Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 10 août à 03:52 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «22867»:Total: 25 résultats - 0.052 secondes

100% - Repartition 2SC

Repartition 2SC ‫ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠـزاﺌـر‪3‬‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﻌﻠوم اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺒرﻤﺠﺔ–‪- 2018/2017‬‬ ‫رزﻨﺎﻤــﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨــﺎت اﻝﺴداﺴــﻲ اﻝراﺒــــــــــﻊ‬ ‫اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠــــوم ﺘﺠﺎرﻴــــﺔ – اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ‪– 01‬‬ ‫اﻝﻤــــــــــــــــــــــﺎدة‬ ‫اﻝﺘﺎرﻴــﺦ‬ ‫اﻷﺴﺘﺎذ)ة(‬ ‫اﻝﻤدرﺠـﺎت‪/‬اﻝﻘﺎﻋﺎت‬ ‫اﻝﺘوﻗﻴـت‬ ‫اﻝﻔﺴﺎد وأﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻌﻤل ﻏوﻴﻨﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ‪13.30-12.30 2018/05/02‬‬ ‫أ‪ ‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 1‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 2‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 3‬ﺠﻴزي‬ ‫ﺘﺴوﻴق‬ ‫ﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻲ ﻨورة‬ ‫‪12.30-11.30 2018/05/03‬‬ ‫أ‪ ‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 1‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 2‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 3‬ﺠﻴزي‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﻜﻠﻲ ‪02‬‬ ‫ﺸﻴﻬﺎﻨﻲ‬ ‫‪10.00-08.30 2018/05/06‬‬ ‫أ‪ ‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 1‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 2‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 3‬ﺠﻴزي‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫ﺴﺎﻴﺒﺎﻝزﻴﻨوﻨﻲ‬ ‫‪11.15-10.15 2018/05/07‬‬ ‫أ‪ ‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 1‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 2‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 3‬ﺠﻴزي‬ ‫إﻋﻼم آﻝﻲ ‪3‬‬ ‫ﺴﺎﻴب ﻫﺎﺸﻤﻲ ‪15.45-14.15 2018/05/08‬‬ ‫أ‪ ‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 1‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 2‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 3‬ﺠﻴزي‬ ‫رﻴﺎﻀﻴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﺸوش ﺤﻤﻴد‬ ‫‪10.00-08.30 2018/05/10‬‬ ‫أ‪ ‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 1‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 2‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 3‬ﺠﻴزي‬ ‫ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫دﻋﺎس ﺨﻠﻴل‬ ‫‪11.45-10.15 2018/05/13‬‬ ‫أ‪ ‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 1‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 2‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‪ 3‬ﺠﻴزي‬ ‫ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠ'ﺎﻝﻤدرﺠﺎﺘواﻝﻘﺎﻋﺎﺘﺤﺴﺒﺎﻝرﻗم اﻵﻝﻲ‬ ‫اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠــــوم ﺘﺠﺎرﻴــــﺔ – اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ‪– 01‬‬ ‫اﻝﻤدرج‪/‬اﻝﻘﺎﻋﺔ‬ ‫اﻝرﻗﻤﺎﻷﻝﻲ‬ ‫ﻤن‬ ‫‪20101‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪20628‬‬ ‫أ‬ ‫ﻤن‬ ‫‪20701‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪21108‬‬ ‫اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ‪1‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪21109‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪21221‬‬ ‫اﻝﻤﻌﻴدﻴﻴن ﻤن‬ ‫‪22501‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22529‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪22530‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22631‬‬ ‫ﺠﻴزي‬ ‫ﻤن‬ ‫‪22632‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22662‬‬ ‫اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ‪3‬‬ ‫اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ‪2‬‬ ‫ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﺠـزاﺌـر‪3‬‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﻌﻠوم اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ و ﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺒرﻤﺠﺔ–‪- 2018/2017‬‬ ‫رزﻨﺎﻤــﺔ اﻤﺘﺤﺎﻨــﺎت اﻝﺴداﺴــﻲ اﻝراﺒــــــــــﻊ‬ ‫اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠــــوم ﺘﺠﺎرﻴــــﺔ – اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ‪- 02‬‬ ‫اﻝﻤـــــــــــــــــــــﺎدة‬ ‫اﻷﺴﺘﺎذ)ة(‬ ‫اﻝﻔﺴﺎد وأﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻌﻤل ﺒواﺸرﻴﺂﻤﻴﻨﺔ‬ ‫اﻝﺘﺎرﻴــﺦ‬ ‫اﻝﻤدرﺠـﺎت‪/‬اﻝﻘﺎﻋﺎت‬ ‫اﻝﺘوﻗﻴـت‬ ‫‪13.30-12.30 2018/05/02‬‬ ‫ﻝﻌﻠﺠﻲ‪14------3-2-1 ‬‬ ‫ﺘﺴوﻴق‬ ‫ﺸرﻓﺔ ﺤﻜﻴﻤﺔ‬ ‫‪12.30-11.30 2018/05/03‬‬ ‫ﻝﻌﻠﺠﻲ‪14------3-2-1 ‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﻜﻠﻲ ‪02‬‬ ‫رﺠراج أﺤﻤد‬ ‫‪10.00-08.30 2018/05/06‬‬ ‫ﻝﻌﻠﺠﻲ‪14------3-2-1 ‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ‬ ‫ﻤﺴﻌودي رﺸﻴدة ‪11.15-10.15 2018/05/07‬‬ ‫ﻝﻌﻠﺠﻲ‪14------3-2-1 ‬‬ ‫إﻋﻼم آﻝﻲ ‪3‬‬ ‫رﻴﺎش ﻝﺨﻀر‬ ‫‪15.45-14.15 2018/05/08‬‬ ‫ﻝﻌﻠﺠﻲ‪14------3-2-1 ‬‬ ‫رﻴﺎﻀﻴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫ﺤﺎﺒﻲ أﺤﻤد‬ ‫‪10.00-08.30 2018/05/10‬‬ ‫ﻝﻌﻠﺠﻲ‪14------3-2-1 ‬‬ ‫ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﻏوﻴﻨﻲ اﻝﻌرﺒﻲ‬ ‫‪11.45-10.15 2018/05/13‬‬ ‫ﻝﻌﻠﺠﻲ‪14------3-2-1 ‬‬ ‫ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدرﺠﺎت واﻝﻘﺎﻋﺎت ﺤﺴب اﻝرﻗم اﻵﻝﻲ‬ ‫اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠــــوم ﺘﺠﺎرﻴــــﺔ – اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ‪– 02‬‬ ‫اﻝﻤدرج‪/‬اﻝﻘﺎﻋﺔ‬ ‫اﻝرﻗﻤﺎﻷﻝﻲ‬ ‫ﻤن‬ ‫‪21301‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪21701‬‬ ‫اﻝﻌﻠﺠﻲ‬ ‫ﻤن‬ ‫‪21702‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪21804‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪1‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪21805‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪21910‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪2‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪21911‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22013‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪3‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪22014‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22114‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪4‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪22115‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22218‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪5‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪22301‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22322‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪6‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪22401‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22419‬‬ ‫اﻝﻤﻌﻴدﻴﻴن ﻤن‬ ‫‪22701‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22703‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪7‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪22704‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22726‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪8‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪22727‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22748‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪9‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪22749‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22821‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪10‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪22822‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22844‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪11‬‬ ‫ﻤن‬ ‫‪22845‬‬ ‫إﻝﻰ‬ ‫‪22867‬‬ ‫اﻝﻘﺎﻋﺔ ‪12‬‬

fichier-pdf.fr/2018/04/27/repartition-2sc/ 27/04/2018

76% - rat.analy.dou2

ف *‪ $‬ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪121071114‬‬ ‫‪22852‬‬ ‫و‪2‬راش * د ‪ 2‬رس‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪1431088234‬‬ ‫‪22867‬‬ ‫ر ت * د ا &م‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪1431080718‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫وا ( أ‪ $‬س‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531028266‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫* و ن ‪2‬ط‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1532088382‬‬ ‫‪22816‬‬ ‫د* ‪($‬‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪1431072778‬‬ ‫‪22818‬‬ ‫دھ ‪ $‬و د‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪99049719‬‬ ‫‪22819‬‬ ‫دودو‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪1534015918‬‬ ‫‪22821‬‬ ‫ر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪091035506‬‬ ‫‪22856‬‬ ‫روا ‪ * D‬ود ز ن ا د ن‬ ‫‪08.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪08.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪1535071634‬‬ ‫‪22822‬‬ ‫ر ش أ* د‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531079884‬‬ ‫‪22824‬‬ ‫;ق ‪ $‬م‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪07.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪07.00‬‬ ‫‪1531079674‬‬ ‫‪22825‬‬ ‫‪$‬دري‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431050723‬‬ ‫‪22854‬‬ ‫( أ‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531105329‬‬ ‫‪22826‬‬ ‫*راوي و د‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪1531099342‬‬ ‫‪22827‬‬ ‫د ا &ش‬ ‫(‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪98807308‬‬ ‫‪22828‬‬ ‫د(‬ ‫د‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1434003361‬‬ ‫‪22829‬‬ ‫روة ‪ $‬ر ا د ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪20:43 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر?‪:‬‬ ‫‪2018/04/18‬‬ ‫@‬ ‫‪0‬ا‬ ‫د ‪ 2 :‬روز‬ ‫‪#‬و‬ ‫ن‬ ‫د *د‬ ‫روان‬ ‫ء‬ ‫ن‬ ‫د ا رؤوف‬ ‫( ا ن‬ ‫(‬ ‫ف ادن‬ ‫‪5 /‬‬ ‫إ ‪ ‬ء ا‪-‬‬ ‫ذ‬ ‫وزارة ا‬ ‫ـــم ا‬ ‫ــــ و ا‬ ‫ثا‬ ‫ــــ‬ ‫ا زا ر‪3‬‬ ‫د و ا وم ا‬ ‫ا وم ا‬ ‫ا ــ ‪:‬‬ ‫ا ــم ‪ :‬ا وم ا ر‬ ‫د وا‬ ‫ا ـدان ‪ :‬وم إ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س ا دا‬ ‫رو‬ ‫ر و‬ ‫وم‬ ‫وم ا‬ ‫ر‬ ‫ا ــ ‪ :‬ا وم ا‬ ‫) ا ‪ #‬ص ‪ :‬ذع رك ) د د د ون ‪-‬‬ ‫‪&#‬ل ا ‪ $‬ا‬ ‫‪2018/2017 :‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا ث‬ ‫ور‬ ‫‪ 2‬ا وج ‪28‬‬ ‫ا ــ ط‬ ‫ا'‬ ‫ا دة ‪:‬‬ ‫رما‬ ‫ل‬ ‫ا ب و ا‪ $‬ــم‬ ‫ا ر م ا‪ #‬ـــ‬ ‫;و ز ‪A $‬ز@ن‬ ‫إ‬ ‫د‬ ‫ن ظري‬ ‫‪ ‬ــــرة‬ ‫ذ ‪......................................................:‬‬ ‫ا‪ $‬ــدراك‬ ‫ا را‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫دل ا دورة ‪1‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫د (‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫ف ا@ &م‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫ر‪$‬‬ ‫‪09.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪09.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1539097896‬‬ ‫‪22831‬‬ ‫‪1531080439‬‬ ‫‪22832‬‬ ‫‪1331077923‬‬ ‫‪22862‬‬ ‫‪ 2‬ر‬ ‫‪1531064378‬‬ ‫‪22833‬‬ ‫‪ 2‬ح‬ ‫‪1431080773‬‬ ‫‪22834‬‬ ‫م ‪#‬د‬ ‫‪1431086173‬‬ ‫‪22849‬‬ ‫روج ا ن‬ ‫‪1431095908‬‬ ‫‪22835‬‬ ‫‪1535001644‬‬ ‫‪22836‬‬ ‫و‬ ‫‪1535016070‬‬ ‫‪22866‬‬ ‫دا ( ا ‪-‬دي‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1331075700‬‬ ‫‪22859‬‬ ‫دا در‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531090892‬‬ ‫‪22840‬‬ ‫ط;

fichier-pdf.fr/2018/04/18/rat-analy-dou2/ 18/04/2018

74% - rat.inf2doub2

‪-‬ــــرة‬ ‫ا' ‪$‬ــدراك‬ ‫ا را ‪ #‬ا‬ ‫‪ $‬رة‬ ‫دل ا دورة ‪1‬‬ ‫دل ا دورة ‪2‬‬ ‫‪1431082509‬‬ ‫‪22801‬‬ ‫أ و أ ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431072774‬‬ ‫‪22802‬‬ ‫*د و د‬ ‫‪08.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪08.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪121071197‬‬ ‫‪22853‬‬ ‫دي * م‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪9643/1364‬‬ ‫‪22803‬‬ ‫ي * د ا' ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431082518‬‬ ‫‪22848‬‬ ‫ر ‪ ($‬ا ‪ /‬م‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1537063279‬‬ ‫‪22804‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431090772‬‬ ‫‪22805‬‬ ‫ر ھ م‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1432031228‬‬ ‫‪22858‬‬ ‫ر رم‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪94009499‬‬ ‫‪22806‬‬ ‫ن‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪1535010100‬‬ ‫‪22807‬‬ ‫ن ‪/‬دي ‪ A‬دة‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431069391‬‬ ‫‪22808‬‬ ‫ن *( ‪ $‬ب‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1534073376‬‬ ‫‪22809‬‬ ‫ور‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1532066321‬‬ ‫‪22810‬‬ ‫و‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1534019551‬‬ ‫‪22860‬‬ ‫و &‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪111061148‬‬ ‫‪22868‬‬ ‫و= ف *‪ $‬ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪121071114‬‬ ‫‪22852‬‬ ‫و‪4‬راش * د ‪ 4‬رس‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪1331070846‬‬ ‫‪22865‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431088234‬‬ ‫‪22867‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪1431080718‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫وا ( أ‪ $‬س‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531048259‬‬ ‫‪22814‬‬ ‫*ر زي ا ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531028266‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫* و ن ‪4‬ط‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1532088382‬‬ ‫‪22816‬‬ ‫د* ‪($‬‬ ‫‪09.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪09.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪1431072778‬‬ ‫‪22818‬‬ ‫دھ ‪ $‬و د‬ ‫‪08.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪08.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪99049719‬‬ ‫‪22819‬‬ ‫دودو‬ ‫ن‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪04.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪04.00‬‬ ‫‪1431073068‬‬ ‫‪22820‬‬ ‫ر ن‬ ‫دت‬ ‫‪08.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪08.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1534015918‬‬ ‫‪22821‬‬ ‫ر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪091035506‬‬ ‫‪22856‬‬ ‫روا ‪ * E‬ود ز ن ا د ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪1535071634‬‬ ‫‪22822‬‬ ‫ر ش أ* د‬ ‫(‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531079674‬‬ ‫‪22825‬‬ ‫‪$‬دري‬ ‫ف ادن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪121059078‬‬ ‫‪22850‬‬ ‫( ر‪ 4‬ق‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪1431050723‬‬ ‫‪22854‬‬ ‫( أ‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531099342‬‬ ‫‪22827‬‬ ‫د ا &ش‬ ‫‪08.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪08.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫ر?‪:‬‬ ‫‪2018/04/18‬‬ ‫‪,‬‬ ‫د ;

fichier-pdf.fr/2018/04/18/rat-inf2doub2/ 18/04/2018

74% - rat.eco.mon.dou2

ف *‪ $‬ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431088234‬‬ ‫‪22867‬‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431080718‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫وا ( أ‪ $‬س‬ ‫‪04.00‬‬ ‫‪01.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪04.00‬‬ ‫‪01.00‬‬ ‫‪1531028266‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫* و ن ‪6‬ط‬ ‫‪02.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪02.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531051998‬‬ ‫‪22857‬‬ ‫*واء ط ھر‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1532088382‬‬ ‫‪22816‬‬ ‫د* ‪($‬‬ ‫‪04.00‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪04.00‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪1531099312‬‬ ‫‪22817‬‬ ‫د‪$‬دا‪($‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431072778‬‬ ‫‪22818‬‬ ‫دھ ‪ $‬و د‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪99049719‬‬ ‫‪22819‬‬ ‫دودو‬ ‫‪02.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪02.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪1534015918‬‬ ‫‪22821‬‬ ‫ر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪091035506‬‬ ‫‪22856‬‬ ‫روا ‪ * E‬ود ز ن ا د ن‬ ‫‪02.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪02.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531079674‬‬ ‫‪22825‬‬ ‫‪$‬دري‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431050723‬‬ ‫‪22854‬‬ ‫( أ‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531099342‬‬ ‫‪22827‬‬ ‫د ا &ش‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪98807308‬‬ ‫‪22828‬‬ ‫د(‬ ‫د‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1434003361‬‬ ‫‪22829‬‬ ‫روة ‪ $‬ر ا د ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1539097896‬‬ ‫‪22831‬‬ ‫>و ز ‪C $‬ز‪,‬ن‬ ‫‪01.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪01.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531080439‬‬ ‫‪22832‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫ر@‪:‬‬ ‫‪2018/04/26‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ن‬ ‫د *د‬ ‫روان‬ ‫ر ت * د ا &م‬ ‫د ا ر* م ر زي‬ ‫ن‬ ‫( ا ن‬ ‫وش‬ ‫‪2‬ا‬ ‫ء‬ ‫د ا رؤوف‬ ‫ف ادن‬ ‫(‬ ‫د (‬ ‫‪23:24 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5 /‬‬ ‫إ ‪ .‬ء ا‪0‬‬ ‫ذ‬ ‫وزارة ا‬ ‫ـــم ا‬ ‫ــــ و ا ‪$%‬ث ا‬ ‫ــــ‬ ‫ا زا ر‪3‬‬ ‫د و ا وم ا‬ ‫ا وم ا‬ ‫ا ــ ‪:‬‬ ‫ا ــم ‪ :‬ا وم ا ر‬ ‫د وا‬ ‫ا ـدان ‪ :‬وم إ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و!

fichier-pdf.fr/2018/04/27/rat-eco-mon-dou2/ 27/04/2018

74% - rat.ges.entdou2

ف *‪ $‬ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431088234‬‬ ‫‪22867‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪08.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪08.00‬‬ ‫‪1431080718‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫وا ( أ‪ $‬س‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531028266‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫* و ن ‪4‬ط‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531051998‬‬ ‫‪22857‬‬ ‫*واء ط ھر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1532088382‬‬ ‫‪22816‬‬ ‫د* ‪($‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪1531099312‬‬ ‫‪22817‬‬ ‫د‪$‬دا‪($‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431072778‬‬ ‫‪22818‬‬ ‫دھ ‪ $‬و د‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪99049719‬‬ ‫‪22819‬‬ ‫دودو‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪1534015918‬‬ ‫‪22821‬‬ ‫ر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪091035506‬‬ ‫‪22856‬‬ ‫روا ‪ * D‬ود ز ن ا د ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1535071634‬‬ ‫‪22822‬‬ ‫ر ش أ* د‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531079884‬‬ ‫‪22824‬‬ ‫>ق ‪ $‬م‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪1531079674‬‬ ‫‪22825‬‬ ‫‪$‬دري‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪121059078‬‬ ‫‪22850‬‬ ‫( ر‪ 4‬ق‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪09.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪09.00‬‬ ‫‪1431050723‬‬ ‫‪22854‬‬ ‫( أ‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431045467‬‬ ‫‪22855‬‬ ‫طو ب * م‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.00‬‬ ‫‪1531099342‬‬ ‫‪22827‬‬ ‫د ا &ش‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪98807308‬‬ ‫‪22828‬‬ ‫د‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫ر@‪:‬‬ ‫‪2018/04/20‬‬ ‫‪,‬‬ ‫د = ‪ 4‬روز‬ ‫‪#‬و‬ ‫ن‬ ‫د *د‬ ‫روان‬ ‫ر ت * د ا &م‬ ‫د ا ر* م ر زي‬ ‫ن‬ ‫( ا ن‬ ‫د(‬ ‫‪2‬ا‬ ‫ء‬ ‫د ا رؤوف‬ ‫(‬ ‫ف ادن‬ ‫(‬ ‫‪20:22 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5 /‬‬ ‫إ ‪ ,‬ء ا‪.‬‬ ‫ذ‬ ‫وزارة ا‬ ‫ـــم ا‬ ‫ــــ و ا !

fichier-pdf.fr/2018/04/20/rat-ges-entdou2/ 20/04/2018

71% - rat.stat.dou.sec2

ف *‪ $‬ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪121071114‬‬ ‫‪22852‬‬ ‫و‪4‬راش * د ‪ 4‬رس‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪02.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪02.50‬‬ ‫‪1331070846‬‬ ‫‪22865‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1431088234‬‬ ‫‪22867‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪04.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪04.50‬‬ ‫‪1431080718‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫وا ( أ‪ $‬س‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531088356‬‬ ‫‪22813‬‬ ‫*ر (‬ ‫ن‬ ‫‪04.25‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪04.25‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531048259‬‬ ‫‪22814‬‬ ‫*ر زي ا ن‬ ‫‪01.50‬‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪01.50‬‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪1531028266‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫* و ن ‪4‬ط‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531051998‬‬ ‫‪22857‬‬ ‫*واء ط ھر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1532088382‬‬ ‫‪22816‬‬ ‫د* ‪($‬‬ ‫‪01.25‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪01.25‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪1531099312‬‬ ‫‪22817‬‬ ‫د‪$‬دا‪($‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪01.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪01.00‬‬ ‫‪1431072778‬‬ ‫‪22818‬‬ ‫دھ ‪ $‬و د‬ ‫‪01.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪01.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪99049719‬‬ ‫‪22819‬‬ ‫دودو‬ ‫ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪02.50‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪02.50‬‬ ‫‪1431073068‬‬ ‫‪22820‬‬ ‫ر ن‬ ‫دت‬ ‫‪01.75‬‬ ‫‪02.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪01.75‬‬ ‫‪02.00‬‬ ‫‪1534015918‬‬ ‫‪22821‬‬ ‫ر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪091035506‬‬ ‫‪22856‬‬ ‫روا ‪ * E‬ود ز ن ا د ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫ر@‪:‬‬ ‫‪2018/04/16‬‬ ‫‪,‬‬ ‫د = ‪ 4‬روز‬ ‫ن‬ ‫د *د‬ ‫روان‬ ‫‪$‬دة‬ ‫وو ‪2‬‬ ‫ر ت * د ا &م‬ ‫‪2‬ا‬ ‫ء‬ ‫د ا ر* م ر زي‬ ‫( ا ن‬ ‫د ا رؤوف‬ ‫‪22:42 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5 /‬‬ ‫إ ‪ -‬ء ا‪ $ /‬ذ‬ ‫وزارة ا ‪ $‬ـــم ا‬ ‫ــــ و ا "

fichier-pdf.fr/2018/04/16/rat-stat-dou-sec2/ 16/04/2018

70% - math.findoub2e

ف *‪ $‬ن‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪121071114‬‬ ‫‪22852‬‬ ‫و‪4‬راش * د ‪ 4‬رس‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1331070846‬‬ ‫‪22865‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431088234‬‬ ‫‪22867‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431080718‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫وا ( أ‪ $‬س‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531088356‬‬ ‫‪22813‬‬ ‫*ر (‬ ‫ن‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531048259‬‬ ‫‪22814‬‬ ‫*ر زي ا ن‬ ‫‪13.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪13.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531028266‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫* و ن ‪4‬ط‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531051998‬‬ ‫‪22857‬‬ ‫*واء ط ھر‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1532088382‬‬ ‫‪22816‬‬ ‫د* ‪($‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531099312‬‬ ‫‪22817‬‬ ‫د‪$‬دا‪($‬‬ ‫‪16.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪16.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431072778‬‬ ‫‪22818‬‬ ‫دھ ‪ $‬و د‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99049719‬‬ ‫‪22819‬‬ ‫دودو‬ ‫ن‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431073068‬‬ ‫‪22820‬‬ ‫ر ن‬ ‫دت‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1534015918‬‬ ‫‪22821‬‬ ‫ر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪091035506‬‬ ‫‪22856‬‬ ‫روا ‪ * E‬ود ز ن ا د ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ر@‪:‬‬ ‫‪2018/05/18‬‬ ‫‪,‬‬ ‫د = ‪ 4‬روز‬ ‫ن‬ ‫د *د‬ ‫روان‬ ‫‪$‬دة‬ ‫وو ‪2‬‬ ‫ر ت * د ا &م‬ ‫‪2‬ا‬ ‫ء‬ ‫د ا ر* م ر زي‬ ‫( ا ن‬ ‫د ا رؤوف‬ ‫‪09:20 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5 /‬‬ ‫إ‬ ‫ء ا‪ $ /‬ذ‬ ‫وزارة ا ‪ $‬ـــم ا‬ ‫ــــ و ا "ث ا‬ ‫ــــ‬ ‫ا زا ر‪3‬‬ ‫د و ا وم ا‬ ‫ا وم ا‬ ‫ا ــ ‪:‬‬ ‫ا ــم ‪ :‬ا وم ا ر‬ ‫د وا‬ ‫ا ـدان ‪ :‬وم إ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س ا دا‬ ‫رو‬ ‫ر و‬ ‫وم‬ ‫وم ا‬ ‫رما‪$‬‬ ‫ل‬ ‫ا ــ ‪ :‬ا وم ا‬ ‫) ا ‪ #‬ص ‪ :‬ذع رك ) د د د ون ‪-‬‬ ‫‪&#‬ل ا ‪ $‬ا‬ ‫‪2018/2017 :‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا را‬ ‫ور‬ ‫‪ 2‬ا وج ‪28‬‬ ‫ا دة ‪ :‬ر‬ ‫ر‬ ‫ا ــ ط‬ ‫ا'‬ ‫ت‬ ‫ا ب و ا' ــم‬ ‫ا ر م ا&

fichier-pdf.fr/2018/05/18/mathfindoub2e/ 18/05/2018

70% - inf.doub2

ف *‪ $‬ن‬ ‫‪04.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪04.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪121071114‬‬ ‫‪22852‬‬ ‫و‪4‬راش * د ‪ 4‬رس‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1331070846‬‬ ‫‪22865‬‬ ‫‪02.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪02.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431088234‬‬ ‫‪22867‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431080718‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫وا ( أ‪ $‬س‬ ‫‪09.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪09.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531088356‬‬ ‫‪22813‬‬ ‫*ر (‬ ‫ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531048259‬‬ ‫‪22814‬‬ ‫*ر زي ا ن‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531028266‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫* و ن ‪4‬ط‬ ‫‪11.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.50‬‬ ‫‪11.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531051998‬‬ ‫‪22857‬‬ ‫*واء ط ھر‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1532088382‬‬ ‫‪22816‬‬ ‫د* ‪($‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531099312‬‬ ‫‪22817‬‬ ‫د‪$‬دا‪($‬‬ ‫‪13.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪13.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431072778‬‬ ‫‪22818‬‬ ‫دھ ‪ $‬و د‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99049719‬‬ ‫‪22819‬‬ ‫دودو‬ ‫ن‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431073068‬‬ ‫‪22820‬‬ ‫ر ن‬ ‫دت‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1534015918‬‬ ‫‪22821‬‬ ‫ر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪091035506‬‬ ‫‪22856‬‬ ‫روا ‪ * E‬ود ز ن ا د ن‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪03.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ر@‪:‬‬ ‫‪2018/05/14‬‬ ‫‪,‬‬ ‫د = ‪ 4‬روز‬ ‫ن‬ ‫د *د‬ ‫روان‬ ‫‪$‬دة‬ ‫وو ‪2‬‬ ‫ر ت * د ا &م‬ ‫‪2‬ا‬ ‫ء‬ ‫د ا ر* م ر زي‬ ‫( ا ن‬ ‫د ا رؤوف‬ ‫‪19:58 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5 /‬‬ ‫إ ‪ .‬ء ا‪ % 0‬ذ‬ ‫وزارة ا ‪ %‬ـــم ا‬ ‫ــــ و ا ‪$‬ث ا‬ ‫ــــ‬ ‫ا زا ر‪3‬‬ ‫د و ا وم ا‬ ‫ا وم ا‬ ‫ا ــ ‪:‬‬ ‫ا ــم ‪ :‬ا وم ا ر‬ ‫د وا‬ ‫ا ـدان ‪ :‬وم إ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س ا دا‬ ‫رو‬ ‫ر و‬ ‫وم‬ ‫وم ا‬ ‫رما‪%‬‬ ‫ا ــ ‪ :‬ا وم ا‬ ‫) ا ‪ #‬ص ‪ :‬ذع رك ) د د د ون ‪-‬‬ ‫‪&#‬ل ا ‪ $‬ا‬ ‫‪2018/2017 :‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا را‬ ‫ور‬ ‫‪ 2‬ا "وج ‪28‬‬ ‫ا دة ‪ :‬إ‬ ‫ر‬ ‫ا ــ ط‬ ‫ا'‬ ‫مآ ‪3‬‬ ‫ل‬ ‫ا ب و ا( ــم‬ ‫ا ر م ا' ـــ‬ ‫ذ ‪......................................................:‬‬ ‫إ ‪ $%‬ن ظري‬ ‫‪.

fichier-pdf.fr/2018/05/14/infdoub2/ 14/05/2018

70% - macro.doub2

ف *‪ $‬ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪121071114‬‬ ‫‪22852‬‬ ‫و‪4‬راش * د ‪ 4‬رس‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1331070846‬‬ ‫‪22865‬‬ ‫‪02.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪02.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431088234‬‬ ‫‪22867‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431080718‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫وا ( أ‪ $‬س‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531088356‬‬ ‫‪22813‬‬ ‫*ر (‬ ‫ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531048259‬‬ ‫‪22814‬‬ ‫*ر زي ا ن‬ ‫‪05.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531028266‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫* و ن ‪4‬ط‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531051998‬‬ ‫‪22857‬‬ ‫*واء ط ھر‬ ‫‪03.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪03.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1532088382‬‬ ‫‪22816‬‬ ‫د* ‪($‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531099312‬‬ ‫‪22817‬‬ ‫د‪$‬دا‪($‬‬ ‫‪01.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪01.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431072778‬‬ ‫‪22818‬‬ ‫دھ ‪ $‬و د‬ ‫‪01.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪01.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99049719‬‬ ‫‪22819‬‬ ‫دودو‬ ‫ن‬ ‫‪03.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪03.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431073068‬‬ ‫‪22820‬‬ ‫ر ن‬ ‫دت‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1534015918‬‬ ‫‪22821‬‬ ‫ر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪091035506‬‬ ‫‪22856‬‬ ‫روا ‪ * E‬ود ز ن ا د ن‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ر@‪:‬‬ ‫‪2018/05/15‬‬ ‫‪,‬‬ ‫د = ‪ 4‬روز‬ ‫ن‬ ‫د *د‬ ‫روان‬ ‫‪$‬دة‬ ‫وو ‪2‬‬ ‫ر ت * د ا &م‬ ‫‪2‬ا‬ ‫ء‬ ‫د ا ر* م ر زي‬ ‫( ا ن‬ ‫د ا رؤوف‬ ‫‪12:53 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5 /‬‬ ‫إ ‪ .‬ء ا‪0‬‬ ‫ذ‬ ‫وزارة ا‬ ‫ـــم ا‬ ‫ــــ و ا ‪$‬ث ا‬ ‫ــــ‬ ‫ا زا ر‪3‬‬ ‫د و ا وم ا‬ ‫ا وم ا‬ ‫ا ــ ‪:‬‬ ‫ا ــم ‪ :‬ا وم ا ر‬ ‫د وا‬ ‫ا ـدان ‪ :‬وم إ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س ا دا‬ ‫ا‬ ‫رو‬ ‫ر و‬ ‫وم‬ ‫وم ا‬ ‫ا دة ‪ :‬إ‬ ‫رما‬ ‫ل‬ ‫ا ــ ‪ :‬ا وم ا‬ ‫) ا ‪ #‬ص ‪ :‬ذع رك ) د د د ون ‪-‬‬ ‫‪&#‬ل ا ‪ $‬ا‬ ‫‪2018/2017 :‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا را‬ ‫ور‬ ‫‪ 2‬ا "وج ‪28‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا ــ ط‬ ‫ا'‬ ‫‪2‬‬ ‫ا ب و ا( ــم‬ ‫ا ر م ا' ـــ‬ ‫ذ ‪......................................................:‬‬ ‫إ ‪ $‬ن ظري‬ ‫‪.

fichier-pdf.fr/2018/05/15/macrodoub2/ 15/05/2018

70% - eco.entr.doub2

ف *‪ $‬ن‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪121071114‬‬ ‫‪22852‬‬ ‫و‪4‬راش * د ‪ 4‬رس‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1331070846‬‬ ‫‪22865‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431088234‬‬ ‫‪22867‬‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431080718‬‬ ‫‪22812‬‬ ‫وا ( أ‪ $‬س‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531088356‬‬ ‫‪22813‬‬ ‫*ر (‬ ‫ن‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531048259‬‬ ‫‪22814‬‬ ‫*ر زي ا ن‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪06.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531028266‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫* و ن ‪4‬ط‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531051998‬‬ ‫‪22857‬‬ ‫*واء ط ھر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1532088382‬‬ ‫‪22816‬‬ ‫د* ‪($‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1531099312‬‬ ‫‪22817‬‬ ‫د‪$‬دا‪($‬‬ ‫‪07.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪07.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431072778‬‬ ‫‪22818‬‬ ‫دھ ‪ $‬و د‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99049719‬‬ ‫‪22819‬‬ ‫دودو‬ ‫ن‬ ‫‪07.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪07.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431073068‬‬ ‫‪22820‬‬ ‫ر ن‬ ‫دت‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1534015918‬‬ ‫‪22821‬‬ ‫ر‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪091035506‬‬ ‫‪22856‬‬ ‫روا ‪ * E‬ود ز ن ا د ن‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00.00‬‬ ‫‪05.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ر@‪:‬‬ ‫‪2018/05/14‬‬ ‫‪,‬‬ ‫د = ‪ 4‬روز‬ ‫ن‬ ‫د *د‬ ‫روان‬ ‫‪$‬دة‬ ‫وو ‪2‬‬ ‫ر ت * د ا &م‬ ‫‪2‬ا‬ ‫ء‬ ‫د ا ر* م ر زي‬ ‫( ا ن‬ ‫د ا رؤوف‬ ‫‪20:01 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5 /‬‬ ‫إ ‪ .‬ء ا‪0‬‬ ‫ذ‬ ‫وزارة ا‬ ‫ـــم ا‬ ‫ــــ و ا ‪$‬ث ا‬ ‫ــــ‬ ‫ا زا ر‪3‬‬ ‫د و ا وم ا‬ ‫ا وم ا‬ ‫ا ــ ‪:‬‬ ‫ا ــم ‪ :‬ا وم ا ر‬ ‫د وا‬ ‫ا ـدان ‪ :‬وم إ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س ا دا‬ ‫رو‬ ‫ر و‬ ‫وم‬ ‫وم ا‬ ‫رما‬ ‫ا ــ ‪ :‬ا وم ا‬ ‫) ا ‪ #‬ص ‪ :‬ذع رك ) د د د ون ‪-‬‬ ‫‪&#‬ل ا ‪ $‬ا‬ ‫‪2018/2017 :‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا را‬ ‫ور‬ ‫‪ 2‬ا "وج ‪28‬‬ ‫ا دة ‪ :‬إ‬ ‫ر‬ ‫ا ــ ط‬ ‫ا'‬ ‫دا ؤ‬ ‫ل‬ ‫ا ب و ا( ــم‬ ‫ا ر م ا' ـــ‬ ‫ذ ‪......................................................:‬‬ ‫إ ‪ $‬ن ظري‬ ‫‪.

fichier-pdf.fr/2018/05/14/ecoentrdoub2/ 14/05/2018

63% - CF1 Inscription TT10EL Vérifiée 130215

1 1 2.4 Ghz 5700271 4x2 STD 02/05/2013 DAUTRY David 1 584 22867 Nationale ?

fichier-pdf.fr/2013/02/17/cf1-inscription-tt10el-verifiee-130215/ 17/02/2013

63% - Les engagés au concours du 17 janvier en salle

BERGER AUSTRALIEN 34041 C 250269604660501 Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 76482 94965 CRUNCH DES PRAIRIES FAUCHEE CHIEN DE BERGER DES SH 250269602123856 NIFENECKER STEPHANE 19412 B Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 187755 47921 DJECK TERRIER JACK RUSSELL CLAUDEL LAETITIA 250268500348114 A Senior DAMBENOIS - CUD / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 224580 47505 EMY CHIHUAHUA SCHOTT JULIE 250269604153056 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N Open / GPF / Jumping 224566 119640 ICSOKO LITTLE JERRY DU MONT MUDI LEBASCH JEAN-MICHEL 250268500637204 71 B Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 224535 47462 HYPE DE LA TRIBU DOREE GOLDEN RETRIEVER DEPOUX HÉLÈNE 250269604612569 120342 C Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 233179 47499 DOUBLE FACE DU GRAND CHAMP CHIEN DE BERGER DES SH 250269200168270 LEBASCH JAN-MICHEL 20708 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 74828 93188 MINTGARDEN'S BUDAPEST SPITZ ARTH JOSEPH 900032001421967 38481 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 35157 54000 FLETCHER VON DER ROSSSTEIG ARTH JOSEPH SPITZ 276098102548099 31850 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 119312 153620 FALKA SERVES LEA CHIEN DE BERGER DES SH 250269602977443 22867 B Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 57706 75377 GABROU DU FOYER ARDENT DEGROLARD NADINE CHIEN DE BERGER BELGE 250269801721356 232603 C Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 57681 75359 HUCKELBERRY FINN DES CAVALI HAGENSTEIN CLAUDINE CAVALIER KING CHARLES 250269604523772 107070 A Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 74013 92347 FALBALA FRITSCH MORGANE BERGER AUSTRALIEN 250269602937916 20474 C Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 74031 92286 GIBBS DE LA BRONNMATT FRITSCH MARIE AUDE BERGER AUSTRALIEN 250269604472053 30602 C Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 73962 92301 FLY DU MAZAGE DE MASCAYENN ZOLDAN CINDY GOLDEN RETRIEVER 250268500384773 Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN 104954 C N 3ème degré / Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 15.12.07 Page 4 / 5 Concours d'Agility - Habsheim - Cech - 17/01/2016 LISTE DE CONTROLE DES CONCURRENTS ENTRES Classés par Club (60 séniors - 2 jeunes - 0 sur liste d'attente) Licence Nom du Chien Fapac NOM et Prénom du Conducteur EPREUVES 73926 GIOIA CHOCOLAT DE XOLAK 92259 GSPANN EMMANUELLE Race du chien Identification Clas.

fichier-pdf.fr/2015/12/09/les-engages-au-concours-du-17-janvier-en-salle/ 09/12/2015

62% - doc

C N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 130102 171556 ISHKA-IMALAYA DE MAJOLIAN MARTIN CAMILLE EPAGNEUL NAIN CONTINEN 250269606028906 13385 A Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 119312 153620 FALKA SERVES LEA CHIEN DE BERGER DES SH 250269602977443 22867 B Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 57706 75377 GABROU DU FOYER ARDENT DEGROLARD NADINE CHIEN DE BERGER BELGE 250269801721356 232603 C Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 57690 75368 DINKA COLLAINE ALINE CHIEN DE BERGER DES SH 2GAS741 20746 A Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 57681 75359 HUCKELBERRY FINN DES CAVALI HAGENSTEIN CLAUDINE CAVALIER KING CHARLES 250269604523772 107070 A Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 187892 247237 JECKO DE LA PETITE NORIA COLLAINE ALINE SCHIPPERKE 250268711113466 7178 A Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 27352 47976 FLIPPER DE LA VALLEE DES CHE OUAIL ALAIN BORDER COLLIE 250269602970727 25521 C Senior VALENTIGNEY - CECV / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 27307 47930 ATHENA HIPP STEPHANIE BERGER ALLEMAND 2EWA642 C Senior VALENTIGNEY - CECV / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 27282 47912 CALHYA GERARDIN LUDOVIC BERGER AUSTRALIEN 250269602126061 C Senior VALENTIGNEY - CECV / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 73953 92295 INDY DE LA BRONNMATT FRITSCH MORGANE BERGER AUSTRALIEN 250269604886170 40253 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 153927 207989 ILONA GOBY LUDIVINE CAVALIER KING CHARLES 250269606001259 A Jeune WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 153910 207972 JOLINE DE LA VALLEE D'ALINA GOBY ISABELLE CAVALIER KING CHARLES 250269604973794 120696 A Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 99173 120363 HATORR LEISSER YANNICK CHIEN DE BERGER BELGE 250269802128959 237830 C Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 74031 92286 GIBBS DE LA BRONNMATT FRITSCH MARIE AUDE BERGER AUSTRALIEN 250269604472053 Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN 30602 C N 2ème degré / Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 16.04.27 Page 4 / 5 Concours d'Agility - Bantzenheim - Csctb - 15/05/2016 LISTE DE CONTROLE DES CONCURRENTS ENTRES Classés par Club (66 séniors - 2 jeunes - 0 sur liste d'attente) Licence Nom du Chien Fapac NOM et Prénom du Conducteur EPREUVES 74004 CAYENNE 92204 FOEHRENBACH ALBAN Race du chien Identification Clas.

fichier-pdf.fr/2016/05/02/doc/ 02/05/2016

61% - liste concurrents enregistrés au 06 août 2014

18044 B Senior LUTTERBACH-TCC / ALSACE N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 36380 EIKO de l'Oustaou de Padel Berger des Pyrénées à Poil Lo 2GNF797 DEUSCHER Véronique 30947 B Senior DAMBENOIS-CU / FRANCHE-COMTE N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 34314 ELWING de Aegrisson Elsassilainen Berger Finnois de Laponie FROEHLY Sophie 250269602759163 26 B Senior ST AMARIN - AC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 42965 GIOIA CHOCOLAT de Xolak Kelpie Australien GSPANN Emmanuelle 250269500385092 155/53 B Senior LUTTERBACH-TCC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 35806 EIDEN American Staffordshire Terrier 250269602591658 HAMMERER Aurélien 51044 B Senior WITTENHEIM-TCM / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 39576 FILOU du Mouin des Aubrans Fox-Terrier à poil lisse HIPP Stéphanie 250269500361079 27625 B Senior VALENTIGNEY-CC / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 42316 ELONA du Pays de l'Aurore Boréale Chien Finnois de Laponie LACREUSE Noémie 250269602632192 663/125 B Senior GUEBWILLER-TCCF / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 32574 DARIZES Type Berger des Pyrénées LENTZ Fabienne 250269801262808 B Senior LUTTERBACH-TCC / ALSACE N Open / GPF / Jumping 38817 FUCINE de la Casette de Bergère Berger des Pyrénées à Poil Lo 250269604181330 LENTZ Fabienne 31779 B Senior LUTTERBACH-TCC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 25654 BENGY Lazy River of Jurassic Valley Shetland REINLE Jennifer 756098500024467 658132 B Senior VILLAGE NEUF-CUCF / ALSACE N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 38778 FLY Shetland REINLE Steve 250268500388903 23131 B Senior VILLAGE NEUF-CUCF / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 35487 ESCORT BOY des Prairies Fauchée Shetland HAENNIG XAVIER 250269602740928 21813 B Senior MULHOUSE-CEC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 24936 BELYNN du Niedersand Berger des Pyrénées à Poil Lo 250269700364354 SCHLICK Laurence 31606 B Senior SELTZ-CCS / ALSACE N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 35485 CAYENNE Croisé SCHUNCK Elise 250269801179333 B Senior HABSHEIM-CEC / ALSACE N Open / GPF / Jumping 43893 FALKA RENARD AURORE Shetland 250269602977443 Senior BANTZENHEIM-CSCT / ALSACE 22867/ B N 1er degré / Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 00.00.00.14.02.05 Page 3 / 10 CONCOURS D'AGILITY du 07/09/2014 ORGANISE PAR :

fichier-pdf.fr/2014/08/06/liste-concurrents-enregistres-au-06-aout-2014-2/ 06/08/2014

61% - liste dossards HABSHEIM SEPT 2014 au 12juillet2014

26 B Senior ST AMARIN - AC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 42965 GIOIA CHOCOLAT de Xolak Kelpie Australien GSPANN Emmanuelle 250269500385092 155/53 B Senior LUTTERBACH-TCC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 35806 EIDEN American Staffordshire Terrier 250269602591658 HAMMERER Aurélien 51044 B Senior WITTENHEIM-TCM / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 39576 FILOU du Mouin des Aubrans Fox-Terrier à poil lisse HIPP Stéphanie 250269500361079 27625 B Senior VALENTIGNEY-CC / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 42316 ELONA du Pays de l'Aurore Boréale Chien Finnois de Laponie LACREUSE Noémie 250269602632192 663/125 B Senior GUEBWILLER-TCCF / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 32574 DARIZES Type Berger des Pyrénées LENTZ Fabienne 250269801262808 B Senior LUTTERBACH-TCC / ALSACE N Open / GPF / Jumping 38817 FUCINE de la Casette de Bergère Berger des Pyrénées à Poil Lo 250269604181330 LENTZ Fabienne 31779 B Senior LUTTERBACH-TCC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 25654 BENGY Lazy River of Jurassic Valley Shetland REINLE Jennifer 756098500024467 658132 B Senior VILLAGE NEUF-CUCF / ALSACE N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 38778 FLY Shetland REINLE Steve 250268500388903 23131 B Senior VILLAGE NEUF-CUCF / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 35487 ESCORT BOY des Prairies Fauchée Shetland HAENNIG XAVIER 250269602740928 21813 B Senior MULHOUSE-CEC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 24936 BELYNN du Niedersand Berger des Pyrénées à Poil Lo 250269700364354 SCHLICK Laurence 31606 B Senior SELTZ-CCS / ALSACE N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 43893 FALKA RENARD AURORE Shetland 250269602977443 22867/ B Senior BANTZENHEIM-CSCT / ALSACE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 40760 FARGO THIEBOLD Anne Terrier Parson Jack Russel 250269801524199 19530/ B Senior MUNSTER-ECVM / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 40465 MIDNIGHT BLUE WILD Desert Ding THURNHER Katia Bouvier Australien 948100000003651 11/1800030 B Senior HABSHEIM-CEC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 42519 QUIANA von der Happy Horse Farm ZAYONNET Fabienne Berger des Pyrénées à Poil Lo 040098100337457 Senior VILLAGE NEUF-CUCF / ALSACE 613 B N 2ème degré / Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 00.00.00.14.02.05 Page 3 / 8 CONCOURS D'AGILITY du 07/09/2014 ORGANISE PAR :

fichier-pdf.fr/2014/07/17/liste-dossards-habsheim-sept-2014-au-12juillet2014/ 17/07/2014

61% - LISTE CONCURRENTS ENREGISTRES AU 18 JUIN2014

B Senior LUTTERBACH-TCC / ALSACE N Open / GPF / Jumping 38817 FUCINE de la Casette de Bergère Berger des Pyrénées à Poil Lo 250269604181330 LENTZ Fabienne 31779 B Senior LUTTERBACH-TCC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 25654 BENGY Lazy River of Jurassic Valley Shetland REINLE Jennifer 756098500024467 658132 B Senior VILLAGE NEUF-CUCF / ALSACE N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 38778 FLY Shetland REINLE Steve 250268500388903 23131 B Senior VILLAGE NEUF-CUCF / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 35487 ESCORT BOY des Prairies Fauchée Shetland HAENNIG XAVIER 250269602740928 21813 B Senior MULHOUSE-CEC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 24936 BELYNN du Niedersand Berger des Pyrénées à Poil Lo 250269700364354 SCHLICK Laurence 31606 B Senior SELTZ-CCS / ALSACE N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 43893 FALKA Shetland RENARD AURORE 250269602977443 22867/ B Senior BANTZENHEIM-CSCT / ALSACE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 40760 FARGO Terrier Parson Jack Russel THIEBOLD Anne 250269801524199 19530/ B Senior MUNSTER-ECVM / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 40465 MIDNIGHT BLUE WILD Desert Ding Bouvier Australien THURNHER Katia 948100000003651 11/1800030 B Senior HABSHEIM-CEC / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 42519 QUIANA von der Happy Horse Farm Berger des Pyrénées à Poil Lo 040098100337457 ZAYONNET Fabienne 613 B Senior VILLAGE NEUF-CUCF / ALSACE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 46715 HEIDEN DU MONDE DE JUSTINE LACREUSE NOEMIE Shetland 269604674188 25468 B Senior GUEBWILLER-TCCF / ALSACE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 45992 HIIS'TOIRE D'AMOUR DU MOULIN KAUFFMANN DOMINIQUE Berger des Pyrénées à Poil Lo 250269604654598 2012016542 B Senior ST AMARIN - AC / ALSACE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 43512 HOLY DJUN DE LOARWENN SCHLICK LAURENCE Berger des Pyrénées à Poil Lo 250269500504946 32879 B Senior SELTZ-CCS / ALSACE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 39818 GOMME du Domaine du Baschberri BAUER Sandra Border Collie 250269801695509 26859 C Senior SAVERNE-TCC / ALSACE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 32965 DUKE BURG Thierry Border Collie 250269602472822 Senior MULHOUSE-CEC / ALSACE 22225 C N 3ème degré / Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 00.00.00.14.02.05 Page 3 / 8 CONCOURS D'AGILITY du 07/09/2014 ORGANISE PAR :

fichier-pdf.fr/2014/06/18/liste-concurrents-enregistres-au-18-juin2014/ 18/06/2014

59% - Liste des concurrents

A Senior DAMBENOIS - CUD / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 224580 47505 EMY CHIHUAHUA SCHOTT JULIE 250269604153056 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N Open / GPF / Jumping 224566 119640 ICSOKO LITTLE JERRY DU MONT MUDI LEBASCH JEAN-MICHEL 250268500637204 71 B Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 224535 47462 HYPE DE LA TRIBU DOREE GOLDEN RETRIEVER DEPOUX HÉLÈNE 250269604612569 120342 C Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 233179 47499 DOUBLE FACE DU GRAND CHAMP CHIEN DE BERGER DES SH 250269200168270 LEBASCH JAN-MICHEL 20708 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 74828 93188 MINTGARDEN'S BUDAPEST SPITZ ARTH JOSEPH 900032001421967 38481 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 35157 54000 FLETCHER VON DER ROSSSTEIG ARTH JOSEPH SPITZ 276098102548099 31850 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 119312 153620 FALKA SERVES LEA CHIEN DE BERGER DES SH 250269602977443 22867 B Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 57706 75377 GABROU DU FOYER ARDENT DEGROLARD NADINE CHIEN DE BERGER BELGE 250269801721356 232603 C Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 57681 75359 HUCKELBERRY FINN DES CAVALI HAGENSTEIN CLAUDINE CAVALIER KING CHARLES 250269604523772 107070 A Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 74013 92347 FALBALA FRITSCH MORGANE BERGER AUSTRALIEN 250269602937916 20474 C Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 74031 92286 GIBBS DE LA BRONNMATT FRITSCH MARIE AUDE BERGER AUSTRALIEN 250269604472053 30602 C Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 74004 92213 GILL DES PLATEAUX DU HAUT DO FOEHRENBACH ALBAN BORDER COLLIE 250269801640248 27413 C Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 73962 92301 FLY DU MAZAGE DE MASCAYENN ZOLDAN CINDY GOLDEN RETRIEVER 250268500384773 104954 C Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 73926 92259 GIOIA CHOCOLAT DE XOLAK GSPANN EMMANUELLE KELPIE AUSTRALIEN 250269500385092 Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN 155 B N 3ème degré / Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 15.12.07 Page 5 / 6

fichier-pdf.fr/2015/12/27/liste-des-concurrents/ 27/12/2015

59% - Liste au 2 01 2016

C Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 76491 94929 HAXO BERGER AUSTRALIEN ZAVADA NATHALIE 250269604660501 34041 C Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 76482 94965 CRUNCH DES PRAIRIES FAUCHEE CHIEN DE BERGER DES SH 250269602123856 NIFENECKER STEPHANE 19412 B Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 187755 47921 DJECK TERRIER JACK RUSSELL CLAUDEL LAETITIA 250268500348114 A Senior DAMBENOIS - CUD / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 224580 47505 EMY CHIHUAHUA SCHOTT JULIE 250269604153056 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N Open / GPF / Jumping 224566 119640 ICSOKO LITTLE JERRY DU MONT MUDI LEBASCH JEAN-MICHEL 250268500637204 71 B Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 224535 47462 HYPE DE LA TRIBU DOREE GOLDEN RETRIEVER DEPOUX HÉLÈNE 250269604612569 120342 C Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 233179 47499 DOUBLE FACE DU GRAND CHAMP CHIEN DE BERGER DES SH 250269200168270 LEBASCH JAN-MICHEL 20708 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 74828 93188 MINTGARDEN'S BUDAPEST SPITZ ARTH JOSEPH 900032001421967 38481 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 35157 54000 FLETCHER VON DER ROSSSTEIG ARTH JOSEPH SPITZ 276098102548099 31850 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 119312 153620 FALKA SERVES LEA CHIEN DE BERGER DES SH 250269602977443 22867 B Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 57706 75377 GABROU DU FOYER ARDENT DEGROLARD NADINE CHIEN DE BERGER BELGE 250269801721356 232603 C Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 57681 75359 HUCKELBERRY FINN DES CAVALI HAGENSTEIN CLAUDINE CAVALIER KING CHARLES 250269604523772 107070 A Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 74013 92347 FALBALA FRITSCH MORGANE BERGER AUSTRALIEN 250269602937916 20474 C Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 74031 92286 GIBBS DE LA BRONNMATT FRITSCH MARIE AUDE BERGER AUSTRALIEN 250269604472053 Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN 30602 C N 2ème degré / Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 15.12.07 Page 5 / 6

fichier-pdf.fr/2016/01/02/liste-au-2-01-2016/ 02/01/2016

59% - Liste au 2 01 2016

C Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 76491 94929 HAXO BERGER AUSTRALIEN ZAVADA NATHALIE 250269604660501 34041 C Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 76482 94965 CRUNCH DES PRAIRIES FAUCHEE CHIEN DE BERGER DES SH 250269602123856 NIFENECKER STEPHANE 19412 B Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 187755 47921 DJECK TERRIER JACK RUSSELL CLAUDEL LAETITIA 250268500348114 A Senior DAMBENOIS - CUD / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 224580 47505 EMY CHIHUAHUA SCHOTT JULIE 250269604153056 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N Open / GPF / Jumping 224566 119640 ICSOKO LITTLE JERRY DU MONT MUDI LEBASCH JEAN-MICHEL 250268500637204 71 B Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 224535 47462 HYPE DE LA TRIBU DOREE GOLDEN RETRIEVER DEPOUX HÉLÈNE 250269604612569 120342 C Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 233179 47499 DOUBLE FACE DU GRAND CHAMP CHIEN DE BERGER DES SH 250269200168270 LEBASCH JAN-MICHEL 20708 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 74828 93188 MINTGARDEN'S BUDAPEST SPITZ ARTH JOSEPH 900032001421967 38481 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 35157 54000 FLETCHER VON DER ROSSSTEIG ARTH JOSEPH SPITZ 276098102548099 31850 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 119312 153620 FALKA SERVES LEA CHIEN DE BERGER DES SH 250269602977443 22867 B Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 57706 75377 GABROU DU FOYER ARDENT DEGROLARD NADINE CHIEN DE BERGER BELGE 250269801721356 232603 C Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 57681 75359 HUCKELBERRY FINN DES CAVALI HAGENSTEIN CLAUDINE CAVALIER KING CHARLES 250269604523772 107070 A Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 74013 92347 FALBALA FRITSCH MORGANE BERGER AUSTRALIEN 250269602937916 20474 C Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 74031 92286 GIBBS DE LA BRONNMATT FRITSCH MARIE AUDE BERGER AUSTRALIEN 250269604472053 Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN 30602 C N 2ème degré / Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 15.12.07 Page 5 / 6

fichier-pdf.fr/2016/01/02/liste-au-2-01-2016-1/ 02/01/2016

59% - Concurrents au 12 01 2016

BORDER COLLIE 31135 C 250268710275424 Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 98244 119176 FILA BERGER AUSTRALIEN ERHART STEPHANIE 250269602987301 C Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 76491 94929 HAXO BERGER AUSTRALIEN ZAVADA NATHALIE 250269604660501 34041 C Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 76482 94965 CRUNCH DES PRAIRIES FAUCHEE CHIEN DE BERGER DES SH 250269602123856 NIFENECKER STEPHANE 19412 B Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 187755 47921 DJECK TERRIER JACK RUSSELL CLAUDEL LAETITIA 250268500348114 A Senior DAMBENOIS - CUD / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 224580 47505 EMY CHIHUAHUA SCHOTT JULIE 250269604153056 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N Open / GPF / Jumping 224566 119640 ICSOKO LITTLE JERRY DU MONT MUDI LEBASCH JEAN-MICHEL 250268500637204 71 B Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 224535 47462 HYPE DE LA TRIBU DOREE GOLDEN RETRIEVER DEPOUX HÉLÈNE 250269604612569 120342 C Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 233179 47499 DOUBLE FACE DU GRAND CHAMP CHIEN DE BERGER DES SH 250269200168270 LEBASCH JAN-MICHEL 20708 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 74828 93188 MINTGARDEN'S BUDAPEST SPITZ ARTH JOSEPH 900032001421967 38481 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 35157 54000 FLETCHER VON DER ROSSSTEIG ARTH JOSEPH SPITZ 276098102548099 31850 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 119312 153620 FALKA SERVES LEA CHIEN DE BERGER DES SH 250269602977443 22867 B Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 57706 75377 GABROU DU FOYER ARDENT DEGROLARD NADINE CHIEN DE BERGER BELGE 250269801721356 232603 C Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 57681 75359 HUCKELBERRY FINN DES CAVALI HAGENSTEIN CLAUDINE CAVALIER KING CHARLES 250269604523772 107070 A Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 74013 92338 COOKIE FRITSCH MORGANE BERGER AUSTRALIEN 250268500031942 Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN 11957 C N 3ème degré / Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 16.01.11 Page 5 / 6

fichier-pdf.fr/2016/01/12/concurrents-au-12-01-2016/ 12/01/2016

59% - Concurrents au 12 01 2016

BORDER COLLIE 31135 C 250268710275424 Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 98244 119176 FILA BERGER AUSTRALIEN ERHART STEPHANIE 250269602987301 C Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 76491 94929 HAXO BERGER AUSTRALIEN ZAVADA NATHALIE 250269604660501 34041 C Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 1er degré / Open / GPF / Jumping 76482 94965 CRUNCH DES PRAIRIES FAUCHEE CHIEN DE BERGER DES SH 250269602123856 NIFENECKER STEPHANE 19412 B Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 187755 47921 DJECK TERRIER JACK RUSSELL CLAUDEL LAETITIA 250268500348114 A Senior DAMBENOIS - CUD / FRANCHE-COMTE N Open / GPF / Jumping 224580 47505 EMY CHIHUAHUA SCHOTT JULIE 250269604153056 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N Open / GPF / Jumping 224566 119640 ICSOKO LITTLE JERRY DU MONT MUDI LEBASCH JEAN-MICHEL 250268500637204 71 B Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 224535 47462 HYPE DE LA TRIBU DOREE GOLDEN RETRIEVER DEPOUX HÉLÈNE 250269604612569 120342 C Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 233179 47499 DOUBLE FACE DU GRAND CHAMP CHIEN DE BERGER DES SH 250269200168270 LEBASCH JAN-MICHEL 20708 A Senior STRASBOURG - ACD78 / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 74828 93188 MINTGARDEN'S BUDAPEST SPITZ ARTH JOSEPH 900032001421967 38481 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 35157 54000 FLETCHER VON DER ROSSSTEIG ARTH JOSEPH SPITZ 276098102548099 31850 A Senior DRUSENHEIM - SCDD / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 119312 153620 FALKA SERVES LEA CHIEN DE BERGER DES SH 250269602977443 22867 B Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 57706 75377 GABROU DU FOYER ARDENT DEGROLARD NADINE CHIEN DE BERGER BELGE 250269801721356 232603 C Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 57681 75359 HUCKELBERRY FINN DES CAVALI HAGENSTEIN CLAUDINE CAVALIER KING CHARLES 250269604523772 107070 A Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 74013 92338 COOKIE FRITSCH MORGANE BERGER AUSTRALIEN 250268500031942 Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN 11957 C N 3ème degré / Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 16.01.11 Page 5 / 6

fichier-pdf.fr/2016/01/12/concurrents-au-12-01-2016-1/ 12/01/2016

58% - listes concurrents habsheim au 02sept2015

CHIEN DE BERGER DES SH 250269602977443 22867 B Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 99182 120370 IAGO DES BERGERS DU LANDAS LEISSER MATYLDE CHIEN DE BERGER DES SH 250269802302787 27709 B Jeune WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 18707 107166 IZAR-SHOOTING-STAR HERBST MARTINE CHIEN DE BERGER DES SH 250269606114635 28034 B Senior SELESTAT - CCS / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 20386 104554 KUEEN SWEETY PUNK FRISON AMANDAT CHIEN NU DU PEROU 981100002475559 LOE B Senior GEISPOLSHEIM - ECG / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 20386 43439 DALTON DU BOIS DE MENETOU FRISON AMANDAT TERRIER BRESILIEN 2FYZ423 187 B Senior GEISPOLSHEIM - ECG / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 83154 102031 FAROUK DE NIMRODY KUBALA JULIETTE COCKER SPANIEL ANGLAIS 250269604248098 250552 B Senior EGUENIGUE - CECBN / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 81828 100761 CHARMING MOHAWK LAZY RIVER REINLE JENNIFER CHIEN DE BERGER DES SH 756098500024467 LOE B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 81819 100754 QUIANA VON DER HAPPY-HORSEZAYONNET FABIENNE BERGER DES PYRENEES A 040098100337457 LOE B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 81794 100723 I'M-TOO-FAST-FOR-YOU BENATTI BRENDA CHIEN DE BERGER DES SH 250269606108060 28035 B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 81794 100716 ATHÏS BLACK DES PRAIRIES FAU BENATTI BRENDA CHIEN DE BERGER DES SH 2EPN807 18044 B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 76482 94965 CRUNCH DES PRAIRIES FAUCHEE NIFENECKER STEPHANE CHIEN DE BERGER DES SH 250269602123856 19412 B Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 73926 92259 GIOIA CHOCOLAT DE XOLAK GSPANN EMMANUELLE KELPIE AUSTRALIEN 250269500385092 155 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 73892 92204 CAYENNE SCHUNCK ELISE BORDER COLLIE 250269801179333 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N Open / GPF / Jumping 73883 92198 FARGO THIEBOLD ANNE TERRIER DU REVEREND RU 250269801524199 19530 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 55391 72875 PACHA HIRLI VANESSA GOLDEN RETRIEVER 250268500156649 Senior ERSTEIN - TCCE / BAS RHIN B N Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 15.08.26 Page 4 / 10 Concours d'Agility - Habsheim - Cech - 06/09/2015 LISTE DE CONTROLE DES CONCURRENTS ENTRES Classés par Categorie (136 séniors - 4 jeunes - 0 sur liste d'attente) Licence Nom du Chien Race du chien Identification LOF Fapac NOM et Prénom du Conducteur Clas.

fichier-pdf.fr/2015/09/02/listes-concurrents-habsheim-au-02sept2015/ 02/09/2015

58% - LISTE CONCURRENTS ENREGISTRES HABSHEIM AU 27AOUT2015

CHIEN DE BERGER DES SH 250269602977443 22867 B Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 99182 120370 IAGO DES BERGERS DU LANDAS LEISSER MATYLDE CHIEN DE BERGER DES SH 250269802302787 27709 B Jeune WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 18707 107166 IZAR-SHOOTING-STAR HERBST MARTINE CHIEN DE BERGER DES SH 250269606114635 28034 B Senior SELESTAT - CCS / BAS RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 20386 104554 KUEEN SWEETY PUNK FRISON AMANDAT CHIEN NU DU PEROU 981100002475559 LOE B Senior GEISPOLSHEIM - ECG / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 20386 43439 DALTON DU BOIS DE MENETOU FRISON AMANDAT TERRIER BRESILIEN 2FYZ423 187 B Senior GEISPOLSHEIM - ECG / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 83154 102031 FAROUK DE NIMRODY KUBALA JULIETTE COCKER SPANIEL ANGLAIS 250269604248098 250552 B Senior EGUENIGUE - CECBN / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 81828 100761 CHARMING MOHAWK LAZY RIVER REINLE JENNIFER CHIEN DE BERGER DES SH 756098500024467 LOE B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 81819 100754 QUIANA VON DER HAPPY-HORSEZAYONNET FABIENNE BERGER DES PYRENEES A 040098100337457 LOE B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 81794 100723 I'M-TOO-FAST-FOR-YOU BENATTI BRENDA CHIEN DE BERGER DES SH 250269606108060 28035 B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 81794 100716 ATHÏS BLACK DES PRAIRIES FAU BENATTI BRENDA CHIEN DE BERGER DES SH 2EPN807 18044 B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 76482 94965 CRUNCH DES PRAIRIES FAUCHEE NIFENECKER STEPHANE CHIEN DE BERGER DES SH 250269602123856 19412 B Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 73926 92259 GIOIA CHOCOLAT DE XOLAK GSPANN EMMANUELLE KELPIE AUSTRALIEN 250269500385092 155 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 73892 92204 CAYENNE SCHUNCK ELISE BORDER COLLIE 250269801179333 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N Open / GPF / Jumping 73883 92198 FARGO THIEBOLD ANNE TERRIER DU REVEREND RU 250269801524199 19530 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 55391 72875 PACHA HIRLI VANESSA GOLDEN RETRIEVER 250268500156649 Senior ERSTEIN - TCCE / BAS RHIN B N Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 15.08.25 Page 4 / 10 Concours d'Agility - Habsheim - Cech - 06/09/2015 LISTE DE CONTROLE DES CONCURRENTS ENTRES Classés par Categorie (133 séniors - 4 jeunes - 0 sur liste d'attente) Licence Nom du Chien Race du chien Identification LOF Fapac NOM et Prénom du Conducteur Clas.

fichier-pdf.fr/2015/08/28/liste-concurrents-enregistres-habsheim-au-27aout2015/ 28/08/2015

58% - liste concurrents habsheim enregistres au 31aout2015

CHIEN DE BERGER DES SH 250269602977443 22867 B Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 99182 120370 IAGO DES BERGERS DU LANDAS LEISSER MATYLDE CHIEN DE BERGER DES SH 250269802302787 27709 B Jeune WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 18707 107166 IZAR-SHOOTING-STAR HERBST MARTINE CHIEN DE BERGER DES SH 250269606114635 28034 B Senior SELESTAT - CCS / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 20386 104554 KUEEN SWEETY PUNK FRISON AMANDAT CHIEN NU DU PEROU 981100002475559 LOE B Senior GEISPOLSHEIM - ECG / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 20386 43439 DALTON DU BOIS DE MENETOU FRISON AMANDAT TERRIER BRESILIEN 2FYZ423 187 B Senior GEISPOLSHEIM - ECG / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 83154 102031 FAROUK DE NIMRODY KUBALA JULIETTE COCKER SPANIEL ANGLAIS 250269604248098 250552 B Senior EGUENIGUE - CECBN / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 81828 100761 CHARMING MOHAWK LAZY RIVER REINLE JENNIFER CHIEN DE BERGER DES SH 756098500024467 LOE B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 81819 100754 QUIANA VON DER HAPPY-HORSEZAYONNET FABIENNE BERGER DES PYRENEES A 040098100337457 LOE B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 81794 100723 I'M-TOO-FAST-FOR-YOU BENATTI BRENDA CHIEN DE BERGER DES SH 250269606108060 28035 B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 81794 100716 ATHÏS BLACK DES PRAIRIES FAU BENATTI BRENDA CHIEN DE BERGER DES SH 2EPN807 18044 B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 76482 94965 CRUNCH DES PRAIRIES FAUCHEE NIFENECKER STEPHANE CHIEN DE BERGER DES SH 250269602123856 19412 B Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 73926 92259 GIOIA CHOCOLAT DE XOLAK GSPANN EMMANUELLE KELPIE AUSTRALIEN 250269500385092 155 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 73892 92204 CAYENNE SCHUNCK ELISE BORDER COLLIE 250269801179333 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N Open / GPF / Jumping 73883 92198 FARGO THIEBOLD ANNE TERRIER DU REVEREND RU 250269801524199 19530 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 55391 72875 PACHA HIRLI VANESSA GOLDEN RETRIEVER 250268500156649 Senior ERSTEIN - TCCE / BAS RHIN B N Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 15.08.26 Page 4 / 10 Concours d'Agility - Habsheim - Cech - 06/09/2015 LISTE DE CONTROLE DES CONCURRENTS ENTRES Classés par Categorie (135 séniors - 4 jeunes - 0 sur liste d'attente) Licence Nom du Chien Race du chien Identification LOF Fapac NOM et Prénom du Conducteur Clas.

fichier-pdf.fr/2015/08/31/liste-concurrents-habsheim-enregistres-au-31aout2015/ 31/08/2015

58% - listes concurrents habsheim au 03sept2015

CHIEN FINNOIS DE LAPONIE 250269602632192 663 B Senior GUEBWILLER - TCCFG / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 119312 153620 FALKA SERVES LEA CHIEN DE BERGER DES SH 250269602977443 22867 B Senior BANTZENHEIM - CSCTB / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 99182 120370 IAGO DES BERGERS DU LANDAS LEISSER MATYLDE CHIEN DE BERGER DES SH 250269802302787 27709 B Jeune WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 18707 107166 IZAR-SHOOTING-STAR HERBST MARTINE CHIEN DE BERGER DES SH 250269606114635 28034 B Senior SELESTAT - CCS / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 20386 104554 KUEEN SWEETY PUNK FRISON AMANDAT CHIEN NU DU PEROU 981100002475559 LOE B Senior GEISPOLSHEIM - ECG / BAS RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 20386 43439 DALTON DU BOIS DE MENETOU FRISON AMANDAT TERRIER BRESILIEN 2FYZ423 187 B Senior GEISPOLSHEIM - ECG / BAS RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 83154 102031 FAROUK DE NIMRODY KUBALA JULIETTE COCKER SPANIEL ANGLAIS 250269604248098 250552 B Senior EGUENIGUE - CECBN / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 81828 100761 CHARMING MOHAWK LAZY RIVER REINLE JENNIFER CHIEN DE BERGER DES SH 756098500024467 LOE B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 81819 100754 QUIANA VON DER HAPPY-HORSEZAYONNET FABIENNE BERGER DES PYRENEES A 040098100337457 LOE B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 81794 100723 I'M-TOO-FAST-FOR-YOU BENATTI BRENDA CHIEN DE BERGER DES SH 250269606108060 28035 B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 1er degré / Open / GPF / Jumping 81794 100716 ATHÏS BLACK DES PRAIRIES FAU BENATTI BRENDA CHIEN DE BERGER DES SH 2EPN807 18044 B Senior VILLAGE NEUF - CUCCF / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 76482 94965 CRUNCH DES PRAIRIES FAUCHEE NIFENECKER STEPHANE CHIEN DE BERGER DES SH 250269602123856 19412 B Senior DANJOUTIN - CC90D / FRANCHE-COMTE N 2ème degré / Open / GPF / Jumping 73926 92259 GIOIA CHOCOLAT DE XOLAK GSPANN EMMANUELLE KELPIE AUSTRALIEN 250269500385092 155 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N 3ème degré / Open / GPF / Jumping 73892 92204 CAYENNE SCHUNCK ELISE BORDER COLLIE 250269801179333 B Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN N Open / GPF / Jumping 73883 92198 FARGO THIEBOLD ANNE TERRIER DU REVEREND RU 250269801524199 Senior WIHR AU VAL - ECVM / HAUT RHIN 19530 B N 2ème degré / Open / GPF / Jumping PROGESCO Version 15.08.26 Page 4 / 10 Concours d'Agility - Habsheim - Cech - 06/09/2015 LISTE DE CONTROLE DES CONCURRENTS ENTRES Classés par Categorie (136 séniors - 5 jeunes - 0 sur liste d'attente) Licence Nom du Chien Fapac NOM et Prénom du Conducteur EPREUVES 55391 PACHA 72875 HIRLI VANESSA Race du chien Identification Clas.

fichier-pdf.fr/2015/09/04/listes-concurrents-habsheim-au-03sept2015/ 04/09/2015