ADITZA ERRANALDIAK .pdfNom original: ADITZA ERRANALDIAK.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Calc / OpenOffice 4.1.7, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/01/2021 à 13:44, depuis l'adresse IP 78.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 10 fois.
Taille du document: 268 Ko (12 pages).
Confidentialité: fichier public
Document publié par un compte certifié d'intérêt général. Ce document a été actualisé le 16/02/2021, son contenu peut ainsi différer des résultats présentés par les moteurs de recherche.


Aperçu du document


euskal aditza erranaldiak

benat.sarasola@ni.eus

EUSKAL ADITZA
Aditza balinbada mintzairaren "bizkar ezurra", ohart gaiten "euskalki" deitzen ditugun guzietan
egitura berdina dela. Horrek erran nahi luke, "euskalkiak" "ENBOR" beraren "ADARRAK" direla.
Badirudi, Mendebaleko eta Ekialdeko adarrak, oinarrizko "Enborra"ri hurbilago egon direla,
Erdialdekoa baino, nahiz mintzazaile eta idazle gehienak Erdialdekoak diren.
Hizkiz hizki aztertzez, Euskal Aditzaren hiru giltzak agertzen dira.

1 - NOR ↔ NORK
2 - ZINEZ ↔ USTEZ
3 - NOR 1°2° ↔ NOR/ZER 3°

NOR
zinez

NORK
ustez

zinez

ustez

nor 1°2°
nor/zer 3°

Badirudi, Euskal Aditza erreskiago menperatzeko eta zabaltzeko, hobe lizakela "Euskal" egitura
erabili, eta ez "Latin" egitura.
“[Piarres] Lafitte abadearen gramatika hartzen badugu, adibidez, berehala ohartuko gara hark latinaren kategoria
gramatikalak euskarari egokitzen lan egin zuela. Oraingo egunean hizkuntza modu horretara erakustea izorramendia
litzateke.” (J.P. Bronckart, ARGIA agerkaria, 2019/12/01)

NOR
iZa : Erranaldi zonbait
zinez
orai - gero

orai ni Maulen niz
bihar ni, 10etan,
Maulen nizate

… je suis

… je serai

orai - gero
yo soy...

… estaré...

orai ni Maulen
baninz
auto bat banu, orai
ni Maulen ninzate

lehen

si j'étais

si fuese...

...je serais

… estaría...

(ninzake)

(nizake) (izanen niz)

bihar ni, 10etan,
Maulen nizateke

(nor 1° bakun : ni)
ustez

...je pourrai
(peux) être

… podré
estar...

auto bat banu, orai
ni Maulen
ninzateke

bihar 10etan, ni
Panpiri mintzatzen
nizaikeo

(mintzatuko nizaizu)

...yo estaba...

… j'aurais été

...yo
estuviera...

...je pourrais
être

… podría
estar...

atzo, auto bat ukan
banu, ni Maulen
ninzateken

…je pouvais

...yo podía

(j'aurais pu)

(hubiera podido)

être

estar...

(izaten ahal ninzan)

… je lui parle

… je lui
parlerai

(pourrai)

le estoy
hablando

… le hablaré

(podré hablarle)

(mintzatuko nizaio)

bihar 10etan, ni zuri
mintzatzen
nizaikezu

… j'étais

(ninzaken) (izanen ninzan)

(izaten ahal niz)

orai ni Panpiri
mintzatzen nizaio

atzo, ni Maulen
ninzan
atzo, auto bat ukan
banu, ni Maulen
ninzaten

botzik lizate, ni
Panpiri mintzatzen
baninzaio
orai nahi banu, ni
Panpiri mintzatzen
ninzaikeo

… si je lui
parlais

… si le
hablaría

atzo, ni Panpiri
mintzatzen ninzaion

… je pourrais
lui parler

...podría
hablarle

atzo, ikusi banu, ni
Panpiri mintzatzen
ninzaikeon

(mintzatuko ninzaio)
… je vous
parlerai
(pourrai)

… le hablaré

(podré hablarle)
a usted

orai nahi banu, ni
zuri mintzatzen
ninzaikezu

… je pouvais
(j'aurais pu) lui
parler

… podía

… je pouvais

… podía

(j'aurais pu)

(hubiera podido)

vous ...

...

(hubiera podido)

hablarle

(mintzatuko ninzaion)
… je pourrais
vous parler

(mintzatuko ninzaizu)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

… je lui parlais … le hablaba

...le estaría
hablando a
usted

atzo, nahi ukan banu,
ni zuri mintzatzen
ninzaikezun
(mintzatuko ninzaizun)

Nor :
Nori :

ni, hi, gu, zu, zuek
eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri

NOR
iZa : Erranaldi zonbait

(nor/zer 3° bakun : hura)
ustez

zinez
orai - gero

lehen

orai - gero

orai Pette Maulen
da

… il est

él está...

orai Pette Maulen
baliz

s'il était

si fuese...

bihar Pette, 10etan,
Maulen date

… il sera

… estará...

ahala balu, orai Pette
Maulen lizate

...il serait


estaría...

(dake) (izanen da)

auto bat erosi baidu,
bihar Pette, 10etan,
Maulen dateke

(lizake)
il
peut/pourra
être

puede/podrá
estar

(izaten ahal da/date)

orai Pette Panpiri
mintzatzen -zaio
bihar 10etan, Pette
Panpiri mintzatzen

-zaikeo

le está
… il lui parle
hablando

… il lui
parlera

… le hablará
(podrá
hablarle)

(mintzatuko zaio)

-zaikezu

...il pourrait
être

… podría
estar...

… il vous
parlera

… le hablaré
(podré
hablarle) a
usted

orai nahi balu, Pette
zuri mintzatzen
lizaikezu
(mintzatuko lizaizu)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

...él
estaba...

… il aurait
été

...él
estuviera...

atzo, auto bat ukan
balu, Pette Maulen
zateken

…il pouvait

...él podía

(il aurait pu)

être

(hubiera
podido)

estar...

(izaten ahal zen)
… s'il lui
parlait

… si le
hablaría

...le
… il pourrait
estaría
lui parler
hablando

(mintzatuko lizaio)

(pourra)

(mintzatuko zaizu)

botzik lizate, Pette
Panpiri mintzatzen
balizaio
orai nahi balu, Pette
Panpiri mintzatzen
lizaikeo

… il était

(zaken) (izanen zen)

(izaten ahal lizate)

(pourra)

bihar 10etan, Pette
zuri mintzatzen

auto bat balu, orai
Pette Maulen lizateke

atzo, Pette Maulen
zen/zan
atzo, auto bat ukan
balu, Pette Maulen
zaten

atzo, Pette Panpiri
mintzatzen zizaion
atzo, ikusi balu, Pette
Panpiri mintzatzen
zizaikeon

… il lui
parlait

… él le
hablaba

… il pouvait … él podía
(il aurait pu)

lui parler

(hubiera
podido)

hablarle

(mintzatuko zizaion)
...le podría
… il pourrait
hablar a
vous parler
usted

atzo, nahi ukan balu,
Pette zuri mintzatzen
zizaikezun

… il pouvait … él podía
(il aurait pu)

vous ...

(mintzatuko zizaizun)

Nori : eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri

(hubiera
podido) ...

NOR
iZa : Erranaldi zonbait
zinez
orai - gero

orai hurak Maulen
dira
bihar hurak, 10etan,
Maulen dirate

… ils sont

… ils seront

están...

… estarán...

bihar 10etan, hurak
Panpiri mintzatzen

-zaizkeo

...ils pourront
être

… podrán
estar...

… ils lui
parlent

le están
hablando

… ils lui
parleront

… le hablarán
(podrán
hablarle)

(mintzatuko zaitzo)

-zaizkezu
(mintzatuko zaitzu)

ahala balute, orai
hurak Maulen lirate

s'ils étaient

si fuesen...

...ils seraient

… estarían...

ahala balute, orai
hurak Maulen
lirateke

… ils vous
parleront
(pourront)

… le hablarán
(podrán
hablarle) a
usted

botzik lizate, hurak
Panpiri mintzatzen
balizaitzo
orai nahi balute,
hurak Panpiri
mintzatzen
lizaizkeo

atzo, hurak Maulen
ziraen
atzo, auto bat ukan
balute, hurak
Maulen ziraten

...ils pourraient … podrían
être
estar...

atzo, auto bat ukan
balute, hurak
Maulen zirateken

...ellos
estaban...

… ils auraient
été

...ellos
estuvieran...

…ils
pouvaient (ils

...ellos podían

auraient pu)

être

(hubieran
podido) estar...

(izaten ahal ziren)
… s'ils lui
parlaient

… si le
hablarían

… ils
pourraient lui
parler

...le estarían
hablando

atzo, hurak Panpiri
mintzatzen
zizaitzon
atzo, ikusi balute,
hurak Panpiri
mintzatzen
zizaizkeon

(mintzatuko lizaitzo)

(mintzatuko zizaitzon)

orai nahi balute,
hurak zuri
mintzatzen
lizaizkezu

atzo, nahi ukan
balute, hurak zuri
mintzatzen
zizaizkezun

… ils
pourraient
vous parler

(mintzatuko lizaitzu)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

… ils étaient

(ziraken) (izanen ziren)

(izaten ahal lirate)

(pourront)

bihar 10etan, hurak
zuri mintzatzen

orai hurak Maulen
balira

(lirake)

(izaten ahal dira/dirate)

orai hurak Panpiri
mintzatzen -zaitzo

lehen

orai - gero

(dirake) (izanen dira)

auto bat erosi baidute,
bihar hurak, 10etan,
Maulen dirateke

(nor/zer 3° anitz : hurak)
ustez

...le podrían
hablar a usted

… ils lui
parlaient

… ellos le
hablaban

… ils
pouvaient (ils
auraient pu) lui
parler

… ellos
podían

… ils
pouvaient (ils

… ellos
podían

auraient pu)

vous ...

(mintzatuko zizaitzun)

Nori :

eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri

(hubieran
podido)

hablarle

(hubieran
podido) ...

NOR
ei : Erranaldi zonbait
zinez
orai - gero

harek nahi du ni
euskaraz mintza
nadin

il veut que je
parle...

orai - gero
quiere que
hable yo...

(nain/naiten/naiken)

ikasi baidut, orai ni
euskaraz mintza
niteke

(nor 1° bakun : ni)
ustez

orai ni euskaraz
mintza banendi

si je parlais

lehen
si hablara yo...

(baneinte)
… je peux
parler

… puedo
hablar

(naiteke)

nahi banu, ni orai
euskaraz mintza
neinte

nahi zuen ni
euskaraz mintza
nendin

il voulait que
je parlasse...

quería él que
yo hablase...

il voulait que
je parlasse...

quería él que
yo hablase...

...je pouvais

...yo podía

(aurais pu)

(hubiera podido)

parler...

hablar...

(neinten/neinken)

...je parlerais

… yo
hablaría...

nahi zuen, ni
euskaraz mintza
neinten

...je pourrais
parler...

… yo podría
hablar...

atzo, ni euskaraz
mintza neinteken

...je vous
parlerais...

... yo le
hablaría

(neinke)

harek nahi du ni
bihar euskaraz
mintza niteken

il veut que je
puisse parler

quiere que
pueda hablar
yo...

il veut que je
vous parle (je

quiere que le
hable yo (le

ikasi banu, ni orai
euskaraz mintza
neinteke

(naiteken)

nahi du ni zuri
euskaraz mintza
naikezun
bihar ni Panpiri
euskaraz mintza
naikeo
nahi du ni Panpiri
euskaraz mintza
naikeon

puisse)

pudiera...)

demain je lui

mañana le

pourrai)

(podré)

il veut que je

quiere que le
hable... (pueda

parlerai… (je hablaré...

lui parle...
(que je puisse)

hablarle)

nahi banu, ni zuri
euskaraz mintza
neinkezu
hemen baliz, ni
Panpiri euskaraz
mintza neinkeo
nahi luke ni Panpiri
euskaraz mintza
neinkeon

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

(pourrais)

...je lui
parlerais (je
pourrais)

... que je lui
parle (que je
puisse...)

Nor :
Nori :

atzo, ni zuri
...je pouvais
euskaraz mintza
(aurais pu)
(podría hablar...)
vous parler
neinkezun
atzo, ni Panpiri
...je pouvais
...yo le
euskaraz
mintza
(aurais pu) lui
hablaría
parler
neinkeon
nahi zuen ni Panpiri ...que je lui
...que le
parlasse (je
euskaraz mintza
hablase...
pusse lui
parler)
neinkeon
ni, hi, gu, zu, zuek
eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri

...yo podía
(hubiera podido)

hablarle

...yo podía
(hubiera podido)

hablarle

...que pusiera
(hubiera podido)

hablarle

NOR
ei : Erranaldi zonbait
zinez
orai - gero

nahi dut Pette
euskaraz mintza
d ad in

qu'il parle...

orai - gero
que hable él...

(dain/daiten/daiken)

ikasi baidu, orai
Pette euskaraz
mintza diteke

(daiteken)

nahi nuke Pette
euskaraz mintza
led in

qu'il parle

lehen
que hable él...

(leiten/leiken)
… il peut
parler

… puede
hablar

(daiteke)

nahi dut Pette bihar
euskaraz mintza
diteken

(nor/zer 3° bakun : hura)
ustez

ikasi balu, Pette
euskaraz mintza lite

...que pueda
él hablar...

nahi balu, Pette
euskaraz mintza
liteke

...il parlerait

… él
hablaría...

que hablase...

ikasi ukan balu
euskaraz mintza
ziten

...il aurait
parlé...

...hubiera
hablado...

...il pouvait

...él podía

(aurait pu)

(hubiera podido)

parler...

hablar...

(zeiten/zeiken)
...il pourrait
parler...

… él podría
hablar...

(leiteke)

nahi dut Pette zuri
nahi balu, Pette zuri
...que él le
...qu'il
vous
euskaraz mintza
euskaraz mintza
parle (il puisse) hable (le
pueda...)
daikezun
leikezu
bihar Pette Panpiri demain il lui mañana le
hemen baliz, Pette
euskaraz mintza
Panpiri euskaraz
parlera… (il
hablaré...
pourra)
(podré)
daikeo
mintza leikeo
nahi dut Pette eni ...qu'il me
nahi nuke Pette eni
... que me
euskaraz mintza
hable... (pueda euskaraz mintza
parle... (qu'il
hablarme)
puisse)
daikedan
leikedan
Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

qu'il parlât...

(zeiten/zeiken)

(leite/leike)
qu'il puisse
parler...

nahi nuen euskaraz
mintza zedin

atzo Pette euskaraz
mintza ziteken
(zeiteken)

...il vous
parlerait...
(pourrait)

...il lui parlerait
(il pourrait)

... qu'il me
parle (qu'il
puisse...)

Nori :

atzo Pette zuri
...il pouvait
euskaraz mintza
(aurait pu) vous
(podría hablar...)
parler
zeikezun
atzo Pette Panpiri
...il pouvait
...él le hablaría euskaraz mintza
(aurait pu) lui
parler
zeikeon
nahi nuen Pette eni ...qu'il me
...que me
euskaraz mintza
hable (que
parlât (qu'il
pueda)...
pusse) ...
zeikedan
eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri
... él le
hablaría

...él podía
(hubiera podido)

hablarle

...él podía
(hubiera podido)

hablarle

...que me
hablase (que
pudiese)...

NOR
ei : Erranaldi zonbait
zinez
orai - gero

nahi dut hurak
euskaraz mintza
diten / ditezen

que hablen
qu'ils parlent...
ellos...

(daitezken)

nahi nuke hurak
euskaraz mintza
litezen

qu'ils parlent

que hablen
ellos...

… ils peuvent
parler

… pueden
hablar

nahi balute, hurak
euskaraz mintza
litez

...ils
parleraient

… ellos
hablarían...

(leitez/leikez)
qu'ils puissent ...que puedan
parler...
ellos hablar...

nahi balute, hurak
euskaraz mintza
litezke

qu'ils
parlassent...

que
hablasen...

nahi ukan balute,
hurak euskaraz
mintza zitezen

...ils auraient
parlé...

...hubieran
hablado...

(zeitezen/zeikezen)
… ellos
...ils pourraient
podrían
parler...
hablar...

(leitezke)

nahi dut hurak zuri
nahi balute, hurak
...qu'ils vous
...que ellos le
euskaraz mintza
zuri euskaraz
parlent (ils
hablen (le
puissent)
pudieran...)
daizkezun
mintza leizkezu
bihar hurak Panpiri demain ils lui mañana le
hemen baliz, hurak
euskaraz mintza
Panpiri euskaraz
parleront… (ils hablarán...
pourront)
(podrán)
daizkeo
mintza leizkeo
nahi dut hurak eni ...qu'ils me
nahi nuke hurak eni
...que me
euskaraz mintza
euskaraz mintza
parlent... (qu'ils hablen (que
puissent)
puedan...)...
daizkedan
leizkedan
Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

nahi nuen hurak
euskaraz mintza
zitezen
(zeitezen/zeikezen)

(leitezen/leikezen)

(daitezke)

nahi dut hurak
bihar euskaraz
mintza ditezken

lehen

orai - gero

(daitezen)

ikasi baidute, orai
hurak euskaraz
mintza ditezke

(nor/zer 3° anitz : hurak)
ustez

atzo hurak
euskaraz mintza
zitezken

...ils pouvaient ...ellos podían
(auraient pu)

parler...

(hubieran
podido)

hablar...

(zeitezken)
...ils vous
parleraient...
(pourraient)

...ils lui
parleraient (ils
pourraient)

... qu'ils me
parlent (qu'ils
puissent...)

Nori :

atzo hurak zuri
...ils pouvaient
euskaraz
mintza
(auraient pu)
(podrían
vous parler
hablar...)
zeizkezun
atzo hurak Panpiri ...ils pouvaient
...ellos le
euskaraz mintza
(auraient pu) lui
hablarían
parler
zeizkeon
nahi nuen hurak
...qu'ils me
...que me
parlassent
eni
euskaraz
hablen (que
(qu'ils
puedan...)...
mintza zeizkedan pussent)...
eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri
... ellos le
hablarían

...ellos podían
(hubieran
podido)

hablarle
...ellos podían
(hubieran
podido)

hablarle
...que me
hablasen (que
pudiesen)...

NORK
eU : Erranaldi zonbait
zinez

ustez

orai - gero

nor 1°2°

orai zuk ni ikusten
nauzu
bihar zuk ni ikusten
naukezu

orai - gero

… vous me ...me ve
voyez
usted
... vous me ...me verá
verrez
usted
(pourrez me
voir)

(podrá
verme)

nor / zer 3°

(ikusiko nauzu)
… vous
avez...

...tiene
usted...

bihar zuk ibiltzeko
ahala daukezu

… vous
aurez la
capacité...

… tendrá
usted la
capacidad..
.

(ukanen duzu)

...si me
viera usted

… vous
… me
me verriez vería

(pourriez me (podría
voir)
verme)

orai hi botzik
hinzate, nik
osagarria baneu
orai hartza ikusten
banu, nik lotsa
handi bat neuke

...nous
vous
devons...

...nosotros
le
debemos...

ez zinate botzik, nik
zuri zorra baneuzu

… le
deberemos


(deikezugu)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

zuk pagatzen
bazunu, nik zuri
euro baten zorra
neukezu
(neikezu)

Nork :
Nori :
Nor 1°2°
Nor/Zer 3°

hier vous
ayer me
me voyiez... veía usted...
hier vous
m'auriez vu
(auriez pu)

ayer usted
me hubiera
podido ver...

yo antes,
tenía...

… si
j’avais...

… si
tendría

nik lehen, bilo luze
bat neuen

moi avant,
j’avais...


j’aurais...


tendría...

atzo hartza ikusi
banu, nik lotsa
handi bat neuken

… j’aurais
… hubiera
eu (aurais pu
tenido...
avoir)...

(ukanen nuen)
...si j’avais si le
envers
debiera ...a
vous...
usted...

(baneizu)
… nous
vous
devrons...

atzo, zuk ni Maulen
ikusten nenduzun
atzo, jin bazina, zuk
ni ikusten
nendukezun
(ikusiko ninduzun)

(ukanen nuke)

(deizugu)

bihar guk zuri bi
euroen zorra
daukezugu

...si vous
me voyiez

(ikusiko ninduzu)

orai zuk hartza
aitzinean dauzu

orai guk zuri euro
baten zorra
dauzugu

botzik zinate, zuk ni
ikusten banenduzu
orai hemen bazina,
zuk ni ikusten
nendukezu

lehen

atzo, nik zuri euro
baten zorra
neuzun

… j’avais
… yo le
envers vous
tenía una...
une dette …

(neizun)
… j’aurais
envers
vous une
dette...

… le
deberia …

atzo, zuk pagatu
bazunu, nik zuri
euro baten zorra
neukezun

… j’aurais
eu envers
vous (aurais
pu avoir)...

(neikezun)

nik, hik, guk, zuk, zuek, harek, haiek
eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri
ni, hi, gu, zu, zuek
hura, hurak

…le hubiera
tenido...

NORK
EZA : Erranaldi zonbait
zinez

ustez

nor 1°2°

orai - gero

nahi dut zuk ni deit
nezazun

je veux que
vous
m'appeliez

orai - gero
quiero que
usted me
llame

10etan zuk ni deit
banenzazu

si vous
m'appeliez


lehen
si usted me
llamase...

nahi nuen zuk ni
telefonaz deit
nenzazun

...que vous
… que usted
m'appelassiez me llamara

… uted
podría
llamarme

telefona berri
horrekin, atzo zuk
ni deit
nenzakezun

… vous
… usted podía
pouviez (auriez (hubiera podido)
pu) m'appeler
llamarme

(nazazun)

telefona horrekin,
zuk ni deit
nezakezu

usted me
vous pouvez
puede
(pourrez)

m'appeler

(podrá)

llamar

orai telefona bat
bazinu, zuk ni deit
nenzakezu

… vous
pourriez
m'appeler

botzik hinzate, ogia
nik ekar baneza

… si
j'apportais

(nazakezu)

nahi zuen ogia nik ...que
j'apportasse
ekar nezan
aski sos ukan
… je
...je pouvais
..vous
usted puede aski sos banu, ogia
… yo podría banu, ogia nik eros
pourrais
(j'aurais pu)
pouvez
(podrá) …
comprar...
(pourrez)
acheter
acheter
nik eros nezake
nezaken
botzik zinate, ogia
nahi zunuen nik
… que vous … que
si yo le
…si
je
vous
...que je vous
nik zuri ekar
nous
usted nos
llevaba... a zuri ogia ekar
apportais
apportasse
apportiez... lleve...
usted
baneizazu
neizazun
merkazale joan
aski sos ukan
… nous
...je pourrais
...je pouvais
pouvons
… podemos banendi, ogia nik
...yo podría banu, nik zuri ogia
vous
(j'aurais pu)
(pourrons)
llevarle...
llevarle...
zuri ekar
apporter
vous apporter
vous
ekar neizakezun
neizakezu
Nork :
nik, hik, guk, zuk, zuek, harek, haiek
Nori :
eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri
Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :
Nor 1°2°
ni, hi, gu, zu, zuek
Nor/Zer 3°
hura, hurak
nor / zer 3°

nahi du ogia nik
ekar dezadan
aski sos baduzu,
zuk ogia ekar
dezakezu
nahi dut ogia zuk
guri ekar
deizaguzun
merkatura bagoaz,
ogia guk zuri ekar
deizakezugu

… que je
porte...

… que lleve
yo...

… si yo
traería...

… que yo
llevara...
yo podía
(hubiera podido)

comprar...

...que yo le
llevara...

...podía
(hubiera podido)

yo llevarle...

Lau Aditz Laguntzaileen Erabilera

NOR

NORK

aa

erakusle
“ egite ”

(aditz

jokatuekin)

iZa

e

i

adierazle
“ egite ”

“ izate ”

mintzatu zen/liz/da/dateke

atzo Maulen zen

mintzatzen zen/liz/da/dateke

umor on da / baliz

mintzatuko zen/liz/da/dateke

bihar eder dateke

eU

aditzoin soil laguntzaile
nahi du mintza naiteken (nain/nadin)
nahi luke / zuen mintza neinteken (nendin)

“ jabetza ”

(aditz jokatuekin)

erosi zuen/lu/du/duke

atzo etxe bat zuen

erosten zuen/lu/du/duke

umore ona du / balu

erosiko zuen/lu/du/duke

bihar osagarri ona duke

aditzoin soil laguntzaile

EZA

nahi du biak eros detzadan
nahi luke / zuen biak eros netzan

LAU ADITZ LAGUNTZAILEAK OINARRIZ
NOR

NORK
ustez

n

a

iza

ke

ba

h

a

iza

ke

g

a

iza

(ira)

z

a

iza

(ira)

z

a

iza

(ira)

ke

d/- a
d/-

iza

n

inza

ke

n

n

a

u

ke

"

h

inza

ke

n

h

a

u

ke

"

g

inza

(inra)

ke

n

g

a e/i

t

ke

"

z

inza

(inra)

ke

n

z

a e/i

t

"

z

inza

(inra)

ke

n

z

a e/i

t

"

l/z

n

d

a

"

l/z

n

d

a e/i

e

ke

(ira)

zinez

ke

e

e iza/iza

e

ke

(ira)

ke

e

i

e/i

nd

u

ke

ke

k-n

"

h

e/i

nd

u

ke

u

ke

gu

"

g

e/i

n

t

u

ke

gu

n

u

ke

zu

"

z

e/i

n

t

u

ke

zu

n

u

ke

"

z

e/i

n

t

u

ke

zue

n

u

ke

-

-

n

u

ke

e

e

n

e

zue

"
"
"
"
"

n
h
g
z
z
d
d

a

n
h
g
z
z
d
d

a

a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

iza
iza
iza
iza
iza
za
za
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i

ke
ke
ke
ke
tz

ke
ke

tz

ke

e
zu
gu
zue
k-n
o
t

ke
ke
ke
ke
tz

ke
ke

tz

ke
ke
ke
ke
ke

tz

ke
ke

tz

ke

zue
zu
e
k/a-na
ta/da
gu
o

"
"
"
"
"
"
"

n
n
n
n
en
n
en

"

n
n
n
n
n
n
n

"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

n
h
g
z
z
l/z
l/z

inza
inza
inza
inza
inza
iza
iza

n
h
g
z
z
l/z/b
l/z/b

e

n
h
g
z
z
l/z/b
l/z/b

e

e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e

in
in
in
in
in
i
i
in
in
in
in
in
i
i

i
i
i
i
i
i
i

ke
ke
ke
ke
tz

ke
ke

tz

ke

zu
k/a-na
gu
o
zue
ta/da
e

ke
ke
ke
ke
tz

ke
ke

tz

ke

ke
ke

tz

ke
ke
ke
ke

tz

ke

gu
o
k/a-na
ta/da
zue
zu
e

n
n
n
n
n
n
n

d
d
d
d
d
d
d

a
a
a
a
a

n
n
n
n
en
n
en

n
h
g
z
z

a /e

n
n
n
n
n
n
n

E
z
a

u
u
u
u
u
u
u

a
a

a /e
a e/i
a e/i
a e/i

t
t
t

za
za
za
za
za

tz

ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

gu
k/a-na
ta/da
e
o
zue
zu

ke
ke
ke
ke
ke

e

t
k-n
gu
zu
zue

-

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

-

e
e
e
e
e
e
e

i
i
i
i
i
i
i

tz
tz
tz
tz
tz
tz
tz

za
za
za
za
za
za
za

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

e
k/a-na
o
ta/da
zu
gu
zue

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

-

e

"
"
"
"
"
"
"
"

e

e
d
d
d
d
d
d
d

nor / zer 3°

a

"

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

"
"

nor 1° 2°

n
h
g
z
z
-

"
"
"

n
h
gu
zu
zu
l/z
l/z
n
h
gu
zu
zu
l/z
l/z

e/i

tz
tz
tz
tz
tz
tz
tz

e/i

n
n
n

e/i
e/i
e/i
e/i
e/i

n
n
n

n
h
g
z
z

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

n
n
n
n
n

t
t
t

za
za
za
za
za

t/da

e

ke
ke
ke
ke

e

ke
ke

e

ke
tz

ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

ta/da
zue
e
k/a-na
o
zu
gu

ke
ke
ke
ke
ke

"
"
"
"
"
"
"

n
h
gu n
zu n
zu n
l/z/b
l/z/b

e
e
e
e
e
e
e

i
i
i
i
i
i
i

tz
tz
tz
tz
tz
tz
tz

za
za
za
za
za
za
za

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

n

k/a-na n

e

e
e
t/da
k/a-na
gu
zu
zue

-

e

nor / zer 3°

i

t

n

e
U

Z
a

e

tz

ustez
ba

nor 1° 2°

zinez

k/a-na
o
zu
zue
gu
e
ta/da

e
e

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n


Aperçu du document ADITZA ERRANALDIAK.pdf - page 1/12
 
ADITZA ERRANALDIAK.pdf - page 3/12
ADITZA ERRANALDIAK.pdf - page 4/12
ADITZA ERRANALDIAK.pdf - page 5/12
ADITZA ERRANALDIAK.pdf - page 6/12
 
Télécharger le fichier (PDF)


ADITZA ERRANALDIAK.pdf (PDF, 268 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


euskal aditza
aditza
aditza erranaldiak
euskal aditza ke
aditza oinarriz
aditza alokutibo elaideko

🚀  Page générée en 0.02s