el verbo vasco.pdf


Aperçu du fichier PDF el-verbo-vasco.pdf - page 4/13

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Aperçu texte


Trinko zonbait

a

NOR

NORK

a

nor / zer : eragile

zinez

zinez

ustez

aditza

agi

engi

egin

ai

endi

edin

akar

ekar

ekarri

aki

enki

ekin

aki

eki

jakin

n
h
g
z
z

akus

ekus

ikusi

d a go

ama
antzu
arakuts

ema
entzu
erakuts

eman
entzun
erakutsi

d a go z

ari

eri

jarin

aroa

eroa

eroan

arrai

inderrai

jarraiki

atxe

entxe

etxeki

n
h
g
z
z

atza

entza

etzan

d a tor

au
auk
autso

endu
euk
eutso

edun
euki
eutsi

d a tor z

azagu

indezagu

ezagutu

erautso erauntso

erauntsi

ustez

a go
a go
a go z
a go z
a go z

ba/ai

te

a tor
a tor
a tor z
a tor z
a tor z

ba/ai

te

n
h
g
z
z

zinez

aditza

en go

en

en go

en

h a rabil

en go z

en

g a rabil

en go z

en

z a rabil

n

z a rabil

l/z/b e go

en

d a rabil

l/z/b e go tz

en

d a rabil

n
h
g
z
z

en go z

nor / zer : jasaile
nor / zer 3°

nor / zer 1°2°3°

te

egon

ustez
t
k-n
gu
zu
zue

n a rabil

tz a
tz a

tz a/e

n

tz a/e

n

tz a/e

n

tz a/e

n

tz a

-

l/z/b

e rabil

tz a/e

te

l/z/b

e rabil

tz a

t
k-n
gu
zu
zue

e rama
n
e rama
h
gu n e rama
zu n e rama
zu n e rama

en tor

en

en tor

en

h a rama

en tor z

en

g a rama

en tor z

en

z a rama

n

z a rama tz a

l/z/b e tor

en

d a rama

-

l/z/b

e rama

tz a

l/z/b e tor z

en

d a rama tz a

te

l/z/b

e rama

tz a

te

n

te

n

tz a

n

tz a

n

tz a

n

tz a

n

tz a

te

eraman

n
n

te

n

eriz

eritzi

eros

eros

erosi

igor

igor

igorri

d a bil

l/z/b e bil

en

d au

ka

-

l/z/b

eu

z

ka

n

ihardets
ihardu
iharduki

ihardets
ihardu
iharduki

ihardetsi
ihardun
iharduki

d a bil za

l/z/b e bil z

en

d au

z ka

te

l/z/b

eu

z

ka te

n

z

ki

en

jakin

io

erra

esan/erran

z

ki

en

(iakin)

irakats

irakats

irakatsi

z

ki

en

irau

irau

iraun

z

ki

en

irudi

irudi

z

ki te

n

oa
utz

a bil z
a bil z

ba/ai

a bil za te

oa

irudi

n
h
g
z
z

indoa

ioan

d

utz

utzi

d

en

n au

ka

en bil

en

h au

ka

en bil z

en

g au

ka

en bil z

en

z au

ka

en bil za te

n

z au

z ka

ebili

ba/ai

eu
n
eu
h
gu n e u
zu n e u
zu n e u

n

eriz

a bil

en bil

t
k-n
gu
zu
zue

ba/ai

te

erabil

n
h
g
z
z

a bil

n
h
g
z
z

en tor z

etorri

n a rama

ba/ai

e rabil
n
e rabil
h
gu n e rabil
zu n e rabil
zu n e rabil

aditza

ka

n

eu

z

ka

n

euki

z

ka

n

eduki

z

ka

n

ukan

z

ka te

n

n
h
g
z
z

ind oa

n

joan

d

a

z

ki

ind oa

n

(ioan)

d

a

z

ki

ind oa z

en

d

a

z

ki

ind oa z

en

d

a

z

ki

n

d

a

z

ki

t
k-n
gu
zu
zue

oa

l/z/b

i oa

n

d

a

z

ki

-

l/z/b

e

z

ki

en

oa z

l/z/b

i oa z

en

d

a

z

ki

te

l/z/b

e

z

ki te

n

oa
oa z
oa z
oa z

ba/ai

te

ind oa z

te

ba/ai

e
n
e
h
gu n e
zu n e
zu n e

z