KREYÒL NS IV .pdf


Aperçu du fichier PDF kreyl-ns-iv.pdf - page 3/33

Page 1 2 345 ... 33Aperçu du document


Pwogram konpetans minimal

I OLUTÍPAC

kreyòl

Konpetans
Eksprime lide ak presizyon nan sitiyasyon
kominikasyon oral tankou ekspoze, deba,
kont-randi.

Kominikasyon oral

Site kèk sitiyasyon kominikasyon oral
pwopoze.
· Ekspoze
· Deba
Kont-randi

Kominikasyon ekri :
Lekti zèv literè

Apresye yon zèv literè ekri an kreyòl, pote
jijman sou li, reflechi sou valè estetik li.

1

Aktivite elèv yo ka fè

kontni

Bay kèk jan ak tip zèv literè
pwopoze pou lekti
- Defini vokab sa yo
· Fab
· Pwezi
· Woman
· Teyat
§ Degaje kontni tèks la
§ Degaje òganizasyon tèks la
§ Disène pwennvi ki nan tèks la
-

§ Pozisyon pèsonèl parapò a valè ki
eksprime nan tèks la
Eksprime reyaksyon a tèks la


Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01968103.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.