Copie de KORBATANE 8 2021 MG .pdf


Nom original: Copie de KORBATANE 8 2021 MG.pdf
Auteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par sejda.com (4.1.4) / SAMBox 2.2.6, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/03/2023 à 19:58, depuis l'adresse IP 91.175.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1 fois.
Taille du document: 99 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


BISMIHI TA'ALA

JAN 2021 ( taona faha 21) 2001 -2021

KORBATANE

ILALLAH

V A V A K A

N° 8

MI A R O

Ny Marhoum Shaikh HOUSSAIN HAMDAR AL A'MILI (RA) dia naniraka ny mpianany
nantsoina hoe Sayyed AL MOURTADHA isaky ny tonga ny volana DJAMAD AL AKHIR mba
hanoratra an'ity vavaka ity sy hanao dika mitovy maro ary hizara izany amin'ireo mpino.
Ity vavaka ity dia miaro izay olona nahavita azy amin'ireo loza sy ny areti-mifindra
(valan'aretina) mandritra ny taona iray feno (360 andro). Ny fanaovana azy dia ao anatin'ny
andro iray izay tiana na ahafana manao azy ao anatin'ny volana DJAMAD AL AKHIR (ihany).
Toy izao ny endriny : salato rakato efatra fa atao tsiroaroa ohatra ny vavaka maraina ka samy
salamo avokoa. Atao fikasana tokana, tsy olana na atao amin'ny teny Malagasy.
(Aoka tsy hadino ny fandroana masina)

Fikasana (Niyat)

Rakat 1: FATIHA 1 + AYAT AL KOURSY 1 + AL QUADR 25
Rakat 2 : FATIHA 1 + TAKATH-THOUR 1 + AL IKHLAS 25
Faranana amin'ny SALAMO.

Avy eo tonga dia mitsangana avy hatrany tsy manao fikasana intsony fa tonga dia atomboka.
Rakat 3 : FATIHA 1 + KAAFIROUNA 1 +
Rakat 4 : FATIHA 1 + NASR

1+

FALAQ

25

NAAS

25

Faranana amin'ny SALAM0 toy ny mahazatra.
Rehefa vita izany dia tanisaina im-pitopolo (in-70) avy ireto manaraka ireto :
 SOUBHANALLAHY WAL HAMDOU LILLAHY WA LAA ILAAHA IL-LALLAHO WAL-LAHOU AKBAR
 AL-LAHOUM-MA S' AL-LY A'LA MOUHAM-MADIW WA AAALY MOUHAM-MAD
 ALLAHOUM-MA-GHRFIR LIL MOUW'MININE WAL MOUW'MINAATE
Ao aorian'izany rehetra izany dia mamerina an'ity in-telo (in-3) ao anaty sojod :
YA HAY-YOU YA QUAY-YOUM, YA ZhAL DJALAAL WAL IKRAAM, YA ALLAH
YA RAHMAANOU, YA RAHIYM, YA ARHAAMAR RAAHIYMINE.
N'iza n'iza nahavita nanao an'ity vavaka ity dia hahazo fiarovana manokana ho an'ny
vatany: ho an'ny fananany, ho an'ireo zanany ary ny finoany (dine) ary koa ho an'ny fiainany
mandritra ny taona iray manontolo na 360 andro. Raha toa ka tonga ny fotoana handaozany
ny tany eo anelanelan'izany fotoana izany dia ho raisin'ny Tompony izy.

"NY AHLELBAYT-KO DIA TOY NY SAMBO FIARAN'I NOA, IZAY MITAINGINA
AZY DIA HO AVOTRA FA IZAY MITSIPAKA AZY KOSA DIA HO RENDRIKA"
Ny Mpaminany Mohammad (S)
Atolotro manokana ho an'ny fanahin'ny Shaikh ABOUJASIM (Vohipeno) sy ny Tonton MAMOD BUILDING (Morondava) ny valisoa amin'ity


Aperçu du document Copie de KORBATANE 8 2021 MG.pdf - page 1/1


Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01989043.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.