Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 07 juillet à 19:02 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «150da»:Total: 3 résultats - 0.04 secondes

exam3math4am01 100%

G‬ا ‪ - d‬إ‪ y‬اك ﺳ‪ % T‬ـ ‪150DA‬‬‫ا‬ ‫ء ا ول ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أ"!‪ ,Q V‬أ‪ V c‬ا‬ ‫ول ا ‪:

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/22/exam3math4am01/

22/04/2016 www.fichier-pdf.fr


تجريبي في ت م م2 84%

‫الموضوع الثاني(‪ 02‬نقطة)‬ ‫الجزء األول‪ :‬أعمال نهاية السنة(‪8‬ن)‬ ‫مننميماننالميلجمةلقبننايجرننليلجقننة يجم نناي"يلجراهانناي"ييرتنناةا ي‪1131/31/13‬يل ننتجةق اي‬ ‫لجح اراتيلجتاجاا‪:‬ي‬ ‫لئمي‬ ‫م امي‬ ‫لجح اراتي‬ ‫ة‪ .‬ح ي‬ ‫‪321111‬ي ي‬ ‫‪112‬ي رةمقااتيلجمبلوماتاايوماشارههاي‬ ‫‪111111‬ي ي‬ ‫‪131‬ي ر اءلتي‬ ‫‪101111‬ي ي‬ ‫‪1311‬ي مب لتيلج قلي‬ ‫‪101‬ي‬ ‫‪30111‬ي ي‬ ‫لتيلجم اهمايلألجةىي‬ ‫‪01111‬ي‬ ‫ي‬ ‫‪1112‬ي لهتالكيرةمقااتيلجمبلوماتاايوماشرههاي‬ ‫‪11111‬ي‬ ‫ي‬ ‫‪1131‬ي لهتالكير اءلتي‬ ‫‪311111‬ي‬ ‫ي‬ ‫‪11311‬ي لهتالكيمب لتيلج قلي‬ ‫‪31111‬ي‬ ‫ي‬ ‫‪193‬ي ج ائةيلجقامايعميلجتثراتاتي‬ ‫‪560‬ي‬ ‫‪190‬ي ج ائةيلجقامايعمي لتيلجم اهمايلألجةىي ي‬ ‫‪230‬‬ ‫‪305511‬ي ي‬ ‫لجارائميلجمشكوكيفاهمي‬ ‫‪10111‬ي‬ ‫‪293‬‬ ‫ي‬ ‫ج ائةيلجقامايعميح اراتيلجارائمي‬ ‫‪121111‬ي ي‬ ‫‪531‬ي ر وكيلجح اراتيلجقاةااي‬ ‫معلومات الجرد بتاريخ ‪:0231/30/13‬ي‬ ‫‪-3‬رةمقااتيلجمبلوماتاايوماشرههايولجر اءلتيتميلجت اءهايرتاةا ي‪1111/13/11‬يوتهتلكي‬ ‫جطاا‪،‬يج ةي بةيلجراعيلجصافييجلرةمقااتيرتاةا ي‪1131/31/13‬يرـ‪DA20111‬ي‬ ‫‪-1‬تتكوميمب لتي قليمم‪(:‬تهتلكيجطاا)ي‬ ‫مب لتي قلي‬ ‫تكلفايلإلجت اءي تاةا يلإلجت اءي‬ ‫ااةةي ااحاا(*)ي ‪111111‬ي‬ ‫‪1131/10/13‬ي‬ ‫‪..........‬ي‬ ‫‪1131/31/13‬ي‬ ‫ااةةي فبااي‬ ‫(*)يت ااجتيلجم‬ ‫ايعميلج ااةةيلج ااحاايرتاةا ي‪1131/31/13‬يرمرلغي‪11111‬ي‪DA‬يرشاكي‬ ‫ر كييةجمي‪(53120‬لجبملاايجميت قليرب )ي‬ ‫مالحظة‪:‬يج اةةيلجقامايلجم قلايرماالميلجمةلقبايجرليلجقة يتتبلقيراج ااةةيلج ااحااي‬ ‫و قلتيرتاةا ي‪.1131/31/13‬ي‬ ‫‪-1‬‬ ‫لتيلجم اهمايلألجةىيتتكوميمم‪:‬‬ ‫ي‬ ‫صفحة ‪ 5‬من ‪32‬‬ ‫وعيلج‬ ‫لتي ع ي‬ ‫لج‬ ‫تاةا يلإلجت اءي تكلفايلإلجت اءي‬ ‫جل‬ ‫لتي‬ ‫ي‬ ‫بةيلجراعيفيي‬ ‫‪1131/31/13‬ي‬ ‫‪A‬‬ ‫‪100‬ي‬ ‫‪60 1131/31/13‬ي‬ ‫‪55‬ي‬ ‫‪B‬ي‬ ‫‪140‬ي‬ ‫‪11 1131/12/13‬ي‬ ‫‪05‬ي‬ ‫ت ااجتيلجم‬ ‫ايرتاةا ي‪1131/31/13‬يعمي‪11‬ي‬ ‫يمميلج وعي‪A‬ير بةي‪55‬ي‪DA‬يجل‬ ‫ي‬ ‫رشاكير كييةجمي‪1352‬ي‬ ‫مالحظة‪:‬يتتبلقيج اةةيلجقامايلجم قلايرماالميلجمةلقبايجرليلجقة يراج‬ ‫لتيلج وعي‪B‬ي‬ ‫‪-2‬وضباايلجارائميلجمشكوكيفاهم‪:‬ي‬ ‫لجارائمي مرلنننننغيلجننننن امي ج نننناةةيلجقامننننايفننننيي لجت ا لتيجناللي لجوضباايفيي‪1131/31/13‬ي‬ ‫‪1131‬ي‪TTC‬‬ ‫‪1131/31/13‬ي‬ ‫‪TTC‬‬ ‫‪112111‬ي‬ ‫‪%11‬يمميلج امي‬ ‫‪112111‬ي‬ ‫‪/‬ي‬ ‫كمالي‬ ‫‪01111‬ي‬ ‫‪%31‬مميلج امي‬ ‫‪310111‬ي‬ ‫لفالسي هائي(جلتةصا )ي‬ ‫محم ي‬ ‫احتمليت ا ي‪%11‬يمميلجةصا ي‬ ‫‪13911‬ي‬ ‫‪%15‬يمميلج امي‬ ‫إرةلهامي ‪321211‬ي‬ ‫مب ليلجة ميعلىيلجقامايلجمضافاي‪%71‬ي‬ ‫‪-5‬كشفيلجر كيلجمة ليجلم‬ ‫اياظهةيةصا ي لئميرمرلغي‪DA630000‬ي‪،‬يورب يلجمةلقباي‬ ‫تراميأمي ربيلإلجتالفيهو‪:‬ي‬ ‫المؤسسة لم تسجل العمليات التالية‪:‬ي‬ ‫شاكيرمرلغي‪50000‬ي‪DA‬ي لمهيلجاروميشبراميجلر كيمراشةة‪.‬ي‬‫فولئ ير كاايجصاجحيلجر كيرقاماي‪1500‬ي‪DA‬ي‪.‬ي‬‫ج ماتير كاايرقاماي‪5500‬ي‪DA‬ي‪.‬ي‬‫البنك لم يسجل العمليات التالية‪:‬ي‬ ‫شاكيل تلمتهيلجم‬‫شاكي لمتهيلجم‬ ‫ايمميلجاروميقماليرقاماي‪DA60000‬‬ ‫ايجلموة يفةا يرقاماي‪DA73000‬ي‬ ‫العمل المطلوب‪:‬‬ ‫‪-7‬إع ل يحاجايلجتقاةبيلجر كييرتاةا ي‪.1076/71/67‬ي‬ ‫‪-1‬ت قاليجاو يلجت واايلجضةوةاايرتاةا ي‪.1076/71/67‬ي‬ ‫صفحة ‪ 6‬من ‪32‬‬ ‫ي‬ ‫الجزء الثاني‪ :‬حساب وتحليل التكاليف الكلية (‪8‬ن)‬ ‫ت تجيم‬ ‫اي"لإلرت ام"يلجم تقامي‪P1‬يوي‪P2‬يحاثيتظهةيلجرطاجايلجف اايجلبملاايلإل تاقاايأ ه‪:‬ي‬ ‫جلحصوليعلىيلجم تجي‪P1‬يتباججيلجما تاميلألوجاتامي‪M1‬يوي‪M2‬يولجلولاميلجمجتلفاي‪L‬يفيي‬‫لجوةشتامي‪3‬يو‪.1‬ي‬ ‫جلحصوليعلىيلجم تجي‪P2‬يتباججيلجما تاميلألوجاتامي‪M1‬يوي‪M2‬يولجلولاميلجمجتلفاي‪L‬يفيي‬‫لجوةشتامي‪1‬يو‪.1‬ي‬ ‫وجلفتةةيلجمبترةة‪-‬شهةيمايي‪–1131‬أعطاتيجكميلجمبلوماتيلجتاجاا‪:‬ي‬ ‫‪-3‬مخزون أول الشهر في ‪:0231/25/23‬‬ ‫لجما ةيلألوجااي‪M1‬ي‪kg1511:‬رـ‪320011‬ي‪DA‬يجإلقماجي‪.‬ي‬ ‫لجما ةيلألوجااي‪M2‬ي‪:‬ي‪kg3111‬رـ‪20021‬ي‪DA‬يجإلقماجي‪.‬ي‬ ‫لجلولاميلجمجتلفاي‪49680DA:L‬ي‬ ‫لجم تجي‪P1‬ي‪111:‬يوح ةيرمرلغيلقماجيي‪DA00111‬ي‬ ‫لجم تجي‪P2‬ي‪311:‬يوح ةيرمرلغيلقماجيي‪DA51111‬ي‬ ‫تكلفايلإل تاجيلجقاةي‪:‬يفييلجوةشاي‪3‬رـي‪،DA35111‬يلجوةشا‪1‬يرـ‪DA31111‬ي‬ ‫‪-0‬مشتريات الشهر‪:‬‬ ‫لجما ةيلألوجااي‪M1‬ي‪kg1511:‬يرـ‪DA11‬يجـ‪.kg‬ي‬ ‫لجما ةيلألوجااي‪M2‬ي‪:‬ي‪kg5111‬يرـ‪DA11‬يجـ‪.kg‬ي‬ ‫لجلولاميلجمجتلفاي‪11111:L‬ي‪DA‬ي‬ ‫‪-1‬األعباء المباشرة‪:‬‬ ‫على اإلنتاج‪:‬يتتطلبيعملاايل تاجيلجوح ةيمميلجم تجي‪P1‬ي‪20:‬ي جاقايومميلجم تجي‪P2‬ي‪30:‬ي‬‫جاقايوتكلفايلج اعايلجولح ة‪.150DA:‬ي‬ ‫على الشراء‪%31:‬يمميثمميشةلءيكليما ةي(‪M1‬ي‪،‬ي‪M2‬ي‪،‬ي‪L‬ي)‪.‬ي‬‫على التوزيع‪16000DA:‬يتواعيراجت ا بيعلىيلجم تقاميح بيلجكمااتيلجمراعا‪.‬ي‬‫‪-4‬األعباء غير المباشرة‪:‬‬ ‫صفحة ‪ 7‬من ‪32‬‬ ‫مواعايح بيلجق وليلجتاجييمعيلعتراةيمرلغ‪:‬ي‪9900DA‬يأعراءيغاةيمبترةةيوفائ ةي ظةااي‬ ‫علىيةلسيماليج ةهي‪2400000DA:‬يرمب لي‪6%‬ي واا‪.‬ي‬ ‫لجراامي‬ ‫لإل لةةي‬ ‫لجصاا اي لجتموامي‬ ‫لجوةشا‪3‬ي لجوةشا‪1‬ي لجوةشا‪1‬ي لجتوااعي‬ ‫مقموعيتيلوجيي ‪11111‬ي ‪10111‬ي ‪31111‬ي ‪10311‬ي ‪25221‬ي ‪22511‬ي ‪11011‬ي‬ ‫ت‪:1‬ييييييل لةةي ‪10% -100%‬ي‬ ‫يييييييييصاا اي‬ ‫‪20%‬‬ ‫طرابايوح ةي‬ ‫‪/‬ي‬ ‫‪10%‬ي‬ ‫‪15%‬ي‬ ‫‪20%‬ي‬ ‫‪5%‬ي‬ ‫‪40%‬ي‬ ‫‪-100%‬ي ‪10%‬ي‬ ‫‪20%‬ي‬ ‫‪25%‬ي‬ ‫‪10%‬ي‬ ‫‪15%‬ي‬ ‫‪311‬ي جي ‪Kg‬يما ةي ‪Kg‬يما ةي وح لتي‬ ‫‪/‬‬ ‫لجبملي‬ ‫ثممي‬ ‫م تبملاي م تبملا‬ ‫م تقا‬ ‫وح لتي‬ ‫مراعا‬ ‫لجشةلء‬ ‫‪-5‬اإلستعماالت‪:‬‬ ‫مميجالليلجتحلاليلجف ييجإل تاجيتراميأم‪:‬ي‬ ‫كليوح ةيم تقايممي‪P1‬يتتطلب‪:‬ي‪kg3‬يمميلجما ةي‪M1‬يوي‪kg1.1‬يمميلجما ةي‪M2‬يو‪DA21‬ممي‬ ‫لجلولاميلجمجتلفاي‪.L‬ي‬ ‫كليوح ةيم تقايممي‪P2‬يتتطلب‪:‬ي‪kg1‬يمميلجما ةي‪M1‬يوي‪kg3.1‬يمميلجما ة‪M2‬و‪DA51‬يممي‬ ‫لجلولاميلجمجتلفاي‪.L‬ي‬ ‫‪-6‬المبيعات الشهر‪:‬ي‬ ‫لجم تجي‪P1‬ي‪:‬ي‪251‬يوح ةيرـ‪DA511‬يجلوح ة‪.‬ي‬ ‫لجم تجي‪P2‬ي‪:‬ي‪151‬يوح ةيرـي‪DA031‬يجلوح ة‪.‬ي‬ ‫‪-7‬مخزون في نهاية الشهر‪:‬‬ ‫‪:M1‬؟يييييييي‪:M2‬؟ييييييي‪:L‬؟ييييييي‪151:P1‬يوح ةيييييييي‪351:P2‬يوح ةي‬ ‫إ تاجيقاةييفييلجوةشاي‪:1‬يجـ‪،DA0111:P1‬يجـ‪.DA0021:P2‬ي‬ ‫مالحظة‪:‬يتقاميلإلجةلقاتيرتكلفايلجو طاايلجمةقحايجلوح ةيمعيلجمجاوميلألوجي‪CMUP‬‬ ‫العمل المطلوب‪:‬‬ ‫‪-3‬تح ا يلجكمااتيلجم تقايممي‪P1‬يوي‪P2‬‬ ‫‪-1‬تح ا يلجكمااتيلجم تبملايممي‪M1‬يوي‪M2‬يفييكليم تجيممي‪P1‬يوي‪P2‬‬ ‫صفحة ‪ 8‬من ‪32‬‬ ‫‪-1‬لتمميق وليتوااعيلألعراءيغاةيلجمراشةة‪.‬‬ ‫‪2‬ي–أح بيتكلفايشةلءيكليمميلجما تامي‪M1‬يوي‪M2‬يولجلولاميلجمجتلفاي‪L‬ي‪.‬تميلع ل يلجقة ي‬ ‫لج لئميجلما تامي‪M1‬يوي‪M2‬ي‬ ‫‪-5‬أح بيتكلفايل تاجيو بةيلجتكلفايولج تاقايلجتحلالاايجـ‪P1‬يوي‪P2‬ي‪.‬ي‬ ‫‪-0‬أح بيلج تاقايلجصافاايجلمحا رايلجتحلالاايجشهةيمايي‪1131‬ي‬ ‫الجزء الثالثإعداد الكشوف المالية وتحليلها(‪ 4‬نقاط)‪:‬‬ ‫اي"لإلرت ام"يج متيجكيلجماال اايلجوظافاايلجتاجااي‬ ‫مميلقليتحلاليلجوضباايلجماجاايجم‬ ‫رتاةا ‪:1131/31/13‬ي‬ ‫لألصولي‬ ‫لجمراجغي‬ ‫‪%‬‬ ‫لججصومي‬ ‫لجمراجغي‬ ‫‪%‬‬ ‫اإلستخدمات الثابتة‬ ‫‪..............‬ي‬ ‫‪...‬ي‬ ‫الموارد الثابتة‬ ‫‪..........‬ي‬ ‫‪...‬ي‬ ‫لجمولة يلججاصاي‬ ‫‪1111111‬ي ‪...‬ي‬ ‫لج اوميلجماجااي‬ ‫‪.........‬ي‬ ‫‪...‬ي‬ ‫األصول المتدولة‬ ‫‪.............‬ي‬ ‫‪46‬‬ ‫الخصوم المتدولة‬ ‫‪.........‬ي‬ ‫‪...‬ي‬ ‫جإل تغاللييييييييي‬ ‫‪.............‬ي‬ ‫‪31‬ي‬ ‫جإل تغاللي‬ ‫‪.........‬ي‬ ‫‪...‬ي‬ ‫جاةجيلإل تغاللي‬ ‫‪............‬ي‬ ‫‪...‬ي‬ ‫جاةجيلإل تغاللي‬ ‫‪.......‬ي‬ ‫‪...‬ي‬ ‫جاا ايلألصولي‬ ‫‪............‬ي‬ ‫‪...‬ي‬ ‫جاا ايلججصومي‬ ‫‪.......‬ي‬ ‫‪...‬ي‬ ‫مقموعي‬ ‫‪...............‬ي‬ ‫‪311‬ي لجمقموعي‬ ‫‪.......‬ي‬ ‫‪311‬ي‬ ‫معلومات مكملة‪:‬ي‬ ‫ةلسيلجماليلجبامليلجصافييلإلقماجيي‪111111=FRNG‬ي‪DA‬ي‬ ‫رايتغطاايلإل تج ماتيلجثارثا=ي ي‬ ‫لحتااجيةلسيلجماليلجبامليجإل تغاللي‪51111=BFRE‬ي‪DA‬ي‬ ‫لججاا ايلجصافااي‪311111=TN‬ي‪DA‬ي‪،‬يحاثيجاا ايلألصول=‪3.1‬يجاا ايلججصوم‪.‬ي‬ ‫‪-‬ةجميلألعماليلج‬ ‫وي(‪DA1111111=)CA‬‬ ‫لجمشتةااتيلج واا=ي‪1000000DA‬ي‬‫تكلفايشةلءيلجرضائعيلجمراعا=‪1200000DA‬ي‬‫صفحة ‪ 9‬من ‪32‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/07/2/

07/06/2014 www.fichier-pdf.fr

20120720 24%

3187,5 DA 7 paquets (de 12) diouls 490 DA 7 bouteilles de gazouz (1l) 420 DA 14 sachets de lait 350 DA 1 paquet de café 125 DA 1 kg sucre cristallisé 85 DA 25 yaourts aromatisés 375 DA 1 boîte de margarine 50DA 1 litre d’huile tournesol 120 DA 1 boîte de concentré de tomates 150DA 30 œufs 270 DA 35 baguettes de pain 297,5 DA 500 g de pruneaux 175 DA 200 g de raisin sec 150 DA 500 g Abricots secs 65 DA 1 barre de fromage 100 DA 500g de frick 115 DA A.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/07/21/20120720/

21/07/2012 www.fichier-pdf.fr