livre medjeded final 2 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: livre medjeded final 2.pdf
Auteur: Kadda

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Writer / LibreOffice 6.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/05/2021 à 22:32, depuis l'adresse IP 41.96.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 20 fois.
Taille du document: 725 Ko (112 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ما شاء اهّلل عليك يا جزائر‬

‫‪3‬‬

‫ما شاء اهّلل عليك يا جزائر‬
‫كون َب ْكنوز الّدنيا ّ‬
‫مانبدلهاش‬

‫غير هي هي ‪ْ ،‬بالدي ما ننساهاش‬

‫َاس الجّنه َب ْغ َطا و ْفراش‬
‫كون في ْجن ْ‬

‫غير هي هي ‪ْ ،‬بالدي ما نن ًكرهاش‬

‫الجزاير أحبيبتي‬

‫يا زين البلدان‬

‫قرة لعيان‬
‫يا ّ‬

‫يسعد اللّي ْ‬
‫ْ‬
‫من زارها‬
‫و ْتوّنس في لَ ْمكان‬
‫يمتي‬
‫الجزاير أً ّم ْ‬

‫أً َميّم ْ‬
‫يمة أ ْفالن‬

‫زبانه ْو عّبان‬

‫يرفع َم ْن شانها‬
‫رّبي ْ‬
‫قيس عنها َل ْغبان‬
‫و ْي ْ‬
‫الجزاير أبالدي‬

‫أبالد ّ‬
‫الشجعان‬

‫قاهرين العديان‬

‫الجزاير َب ْوالدها‬
‫أرجال أمع نسوان‬
‫الجزاير لَ ْحفادي‬

‫ُم اآلن‬
‫و اللّي ه ْ‬
‫و اللّي صعدوا لَ ْجبالها‬
‫حروها بالّنيران‬
‫ّ‬

‫‪4‬‬

‫و اللّي ْشهد ْأزمان‬

‫الجزاير الغاليه‬

‫أعزيزه ّ‬
‫فالشان‬

‫غاليه ْف ُكل أَ ْمكان‬

‫الجزاير َب ْحنانها‬
‫ْو خيرات من كل ألوان‬
‫الجزاير الباهية‬

‫ورده وسط أجنان‬

‫الريحان‬
‫الفل و ّ‬

‫فالسما ْير ْف ْ‬
‫رف أَ ْعالمها‬
‫ْ‬
‫َم ْن َش نابيإ رحْبْلا ْڨ ْال ْبحر إيبان‬

‫ياو خّيي ُنوصيييك مييا دابيييك أنته ّ‬
‫ال في بالدك‬
‫إيسجييييييك‬
‫ديرهييييييييا كييييييييوالديك ّ‬
‫و ْز َر ْب ْ‬
‫َي َميّمه ْو بيييييابيييييا خ ّ‬
‫وصلهالك‬
‫الو كلمه أنيييييا ْن ّ‬
‫حاجيييي ه مييييا ْ‬
‫تغويييييكي حييييل عينيك‬
‫ڨڨڨڨڨ‬
‫الوا َ‬
‫أليييييزم حيييييييذرك كييييييياش واحييد يلعب بيك‬
‫إيكرهّيييييييالك‬
‫أُ يعمييييييك أبيييييالدك ال حيييييد ّ‬
‫أنوصيييييييك‬
‫ّ‬

‫‪5‬‬

‫الْ َحـا َي ْك‬
‫يدر ال َق ْمنَييييه و ّ‬
‫ْ‬
‫ييييييييييييييييان‬
‫الش‬
‫ييا ْالحياَي ْك يا‬
‫صياح ْب ْال ْقيي ْ‬
‫ْ‬
‫فييي َر ْم َشه مييا ْب ْ‬
‫كيير ميييا ْبقييى ليييك أَ ْمكيييييييي ْ‬
‫يان‬
‫قيت ت ْن ْذ ْ‬
‫جياو ْك أَْب ُه ْ‬
‫جيياج‬
‫ول ْال ْم‬
‫صاح ُب ْع ُ‬
‫ييح أَ ْم ْ‬
‫الر ْ‬
‫ييييييييييييواج و ّ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َع ْمروا لَ ْم ْ‬
‫راج‬
‫كييان َب ْال ْغ‬
‫نييييييييياج و ْن َت َم ْنسيييييي فيييييي ْد ُ‬
‫ْ‬
‫ياجه‬
‫يالج مييا ْق ْ‬
‫و ْحنييا مييا ْف ْيدنييا ْعييييييي ْ‬
‫درنيياي ْنفيييدُو ْبحييي َ‬
‫وين ْال ْمر ّمه وين وين ال َع ْشعاشي ْ‬
‫ْ‬
‫وين‬
‫وين ْ‬
‫بوعوينَه ْ‬
‫ْ‬
‫وين يييا ويلي وين‬
‫وين ْ‬
‫ْ‬
‫حييايك ييا ْ‬
‫جاذ ْب ال ْنظيي ْير ْ‬
‫عشقوك الّن ْسيييييييييييييييي ْ‬
‫يوان‬
‫يييا ْل‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫يييييييوان‬
‫ربيييييي فييييييي لَ ْع‬
‫ييييوم ْالغْي‬
‫أس‬
‫ييييييييدر ِّ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫بيييابك ْال ْ‬
‫باب‬
‫حص يرا ْه ِوي ْن ْي‬
‫قاوشي ْح ُ‬
‫ياب و ْال ْح ْ‬
‫هم ْال ْحبييييييييي ْ‬
‫ْ‬
‫بيب ما ْب ْ‬
‫كييياين اللِّي ْع ْ‬
‫ياين اللِّي ْ‬
‫ْ‬
‫كيي ْ‬
‫ليييك غاُبيييوا‬
‫فال ْحسييييييييييييياب‬
‫َم ْق ْ‬
‫يييييييييياب و ْحناييا ْ‬
‫ض ِحينيا ْغيييييييالَبه‬
‫واك أَْنعط ْب ْت َبال ْن‬
‫ْ‬
‫وين وين ْال ْ‬
‫عشعاشي ْ‬
‫وين ْال ْمر ّمه ْ‬
‫ْ‬
‫وين‬
‫وين يييا ويلي ْ‬
‫وين ْ‬
‫بوعوينَه ْ‬
‫ْ‬
‫وين‬
‫وين ْ‬

‫‪6‬‬

‫تييير ُكْلشييي ْ‬
‫ييال ْ‬
‫ْ‬
‫بالُب ْرهيييييييييييييييي ْ‬
‫يان‬
‫حايك ييييا‬
‫الس ْ‬
‫ْ‬
‫حييام ْل ْ‬
‫ِكييان أَ ْز ْ‬
‫مييانك ْ‬
‫ْ‬
‫ير عنْي ْيد أَ ْفْي ْ‬
‫ك ْ‬
‫يييييييييالن‬
‫ييالن و ْف‬
‫مش ْتهيييييييي ْي‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫عاس ُرواي ْهواليييييوا‬
‫حييالك أَْت ْ‬
‫حيالك مييا ْبحييال ْحييييييوال ْ‬
‫بال ْغييييييييي ْ‬
‫ُود ْ‬
‫مثيي ْ‬
‫ْ‬
‫يالل َي ْرجيى اللِّيي ْي ْ‬
‫يل ْال َم ْشيد ْ‬
‫فك ُل ْغاللُيييوا‬
‫سييييييال َه ّم ْك أَ ْمشيتيُيي ُ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫أ ْن َ‬
‫يل ْقبالَيييييييييييه‬
‫حييون ال ْت‬
‫مم‬
‫ييت ْال ْ‬
‫وين وين ْال ْ‬
‫عشعاشي ْ‬
‫وين ْال ْمر ّمه ْ‬
‫ْ‬
‫وين‬
‫وين يييا ويلي ْ‬
‫وين ْ‬
‫وعوينَه ْ‬
‫ْ‬
‫وين‬
‫وين ُب ْ‬
‫بييييييير و تْي ْ‬
‫يييه إيْيوات ْ‬
‫اللّ ْ‬
‫ْ‬
‫يييييييييييييزان‬
‫يزول األ ْح‬
‫ْي‬
‫اليص‬
‫ِيييك بَي ْ‬
‫ْ‬
‫ييييا ُم ْ‬
‫ْ‬
‫ميييييييييييييييان‬
‫حيايك ْأز‬
‫يول ْال َح ْش َمييييه و ْال ْوقيري يييا‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ييييييييييداد‬
‫ِج‬
‫الع‬
‫ديير ك ْ‬
‫يييييييييناد ُكْلهييا و ْي ْ‬
‫أييام ْ‬
‫ييييا َح ْ‬
‫صرا ْه ْ‬
‫السيييييي ْ‬
‫يدير فييييي ْبييييييييالُد‬
‫يداد ُكْلها ِو ْ‬
‫يام ْ‬
‫يييييا ْ‬
‫حص يرا ْه أيي ْ‬
‫صاره ما ْبقيا ْت ْش ْال ْك ْ‬
‫بياد‬
‫ييا ْخ َ‬

‫نيادم ْ‬
‫ييييييييييييياده‬
‫الس‬
‫َ‬
‫فاق ْد ْ‬
‫ْال ْب ْ‬

‫‪7‬‬

‫َّ‬
‫الز ْه َرة‬
‫ين ْ‬
‫زين الي ّ‬
‫ّ‬
‫يز ْ‬
‫يالز ْه َره يييا ْ‬
‫وال ْبيييييييييها‬

‫َم ْش ْ‬
‫اس ولَ ْو َبال ْنظييييييييييييري‬
‫تقاك الّن ْ‬

‫ياطر أُ بيي ْ‬
‫بيي ْ‬
‫يك ْ‬
‫يزهييييى‬
‫يهنَى ْالخي ْ‬
‫يك ْ‬

‫رود ْال ُك ْل َت ْس ْت ْ‬
‫طييييير‬
‫الع‬
‫بيك لَ ْو ْي‬
‫ْ‬
‫فاد َب ْ‬

‫الشي ْ‬
‫يت ّ‬
‫يي ّ‬
‫وصي ْ‬
‫وك َي ْن ْتهيييييى‬
‫يالز ْهره ِّ‬

‫و ْيب ّع ْد أَ ْع ْ‬
‫مييييييييييير‬
‫ض ْي ْال ْق‬
‫ليك يا َ‬
‫ْ‬

‫يي ّ‬
‫يب َي ْش ْتهيييى‬
‫يالز ْهره َح ّش ي ْم ْت ْال ْعشي ْ‬

‫ير ْ‬
‫كان َم ْع ْ‬
‫لك أَ ْم ْ‬
‫ييييييدر‬
‫زوز َب ْال ْق‬
‫ْ‬
‫َو ْيِد ْ‬

‫عار ْ‬
‫ج ْب ْت ْ‬
‫ليك َميّ‬
‫قاليييييها‬
‫الش ياع ْر َو ْش ي ْ‬

‫َب ْوصي ْ‬
‫يدر‬
‫َج ْم ْال ْبيييييييي ْ‬
‫يافك َي ْنشي ْيد يييا ن ْ‬

‫ج ْب ْت ْ‬
‫ياي َو ْالحي ْ‬
‫يان جا ْبييييييها‬
‫ليك ْالغّني ْ‬

‫ْ‬
‫اي َف ْر ْ‬
‫كير‬
‫بيك الّن ْ‬
‫اس ْت َي ْن ْذ ْ‬
‫حان َو ّ‬
‫الر ْ‬

‫الر ّس ي ْام َب ْبهي ْ‬
‫ج ْب ْت ليي ْ‬
‫ياك َيْل ْتهيييييى‬
‫يك ّ‬

‫ود َي ْن ْ‬
‫ج ْب ْت ْال ُع ْ‬
‫تييييييير‬
‫غام ْال ْو‬
‫ْ‬
‫طق َب ْن ْ‬

‫َم ْن َخد ْ‬
‫َميّك َق ْطي ْ‬
‫سح ْتييييها‬
‫رات ال ْنييدى ْم ْ‬

‫قيت أَ ْح ْ‬
‫أَْتوّن ْس ْت و ْب ْ‬
‫خيييييييير‬
‫داك َن ْف ْت‬
‫ْ‬

‫يات ّ‬
‫إِذا جي ْ‬
‫حامليية َح ْرهييييييا‬
‫الشي ْم ْس ْ‬

‫نس ْ‬
‫طيييييير‬
‫ثر َم ْال ْم‬
‫ْ‬
‫قيك أَ ْك ْ‬
‫َب ْد موعي ْ‬

‫يات ْ‬
‫إذا جي ْ‬
‫حاملَيية َب ْر ْدهيييييييييا‬
‫الش يتا ْ‬

‫َب ْجناحي ْن ِّ‬
‫غط ْ‬
‫صييييير‬
‫يك يا َز ْه ْو ْال ْب‬
‫ْ‬

‫إذا ْمشي ْ‬
‫تار َكييه ْغصا ْنهيا‬
‫يات لَ ْطيي ْي‬
‫يور ْ‬

‫باح أَْن َزه ْ‬
‫جييييير‬
‫وع ْال ْف‬
‫ّيك لَ ْطلُ ْ‬
‫ْ‬
‫اص ْ‬
‫َم ْ‬

‫بيييك أَْن ِت لَ ْشيُي ْ‬
‫وخ أَْنسي ْ‬
‫يات ِشي ْبهييييييا‬

‫َو ْن ِت بيك ّ‬
‫بير‬
‫اب َ‬
‫الش ْ‬
‫وحوي ْك ْ‬
‫ض ْن ُر ُ‬

‫بر َحْلهييييييييياي‬
‫مييوم َي ْج ْ‬
‫بيييك أَْن ِت ْال َم ْه ْ‬

‫مان َم ْن ِز ُ‬
‫َي ْرعى في لَ ْ‬
‫بييييييير‬
‫ين ْخ‬
‫ْ‬

‫بيييك أ ْن ِت لَميِّي ْام أَ ْسيي ْ‬
‫سع ْدهيييييييييييا‬
‫قاد ْ‬

‫َو ْن ِت بيك ْال َ‬
‫حال أَْب ْ‬
‫هيييييييير‬
‫ْي‬
‫رز َو ْش ْت‬

‫‪8‬‬

‫أَْن ِت ُم ُّم ْال ْ‬
‫عين َو ْن ِت ْث ْ‬
‫مادهيييييييييييا‬

‫ين َو ْن ِت َم ْ‬
‫ين ِّ‬
‫الز ْ‬
‫أَْن ِت ِز ْ‬
‫بيييييييييير‬
‫اك‬
‫ْ‬

‫أَْن ِت ّ‬
‫للييييد ْنيا أَْن ِت شا ْنهيييييييييييييييييييا‬

‫سيم أَْنتِيييا ْال ْخميييييييييييييييي ْير‬
‫أَْن ِت للّن ْ‬

‫أَْن ِت لَْلحيييييا ْة أَْن ِت با ْبهييييييييييييييييييا‬

‫بيع أَْنتِيا ْ‬
‫هييييييييييييييييير‬
‫الز‬
‫ْ‬
‫للر ْ‬
‫أَْن ِت ّ‬

‫ساسهييييييييييييييا‬
‫أَْن ِت لَْل ْ‬
‫فرحيييية أَْن ِت ْ‬

‫َو ْن ِت لَْل َج ْ‬
‫كييييييييييييييير‬
‫مال أَْنتِيا ْال ْو‬
‫ْ‬

‫‪9‬‬

‫اح ِبي ْحَذ ْر‬
‫َص ْ‬
‫ص يبر ْال يدُو لَ ْس ينين‬
‫صي ْ‬
‫ياحبيي ْحي ذر و ْ‬

‫َو ْحضيييييي بيييييالك ع ْينيييك أَ ْعليهييييا‬

‫يرك ِّ‬
‫الشيييييي و ْتعييييييود أَ ْحي زين‬
‫ال ْي ُغي َميّ‬

‫َواللِّييييي ميييييييا ْتفيييدك روح أَ ْخطيها‬

‫كيذا ميييييين واحيييد ْأرجييييييع أَ ْمكييييين‬

‫يمسيييح فيها‬
‫هيييوطيييييال ْ‬
‫و الد ْ‬
‫ّمعيييه ْ‬

‫كييذا ميييييين واحييد أَ ْمشييييييالك وييييين‬

‫ْ‬
‫يييييييين تييييالييييييييي راح أَ ْمخلّيهييا‬
‫أُ َم‬

‫الميييييييال مييييييييا ُه الييييييييي ّ‬
‫ال ْم ِوَميّيييييل‬

‫حيييييييه مييييييييا ت ْبقيييييى‬
‫و ْحتييييييييى َميّ‬

‫ِيييييييييييل‬
‫يعيييييييييييييى الواحييييييييد إيكَميّ‬
‫ْ‬

‫ْ‬
‫ييهيييييييار ْ‬
‫يشيييييفييييييى‬
‫صيييييل أ ْن‬
‫يو‬
‫ُ‬
‫ْ‬

‫مسكيييييين‬
‫َم ْت َط ْفييره فاللِّييييييي كيفيييييي ْ‬

‫ْ‬
‫إيودّيهييييا‬
‫لِييييييام ك‬
‫ِيييييييييف كيييييانت َ‬

‫أحنييا حّيييييين‬
‫صيبر ميييييييا دام ْ‬
‫قلبييي ْ‬

‫ّ‬
‫الدنييييييييا ْوعيييييييارت أ ْنظييير لهيييييا‬

‫جر ْب ْ‬
‫مثلييييي ميييييا ع ْن ي ُد ويييييييين‬
‫الم َميّ‬
‫ْ‬

‫الجمي ره ْيييروح إيساميهييييا‬
‫غييييييير ْ‬

‫ما ْبقى ال ْحيا ال ْ‬
‫حش َمه فالّديييييييييين‬

‫و ال واحييييد إيجييييييي ي ْفيييييريهيييييا‬

‫جهييييد أ ْنعيييييييييييافر‬
‫ميييييييا عنييييدي ْ‬

‫ّ‬
‫فييييالشييييييّده‬
‫ال مييييييييييال ي ْن ْجبيييييير‬

‫اللِيييييييي ْبيييييال مييييييييييال ي ْتعييييييييياير‬

‫مييييييا ْيصيييييب كِي ْي َف ْك العييييُي ْقيييده‬

‫ميياني َم ْن ْملييوك و ْسي َ‬
‫الط ْن آُ ْخرييييين‬

‫ميييانيييي َم ْ‬
‫عبيها‬
‫صحاب َم ْد أُ ِّ‬
‫ييييين ْ‬

‫ميالر ْبعيييييين‬
‫ميياني ْعلِييييييي بابييا ْو ال ّ‬

‫ع ْنيدي ْميوال و ْكنيييييييوز أَ ْمخّبيهيييا‬

‫ميياني مييول أَ ْقصييوري و الب ْني ّ‬
‫الزييييين‬

‫ربيهييا‬
‫مانيييييييي مييييييول أَ ْمواشيييي ْم ِّ‬

‫الس ياس أَ ْمتِيييييين‬
‫ماني مول ُش ي ْهره و ّ‬

‫وصييوالحيي ن ْقضيييها‬
‫يييو ْط ْ‬
‫ع ْنييدي ْخ ُ‬

‫الذهيييييييب أَْت ّ‬
‫ْ‬
‫يحمييييييييييييوم‬
‫غطيييييييى َب ْ‬

‫و ال ْنحييييياس قييييال َم ْ‬
‫يييين أَ ْسييييواني‬

‫الفيييار قيييييال أَْنعييييياوض قييييييييييييوم‬

‫ييييييييو ُت َو ْيعيييانييي‬
‫السبييييييييع أَْب َق‬
‫و ْ‬
‫ْ‬
‫‪10‬‬

‫ْ‬
‫حكمتليييييي لَ ْغييييالل دوك اليّديييييييييين‬

‫سييياعييييييات ال ْنخ ّمييييييم أَْن ّ‬
‫قضيهيييا‬

‫رجلي فيييي وس يطي ِّ‬
‫الطيييييين‬
‫أَْنغرست ْ‬

‫أَْنقيس خطيييوه ْو لُخييييْيره ْن َولِّيهيييا‬

‫جسدي ْنحال وال يد ْ‬
‫ّه ْر أَ ْرجييع أَ ْخشييين‬

‫المعيييا ْفيييييره ميييا نقييْيدر أَ ْعليهيا‬
‫و ْ‬

‫ّ‬
‫الشييييّده فييييياهلل مييييياكا ْن ْش أَْثنييييييييين‬

‫مرحبيييييا ْن َعدِّيهيييييا‬
‫و اللِّيييييي كا ْتبييه ْ‬

‫فييييي َذ ْال ْحييييا ْة ُكلَميّيييي ْ‬
‫يش إييييييييييي ُ‬
‫يزول‬

‫َو ْحنيييييا ال ْ‬
‫َميّ‬
‫فيييالد ْنيييييييا‬
‫ضييييييافي‬

‫مطييييولي َميّ‬
‫يال ُ‬
‫الطايييي ْ‬
‫َب ْ‬
‫إيحييييييييييييييول‬
‫يل ُ‬

‫مييييييا كييييييان ال ْه ِدييييي ْ‬
‫يك ْال َج ْريييييه‬

‫أكتب يالشاعر‬
‫أَ ْكَت ْب َي َميّ‬
‫الشيياع ْر هييَاِدي لَ ْشعييييييييييييَا ْر‬

‫َو ْر ِويي لَْل ْجَي ْ‬
‫ْ‬
‫ِيييييييه‬
‫ال َس َميّر ْك ال َت ْخف‬

‫أ ْكَت ْب َي َميّ‬
‫اع ْر َقْلِبي َم ْ‬
‫يييييييييييير ْار‬
‫ض‬
‫الشييي َ‬
‫َ‬

‫َو ْح َر ْز َخي ْ‬
‫السي َق ْام ال َت ْبْلييييي ْيه‬
‫اط ِري َب ْ‬

‫اس َني ْ‬
‫يييييييار‬
‫يال ُش ي ْه َره َع ْني ْيد ْال َعَميّي‬
‫ْ‬
‫ال ْن َحي ْ‬

‫اح أَْتغ َميّ‬
‫َطى ِبيييي ْيه‬
‫َب ْال ْح ُمي ْي‬
‫َو الي ْيذه ْ‬
‫يوم َر ْ‬

‫اص ي ْم َش يا َء ْت لَ ْقيييييييي َيد ْار‬
‫ْال َفي ْ‬
‫يار َجي ا ْي َخ َ‬

‫السَب ْع ُق ْو ُت َما َعي َاد ْت َت ْعنِيييييييييي ْيه‬
‫َو ْ‬

‫ْ‬
‫يار‬
‫ور أَ ْكَبيي ْ‬
‫الضيَب ْع َعي ْاد َسيا َك ْن فِي ْق ُسي ْ‬

‫َوال ْن َم ْر ْال ْملُ ْ‬
‫ير َغ ْب فِيي ْيه‬
‫وك َما ْبقيَا ْت َتي ْ‬

‫الييد ْ‬
‫يار‬
‫الس ي َيم طّييييييييييييي ْ‬
‫يو َع ْش َف ْ‬
‫ِّيك أَْي َعي ْ‬

‫َو ال ْن َس ْر َما ْ‬
‫ير أَْب َج ْن ِحيييييي ْيه‬
‫طاق أَْي ِطي ْ‬

‫اب لُي ُ‬
‫يار‬
‫اب َش ي ْ‬
‫ْال ْغي َر ْ‬
‫يون َو ْجلَ ْب لَ ْنظيييي ْ‬

‫َو ّ‬
‫يز َو ْ‬
‫اش الّلي ْي َر ِّ‬
‫ير أَْن ْقي َ‬
‫ضيييييي ْيه‬
‫الط ْ‬

‫القييط كي رجييع مييا جييايب أخبييييييييار‬

‫أيلز ْ‬
‫للييدفا و المواكييل أتجيييييييييييييه‬

‫صييي ْو ْت ْ‬
‫ُيييور غييياَي ْب أَعْييي َل لَ ْش َجييييار‬
‫الطي ْ‬
‫َ‬

‫أقلييييييل اليييييودن وين تتمّتيييييع بيييييييييييييه‬

‫وك أَ ْملَي ْ‬
‫الشي ْ‬
‫ُّ‬
‫يك لَي ْير ْ‬
‫يار‬
‫تعمييييي ْ‬
‫ض ع ّمي ْ‬
‫ير ْ‬

‫َو ْال َو ْر ْد أَْن ْق َف ْر َما َت ْس ي َم ْع ِش ِبيييييييييي ْيه‬

‫ْال ْحن ْ‬
‫َميّار‬
‫ييرَميّبى َفاليييييييييييد ْي‬
‫َش َم ْن َسيي ْعُد ْت َ‬

‫يب أَْن ْع َشي ْر أَ ْهنَاَيييا َو ْال ِهييييييييي ْيه‬
‫و الّد ْ‬
‫‪11‬‬

‫يرار‬
‫َميّر َو ْمييييييي ْ‬
‫اعه ْت َكييد ْ‬
‫ال ْت َمي ْ‬
‫ير َع ْني ْيد َسي َ‬

‫َو ْال ْع َس ْل َب ْال ْمي َذ ْ‬
‫صييي ْيه‬
‫احي ْد َي ْح ِ‬
‫اق ال َو َ‬

‫يادي ْبُيي ْ‬
‫يار‬
‫صيييييي ْي‬
‫َهي ِ‬
‫يوت َم ْعنَى َو لَي ْيو أَ ْق َ‬

‫َو الِّلي ُه ْف ِط ْ‬
‫ير َغ ْمي َزه َت ْكفِيييييي ْيه‬
‫ين ِغ ْ‬

‫أَ ْكَت ْب َي َميّ‬
‫ييييييييييييار‬
‫َيياج ْت لَ ْف َك‬
‫ْ‬
‫الشيي َ‬
‫اع ْر ه َ‬

‫احَب ْك أَْن ِهيييييييييي ْيه‬
‫ِوَذا ُك ْن ْت َقي َ‬
‫صي ْ‬
‫ياد ْير َ‬

‫‪12‬‬

‫أَ ْر َض ْ‬
‫اك َم ْس ْتغَا َن ْم‬
‫ْ‬
‫ييييييييياك ييييا‬
‫ض‬
‫أَ ْع ِطينِي ْر َ‬

‫زهييييييييييو أبصييياريي‬

‫نهييي نى‬
‫ْي‬
‫أعطييييني ْر‬
‫ْ‬
‫ضييياك ْ‬

‫يييز ْ‬
‫َو ْي ُ‬
‫الس َقيييييييييام‬
‫ول ْ‬

‫اك َيييا‬
‫ض ْي‬
‫أَ ْعطينيييي ْر َ‬

‫عيييز ْأوكيييييييييييييياري‬

‫اك َي ْشييي ْت َه ْر َو ْيَب ْ‬
‫الم َقيييييييييييام‬
‫ضييي ْي‬
‫أَ ْعطييييني ْر َ‬
‫يييان ْ‬
‫ض ْ‬
‫مه ْد ُّ‬
‫الش ْجعييييان‬
‫أَ ْر َ‬
‫اك َم ْس ْتغان َْم ْ‬

‫مْ‬
‫ِشيكا ْة هييا ْن ِت ْ‬
‫ضواييييا‬
‫ض يحيتي ّ‬

‫ْ‬
‫مثل ْال ْقمر باهي َم ْن ْب ْ‬
‫عيد إيَبييييييان‬

‫راحي تي ُنييومي و ْهناييا‬
‫يييا ِط ْ‬
‫يب ْ‬

‫باي ْ‬
‫والباشا و ْال ْمحال أَ ْعيييييييان‬
‫ْال ْ‬

‫يوش َداسي ْ‬
‫كييذا َم ْن ْجيي ْ‬
‫يوك أَ ْهناييييا‬

‫ُول ّ‬
‫رك َم ْن ه ْ‬
‫ربي سا ْت ْ‬
‫الطوفييييان‬
‫ِّ‬

‫و ْال ْحمالي ْش ْ‬
‫حال كيييي ْ‬
‫يانت َج ّراييا‬

‫يوت ر ْبنا ْن ْ‬
‫أَْب ْ‬
‫دارت لَْلُف ْرقييييييييييان‬

‫ْ‬
‫يور َب ْمنيييياَق ْير َق ّ‬
‫ضايييييييا‬
‫رغ ْم ال ْنسي ْ‬

‫مان أُ ياتِي ل ْ‬
‫َي ْغدى ْز ْ‬
‫ِيك أَ ْزميييييان‬

‫ْ‬
‫اليييييك أَ ْحنايييييييييا‬
‫ت ْبقي ْن ِت و ال ّم‬

‫رب في ْ‬
‫ْ‬
‫كل أَ ْمكان‬
‫رب لَْل ْع ْ‬
‫أه ْل ْال ْع ْ‬

‫ض ييافه ْبقي ْ‬
‫ُك ْرمييه و ْ‬
‫يات أَ ْوصايييا‬

‫جاد غا ْب َره ما ْن ْط ْ‬
‫أَ ْم ْ‬
‫وات فالّن ْسييييان‬

‫ْ‬
‫كيييال ْك ْ‬
‫ْ‬
‫شم ْس أَ ْسييمايا‬
‫عادات‬
‫نوز أُ ْ‬

‫اس ْ‬
‫شم َره ْعلى ّ‬
‫الذ ْرعيان‬
‫كلها ْم ْ‬
‫الّن ْ‬

‫يييم ْ‬
‫يروف أَ ْقرايا‬
‫والح ْي‬
‫داد ْ‬
‫ْال ْق ْلم و ْال ْ‬

‫قاص ْ‬
‫دك ِب ْ‬
‫ين أَ ْهي ُل في لَمييييييان‬
‫َم ْن ْ‬

‫نيياس أَ ْعنايييييا‬
‫ُش ْرَفه و ْمجييياه ْ‬
‫َر ْ‬

‫أَ ْع ْ‬
‫قمنَه و َّ‬
‫الشييييييان‬
‫طاك ْالمولَى ْال ْ‬

‫عارفييه ّ‬
‫ذالشييي َب ْدرايييييييا‬
‫و ْن ِت ْ‬
‫‪13‬‬

‫ْ‬
‫وجيات َم ْن ُك ْل أَْلييوان‬
‫عاَف ْرتييي ُم‬

‫صي ْبري ْعليي ْ‬
‫يك يييا ْ‬
‫فخي ريي ْ‬
‫ودوايا‬
‫َ‬

‫َم ْبهاك َم ْس ْتغان ْيَم في َج ْو ْف أَ ْجنييان‬

‫ْ‬
‫ظيير َم ْ‬
‫ص ْبحي لَ ْعشاييا‬
‫جاذَبه ْن ْ‬
‫ين ُ‬

‫تجي ريي ْ‬
‫فال ْ‬
‫ودييييييييييان‬
‫مِيا ْه صا ْفَيه ْ‬

‫يون أَ ْمَد ْف َقه ْل ِه ْ‬
‫و ْع ْ‬
‫يييه و ْهنييايييييا‬
‫يم ْد ْ‬
‫حك في ُس ْ‬
‫وق ْالُق ْ‬
‫ضيييان‬
‫َمّد ْ‬
‫اح ْ‬

‫ييييييييده ْالَث ْم َم ْب ْ‬
‫ركها ِكغاييييييييييا‬
‫َق ْع َ‬

‫يوخ ْ‬
‫أَ ْش ْ‬
‫جالسه ْترّت ْل ْالقييييييييييراًن‬

‫َر ني ْ‬
‫يال أَ ْرضييايا‬
‫غير ماه ْ‬
‫ص ْ‬
‫واللِّي ْ‬

‫صنَه ّ‬
‫الطَّبانه ْ‬
‫بالَب ْنيييييييييييييييان‬
‫أَ ْم َح ْ‬

‫ِجِد ْ‬
‫يير َز ْهي ْو أَ ْغنايييا‬
‫يت و ْال َم ْط َم ْ‬
‫تْ‬

‫ُع َّمر ْال َع ْرصاي َو ال َت ْنهيييييييييييييان‬

‫مال ْج ْ‬
‫َرَّقب ْ‬
‫وف أَ ْمعاييييييييا‬
‫بل أُ ُش ي ْي‬

‫صا ْب ْ‬
‫صلَميييييان‬
‫مج ْ‬
‫الت و ْال ْ‬
‫دوب أُ َ‬

‫زاهيييه ْ‬
‫ْ‬
‫طوط ْ‬
‫وال ْبحي ْير أَ ْمرايا‬
‫والش ْي‬

‫سيدي ْس ْ‬
‫عيد والِي ُموال ُب ْرهيييييان‬

‫يوريي َم ْغدايييييييا‬
‫َعْبي ْيد اهلل و ْال ْقصي ِ‬

‫فاف ع ْن ْ‬
‫الخ ْ‬
‫وات ْ‬
‫َخ ْط ْ‬
‫دك َم ّز ْغي ران‬

‫جالهييا ْب ْ‬
‫أَ ْر ْ‬
‫ُم ْش أَْنواييييا‬
‫طييال ميياه ْ‬

‫ما َت ْخشى ال ْال َه ْم و ال لَ ْحيييييييزان‬

‫ياد ْق و ْمي داَف ْع َد ّواييييييييييييييا‬
‫ال ْبني َ‬

‫أَْت َخّيْل ْت ُروحي َو ْس ْيط الُف ْرسيييييان‬

‫ُف ْ‬
‫وق ْال ْج ْ‬
‫غاو ْر أَ ْحداييييا‬
‫ييواد و ْال ْم َ‬

‫يارب ْ‬
‫فال َع ْديييييييييان‬
‫َف ْالَب ْغثاء ال ْنحيي ْ‬

‫و اللِّي ْ‬
‫عاط ْ‬
‫نييار َقّدايييييييييييا‬
‫بك أَْب ْ‬
‫ِ‬

‫ْ‬
‫ربييييي ُم ُّم لَ ْعيييييييييان‬
‫يح ْف‬
‫ظييييييك ِّ‬
‫ّ‬

‫ربي خي ْ‬
‫يالقي َرِّبي ُموالييييييييييييييا‬
‫ِّ‬

‫ال ْي َو ِّر ْ‬
‫يك َش ْر َم ْهما ْي ْ‬
‫كون أُ َكييييان‬

‫َسيي ْ‬
‫عد أَنايييييييييييا‬
‫َت ّسيي ْعدي ِ‬
‫نت ْو ن ْ‬

‫إ ْب ُن َّ‬
‫يـــد‬
‫الش ِه ْ‬
‫‪14‬‬

‫يييييييييييييييييييو ْل‬
‫َأ ْهنَييييييى ييييا ُبوييييييا َو ال تْتَه‬
‫َميّ‬

‫ما َنْنُك ْرُم ْ‬
‫عام َرْبَعه ْو َخْم ِسييين‬
‫حال ْ‬

‫أنيييا اْب ْ‬
‫ذيت ْال َميّ‬
‫ييييوم ْأخييي ْ‬
‫مشعييييييييييييييل‬
‫نيييك ّال ْ‬

‫يود في ثي ْيورة مي ْ‬
‫أْنقي ْ‬
‫ياثنين ٌا سّتيييييييييين‬

‫غِييي َيره ْعلى اَل َ‬
‫يييوط ْن ُحييي ْر ال يّتبييييييييييييييدّل‬

‫واليييدّْم ّ‬
‫اللي ْسيييقى ْأر ْ‬
‫ض اَلُم ْسلمييييين‬

‫ّمنييييا َأ ْرواح و ْنيييييي ْ‬
‫يزيد أْنسّبييييييييييييييييييل‬
‫قدْ‬

‫واّلْعالم إْيرْفييرف ْل ْشييمال ْ‬
‫واللميييييين‬

‫يان ّ‬
‫الش ي ْع ْب يْنهي ْ‬
‫َبْعي ْد مييا كييي ْ‬
‫يان ُأ َيْنيييييييييي َيذل‬

‫جعيي ُل َميّ‬
‫حييق و اإليمي ْ‬
‫يان ْأمتييييييييييين‬
‫َا ْر ْ‬

‫تغيب ميييييا ّتغفيييييييييل‬
‫حرَميّيه ميييا ْ‬
‫شيييم ْس اَل َميّ‬
‫ْ‬

‫ميييا فيهيا ْتم ْ‬
‫مجموليييييييييين‬
‫ييز ُكَلنيييا ْ‬

‫حيييييييييييييييول‬
‫الييييييييوم أْت‬
‫وجييي ه َأْبالدي راْه‬
‫ْ‬
‫ّ‬
‫ْ‬

‫َأْب ْ‬
‫فض ي ْل ِّالجهيييي ْ‬
‫ياد و اهلل ُّالمعيييييييييييين‬

‫حت ْ‬
‫صيييْب ْ‬
‫َميّول‬
‫نوعه في ْج ْ‬
‫مشييي َ‬
‫مييييع الييييييييييدَ‬

‫محقورييييييييييين‬
‫السيييّلْم تْتمّنييياه ّللي ْ‬
‫و َميّ‬

‫ييييييا سيييييايلني ْ‬
‫سيييييييييييول‬
‫الش بيييييالْق ْلم أْت‬
‫َميّ‬

‫جبش َب ْالعِيييييييين‬
‫مييا نَْعيي يى ْن َميّ‬
‫عب ْر مييا ِّت ِ‬

‫جييييييييييييييييول‬
‫مر ْحبيييا و ْت‬
‫ييير ْ‬
‫زور ْالجزاّي ْ‬
‫ّ‬

‫ُك ْرمييه و ْ‬
‫هم َف ْالحييييييين‬
‫ض يياَفه ْ‬
‫تجي ْبر ْ‬

‫رار نْبيييني و ْنعييييييييييييييييدّل‬
‫في ْبالدْنيييا َأ ْحييي ْ‬

‫وسيكن ْالَم ْسيكين‬
‫حجره ُوَرى ْي‬
‫ْ‬
‫حج ره ْ‬

‫ْقييرى ْ‬
‫مثييل ْأج ْ‬
‫ُييور َتْتمييييييييييييييثل‬
‫نييان َب ْزه ْ‬

‫نيام َ‬
‫هياذ الشييء َيقيييييييين‬
‫ما هيوش َم ْ‬

‫العامييييي ْيل َب ْش يناْه ْيمشتييييييى ْللَمْعميييييييييييييل‬
‫َ‬

‫َم ْحالهييا خِيي ْ‬
‫صييْن ْع ْاليدَميّييييين‬
‫يرات َم ْن ُ‬

‫يييريب ْتكمييييييييييييل‬
‫هيييادِي َتّْتْبييينى ُل ْخييي َره ْق ْ‬

‫األخ ْ‬
‫رمي ْز الييييّت ْرِبيه و ْ‬
‫الق و الدِّيييييين‬
‫ْ‬

‫أعسيييييييييييييييل‬
‫ِحالوْة ْ‬
‫عربييييييييه ك ْ‬
‫َلغَيييييييه ْ‬

‫الييذنيا َم ْ‬
‫َعْزمييا َف َ‬
‫ثييل اَلوالدِييييييييييييييين‬

‫ييييييريم َب ْ‬
‫يييال ْجَه ْر يْترْتييييييييييييييل‬
‫ْالُقيييرآن ْأك‬
‫ْ‬

‫ْ‬
‫سيياجد اهلل ديمييا مْفتوحييييييييييييين‬
‫و ْم‬

‫مييييييييي ْل‬
‫الصييي ْحَرا ّ‬
‫ّ‬
‫السييي ْمرا معروفيييييييه َب ْر َ‬

‫شوف هي ْ‬
‫يييير ْ‬
‫يذاك ْ‬
‫الزيين‬
‫ْأم ِشيَلها و ْن َظ ْ‬

‫‪15‬‬

‫أفالحييي ه ْ‬
‫محروسيييه َبْنخييييييييييييل‬
‫خضيييرا ْ‬
‫ْ‬

‫صييو ْر َر ْب ْالعاَلميييييين‬
‫ُسْبحان مييييا ْي ّ‬

‫ياد فيييييي ْطريي ُ‬
‫بيييياقِي ِلْقتصي ْ‬
‫يق َم ْسْتقييييييييييل‬

‫يييوي ْ‬
‫واك َبْعييي رق ْأجبييييييين‬
‫َتْنَت ْج و ْنَق ِّ‬

‫يج ْ‬
‫هودات باْقيييه َتّْتبييييييييييييييييدل‬
‫هييييييادِي مييي ْ‬

‫ْ‬
‫يرييييييييييييييين‬
‫و ْت َحَميّقق‬
‫آميييييييال ْالجزْا ِّ‬

‫ْ‬
‫مكموَليية َ‬
‫الييز ْ‬
‫أتخبييييييييييييييل‬
‫ين‬
‫فييييييالعقول َميّ‬
‫ْ‬

‫الظالمييييييييييين‬
‫ِن‬
‫ْأسُترها يييييييا َر ْب م َ‬
‫ْ‬

‫ّعَوه َي ْ‬
‫اهلل ُأ َع ِّجييييييييييييييييييييل‬
‫أرفييييييييع الييييد ْ‬
‫ْ‬

‫أْبجيييياْه ِّ‬
‫السَميّتييييييييييييين‬
‫النبي َو ْبجيييياْه َ‬

‫‪16‬‬

‫يمة‬
‫ا ْل ْب ِه َ‬
‫َيييا ْال ْبهي َمه ْال ْحنينَة يييا سييي ْ‬
‫ياكنه ْ‬
‫الد َشيي ْير‬

‫نوز َو ْن ِت ْال ْ‬
‫َعْندي ْن ِت لَ ْك ْ‬
‫غالَيييييييييييه‬

‫توب يييا ْقل ْ‬
‫راد ْ‬
‫بيك ْال ْ‬
‫ِيلي ْيه ْ‬
‫ْ‬
‫الزهييييييييي ْير‬
‫مك ْ‬

‫ِيام ما ك ْ‬
‫ِيش ها ْنَييييييييييييييه‬
‫أ ْتقاصي ل ْ‬

‫ما داروا َم ْك ْ‬
‫يال مييا داروا ْعَبييييييييييييي ْير‬

‫أخ َو لَ ْع ْ‬
‫غير ْ‬
‫وب جا ْفيييييييه‬
‫قول و ْال ْقلُ ْ‬
‫ْ‬

‫زوز ْ‬
‫واد أَ ْق ْ‬
‫ْال ْج ْ‬
‫يدر‬
‫بالك َم ْعي ْي‬
‫بالقييييييييييييييي ْ‬

‫الس ْ‬
‫حاملَه ْو ْ‬
‫راضَيييييه‬
‫وط ْ‬
‫و ْن ِت َيا َب َميّ‬

‫ْ‬
‫واحي ْد مييا ْشكييييييييييييييي ْير‬
‫نكارين ْال ِخ ْ‬
‫ير َ‬

‫َك ْ‬
‫ال ْقيين ْ‬
‫ار ْ‬
‫قادَيييييييييه‬
‫بال ْو ْ‬
‫جاع و الّن ْ‬

‫يان شييا ِ ْ‬
‫َشا ق ْ‬
‫ِط َعِتيي ُط ْرَقي ْ‬
‫قط َعتِي صخيير‬

‫بال ْ‬
‫يان و ْج ْ‬
‫َشا ْق َط ْعتي َو ْد ْ‬
‫عالييييييييه‬

‫يال و ْح ْ‬
‫َشييا ْح َمْلتيي لَ ْثقيي ْ‬
‫ملتيييي ْكَثييييييي ْير‬

‫يك أَْث ْ‬
‫نيين ْ‬
‫اجَيييييييه‬
‫وار ْي‬
‫غيادَيه ْو َم ْ‬
‫َب ْش ِ‬

‫فييات أَ ْع ْ‬
‫ْ‬
‫ِيع َو ْال ْمطيييي ْير‬
‫الصيق ْ‬
‫ليك ْال َحي ْر ْ‬

‫كاوَيييييييه‬
‫أَْتعييانِي لَ ْع ْ‬
‫ذاب َو ْال ْج ْ‬
‫ميار ْ‬

‫ول َبي ْ‬
‫نو ْرتييي لَ ْحُق ْ‬
‫الس َجييييييييي ْير‬
‫يال ْ‬
‫ور ْد َو ْ‬
‫َميّ‬

‫كان َو ْاأل ْ‬
‫رض َز ْ‬
‫َع َميّم ْرتيي لَ ْم ْ‬
‫اهَييييييه‬

‫راث َفي ْ‬
‫عيياَف ْرتيي ْال َم ْحي ْ‬
‫َر ْس و ْالي ْبيي َيذ ْر‬
‫يالغ ْ‬

‫ضار ْ‬
‫وال ْيد جا ْنَييييييييييه‬
‫وب أُ لَ ْخ ْي‬
‫ْال ْحُب ْ‬

‫ْ‬
‫يال ْبهي َميه َو ْع ْ‬
‫يييييييييد ْر‬
‫الش كيييا َم ْل َذا ْال ْغ‬
‫َ‬

‫ْ‬
‫ساويييييييييييه‬
‫آلمال ْي ْك‬
‫هاُنوك َميّ‬
‫ماكيش ْ‬

‫ياو ْآل ْب َشييييييييي ْير‬
‫شاو ْآلعالِي مييا ْخشي ْ‬
‫ما ْخ ْ‬

‫دين في لَ ْه ْ‬
‫زا ْي ْ‬
‫وال و ْ‬
‫قاوَيييييه‬
‫الد ْ‬
‫موع ْ‬

‫ْ‬
‫ير‬
‫الصبييييييي ْي‬
‫وصي ْي‬
‫يال ْبهي َمه ْالحنيَنييه ُن ِ‬
‫يك َب ْ‬

‫هادي َم ْ‬
‫اشَيه ْو فا ْنَييييييييييييه‬
‫ال الّد ْنيا ِ‬

‫‪17‬‬

‫َر‬
‫َش َّابه ْو َم َ‬
‫اع ْن ْد َها ْزه ْ‬
‫اع ْن ْدهَيييييييا ْز َهيييي ير‬
‫َش َميّابه ْو َش ي َميّابه ْو َم َ‬

‫ِيييييي‬
‫َو ْال َخ َميّط ْ‬
‫اب آللِّي َي ْخ ْط ْب َمييا ْي َول ْ‬

‫يره َو ِّ‬
‫يييييييييييير‬
‫آلل َت ْن ْس َح‬
‫َما ْح ِ‬
‫ْ‬
‫صينَا ِط َ‬

‫صينَا ُبوهَا فِي َش ي ْر ْط َها ْمغَلِّيييي‬
‫َما ْح ِ‬

‫ييييييييير‬
‫َج ْاوهَا ْال َخ َميّطاَبه َو ْم َش ْاو ْال ْخَب‬
‫ْ‬

‫َو ُّ‬
‫غيره َعي ْد َرا ْب َشا ْن َهييييييييا‬
‫الط ْفلَه ْ‬
‫ص َ‬

‫َاح َهييا ْن ْك َسيييييييي ْير‬
‫َر ْج َع ْت َم ْغُبونَه َو ْجن ْ‬

‫آلس ْع ْد َال َح ْد َر ْادهَييييييييا‬
‫ِغ ْ‬
‫أس َو ْاد َميّ‬
‫ير ْ‬

‫َاوَيه َت ْت َهَميّنى َو ْت ُكيييييي ْ‬
‫يون َك ْال ْب َشيييييييي ْير‬
‫نْ‬

‫َاوَيه ِكلَ ْبن ْ‬
‫َات ِّ‬
‫يييييييييير َد ْارهَيييييا‬
‫آلد ْي‬
‫ْ‬
‫نْ‬

‫ْ‬
‫صَميّب ْرهَا َو ْعَذا ْب َهييييييا ْك ْثيييييييييي ْير‬
‫آش إ ْي َ‬

‫ْ‬
‫صَميّب ْرهَا َما ْحليييى ْرَق ْادهَييييييييا‬
‫آش إ ْي َ‬

‫َج ْاوهَا َ‬
‫ييييييير‬
‫آلخ َميّطاَبه َبال َم ْس ْك َو ْال ْع َط‬
‫ْ‬

‫َما ْعَب ْاو َب ُّ‬
‫الط ْفلَه َال َح ْد َس ْال َهيييييييييييا‬

‫َر ْج ُعواي َذا ْ‬
‫َم َر ْ‬
‫الش َهييييييييي ْير‬
‫ات إ ْي ًقولُوا ن ْ‬

‫َم َر ْ‬
‫ارهييييييييييييياي‬
‫ات إ ْي ًقولُوا ياتِي ْن َه ْ‬

‫ير ْ‬
‫ات إ ْي ًقولُييوا ِك َمييا ْبييييييي َ‬
‫يغ ْال ْقيييييي َيد ْر‬
‫َمي َ‬

‫َم َر ْ‬
‫ْ‬
‫يييييييان َشا ْف َهيييييا‬
‫ات إ ْي ًقولُوا لَ ْو َك‬

‫َط ْمعي ُيوا لَ ْبِنَيييه َو ْال َسا ْن ُهيييي ْيم َشيييييييييي ْير‬

‫َت ْر ُكوا لَ ْبِتَيه َال ْهَييييييييه ْف َح ْال َهيييييييييييا‬

‫َك ْ‬
‫ين ْ‬
‫ص َرى لَْل ِّز ْ‬
‫يييد ْر‬
‫من َب ْع ْد َما ْن ْغ َ‬
‫يف َي ْ‬

‫َات َع ْ‬
‫َك ْ‬
‫ين َم ْحن ْ‬
‫ص َرى لَْل ِّز ْ‬
‫اش َهييا‬
‫يف َي ْ‬

‫َك ْ‬
‫ص َرى لَْل ِّز ْ‬
‫ين َإذا َمييا ْن ْذ َكيييييييي ْير‬
‫يف َي ْ‬

‫َك ْ‬
‫ص َرى لَْل ِّز ْ‬
‫ين ْو ْمي َر ْار َذ ْاق َهيييا‬
‫يف َي ْ‬

‫يييييييييير‬
‫الس َال َمه َو ْال َح ْف ْظ َو ْسَت‬
‫ْ‬
‫َط ْالَبه َميّ‬

‫وب َما َجي ا َز ْارهَييييييييا‬
‫َت ْر َجى َف ْال َم ْكُت ْ‬

‫َم ْن َب ْعي ْد َميّ‬
‫الم َطييييييييي ْير‬
‫ِيم َو ْ‬
‫الشيَميّده َو ْالغ ْ‬

‫ييير ْج َر ّْبيييييي ه َ‬
‫َييييييذا ْح َسا ْب َهييييا‬
‫أ ْي َف َميّ‬

‫‪18‬‬

‫ال ْت رهْز يدـنعام لوڨول ماعنـدي ْزهر‬
‫ول ماعنييييدي ْزهر‬
‫ال ْت ڨڨڨڨ‬
‫عاَي ْش أَ ْوحييييييييد‬

‫و ُّ‬
‫الضيييييييييير إِيزييييييييييد‬

‫ما ْ‬
‫صبييييير‬
‫فادني ْ‬

‫ميييييا دام عنييدك رّبييييييييي‬
‫فييييه ّ‬
‫ّ‬
‫يييييييييده‬
‫الش‬

‫ْعلييييييه ْالييي َع ْمييييييييييييييييده‬

‫خيييالَ ْق ْال ْبشيييييير‬

‫ال تڨيييييييول مييييييياعندي‬
‫ْزهير‬
‫الس ْعد أَ ْقلييييييييييل‬
‫ّ‬

‫ّميييييييع إِيسيييييييييييييل‬
‫و الد ْ‬

‫َوطال ْ‬
‫كال ْمطيييري‬
‫هْ‬

‫ميييا دام عنيييدك رّبييييييييي‬
‫ْأرفع يييييييييييدّيك‬

‫يسَت َج ْبيلييييييييييييييييييييكي‬
‫ْ‬

‫أَ ْكثيييير َو ْكثيييييير‬

‫ول ماعنيييدي ْزهير‬
‫ال ت ڨڨڨڨ‬
‫جيبييي فيييييييارغ‬

‫و ْ‬
‫الدغ‬
‫الزمييييييييييييييييييان َ‬

‫ّ‬
‫الشيير و ْال ْف َقيييييير‬

‫مييا دام عنيييييدك رّبييييييييي‬
‫ير ميييا ت ْفشيييل‬
‫ِغ ْ‬

‫ْعلييييييييه أَْتيييو ّكيييييييييييييل‬

‫ضييييييييييري‬
‫يرَي ْح َ‬
‫ِخ ُ‬

‫ول ماعنيييدي ْزهير‬
‫ال ت ڨڨڨڨ‬
‫رانييي ْ‬
‫مضيييييوم‬

‫مهيييمييييييييييييييوم‬
‫ديييميييا ْ‬

‫يسَتيييييييييييييير‬
‫اهلل ْ‬

‫ميييا دام عنيييدك رّبييييييييي‬
‫تسَت ْهييييييييزا‬
‫ميييا ْ‬

‫ْ‬
‫يت ْالحيييييييييييييي ّ‬
‫وقيييييييي ْ‬
‫يزه‬
‫ول ماعنيييدي ْزهير‬
‫ال ت ڨڨڨڨ‬
‫‪19‬‬

‫ُقيييم أَ ْسَت ْغ َفييييييييير‬

‫ذرَميّيييييييييييييييه‬
‫ال ِّ‬

‫َميّ‬
‫ذاليييد ْنيييييييييييييييييييا‬
‫فيييي‬

‫ويييييييين الَ َمَفيييييير‬

‫ميييا دام عنيييدك ربييييييييي‬
‫ييييييرزق‬
‫هييييييو‬
‫ْ‬

‫مييييييييا َتيييتقلّيييييييييييييييييق‬

‫تجَبيييييير‬
‫غيييادي ْ‬

‫ول ماعنيييدي ْزهير‬
‫ال ت ڨڨڨڨ‬
‫الس ْكنيييييييه‬
‫َييييم ُّ‬
‫ه ْ‬

‫زاد‬

‫المحنيييييييييييييييييه‬
‫ْ‬

‫طيير أَْب َل ْو َكييييير‬

‫ميييا دام عنيييدك رّبييييييييي‬
‫يراج‬
‫هييييييو الفييييي ّ‬

‫فيياللّييييييييل اليييييييييييييييّداج‬

‫نور ْ‬
‫يش ْتهييييييييييري‬
‫ُ‬

‫ول ماعنيييدي ْزهير‬
‫ال ت ڨڨڨڨ‬
‫أَْبيييي َ‬
‫يل ْ‬
‫خدميييييييية‬

‫أَ‬
‫َ‬
‫بييييييييييل َز ْدمييييييييييييييية‬

‫كيييف أَْنش ّمييييييير‬

‫مييا دام عنيييييدك رّبييييييييي‬
‫هييييييو ْال َكييييييريم‬
‫َ‬

‫الرحيييييييييييييييييم‬
‫هييييييييو ّ‬

‫ال ‪ ،‬ميييا ت ْنفيييييير‬

‫ول ماعنيييدي ْزهير‬
‫ال ت ڨڨڨڨ‬
‫درت اليييييدّار‬
‫ما ْ‬

‫صغييييييييييييييييياري‬
‫يييوالد أَ ْ‬
‫َب ْ‬

‫رانييييي ْ‬
‫نكبييييييير‬

‫مييا دام عنيييييدك رّبييييييييي‬
‫ْ‬
‫اليييحين‬
‫فالحان و ِ‬

‫أَْيكييييون ُميييعيييييييييييييييين‬

‫رم ْش ْال ْبصيير‬
‫في ْ‬

‫ال تڨيييييييول مييييييياعندي‬
‫ْزهر‬
‫رانييي قيييييياصر‬

‫ميييانيييييييي قيييييييييييييييادر‬
‫ميييا دام عنييدك رّبييييييييي‬
‫‪20‬‬

‫و الوقت ي ْنيييييييذر‬

‫هييييييو الحاَفييييظ‬

‫اليييراشيييييييييييييد‬
‫هييييييييو َميّ‬

‫‪21‬‬

‫الس ْ‬
‫بيييل َي ْن ْجييبر‬
‫و ْ‬

‫أس ْتحات‬
‫عينيـ لما القات عينك ْ‬
‫أس ْتحييييييييييات‬
‫عيني ل ّما القات عينك ْ‬

‫غير صدفه جييات ّ‬
‫مش يي بلعانييييييييي‬

‫ّ‬
‫أحفييييييييات‬
‫الشيب أملكني و ال ْبصار ْ‬

‫ص ي ْغريي يي ْيرجعلي تانييييي‬
‫من‬
‫ْ‬
‫صاب ُ‬

‫ْ‬
‫أسنين أمشيييييييات‬
‫الزمان عادلي بعد ْ‬

‫الحفيييييييييييييانيي‬
‫يالعوامي أُ زيييد ْ‬
‫ت ْنعد بي ْ‬

‫حصراه ِك ُك ْن ِت ْ‬
‫زينة ل ْبنييييييييييييييات‬
‫ْ‬

‫ْ‬
‫بالشبوب ْ‬
‫زاهيه و اليـــــناعْتأ بولڨلوب أ ْتعانيييييي‬

‫القا َمه و اليـــــناعْتأ بولڨتاـــــــــــــــميسْبّتلا و ْدَ ْد و الّت ْبسيميييييييييييييييات‬

‫ْ‬
‫ذهي بي و الي ّ‬
‫الشعر ْ‬
‫يزين رّبانييييييييييييي‬

‫وايع و ْوقيييييات‬
‫حصراه ما ْقضينا ْس ْ‬
‫ْ‬

‫يعجيييز السانييييييييي‬
‫الوصاف ْ‬
‫يا زين ْ‬

‫جعتي في ذاللّ ْحظييييييات‬
‫و اليوم ِك ْر ْ‬

‫الدّنيا هي ْ‬
‫ياك و ْق ْت ْ‬
‫الشيبوب فانيييييييييي‬

‫جعده و ْ‬
‫الظهييوري أ ْن ْحنييييات‬
‫الوجوه ْأم ْ‬
‫ْ‬

‫و اليـــــناعْتأ بولڨيــــناه شاع نم اي هّياع بولْلوب عاّيه يا من عيياش هانييييي‬

‫ْ‬
‫أح ْ‬
‫يييات‬
‫راح ْ‬
‫الج ْ‬
‫هاكده ْبغات ل ْقدار و ْ‬

‫و ْنعيش في ْز ْ‬
‫مان كون غييير ْأكفيياني‬

‫فو ْتهاي غيير بالخيييييييييييي ْيزرات‬
‫ساعه ّ‬

‫و ْ‬
‫أعيانييييييي‬
‫الدموع سييا ْيله جي ْيرحت ْ‬

‫بكري غييير ْ‬
‫كان ْ‬
‫ْ‬
‫بكري ْ‬
‫ذكريييييييييات‬

‫و اللّي ْب ْ‬
‫قالنا ال ْسييرار و ْمعانييييييييي‬

‫همنا ما ْب ْ‬
‫أحييييييييييييييييا ْة‬
‫قات ْ‬
‫الك ْب ْر ْأد ْ‬

‫عيو ر ْبنييا رّبي الفوقانييييييييييييييييي‬
‫ني ْيد ْ‬

‫‪22‬‬

‫َي َّمه‬
‫ييمي َمييييييييييييييه‬
‫َي َميّميييييييييييه لَ ِّ‬

‫ربيييييييييييييي َي ْبييغيييييييك‬
‫ِّ‬

‫ْ‬
‫آيييييييييييييييات أَ ْكييري َميييييييه‬

‫ييس بيييييييييييييييييك‬
‫َت ْتييوّن ْ‬

‫ْ‬
‫ربييييييييييي‬
‫يييح ْف‬
‫ييظيييييييييك ِّ‬
‫ّ‬

‫يييا ْحِب ْ‬
‫يبه ْقلبيييييييييييييي‬

‫ي ّميييييه ييي ّميييييه ي ّمييييه ي ّميييه‬

‫فر ْط فييييي ْ‬
‫يك‬
‫ُع ْمري ما ْن ّ‬

‫ييوم‬
‫مييا ن ْ‬
‫َهنييى مييا ْيجيني ُن ْ‬

‫ْ‬
‫شييييوفك ع ْينّيييييييا‬
‫حّتى ْت‬

‫ي ّمه يييا ْ‬
‫ييييييوم‬
‫فالس‬
‫غيياليييه َميّ‬
‫ْ‬

‫أَْن ِت ْال ْحييييياة و ْن ِت َميّ‬
‫الد ْنَييا‬

‫جييوم‬
‫شاح َس ْبتييي ْاليييالي و ْن ْي‬
‫ْ‬

‫ْ‬
‫ْ‬
‫مامييك ِفَييييييا‬
‫سيياه َره َت ْخ‬

‫مييييوم‬
‫جييو ْزتيي ْمحيياَي ْن و ْه‬
‫ّ‬
‫ْ‬

‫ني ْ‬
‫يارك ال ْهَبييه َمڨِدَييييييه‬

‫يوم‬
‫نس ْ‬
‫مييا ْ‬
‫مييح ْال َحي د إ ْيلييييييي ْ‬

‫يي‬
‫يي هيييي َ‬
‫أعماليييييك هِيييي َ‬

‫ييييوم‬
‫ييو ْم إ ْي ُم ْ‬
‫َي ْ‬
‫يير و ْيجيييني ُي ْ‬

‫محضيييه‬
‫في ڨْليييبي ْن ِت ْ‬

‫يل ِبيي ْ‬
‫أَْبي َ‬
‫يك َع ْقلييييي َم ْعييييييدوم‬

‫َن ْبقى لِيي ْ‬
‫يك أَ َت ْبقي لَييييييييا‬

‫يوم‬
‫ْال َجّنييه و ْخيييي ْ‬
‫يار ْالُقيييييييي ْ‬

‫َب ْسيييباَب ْك ييييا لَ ْولَِيييييييييييه‬

‫‪23‬‬

‫اح‬
‫َيا ْل َم ْف َت ْ‬
‫َح َميّش ْمتَ ْك َب ْ‬
‫يياح‬
‫اهلل َي ْال َم ْفَت ْ‬

‫لييييي َبييييييابيييييي‬
‫أَ ْفَت ْح ْ‬

‫َرا ْه َ‬
‫أنز ْاد ُغْلِبيييي‬

‫َر َج ْ‬
‫ياك‬
‫اح َرانِي ن ْ‬
‫َي ْال َم ْفَت ْ‬
‫َح َميّش ْمَت ْك َب ْ‬
‫يياح‬
‫اهلل َي ْال َم ْفَت ْ‬

‫ْ‬
‫ييييييييف أَ ْعَذاِبيييييي‬
‫َخَميّف‬

‫َرا ْه أَْن ْج َر ْح َقْلِبييي‬

‫ياح َداوي َب ْيد َو ْ‬
‫اك‬
‫َي ْال َم ْفَت ْ‬
‫اح َس ْ‬
‫ْ‬
‫الم ْغُب ْ‬
‫ييييون أَ ْب َحالِيييييي‬
‫هلل َي ْال َم ْفَت ْ‬
‫ال َ‬

‫ان ْال َح ْ‬
‫ير َوِّدي ِك ْ‬
‫يف َك ْ‬
‫يييال‬
‫إ ْيُقولَميّ ْك َم ْكُت ْ‬
‫وب ِغ ْ‬

‫ْ‬
‫اح َال ْش َخلِّي ْتنِييي َم ْ‬
‫ين َتالِييييي‬
‫هلل َي ْال َم ْفَت ْ‬

‫َما َع ْن ِدي َال َد ْار أَ ْم َرَميّد ْف َب ْو َال ِدي ْش َح ْ‬
‫يييال‬

‫اح ْد َع ْ‬
‫يييييب َخالِيييييي‬
‫اش أ ْب ِج ُ‬
‫َكَذا َم ْن َو َ‬

‫ييييير آل َف ْ‬
‫يييال‬
‫َييس َو ْي ِد ْ‬
‫َي ْر ْز َق ْه ْال ُمولَى ْو ْيَت َون ْ‬

‫اس َع ْن ْد ْال ْحُي َ‬
‫وطه َسالِي‬
‫اح ْد َغ ْ‬
‫َكَذا َم ْن َو َ‬

‫يير ْآل َم ْ‬
‫ال‬
‫َال َخ ْد َم ْه َت ْح ِ‬
‫ض ْيه فِي ْح َماهَيييا َي ْجَب ْ‬

‫يييس ْآلَيالِيييييي‬
‫صْ‬
‫ِوَميّن ْ‬
‫َكَذا َم ْن َو َ‬
‫اح ْد َ‬
‫ار أَم َ‬

‫ييف إ ْي َس ْ‬
‫يف َي ْع َم ْل أُ ِك ْ‬
‫وب ِك ْ‬
‫َر َ‬
‫يال‬
‫اغ ْب َف ْال َم ْحُب ْ‬

‫ييييه َ‬
‫َام َال ْبَيّد ْ‬
‫إيشالِيييييي‬
‫اح ْد ه ْ‬
‫َكَذا َم ْن َو َ‬

‫الشييي َو ْال ْم َحاَي ْن ْأر َشييى َو ْذَب ْ‬
‫َم ْن َقلَميّ ْ‬
‫يية ِّ‬
‫ييال‬

‫اب َك ْال َميّش ْم َعييه َما ْيَبالييي‬
‫اح ْد َذ ْ‬
‫َكَذا َم ْن َو َ‬

‫يييض فِي ُركنَيييه َي ْسَتنَيييى َكْل َمييه َت ْن ْ‬
‫أَ ْم ِر ْ‬
‫قييال‬

‫‪24‬‬

‫َيا ْل َخا َت ْم‬
‫الح ْفي ْ‬
‫ْ‬
‫ياتم َ‬
‫يظ َو ْسَتييي ي ْر‬
‫آلطْلبييييي َ‬
‫يالخي ْ‬

‫َو ّ‬
‫آلطْلِبي ْعُق ْوَب ْ‬
‫تك أَْت ُك ْ‬
‫ون هَا ْنَييييه‬

‫كي َيذا ْ‬
‫در‬
‫أسبا ْبهييييييييييا ْال ْغي ْ‬
‫ياتم ْ‬
‫من خي ْ‬

‫الس ْع ْد َر ْج ْ‬
‫عت َب ْالَييييه‬
‫أس ْي‬
‫ْ‬
‫واد َميّ‬
‫غير ْ‬

‫كيياين ماللَميّ ْب ْ‬
‫ْ‬
‫شييييييييييير‬
‫نييات آللِّي ت ْن ْع‬
‫ْ‬

‫كاوَيه‬
‫وال َع ْش َره ْ‬
‫صعيبه و ْشيحال ْ‬

‫كيياين ماللَميّ ْب ْ‬
‫ْ‬
‫خيييييييييييير‬
‫نييات آللِّي ت ْف ْت‬
‫ْ‬

‫ْ‬
‫ماهيش َعا ْبَيييييييييييه‬
‫غير أنا ونا‬
‫ْ‬

‫ْ‬
‫العبيييييييي ْير‬
‫يزم الي َيو ْز ْن و ْ‬
‫ياتم يلي ْ‬
‫يالخي ْ‬

‫لَ ْز ْ‬
‫قارَيييييييه‬
‫مان أَ ْعُقوَبه ماكيش ْ‬

‫والت الي ّ‬
‫يا ُم ْ‬
‫يز ْ‬
‫يدر‬
‫ين و العي ْيز و ال ْقيي ْ‬

‫َياللّي ْ‬
‫باع ل ْبدا زاهَيييييييه‬
‫ص ْ‬
‫بيك لَ ْ‬

‫تس ي ْ‬
‫كاين ماللَميّ ْبني ْ‬
‫ْ‬
‫عاك َبي ي ْن َظيييييي ْير‬
‫يات ْ‬

‫َت ْت َوّن ْس َي ْع ِط ْ‬
‫كون ْ‬
‫يك و ْت ْ‬
‫الهَييييييه‬

‫ياين ماللَميّ ْبني ْ‬
‫كي ْ‬
‫يات مييا َجا ْيبييه ْخبييييييي ْير‬

‫كان ْال ْ‬
‫حال َرا ِه ْ‬
‫باغَييييييييييه‬
‫مهما َ‬
‫ْ‬

‫يالخي اَت ْم إيليييق أ ْقليي ْ‬
‫َ‬
‫ير‬
‫صَبيييييييي ْي‬
‫ميي ْ‬
‫يل َ‬

‫َم ْال ِك ْ‬
‫مغبونَه ْتباني شا ْقَييييييييييييه‬

‫أنييا ْنخي ْ‬
‫أعليييك أَنِتَيييا ْكَثييييييييييي ْير‬
‫ياف ْ‬

‫ْال ْ‬
‫لوب جا ْفَيييييييه‬
‫وق ْت أ ْت ّبد ْل و ْال ْق ْ‬

‫ياين ماللَميّ ْبني ْ‬
‫كي ْ‬
‫اج ْال ْبحييييي ْير‬
‫يات كيِي ْمي َو ْ‬

‫تع ْ‬
‫قاسَيييييه‬
‫ما ْ‬
‫رف َر ْح َمه ْقلو ْبها ْ‬

‫ياين ماللَميّ ْبني ْ‬
‫كي ْ‬
‫جهي َزه ْال ْقبيييييييي ْير‬
‫يات ْأم ْ‬

‫مشنوعه َبي ي ْش ْ‬
‫و ْن ِت ْ‬
‫ناك ْ‬
‫باهَييييييه‬

‫يالخي اَت ْم إ ْي َطي َميّو ْل ليي ْ‬
‫َ‬
‫يك ْال ْع ُميييييييييييي ْير‬

‫ضاوَيييييييه‬
‫و ْتكونيي ُح َميّره َب ْبهاك ْ‬

‫خاتم خييا ْتمي يييا َز ْهي ْو ْال ْبصييي ْير‬
‫يا ْال ْ‬

‫فالسومي ْ‬
‫يا ك ْن ْز َميّ‬
‫غالَيييييييييييه‬
‫الد ْنيا ُّ‬

‫مييا ن ْبغيش حي ْيد إيجيب ليي ْ‬
‫يك شييييي ْير‬

‫ص ْ‬
‫َو َميّ‬
‫قاوَييييييييييييييه‬
‫دك أ ْب ْ‬
‫ال يّق ْ‬
‫نار ْ‬
‫‪25‬‬

‫يا عجابه حسدوني فيك‬
‫يا عجابه حسدوني فييييييييييييييك‬

‫ونا عنييدي غييير أنتيييييييييييييييييييا‬

‫أنت ْن ِت غييير أنتيييييييييييييييييييييا‬

‫ُم أعليييييييييييييييييييييا‬
‫صييي ْده ْ‬
‫رّبي ْي َ‬

‫أعيييييييييييييالش أعييييييييييييييالش‬

‫يييييا رّبي ْعيييييييييييييييييييييييييالش‬

‫نومي مييييا ْحيييييييييييييييييييييالش‬

‫غمضوشي عينيييييييييييييييييا‬
‫مييييا ْت ْ‬

‫شييا ْيطّفي هي ْ‬
‫ياد الكيه‬
‫ذوقيييوني ْمييييييييييييييييييييييييييييييرار‬
‫ْ‬

‫فالس ْير َو ْجهييييييييييييييييييييييييار‬
‫ّ‬

‫محتييييييييييييييييييييييييييييييييار‬
‫و ْبقيت ْ‬

‫غير رّبي داري بييييييييييييييييييا‬

‫ال حيييييييد إيسيييييييال أعليا‬
‫يييييا بنييييييت الّنيييييييييييييييييييييييييييييياس‬

‫الحديث أقيييييييييييييييييياس‬
‫ْ‬

‫طعت لييييييييييييييييييييييييييييييياس‬
‫مييييييا ڨيــــناه شاع نم اي هّياع بولْ ْ‬

‫أنا ليك و ْن ِت ليييييييييييييييا‬

‫لييو ت ْفيينى كييل الييدّنيا‬
‫كي كييييييان الحييييييييييييييييييييال‬

‫أنيييييييدير الفييييييييييييييييييييييييييييييييييال‬

‫ييييييييا بنت لحييييييييييييييييييييالل‬

‫ْ‬
‫أعلييييييييييييييييييييا‬
‫حييييد مييييا ْيَب ْعيييي دك ْ‬

‫شمعه ْ‬
‫مضويه‬
‫ت ْبقِي ْ‬
‫‪26‬‬

27

‫اره‬
‫َيا ْخ َص َ‬
‫أيييييييام َف ْ‬
‫محيسيوَبييييه‬
‫اليش‬
‫ْ‬
‫يهيييييير ْ‬
‫ْ‬

‫ييييره ْ‬
‫يعييييام ْ‬
‫ميكيُتيوَبييييييه‬
‫فيال‬
‫َم َميّ‬
‫ْ‬

‫ييرمينييييييا َب َميّ‬
‫يالتيوبيييييه‬
‫ِّ‬
‫ربيييييييي ْك ْ‬

‫بر وااليمييييي ْ‬
‫يان‬
‫ْ‬
‫الصيي ْ‬
‫وعطانييا ْ‬

‫ُ‬
‫ْ‬
‫ييييييرات‬
‫يضييييان جييييانا ْب َخي ْي‬
‫رم‬
‫ْ‬

‫ُ‬
‫رحيميه لَ ْيع ْ‬
‫يييييييييييية‬
‫ييبيياد أُ َميّم‬
‫ْ‬

‫صييييييييال ُة‬
‫ييييا َسييي ْع ْد َم ْن ْدعى ْف َ‬

‫ْ‬
‫واطلَ ْب ْال ْهي دى ْ‬
‫وال ُغ ْفيييييي ْ‬
‫يران‬

‫لك ْ‬
‫صيييييييييييييييييييياره‬
‫ِن ييييييا ْخ‬
‫َ‬
‫صيييياره ْو أَْل ْ‬
‫صييييياره‬
‫ييييف أَ ْخ‬
‫ْخ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫يصييييييب َم ْ‬
‫يييير َسييييّبه‬
‫أ ْت‬
‫ْ‬
‫ييييين داَي ْ‬

‫ييربييييييى‬
‫يير ميييا ْت َميّ‬
‫ييم ُ‬
‫َكاللِي ُع ْ‬

‫ييييييرح ْ‬
‫ُ‬
‫يصيَبيه‬
‫ييج‬
‫ْال‬
‫ْ‬
‫يسييييييان ْ‬
‫كالي َق ْ‬

‫ْ‬
‫ْ‬
‫ييييييييييييان‬
‫داوه َمْل‬
‫وال ْقل ْب َب ْال ْع َ‬

‫َميّ‬
‫يييبيييييذ ْر‬
‫اس أَْت‬
‫أ ْت ِ‬
‫ص ْ‬
‫ييييييب َفيالييييّن ْ‬

‫ْ‬
‫والما ْيَده ْبغيا ْتيييها َت ْيكبييييييييي ْير‬

‫أح َف ْ‬
‫يييييييييير‬
‫ييييظ ييييييا َرِّبي َو ْسيُت‬
‫ْ‬
‫ْ‬

‫ياد َرىي َب ْالجيعيييييي ْ‬
‫ش ي ْب ْ‬
‫عان َمي ْ‬
‫يان‬

‫ْ‬
‫ييييد أَ ْم َميّ‬
‫واح ْ‬
‫ييييييييف‬
‫يشين‬
‫أ ْت ِ‬
‫صييي ْ‬
‫يب َ‬

‫أَ ْعلى الي ْيد ْ‬
‫لييي ي ْف‬
‫باز جي ْ‬
‫ياي أَ ْم َح ّ‬

‫ييييدب أُ َيي ْنَت ْ‬
‫ُك ْ‬
‫ييييف‬
‫يييون‬
‫صييياب َي ْن ْ‬
‫ْ‬

‫ص ِّ‬
‫ض َب ْ‬
‫َو ْي َع ْ‬
‫والن ْ‬
‫يبيييان‬
‫الضييي َر ْ‬

‫ييييييب‬
‫أَْت‬
‫ماعييي ه َت ْغَت ْ‬
‫ْ‬
‫صييييب في ْج َ‬

‫يييييييب‬
‫َو ْذُنيو ْبيهيييياي ال َتْيتي َك ْيركَي‬
‫ْ‬

‫ييييييييب‬
‫يج‬
‫ييييييا لَ ْيل ْع‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫يجييييب ْالي ُمي َع َميّ‬

‫يات َبي ْ‬
‫يب ِّ‬
‫مييا ْعبي ْ‬
‫النيييييي ْ‬
‫يران‬
‫يال ِه ْ‬

‫يب في ُسييي ْ‬
‫وق ُّ‬
‫يييييييار‬
‫الت َميّج‬
‫أَْت ِ‬
‫صييي ْ‬
‫ْ‬

‫ِي ْ‬
‫عيييييييييييار‬
‫وال ْغلى فِي لَ ْس‬
‫ْ‬
‫ْالك ْ‬

‫العيييييييييييييار‬
‫يب جيييييا ْت ُه ْم َو‬
‫ِ‬
‫الع ْ‬
‫ْ‬

‫رمضي ْ‬
‫يان‬
‫يام في ْ‬
‫ص ي ْح ْ‬
‫ِك ْي ُ‬
‫الص ي ْ‬

‫ْ‬
‫واحيييييد ال َح ْش َمييييييه‬
‫صييييييب‬
‫أَْت‬
‫ْ‬

‫يييد سيييا َم ْح ْ‬
‫راَق ْ‬
‫فال َخ ْد َميييييييييييه‬

‫‪28‬‬

‫ميييا َي ْن َطييي ْق َو ْيُق ْ‬
‫يييول َكْل َميييييييييه‬

‫َميّ‬
‫ْ‬
‫اآلذان‬
‫ييييييييييأذ ْن‬
‫َحَميّتيييييييييييى ْي‬

‫حييييييييييم‬
‫واحييي ْد ميييا َي ْر‬
‫أَْت‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫صييييب َ‬

‫يير مييا َي ْق َسيييييي ْيم‬
‫حاجه ْمي َع ْال ِغي ْ‬
‫َ‬

‫أَْن َت ْت ْ‬
‫قيييول ميييا ُه َم ْسلَ‬
‫يييييييييييييييم‬
‫ْ‬

‫ريحي ْة ْال ُع ْربيييييييييي ْ‬
‫يان‬
‫مييا فيي ْيه َ‬

‫ْ‬
‫دار‬
‫واح‬
‫أَْت ْ‬
‫ييييييييد في ُ‬
‫صيب َ‬

‫بيييييييييييييييييار‬
‫ياط و ْغ‬
‫ال َب ْشييي ُي‬
‫ُ‬

‫ُ‬
‫يييييييييل ْي ِّ‬
‫نييييييييييييييار‬
‫في أَ ْه‬
‫ُ‬
‫طفي َ‬

‫ما ْخي زى مييا ْنعي ْ‬
‫يل ِّ‬
‫الشيطيييي ْ‬
‫يان‬

‫‪29‬‬

‫ليح في بالييييييي ْك‬
‫ْي‬
‫نادم ُن‬
‫ديرها ْم ْ‬
‫ير ْ‬
‫وصيك ِغ ْ‬
‫يا ْب ْ‬
‫يرور غيَ ْد َوه ما َت ْن ُ‬
‫ْ‬
‫فيييييك‬
‫يظ ْرشيييي‬
‫الّد ْنييا ال ْغ ْي‬
‫يالصيييييييال ْ‬
‫أَ ْعيطي ْ‬
‫زاد ْك‬
‫ذاك هُييي َيو َ‬
‫حيق اهلل ْف ْ‬

‫َيا ْب َن َاد ْم‬

‫يالمة إِدييي ْ‬
‫ديير أَ ْع ْ‬
‫يييييير َب ْس ْ‬
‫يير َو ْب َ‬
‫يك‬
‫يش ْ‬
‫مال ْال ِخ ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ير ْز فيي ُن ْط ْ‬
‫يس ال يي ْف ْ‬
‫يسييييانك‬
‫لييييت ْأل‬
‫يقك َع ْ‬
‫أَ ْح َ‬
‫ْ‬
‫مال ْق ْ‬
‫الميك ْ‬
‫يج ْب أَ ْك ْ‬
‫نيييييييك‬
‫ييوال اللِّي ميا َت ْيع‬
‫أَ ْح َ‬
‫ْ‬
‫در ْت ت ْنهييييييي ميا ت ْب ْ‬
‫نييييييييك‬
‫خليشيي َخ َميّال‬
‫إذا ْقيْ ْ‬
‫إيجيياز ْ‬
‫ُق ْ‬
‫يالم ْال ْ‬
‫حيق فيي ْم ُ‬
‫ييييييك‬
‫كيان اهلل‬
‫يول ْأك ْ‬
‫ِ‬
‫ييم أَ ْخيوانَيييييييييي ْ‬
‫ييدر ْ‬
‫يك‬
‫فيالغ ْ‬
‫ته ْ‬
‫ال ْ‬
‫ِيييب َو ال َت ْظلُ ْ‬
‫ْ‬
‫موم َذ ِّ‬
‫ما ْ‬
‫علييييييك‬
‫الشي ْحرام‬
‫تش َط ْن الّن ْ‬
‫اس َب ْال ْه ْ‬
‫ْ‬
‫يييوادك‬
‫صيحه َب ْف‬
‫ِيح ْ‬
‫الر ْ‬
‫اي ْال ْمل ْ‬
‫أَ ْسِدي ّ‬
‫وعطي ال ْن َ‬
‫ييياده َو ْي َعِّييييييييي ْ‬
‫ُيو ِش ْ‬
‫يك‬
‫ييير ْأز َ‬
‫يييين ِغ ْ‬
‫و الِّلي ه َ‬
‫أخالصيييييييي ْ‬
‫مييال أَْت ْ‬
‫بالنَيييه َب ْال ْع ْ‬
‫أَ ْع ْ‬
‫نييال ْ‬
‫مييل ِّ‬
‫يك‬
‫غاديييييييييي ْ‬
‫رور ه ْ‬
‫يك‬
‫سياب ِ‬
‫و الِّلي ُه َم ْيغ ْي‬
‫أح ُ‬
‫َيذاك ْ‬
‫واحييد إيسالَيييييييي ْ‬
‫ْ‬
‫أع ْ‬
‫ْ‬
‫يك‬
‫طييه و ال‬
‫يياس ْ‬
‫حييق الّن ْ‬
‫يهي ْ‬
‫ييواك أَْب ِشيي ُق ْ‬
‫و الِّلي ْغ ْ‬
‫ديك‬
‫ييير اهلل ْ‬
‫ييوللُو ِس ْ‬
‫الص ْ‬
‫ْ‬
‫اح َ‬
‫ييذ ْر ُش ْ‬
‫امييييييييييك‬
‫وف ْالُقّد‬
‫َميّ‬
‫ييراط و ْ‬
‫تييب ّْع ِّ‬
‫و ْ‬
‫فيييادى مييياداِب ْ‬
‫يك‬
‫الط ْي‬
‫ييير أَْت َ‬
‫ريييق ْالي َع ْو َجيه ِغ ْ‬
‫ْ‬
‫ييه ما ْتيآ َم ْن فيي َم ْكييالَ‬
‫ض ْ‬
‫الم ْ‬
‫ييييييييييك‬
‫ِيييزان أَ ْح ِ‬
‫ْ‬
‫ربييي اللِّي َي ْغنِيي ال َح ْ‬
‫نييييييييك‬
‫ييير َي ْغ‬
‫ِّ‬
‫ييد َم ْن ِغ ُ‬
‫سياعه ْت َف ْك أَ ْغاللَيييييييي ْ‬
‫مس ْ‬
‫يك‬
‫كيين َعْن ْيد َ‬
‫ْأرَف ْق َب ْال ْ‬
‫حاجه إلِيييييي ْ‬
‫ُك ْل َم ْن هِي في لَ ْر ْ‬
‫يك‬
‫ض ت ْبقيى في َ‬
‫راس مالَيييييي ْ‬
‫‪ْ 30‬‬
‫نيوز ْ‬
‫ْال ْ‬
‫وال ْ‬
‫يك‬
‫ذاك َر ْب‬
‫دييين أَ ْك ْي‬
‫حيك أُ ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫لييييييييك‬
‫صارك ال َش ْير أَْي َح ّيو ْم أَ ْع‬
‫ُم في ْب‬
‫َع ْيزه ْ‬

‫وص ْ‬
‫يك‬
‫ُن ِ‬

‫ون‬
‫يم ْ‬
‫السا َي ْق َيا ِسي ِم ُ‬
‫َيا َّ‬

‫‪31‬‬

‫السياي ْق يييييا سييي ميمييون‬
‫يييا َميّ‬

‫ُر ْد ْ‬
‫بالك َت ْ‬
‫ضحيى َم ْغبييييون‬

‫ِّير ك ْ‬
‫ِيييذاك ْال َم ْقيييييييرون‬
‫مييالد ْ‬

‫ْ‬
‫سيياك ُ‬
‫نييات َر ْوحيياِنَييييييييييه‬

‫ْ‬
‫ْ‬
‫الص‬
‫قانييييييون‬
‫ْال‬
‫جييييياهلَ ْه أَ ْخ ْ‬

‫ما َي ْس ْ‬
‫يييياص‬
‫عاش ْ‬
‫قاع ْال َق ْمَب ْ‬

‫يل أَْبي ْ‬
‫ييير َي ْش َكيي ْ‬
‫اس‬
‫يذالك الي ّ‬
‫ِغ ْ‬
‫ير ْ‬

‫قييياع َم ْع ِمَيييييييييه‬
‫صييار‬
‫ُي‬
‫َو ْب‬
‫ْ‬

‫َم ّره ُكي ي ْن ْت فاَيييييي ْ‬
‫يت أَ ْحيييييدا ْه‬

‫َق ما ْع َر ْف ْت كِيفيييا ْه‬
‫جا ْم َز ْرن ْي‬

‫ِيين ْ‬
‫م ْ‬
‫ير اَ ْهي وا ْه‬
‫فات َخيييلَميّى ِغي ْ‬

‫تييوش َعْينِيييييييييييا‬
‫ميييياشييا ْف ِي‬

‫الراجلييييييي ْ‬
‫ين‬
‫َعْنييي ْيد َم َميييييي ْير ِّ‬

‫َش ْف ْ‬
‫الر ْج ْ‬
‫ليييين‬
‫ير َميّ‬
‫يت لَ ْعُبوا ِغ ْ‬

‫واحي ْد َم ْسكيييي ْ‬
‫ين‬
‫أَ ْد َخي ْل فييييي َ‬

‫ْ‬
‫زاد ُل ِكَيييييه ْعييلَى ِكَييييييييه‬

‫َي ْت َوَميّق ْيف أَ ْع َ‬
‫يييييييف‬
‫ْي‬
‫ص‬
‫الر ِ‬
‫يييييل َميّ‬

‫َو ْيُق ْ‬
‫ض ْ‬
‫يول أَنَيا َوْلْييد أَ ْ‬
‫رييف‬

‫غات َم ْشَته َو ََميّ‬
‫ص ْ‬
‫أَْب ْ‬
‫ييييف‬
‫الل ِ‬

‫ْلو َت ْفنى ُكي ْ‬
‫يل َميّ‬
‫الد ْنييييييييييييييييا‬

‫ِين َجي ا َعْني ْيد َمْل َقى ُّ‬
‫الط ْرقي ْ‬
‫مْ‬
‫يان‬

‫َخَميّي ْ‬
‫ْ‬
‫يييييييييوان‬
‫يييييك َودَميّر ْال ُع ْن‬

‫هييياج ْم ِكُب َ‬
‫وز ْر ْ‬
‫نييييان‬
‫َجييييييييا‬
‫َ‬

‫ييدي َ‬
‫ْ‬
‫يييييوَيييييه‬
‫قيييال َع ْن ِ‬
‫األ ْولَ ِ‬

‫َعْن ْ‬
‫ييييوف‬
‫إشييييييار ْة ْال ُوقُي ْي‬
‫ييييييد‬
‫َ‬

‫َما ْي َحَميّب ْس ما ْيُق ْ‬
‫ول ْال ُخ ْ‬
‫يييوف‬

‫ير َكيييي ْ‬
‫يال َمْلُف ْ‬
‫َو َميّ‬
‫وف‬
‫الضي ْو لَ ْح َمي ْ‬

‫َح ْر ُق َو ْشوا ْه َييا ُخويييييييييا‬

‫َف ْ‬
‫يز ْ‬
‫ييال ْب ْ‬
‫يييييد‬
‫ييييالد إِيَب َميّ‬
‫ييييو ْط ِو ِ‬

‫دار َج َر ْس أَ ْجديييييي ْيد‬
‫َب ْع ْيد ما ْ‬

‫ض ِحَيييييه‬
‫شاو َ‬
‫هُييييي َيو َم ْرتيييييي ْ‬
‫ياح أُ َسعيييييي ْيد ‪َ 32‬و ْال َم ْرضىي ْم ْ‬
‫مييا ْيسييي ْ‬
‫يال أَ ْعيي َ‬
‫يل اإلشي ْ‬
‫يارات‬

‫ما ْي ْ‬
‫خاف َم ْال ُم ْن َع َرجيييييييي ْ‬
‫يات‬

‫ير َو ْ‬
‫ات‬
‫َيا أَ ْص َح ْ‬
‫اب ا ْل ِب ُ‬
‫حاب ْالبيييييييييي ُر ْ‬
‫وات‬
‫أصييي ْ‬
‫ييييا ْ‬

‫كييييييييييييم‬
‫جيييوكم ميييا ْنصيُب‬
‫ْي‬
‫أَْن‬
‫ْ‬

‫ْ‬
‫َب ْال ْ‬
‫يييييييييييات‬
‫اع‬
‫الس َ‬
‫يييدقا ْي ْق أُ َب َميّ‬

‫كيييييييييييييييم‬
‫ْي‬
‫أَ ْحناييييا ميييا ْنشوُف‬

‫واحيي ْد إيييبيع أُ َي ْشيييييييييييري‬
‫ْ‬

‫ُ‬
‫آلخيي ْر مييا ْيُن ْ‬
‫ييود ِش َب ْكيييييري‬

‫ْ‬
‫ْ‬
‫يييييييييييدري‬
‫آلحييد َب ْعمييالواي َي‬

‫ِب ْم ْخلييييييييييييييه‬
‫وال َمكييييييييات ْ‬

‫ْ‬
‫واحيييييييد أ ْبُق ْف ُت َي ْقضيييييييييي‬

‫ْ‬
‫ميييياهوش َغ ْرضييي‬
‫قييييول‬
‫و ْي‬
‫ِ‬

‫قييييار ْع َي ْمضييييييي‬
‫يييياس أَْت ْ‬
‫الّن ْ‬

‫صيييييييوالَ ْحها َم ْن ِسَييييييييييييه‬
‫َو ْ‬

‫ْ‬
‫خبييييييييير‬
‫واحييد مييا جييايب ْأ‬
‫ْ‬

‫آلخييير ْ‬
‫فال َ‬
‫يييييييير‬
‫ْي‬
‫واطييي ْه ْي َس ْم َس‬

‫اهلل يحفييييييظ أُ يستييييييييييييير‬

‫صييييار َمعميييييييييه‬
‫ْي‬
‫مالهييييا ل ْب‬

‫واحيييد َي ْشييي ْرب ق ّهيييييييييييوتُ‬

‫رحبيييييييييت‬
‫قصييييييي ْر في ُّ‬
‫َو ْم ّ‬

‫ُ‬
‫يييييييييييييت‬
‫الخدمييييه عْلى َر ْق ْب‬

‫مييا ْيخ ّم ْم في ْحيي تى حّييييييييه‬

‫اللّي ميييييييا ْبغى َي ْفهمنيييييييييا‬

‫مادابييييييييه إ ْيسامحنييييييييييييياي‬

‫مييييا كييييان اله إ ْيصّبرنييييييييا‬

‫راه أَ ْم َخ ّطي َب ْخطييييييييييه‬

‫ياخييييييي هييييادي أمانيييييييييه‬

‫َواليييييييواجب يستّنانييييييييييييياي‬

‫اهلل إ ْيكيييييييون أمعانيييييييييييييا‬

‫و ْع ْ‬
‫مالنيييا غيييير بالّنييييييييييييه‬

‫ال َع َم ْ‬
‫ييييييل و الصراميييييييييييه‬

‫ِضيييمان المستقبيييييييييييييييل‬
‫لَ‬

‫َو ْ‬
‫اب‬
‫عوا َيا َل ْح َب ْ‬
‫ار ُ‬
‫اش أَ ْت َق ْ‬
‫‪33‬‬

‫ْ‬
‫ياب‬
‫قارعوا يييا لَ ْحَبييييي ْ‬
‫واش أَْت ْ‬

‫ْ‬
‫باش َت ْمحوا هَذا ْال َع َ‬
‫اب‬
‫ييييييذ ْ‬

‫ياب‬
‫و ْنعيييشييييوا َشياَي ْب َو ْشَبيي ْ‬

‫ين َح ْد ما ْنسي ْ‬
‫هَا ْنِي ْ‬
‫يال أَ ْعلِييييه‬

‫ِجيُبوا ْال َه ْ‬
‫ضره و ْال َم ْغييييي َ‬
‫يز ْل‬

‫ْ‬
‫َب ْر ُكواي ْ‬
‫مال ْ‬
‫ييييييييل‬
‫سان ُبو َم ْن َج‬

‫ْ‬
‫يييؤ ْ‬
‫مس ُ‬
‫يييييييييل‬
‫ول ال ُب ْد إِْي َح‬
‫ْال ْ‬

‫ْ‬
‫أَْبَيد ْ‬
‫يييييييييييييييه‬
‫ّيه َم ِّشي ْب َسِّن‬

‫أَْبغِييينييييا ُس ْكينيه ُس ْكينييييه‬

‫َو ْالما ُّ‬
‫للش ي ْر ْب أَ ْع َط ْشينيييييييا‬

‫يييا ْ‬
‫ضي َره ِوين َ‬
‫َت َيْل َحْيقينيييييييا‬

‫ْ‬
‫َس َع ْ‬
‫فيييييه‬
‫ييييد‬
‫ال ْن ْ‬
‫هييار اللِّي ن ْ‬

‫أَْبغينيييييييييا لُ ْق َميييييه لُ ْق َمييييييه‬

‫َو ْ‬
‫اس َو ْال َح َميّمييييييييه‬
‫الدواي ّ‬
‫للر ْ‬

‫ض ْو َع ْشنيييييييا َميّ‬
‫فالظْل َمييييه‬
‫ال َ‬

‫ْ‬
‫بيييييييه‬
‫يييرح‬
‫ويناش َن ْف ْ‬
‫ما ْس ِ‬

‫ْ‬
‫الييييييييييين‬
‫ْال َخ ْدمييييييييه لَْلَب ّط‬

‫ْ‬
‫ُم َم ْ‬
‫مال ْق ْ‬
‫ضراريييين‬
‫عييياد راه ْ‬

‫ميور ْال ُخ ْبييييي َ‬
‫يزه َج َميّرايييييييين‬
‫ْ‬

‫ييين ُ‬
‫هذا َم ْ‬
‫الخييي ْير َمْلهيييييييه‬

‫ْال َ‬
‫ييييييييره‬
‫عيشييه ص ْبحييت ُم‬
‫َميّ‬

‫شوف ْال َح ْم ْ‬
‫شوف ْال ُخ ْ‬
‫ض يره‬
‫ْي‬

‫ص ْتنيييا ُعَميّبييييره‬
‫ْ‬
‫وحنيييييييا َق ْب َ‬

‫جيب َس ْكن ْ‬
‫َيييييت فيه‬
‫الرتيلَه ْال ْ‬
‫ْ‬

‫روح َت ْو َج ْد ال ْ‬
‫ْ‬
‫شيان‬
‫وين ما ْت ْ‬

‫ْ‬
‫وال َخْل َقيييييه َم ْن ُك ْل أليييييوان‬

‫كالر َميّجالَييييه َميّ‬
‫ْ‬
‫يييييييييوان‬
‫كالن ْس‬
‫َميّ‬

‫ْ‬
‫ْ‬
‫خاطييييه‬
‫يييف َكاللِّي‬
‫كال ْموالَ ْي‬

‫يييييد داَي ْرلَ ْ‬
‫واح ْ‬
‫يييك َع ْولَيييييه‬
‫َ‬

‫َو ْعلى ُك ْل ِشييييي َي ْسَت ْوليييىي‬

‫ُ‬
‫ييير فييييييي ُ‬
‫ذات َعلَميّيييييه‬
‫الخ ْ‬

‫ْ‬
‫وال َه ْم ال َم ْت َو َميّ‬
‫يس بيييييه‬
‫سنييييي ْ‬

‫ْ‬
‫َر أَ ْ‬
‫ييييييييق‬
‫ْي‬
‫ض َر ْب ْال َم ْرَف‬
‫الزه ْ‬

‫ّ‬
‫يييييغ َيْلصييييي ْ‬
‫يطان أَْب َ‬
‫والش ْ‬
‫يق‬
‫‪34‬‬

‫يييييير ْق‬
‫واللِي ْ‬
‫جاب ُ‬
‫نييار َت ْح َ‬

‫نّ‬
‫َطْلبييييييواي َرِّبييييي َي ْهديييييه‬

‫ِماعَييييييييييييه‬
‫اجت ِ‬
‫َعدالَيييييييه ْ‬

‫ْ‬
‫يادي لِيا‬
‫لييييك هييييييييي ِ‬
‫هادي‬
‫ِ‬

‫واألميييييييه ْالجزا ْي ِرَيييييييييييه‬
‫َميّ‬

‫ْ‬
‫ول ْدها ماَت ْس َم ْح ِشييييييي فيييييه‬

‫َع َم ْ‬
‫والسَميّنيييه‬
‫ييييل َب ْال ْك ْ‬
‫نْ‬
‫تييياب ُّ‬

‫ييييم أُ هَيييييا ْال َجَميّنيييه‬
‫ها ْال َج ِح ْ‬

‫ييييييييير َد ْولَ ْتينيييييا‬
‫ص‬
‫ْ‬
‫واهلل َي ْن ُ‬

‫ْ‬
‫يياو أَ ْعلِيي ْيه‬
‫وال ْو َط ْن مَ ْن َ‬
‫ض َميّح ْ‬

‫‪35‬‬

‫هَ‬
‫َذ ْ‬
‫اك َّ‬
‫ار‬
‫الن َّك ْ‬
‫احب َم ْبني ْعلى ْال ْغيييذر‬
‫الص ْحَبه ْحي َذ ْر‬
‫الص ْ‬
‫َميّ‬
‫يا ساَيْلني ْعلى ُّ‬
‫ِّ‬
‫ماضن ْ‬
‫يره‬
‫هي ْجليييييييييي لَ ْفكييييييييييييييييار‬
‫َميّ‬
‫يت َن ْي ُت ْ‬
‫خاسييييييييي َ‬
‫ْ‬
‫هيييييييييييذاك َميّ‬
‫يييييييييار‬
‫الن َميّك‬
‫ْ‬
‫احب ما ْب ُ‬
‫ييييييييييد ْر‬
‫قال ْق‬
‫ص يَب ْر‬
‫َ‬
‫الص ْ‬
‫يا الَي ْمني ال ْت ْ‬
‫َميّ‬
‫لومنييييي ْ‬
‫هام غييييييييي ْ‬
‫ياد َره‬
‫ْي‬
‫أَ ْكوانييييييييييييي َب ْج‬
‫مييييييييييار َو ْرمانِي َب ْس ْ‬
‫ْ‬
‫َميّار‬
‫هيييييييييييذاك ْالغَيييييييييد ْ‬
‫يييياره َو ْ‬
‫يور‬
‫صَب ْح َم ْش‬
‫ْ‬
‫ض َحى َي ْشَب ْه ال ْن ُسيييييييي ْ‬
‫أَ ْ‬
‫نييييوع َب ْط َ‬
‫حيييييييييور‬
‫واج ْال ْب‬
‫ْ‬
‫ِم ْ‬
‫ياره ها ْي َجه ك ْ‬
‫َخلّى لَ ْعُقيييييول في ْحييييييي َ‬
‫أنا ْال َم ْبلي مدِّي ْت ُ‬
‫يييييييير‬
‫ْي‬
‫وحكي ْت ُل َس ِّري َب ْال ْج َه‬
‫ييييييل ْكَثييييييي ْير ْ‬
‫تييييييييييار ْ‬
‫خّ‬
‫نين ضلَميّ ْت ْ‬
‫وال َع ْي ْ‬
‫يييييييره‬
‫ساه‬
‫النييييييييييييي َم ْح‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َم ُ‬
‫فيييار‬
‫ضييييييييوا لَ ْش ْ‬
‫ما تْغ ْ‬
‫ييييييل ما َج ْب ْت ُ‬
‫أنا الغاَف ْ‬
‫ّ‬
‫داب ْ‬
‫من َت ْحتِي ْن ْح َفيي ْير‬
‫والز ْر ْي‬
‫ير‬
‫ييل ْخَبي ْ‬
‫ييييييرار ْ‬
‫يييييييييييييره‬
‫وال َخ ْز َره َم ُّن نا ْف‬
‫َذ َميّو ْقنِيييييييييييييييييي لَ ْم‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫يار‬
‫ُي‬
‫ما ْت ُش‬
‫يييييييييوف لَ ْنظيييي ْ‬
‫سيييييييييور‬
‫صيييياره َبْل َخ ْف أَْت ِري ْب ُل ْال ْق‬
‫ساس َم ْبني ْعلَى ْال ْخ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫خاد ْع ْال َمْل ْح ْ‬
‫ُ‬
‫سيييييييييور‬
‫ْي‬
‫وال ْك‬
‫ييييييييييراره‬
‫يييييات ْتولِّي ْم‬
‫أَ ْح‬
‫َ‬
‫َ‬
‫‪36‬‬

‫ير ْ‬
‫ُع َميّم ْر ِّ‬
‫ييييييييييييير‬
‫ْي‬
‫بال ِحيلَه را ُه َم ْش ْت َه‬
‫يب َوال َي ْن ْع َشيييييييييي ْي‬
‫الذ ْ‬
‫يرار ْال َخ ْد َعه َو ْش ْ‬
‫يك أَ ْ‬
‫يره‬
‫ضييييييييييييييييي ْي‬
‫ال ْي َو ِّر ْي‬
‫حال ْ‬
‫واعييييييي َ‬
‫يييييييييييار‬
‫يييييير يا َسَميّت‬
‫ْ‬
‫َو ْسُت ْ‬
‫دار َميّ‬
‫ييييييييير‬
‫ْي‬
‫ناح َت ْعيى ْو َت ْن ْك َس‬
‫الش ْر و ْي ِز ْييد ي ْف ْت‬
‫يييييخر أَ ْج ُ‬
‫ْ‬
‫َم ْن ْ‬
‫ِب ْ‬
‫يييييييييره‬
‫باص‬
‫ين لِيلَه َو ْن‬
‫ْ‬
‫هييييييييييييييييييييار َو ْال ُمولىي َع ْي ُن ْ‬
‫َ‬
‫ْي َخلَميّ‬
‫يييرار‬
‫ييييييييص في لَ ْش ْ‬
‫ْ‬
‫فع ْ‬
‫يييييييزور‬
‫وح ُل ْي‬
‫فيه ال ْغ‬
‫ْ‬
‫فيييييييييييييياره َوال اللِّي ْي ُر ْ‬
‫ما َت ْن ْ‬
‫َ‬
‫مالي ُ‬
‫اح ْب ْ‬
‫ذات ْ‬
‫في ُ‬
‫يرور‬
‫يك ْال ْغيييييي ْي‬
‫ييييييييييراره‬
‫ساكنَه ْح‬
‫َميّ‬
‫الص َ‬
‫َ‬

‫‪37‬‬

‫هاد العذراء‬
‫هاد العذراء ڨاع كيفها ما كييييان‬

‫سبحان الخالق في ذا الدّنيييييا‬

‫أتخلّي الخاطري زاهي فرحييييييان‬

‫أ ْتصونكي و ْتحن أبال مزييييييه‬

‫يا رّبي رّبي صانع لكييييييييييوان‬

‫اهلل ال تبلي هاد ال ْبنييييييييييييييه‬

‫األصل و الجود من ورث أزمان‬
‫َ‬

‫تراس و ْمها ْولييييييييييه‬
‫باباها ّ‬

‫إذا ْمشيت للغرب أفتخر يا فييالن‬

‫كل أصبع حرفه عندها هييييي‬

‫رحت ّ‬
‫للشرق زاير ْلمكيييان‬
‫ويذا ْ‬

‫بخصايل ّ‬
‫ت ْن ْبهر ْ‬
‫الشاويييييييييييه‬

‫في ْبالد ال ْقبايل ت ّمه البرهيييييييان‬

‫بنت الخير و الخمير أ كل حّيه‬

‫الصحراء فوڨها نسيييوان‬
‫أجمال ّ‬

‫السمراء و ّ‬
‫الزين و الّترفييييه‬
‫ّ‬

‫قرة لعيييييييييييييان‬
‫بنت العاصمه ّ‬

‫أخموسه و ْخموس جاه الوليييا‬

‫أبنات أبالدي وردات أجنيييييييان‬

‫الفواح في كل ْ‬
‫وطييه‬
‫و ْ‬
‫العطر ّ‬

‫‪38‬‬

‫ُن َ‬
‫وف ْم َب ْر‬
‫يييييييا سييالم عليييى نوفمبيييييري‬

‫بعي ْد أَ ْسينين أَ ْطويلييه ْمضييييييييات‬
‫ْ‬

‫الّتيييييياريخ أَ ْعلييييه َ‬
‫إيخَميّبيييييييير‬

‫صيييييييرات‬
‫ْ‬
‫ييره ْ‬
‫بع ْد أَ ْحي داث أَ ْكبي َ‬

‫ُّ‬
‫يييييو ْار َر ْفعيييييوا راَي ْتهييييييمي‬
‫الث َميّ‬

‫طيالبييييين ْالمولَيييييه ْال َق َميّهييييييييييار‬

‫صييي ْر ُهمي أَ ْع َ‬
‫يييييل َم ْحَن ْت ُهييييييم‬
‫ي ْن ُ‬

‫و ْيي َ‬
‫يز َميّو ْل َعْنهييييييم لَ ْمييييييييييييرار‬

‫مه ْ‬
‫ييييييد ْال ُح ِّرييييييييه‬
‫نوفمبييييير ْ‬

‫صيدوك أَْبطييال في َس ِّرييييييييييه‬
‫َق ْ‬

‫ييييييييييه‬
‫األوراس أَ ْعطى ْال َو ِ‬
‫ص َ‬

‫رجعيييييت أَْنهيييييييييييار‬
‫و اللِّيلَيييه ْ‬

‫اإليميييان كيييان لِ ُهم َح ْكميييييييه‬

‫َزهْييي ْو ْال ْعالم ْ‬
‫بيييال ْهالل و الّن ْجميه‬

‫البيييييارودي أ ْن َطييييييق أَْب ْ‬
‫كلميييييه‬

‫َ‬
‫عاز ْم َطْي ي ْ‬
‫رد اإلستعميييييييييييييار‬

‫ييييير ْن و ْثالثين أَ ْسنَييه‬
‫بعيييد ال َق ْ‬

‫و ْالعييييامِين َت ْشييهد َم ْحَن ْتنيييييييييا‬

‫بعيي د مييا كييان ّ‬
‫الظلم َع ْش َر ْتنيييا‬
‫ْ‬

‫يادي لَ ْقيييييدار‬
‫ضينيي ياي ْبهييي ِ‬
‫مييييا ْر ِ‬

‫جبهييييية الّتحرييييير أَْتنييييييادي‬

‫لِ َفْييك أَ ْغاللييييك ييييييا بيييييييييالدي‬

‫أَ ْسييَت ْي َق ْظ َميّ‬
‫ييييب ْالهيييييييادي‬
‫الش ْع ْ‬

‫و ْبغيييييى ْالُفيييييوز أُ لِ ْنتِصييييييياري‬

‫يش أَْتن َميّ‬
‫ميييييييالصومامي ْال ِج ْ‬
‫َظيييم‬
‫ُّ‬

‫صمييييييييييم‬
‫مؤتمييييير أَْنيييييدار أَ ْم َميّ‬

‫ييييه أَْت ّ‬
‫ِستعميييييياري ُحْل َم ْ‬
‫حطييييم‬
‫لْ‬

‫هيب الّنييييييييار‬
‫و ْبقيييى ْمسييامي ْل ْ‬

‫خمسيييه ْجويليييه‬
‫ْ‬
‫الفرحييييه في ْ‬

‫َص َت ْ‬
‫َب ْع ْ‬
‫ض ِحَيييييييه‬
‫ييييد َمْلييييون اُ ن ْ‬

‫ِين‬
‫َمر ْت ِسن ْ‬
‫‪39‬‬

‫مرت أّييييييييييام َو لَياليييييي‬
‫ّ‬

‫مرت سنييييييين و سنييييييين‬
‫ّ‬

‫ياللِّي ُك ْن ْت أَ ْعلِيييا غالييييييي‬

‫أَْيييين ْالعاهَد و ْالَيميييييييييين‬

‫فرحانَيييه ِبنيييا األيييييييييييام‬
‫ْ‬

‫كيييانت ُّ‬
‫الد ْنييييا ا ْبتِسييييييييامي‬

‫ِيييب َم ْن بالييييي‬
‫سنين ما ْتغ ْ‬

‫كان ْال ْ‬
‫عط ْف ْ‬
‫كان ْال ِوئيييييييام‬

‫و ا ْنَت َع ْشنيييا َب ْ‬
‫يييالعطيييييييور‬

‫ييييا ميييا قط ْفنا ُزهيييييييييور‬

‫أَنييا و ْحبيبييي ْالغاليييييييييي‬

‫ييييا ميييا َبَن ْينَييييا ُقصييييييوري‬

‫بحيييت ِحكييياييييييييييات‬
‫أَ ْ‬
‫ص َ‬

‫ْالُييييييوم ّ‬
‫الييذ ْكرييييييييييييات‬

‫ّ‬
‫فيييالثوانيييييييييييي‬
‫ييييب‬
‫أح َس ْ‬
‫ْ‬

‫ميييييير ْالحييييييييييييا ْة‬
‫مييييع‬
‫ِّ‬

‫و ّ‬
‫الشبييييييياب إي ُميييييييييييير‬

‫ّ‬
‫الثوانيييييييي ْتميييييييييييييييير‬

‫رم ْ‬
‫شة ِعيييييييين‬
‫تسواد فييي ْ‬
‫ْ‬

‫ميييييا ِّ‬
‫السنييييييييين‬
‫ظنييييت ِّ‬

‫و نيييييا ْال ْفراق أَ ْكوانيييييييي‬

‫العيييياشقيييييييييين‬
‫ِ‬
‫فصليييت‬
‫ْ‬

‫و ّ‬
‫الشبييياب إي ُميييييييييييييييير‬

‫دقييييييييائقي أَْتمييييييييييييييييير‬

‫زهييير ْة َميّ‬
‫فيي ْ‬
‫الشبييييييييييياب‬

‫أَْنقاصيييي فييييييي لَ ْعييييذاب‬

‫راه أَ ْحبيبييييي ْنسيييييييييانيي‬

‫ال ْب ِرييييه ال َجييييييييييييواب‬

‫و ّ‬
‫الشبييييييييييييياب إي ُميييييير‬

‫السياعيييييات أَْت ُميييييييييييييير‬
‫ّ‬

‫ضحيى َحزيييين ْ‬
‫أَ ْ‬
‫ولهييييييان‬

‫ميييييين ن ْتف ّكييير أَ ْزمييييييييان‬

‫غاب ُمييييييّده َم ْ‬
‫ين ْعييييياني‬

‫راح ْالغيييالييي ميييا بييييييان‬
‫‪40‬‬

‫و ّ‬
‫الشبيييييياب إي ُمييييييييييييير‬

‫اإلييييييييييييام أ ْت ُميييييييييييييير‬

‫و نيييا ذاَي ْ‬
‫يق لَ ْميييييييييييييرار‬

‫ْقلبييييي راه في ْ‬
‫لضييييييرار‬

‫الش الد ْ‬
‫ييير أَْبالنيييييييييييي‬
‫ّه ْ‬

‫سامِييت لَ‬
‫هيييييب الّنيييييييييار‬
‫ْ‬

‫و ّ‬
‫الشبيييياب إي ُمييييييييييييييير‬

‫ُّ‬
‫الشهيييييييييوري أَْت ُمييييييييييييير‬

‫صَب ْح ْت أَ ْعليه أَْنسيييييييييال‬
‫أَ ْ‬

‫ل ّمييييييا ْت َغ ْي َر ْت لَ ْحييييييييوال‬

‫راح َخ ِّ‬
‫يالنيييييييييي‬
‫اللِييييييي ْ‬

‫ور ُت ْ‬
‫فالبيييييال‬
‫ص ْ‬
‫مييا زال ُ‬

‫و ّ‬
‫الشبييييياب إي ُميييييييييييييير‬

‫ْ‬
‫ِييييييييييين أَْت ُمييييييييييييير‬
‫السن‬
‫ِّ‬

‫‪41‬‬

‫ما تستاهليش يا ْختي‬
‫هيييييييذا مكييييتوبيييييييييك‬

‫ميييا تسيييتاهليش ييييا ْختييييي‬

‫ْ‬
‫حييييييه إيدييييييين‬
‫تم‬
‫ميييييا ْ‬

‫فالجبييييييين‬
‫و اللّي مكتيييوب ْ‬

‫ُعونيييييييك‬

‫الصييبر يييا ْختيييي‬
‫الصييبر ْ‬
‫ْ‬

‫ْ‬
‫ييييير أسييييينين‬
‫ذقيييييتي ال ُم ْ‬

‫الحنيييييين‬
‫ميييييوالت الڨلب ْ‬

‫رف قي ْيد ْ‬
‫الّداك أُ مييا ْعي ْ‬
‫رك‬

‫كسيييي ْ‬
‫بك‬
‫العييييار ْ‬
‫أعلى الللّي ْ‬

‫الجمييار‬
‫يامَيه ْ‬
‫و ْبقيتي ْمسي ْ‬

‫ص ي ْغ ْ‬
‫رك‬
‫محنييتي ْو ضي ْ‬
‫أ ْت ّ‬
‫ياع ُ‬

‫رّبي‬

‫في‬

‫العييييار العييييار يالعييييار‬
‫ْ‬
‫الطييييييييييييف بنا‬
‫رّبي رّبي‬

‫المخلوقييييييييييه في ْغبينه‬
‫زين الّنسيييييوان‬

‫في كل أمكان‬

‫راهي تنهييييييييان‬

‫عايشيييه في ْحيا ْتهيييا ْحزينه‬
‫دارلييك أمكيييده و غي ْيد ْ‬
‫رك‬
‫ْ‬

‫رّبي ْوكييييييييييل اللّي ظلمك‬

‫نج ْ‬
‫ييييك ْ‬
‫مالضيييراري‬
‫رّبي ْي ّ‬

‫ياح ڨلبك‬
‫تحي تي مييا ْرتي ْ‬
‫ما ْر ْ‬

‫العييييار العييييار يالعييييار‬
‫شيي ْفنا مييا ش ْفنيييييييييييييييا‬
‫عا ْيشه ْلغ ْ‬
‫بييان‬

‫رّبي رّبي عُفيييييييو ْعلينيييييا‬
‫سع ْدها ْ‬
‫مش ْ‬
‫يان‬
‫ْ‬

‫مييييا َج ْب ْ‬
‫ييييده ْحنينَه‬
‫ييييرت ك ْب َ‬

‫‪42‬‬

‫ْ‬
‫ييييييان‬
‫قييييير ْة ْلع‬
‫ّ‬

‫ـــــاب‬
‫َل ْح َب ْ‬

‫من ْزي ْنهييييا ْ‬
‫كل ْ‬
‫بيييييياب ْ‬
‫لحبييييياب‬
‫لَ ْح‬
‫ْ‬
‫ميية ْ‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫الحييييزه ي ْنصييييييييييييييابوا‬
‫ريييييت ْلو َف‬
‫يا‬
‫حاب َد ْر ْت لَ ْ‬
‫لصحيييييييييياب‬
‫لص ْ‬
‫مان في ُهم ْ‬
‫ْ‬
‫مين ْ‬
‫ْ‬
‫الص ْح أَ ْعلييييييا غيييييييييييييابوا‬
‫جات َف ّ‬
‫في ْك ْ‬
‫َاي َخّيي ْي َو ّروا لَ ْنييييييييييييياب‬
‫فاك ه ْ‬
‫وم ْ‬
‫هم جيييييييييييييييييييييابوا‬
‫عاك جابوا ْم َحّب ْت ْي‬
‫ْ‬
‫ُع ْمري َوال ْح َس ْب ْت أَْن ْ‬
‫شوف أَ ْعيييييييييييذاب‬
‫ساعه ْال َو ْقت أَ ْق ْ‬
‫يواب‬
‫صدنِي َب ْجييييييييييييييييي ُ‬
‫َ‬
‫يا ما ْح َس ْب ْت يا ما َعِّد ْ‬
‫يت أَْبيييييييييييييييواب‬
‫روح ُل ْ‬
‫ْ‬
‫بيييييييياب‬
‫ليييييييييق‬
‫واك َي ْغ‬
‫ُ‬
‫واللِّي ْن ْ‬
‫أع ْ‬
‫ض ِّ‬
‫ييني خييييييييياب‬
‫مل ْت ن ْيتيييييي ساعه َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫سيييييياب‬
‫قرييييييت أَ ْح‬
‫رور ما‬
‫أسبابييي ْال ْغ ْي‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ييياس َم ْن َب ْع ْد اللِّيييييي ْبنِيييييييي ُ‬
‫يت راب‬
‫الس ْ‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫بيييييياب‬
‫قيييييياوش أَ ْح‬
‫عطب ما ْب‬
‫ُ‬
‫وال ْقل ْب أَْن ْ‬
‫يييير ْح ما ْبرا هُميييا بيييييه أَ ْسبيييييياب‬
‫ْال ُج ْ‬
‫ييييوف ْ‬
‫ياب‬
‫ْي‬
‫َب ْس‬
‫ماضَيه دا ْيميييييييييا أَ ْعقييييييي ُ‬
‫ساو ِخيييييييريي ْو َح ْفيييييييييرولي َز ْرداب‬
‫أَْن ْ‬
‫يذاب‬
‫ما خافييييييييييييييوا ْم َن اهلل أُ َم ْن ْعييييي ُ‬
‫السحييييياب‬
‫ماره َو ْتميييييييييُ ْر‬
‫لِّي ْام َميّ‬
‫‪َ 43‬مثيييْيل ْ‬
‫حيييياب‬
‫ص‬
‫ُ‬
‫يح َم ْن ْ‬
‫يا ِو ْ‬
‫دار الشيييييييّي ْر في ْ‬

‫ِيــــــــــــــدي‬
‫ِ‬
‫ال ال َيا ْول‬

‫ِييييييييييييييييييدي‬
‫ِ‬
‫ال ال ال َييييا ْول‬

‫ْ‬
‫ُكون ْ‬
‫ييييييييييييييييييييييييل‬
‫َك َعاَق‬

‫ِييييييييييييييييييدي‬
‫ِ‬
‫أ ْن َت ْبنِي َو ْحف‬

‫ْ‬
‫ال ْت ُك ْ‬
‫ييييييييييييييييييل‬
‫ييون َغاَف‬

‫ْال ُع ْن ْف َما َي ْن َف ْع ِشيييييييي‬

‫صلَ ْح ِشييييييييييي‬
‫َمييييا َي ْ‬

‫َيدِّي ْلل ُم َحييييييييييييييي ْ‬
‫يل‬

‫يحيييييه‬
‫اجه ْقِب َ‬
‫ْال ُع ْن ْف َح َ‬

‫ِيحيييييييييييه‬
‫َم ِّشيييي ْمل َ‬

‫َيياس أَ ْش ي َح ْ‬
‫ال‬
‫أَ ْع َط ْب ن ْ‬

‫ْ‬
‫َك َعاَق ْ‬
‫ُكون ْ‬
‫ليكييييييييييول‬
‫ييل فِي‬

‫واش إيُق ْ‬
‫يخ ْ‬
‫َو ْس َم ْع ِّ‬
‫للش ْ‬
‫يييول‬

‫بيييييي ْ‬
‫ول‬
‫و‬
‫ْ‬
‫الملعب ْ‬
‫فر َحيي ه و ْط ُ‬

‫َم ّشي ْد ْ‬
‫وصَييييييييييه‬
‫باز أُ ُر ِ‬

‫يييييييم َتيييانِي‬
‫ييييا َباَبيييا َميييا ْت َخ َميّم ْ‬

‫صييييود ْيك َو ْبك ْ‬
‫ِيت‬
‫أَ ْف َه ْم ْت م ْق‬
‫َ‬

‫َيييييا َباَبييييا ِك ْبغِي ْتيييينيي ْنعانيي‬

‫ييرِّب ْ‬
‫يت‬
‫ْي‬
‫َونَا َف ْال ُع ْن‬
‫ييييييف َما ْت َ‬

‫ييييييدي‬
‫ْال ُع ْن ْف َرا ْه َيا َوْل ِ‬

‫َي ْجي َر ْح َك ْبييييييييييي ِيدي‬

‫يان ال ْه أَْت َسييييي ْ‬
‫َما َكي ْ‬
‫يال‬

‫ْال ُع ْني ْ‬
‫يف َيييا ْم َحي ْ‬
‫ان َقْلِبي‬

‫َز ْاد فِي ُك ْرِبييييييييي‬

‫ْ‬
‫ُكون ْ‬
‫َك َوْل ْ‬
‫ييييييالل‬
‫ييد أَ ْح‬

‫ْ‬
‫َك َعاَق ْ‬
‫ُكون ْ‬
‫ليكييييييييييول‬
‫ييل فِي‬

‫ْ‬
‫يخ ْ‬
‫وس َم ْع ِّ‬
‫للش ْ‬
‫يييييول‬
‫واش إيُق‬
‫ْ‬

‫بيييييي ْ‬
‫ول‬
‫و‬
‫ْ‬
‫الملعب ْ‬
‫فر َحيي ه و ْط ُ‬

‫َم ّش يي ْدبي ْ‬
‫وصَيييييييييه‬
‫ياز أُ ُر ِ‬

‫ير ُكون ْ‬
‫َييك هَييانِي‬
‫َيييا َباَبييا غِيي ْ‬

‫يق أَ ْم َسي نابيإ رحْبْلا ْڨ َمه َعي ِّد ْ‬
‫يت‬
‫فِي ْط ِر ْي‬

‫َيييييا َباَبييييا أَنَييييا ْو إِ ْخ َوانِيييييي‬

‫يييييد ْار ِك ْبغ ْ‬
‫ِييييت‬
‫ال ْن ِ‬
‫يحه َت ْن َ‬
‫صيي َ‬

‫ْ‬
‫يييييييييييييييييييييييك‬
‫وص‬
‫ُن ِ‬

‫يك‬
‫وصييييييييي ْي‬
‫َو ْن ِز ْيد ُن ِ‬

‫وح َر ْيز ْالَب ْال‬
‫َح ْيل َعْين ْي‬
‫َك ْ‬

‫ْ‬
‫ييييييييييييييييييييييك‬
‫وص‬
‫ُن ِ‬

‫يك‬
‫وصييييييييي ْي‬
‫َو ْن ِز ْيد ُن ِ‬

‫ُرْد َباَل ْك ال ْيُف ْ‬
‫وت ْال َحيي ْال‬

‫ال َخ ْد َمه ال َز ْد َمه‬
‫كاسكيطييييييه‬
‫يييو ْج ْال ْ‬
‫ديمييييييا ْم َع َميّ‬

‫َي ْحلَيييييييم فيييييييييييي لَ ْقسيييييييييييور‬
‫‪44‬‬

‫يسيي ْ‬
‫عاش أَ ْحيي تى َب ْرويطييييييه‬
‫مييا ْ‬

‫و ْبغييييييييى ليييوطيييييييوي فييييييييوري‬

‫دييير كِمييا داروا جيرانييييييييييك‬
‫ْ‬

‫ْ‬
‫نييييييييود َش َميّمييييييير أَ ْعلى ديييييدانَك‬

‫ييير أَ ْحزاميييييييييييك‬
‫ييييو ْل أُ َميّ‬
‫زي ْ‬
‫َع َميّ‬

‫ييييييييييييا ذاليييييييييك ْال ْ‬
‫مغييييييييروري‬

‫باقيييي ْ‬
‫فال ْقهييياوي ت ْتس ّكيييييييييف‬

‫ْ‬
‫ْ‬
‫فيالييييييدراهم أَْت َسلَميّييف‬
‫زييييييييد‬
‫و ْت‬

‫كل الّنيياس ْ‬
‫تحلييييف‬
‫فيييك راهي ْ‬

‫ْ‬
‫لييييييييييك أَ ْقبيييييييييوري‬
‫ح ْفيييييييييروا‬

‫سمَيييييييييه‬
‫ْي‬
‫عيييارفك من َب ْكيي ري ِّ‬

‫واليييزقىي ْ‬
‫ْ‬
‫وعشيييَيه‬
‫صيييباح ْ‬
‫كيييل أَ ْ‬

‫طارتك أَ ْعلَييييييييييييا‬
‫ييوريي ْشيي ْ‬
‫أَْت ِّ‬

‫روحيييييييي ْرمِيييييييييي لَ ْفطيييييييور‬

‫ييرام أَ ْحنيانَيييييييييه‬
‫ال ش ْفقيييه ال ْق ْ‬

‫و ّ‬
‫شييييييير أَ ْحيييي دانا‬
‫الشيطييييييان أَ ْع‬
‫ْ‬
‫ا‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫و غ َرقييييييت َو ْسييييييييط أ ْبحييييييور‬

‫دم َب ْعيي ْ‬
‫روح ْ‬
‫رق أَ ْجبينيييييييك‬
‫تخيي ْ‬

‫ْ‬
‫ميييييييال أُ زهِّيييييييي ِجيبك‬
‫جيب ْال‬
‫ْ‬

‫ير ِعيَبييييييييك‬
‫ي ْفييني ْالهييي ْيم و ْيغّبي ْ‬

‫مسييييييييييييروري‬
‫تر‬
‫ْ‬
‫أُ ْ‬
‫جيييييييييييييييع ْ‬

‫َم ْن ذا ْزميييان بييياقي م ْتكّتييييييف‬

‫غييييير لَ ْبييييدا م ْتخلَميّف‬
‫و ْعلييييييييى ْال ْ‬

‫بالراحييه راه ري َق ْ‬
‫ييك أَْنشييييييييف‬
‫ّ‬

‫ْ‬
‫مهجيييييييييييييوري‬
‫َت ْز‬
‫دامييييييييييييييك ْ‬

‫وجييييييه ْال َه ْم أَْبشييييييييييياره‬
‫أ ْن ِت ْ‬

‫و نييييا ميييا ْو ْ‬
‫جييدت ليييك أَ ْدبيياره‬

‫ْ‬
‫ياع أَ ْمعيياك أَ ْخصييييياره‬
‫وقتيي ضي ْ‬

‫راسيييييييييييييي را ْه إِيييييييييييييييدوري‬

‫راك ْ‬
‫زدتيلي فييييييي ْهبيييييييياليي‬
‫ِ‬

‫كيييييل ييييييوم أَ ْمشغْيالليييييي بياليي‬

‫ِّ‬
‫عفِّييي خلِّيييني فييييي حالييييييييييي‬

‫نمشيييييييي لَ ْ‬
‫ييلوالييييييييي ْنيييييييزوري‬
‫ْ‬

‫ييييا َر َجي ْل َب ْ‬
‫اغياَتييك ت ْفهييييييييييييم‬

‫ييييييييياغ ْ‬
‫يادكك ْ‬
‫ْ‬
‫تخيييي دم‬
‫َب‬
‫ِسيييي َ‬
‫ياتك ك ْ‬

‫أَ ْرميتينيييييي فيييييي َجَميّييييييييييييانه‬

‫‪45‬‬

‫بعد ْالهَيييييييييييم‬
‫كييييييف أَْبغيت أَْت َميّ‬

‫و ْجنيييييييياحييييييك ْ‬
‫مكسييييييييييور‬

‫َب َميّع ْد آلشييييطان ميييين بييالييييييييك‬

‫أعييييييييزم اُ شييييييييييوف ُقدَميّا َمييك‬

‫نييو ْر َميّأيييياميييييييييييك‬
‫راهييييي ت ْت ّ‬

‫أُ عيَبييييييييييييييك َم ْستييييييييييييييوري‬

‫ع ْندك حييق في كييل مييا ُقْلتييييييي‬

‫فعتيييييييي‬
‫َب ْكالمييييييييييييييك واهلل أَْن ْ‬

‫الصح ُع ْمي رك مييا ْخطيييتي‬
‫قلتي ّ‬

‫ْ‬
‫أشحيييييييييييال ُك ْنت ْ‬
‫مغيييييييييييروري‬

‫أنيييييييييييا ْبنيييييييادم أَْبيدِّييييييييييييا‬

‫ْ‬
‫مع ِمَيه‬
‫و ْبصيييييياري‬
‫كييييييييييانت ْ‬

‫يرج أَ ْعليييييييييييا‬
‫يييييييا رّبييييييي في ّ‬

‫مييييييييين ع ْبييييييييدك ْ‬
‫مشكييييييييوري‬

‫‪46‬‬

‫غير أنت ْنتي ما تبدلتيش‬
‫غيييير أ ْن ِت ْن ِت ميييا تبّدلتيييييش‬

‫غييييييير أنت ْن ِت َونييييييييييا‬

‫مكتييوب أعليييا ْمعيياك أنعيييش‬

‫فيييالفرحييييييييه والهيييييَنييييا‬

‫ياضييره يييا من قييييييييييييييييال‬

‫أسييييييمييييانيييييا‬
‫ييييييزراقي ْ‬

‫بعيييد أسييينين أطيييييييييييييييييوال‬

‫رّبييييييييي القيييييييانيييييييييييا‬

‫يا ما ْقضيت الليييييييييييييييل‬

‫و ّ‬
‫الدمييييييييييييوع أتسيييييييييييييييل‬

‫السبييييييييييييييييييييل‬
‫مالقيت ّ‬

‫هيييييييييييييادي د ْني ْتنييييييييييييييييييييا‬

‫عّديت مييا عّديييييييييييييييييت‬

‫و اليييييييوم هانييييييييي جيييييييييييت‬

‫عمري ما ضّنيييييييييييييييييت‬

‫أ ْتعييييييييييييود ْ‬
‫عشرتنيييييييييييييييييا‬

‫يا مييوالت ّ‬
‫الزييييييييييييييييين‬

‫شهلييييييييييييية العيييييييييييييييييين‬
‫يا ْ‬

‫أسنيييييييييييين‬
‫هادي ْشييحال ْ‬

‫من يييييييييييييوم ُفرَق ْتنيييييييييييييييييا‬

‫أحييييييييييييييييالل‬
‫ك ْن ِت ب ْن ْت ْ‬

‫و ْحملتييييييييييييي ْلغييييييييييييييييالل‬

‫صا ْبره للمحييييييييييييييييييييال‬

‫محن ْتنيييييييييييييييا‬
‫صام‬
‫َ‬
‫يييييييييييييده ْل ْ‬
‫ْ‬

‫خلّي الحال إيسييييييييييييييييير‬

‫ِو ْيكييييييييييييون الّتدبيييييييييييييييير‬

‫رّبي ْعمل الخييييييييييييييييير‬

‫معنييييييييييييييييييا‬
‫اليييييييييييييييوم ْ‬
‫أج ْ‬

‫و ال حال إييييييييييييييييييييدوم‬

‫فالسيييييييييييييييوم‬
‫يالغالييييييييييييييه ّ‬
‫‪47‬‬

‫َعا َي ْش َب َّرا ِنيـ‬
‫بركاني ْ‬
‫ْ‬
‫طيييان‬
‫هجر ْة لَ ْو‬
‫مال ْجفى ْو ْ‬
‫ْ‬

‫ْ‬
‫برانيييييييييييي‬
‫غير‬
‫عايش ّ‬
‫في ْبلدان ْال ْ‬

‫ْ‬
‫يييييييييييييران‬
‫سه‬
‫كذا َم ْن لِيلَه ْنبا ْتها ْ‬

‫جر ْ‬
‫حت أَ ْعيانيييييييييييي‬
‫دم َعه ْ‬
‫كذا َم ْن ْ‬

‫زن ل ّما ن ْتف ّك ْر أَ ْزمييييييييييييييييي ْ‬
‫َح ْ‬
‫يان‬
‫نْ‬

‫يير جيرانييييييييييييييييييي‬
‫َس ْأم ل ّما ن ْتف ّك ْ‬
‫نْ‬

‫ُبويا ْع ْ‬
‫زيز أَ ْعليا فاللّسييييييييييييييي ْ‬
‫يان‬

‫ِي ُق ّر ْة أَ ْعيانييييييييييييييييييي‬
‫و ِّم ْ‬
‫يمتي ه َ‬

‫حورَيه ْبالدي ْ‬
‫زين ْالُبْليييييييييييييدان‬

‫رم ْ‬
‫يض ْ‬
‫زك أ ْب ْ‬
‫مر قانيييييي‬
‫أح ْ‬
‫ضر ْ‬
‫أخ ْ‬
‫ْ‬

‫قوم أُ غ ْيضيييييييييييان‬
‫يوم ْقلبي ْ‬
‫مس ْ‬
‫ْال ْ‬

‫حس ْ‬
‫هيب نيرانيييييييي‬
‫مار أُ َبْل ْ‬
‫يت َب ْال ْج ْ‬
‫ّ‬

‫غير َع َميّم ْتنِي لَ ْحييييييي ْ‬
‫في ْو ْ‬
‫يزان‬
‫طن ْال ْ‬

‫ْ‬
‫قاصيه أَْن ْ‬
‫شد أَْلسانييييييييي‬
‫مهما اللِّي ْن‬

‫َك ِّ‬
‫ْ‬
‫حيييان‬
‫صوص ْالج ْن‬
‫ير اللِّي م ْق‬
‫الط ْ‬
‫ْ‬

‫ذاب ن ْنكييوىي َو ْحدانيييييييي‬
‫أ ْنقاصي ْلع ْ‬

‫ْ‬
‫تاريخ أَ ْشبابي ي ْبقى ُب ْرهيييييييييييي ْ‬
‫يان‬

‫ود ْ‬
‫َب ْع ْ‬
‫توب يا ْ‬
‫رق أَ ْس ْ‬
‫إخوانيييييييييي‬
‫مك ْ‬

‫ن ْبكي ْعلى ْال ْف ْ‬
‫هر ْ‬
‫بييان‬
‫راق أُ ُنومي ْ‬

‫ّ‬
‫غير َونَا فانييييييييي‬
‫ضويي ْال ْ‬
‫كالش ْمعه ْن ِّ‬

‫ْ‬
‫در ْت أَْن ْ‬
‫شوف لَ ْخ ْ‬
‫يوان‬
‫جر ما ْق ْ‬
‫مه ْ‬
‫فال ْ‬

‫راب و ْب ْ‬
‫عاد أَ ْع َل ْعيانيييييييي‬
‫ْال ْقلبي ْق ْ‬

‫وزاف أُ‬
‫ير ُج ْ‬
‫ْ‬
‫إيييييييالن‬
‫مع ِغ ْ‬
‫تس ْ‬
‫ما ْ‬

‫ِي ْختِي ْع َ‬
‫ْ‬
‫ويشه َو ْال َمَدانييييييي‬
‫وين ه َ‬

‫ّ‬
‫ْ‬
‫ود لَ ْب ْ‬
‫فضْل ْت أَْن ُع ْ‬
‫سييييييييييان‬
‫الد ْالُف ْر‬

‫في ْ‬
‫وطني ْن ْ‬
‫عيش َب ْال َكرا َمه هانيييييييي‬

‫كان َف ْال َو ْديييييييييييي ْ‬
‫ود كِما ْ‬
‫ْالما ْي ُع ْ‬
‫يان‬

‫طن َو ْال ْو ْ‬
‫ما ُن ْنسى ْال ْو ْ‬
‫طن مييا ي ْنسانيي‬

‫جاي ْك َع ْجييييييييالن‬
‫يا ْبالدي راني َميّ‬

‫هم أُ ْ‬
‫تارك أَ ْحزانيييييييييييييييي‬
‫ِ‬
‫ناسي ْال ْ‬
‫‪48‬‬

‫ْ‬
‫ْ‬
‫فيك ن َْو ْ‬
‫حنيييييييييييييان‬
‫كر ْم و ْال‬
‫جد ْال َ‬

‫ليه َب ْم ْ‬
‫ْ‬
‫كل ما ْي َع ْبرواي ْع ْ‬
‫ثال َو ْمعانيييييي‬

‫بابور ك ْ‬
‫ْ‬
‫كيييييييييان‬
‫ِيف ما‬
‫ْي‬
‫أَ ْستّنى يا‬

‫ْ‬
‫ولَ ْو أَْت ْ‬
‫ساعات أُ َثوانيييييييييييييييي‬
‫زيد‬

‫ْ‬
‫وجدوا ْال ُع ْ‬
‫كميييان‬
‫اإليقاع و ْال‬
‫ود و‬
‫ْ‬
‫ْ‬

‫وز ْ‬
‫فال ْ‬
‫لِيلَ ْتنا ْت ْج ْ‬
‫عز ْف و األغانييييييييي‬

‫عب ْر ع ْنها ْالفّنيييييييييييييييي ْ‬
‫يان‬
‫الغربه َميّ‬
‫ْ‬

‫ولو أَْت ْ‬
‫عيش ْ‬
‫زهوانيييييييييي‬
‫تع ْ‬
‫ما ْ‬
‫جب ْ‬

‫ْ‬
‫تيييييييييان‬
‫روسه ْالجزاَي ْر في ُب ْس‬
‫أَ ْع َ‬

‫وم نادانييييييييييي‬
‫طرها ْال َف ّو ْ‬
‫و ْع ْ‬
‫اح ْالُي ْ‬

‫‪49‬‬

‫ُش ُ‬
‫اس ا ْل َع َجا َي ْب‬
‫وفوا َيا َن ْ‬
‫يايب‬
‫ياس ْالعَجييييييييي ْ‬
‫شييوفواي يييا ني ْ‬

‫يب‬
‫ياس ْالغَراَييييييييييي ْ‬
‫شوفوا يييا ني ْ‬

‫قالوّنييياي ْف ْ‬
‫ييييييييييييييب‬
‫الن را ُه عاَي‬
‫ْ‬

‫الن قييالوا مييييييييي ْ‬
‫معنا َب ْف ْ‬
‫يات‬
‫أَ ْسي ْ‬

‫هييذا ْجهييل قي ْ‬
‫يرور‬
‫يانون ْالمييييييييي ْي‬

‫ُ‬
‫يدور‬
‫يصي ْي‬
‫راس ْييييي ْ‬
‫وق أُ ُ‬
‫الخي ْر إِ ُ‬

‫يك يييالّلِّي ْ‬
‫وصيي ْ‬
‫راك ْ‬
‫ييييرور‬
‫مغ‬
‫ْ‬
‫أ ْن ّ‬

‫شييوف ْال ُم ْس ْ‬
‫ْ‬
‫تشفييييييي ْ‬
‫يات‬
‫واح‬
‫ْأر ْ‬

‫مجنييييييي ْ‬
‫يون‬
‫فالسي ْرعه يييا ْ‬
‫أ ْتزيي ْيد ّ‬

‫و ْت ْ‬
‫صوق أَ ْمشييّن ْف أُ َم ْقييييييي ْ‬
‫يرون‬

‫ْ‬
‫ياق ه ْ‬
‫نيييييييييييييييييييون‬
‫فن أُ ُف‬
‫السييي‬
‫َميّ‬

‫ت ْبغي ْ‬
‫الضييراَفه والّت ْبسيمييييياتي‬

‫ف ّكيير أَْبع ْقلي ْ‬
‫يك يييا إ ْنسيييييييييييييي ْ‬
‫يان‬

‫فالس يياره لَمييييييييييي ْ‬
‫يان‬
‫ما ْتي ْ‬
‫يدير ّ‬

‫ْ‬
‫ب ّع ْ‬
‫ييييييييزان‬
‫واألح‬
‫ييد أَعْيي َل ْال ْبلى‬
‫ْ‬

‫صيْيد ْالح ْفي ْ‬
‫ْ‬
‫والسالمييييييي ْ‬
‫يات‬
‫يظ ّ‬
‫وق َ‬

‫أَ ْحضييي بالييك و ْتفييا َء ْل ِخيييييي ْير‬

‫ْ‬
‫وطلُ ْب المولييه ْعليي ْ‬
‫يك أَْبصييييي ْير‬

‫ياط ْع ْ‬
‫قي َ‬
‫الطريي ْ‬
‫يق أَ ْعجي ْ‬
‫يوز أَ ْكبيييي ْير‬

‫ّ‬
‫جاي ْللحيييييا ْة‬
‫والشي ْ‬
‫غير ْ‬
‫الصي ْ‬
‫اب ْ‬

‫ْ‬
‫تح ْال ْ‬
‫بيييييييييييييييييال‬
‫عين أُ ُر ْد ْال‬
‫أ ْف ْ‬

‫تخبيي ْ‬
‫عود ع ْقلي ْ‬
‫يك في ْ‬
‫ير مييا ْي ْ‬
‫يال‬
‫ِخ ْ‬

‫وال ْ‬
‫هب ْ‬
‫وحييك أَ ْغلى َم ْ‬
‫ميييال‬
‫ُر ْي‬
‫يياذ ْ‬

‫وال ْحديي ْيد مييا ْيجي ْ‬
‫ْ‬
‫كال ْ‬
‫يات‬
‫مخلوقيي ْي‬

‫ْ‬
‫ْ‬
‫بييييييييياب‬
‫يالح‬
‫كثييرواي ْال‬
‫ْ‬
‫حييوادث ْ‬

‫هاد ْالحييواد ْث أ ْبي َ‬
‫ْ‬
‫ياب‬
‫يل ْحسيييييي ْ‬

‫بركانييا ّ‬
‫ييييييييييذاب‬
‫مالشيي ْر و ال َع‬
‫ْ‬
‫ْ‬

‫ياس أَ ْر ْ‬
‫بركانياي ْعيي ْ‬
‫وات‬
‫ْ‬
‫يون الّنيييي ْ‬

‫َش ْر ْع اهّلل أَ ْعل ْ‬
‫ِيك يا َق ْلبي‬
‫‪50‬‬

‫َشيي ْر ْع اهلل أَ ْع ْ‬
‫ليييك يييا ْقلبييييي‬

‫يت أَ ْحي والي في ساعيييي ْ‬
‫َغي ّر ْ‬
‫يات‬

‫ْ‬
‫سيييييياكن في ذاتي و ْت َخّبييييي‬

‫يي ْيدزيني ْ‬
‫يكفي َب َركييييييييييييي ْ‬
‫يات‬

‫مل ْت ْ‬
‫أنيييا ْع ْ‬
‫فييييك ِّ‬
‫النَميّييييييييييييه‬

‫و ْحسي ْب ْ‬
‫تك ت ْنسييى اللِّي فيييييي ْ‬
‫يات‬

‫ِييييييييييه‬
‫سييياعه ْنتيييا َج ْب ْت ْالكَميّ‬

‫ْ‬
‫خلّي ْتييني ِب ْ‬
‫وجيييييييييييييات‬
‫ين ْال ُم‬

‫لَ ْز ْ‬
‫ميييان أَْب ْ‬
‫عييييد الدِّي ْتنييييييييييي‬

‫ييت أَ ْوقيييييييييي ْ‬
‫يا ما نييا قاصي ْ‬
‫يات‬

‫وسييييي ْط ْ‬
‫الم أَ ْرمي ْتنيييي‬
‫في ْ‬
‫الظ ْ‬

‫يا مييا ْعيييوني ْشحيييييال أَ ْر ْ‬
‫وات‬

‫في ْ‬
‫صييي ْب َحه و ْع ِشَييييييه‬
‫كيييل َ‬

‫ال ْمساميي َحي ْر اللّيعيييييييييي ْ‬
‫يات‬

‫ضييييت أ ْت ّ‬
‫ْ‬
‫عييييذ ْب فيييييييييييا‬
‫أَ ْر‬

‫َبي ْ‬
‫ييران اليييييييييييي ّيذ ْ‬
‫هيب أُ ِني ْ‬
‫ات‬
‫يال ْ‬

‫ْ‬
‫أع ْ‬
‫ضيييك و ْكوي ْتيييني‬
‫غر‬
‫ْ‬
‫ملت ْ‬

‫و ْهي دي ْتلي ِذيي ْ‬
‫جميييييييي ْ‬
‫يرات‬
‫يك ْال ْ‬

‫في َر ْم ْش ْال ْ‬
‫عين أ ْنسي ْتنيييي‬

‫ما ش يّف ْك حييالي ه ْيهيييييييييييي ْ‬
‫يات‬

‫أَ ْع ْ‬
‫طيييف أَ ْشييي ِوَيه ْش ِوَييييييييييه‬

‫نس ييني ْبي ْ‬
‫يذيك الدّ‬
‫ّقييييييييييييييي ْ‬
‫يات‬
‫ّ‬

‫ييييييد ْت و ْب ْ‬
‫ع ّم ْ‬
‫غيت أَ ْعليييييييييا‬

‫و ْنتييا ْش يري ِكيي ْ‬
‫فال َحيييييييييييييييا ْة‬

‫أ ْب َ‬
‫يييل سيييّبه عادي ْتنييييييييييييييي‬

‫حّتى ْحسي ْب ْت أيييامِي ْفنيييييييي ْ‬
‫يات‬

‫ْ‬
‫لييييييك حافِي ْتنِيييييييي‬
‫أع‬
‫أعالش ْ‬
‫ْ‬

‫راح اللّي ْب ْ‬
‫يييرات‬
‫ْ‬
‫وع َط ْب ِت ْال ْج ْ‬

‫‪51‬‬

‫َش ْر ْط ا ْل ُم ْن َك ْر‬

‫‪52‬‬


Aperçu du document livre medjeded final 2.pdf - page 1/112

 
livre medjeded final 2.pdf - page 2/112
livre medjeded final 2.pdf - page 3/112
livre medjeded final 2.pdf - page 4/112
livre medjeded final 2.pdf - page 5/112
livre medjeded final 2.pdf - page 6/112
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01967707.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.