aditza alokutibo elaideko.pdf


Aperçu du fichier PDF aditza-alokutibo-elaideko.pdf - page 4/19

Page 1 2 3 45619Aperçu texte


ei (zinez) : ni, gu, hura, hurak
orai / gaitasun
(naite/naike)
ni euskaraz
mintza

nitek

niten

orai gu
euskaraz
mintza

nitezu

(naiteke)

ni lagunari
euskaraz
mintza

ni laguneri
euskaraz
mintza

gu

nitekek niteken nitekezu

ni

ni euskaraz
mintza

(naikeo)
nikeok

nikeon

nikeozu

orai gu
lagunari
euskaraz
mintza

nikeezu

orai gu
laguneri
euskaraz
mintza

(naikee)
nikeek

nikeen

(daite/daike)
hura euskaraz
mintza

ditek

diten

orai hurak
euskaraz
mintza

ditezu

hura laguneri
euskaraz
mintza

(daikeo)
dikeok

dikeon

dikeozu

(daikee)
dikeek

dikeen

dikeezu

hurak

hura

(daiteke)
hura euskaraz
ditekek diteken ditekezu
mintza

hura lagunari
euskaraz
mintza

orai gu
euskaraz
mintza

orai hurak
euskaraz
mintza
orai hurak
lagunari
euskaraz
mintza
orai hurak
laguneri
euskaraz
mintza

(gaite/gaike)
gitek

giten

gitezu

(gaiteke)
gitekek

giteken

gitekezu

(gaikeo)
gikeok

gikeon

gikeozu

(gaikee)
gikeek

gikeen

gikeezu

(daizte/daizke)
diztek

dizten

diztezu

(daitezke)
ditezkek ditezken ditezkezu
(daizkeo)
dizkeok

dizkeon

dizkeozu

(daizkee)
dizkeek

dizkeen

dizkeezu