izrađuje i
donosi pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti i drugih akata
predviđenih zakonom i drugim propisima vezanim za edukaciju; vrši saradnju s Agencijom za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s planiranjem i realizacijom stručne
obuke i drugim vidovima usavršavanja za državne službenike iz Ministarstva;obavlja i druge
poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u
Federacije Bosne i Hercegovine:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federacij
i Bosne i Hercegovine;
- da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
- da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
- da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to za:
Poziciju 01.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne ili upravne struke, fakultet političkih
nauka ili fakultet kriminalističkih nauka
- najmanje četiri godine radnog staža
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru

Pozicju 02.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne ili upravne struke, filozofski
fakultet, fakultet političkih nauka ili fakultet kriminalističkih nauka,
- tri godine radnog staža
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
1. Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
sa sjedištem u Sarajevu
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo

sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom
ministarstvu unutrašnjih poslova sa pozivom na broj konkursa – 10-30-8-456/20)
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

.


Aperçu du document MirelaBubalo.pdf - page 1/4

Aperçu du document MirelaBubalo.pdf - page 2/4

Aperçu du document MirelaBubalo.pdf - page 3/4

Aperçu du document MirelaBubalo.pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)


MirelaBubalo.pdf (PDF, 191 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


mirelabubalo
ervinmusinovic
politicki program
fn article
moj broj brosura web
concours desiravenir de