Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 27 novembre à 04:14 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «3700227»:Total: 3 résultats - 0.042 secondes

NOTES RAT ARCHTECHTURE DES SYSTEMES AUTO G10 100%

/ 20‬‬ ‫ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ )ﺓ( ‪:‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪15/35046702‬‬ ‫ﺑﻥ ﺧﻠﻑ ﷲ‬ ‫ﺍﻟﺭﻣﻳﺻﺎء‬ ‫‪02‬‬ ‫‪15/35046402‬‬ ‫ﺑﻥ ﺩﺣﻣﺎﻥ‬ ‫ﻋﻘﺑﺔ‬ ‫‪03‬‬ ‫‪15/35041488‬‬ ‫ﺑﻭﻁﻳﺑﺔ‬ ‫ﺳﻠﻣﻰ‬ ‫‪04‬‬ ‫‪15/35050432‬‬ ‫ﺑﻭﻏﻔﻳﺭ‬ ‫ﺳﺎﻣﻲ‬ ‫‪05‬‬ ‫‪15/35043407‬‬ ‫ﺑﻭﻟﻘﺭﻭﻥ‬ ‫ﺇﺳﻼﻡ ﺟﺎﺭ ﷲ‬ ‫‪06‬‬ ‫‪15/35039962‬‬ ‫ﺗﺎﻭﺭﻳﺭﻳﺕ‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ‬ ‫‪07‬‬ ‫‪15/35041621‬‬ ‫ﺗﻣﻳﻣﻲ‬ ‫ﺷﻬﺭﺯﺍﺩ‬ ‫‪08‬‬ ‫‪15/35041543‬‬ ‫ﺧﻠﻳﻝ‬ ‫ﺃﻣﻝ‬ ‫‪09‬‬ ‫‪15/35041739‬‬ ‫ﺭﺣﻣﻭﻧﻲ‬ ‫ﻳﻭﺳﻑ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15/35041313‬‬ ‫ﺯﺭﻗﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺩﺍء‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15/35043917‬‬ ‫ﺯﻛﺭﻱ‬ ‫ﷴ ﺇﺳﻼﻡ‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15/35040010‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻲ‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15/35047798‬‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻳﺳﻰ‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15/35040369‬‬ ‫ﺳﻼﻡ‬ ‫ﷴ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15/39087139‬‬ ‫ﺷﻬﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻣﺭ ﻛﺭﻳﻡ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15/39071949‬‬ ‫ﺻﺣﺭﺍﻭﻱ‬ ‫ﺣﺳﻳﻥ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12/5037239‬‬ ‫ﻁﻭﻳﻝ‬ ‫ﻋﻠﻲ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15/35039762‬‬ ‫ﻋﺎﺷﻭﺭﻱ‬ ‫ﺳﻬﻳﻠﺔ‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15/35040070‬‬ ‫ﻋﺎﻗﻠﻲ‬ ‫ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15/35046646‬‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﺳﺭﻳﻥ‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15/35047785‬‬ ‫ﻋﺑﻭﺩ‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15/37002139‬‬ ‫ﻋﺯﻳﺯﻱ‬ ‫ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬ ‫‪23‬‬ ‫‪15/35057184‬‬ ‫ﻋﻠﻭﻱ‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ‬ ‫‪24‬‬ ‫‪15/35038809‬‬ ‫ﻏﺭﺳﺔ‬ ‫ﺃﻣﻳﻣﺔ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15/35040054‬‬ ‫ﻏﺭﻳﺏ‬ ‫ﻋﻼء ﺍﻟﺩﻳﻥ‬ ‫‪26‬‬ ‫‪15/35038907‬‬ ‫ﻏﻳﻠﻭﺑﻲ‬ ‫ﺇﻣﺎﻡ ﺑﺭﻛﺎﺕ‬ ‫‪27‬‬ ‫‪15/35039967‬‬ ‫ﻗﻧﺩﻭﺯ‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ‬ ‫‪28‬‬ ‫‪15/35039609‬‬ ‫ﻛﺣﻭﻝ‬ ‫ﺯﻳﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺳﺭﺣﺎﻧﻲ‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13/35035659‬‬ ‫ﻛﺭﻣﻳﺵ‬ ‫ﺃﺳﺎﻣﺔ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15/35038709‬‬ ‫ﻟﺣﻣﺭ‬ ‫ﺃﺳﺎﻣﺔ‬ ‫‪31‬‬ ‫‪15/35043825‬‬ ‫ﻟﻌﺟﺎﻝ‬ ‫ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬ ‫‪32‬‬ ‫‪15/37001925‬‬ ‫ﻟﻣﺻﺎﺩﻓﺔ‬ ‫ﷴ‬ ‫‪33‬‬ ‫‪15/3700227‬‬ ‫ﻟﻣﺻﺎﺩﻓﺔ‬ ‫ﻳﻭﺳﻑ‬ ‫‪34‬‬ ‫‪13/35034691‬‬ ‫ﻟﻭﺻﻳﻑ‬ ‫ﻋﺭﺍﺱ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪14/35037842‬‬ ‫ﻣﻌﺎﺵ‬ ‫ﺧﺎﻟﺩ‬ ‫‪11,00‬‬ ‫‪13,00‬‬ ‫‪08,50‬‬ ‫‪05,00‬‬ ‫‪08,50‬‬ ‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻘﺳﻡ‬ ‫ﺻﻔﺣﺔ ‪2\1 :‬‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪2017 - 2016 :‬‬ ‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻳﺳﺎﻧﺱ ‪ -‬ﺍﻟﺳﺩﺍﺳـﻲ ﺍﻟـﺭﺍﺑــــﻊ‬ ‫ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬ ‫ﺁﻟﻳﺔ‬ ‫ﻗﺳﻡ ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬ ‫ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺍﻣﺗﺣـﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗـﺩﺭﺍﻛﻳـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ ‪ :‬ﻫﻧﺩﺳﺔ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻵﻟﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ )ﺓ(‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪10 :‬‬ ‫ﻋـﻼﻣـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬ ‫ﺍﻻﺳﻡ‬ ‫ﺍﻻﻣﺗﺣـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ‬ ‫‪.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/06/17/notes-rat-archtechture-des-systemes-auto-g10/

17/06/2017 www.fichier-pdf.fr

هندسة الانظمة الالية 98%

/ 20‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪15/35046702‬‬ ‫ﺑﻥ ﺧﻠﻑ ﷲ‬ ‫ﺍﻟﺭﻣﻳﺻﺎء‬ ‫‪12.25‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪15/35046402‬‬ ‫ﺑﻥ ﺩﺣﻣﺎﻥ‬ ‫ﻋﻘﺑﺔ‬ ‫‪03‬‬ ‫‪15/35041488‬‬ ‫ﺑﻭﻁﻳﺑﺔ‬ ‫ﺳﻠﻣﻰ‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪15/35050432‬‬ ‫ﺑﻭﻏﻔﻳﺭ‬ ‫ﺳﺎﻣﻲ‬ ‫‪09.75‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪15/35043407‬‬ ‫ﺑﻭﻟﻘﺭﻭﻥ‬ ‫ﺇﺳﻼﻡ ﺟﺎﺭ ﷲ‬ ‫‪14.25‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪15/35039962‬‬ ‫ﺗﺎﻭﺭﻳﺭﻳﺕ‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ‬ ‫‪09.00‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪15/35041621‬‬ ‫ﺗﻣﻳﻣﻲ‬ ‫ﺷﻬﺭﺯﺍﺩ‬ ‫‪08.25‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪15/35041543‬‬ ‫ﺧﻠﻳﻝ‬ ‫ﺃﻣﻝ‬ ‫‪17.25‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪15/35041739‬‬ ‫ﺭﺣﻣﻭﻧﻲ‬ ‫ﻳﻭﺳﻑ‬ ‫‪12.25‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15/35041313‬‬ ‫ﺯﺭﻗﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺩﺍء‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15/35043917‬‬ ‫ﺯﻛﺭﻱ‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﺇﺳﻼﻡ‬ ‫‪00.25‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15/35040010‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻲ‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15/35047798‬‬ ‫ﺳﻌﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻳﺳﻰ‬ ‫‪15.75‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15/35040369‬‬ ‫ﺳﻼﻡ‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩ‬ ‫‪09.50‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15/39087139‬‬ ‫ﺷﻬﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻣﺭ ﻛﺭﻳﻡ‬ ‫‪15.50‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15/39071949‬‬ ‫ﺻﺣﺭﺍﻭﻱ‬ ‫ﺣﺳﻳﻥ‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12/5037239‬‬ ‫ﻁﻭﻳﻝ‬ ‫ﻋﻠﻲ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15/35039762‬‬ ‫ﻋﺎﺷﻭﺭﻱ‬ ‫ﺳﻬﻳﻠﺔ‬ ‫‪12.50‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15/35040070‬‬ ‫ﻋﺎﻗﻠﻲ‬ ‫ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬ ‫‪14.25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15/35046646‬‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﺳﺭﻳﻥ‬ ‫‪11.25‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15/35047785‬‬ ‫ﻋﺑﻭﺩ‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ‬ ‫‪11.75‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15/37002139‬‬ ‫ﻋﺯﻳﺯﻱ‬ ‫ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬ ‫‪10.75‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪15/35057184‬‬ ‫ﻋﻠﻭﻱ‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ‬ ‫‪24‬‬ ‫‪15/35038809‬‬ ‫ﻏﺭﺳﺔ‬ ‫ﺃﻣﻳﻣﺔ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15/35040054‬‬ ‫ﻏﺭﻳﺏ‬ ‫ﻋﻼء ﺍﻟﺩﻳﻥ‬ ‫‪26‬‬ ‫‪15/35038907‬‬ ‫ﻏﻳﻠﻭﺑﻲ‬ ‫ﺇﻣﺎﻡ ﺑﺭﻛﺎﺕ‬ ‫‪16.50‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪15/35039967‬‬ ‫ﻗﻧﺩﻭﺯ‬ ‫ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ‬ ‫‪09.00‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪15/35039609‬‬ ‫ﻛﺣﻭﻝ‬ ‫ﺯﻳﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺳﺭﺣﺎﻧﻲ‬ ‫‪05.50‬‬ ‫ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ‬ ‫‪13.25‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13/35035659‬‬ ‫ﻛﺭﻣﻳﺵ‬ ‫ﺃﺳﺎﻣﺔ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15/35038709‬‬ ‫ﻟﺣﻣﺭ‬ ‫ﺃﺳﺎﻣﺔ‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪15/35043825‬‬ ‫ﻟﻌﺟﺎﻝ‬ ‫ﻋﻣﺎﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ‬ ‫‪14.50‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪15/37001925‬‬ ‫ﻟﻣﺻﺎﺩﻓﺔ‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ‬ ‫‪11.75‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪15/3700227‬‬ ‫ﻟﻣﺻﺎﺩﻓﺔ‬ ‫ﻳﻭﺳﻑ‬ ‫‪07.00‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪13/35034691‬‬ ‫ﻟﻭﺻﻳﻑ‬ ‫ﻋﺭﺍﺱ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪14/35037842‬‬ ‫ﻣﻌﺎﺵ‬ ‫ﺧﺎﻟﺩ‬ ‫‪08.00‬‬ ‫ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ )ﺓ( ‪:‬‬ ‫ﺑﺳﻛﺭﺓ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻘﺳﻡ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬ ‫ﺻﻔﺣﺔ ‪4\1 :‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺧﻳﺿﺭ ﺑﺳﻛﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪2017 - 2016 :‬‬ ‫ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻳﺳﺎﻧﺱ ‪ -‬ﺍﻟﺳﺩﺍﺳـﻲ ﺍﻟـﺭﺍﺑــــﻊ‬ ‫ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬ ‫ﺁﻟﻳﺔ‬ ‫ﻗﺳﻡ ﺍﻟﺟﺫﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ‬ ‫ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺍﻣﺗﺣـﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻳــﺔ‬ ‫ﺳﻌﺩﻭﻥ ﻋﺎﺷﻭﺭ‬ ‫ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ )ﺓ(‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ ‪ :‬ﻫﻧﺩﺳﺔ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻵﻟﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﻘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬ ‫‪36‬‬ ‫‪15/35042305‬‬ ‫ﻣﻘﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪10 :‬‬ ‫ﺍﻻﺳﻡ‬ ‫ﻣﺣﻣﺩ ﻳﺯﻳﺩ‬ ‫ﻋـﻼﻣـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌـﻼﻣـﺔ ﺑﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻻﻣﺗﺣـﺎﻥ‬ ‫ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅـﺭ‬ ‫‪.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/28/fichier-pdf-sans-nom-9/

28/05/2017 www.fichier-pdf.fr

المداولات تخصص الية 88%

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬ ‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬ ‫ﻗﺳم‬ ‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪2017 / 2016‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬آﻟﻳﺔ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬آﻟﻳﺔ‬ ‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬ ‫اﻟرﻗم‬ ‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬ ‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬ ‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬ ‫ﻣﺟﻣوع‬ ‫اﻟرﺻﻳد‬ ‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑوطﻳﺑﺔ ﺳﻠﻣﻰ‬ ‫‪30.00 10.54 30.00 10.08 30.00 11.86 30.00 9.87 15/35041488‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺧﻠﻳﻝ أﻣﻝ‬ ‫‪30.00 10.14 30.00 10.25 30.00 10.95 30.00 9.23 15/35041543‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رﺣﻣوﻧﻲ ﻳوﺳف‬ ‫‪30.00 11.76 30.00 10.59 30.00 10.98 30.00 9.08 15/35041739‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زرﻗﻳن اﻟدرداء‬ ‫‪30.00 11.99 30.00 8.51 30.00 11.58 30.00 10.90 15/35041313‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺳﻌﺎدة ﻋﻳﺳﻰ‬ ‫‪30.00 11.21 30.00 8.99 30.00 10.57 30.00 10.80 15/35047798‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺻﺣراوي ﺣﺳﻳن‬ ‫‪30.00 10.80 30.00 9.81 30.00 14.02 30.00 12.61 15/39071949‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎﻧﻲ ﻧﺳرﻳن‬ ‫‪30.00 12.68 30.00 12.77 30.00 12.92 30.00 13.50 15/35046646‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻋزﻳزي ﻧور اﻟدﻳن‬ ‫‪30.00 13.02 30.00 13.16 30.00 13.80 30.00 14.21 15/37002139‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻏرﺳﺔ أﻣﻳﻣﺔ‬ ‫‪30.00 12.47 30.00 11.54 30.00 12.78 30.00 10.65 15/35038809‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻏﻳﻠوﺑﻲ إﻣﺎم ﺑرﻛﺎت‬ ‫‪30.00 13.11 30.00 12.98 30.00 12.70 30.00 11.67 15/35038907‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻗﻧدوز ﻋﺑد اﻟرؤوف‬ ‫‪30.00 11.32 30.00 9.89 30.00 10.06 30.00 9.99 15/35039967‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻟﺣﻣر أﺳﺎﻣﺔ‬ ‫‪30.00 12.90 30.00 9.09 30.00 10.33 30.00 10.46 15/35038709‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ ﻣﺣﻣد‬ ‫‪30.00 10.98 30.00 10.06 30.00 11.31 30.00 12.15 15/37001925‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻣﻘدم ﻣﺣﻣد ﻳزﻳد‬ ‫‪30.00 11.54 30.00 12.28 30.00 13.11 30.00 11.89 15/35042305‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﻣﻘراﻧﻲ ﻫﺷﺎم‬ ‫‪30.00 10.05 30.00 10.02 30.00 10.38 30.00 9.64 14/35041587‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻧوي زﻛرﻳﺎء‬ ‫‪30.00 11.72 30.00 10.79 30.00 11.21 30.00 10.47 13/35032118‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫اﻟدورة ‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ﻋﻠوي ﻋﺑد اﻟﻐﻔور‬ ‫‪30.00 10.36 23.00 9.62 30.00 12.05 30.00 9.32 15/35057184‬‬ ‫‪113.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺑن ﺧﻠف اﷲ اﻟرﻣﻳﺻﺎء‬ ‫‪30.00 10.86 19.00 8.60 30.00 11.11 30.00 10.51 15/35046702‬‬ ‫‪109.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪19‬‬ ‫ﺳﻼم ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﻳد‬ ‫‪30.00 10.98 19.00 8.46 30.00 10.33 30.00 10.08 15/35040369‬‬ ‫‪109.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻛﺎﺗب ﺑﻬﺎء اﻟدﻳن‬ ‫‪30.00 10.29 16.00 8.94 30.00 10.61 30.00 9.48 14/35034305‬‬ ‫‪106.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪21‬‬ ‫ﻣﺷﻳوري اﻳﻣن‬ ‫‪30.00 10.67 16.00 8.64 30.00 10.87 30.00 9.28 14/35034258‬‬ ‫‪106.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻟﻌﺟﺎﻝ ﻋﻣﺎد اﻟدﻳن‬ ‫‪30.00 11.20 15.00 8.50 30.00 10.58 30.00 9.96 15/35043825‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪23‬‬ ‫ﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ ﻳوﺳف‬ ‫‪30.00 10.58 15.00 8.17 30.00 10.12 30.00 10.00 15/3700227‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪24‬‬ ‫ﻛﺣوﻝ زﻳن اﻟدﻳن ﺳرﺣﺎﻧﻲ‬ ‫‪30.00 10.74 14.00 7.49 30.00 10.02 30.00 10.02 15/35039609‬‬ ‫‪104.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪25‬‬ ‫ﺷﻣﻳﻧﻲ اﻷﻣﻳن‬ ‫‪30.00 10.63 11.00 7.79 30.00 10.24 30.00 9.81 13/35036255‬‬ ‫‪101.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪26‬‬ ‫ﻋﺎﺷوري ﺳﻬﻳﻠﺔ‬ ‫‪30.00 10.42 11.00 8.99 30.00 11.23 30.00 9.01 15/35039762‬‬ ‫‪101.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪27‬‬ ‫ﻋﺎﻗﻠﻲ ﻋﻣﺎد اﻟدﻳن‬ ‫‪21.00 9.99 19.00 9.84 30.00 11.10 30.00 10.78 15/35040070‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪28‬‬ ‫ﺗﺎورﻳرﻳت ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد‬ ‫‪20.00 9.74 18.00 8.69 30.00 10.30 30.00 9.71 15/35039962‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪29‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب‬ ‫‪22.00 9.95 15.00 9.52 30.00 11.70 30.00 8.41 15/35040010‬‬ ‫‪97.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪30‬‬ ‫ﺑوﻏﻔﻳر ﺳﺎﻣﻲ‬ ‫‪7.14 30.00 10.39 30.00 10.23 15/35050432‬‬ ‫‪30.00 10.15 5.00‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪31‬‬ ‫ﻗﺷطو أﺣﻣد‬ ‫‪18.00 9.25 16.00 9.16 30.00 9.02 30.00 11.00 12/5037899‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪32‬‬ ‫ﻧﻔﻳر ﺣﻣزة‬ ‫‪19.00 9.54 15.00 9.17 30.00 10.22 30.00 10.14 13/35031046‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪33‬‬ ‫ﺣﺷﺎﻧﻲ اﺳﻣﺎﻋﻳﻝ‬ ‫‪30.00 10.18 19.00 8.37 13.00 5.87 30.00 10.01 13/35034001‬‬ ‫‪92.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪34‬‬ ‫ﺑوﻟﻘرون إﺳﻼم ﺟﺎر اﷲ‬ ‫‪7.61 16.00 8.33 15/35043407‬‬ ‫‪30.00 11.36 30.00 8.97‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪35‬‬ ‫ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻟد‬ ‫‪15.00 8.58 10.00 7.62 30.00 10.32 30.00 9.83 14/35037842‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪36‬‬ ‫ﺷﻬﺎﺑﺔ ﻋﻣر ﻛرﻳم‬ ‫‪7.02 30.00 10.51 30.00 9.95 15/39087139‬‬ ‫‪15.00 7.58‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬ ‫‪..........................................................................................-1‬‬ ‫‪..........................................................................................-2‬‬ ‫‪..........................................................................................-3‬‬ ‫‪..........................................................................................-4‬‬ ‫‪..........................................................................................-5‬‬ ‫‪..........................................................................................-6‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪..........................................................................................-7‬‬ ‫‪..........................................................................................-8‬‬ ‫‪..........................................................................................-9‬‬ ‫‪..........................................................................................-10‬‬ ‫‪..........................................................................................-11‬‬ ‫‪..........................................................................................-12‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﻳﺿر ﺑﺳﻛرة‬ ‫ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬ ‫ﻗﺳم‬ ‫اﻟﺟذع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻳدان اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪2017 / 2016‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻳدان‪ :‬ﻋﻠوم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ‪ -‬ﺷﻌﺑﺔ‪ :‬آﻟﻳﺔ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬آﻟﻳﺔ‬ ‫ﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪1‬‬ ‫اﻟرﻗم‬ ‫اﻟﻠﻘب و اﻹﺳم‬ ‫رﻗم اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪2‬‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪3‬‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪4‬‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪5‬‬ ‫اﻟﺳداﺳﻲ ‪6‬‬ ‫اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﻌدﻝ اﻟرﺻﻳد‬ ‫ﻣﺟﻣوع‬ ‫اﻟرﺻﻳد‬ ‫ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣداوﻻت‬ ‫‪37‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺢ أﺣﻣد ﺛﺎﺑت‬ ‫‪22.00 9.72 14.00 8.87 15.00 5.97 30.00 10.16 13/35032259‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ﻛرﻣﻳش أﺳﺎﻣﺔ‬ ‫‪2.47 11.00 4.75 30.00 10.30 30.00 9.73 13/35035659‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪39‬‬ ‫زﻛري ﻣﺣﻣد إﺳﻼم‬ ‫‪7.38 30.00 10.38 30.00 9.67 15/35043917‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪6.43‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪40‬‬ ‫ﺗﻣﻳﻣﻲ ﺷﻬرزاد‬ ‫‪5.76 30.00 10.66 30.00 9.38 15/35041621‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪6.94‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪41‬‬ ‫ﻟوﺻﻳف ﻋراس‬ ‫‪7.37 30.00 9.99 30.00 10.04 13/35034691‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪42‬‬ ‫ﺑن دﺣﻣﺎن ﻋﻘﺑﺔ‬ ‫‪30.00 10.58 30.00 11.76 15/35046402‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪43‬‬ ‫طوﻳﻝ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪30.00 8.41 30.00 11.62 12/5037239‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪60.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪36.00‬‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪44‬‬ ‫ﻋﺑود ﻋﺑد اﻟرزاق‬ ‫‪6.47 30.00 10.81 12.00 9.23 15/35047785‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ﻏرﻳب ﻋﻼء اﻟدﻳن‬ ‫‪1.35 12.00 8.72 23.00 9.35 15/35040054‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪6.04‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪ 45‬ﻣن ‪45‬‬ ‫اﻹﺳم اﻟﻠﻘب و ﺗوﻗﻳﻊ اﻷﺳﺎﺗذة‬ ‫‪..........................................................................................-1‬‬ ‫‪..........................................................................................-2‬‬ ‫‪..........................................................................................-3‬‬ ‫‪..........................................................................................-4‬‬ ‫‪..........................................................................................-5‬‬ ‫‪..........................................................................................-6‬‬ ‫طﺎﻟب‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳب‬ ‫راﺳب)ة(‬ ‫‪% 100.00‬‬ ‫‪..........................................................................................-7‬‬ ‫‪..........................................................................................-8‬‬ ‫‪..........................................................................................-9‬‬ ‫‪..........................................................................................-10‬‬ ‫‪..........................................................................................-11‬‬ ‫‪..........................................................................................-12‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2017/06/17/fichier-pdf-sans-nom-4/

17/06/2017 www.fichier-pdf.fr