EUSKAL ADITZA .pdfNom original: EUSKAL ADITZA.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Calc / OpenOffice 4.1.7, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 06/02/2021 à 12:15, depuis l'adresse IP 78.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 52 fois.
Taille du document: 411 Ko (21 pages).
Confidentialité: fichier public
Document publié par un compte certifié d'intérêt général. Ce document a été actualisé le 07/04/2021, son contenu peut ainsi différer des résultats présentés par les moteurs de recherche.


Aperçu du document


benat.sarasola@ni.eus

1

EUSKAL ADITZA
Aditza balinbada mintzairaren "bizkar ezurra", ohart gaiten "euskalki" deitzen ditugun guzietan egitura
berdina dela. Horrek erakusten du, "euskalkiak" "ENBOR" beraren "ADARRAK" direla. Ohargarri da,
Mendebaldeko eta Ekialdeko adarrak, oinarrizko "Enbor"etik hurbilago egon direla, Erdialdekoa baino,
nahiz mintzazaile eta idazle gehienak Erdialdekoak izan. Ikerlari berezituek diote, “mintzaira bat
erabiliago eta aldaketa gehiago, berdin ere oker gehiago”, sortzen dela. Goazen beraz “Enborrera”.
Euskal Aditzaren oinarrizko egitura hiru giltzekin zabal dezakegu :

1° - NOR ↔ NORK
2° - ZINEZ ↔ USTEZ
3° - NOR 1°2° ↔ NOR/ZER 3°

NOR
zinez

NORK
ustez

zinez

ustez

nor 1°2°
nor/zer 3°

Ikusten da Euskal egitura ez dela “latin” egituraren idurikoa. Argi da, “latin” egituratik azkatzea ez date
denentzat, ez aise ez gustuko. Hori ulertu behar da, hoinbeste urtez eta mendez, bai ikerlariek, gehienak
latinista zorrotzak, bai erakasleek, mereximendu handiz, erabili eta erakutsi dutena baida.
“[Piarres] Lafitte abadearen gramatika hartzen badugu, adibidez, berehala ohartuko gara hark latinaren kategoria gramatikalak
euskarari egokitzen lan egin zuela. Oraingo egunean hizkuntza modu horretara erakustea izorramendia litzateke.” (J.P. Bronckart,
ARGIA agerkaria, 2019/12/01)

2

Lau Aditz Laguntzaileen Erabilera

NOR

NORK

aa

erakusle

i

“ izate ”

Z
A
n

atzo Maulen zen

“ egite ”
(aditz jokatuekin)

mintzatu zen/baliz/da/dateke

e

U

“ egite ”

“ jabetza ”

(aditz jokatuekin)

atzo etxe bat zuen

erosi zuen/balu/du/duke

umore ona du / balu

erosten zuen/balu/du/duke

bihar osagarri ona duke

erosiko zuen/balu/du/duke

n
umor on da / baliz mintzatzen zen/baliz/da/dateke
bihar eder dateke

e

adierazle

mintzatuko zen/baliz/da/dateke

aditzoin soil laguntzaile

i

nahi du mintza naiken (nain/nadin/naiten)

n

nahi luke / zuen mintza neinken (nendin/neinten)

E
Z
A
n

aditzoin soil laguntzaile
nahi du biak eros detzadan
nahi luke / zuen biak eros netzan

3

IZAn : ni
zinez

ustez

orai - gero
orai Maulen niz
bihar, 10etan, Maulen

nizate
bihar, 10etan, beharrez
Maulen nizateke
orai Panpiri mintzatzen

nizaio

je suis

yo soy

je serai

estaré

je pourrai
(peux) être

podré estar

je lui parle

le estoy
hablando

je lui parlerai
(pourrai)

le hablaré
(podré
hablarle)

bihar 10etan, Panpiri
mintzatzen nizaikeo
(mintzatuko nizaio)

bihar 10etan, zuri
mintzatzen nizaikezu
(mintzatuko nizaizu)

lehen

orai - gero
orai Maulen baninz
ahala banu, orai Maulen

ninzate
beharrez, orai Maulen

ninzateke
Panpi botzik lizake,
mintzatzen baninzaio

si j'étais

si fuese

je serais

estaría

je pourrais être podría estar

si je lui parlais

si le hablaría

orai nahi banu, Panpiri
mintzatzen ninzaikeo

je pourrais lui
parler

atzo

le hablaré
(podré
hablarle) a
usted

orai nahi banu, zuri
mintzatzen

ninzaikezu

yo estaba

Maulen ninzaten

j'aurais été

yo estuviera

atzo, beharrez, Maulen

je pouvais
(j'aurais pu)
être

yo podía
(hubiera
podido) estar

je lui parlais

le hablaba

atzo, ahala ukan banu,

ninzateken
atzo, Panpiri mintzatzen

ninzaion
atzo, ikusi banu, Panpiri
mintzatzen

je pouvais
podía (hubiera
(j'aurais pu) lui podido)
parler
hablarle

(mintzatuko ninzaion)

je pourrais
vous parler

(mintzatuko ninzaizu)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

j'étais

ninzaikeon

(mintzatuko ninzaio)
je vous
parlerai
(pourrai)

atzo, Maulen ninzan

le estaría
hablando a
usted

atzo, nahi ukan banu,
zuri mintzatzen

ninzaikezun

je pouvais
(j'aurais pu)
vous

podía (hubiera
podido)

(mintzatuko ninzaizun)

Nor : ni, hi, gu, zu, zuek
Nori :

hiri (k/n), zuri, zueri, hari, haieri
4

IZAn : hura
zinez

ustez

orai - gero
orai Pette Maulen

da

bihar Pette, 10etan,
Maulen date

lehen

orai - gero

il est

él está

il sera

estará

(dake)

orai Pette Maulen baliz
ahala balu, orai Pette
Maulen lizate

s'il était

si fuese

il serait

estaría

(lizake)

bihar, beharrez, Pette,
Maulen dateke
orai Pette Panpiri
mintzatzen -zaio
bihar 10etan, Pette
Panpiri mintzatzen

-zaikeo

il pourra être

podrá estar

il lui parle

le está
hablando

il lui parlera
(pourra)

le hablará
(podrá
hablarle)

(mintzatuko zaio)

bihar 10etan, Pette zuri

-

mintzatzen zaikezu
(mintzatuko zaizu)

il vous parlera
(pourra)

le hablaré
(podré
hablarle) a
usted

orai, beharrez, Pette
Maulen lizateke
Pette botzik lizake,
Panpiri mintzatzen

lizaikeo

zen/zan
atzo, ahala ukan balu,
Pette Maulen

zaten

il pourrait être

podría estar

s'il lui parlait

si le hablaría

il pourrait lui
parler

podría
hablarle

atzo, beharrez, Pette
Maulen

zateken

atzo, Pette Panpiri
mintzatzen zizaion
atzo, ikusi balu, Pette
Panpiri mintzatzen

zizaikeon

(mintzatuko lizaio)

(mintzatuko zizaion)

orai nahi balu, Pette zuri

atzo, nahi ukan balu,
Pette zuri mintzatzen

mintzatzen lizaikezu

il pourrait vous le podría
parler
hablar a usted

(mintzatuko lizaizu)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

il était

él estaba

il aurait été

él estuviera

il pouvait (il
aurait pu) être

él podía
(hubiera
podido) estar

il lui parlait

él le hablaba

il pouvait (il
aurait pu) lui
parler

él podía
(hubiera
podido)
hablarle

(zaken)

balizaio
orai beharrez, Pette
Panpiri mintzatzen

atzo, Pette Maulen

zizaikezun

él podía
il pouvait (il
(hubiera
aurait pu) vous
podido)

(mintzatuko zizaizun)

Nori :

eni, hiri (k/n), guri, zuri, zueri, hari, haieri

5

IZAn : hurak
zinez

ustez

orai - gero
orai hurak Maulen

dira

bihar hurak, 10etan,
Maulen dirate

ils sont

ils seront

orai - gero
están, son

estarán, serán

(dirake)

orai hurak Maulen

balira
ahala balute, orai hurak
Maulen lirate

s'ils étaient

lehen
si fuesen

dirateke
orai hurak Panpiri
mintzatzen -zaitzo
bihar 10etan, hurak
Panpiri mintzatzen

-zaizkeo

ils pourront
être

orai

ils lui parlent

le están
hablando

le hablarán
ils lui parleront
(podrán
(pourront)
hablarle)

(mintzatuko zaitzo)

bihar 10etan, hurak zuri

-

mintzatzen zaizkezu
(mintzatuko zaitzu)

orai, beharrez, hurak
Maulen lirateke
hurak botzik lirake,
Panpiri mintzatzen

balizaitzo
orai nahi balute, hurak
Panpiri mintzatzen

lizaizkeo

ils seraient

estarían

le hablarán
(podrán
hablarle) a
usted

orai nahi balute, hurak
zuri mintzatzen

lizaizkezu
(mintzatuko lizaitzu)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

ils étaient

ellos estaban

atzo, ahala ukan balute,

ils auraient
été

ellos
estuvieran

hurak Maulen

ziraten

ils pouvaient
(ils auraient
pu) être

ellos podían
(hubieran
podido) estar

ils lui parlaient

ellos le
hablaban

ils pouvaient
(ils auraient
pu) lui parler

ellos podían
(hubieran
podido)
hablarle

ils pouvaient
(ils auraient
pu) vous

ellos podían
(hubieran
podido)

(ziraken)
ils pourraient
être

podrían estar

s'ils lui
parlaient

si le hablarían

ils pourraient
lui parler

le estarían
hablando

(mintzatuko lizaitzo)

ils vous
parleront
(pourront)

ziraen

(ziran/ziren)

(lirake)

bihar, beharrez, Maulen

atzo, hurak Maulen

atzo, beharrez, hurak
Maulen

zirateken

atzo, hurak Panpiri
mintzatzen zizaitzon
atzo, ikusi balute, hurak
Panpiri mintzatzen

zizaizkeon
(mintzatuko zizaitzon)

ils pourraient
vous parler

le podrían
hablar a usted

atzo, nahi ukan balute,
hurak zuri mintzatzen

zizaizkezun
(mintzatuko zizaitzun)

Nori : eni, hiri (k/n), guri, zuri, zueri, hari, haieri

6

ein : ni
zinez

ustez

orai - gero
harek nahi du euskaraz
mintza nadin

il veut que je
parle

orai - gero
quiere que
hable yo

(nain/naiken/naiten)

ikasi baidut, orai euskaraz
mintza naike

orai euskaraz mintza

banendi

si je parlais

lehen
si hablara yo

(baneinke/baneinte)
je peux parler puedo hablar

(naite)

nahi banu, orai euskaraz
mintza neinke

euskaraz mintza niteken

il veut que je
puisse parler

quiere que
pueda hablar
yo

(naiteken)

ikasi banu, orai euskaraz
mintza ninteke

je parlerais

yo hablaría

mintza naikezun
bihar Panpiri euskaraz
mintza naikeo
nahi du Panpiri euskaraz
mintza naikeon

il veut que je
vous parle (je
puisse)

quiere que le
hable yo (le
pudiera)

demain je lui
parlerai (je
pourrai)

mañana le
hablaré
(podré)

il veut que je
lui parle (que
je puisse)

quiere que le
hable (pueda
hablarle)

nahi banu, zuri euskaraz
mintza neinkezu
Panpi hemen baliz,
euskaraz mintza

neinkeo
Panpik nahi luke
euskaraz mintza

neinkeon

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

nahi zuen, euskaraz
mintza neinken

il voulait que je quería él que
parlasse
yo hablase

(neinten)
je pourrais
parler

yo podría
hablar

(neinteke)

nahi du zuri euskaraz

mintza nendin

il voulait que je quería él que
parlasse
yo hablase

(neinken/neinten)

(neinte)

harek nahi du bihar

nahi zuen euskaraz

atzo, euskaraz mintza

ninteken

je pouvais
(aurais pu)
parler

yo podía
(hubiera
podido) hablar

je pouvais
(aurais pu)
vous parler

yo podía
(hubiera
podido)
hablarle

je pouvais
(aurais pu) lui
parler

yo podía
(hubiera
podido)
hablarle

que je lui
parlasse (je
pusse lui
parler)

que pusiera
(hubiera
podido)
hablarle

(neinteken)
je vous
parlerais
(pourrais)

je lui parlerais
(je pourrais)

que je lui
parle (que je
puisse)

yo le hablaría
(podría hablar)

yo le hablaría

que le hablase

atzo, zuri euskaraz
mintza neinkezun
atzo, Panpiri euskaraz
mintza neinkeon
nahi zuen Panpiri
euskaraz mintza

neinkeon

Nor : ni, hi, gu, zu, zuek
Nori : hiri (k/n), zuri, zueri, hari, haieri

7

ein : hura
zinez
orai - gero
nahi dut Pette euskaraz
mintza

d ad in

qu'il parle

ustez
que hable él

(dain/daiken/daiten)

ikasi baidu, orai Pette
euskaraz mintza daike

mintza ledin

qu'il parle

lehen
que hable él

(leiken/leiten)
il peut parler

puede hablar

(daite)

nahi balu, Pette euskaraz
mintza leike

diteken

qu'il puisse
parler

que pueda él
hablar

il parlerait

él hablaría

liteke

il pourrait
parler

él podría
hablar

(leiteke)

(daiteken)

nahi dut Pette zuri
euskaraz mintza

daikezun
bihar Pette Panpiri
euskaraz mintza

daikeo
nahi dut Pette eni
euskaraz mintza

qu'il vous parle que él le hable
(il puisse)
(le pueda)

demain il lui
parlera (il
pourra)

mañana le
hablaré
(podré)

qu'il me parle
(qu'il puisse)

que me hable
(pueda
hablarme)

mintza zedin

qu'il parlât

que hablase

nahi ukan bazuen
euskaraz mintza

zeiken

il aurait parlé

hubiera
hablado

il pouvait
(aurait pu)
parler

él podía
(hubiera
podido) hablar

il pouvait
(aurait pu)
vous parler

él podía
(hubiera
podido)
hablarle

il pouvait
(aurait pu) lui
parler

él podía
(hubiera
podido)
hablarle

qu'il me parlât
(qu'il pusse)

que me
hablase (que
pudiese)

(zeiten)

beharrez, Pette euskaraz
mintza

nahi nuen euskaraz
(zeiken/zeiten)

(leite)

nahi dut Pette bihar
euskaraz mintza

daikedan

orai - gero
nahi nuke Pette euskaraz

nahi balu, Pette zuri
euskaraz mintza

leikezu
hemen baliz, Pette
Panpiri euskaraz mintza

leikeo
nahi nuke Pette eni
euskaraz mintza

leikedan

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

atzo, beharrez, Pette
euskaraz mintza

ziteken
(zeiteken)

il vous
parlerait
(pourrait)

él le hablaría
(podría hablar)

il lui parlerait (il
él le hablaría
pourrait)

qu'il me parle
(qu'il puisse)

Nori :

que me hable
(que pueda)

atzo Pette zuri euskaraz
mintza

zeikezun

atzo Pette Panpiri
euskaraz mintza

zeikeon
nahi nuen Pette eni
euskaraz mintza

zeikedan

eni, hiri (k/n), guri, zuri, zueri, hari, haieri

8

ein : hurak
zinez

ustez

orai - gero
nahi dut hurak euskaraz
mintza

qu'ils parlent

ditezen

orai - gero
que hablen
ellos

(daikezen/daitezen)

hurak bihar euskaraz
mintza

ditezke

euskaraz mintza litezen

qu'ils parlent

que hablen
ellos

qu'ils puissent que puedan
parler
ellos hablar

nahi balute, hurak
euskaraz mintza

litezke

ils pourraient
parler

ellos podrían
hablar

(leitezke)

nahi dut hurak zuri
euskaraz mintza

daizkezun
bihar hurak Panpiri
euskaraz mintza

daizkeo

nahi dut hurak eni euskaraz

daizkedan

qu'ils vous
parlent (ils
puissent)

que ellos le
hablen (le
pudieran)

demain ils lui
parleront (ils
pourront)

mañana le
hablarán
(podrán)

qu'ils me
parlent (qu'ils
puissent)

que me
hablen (que
puedan)

nahi balute, hurak zuri
euskaraz mintza

leizkezu
Panpi hemen baliz, hurak
euskaraz mintza

leizkeo
nahi nuke hurak eni
euskaraz mintza

leizkedan

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

mintza

zitezen

parlassent

que hablasen

(zeikezen/zeitezen)

(leikezen/leitezen)

(daitezke)

mintza

nahi nuke hurak

lehen
nahi nuen hurak euskaraz qu'ils

atzo hurak euskaraz
mintza

zitezken

ils pouvaient
(auraient pu)
parler

ellos podían
(hubieran
podido) hablar

ils pouvaient
(auraient pu)
vous parler

ellos podían
(hubieran
podido)
hablarle

ils pouvaient
(auraient pu)
lui parler

ellos podían
(hubieran
podido)
hablarle

qu'ils me
parlassent
(qu'ils
pussent)

que me
hablasen (que
pudiesen)

(zeitezken)
ils vous
parleraient
(pourraient)

ellos le
hablarían
(podrían
hablar)

ils lui
ellos le
parleraient (ils
hablarían
pourraient)

qu'ils me
parlent (qu'ils
puissent)

Nori :

que me
hablen (que
puedan)

atzo hurak zuri euskaraz
mintza

zeizkezun

atzo hurak Panpiri
euskaraz mintza

zeizkeon
nahi nuen hurak eni
euskaraz mintza

zeizkedan

eni, hiri (k/n), guri, zuri, zueri, hari, haieri

9

eUn
zinez

ustez

orai - gero

nor 1°2°

orai zuk ni ikusten

nauzu
bihar zuk ni ikusten

naukezu
(ikusiko nauzu)

orai zuk hartza aitzinean

dauzu
bihar zuk ibiltzeko ahala
nor / zer 3°

daukezu

orai - gero

vous me
voyez

me ve usted

vous me
verrez
(pourrez me
voir)

me verá
usted (podrá
verme)

vous avez

tiene usted

vous aurez
la capacité

tendrá usted
la capacidad

botzik zinake, zuk ni
ikusten banenduzu
orai hemen bazina, zuk ni
ikusten nendukezu
(ikusiko ninduzu)

orai hi botzik hinzake, nik
osagarria baneu
orai hartza ikustez, nik
lotsa handi bat neuke

lehen
si vous me
voyiez

si me viera
usted

vous me
me vería
verriez
(podría
(pourriez me
verme)
voir)

si j’avais

j’aurais

si tendría

atzo, zuk ni Maulen
ikusten nenduzun
atzo, jin bazina, zuk ni
ikusten nendukezun

ayer me veía
usted

hier vous
m'auriez vu
(auriez pu)

ayer usted me
hubiera podido
ver

moi avant,
j’avais

yo antes, tenía

j’aurais eu
(aurais pu
avoir)

hubiera tenido

(ikusiko ninduzun)

nik lehen, bilo luzea

neuen
atzo, hartza ikusi banu,
nik lotsa handi bat

tendría

hier vous me
voyiez

neuken

(ukanen duzu)

orai guk zuri euro baten
zorra dauzugu

ez zinake botzik, nik zuri
nous vous
devons

nosotros le
debemos

zorra baneuzu

(deizugu)

(baneizu)

bihar guk zuri bi euroen

zuk pagatzen bazinu, nik
zuri euro baten zorra

zorra daukezugu
(deikezugu)

nous vous
devrons

le
deberemos

neukezu

atzo, nik zuri euro baten
si j’avais
envers vous

si le debiera
a usted

j’avais envers yo le tenía una
vous une dette deuda

(neizun)

atzo, zuk pagatzez euro
j’aurais
envers vous
une dette

le deberia

(neikezu)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

zorra neuzun

baten zorra neukezun

j’aurais eu
envers vous
(aurais pu
avoir)

le hubiera
tenido

(neikezun)

Nork :
Nori :

nik, hik (k/n), guk, zuk, zuek, harek, haiek
eni, hiri (k/n), guri, zuri, zueri, hari, haieri

nor 1°2° :

ni, hi, gu, zu, zuek

nor/zer 3° :

hura, hurak

10

EZAn
zinez

ustez

orai - gero

nor 1°2°

nahi dut zuk deit

nezazun (nazazun)
telefona horrekin, zuk
deit nezakezu
(nazakezu)

nor / zer 3°

nahi du ogia nik ekar

je veux que
vous
m'appeliez

quiero que
usted me
llame

usted me
vous pouvez
puede
(pourrez)
(podrá)
m'appeler
llamar

dezadan

que je porte

que lleve yo

aski sos baduzu, zuk

..vous
pouvez
(pourrez)

usted puede
(podrá) …

que vous
nous
apportiez

que usted
nos lleve

nous
pouvons
(pourrons)
vous

podemos
llevarle

ogia ekar dezakezu
nahi dut ogia zuk guri
ekar deizaguzun
merkatura bagoaz, ogia
guk zuri ekar

deizakezugu

lehen

orai - gero
10etan zuk deit

banenzazu
orai telefona bat bazinu,
zuk deit nenzakezu
botzik hinzake, ogia nik
ekar baneza
aski sos banu, ogia nik
eros nezake
botzik zinake, ogia nik
zuri ekar baneizazu
merkazale joan banendi,
ogia nik zuri ekar

neizakezu

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

si vous
m'appeliez

si usted me
llamase

vous pourriez
m'appeler

uted podría
llamarme

si j'apportais

si yo traería

je pourrais
acheter

yo podría
comprar

si je vous
apportais

si yo le
llevaba a
usted

je pourrais
vous apporter

yo podría
llevarle

Nork :
Nori :

nahi nuen zuk deit

nenzazun
telefona berri horrekin,
atzo zuk deit

nenzakezun
nahi zuen ogia nik ekar

que vous
m'appelassiez

que usted me
llamara

vous pouviez
(auriez pu)
m'appeler

usted podía
(hubiera
podido)
llamarme

nezan

que j'apportasse que yo llevara

aski sos ukan banu, ogia

je pouvais
(j'aurais pu)
acheter

yo podía
(hubiera
podido)
comprar

que je vous
apportasse

que yo le
llevara

je pouvais
(j'aurais pu)
vous apporter

podía (hubiera
podido) yo
llevarle

nik eros nezaken
nahi zenuen nik zuri ogia
ekar neizazun
aski sos ukan banu, nik
zuri ogia ekar

neizakezun

nik, hik (k/n), guk, zuk, zuek, harek, haiek
eni, hiri (k/n), guri, zuri, zueri, hari, haieri

nor 1°2° :

ni, hi, gu, zu, zuek

nor/zer 3° :

hura, hurak

11

LAU ADITZ LAGUNTZAILEAK
aa

NOR
n
h
g
z
z
d
d

a

iza

te

ke

ba

a

iza

te

ke

"

a

iza (ira)

te

ke

"

a

iza (ira)

te

ke

"

a

iza (ira)

te

ke

te

ke

"

te

ke

"

-

a

(ira)

NORK

ustez

e

"

n
h
g
z
z
l/z
l/z

inza

te

ke

n

n

a

inza

te

ke

n

h

a

inza (inra)

te

ke

n

g

a

(e)

i

tz

inza (inra)

te

ke

n

z

a

(e)

i

inza (inra)

te

ke

n

z

a

(e)

i

te

ke

n

d

a

te

ke

n

d

a

a/e iza/-

-

(ira)

ustez

zinez (nor/zer 1°2°3°)

e

(e)

i

u

ke

u

ke

u

ke

tz

u

ke

tz

u

ke

u

ke

u

ke

tz

e

t
k-n
gu
zu
zue
e

nor 1° 2°

zinez

ba

n

e/i nd

"

h

e/i nd

"

g

e/i

n

tz

"

z

e/i

n

"

z

e/i

n

"
"

i
z
a

"
"

n
h
g
z
z
d
d

i

ke

iza

i

ke

zu

"

a

iza

i

ke

gu

"

a

iza

i

ke

zue

"

a

iza

i

ke

k-n

"

i

za

i

ke

o

"

za

i

ke

t

"

i

t

t

z
z

"

a

i

te

ke

n

"

a

i

te

ke

n

"

a

i

te

ke

n

"

a

i

te

ke

n

"

a

i

te

ke

en

"

a

i

te

ke

n

"

a

i

te

ke

en

"

t

t

z
z

a

i

ke

nori
zue

n

"

a

i

ke

zu

n

"

a

i

ke

e

n

"

a

i

ke

k/a-na

n

"

a

i

ke

t/da

n

"

a

i

ke

gu

n

"

a

i

ke

o

n

"

t

t

z
z

n
h
g
z
z
l/z
l/z

inza

i

ke

n

d

a/e

u/i

tz

ke

nori
gu

inza

i

ke

k/a-na

n

d

a/e

u/i

tz

ke

k/a-na

inza

i

ke

gu

n

d

a/e

u/i

tz

ke

t/da

inza

i

ke

o

n

d

a/e

u/i

tz

ke

e

inza

i

ke

zue

n

d

a/e

u/i

tz

ke

o

iza

i

ke

t/da

n

d

a/e

u/i

tz

ke

zue

iza

i

ke

e

n

d

a/e

u/i

tz

ke

zu

t

t

z
z

n
h
g
z
z
l/z/b
l/z/b

e

in

te

ke

n

n

a

za

ke

e

in

te

ke

n

h

a

za

ke

e

in

te

ke

n

g

a

e/i

tz

za

ke

e

in

te

ke

n

z

a

e/i

tz

za

ke

e

in

te

ke

en

z

a

e/i

tz

za

ke

e

i

te

ke

n

e

i

te

ke

n
h
g
z
z
l/z/b
l/z/b

e

in

e

in

e
e
e

in

e

i

e

i

t

t

z
z

en

ke

nori
gu

n

ke

o

n

in

ke

k/a-na

n

in

ke

t/da

n

ke

zue

ke
ke

t

t

z
z

e
z
a

e

d

e

i

tz

za

ke

nori
e

d

e

i

tz

za

ke

k/a-na

d

e

i

tz

za

ke

o

d

e

i

tz

za

ke

t/da

n

d

e

i

tz

za

ke

zu

zu

n

d

e

i

tz

za

ke

gu

e

n

d

e

i

tz

za

ke

zue

n

nor / zer 3°

iza

a

nori
zu

t
k-n
gu
zu
zue
e

"
"

"

n
h
gu
zu
zu
l/z
l/z

"
"
"
"
"
"

ke

u

ke

u

ke

tz

u

ke

tz

u

ke

u

n

u

n

n e/i

tz

u

n

n e/i

tz

u

e/i

tz

u

e/i

tz

u

e
e

e

u/i

tz

ke

e

u/i

tz

ke

zue

n

n

e

u/i

tz

ke

e

n

n

e

u/i

tz

ke

k/a-na

n

e

u/i

tz

ke

o

e

u/i

tz

ke

zu

e

u/i

tz

ke

gu

za

ke

n

za

ke

"

g

e

n

tz

za

ke

"

z

e

n

tz

za

ke

"

z

e

n

tz

za

ke

t/da
k/a-na
gu
zu
zue
e

n

"

n

"

e

n
n

n
n

"
"
"

n

nori
t/da

n

n

n
n

e

"

n

tz

e

"

n

tz

h

n

n

e/i

n

n

n

n e/i

"

n
h
gu
zu
zu
l/z/b
l/z/b

n

n

"

n

n

u

n
n

n

tz

n
n

e

t/da
k/a-na
gu
zu
zue
e

e/i

t/da
k/a-na
gu
zu
zue
e

nor 1° 2°

a

nori
e

nor / zer 3°

n
h
g
z
z
n
h
g
z
z
d
e
d

n

u
n

n

i

e

"

n
h
gu
zu
zu
l/z
l/z

u

e

i tz za

nori
ke k/a-na

e

i tz za

ke

n

e

i tz za

n

e

i tz za

n

e

n

n

e

n
n

e

n

t/da
k/a-na
gu
zu
zue
e

n
n
n
n
n
n
n
n

o

n

ke

zu

n

ke

zue

i tz za

ke

gu

e

i

za

ke

e

e

i tz za

ke

t/da

tz

n

e

n
n

e

n

12

IROn
Egituraz :

Erran-nahiaz :
“ EZAke / EGIke ” (ustezko oraia)

eUn (ustezko oraia)

nor/zer 3°

nork
n
h
gi
zi
zi
l
l

t
t
t

u
u
u
u
u

nor-zer

n
n
n

i
i
i
i
i
i
i

t
t
t
t
t
t
t

iron
nor
n
h
g
z
z

ind
ind
in
in
in

nork
u
u
u
u
u
u
u

te
te

n
h
gi
zi
zi
l
l

t
t
t

ezan
iro
iro
iro
iro
iro

nork
t
k/n
gu
zu
e zue
te

nor 1°2°

ind
ind
in
in
in

A
nork
t
k/n
gu
zu
e zue
te

nor-zer

n
n
n

i
i
i
i
i
i
i

nor 1°2°

t
t
t
t
t
t
t

nor
n
h
g
z
z

en
en
en
en
en

nork
iro
iro
iro
iro
iro
iro
iro

te
te

nor/zer 3°

nor 1°2°

eun
nor
n
h
g
z
z

n
h
ge
ze
ze
l
l

iron
za ke
za ke
za ke
za ke
za ke

t
t
t

nork
t
k/n
gu
zu
e zue
te

nor-zer
e
e
n e
n e
n e
e
e

t
t
t
t
t
t
t

nor
n
h
g
z
z

ind
ind
in
in
in

nork
za ke
za ke
za ke
za ke
za ke
za ke
za ke

te
te

n
h
gi
zi
zi
l
l

t
t
t

iro
iro
iro
iro
iro e

nork
t
k/n
gu
zu
zue
te

nor-zer

n
n
n

i
i
i
i
i
i
i

t
t
t
t
t
t
t

iro
iro
iro
iro
iro
iro
iro

te
te

nor / zer 3°

nahi balu harek ni deit nenzake / nindiro

nahi banu ogia nik ekar nezake / niro (ogiak : netzake / nitiro)

nahi banu nik hi deit henzaket / hindirot

nahi bahu ogia hik ekar hezake / hiro (ogiak : hetzake / hitiro)

nahi balu harek gu deit gentzake / gintiro

nahi baginu ogia guk ekar genezake / giniro (ogiak : genetzake / ginitiro)

nahi banu nik zu deit zentzaket / zintirot

nahi bazinu ogia zuk ekar zenezake / ziniro (ogiak : zenetzake / zinitiro)

nahi baginu guk zuek deit zentzakeegu / zintiroegu

nahi bazinue ogia zuek ekar zenezakete / ziniroe (ogiak : zenetzakete / zinitiroe)

nahi balu harek zu deit zentzake / zintiro

nahi balu ogia harek ekar lezake / liro (ogiak : letzake / litiro)

nahi balute haiek zu deit zentzakete / zintiroe

nahi balute ogia haiek ekar lezakete / liroe (ogiak : letzakete / litiroe)

13

a

NOR

Trinko zonbait

NORK

a

nor / zer : eragile

zinez
zinez

ustez

aditza

agi

engi

egin

ai

endi

edin

akar

ekar

ekarri

aki

enki

ekin

aki

eki

jakin

n
h
g
z
z

akus

ekus

ikusi

d a go

ama
antzu
arakuts

ema
entzu
erakuts

eman
entzun
erakutsi

d a go z

ari

eri

jarin

aroa

eroa

eroan

arrai

inderrai

jarraiki

atxe

entxe

etxeki

n
h
g
z
z

atza

entza

etzan

d a tor

au
auk
autso

eu
euk
eutso

edun
euki
eutsi

d a tor z

azagu

indezagu

ezagutu

erautso erauntso

erauntsi

ustez

a go
a go
a go z
a go z
a go z

ba/ai

te

a tor
a tor
a tor z
a tor z
a tor z

nor / zer : jasaile

ba/ai

te

n
h
g
z
z

zinez

ustez

(nor / zer 1°2°3°)

(nor / zer 3°)

aditza

en go

en

en go

en

h a rabil

en go z

en

g a rabil

en go z

en

z a rabil

n

z a rabil

l/z/b e go

en

d a rabil

l/z/b e go tz

en

d a rabil

n
h
g
z
z

en go z

te

egon

t
k-n
gu
zu
zue

n a rabil

tz a
tz a

tz a/e

n

tz a/e

n

tz a/e

n

tz a/e

n

tz a

-

l/z/b

e rabil

tz a/e

te

l/z/b

e rabil

tz a

t
k-n
gu
zu
zue

e rama
n
e rama
h
ge n e rama
ze n e rama
ze n e rama

en tor

en

en tor

en

h a rama

en tor z

en

g a rama

en tor z

en

z a rama

n

z a rama tz a

l/z/b e tor

en

d a rama

-

l/z/b

e rama tz a

l/z/b e tor z

en

d a rama tz a

te

l/z/b

e rama tz a

te

n

te

n

tz a

n

tz a

n

tz a

n

tz a

n

tz a

te

eraman

n
n

te

n

eriz

eritzi

eros

eros

erosi

igor

igor

igorri

d a bil

l/z/b e bil

en

d au

ka

-

l/z/b

eu

z

ka

n

ihardets
ihardu
iharduki

ihardets
ihardu
iharduki

ihardetsi
ihardun
iharduki

d a bil za

l/z/b e bil z

en

d au

z ka

te

l/z/b

eu

z

ka te

n

z

ki

en

jakin

io

erra

esan/erran

z

ki

en

(iakin)

irakats

irakats

irakatsi

z

ki

en

irau

irau

iraun

z

ki

en

irudi

irudi

z

ki te

n

oa
utz

a bil za
a bil za

ba/ai

a bil za te

oa

irudi

n
h
g
z
z

indoa

ioan

d

utz

utzi

d

en

n au

ka

en bil

en

h au

ka

en bil z

en

g au

ka

en bil z

en

z au

ka

en bil za te

n

z au

z ka

ebili

ba/ai

eu
n
eu
h
ge n e u
ze n e u
ze n e u

n

eriz

a bil

en bil

t
k-n
gu
zu
zue

ba/ai

te

erabil

n
h
g
z
z

a bil

n
h
g
z
z

en tor z

etorri

n a rama

ba/ai

e rabil
n
e rabil
h
ge n e rabil
ze n e rabil
ze n e rabil

aditza

ka

n

euki

z

ka

n

(eduki)

z

ka

n

(ukan)

z

ka

n

z

ka te

n

n
h
g
z
z

ind oa

n

joan

d

a

z

ki

ind oa

n

(ioan)

d

a

z

ki

ind oa z

en

d

a

z

ki

ind oa z

en

d

a

z

ki

n

d

a

z

ki

t
k-n
gu
zu
zue

oa

l/z/b

i oa

n

d

a

z

ki

-

l/z/b

e

z

ki

en

oa z

l/z/b

i oa z

en

d

a

z

ki

te

l/z/b

e

z

ki te

n

oa
oa z
oa z
oa z

ba/ai

te

ind oa z

te

ba/ai

e
n
e
h
ge n e
ze n e
ze n e

z

14

Zinez

Ustez
NOR 1°2° ( ni, hi, gu, zu, zue )
OIN ezaugarriak

oinean "

a" sartzen da

oinean "

(euskalki gehienetan)

n" sartzen da

(euskalki guzietan)

[ iragana, ustezkoan sartzen da (omen !) : baninz → ninzan ]
naiz; naiteke; zaitezen...(Nor)

baninz; hinteke; zinzaion...(Nor)

nauzu; zaitut; nazak...(Nork)

bagintuk; henzakegu; nenzakezu...(Nork)

NOR / ZER 3° ( hura, hurak )
PERSONA ezaugarriak
(oineko "

a" ez beharrezko)

d / - (± tz)
ditezke = daitezke; -zaio, -zaitzo...(Nor)
dugu

= daugu ;

deitzut = dautzut...(Nork)

(oineko "

n" beharrik ez)

l/z/b (nor) // -/tz (nork)
baliz ; ziten ; bedi....(Nor)
balu- ; baleitzo ; ginuke ; neitzon ; beza....(Nork)
15

ELAIDE (alokutibo) : erranaldi zonbait
NOR

a

nizikeo k-n-zu

oto bat banu, ni Maulen

ninzate

ninduke k-n-zu

e

menturaz bihar, ni hari
mintzo

ninzaikeo

ninzikeo k-n-zu

U
ustez

ninduke a-na-zu n

lehen

ninzio a-na-zu n

neinkeon

ninkeo a-na-zu n

neinkeon

ninkeo a-na-zu n

nikeo k-n-zu

naikeon

nikeo a-na-zu n

ninkeo k-n-zu
ninkeo a-na-zu n

E
Z
A
n

orai / gero

ninteke a-na-zu n

naikeo

orai

neinteken

niteke k-n-zu

lehen

atzo ni mintza
atzo ni hari mintza
nahi zuen ni hari mintza

naiteke

zinez

ninzikeo a-na-zu n

ninteke k-n-zu

lehen

n

nindu a-na-zu n

orai / gero

ninzan
atzo 10etako hor
jakin banu, ni atzo Maulen ninzaten
ninzaion
atzo ni hari mintzo
atzo egun osoa hari
ninzaikeon
mintzo

orai / gero

nizio k-n-zu

orai / gero

nizaio

zinez

nuke k-n-zu

orai nahi banu, ni mintza neinteke
nahi balu, ni hari mintza neinkeo
neinkeon
nahi luke ni hari mintza

ustez

n

nizate
nizaikeo

orokor

nu k-n-zu

orai ni euskaraz mintza
nahi badu ni hari mintza
nahi du ni hari mintza

e

i

niz

orai

zinez

lehen

ustez

n

orai ni gose
bihar 12etan, gose
orai ni hari mintzo
bihar 10etan ni hari
mintzo

elaide

ustez

orai / gero

i
Z
A

orai / gero

zinez

orokor

NORK
orai harek ni ikusten
bihar 10etan, harek ni deiturik
orai harek artza ikusten
bihar harek ibilteko ahala
orai euro bat harek hari zor
bihar euro bat harek hari zor

nau
nauke
du

ni k-n-zu
nike k-n-zu
di k-n-zu

duke

dike k-n-zu

deio

dio k-n-zu

deikeo

hemen baliz, harek ni eskerturik ninduke
menturaz nik poz handi bat nuke
harek pagatzez, nik hari betiko zorra neikeo
atzo harek ni ikusi
jakin balu, harek ni eskerturik
atzo nik artza ikusi
artza ikustez, lotsa handi bat
atzo euro bat nik hari zor
harek pagatu balu, nik hari zor

elaide

ninduen
ninduken
nuen

dikeo k-n-zu
nindike k-n-zu
nike k-n-zu
nikeo k-n-zu
nindi a-na-zu n
nindike a-na-zu n
ni a-na-zu n

nuken

nike a-na-zu n

neion

nio a-na-zu n

neikeon

nikeo a-na-zu n

nizake k-n-zu
bihar harek ni deit ne(a)zake
dizake k-n-zu
orai ogia harek eros dezake
bihar ogia harek guri ekar deizakegu dizakegu k-n-zu

nahi balu, harek ni deit nenzake
sosa balu, harek ogia eros lezake
menturaz, ogia harek hari ekar leizakeo
atzo harek ni deit nenzaken
sosa bazuen, ogia berak eros zezaken
atzo ogia harek hari ekar zeizakeon

ninzake k-n-zu
lizake k-n-zu
lizakeo k-n-zu
ninzake a-na-zu n
zizake a-na-zu n
zizakeo a-na-zu n

Erranaldiak zure gisara molda detzakezu : ni, gu, hura, hurak // nik, guk, harek, haiek
16

ELAIDE (alokutibo) : taula

I
Z

U

n

t

i

ke

g

iz i

ke

da

-

z i tz ke o/e

ba

n

inz i

ke

da

g

inz i

ke

o/e

l/z

iz i tz ke gu

i (te)

ke

da

g

i (te)

ke

gu

d

i (te) z ke o/e

o/e
d

n

n

in (te)

ke

da

n

g

in (te)

ke

gu

n

l/z/b

i (te) z ke o/e

gu

ba

-/e

i

tz ke

n

da
gu

t
gu

ke

i

ke

k/a–na–zu

in

t

t

i

ke

gi n i

t

i

ke

i

t

i

ke

l/z

n i

n

g i

n

E
Z

t

za

ke

ba

-/e

za

ke

anitz

da
d i

t

n

n

i z ke da

gi n

i z ke gu

l/z

i z ke o/e

za

ke

gu
o/e

n

in

g

in

nork
t/da n
gu n

-/e n

n
n

-/e n

za

ke

ba

t

za

ke

anitz
t

za

ke

da

gi n i

t

za

ke

gu

t

za

ke

o/e

l/z/b

n

-/e n

i

-/e

n
n

nori

i

n

n

nork

ba

nori

A
n

-/e

n

n

nori

nor
n

-/e

n

anitz
i

n

nori
k/a–na–zu

n

n
n

g

i

k/a–na–zu

gu

k/a–na–zu

ke

k/a–na–zu

iz i

t

nori

k/a–na–zu

n

nori

i

d i

nori
k-n-zu

nori

-/e

nork

n

n

e

ke

in d

ba

anitz

e

A

i

n

nork

k/a–na–zu

n

t

nori

k/a–na–zu

ke

g i

nor 1°

l/z i t u

n

ke

nor / zer 3°

ke

i

nor

nor 1°

ke

g in t u

n

nork

nor / zer 3°

d itu

ba

n

nori

k/a–na–zu

ke

ke

nor

k/a–na–zu

n in d u

ke

g itu

nori

ustez

k/a–na–zu

u

nor

k-n-zu

n

nori

zinez

k/a–na–zu

nor

ustez
k/a–na–zu

zinez

NORK

a

k/a–na–zu

NOR

n
n

-/e n

17

TE - KE : gaitasun, gero, helburu

NOR
zinez
ke→te

i
Z
a
n

keke
→teke

gaitasuna
orai
gaitasuna
gero

("nori")
ke

ahala orai +
gero

NORK
zinez

ustez
ahala (ukan) banu, etxen

bihar etxen

nizake/nizate ninzake/ninzate (ninzaten)

(izanen niz)

(izanen ninzan)

bihar etxen nizateke

ahala (ukan) banu, etxen
ninzateke (ninzateken)

(izaten ahalko niz)

(izaten ahalko ninzan)

bihar euskaraz mintzatzen

nahi (ukan) banu, euskaraz
mintzatzen ninzaikezu

nizaikezu

bihar ogia erosteko ahala

e

U
n
ke

(ninzaikezun)

(...mintzatuko nizaizu)

e

i
n

ke→te

helburu

keke
→teke

helburu +
gaitasun

ke

helburu +
gaitasun

("nori")

nahi du euskaraz mintza

gaiken/gaiten

nahi du euskaraz mintza

gaiteken
nahi du euskaraz mintza

naikeon

nahi luke (zuen) euskaraz
mintza geinken/geinten
nahi luke (zuen) euskaraz
mintza geinteken
nahi luke (zuen) euskaraz
mintza neinkeon

e
Z
A
n

g
a
i
t
a
s
u
n
a

duket

ustez
ahala (ukan) banu, deitzen

hinduket (hindukedan)

(ukanen dut )

(deituko hindut )

bihar ogia ekartzen

ahala banu ogia ekartzen

daukezut/deikezut

naukezu/neikezu

(ekarriko dauzut/deizut)

(ekarriko neuzu/neizu)

orai dirua baidut, ogia eros

dirua (ukan) banu, ogia eros

dezaket

nezake (nezaken)

bihar nik zuri ogia ekar

deizakezut
(ekartzen ahalko dauzut/deizut)

ahala banu ogia ekar neizakezu
(ekartzen ahalko neuzu/neizu)

→ NOR-NORI eta NORK, beti “ke” : bihar ni zuri mintzo nizaikezu, nik ogia eros dezaket...
→ “te” sartu da NOR soilarekin baizik, “ke” bikoitzaren ordez : “keke” → “teke” (ahala gero)

keke → teke
zinez
ahala orai

ustez

ahala gero

ahala orai

ahala gero

izan

nizake
nizate
nizakeke
ninzake

nizateke
ninzate
ninzakeke

ninzateke

ein

naike
naite
naikeke
neinke

naiteke
neinte
neinkeke

neinteke
18

Ke : gaitasun, gero, helburu
[ Bizkaieraz -KI- era ezaugarria erabili ohi da gaur, baina lehenago -KE- izan zan. Horrela Mogelek eta beste idazle zaharrak.

“Ahalera” ezaugarria, berez, -KE- da. Hala agertzen da literatura zaharrean.
Adibidez, Mogelengan: Neuskeo, Leuskeo, etab...
Baina, gaur -Ki- bihurtu da : Neuskio, Leuskio, etab.” (J.M.Irazola) ]

Orai, gaitasuna adierazteko, usu “ahal” hitza erabilik da, “ke” delarik berezia hortarako.
NOR : “euskaraz mintza naike” → “euskaraz mintzatzen ahal niz” // NORK : “egin dezaket” → “egiten ahal dut”

NOR

NORK

zinez

ustez

iZan

bihar etxen nizake

ahala (ukan) banu, orai
etxen ninzake (ninzaken)

eUn

ein

nahi du euskaraz mintza

nahi luke (zuen) euskaraz
mintza neinken

ezan

naiken

zinez
bihar ogia erosteko ahala

ustez
ahala (ukan) banu, deitzen

duket (...ukanen dut)

hinduket (hindukedan) (...deituko

orai dirua baidut, ogia
eros dezaket

dirua (ukan) banu, ogia eros

hindut / hindudan)

nezake (nezaken)

ke → ki / ko
→ bihar mintzatzen nizai-ke-o (izan) → ( Erdial. : niza-ki-o ) [ nizaike → nizaki : ahoskeratik idazkerara lerratze ]
→ bihar mintzatu-ko nizai-o ( "ko" : aditzari loturik, gero eta erabiliago )
→ nahi du euskaraz mintza nai-ke-o-n (edin) → ( Erdial : na-ki-o-n ) [ naike → naki : ahoskeratik idazkerara lerratze ]
→ nahi nuke zuek haieri euskaraz mintza zein-z-ke-e-n ( ahoska : zéinzkien : ee→ie )
( Erdial : zen-ki-zki-e-ke-te-n : metatze zerbait dirudi ! ... )

19

ANITZA
NORK

Eragile

e / te

NORI

Harzaile

e

du → due / dute ; duzu → duzue / duzute; dezan → dezaen (ahoska : dezén) / dezaten
" "→" "te" → anitza bikoizturik dirudi : tz + e = te. (Eki. + Mend. : due)
zaio → zaie ; deio → deie
zira → zuek zirae (zirade) ; zu zitugu → zuek zituegu; zu zetzadan [ nahi duzu nik zu deit zetzadan ] → zuek
zetzaedan [ nahi duzue nik zuek deit zetzaedan (ahoska : zetzédan : ae → e) ]
atzo zu hari ...zinzaion → atzo zuek hari ...zinzaitzon; bihar zu hari ...zizaikeo → bihar zuek hari ...zizaizkeo
zu

2° (zuek)

e / tz

" "→" “t” janik konsonante aitzinean, beste hitzetan bezala :
hatza → hazka ; utzi → uzten ; hutsa → husten...

N
O
R

zaitzo → zaizkeo ; deitzegu → deizkeegu (ahoska : “deizkiegu” : ee → ie)
" "→" “t” janik konsonante aitzinean, beste hitzetan bezala :
hitz → hizki ; idatzi → idazten ; sinetsi → sineskor...

/

Z
E
R

3° (hurak)

tz

deutsoz (Mend. : anitza bikoizturik : tz (ts) ... z ) ( Eki. : deitzo )
" "→" “t” janik hitz urrentzean, konsonante aitzinean bezala
deutz → deuz → duz → dutzak... ( tutzak

/ tutzan / tutzu : anitza bikoizturik )

ditzu → ditu ; ditzik → ditik ( ahoskera : ingleseko “th”-aren iduriko ); detzzake → detzake :
" "→" "z" janik "u, i, z" aitzinean (zonbait aldi, anitza bikoizturik : dituzte, detzazke)

“zki” <=> tz (anitza) + ke
Ekial.

- orai hura hari mintzatzen zaio → orai hurak hari mintzatzen zaitzo
- bihar hura hari mintzatzen zaikeo → bihar hurak hari mintzatzen zaizkeo
(mintzatuko zaio)

Erdial.

(mintzatuko zaitzo)

- orai hura hari mintzatzen zaio → orai haiek hari mintzatzen zaizkio
- bihar hura hari mintzatuko zaio → bihar haiek hari mintzatuko zaizkio
“ke” oinarrizkoa, ahoskeratik idazkerara, “ki”ra, lerratu da : "zaizkeo" → "zaizkio"
“zki” anitzaren erakusletzat harturik, gaitasuna adierazteko, "ke" gehitu da : zaizkioke
Ekialdean eta Mendebaldean, “zki” anitzan ez da sartu : “aitak amari berriak ekarri deitzo / deutsoz” (Erdial. : dizkio)

20

LAU ADITZ LAGUNTZAILEAK
LATIN EGITURA
NORK

I
Z
A
N

E
D
U
N

NOR NORI

NORK

ZINEZ

USTEZ

ZINEZ

i
Z
A
n

e
U
n

NOR 1° 2°

a

E
D
I
N

USTEZ

NOR / ZER 3°

E
Z
A
N

e

i
n

E
Z
A
n

NOR / ZER 3°

lehen orain
baldintza
lehen orain

ondorioa
hipotetikoa lehen orain
orain
lehen

baldintzazkoak

INDIKATIBO
POTENTZIALA
INPERATIBOA SUBJUNTIBOA

NOR 1° 2°

NORK

NORK

a

NOR 1° 2°

NOR

NOR NOR NORI

NOR

NOR / ZER 3°

NOR

a

EUSKAL EGITURA

aaaaa

21


Aperçu du document EUSKAL ADITZA.pdf - page 1/21
 
EUSKAL ADITZA.pdf - page 3/21
EUSKAL ADITZA.pdf - page 4/21
EUSKAL ADITZA.pdf - page 5/21
EUSKAL ADITZA.pdf - page 6/21
 
Télécharger le fichier (PDF)


EUSKAL ADITZA.pdf (PDF, 411 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


aditza
euskal aditza
aditza erranaldiak
euskal aditza ke
aditza oinarriz
aditza alokutibo elaideko

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.054s