aditza alokutibo elaideko.pdf


Aperçu du fichier PDF aditza-alokutibo-elaideko.pdf - page 2/19

Page 1 23419Aperçu texte


iza (zinez) : ni, gu, hura, hurak
orai

gero / gaitasun

(niz)

ni Maulen

nuk

nun

niziok

nizion

(nizate/nizake/nizateke)

nuzu

nukek

nuken

niziozu

nizikeok

nizikeon

ni

(nizaio)
ni lagunari mintzo

(nizaikeo)

(nizaie)
ni laguneri mintzo

niziek

nizien

gituk

gitun

giziok

gizion

niziezu

nizikeek

gituzu

gitukek

gituken

giziozu

giziokek

gizioken

giziek

gizien

duk

dun

hura lagunari mintzo

ziok

zion

hura laguneri mintzo

ziek

zien

gu
hura

giziezu

gizikeek

duzu

dukek

duken

ziozu

zikeok

zikeon

ziezu

zikeek

zikeen

hurak

hurak lagunari mintzo

zitzok

zitzon

hurak laguneri mintzo

zitzek

zitzen

gizikeezu

dukezu
zikeozu

(zaikee)

(dira)

ditun

gizikeen

(zaikeo)

(zaie)

dituk

giziokezu

(date/dake/dateke)

(zaio)

hurak Maulen

gitukezu

(gizaikee)

(da)

hura Maulen

nizikeezu

(gizaikeo)

(gizaie)
gu laguneri mintzo

nizikeen

(girate/girake/girateke)

(gizaio)
gu lagunari mintzo

nizikeozu

(nizaikee)

(gira)

gu Maulen

nukezu

zikeezu

(dirate/dirake/dirateke)

dituzu

ditukek

dituken

zitzozu

zizkeok

zizkeon

zitzezu

zizkeek

zizkeen

(zaitzo)

ditukezu

(zaizkeo)

(zaitze)

zizkeozu

(zaizkee)

zizkeezu