KREYÒL NS IV .pdf


Aperçu du fichier PDF kreyl-ns-iv.pdf - page 4/33

Page 1 2 3 456 ... 33Aperçu du document


Pwogram konpetans minimal
kreyòl

kontni

Retrase atravè yon zèv literè istwa literati
kreyòl

Kominikasyon ekri :
Istwa literati kreyòl

Kominikasyon ekri :
Pwodiksyon ekri

Planifye e redije ekri agimantatif tankou
esè, kòmantè, disètasyon an relasyon ak
zèv yo etidye yo e nan respè gramè ak
òtograf lang kreyòl la.

Aktivite elèv yo ka fè
-

Chèche non 20 ekriven nan istwa
literati kreyòl ayisyen an.

-

Konpare fòm literati kreyol
ayisyen nan lòd kronolojik

-

Bay non 10 zèv nan literati kryòl la.

-

Asosye otè ak zèv

-

Dekri kontèks aparisyon chak zèv

CAPÍTULO I

Konpetans

- Bay non kèk sitiyasyon ekriti
Verifye si tèks yo konfòm ak grafi
ofysyèl lang non kreyòl

2


Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01968103.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.