Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 30 juillet à 16:32 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «55555»:Total: 7 résultats - 0.208 secondes

القائد عبد الحق العرايشي للمؤتمر 100%

‫‪:-:‬مـــــــــقــــدمــــــــــة‪:-:‬‬ ‫السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد‪-:‬‬ ‫إن مؤتمر منظمة الكاشف المغربً هو فً حد ذاته مشروع لتطوٌر أسالٌب منظمتنا واالرتفاع من قدرات‬ ‫الشباب‪.‬‬ ‫إن الهٌكلة المقترحة والمٌزانٌة هً أساس كل تنظٌم وهً اللبنة األولً التً سوف ٌقوم علٌها مشروعنا لتشبٌب‬ ‫وتنمٌة العضوٌة للوصول إلى ‪ 55555‬كشاف ببلوغ عام ‪ 0505‬وهذا كله فً إطار إستراتٌجٌة بسٌطة مبنٌة‬ ‫على الواقع ومتطلبات األساسٌة للمنظمة ‪.‬‬ ‫ولـــذا ٌسرنً أن ألقً عـــــلٌكم نبزه مختصرة عــــــــــن أهمٌة وتفعٌل جمعــــٌتنا وتكوٌنها وأساساتها‬ ‫ومـــداخلها وهٌكلتها وتنظٌمها ومــــــــــــا تطمح لتحقٌقه فً المستقبل بإذن هللا تعالً أعاننا هللا للوصول لمبتغانا‪.‬‬ ‫جمعٌة الكشاف المغربً‪:‬‬ ‫عــــرض هــــٌكلة الجمعٌـــــة وتـــــــنظٌم المـــــؤتمر الساــبع‬ ‫السٌــــد‪ :‬عبد الحق العراٌشً نائب القائد العام‬ ‫هـــــٌكله العــــــــرض‪:‬‬ ‫‪ -1‬األهــــــــــــــداف األســـاسٌـــــة‪.‬‬ ‫‪ -2‬المــــــــقدمة مـــؤتمر لــــماذا ؟‪.‬‬ ‫‪ -3‬لــــــــــــــجان المـــــــــــــــؤتمر‪.‬‬ ‫‪ -4‬الهٌكلة المقترحة ومسؤولٌة األقطاب‪.‬‬ ‫‪ -5‬القانـــــــون ٌغٌر حســـب الهٌكلة ( المرونـــة ) ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اإلحصاء التقدٌري لعــدد الوحدات وقادة التكوٌن‪.‬‬ ‫‪ -7‬التكوٌـــن والبرنــــامج التربــوي واإلستراتٌجً ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -8‬المٌــــزانٌة التقـــدٌرٌـــة النمـــــوذجٌة للسنــــة‪.‬‬ ‫‪ -9‬عـــــــــــــقد بــــرنامج مـــــع الحزب‪.‬‬ ‫‪-11‬الجامــــعة الوطنٌة للكشفٌة المغربٌة‪.‬‬ ‫‪ -11‬كٌفٌة عمل برنامج لتحضٌر المؤتمر‪.‬‬ ‫المستندات وأوراق العمل‬ ‫‪-‬‬ ‫قانون الجمعٌة ( قانون الجهة – القانون الداخلً )‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقررات اللجان السبع ( لقاء عربً أوربً )‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مقررات المؤتمر السادس‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كتٌب للقاء العربً األوربً‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اتفاقٌة الجمعٌة مع الكشفٌة الفرنسٌة (‪.)EEDF‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اتفاقٌة الكشفٌة الفرنسٌة (‪ )EEDF‬مع الكشاف المغربً‪.‬‬ ‫‪-1‬األهداف األساسٌة ‪-:‬‬ ‫شعار (لتعمل األجٌال الصاعدة)‬ ‫‪ -1-1‬الحكامة الجٌدة‪.‬‬ ‫‪ -0-1‬تغٌر القانون علً حسب الجهة‪.‬‬ ‫‪ -3-1‬الرقً بالعضوٌة من ‪ 18555‬عضو لتوصٌلها‪ 55555‬عضو ببلوغ سنة ‪.0505‬‬ ‫‪ -4-1‬مقر الجمعٌة‪.‬‬ ‫‪-5-1‬‬ ‫متفرغٌن وطنٌٌن وجهوٌٌن (مستعدة لتزوٌد الجمعٌة بمتفرغٌن ‪)EEDF‬‬ ‫‪ -6-1‬تنمٌة واستثمار مخٌم المعمورة (بناء مركز التكوٌن وتنظٌم أنشطة بالمقابل) وذلك من منطلق البحث‬ ‫عن التموٌل‪.‬‬ ‫‪ -7-1‬مٌزانٌة التسٌٌر وتنمٌة العضوٌة والتكوٌن‪.‬‬ ‫‪ -8-1‬تكوٌن األطر على حسب اإلحصاء المقترح‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-9-1‬‬ ‫التشارك الدولً والوطنً للرفع من المستوي الحالً (تعٌٌن مفوض دولً والمشاركة فً المؤتمرات‬ ‫الدولٌة)‪.‬‬ ‫‪ -15-1‬عقد برنامج مع الحزب لتموٌل متطلبات الهٌكلة وأنشطة الجمعٌة لإلشعاع الكشفً‪.‬‬ ‫‪ -11-1‬إعطاء دفعة جدٌدة للجامعة الوطنٌة للكشفٌة المغربٌة‪.‬‬ ‫‪-2‬المقدمة مؤتمر لماذا ؟‪:‬‬ ‫‪ -2-1‬نقترح خطة إستراتٌجٌة جدٌدة من أجل إعطاء الجمعٌة قفزة نوعٌة فً هٌكلتها وتقوٌة قدراتها‬ ‫التدبٌرٌة وتوزٌع المسؤولٌات‪.‬‬ ‫‪ -0-0‬تنظٌم أنشطة ولقاءات وتكوٌن على حسب مٌزانٌة موزونة تتطابق مع الواقع االفتراضً‪.‬‬ ‫‪ -0-3‬الحكامة أساس تنمٌة الجمعٌة حٌث أنها تكون مبنٌة على تهٌئة التغٌر والتطوٌر وتنمٌة الجمعٌة بإطار‬ ‫مستقبلً وإعطاء‬ ‫المسؤولٌة لألجٌال الصاعدة أجٌال قادرة على رفع التحدي وذلك بالتطوع واالبتكار‬ ‫واالنضباط والمتابعة والصبر والمثابرة‪.‬‬ ‫فالحكامة الجٌدة تتلخص فً ثالث نقاط‪-:‬‬ ‫‪ ‬تدعٌم الحكامة الجٌدة وتحسٌن جودة الخدمات‪.‬‬ ‫‪ ‬ترسٌخ مبادئ الشفافٌة والمسؤولٌة والمحاسبة‪.‬‬ ‫‪ ‬تدبٌر الشؤون اإلدارٌة والمالٌة والتنمٌة البشرٌة والمستدامة فً إطار الدٌمقراطٌة التشاركٌة وهٌكلة‬ ‫مالئمة وعدم جمع المسؤولٌات فً ٌد واحدة ‪.‬‬ ‫*فإن القائد الكشاف أصبح مطلوب إلى التكوٌن والمساهمة فً الحكامة والتدبٌر اإلداري والمالً وكذلك‬ ‫البحث عن وسائل تموٌل بدٌلة أو بواسطة التشارك الداخلً والدولً (‪.)EEDF‬‬ ‫‪ -0-4‬التشارك هو عمل على أساس وطنً ودولً للبحث عن القٌمة المضافة (‪ )EEDF‬فً إطار التكوٌن‬ ‫والتربٌة وكسب تجارب جدٌدة ورفع مواردنا المالٌة والبشرٌة‪.‬‬ ‫‪ -0-5‬البت فً اختٌار أطر شابة جدٌدة للعمل مع القٌادة العامة وتهٌئتها ( مفوض وطنً نائبه شاب )‪.‬‬ ‫‪ -0-6‬اإلشعاع الكشفً وتنمٌة العضوٌة أصبح من األولوٌات حتى نصل للمبتغً ‪ 55555‬كشاف ببلوغ سنة‬ ‫‪.0505‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-3‬لجان المؤتمر‪-:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نظرا للعمل الجٌد التً قامت به اللجان السبع فً اللقاء العربً األوربً والمقررات التً تجدونها‬ ‫بقراءتكم للكتٌب المطبوع لهذه المناسبة فإننا نقترح أن ٌكون هذا العمل كورقة اإلغناء للمؤتمر‪.‬‬ ‫كما نقترح تكوٌن أربعة لجان وأخذت بعٌن االعتبار ما تم دراسته ومناقشته بالمؤتمر السادس وقد تمت‬ ‫إدماج المسؤولٌات والمهام فً أربعة لجان وهً‪:‬‬ ‫أ‪ -‬لجنة الحكامة‪-:‬‬ ‫الهٌكلة‪.‬‬‫قانون الجمعٌة والقانون الداخلً وقانون الجهة‪.‬‬‫اإلدارة والمالٌة والمٌزانٌة‪.‬‬‫النشر واإلعالن‪.‬‬‫عقد برنامج مع الحزب‪.‬‬‫الجامعة الوطنٌة للكشفٌة الوطنٌة‪.‬‬‫ب‪-‬‬ ‫لجنة التكوٌن والبرنامج التربوي‪-:‬‬ ‫اإلستراتٌجٌة‪.‬‬‫البرنامج التربوي‪.‬‬‫‪-‬االبتكار‪.‬‬ ‫ت‪-‬‬ ‫لجنة المشارٌع وتنمٌة المجتمع والتشارك‪-:‬‬ ‫المندوب الدولً‪.‬‬‫المشارٌع التنموٌة (‪.)INDH‬‬‫التشارك الداخلً والدولً (‪.)CONTACT EEDF‬‬‫‪-‬مخٌم المعمورة وتدبٌر وتسٌٌر واستثمار مركز تكوٌن األطر وتنظٌم أنشطة مربحة للجمعٌة‪.‬‬ ‫ث‪-‬‬ ‫لجنة تنمٌة العضوٌة واإلشعاع الكشفً‪-:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬منسق الجهات‪.‬‬ ‫التظاهرات لموطنٌن واإلشعاع الكشفً‪.‬‬‫المخٌمات الصٌفٌة والماهد األكبر والنشاط الموازي‪.‬‬‫تنمٌة عضوٌة الرواد‪.‬‬‫* كل لجنة تدرس كل موضوع وإعطاء اقتراحات جدٌدة وعملٌة وتنطبق مع المٌزانٌة والواقع المالً والبشري للمنظمة‬ ‫**إشارة‪-:‬‬ ‫‪ ‬نشٌر على أن عمل اللجان مبنً علً الهٌكلة المقترحة‪.‬‬ ‫‪ ‬تعٌٌن رئٌس للجنة مع ‪ 4‬أو ‪ 5‬أعضاء ( كل عضو ٌتكلف وٌهتم بالموضوع الذي له إلمام به‪.‬‬ ‫‪ ‬أعضاء القٌادة العامة ٌتقاسمون عمل اللجان األربعة‪.‬‬ ‫‪-‬ال ٌمكن دراسة القانون األساسً إال بعد البت فً الهٌكلة‪:‬‬ ‫أوال‪:‬‬ ‫‪ -1‬هل نقترح رئاسة شرفٌة للجمعٌة‪.‬‬ ‫‪ -2‬هل نقترح رئاسة الجمعٌة مع إعطاء جمٌع المسؤولٌات للقائد العام ونوابه (‪.)2‬‬ ‫‪ -3‬هل نقترح قائد عام مع توزٌع المسؤولٌات علً النواب واألقطاب األربعة‪.‬‬ ‫كٌفما كان االختٌار ٌجب توزٌع المسؤولٌات علً القائد العام واألقطاب األربعة‪.‬‬ ‫‪-4‬الهٌكلة المقترحة للقائد العام‪-:‬‬ ‫النائب الثانً ( التكوٌن )‬ ‫النائب األول ( التنمٌة )‬ ‫‪-1‬قطب‪.‬‬ ‫‪ -1‬قطب‪.‬‬ ‫‪ -1‬قطب‬ ‫‪-1‬قطب‪.‬‬ ‫‪-2‬الحكامة‪.‬‬ ‫‪-2‬تنمٌة العضوٌة‬ ‫‪-2‬التكوٌن‪.‬‬ ‫‪-2‬المندوب الدولً‬ ‫‪5‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/02/fichier-pdf-sans-nom/

02/12/2014 www.fichier-pdf.fr

BEEP BEEP PROGRAMME 80%

Cette commande lance Beep Beep en lui ordonnant d’ouvrir un socket et d’écouter le port 55555.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/06/19/beep-beep-programme/

19/06/2015 www.fichier-pdf.fr

Règlement Portes du soleil+ extrait règlement décembre 2012 75%

Coca-Cola France - Service consommateur - Opération Rhône Alpes Auvergne 2012-13/PORTES DU SOLEIL - TSA 55555 - 27, rue Camille Desmoulins – 92784 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/12/20/reglement-portes-du-soleil-extrait-reglement-decembre-2012/

20/12/2012 www.fichier-pdf.fr

التصحيح النموذجي2016 73%

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫و ازرة التعليم العالي و البحث العلمي‬ ‫جامعة قسنطبنة‪ - 2‬عبد الحميد مهري‪-‬‬ ‫كلية العلوم االقتصادية‪ ،‬التجارية و علوم التسيير‬ ‫القسم‪ :‬علوم التسيير‬ ‫التخصص‪ :‬إدارة مالية‬ ‫األستاذة‪ :‬بوهرين فتيحة‬ ‫التاريخ‪2522/50/22 :‬‬ ‫المقياس‪ :‬التنظيم م‪.‬ج للمنشات السياحية‬ ‫السنة‪ :‬أولى ماستر‬ ‫التصحيح النموذجي المتحا السااسي الثاني‬ ‫السؤال األول‪ :‬لمادا ال يرصد ح‪ 500/‬؟‪3/3‬‬ ‫ال يرصد ح‪ 500/‬في حالة شركات األشخاص ‪ ،‬ألنها تقوم على االعتبار الشخصي بمعنى انه في حالة إفالس الشركة نلجأ إلى‬ ‫األموال الشخصية أما ح‪ 502/‬فيرصد سواء في حالة شركات األموال أو شركات األشخاص‪.‬‬ ‫السؤال الثاني‪ :‬ما هي أنواع الضرائب و الرسوم التي تخضع لها الشركات السياحية باختصار؟‪3/3‬‬ ‫تخضع الشركات السياحية لعدة ضرائب و رسوم و التي تتمثل في ‪:‬‬ ‫ الضريبة على أرباح الشركات و التي تفرض على النتيجة التي تحققها المؤسسة‬‫ الضريبة على الدخل اإلجمالي و التي تفرض على اجمالى المداخيل التي يحققها المساهمين او مؤسسي الشركات السياحية‪.‬‬‫‪ -‬الرسم على القيمة المضافة و التي تفرض على الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية‪.‬‬ ‫التمري األول‪33/33 :‬‬ ‫‪2525/2/0‬‬ ‫‪5025‬‬ ‫ح‪ /‬شركاء عمليات على راس المال‪ -‬شريك ا‬ ‫‪2055555‬‬ ‫‪5022‬‬ ‫ح‪ /‬شركاء عمليات على راس المال‪ -‬شريك ب‬ ‫‪255555‬‬ ‫‪252‬‬ ‫ح‪ /‬راسمال الشركة‬ ‫‪2525/2/25‬‬ ‫‪252‬‬ ‫ح‪/‬محل تجاري‬ ‫‪222‬‬ ‫‪255555‬‬ ‫ح‪ /‬بضاعة‬ ‫‪022‬‬ ‫‪5025‬‬ ‫‪5022‬‬ ‫ح‪/‬البنك‬ ‫‪255555‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪2055555‬‬ ‫ح‪ /‬شركاء عمليات على رأس المال‪ -‬شريك ا‬ ‫‪255555‬‬ ‫ح‪ /‬شركاء عمليات على رأس المال‪ -‬شريك ب‬ ‫نفسه‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2555555‬‬ ‫‪255555‬‬ ‫ح‪ /‬تجهيزات مكتب‬ ‫‪05‬‬ ‫‪2055555‬‬ ‫ح‪ /‬مصاريف العقد‬ ‫ح‪/‬البنك‬ ‫‪25555‬‬ ‫‪25555‬‬ ‫التمري الثاني‪30/30 :‬‬ ‫األسهم المحررة = ‪ 02055 = ¾ × 05555‬د‪.‬ج‬ ‫األسهم غير المطلوبة = ‪ 22055= 02055- 05555‬د‪.‬ج‬ ‫‪2525/2/0‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪2522‬‬ ‫‪50222‬‬ ‫‪2522‬‬ ‫ح‪ /‬رأسمال مكتتب غير مطلوب و غير مسدد‬ ‫نفسه‬ ‫ح‪ /‬مساهمات عينية‬ ‫‪50222‬‬ ‫ح‪ /‬البنك‬ ‫‪2520‬‬ ‫ح‪ /‬راسمال مكتتب مطلوب غير مسدد‬ ‫‪022‬‬ ‫ح‪/‬مصاريف العقد‬ ‫‪251‬‬ ‫‪2522‬‬ ‫ح‪ /‬مساهمات عينية‬ ‫ح‪ /‬رأسمال مكتتب غير مطلوب و غير مسدد‬ ‫‪50222‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫ح‪ /‬رأسمال مكتتب مطلوب غير مسدد‬ ‫‪252‬‬ ‫‪22055‬‬ ‫‪22055‬‬ ‫‪22055‬‬ ‫‪22055‬‬ ‫‪22055‬‬ ‫‪22055‬‬ ‫ح‪ /‬رأسمال مكتتب مطلوب و مسدد‬ ‫نفسه‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪22055‬‬ ‫ح‪ /‬مساهمات عينية‬ ‫نفسه‬ ‫‪2522‬‬ ‫‪22055‬‬ ‫ح‪ /‬راسمال مكتتب مطلوب غير مسدد‬ ‫ح‪ /‬البنك‬ ‫‪02055‬‬ ‫‪225‬‬ ‫ح‪ /‬مساهمون‪ -‬رأسمال مكتتب غير مطلوب‬ ‫‪2525/0/22‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪02055‬‬ ‫ح‪ /‬البنك‬ ‫نفسه‬ ‫‪2522‬‬ ‫‪02055‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪2525/0/20‬‬ ‫‪50222‬‬ ‫‪02055‬‬ ‫ح‪ /‬راسمال مكتتب مطلوب و مسدد‬ ‫‪2525/2/25‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪02055‬‬ ‫ح‪ /‬مساهمات عينية‬ ‫نفسه‬ ‫‪22055‬‬ ‫‪02055‬‬ ‫ح‪ /‬رأسمال مكتتب مطلوب غير مسدد‬ ‫نفسه‬ ‫‪022‬‬ ‫‪2522‬‬ ‫ح‪ /‬مساهمون‪ -‬رأسمال مكتتب غير مطلوب‬ ‫‪22055‬‬ ‫ح‪ /‬راسمال مكتتب مطلوب و مسدد‬ ‫ح‪ /‬راسمال الصادر‬ ‫‪05555‬‬ ‫‪05555‬‬ ‫التمري الثالث‪:‬‬ ‫البيان‬ ‫المبالغ‬ ‫جزئي‬ ‫كلي‬ ‫‪ /2‬ايرادات‬ ‫ ايرادات غرف النزالء‬‫‪ -‬ايرادات الصاالت و القاعات العامة‬ ‫‪225555‬‬ ‫‪25555‬‬ ‫‪255555‬‬ ‫صافي االيرادات‬ ‫‪ /2‬المصاريف‬ ‫ا‪ -‬االجور و الملحقات‬ ‫‪ -‬المرتبات و االجور‬ ‫‪005555‬‬ ‫‪ -‬تامينات اجتماعية و المعاشات ز مزايا العاملين‬ ‫‪205555‬‬ ‫‪ -‬الوجبات الغذائية للعاملين‬ ‫‪205555‬‬ ‫مجموع االجور و الملحقات‬ ‫‪205555‬‬ ‫ب‪ -‬مصاريف اخرى‬ ‫‪ -‬مهمات النظافة‬ ‫‪255555‬‬ ‫‪ -‬عموالت وكالء السياحة‬ ‫‪25555‬‬ ‫‪ -‬لوازم النزالء‬ ‫‪55555‬‬ ‫‪ -‬غسيل و كي‬ ‫‪25555‬‬ ‫‪ -‬مصروفات أخرى‬ ‫‪05555‬‬ ‫إجمالي مصروفات أخرى‬ ‫‪025555‬‬ ‫‪ -‬تكلفة البيضات‬ ‫‪05555‬‬ ‫إجمالي المصاريف‬ ‫‪115555‬‬ ‫صافي أرباح الغرف(خسارة)‬ ‫(‪)215555‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/01/2016/

01/06/2016 www.fichier-pdf.fr

nouveau point de controle 2018 52%

3 56 9 7 7 5 3976 6 6 6 123 5 1 1 !9 3 25656 7 1 2637 5 6 79 7 1 5 6 1 767 6 6 0123 567 7 6 81 2367 6 3 7 13 86 2 623 56 1 3 5623 893 6 6 1 59 6 67 1 7 6 1 3 56 1 2 81 32 356677 16 3 17 71 3 8 6 5 6 7 21 62 73 "6 1 3 56 9 7 7 5 3976 6 6 6 123 5 1 1 # $ 7 6 % 6 1 2 89 256 67 5 36 &36 1 93 1 6 1 3 56 ' 01 7 6 1 3 56 6 9 55 67 1 7 (567 771 967 %67 1 7 6 1 3 56 6 9 55 67 1 7 (567 71 3976 97 ) 3&7 6 5 *1 72 8 6 + ,-./0123/04 55 67869:%6 '6 0;<7$8 555 0;<7$ '6 =;7$>?%6 5555 =;78$@$ 55555 7<!6@A '6 B>@!<$C DEFGH MGIKNEIHJNHOUVGH EPLONJLKNEIHQRST WNUGLVHFGHXRLUNKSHH DEIJKLKH 567%1 513 7 Y52 7 2 16 571 7 25 87 16 7 +6 7 39826 12 67 567 51 5 7 1 7 1 63 967 3 5 9 55 6 71 7956 1 967 3 [\H [\ZH ZH [\]HH DHH [^ZH =1 6 2 5 79 123 5 51 5 7 1 + @!

https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/22/nouveau-point-de-controle-2018/

22/05/2018 www.fichier-pdf.fr

mossad-opisrael 40%

ID 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 FirstName ‫אריאל‬ ‫זיו‬ ‫עידו‬ ‫אילן‬ ‫ציון‬ ‫בן‬ ‫נדא‬ ‫רשל‬ ‫דמיטרי‬ ‫חרות‬ ‫אייל‬ ‫איציק‬ ‫הלינה‬ ‫ראובן‬ ‫עמית‬ ‫גליה‬ ‫שלום‬ ‫גיא‬ ‫ח'אלד‬ ‫שחר‬ ‫אבי‬ BORIS ‫יהודה‬ ‫שלום‬ ‫אנדראס‬ ‫אנדרה‬ ‫יוסי‬ ‫ירון‬ ‫יהב‬ ‫עודד‬ ‫אברהם‬ maxim ‫רשיד‬ Zvika ‫עוז‬ Maxim ‫נועם‬ ‫לידור‬ ‫יצחק‬ ‫אורלי‬ ‫אסף‬ matan ‫רן‬ ‫שעיה‬ Igor ‫עמוס‬ ‫רויטל‬ ‫אדם‬ ‫יריב‬ ‫ערן‬ ‫שאול‬ ‫מוטי‬ ‫אלה‬ ‫ואמנון‬ ‫אביבה‬ ‫רונן‬ ‫יעקב‬ ‫נחום‬ marcel ‫בני‬ valery ‫דרור‬ ‫ניסונה‬ Alexander ‫אייל‬ ‫עדי‬ ‫שוש‬ ‫רם‬ julia ‫זאב‬ ‫אלי‬ ‫דודו‬ ‫גולדמן‬ ‫עופר‬ ‫אלון‬ ‫מנחם‬ ‫איראידה‬ ‫עדנה‬ ‫דודי‬ ‫חנן‬ ‫עדי‬ ‫אביב‬ ‫בר‬ LastName IDNumber ‫שבח‬ ‫אור‬ ‫צמח‬ ‫חדידה‬ ‫אלישקוב‬ ‫ציוני‬ ‫גינזבורג‬ ‫דורונין‬ ‫מעוז‬ ‫עיסמי‬ ‫כהן‬ ‫הרן‬ ‫זייבל‬ ‫בירק‬ ‫מישוריס‬ ‫קמין‬ ‫לופסקו‬ ‫חוסיין‬ ‫אטיאס‬ ‫חליפה‬ KLEIMAN ‫מילר‬ ‫דדי‬ ‫בירו‬ ‫דז'ו‬ ‫גורטלר‬ ‫ענקרי‬ ‫מאיו‬ ‫ניסן‬ ‫שבת‬ ‫בן‬ nikitin ‫איוב‬ Israeli ‫ברק‬ Nikolaev ‫גינזבורג‬ ‫פרגמנט‬ ‫חן‬ ‫רפאלי‬ ‫אופק‬ 222 ‫ברש‬ ‫דולינסקי‬ Mendelenko ‫עטיה‬ ‫אבולעפיה‬ ‫פרץ‬ ‫ויין‬ ‫תירוש‬ ‫שולנסקי‬ ‫ימין‬ ‫גולדמן‬ ‫סולימני‬ ‫צוויק‬ ‫חלפון‬ ‫ליס‬ bouaziz ‫מילר‬ pekelny ‫רודיטי‬ ‫מובשיץ‬ Linkov ‫אברמוב‬ ‫חסון‬ ‫דפני‬ ‫ליואי‬ lobzhanidze ‫רובין‬ ‫דרור‬ ‫ביטון‬ ‫סימון‬ ‫שטי‬ ‫קבילו‬ ‫מרחבי‬ ‫אידלמן‬ ‫בלכר‬ ‫שמואל‬ ‫גלעדי‬ ‫בר‐דגן‬ ‫בוחבוט‬                                                                                                                                                                 Email Address1 City Zip ariel@livedns.co.il 4 ‫נבטים‬ ‫פתח תקווה‬ zibentsik@hotmail.co.il 29 ‫מנחם בגין‬ ‫קרית מוצקין‬ ido221@walla.co.il 22 ‫הרצפלד‬ ‫הוד השרון‬ ilshir@hotmail.com 24/7 ‫יעקב סולומון‬ ‫חיפה‬ eli‐ben8@zahav.net.il 100/18 ‫שדרות גת‬ ‫קרית גת‬ Neda@012.net.il 127 ‫רוטשילד‬ ‫ראשון לציון‬ rashelgi@matrix.co.il ‫הצנחנים‬ ‫פתח‐תקווה‬ orders@doronin.net 67/14 ‫אחד העם‬ ‫תל אביב‬ herouth@spamcop.net 67 ‫לה גארדיה‬ ‫תל אביב‬ coolesi@hotmail.com 5 ‫דלית אל כרמל‬ ITZHAKC@BARAK‐ONLINE.NET 5 ‫אבן‬ ‫הוד השרון‬ HARAN@KFAR‐AZA.ORG.IL ‫כפר עזה‬ ‫נגב‬.‫נ‬.‫ד‬ zaibelr@012.net.il 6/3 ‫תותחנים‬ ‫גן יבנה‬ abirk@magicsoftware.com 8 ‫אורי צבי גרינברג‬ ‫תל אביב‬ nellymi@hotmail.co.il 1/21 ‫מבוא הרב אלקלעי‬ ‫אשדוד‬ kaminsg@dafna.org.il ‫דפנה‬.‫ק‬ ‫אין‬ glupescu@walla.co.il 1 ‫פרוג‬ ‫ת"א‬ khaledhu@014 19092.‫ד‬.‫ת‬ ‫דיר חנא‬ shmopi@netvision.net.il ‫איינשטיין‬ ‫רמת גן‬ ofrigltc@netvision.net.il ‫קרא‬ ‫חדרה‬ lorak@zahav.net.il mota gur rehovot mileer@walla.co.il 105 ‫בית וגן‬ ‫י‐ם‬ dadi13@bezeqint.net ‫שושן צחור‬ ‫דימונה‬ biro@netvision.net.il 68/1 ‫יצחק בן צבי‬ ‫קרית אתא‬ andrei@iec.co.il 113/98 ‫סילבר‬.‫ה‬.‫א‬ ‫חיפה‬ yossi@platonix.com 6 ‫החנית‬ ‫הרצליה‬ yaron4329@coolmail.co.il 28 ‫אחי אילת‬ ‫כפר יונה‬ f_ra_t@zahav.net.il 41 ‫הרצל‬ ‫כפר סבא‬ odedny@012.net.il ‫מנתור‬ ‫מודיעין‬ ‫ששש@שששש‬ ‫כ‬ ‫כ‬ max@usermail.com 36/1 mivza uvda beer sheva ras3@bezeqint.net 13/107 ‫עתיקה‬ ‫עכו‬ zvika_is@yahoo.com 7 Bentov Raanana sozbarak@yahoo.com ‫דגשדג‬ ‫רחובות‬ Jacklml@consultant.com Haim Barlev 17 Beersheva noamg@cwnt.com 117 ‫איינשטיין‬ ‫חיפה‬ lidorp@bezeqint.net 4 ‫ברטונוב‬ ‫תל אביב‬ boni@shin1.zzn.com 4 ‫ דירה‬44 ‫קוסובסקי‬ ‫תל אביב‬ orly@emergency.health.gov.il 55 ‫הנשיא‬ ‫גבעת‐שמואל‬ m‐its‐us@zahav.net.il 618. ‫ד‬.‫ת‬ ‫רמת גן‬ matan90@012.net.il 2222 ‫חיפה‬ rbarash@elta.co.il 21/31 ‫אוסישקין‬ ‫אשדוד‬ shayado@netvision.net.il ‫רחבת אילן‬ ‫גבעת שמואל‬ igor@bizportal.co.il Admonit 13 Lod atiamos@walla.co.il ‫ נהריה‬48 ‫בן צבי‬ ‫נהריה‬ revibrner@hotmail.co.il 44 ‫ויצמן‬ ‫גבעתיים‬ shaniglisko@bezeqint.net.il ‫שמואל תמיר‬ ‫י‐ם‬ hitman3@walla.co.il 12 ‫רמז‬ ‫תל אביב‬ erant@softhome.net ‫שבת צדק‬ ‫ירושלים‬ paolo912@yahoo.com 18 ‫בן‐יוסף‬ ‫תל‐אביב‬ motyy@isa.gov.il 18 ‫שמואל נתן‬ ‫ירושלים‬ alexa99@hotmail.co.il 5/7 ‫חיננית‬ ‫נצרת עילית‬ amirfr@hotmail.com ‫‐ רכס חלילים‬5/3‫שבו‬ ‫מבשרת ציון‬ ronshul@barak‐online.net 109. ‫ד‬.‫ ת‬6 ‫הגיתית‬ ‫קדומים‬ kh688@walla.co.il 688\18 ‫אילת‬ lissim@012.net.il ‫הפרסה‬ ‫מושב עין ורד‬ jerebouse@hotmail.com hare golan 1/35 ashdod bennym@rafael.co.il 68/9 ‫נחל הצבי‬ ‫מגדל העמק‬ jonidog@bezeqint.net bustan pardes‐hana dror50@netvision.net.il 5 ‫התאנה‬ ‫רעננה‬ starbox@hotmail.co.il 131/2 ‫הנרקיס‬ ‫בית שמש‬ alexl@wintegra.co.il Weizmann 133/5 Raanana theone22@.net.il 17‫ארגמן‬ ‫ראשלצ‬ dradih@hotmail.com 3/' ‫ ב‬10 ‫ויצמן‬ ‫גבעתיים‬ meiravlivnat@hotmail.com 4 ‫ידידות‬ ‫הוד השרון‬ ramlivay@surfree.net.il ‫שחר‬ ‫ירושלים‬ knarik2000@mail.ru Gilboa haifa zeevr@bigbandnet.com 2 ‫סביון‬ ‫אלפי מנשה‬ elidror@netvision.net.il 123 ‫משעול הסלעית‬ ‫הר גילה‬ day1510@coolmail.co.il 17/11 ‫הרברט סמואל‬ ‫חדרה‬ simon.goldman@intel.com 44 ‫הגפן‬ ‫מזכרת בתיה‬ lshaty@bezeqint.net 4 ‫זלמן שניאור‬ ‫הרצליה‬ alonkabilo@hotmail.com ‫הדרים‬ ‫עין ורד‬ mmenachem@hotmail.com ‫הר הצופים‬, 1/1‫מעונות אידלסון‬ ‫ירושלים‬ ira_eidelman@walla.co.il 3 ‫ דירה‬1 ‫הר סיני‬ ‫חדרה‬ yaya_go@yahoo.com ‫גליל מערבי‬. ‫נ‬.‫ד‬ ‫מצובה‬ dudi_shm@coolmail ‫משה שרת‬ ‫ירושלים‬ rac_han@nachshonim.org.il ‫נחשונים‬ ‫נחשונים‬ adi_bardagan@yahoo.com 11/4 ‫נחל געתון‬ ‫מודיעין‬ Naughtyboy@walla.co.il 10 ‫דקר‬ ‫חולון‬ State   26231 45204   82092   49464   67221   45267 85142 70800   77391 12235 63417 24973 52295       86057 28000 32697 46405 40300   71700 445345 85876 24000 43229   84625   69400   54021 52105 2222 77513 54056   22226             17000 90805 44856 88000 40696 77716   37081 45377 99000 43331 75709   *** 96263 32716 44851 90907 38362 76804 46364 40696 97665 38281 22835 96920 73190   58485 ‫ישראל‬, ‫ישראל‬ ‫ישראל‬, ‫ישראל‬ ‫ישראל‬, ‫ישראל‬ Phone 39232440 04‐8767877 55858851 067‐769043 056‐974580 053‐324440 39093857 065‐494087 03‐6310152 56865188 09‐7408122 86809702 08‐8571302 36994422 08‐8530270 46901644 36293374 04‐6778811 03‐6769534 04‐8565874 55512512 26424973 08‐6553218 065‐514723 04‐8236053 052‐3425769 98943411 056‐654332 89727622 3453425 55984738 68332404 053‐533193 8.32E+09 50364094 051‐701305 03‐6491553 055‐426666 03‐5320865 35740002 3333333 052‐5250780 35324544 89203384 5.09E+08 37323123 5.09E+08 55405504 02‐6250433 03‐6427958 02‐6556497 46564781 02‐5344538 09‐7928118 86336115 09‐7962795 67597214 5.45E+08 46273593 67538686 02‐9916280 054‐4701136 39620212 55587799 09‐7411494 02‐6514168 48228244 09‐7925718 29932316 04‐6343545 08‐9352005 99562916 052‐8333102 25875269 04‐6202852 04‐9850880 052‐8834511 03‐9386449 08‐9753146 35505368 Phone2 39232442 Fax 39232441 04‐8232328 53360032 065‐494057 058‐790888 055‐720551 56491264 066‐655866 67789789 053‐970527 54678518 052‐8788404 054‐6695006 153‐3‐6310152 09‐7444338 08‐9471306 98357878 ‫אין‬ 04‐6780717 03‐5708727 064‐879064 ‫אין‬ 054‐338643 50653350 09‐7417424 56426602 08‐6566660 89727622 55984738 56965005 054‐442504 067‐241341 64312778 5.06E+08 222222 08‐8662222 5.45E+08 03‐6954184 333333 58515795 58903354 64700093 054‐4210979 052‐2342194 052‐873249 55552322 057‐657158 054‐550168 5.06E+08 26427654 03‐6167013 53811635 055‐396176 09‐7722388 54502168 064‐537676 054‐4810830 5.48E+08 054‐4575235 **** 02‐6523548 29932871 050‐6345145 058‐841427 5.07E+08 5.45E+08 054‐5600273 052‐3686958 050‐7334516 057‐784384 03‐9386449 ‫‪26242593‬‬ ‫‪98341507‬‬ ‫‪49857692‬‬ ‫‪56621355‬‬ ‫‪56304801‬‬ ‫‪03‐6419450‬‬ ‫‪5.29E+08‬‬ ‫‪5.22E+08‬‬ ‫‪052‐3421018‬‬ ‫‪04‐8182067‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪052‐2813837‬‬ ‫‪052‐5310867‬‬ ‫‪5.26E+08‬‬ ‫‪5.44E+08‬‬ ‫‪5.48E+08‬‬ ‫‪09‐9558717‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪4444‬‬ ‫‪5.09E+08‬‬ ‫‪052‐3432159‬‬ ‫‪5.44E+08‬‬ ‫‪052‐4814144‬‬ ‫‪5.43E+08‬‬ ‫‪48461380‬‬ ‫‪03‐5662989‬‬ ‫‪03‐560‐0448‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪88568218‬‬ ‫‪5.29E+08‬‬ ‫‪54765056‬‬ ‫‪052‐2995727‬‬ ‫‪052‐300152‬‬ ‫‪054‐5212463‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪050‐5284‐356‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5.48E+08‬‬ ‫‪25851815‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪051‐204028‬‬ ‫‪5.46E+08‬‬ ‫‪54825390‬‬ ‫‪050‐306557‬‬ ‫‪56477363‬‬ ‫‪052‐3823618‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪054‐6678200‬‬ ‫‪5.06E+08‬‬ ‫‪36445462‬‬ ‫‪52934282‬‬ ‫‪5.46E+08‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪09‐7447710‬‬ ‫‪08‐8596219‬‬ ‫‪052‐8310065‬‬ ‫‪052‐8214889‬‬ ‫‪054‐7662338‬‬ ‫‪52793164‬‬ ‫‪39318845‬‬ ‫‪050‐6250685‬‬ ‫‪5.22E+08‬‬ ‫‪86375255‬‬ ‫‪052‐3349942‬‬ ‫‪25850782‬‬ ‫‪46768629‬‬ ‫‪050‐7368207‬‬ ‫‪98823730‬‬ ‫‪49857031‬‬ ‫‪03‐5576898‬‬ ‫‪03‐6911536‬‬ ‫‪68541794‬‬ ‫‪051‐918212‬‬ ‫‪26563903‬‬ ‫‪04‐8766662‬‬ ‫‪02‐5701999‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪35323392‬‬ ‫‪02‐6451769‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪057‐7659011‬‬ ‫‪25704236‬‬ ‫‪052‐3528817‬‬ ‫‪09‐8999337‬‬ ‫‪064‐670504‬‬ ‫‪09‐8847096‬‬ ‫‪55555555‬‬ ‫‪054‐855966‬‬ ‫‪5491612‬‬ ‫‪53236362‬‬ ‫‪03‐5389634‬‬ ‫‪08‐9416555‬‬ ‫‪09‐8982555‬‬ ‫‪058‐814159‬‬ ‫‪48772939‬‬ ‫‪52588513‬‬ ‫‪02‐5867514‬‬ ‫‪03‐6331266‬‬ ‫‪054‐5212436‬‬ ‫‪8.93E+08‬‬ ‫‪050‐6626458‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪51696796‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪03‐560‐0103‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪88568218‬‬ ‫‪09‐7724125‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪86104045‬‬ ‫‪03‐6761226‬‬ ‫‪39287534‬‬ ‫‪0523‐866473‬‬ ‫‪5660789‬‬ ‫‪03‐9365452‬‬ ‫‪03‐6592329‬‬ ‫‪36322185‬‬ ‫‪09‐9501892‬‬ ‫‪052‐3555777‬‬ ‫‪02‐6799792‬‬ ‫‪052‐8352437‬‬ ‫‪89716345‬‬ ‫‪03‐5534999‬‬ ‫‪48671548‬‬ ‫‪35751729‬‬ ‫‪5.48E+08‬‬ ‫‪03‐6294690‬‬ ‫‪46952884‬‬ ‫‪9792635‬‬ ‫‪48232613‬‬ ‫‪054‐4626623‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪98344388‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪052‐2454449‬‬ ‫‪04‐8347306‬‬ ‫‪054‐5388588‬‬ ‫‪03‐5596796‬‬ ‫‪48215708‬‬ ‫‪Irena‬‬ ‫‪08‐8598591‬‬ ‫‪46586159‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪5.07E+08‬‬ ‫‪03‐9322840‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪19340‬‬ ‫‪69494‬‬ ‫‪42255‬‬ ‫‪25235‬‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪82086‬‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪97534‬‬ ‫‪26403‬‬ ‫‪90805‬‬ ‫‪58210‬‬ ‫‪54422‬‬ ‫‪93825‬‬ ‫‪84446‬‬ ‫‪46268‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪30300‬‬ ‫‪40593‬‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪55555‬‬ ‫‪46640‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪70500‬‬ ‫‪40230‬‬ ‫‪78696‬‬ ‫‪29500‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪69364‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪70126‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65229‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77349‬‬ ‫‪43304‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪97359‬‬ ‫‪84000‬‬ ‫‪52356‬‬ ‫‪44856‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪44820‬‬ ‫‪68088‬‬ ‫‪56450‬‬ ‫‪46386‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪71700‬‬ ‫‪59589‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪53220‬‬ ‫‪65465‬‬ ‫‪64284‬‬ ‫‪13840‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪32764‬‬ ‫‪42462‬‬ ‫‪70800‬‬ ‫‪42920‬‬ ‫‪84486‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪34657‬‬ ‫‪44412‬‬ ‫‪58011‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪49420‬‬ ‫‪76854‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪90836‬‬ ‫‪88000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ש"ד משה דיין ‪ 145/6‬פסגת זאב‬ ‫ירושלים‬ ‫גזית‬ ‫גזית‬ ‫רקנאטי ‪2‬‬ ‫תל אביב‬ ‫סוקולוב ‪54‬‬ ‫נתניה‬ ‫אין רחוב‬ ‫קיבוץ עברון‬ ‫חסוי‬ ‫רמת אביב‬ ‫שביל החלב ‪11‬‬ ‫תל אביב‬ ‫שמואל הנביא ‪11‬‬ ‫קרית גת‬ ‫ידע עם ‪14‬‬ ‫רמת גן‬ ‫השישה עשר‬ ‫ירושלים‬ ‫קדיש לוז ‪17/ 23‬א‬ ‫קרית מוצקין‬ ‫מור ‪2/5‬‬ ‫מבשרת ציון‬ ‫הדר ‪8‬‬ ‫חולון‬ ‫‪grinberg 2‬‬ ‫‪givat shmuel‬‬ ‫שבתאי הגבי ‪75/23‬‬ ‫ירושלים‪, ‬גילה‬ ‫גוש עציון ‪48/51‬‬ ‫באר שבע‬ ‫החיצים ‪12‬‬ ‫הרצליה‬ ‫‪rehov bloch 68/2‬‬ ‫‪telzstone‬‬ ‫סמטת התמר‬ ‫עתלית‬ ‫‐‐‬ ‫כפר נטר‪, ‬משק ‪60‬‬ ‫עזה ‪ 37‬דירה ‪6‬‬ ‫ירושלים‬ ‫שמואל הנציב ‪14‬‬ ‫‪NETANYA‬‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫גלי תכלת ‪74‬‬ ‫הרצליה‬ ‫גולומב ‪1‬‬ ‫רמת השרון‬ ‫הרצל ‪45‬‬ ‫נהריה‬ ‫בן יהודה ‪128‬‬ ‫תל אביב‬ ‫האירוס ‪9‬‬ ‫קריית עקרון‬ ‫מעברות ‪1‬‬ ‫קיבוץ מעברות‬ ‫‪moshe kol 5/2‬‬ ‫‪ashkelon‬‬ ‫דגנית ‪10‬‬ ‫קרית ים‬ ‫בני דן‬ ‫טל שחר‬ ‫האדמור מצ'כנוב ‪5‬‬ ‫ירושלים‬ ‫בורלא ‪32‬‬ ‫תל‐אביב‬ ‫דורון ‪5‬‬ ‫פתח‐תיקוה‬ ‫‪dfkajdfhs‬‬ ‫‪slkadfhlkjh‬‬ ‫ת‪.‬ד‪3500. ‬‬ ‫גדרה‬ ‫יד ושם ‪2/5‬‬ ‫באר שבע‬ ‫כובשי החרמון ‪2‬‬ ‫רחובות‬ ‫הבעל שם טוב ‪14‬‬ ‫הרצליה‬ ‫המלך כורש‬ ‫תל אביב‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫הרב הרצוג‬ ‫אשדוד‬ ‫קרן היסוד ‪7‬‬ ‫רעננה‬ ‫זכרון י‪15. ‬‬ ‫ירושלים‬ ‫‪neve‐yakov 200‬‬ ‫‪jerusalem‬‬ ‫פיירברג זאב‬ ‫באר שבע‬ ‫עטרות ‪34‬‬ ‫רמת גן‬ ‫‪Tal Hermon 12‬‬ ‫‪Kedumim‬‬ ‫‪Uruguai‬‬ ‫‪Jerusalem‬‬ ‫מ"אזה‬ ‫תל אביב‬ ‫הדקל ‪378‬ב‬ ‫בקרן‬ ‫מדרש פנחס ‪8‬‬ ‫תל‐אביב יפו‬ ‫משה דיין ‪14‬‬ ‫יהוד‬ ‫ראשל"צ ‪12‬‬ ‫הרצליה‬ ‫אורנים ‪7‬‬ ‫רינתיה‬ ‫‪beit safafa‬‬ ‫‪jerusalem‬‬ ‫קרן‬ ‫חולון‬ ‫אבני החושן ‪ 14‬דירה ‪3‬‬ ‫מודיעין‬ ‫גבעתי ‪4‬‬ ‫בת ים‬ ‫‪michael‬‬ ‫‪haifa‬‬ ‫המעורר ‪8‬‬ ‫גבעתיים‬ ‫אדירים ‪6‬‬ ‫ת"א‬ ‫‪4A Hisin St APT#8b Tel Aviv‬‬ ‫קבוץ יפתח‬ ‫ד‪.‬נ‪. ‬מרום הגליל‬ ‫גולן ‪50‬‬ ‫אלפי מנשה‬ ‫גורדון ‪20‬‬ ‫חיפה‬ ‫שמורק ‪15‬‬ ‫נתניה‬ ‫‪hankin 21‬‬ ‫‪holon‬‬ ‫כלנית‬ ‫בית יצחק‬ ‫ציזלינג ‪4/12‬‬ ‫באר שבע‬ ‫יהודה הנשיא ‪13/25‬‬ ‫פתח ‪‐ ‬תקוה‬ ‫ורדיה ‪20‬‬ ‫חיפה‬ ‫שפרינצק‬ ‫כפר סבא‬ ‫יצחק שדה ‪13/3‬‬ ‫אזור‬ ‫מורדי הגיטאות ‪4‬‬ ‫נשר‬ ‫יודה הלבי ‪26.5‬‬ ‫פ"ת‬ ‫‪313‬‬ ‫כפר מרדכי‬ ‫שכון ד ‪2\216‬‬ ‫בית שאן‬ ‫הברוש‬ ‫הר אדר‬ ‫‪mishol raviv 4‬‬ ‫‪eilat‬‬ ‫הנריטה סולד ‪ 18‬ב'‬ ‫פתח תקוה‬ ‫‪daniel227@bezequnt.net‬‬ ‫‪ymehl@hotmail.com‬‬ ‫‪uri_rozen@bezeqint.net‬‬ ‫‪dabachm@013.net.il‬‬ ‫‪kristal@netvision.net.il‬‬ ‫‪avivgefen18@yahoo.com‬‬ ‫‪liatman@netvision.net.il‬‬ ‫‪aloni91@walla.co.il‬‬ ‫‪ishaywei@zahav.net.il‬‬ ‫‪shabashich@yahoo.com‬‬ ‫‪liorel@iec.co.il‬‬ ‫‪sigalr@customs.mof.gov.il‬‬ ‫‪nitzan@tzel.net‬‬ ‫‪ikador3@caramail.com‬‬ ‫‪tomer_bid@walla.co.il‬‬ ‫‪ujenlim@bezeqint.net‬‬ ‫‪ahua_a@netvision.net.il‬‬ ‫‪kd099@012.net.il‬‬ ‫‪shnpri@zahav.net.il‬‬ ‫‪thebabes@012.net.il‬‬ ‫‪nurit_tuchman@yahoo.com‬‬ ‫‪EYALKAVOD@HOTMAIL.COM‬‬ ‫‪igal@livedns.co.il‬‬ ‫‪info@adventurenature.com‬‬ ‫‪bin‐alon@inter.net.il‬‬ ‫‪rothadar@netvision.net.il‬‬ ‫‪yaair013@013.net.il‬‬ ‫‪eyalnat@walla.co.il‬‬ ‫‪doron_gr@maabarot.org.il‬‬ ‫‪tall_g@telepark.co.il‬‬ ‫‪smadar.oren@unilever.com‬‬ ‫‪dror@aop.co.il‬‬ ‫‪ASAF58@ZAHAV.NET.IL‬‬ ‫‪alonicpa@netvision.net.il‬‬ ‫‪romangr@matrix.co.il‬‬ ‫‪asdfh@asda.co.il‬‬ ‫‪stadler_erez@hotmail.com‬‬ ‫‪zhan_t@hotmail.com‬‬ ‫‪LIBIֹPֲALONY.CO.IL‬‬ ‫‪limorl@actcom.co.cil‬‬ ‫‪aviramco@netvision.net.il‬‬ ‫‪shai@livedns.co.il‬‬ ‫‪petipierr012.net.il‬‬ ‫‪oris9@yahoo.com‬‬ ‫‪yos7777@012.net.il‬‬ ‫‪emilich@walla.com‬‬ ‫‪kati_r@zahav.net.il‬‬ ‫‪hagit‐itay@013.net.il‬‬ ‫‪ami.bukris@ecitele.com‬‬ ‫‪lumitron@netvisio.net.il‬‬ ‫‪inbal.tal@comverse.com‬‬ ‫‪kontact@012.net.il‬‬ ‫‪karawan@netvision.net.il‬‬ ‫‪revital_m@bezeqint.net‬‬ ‫‪fleeron@walla.co.il‬‬ ‫‪rabind@netvision.net.il‬‬ ‫‪alayan1@012.net.il‬‬ ‫‪alnby96@013.net.il‬‬ ‫‪kapach_y@hotmail.com‬‬ ‫‪ohaddory@yahoo.com‬‬ ‫‪aram2@bigfoot.com‬‬ ‫‪hannamor@hotmail .co.il‬‬ ‫‪bengel1@bezeqint.net‬‬ ‫‪gvardi@netvision.net.il‬‬ ‫‪vivian_h@kyiftah.org.il‬‬ ‫‪salterim@netvision.net.il‬‬ ‫‪eyal.berkowicz@kla‐tencor.com‬‬ ‫‪veronika7@walla.co.il‬‬ ‫‪mblaiber@yahoo.com‬‬ ‫‪lotansh@post.tau.ac.il‬‬ ‫‪sbugi148@bezeqint.net‬‬ ‫‪rajuan1@012.net.il‬‬ ‫‪schwas@cs.technion.ac.il‬‬ ‫‪shekoory@zahav.net.il‬‬ ‫‪GA16@BEZEQINT.NET‬‬ ‫‪wamichal@netvision.net.il‬‬ ‫‪dany@securitree.co.il‬‬ ‫‪tesamit@walla.com‬‬ ‫‪erezamar@hotmail.com‬‬ ‫‪liatileh@hotmail.com‬‬ ‫‪drorm21@icqmail.com‬‬ ‫‪lior@paytongroup.com‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪57454548‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫חליו‬ ‫מהל‬ ‫רוזן‬ ‫דבאח‬ ‫קריסטל‬ ‫גפן‬ ‫מנור‬ ‫שושן‬ ‫וינשטוק‬ ‫גרייבסקי‬ ‫פינטו‬ ‫רחמים‬ ‫צלניקר‬ ‫‪benamou‬‬ ‫בידרמן‬ ‫בגליארוב‬ ‫עזרן‬ ‫‪chetrit‬‬ ‫פריזנט‬ ‫לשם‬ ‫טוכמן‬ ‫‪KAVOD‬‬ ‫י‬ ‫אביב‬ ‫בינשטוק‬ ‫הדר‬ ‫חרים‬ ‫נתן‬ ‫גרינבלט‬ ‫‪goz‬‬ ‫אורן‬ ‫ארבל‬ ‫בג'יו‬ ‫אלוני‬ ‫‪Grushkovsky‬‬ ‫ברדוגו‬ ‫ש‬ ‫טורגובסקי‬ ‫פינטו‬ ‫לוי‬ ‫כהן‬ ‫‪q‬‬ ‫חלימי‬ ‫שריבקר‬ ‫הוד‬ ‫‪kimyagarov‬‬ ‫רווח‬ ‫זילברשטין‬ ‫‪Bukris‬‬ ‫‪Tzomik‬‬ ‫טל‬ ‫קושנירוב‬ ‫כרוואן‬ ‫מזור‬ ‫פרידמן‬ ‫רבין‬ ‫‪alayan‬‬ ‫דביר‬ ‫קפח‬ ‫דורי‬ ‫‪per‬‬ ‫מור‬ ‫אנגל‬ ‫‪Vardi‬‬ ‫הירש‬ ‫סלטר‬ ‫ברקוביץ‬ ‫ליבשיץ‬ ‫בלייבר‬ ‫‪shilo‬‬ ‫בוגנים‬ ‫חפר‬ ‫שוורץ‬ ‫שקורי‬ ‫גרשנזון‬ ‫וינגרטן‬ ‫‪Irena‬‬ ‫טסלר‬ ‫ניסים‬ ‫רוטנברג‬ ‫‪malowany‬‬ ‫בן‐גל‬ ‫דניאל‬ ‫יפעת‬ ‫אורי‬ ‫טל‬ ‫נועם‬ ‫אביב‬ ‫יוסי‬ ‫יורם‬ ‫ישי‬ ‫מרלין‬ ‫ירון‬ ‫סיגלית‬ ‫ניצן‬ ‫‪rivka‬‬ ‫תומר‬ ‫יבגני‬ ‫דוד‬ ‫‪dina‬‬ ‫ניר‬ ‫חני‬ ‫נורית‬ ‫‪eyal‬‬ ‫י‬ ‫אורלי‬ ‫אלון‬ ‫רותי‬ ‫יאיר‪/‬‬ ‫אייל‬ ‫דורון‬ ‫‪danny‬‬ ‫סמדר‬ ‫דרור‬ ‫אורלי‬ ‫אלי‬ ‫‪Roman‬‬ ‫איציק‬ ‫ארז‬ ‫ז'אן‬ ‫ליבי‬ ‫לימור‬ ‫אבירם‬ ‫‪shai‬‬ ‫בנימין‬ ‫אליאור‬ ‫יוסי‬ ‫‪emil‬‬ ‫ברוך‬ ‫חגית‪ ‬ואיתי‬ ‫‪Ami‬‬ ‫‪Leo‬‬ ‫ענבל‬ ‫שמואל‬ ‫מחמד‬ ‫רויטל‬ ‫לירון‬ ‫דניאל‬ ‫‪yousef‬‬ ‫דוד‬ ‫יאיר‬ ‫אוהד‬ ‫‪klara‬‬ ‫‪ ‬חנה‬ ‫בן‬ ‫‪Guy‬‬ ‫ויויאן‬ ‫דוד‬ ‫יעל‬ ‫ויקי‬ ‫‪miroslav‬‬ ‫‪lotan‬‬ ‫שלומי‬ ‫עופרה‬ ‫שירה‬ ‫רויטל‬ ‫גנאדי‬ ‫יצחק‬ ‫‪Irena‬‬ ‫עמית‬ ‫נועם‬ ‫ליאת‬ ‫‪dror‬‬ ‫רנטה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪536‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪538‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪549‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪566‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪89300485‬‬ ‫‪03‐5031595‬‬ ‫‪88668447‬‬ ‫‪056‐566517‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪04‐9500443‬‬ ‫‪052‐3364578‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪054‐3020443‬‬ ‫‪050‐6672323‬‬ ‫‪054‐4433943‬‬ ‫‪052‐8969541‬‬ ‫‪5.07E+08‬‬ ‫‪0506‐950661‬‬ ‫‪04‐9059206‬‬ ‫‪97742055‬‬ ‫‪054‐4578488‬‬ ‫‪050‐7202603‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪09‐7430094‬‬ ‫‪09‐7601571‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪5.25E+08‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪04‐6800448‬‬ ‫‪08‐6357328‬‬ ‫‪39517034‬‬ ‫‪5.44E+08‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪052‐3‐356235‬‬ ‫‪5.43E+08‬‬ ‫‪5.28E+08‬‬ ‫‪054‐4552692‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪5.78E+08‬‬ ‫‪5.46E+08‬‬ ‫‪03‐7654645‬‬ ‫‪08‐6441660‬‬ ‫‪052‐8544645‬‬ ‫‪052‐2880134‬‬ ‫‪5.28E+08‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪054‐7505890‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪054‐5993059‬‬ ‫‪050‐6355325‬‬ ‫‪49977588‬‬ ‫‪5.42E+08‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪5.09E+08‬‬ ‫‪5.47E+08‬‬ ‫‪5.25E+08‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪09‐8877177‬‬ ‫‪46945937‬‬ ‫‪5.25E+08‬‬ ‫‪5.26E+08‬‬ ‫‪5.25E+08‬‬ ‫‪050‐5274270‬‬ ‫‪5.05E+08‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪052‐2839990‬‬ ‫‪5.48E+08‬‬ ‫‪25795849‬‬ ‫‪89471749‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪86491990‬‬ ‫‪48481475‬‬ ‫‪04‐8712340‬‬ ‫‪08‐9404166‬‬ ‫‪052‐2968276‬‬ ‫‪03‐5567134‬‬ ‫‪02‐9309808‬‬ ‫‪26790188‬‬ ‫‪02‐6242568‬‬ ‫‪04‐9059205‬‬ ‫‪09‐7716345‬‬ ‫‪04‐8222819‬‬ ‫‪08‐8648276‬‬ ‫‪97740310‬‬ ‫‪5.47E+08‬‬ ‫‪050‐6258356‬‬ ‫‪0523‐556874‬‬ ‫‪5.77E+08‬‬ ‫‪9793367‬‬ ‫‪050‐7769959‬‬ ‫‪48236622‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪03‐6778653‬‬ ‫‪26761835‬‬ ‫‪050‐6290445‬‬ ‫‪052‐4780885‬‬ ‫‪26723215‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪04‐6800445‬‬ ‫‪25374690‬‬ ‫‪08‐6357530‬‬ ‫‪04‐8346118‬‬ ‫‪5.07E+08‬‬ ‫‪48399656‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪39517034‬‬ ‫‪48740025‬‬ ‫‪5.46E+08‬‬ ‫‪26423820‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪29971948‬‬ ‫‪5.46E+08‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪03‐7654645‬‬ ‫‪08‐6437089‬‬ ‫‪97925501‬‬ ‫‪5.07E+08‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪5.06E+09‬‬ ‫‪5.29E+08‬‬ ‫‪09‐8910167‬‬ ‫‪48332864‬‬ ‫‪04‐6654781‬‬ ‫‪03‐6760183‬‬ ‫‪03‐5508320‬‬ ‫‪5.44E+08‬‬ ‫‪35051579‬‬ ‫‪99521321‬‬ ‫‪052‐2735566‬‬ ‫‪5.09E+08‬‬ ‫‪86753453‬‬ ‫‪49928192‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪5.25E+08‬‬ ‫‪35522980‬‬ ‫‪98852222‬‬ ‫‪052‐3298514‬‬ ‫‪5.78E+08‬‬ ‫‪46945937‬‬ ‫‪5.25E+08‬‬ ‫‪04‐8344424‬‬ ‫‪054‐4335187‬‬ ‫‪48222915‬‬ ‫‪03‐5732182‬‬ ‫‪04‐8777513‬‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪90805‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪52473‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪74010‬‬ ‫‪70400‬‬ ‫‪58484‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪93717‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪17930‬‬ ‫‪43580‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪77643‬‬ ‫‪43560‬‬ ‫‪71471‬‬ ‫‪45201‬‬ ‫‪93391‬‬ ‫‪26260‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪32444‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪52251‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪34455‬‬ ‫‪24914‬‬ ‫‪95159‬‬ ‫‪88820‬‬ ‫‪34987‬‬ ‫‪56905‬‬ ‫‪30056‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪96423‬‬ ‫‪96423‬‬ ‫‪28000‬‬ ‫‪90622‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪53399‬‬ ‫‪84450‬‬ ‫‪44851‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪58333‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪48582‬‬ ‫‪60920‬‬ ‫‪35597‬‬ ‫‪15160‬‬ ‫‪52382‬‬ ‫‪58806‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪58238‬‬ ‫‪60951‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪79105‬‬ ‫‪79105‬‬ ‫‪22440‬‬ ‫‪39501‬‬ ‫‪32000‬‬ ‫‪32492‬‬ ‫‪16950‬‬ ‫‪59560‬‬ ‫‪42707‬‬ ‫‪42250‬‬ ‫‪80700‬‬ ‫‪12235‬‬ ‫‪16950‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪53631‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫שמואל הנגיד ‪20‬‬ ‫חולון‬ ‫תל חי ‪27/30‬‬ ‫אשדוד‬ ‫הכרמים ‪45‬א‬ ‫מבשרת ציון‬ ‫חנה אברך‪49‬‬ ‫רחובות‬ ‫הנגיד ‪6‬‬ ‫רמת גן‬ ‫שמחה אסף ‪15‬‬ ‫באר שבע‬ ‫דה גויה ‪3‬‬ ‫קרית אתא‬ ‫כצנלסון ‪14‬‬ ‫קרית מוצקין‬ ‫עצמאות ‪41‬‬ ‫נס ציונה‬ ‫חיים טפר‬ ‫נס‐ציונה‬ ‫קרן היסוד ‪29‬‬ ‫חולון‬ ‫השיירות‬ ‫אלון שבות‬ ‫משה חובב ‪ 4‬דירה ‪7‬‬ ‫ירושלים‬ ‫מסילת ישרים ‪ 12‬דירה ‪11‬‬ ‫ירושלים‬ ‫קיבוץ הרדוף‬ ‫ד‪.‬נ נצרת‬ ‫משה דיין‬ ‫רעננה‬ ‫‪Pinsker 71‬‬ ‫‪Haifa‬‬ ‫ראש פינה ‪ 8‬דירה‪ 51‬רובע ט'‬ ‫אשדוד‬ ‫‪hagdud haivri 8/10 raanana‬‬ ‫א‪. ‬לובלין‬ ‫לוד‬ ‫י‪.‬ל‪.‬פרץ ‪ 10‬הוד השרון‬ ‫הוד השרון‬ ‫‪revadim 39‬‬ ‫‪jerusalem‬‬ ‫‪moshe sharet 11‬‬ ‫‪kiryat haim‬‬ ‫הסלע ‪26‬‬ ‫שהם‬ ‫ההסתדרות ‪ 3‬ב‬ ‫רעננה‬ ‫חניתה ‪60/49‬‬ ‫חיפה‬ ‫אלמוהדי‬ ‫חיפה‬ ‫נוה יהושע ‪45‬‬ ‫רמת גן‬ ‫שמיר ‪65‬‬ ‫ירושלים‬ ‫כפר נטר ‪63‬‬ ‫כפר נטר‬ ‫התבור ‪47‬‬ ‫יקנעם‬ ‫הרכבת‬ ‫ירושלים‬ ‫התישבי ‪ 108‬א'‬ ‫חיפה‬ ‫שכונה מערבית‬ ‫פקיעין מערבית‬ ‫אשלג‬ ‫ירושלים‬ ‫התמר ‪14‬‬ ‫קיבוץ יטבתה‬ ‫שארית הפליטה ‪14‬‬ ‫חיפה‬ ‫השיקמה ‪5‬‬ ‫גני יהודה‬ ‫מסיל‬ ‫עוספיה‬ ‫מורדי הגטאות ‪6‬‬ ‫רמת גן‬ ‫הרב נריה ‪ 9‬ג'‬ ‫ראשל"צ‬ ‫החשמוניים ‪69\11‬‬ ‫מוצקין‬ ‫‪ouziel 5‬‬ ‫‪Jerusalem‬‬ ‫הרב עוזיאל‬ ‫ירושלים‬ ‫הנביאים ‪25‬‬ ‫קרית אתא‬ ‫אהבת אמת ‪29/3‬‬ ‫תל ציון‬ ‫‪Mapu‬‬ ‫‪Tel‐Aviv‬‬ ‫יחזקאל ‪33\4‬‬ ‫נתניה‬ ‫‪Lachish 6‬‬ ‫‪Givataim‬‬ ‫מבצע חורב ‪6‬‬ ‫באר שבע‬ ‫האודם‬ ‫אלפי מנשה‬ ‫סילבר‬ ‫נהריה‬ ‫חומה ומגדל ‪ 31‬דירה ‪7‬‬ ‫חולון‬ ‫גוט לוין ‪46‬‬ ‫חיפה‬ ‫שורק ‪20‬‬ ‫ראש העין‬ ‫האשכולית ‪3/5‬‬ ‫קדימה‬ ‫הבסטיליה ‪6‬א‬ ‫חיפה‬ ‫עמק הירדן‬ ‫קיבוץ מעגן‬ ‫‪UZIEL 50/9‬‬ ‫‪RAMAT GAN‬‬ ‫פרופסור שור ‪23‬‬ ‫חולון‬ ‫מעלות‬ ‫חולון‬ ‫גיבעה ‪69‬‬ ‫חולון‬ ‫געש‬ ‫געש‬ ‫הסדנא ‪8‬‬ ‫הרצליה‬ ‫‪590‬‬ ‫מושב בית שקמה‬ ‫‪590‬‬ ‫מושב בית שקמה‬ ‫וויצמן‬ ‫נהריה‬ ‫הרדוף ‪44‬‬ ‫טירת הכרמל‬ ‫מעונות סגל זוטר ‪, 5/4‬טכניון‬ ‫חיפה‬ ‫‪Peer 32‬‬ ‫‪Haifa‬‬ ‫טורעאן‬ ‫טורעאן‬ ‫דוגית ‪3‬‬ ‫בת‐ים‬ ‫עירית ‪5‬ב‬ ‫נתניה‬ ‫ויצמן‬ ‫נתניה‬ ‫‪adas‬‬ ‫‪arad‬‬ ‫קבוץ‬ ‫קבוץ דפנה‬ ‫טורעאן‬ ‫טורעאן‬ ‫הולנד ‪30‬‬ ‫חיפה‬ ‫הבשור ‪2‬‬ ‫הרצליה‬ ‫הרב קלישר ‪2‬‬ ‫חיפה‬ ‫שמעון בן צבי ‪57‬‬ ‫גבעתיים‬ ‫שביל הגפן ‪ 9‬דירה ‪7‬‬ ‫ק‪.‬מוצקין‬ ‫‪gilosnat@bezeqint.net‬‬ ‫‪galit231@bezeqint.net‬‬ ‫‪ranroni@inter.net.il‬‬ ‫‪doronkalimi@walla.co.il‬‬ ‫‪avig@elal.com‬‬ ‫‪ironman111@walla.co.il‬‬ ‫‪meital79@intermail.co.il‬‬ ‫‪adi@speedy.co.il‬‬ ‫‪shay_h@hotmail.com‬‬ ‫‪eitande@bezeqint.net‬‬ ‫‪adirab@elop.co.il‬‬ ‫‪nadavschacham@walla.co.il‬‬ ‫‪chilys@walla.co.il‬‬ ‫‪idoivri@gmail.com‬‬ ‫‪davidmel33@htmail.com‬‬ ‫‪sharonamzel@hotmail.com‬‬ ‫‪phkrokhm@tx.technion.ac.il‬‬ ‫‪irina_Kaplun@hotmail.com‬‬ ‫‪nrstar@bezeqint.net‬‬ ‫‪ishulman@bezeqint.net‬‬ ‫‪erezbr@zahav.net.il‬‬ ‫‪noamatar@hotmail.com‬‬ ‫‪tapuyan@hotmail.com‬‬ ‫‪zivz@avivil.com‬‬ ‫‪ami.ballas@creo.com‬‬ ‫‪smironh@walla.com‬‬ ‫‪Guy20031@bezeqint.net‬‬ ‫‪rudy@dbnet.co.il‬‬ ‫‪307438354‬‬ ‫‪shiriamit@yahoo.com‬‬ ‫‪diamedil@netvision.net.il‬‬ ‫‪uvlapidot@yahoo.com‬‬ ‫‪yaniv.ben‐zrihem@intel.com‬‬ ‫‪thaerjub@walla.co.il‬‬ ‫‪aozs@012.net.il‬‬ ‫‪RWAM@YOTVATA‐DAIRY.CO.IL‬‬ ‫‪nimrodro@012.net.il‬‬ ‫‪guygo@netvision.net.il‬‬ ‫‪NISANZA@BARAK.NET,IL‬‬ ‫‪mayarosenbaum@hotmail.com‬‬ ‫‪erezsasson@excite.com‬‬ ‫‪eran_p_s@zahav.net.il‬‬ ‫‪sznajder@cs.huji.ac.il‬‬ ‫‪wengraff@yahoo.fr‬‬ ‫‪sigomotek@walla.co.il‬‬ ‫‪liberzon@msn.com‬‬ ‫‪vagner77@walla.co.il‬‬ ‫‪gabby@actelis.com‬‬ ‫‪gerassi@gmail.com‬‬ ‫‪nehemyac@zahav.net.il‬‬ ‫‪amir_moyal@walla.co.il‬‬ ‫‪kerenz2004@coolmail.co.il‬‬ ‫‪benariarik@walla.co.il‬‬ ‫‪popliger@netvision.net.il‬‬ ‫‪meirtall@013.net.il‬‬ ‫‪vazana_a@zahav.net.il‬‬ ‫‪ns_dubovik@bezeqint.net‬‬ ‫‪hadekel@yahoo.com‬‬ ‫‪nachump@vboxcomm.com‬‬ ‫‪vn19472@walla.co.il‬‬ ‫‪mouizes@walla.co.il‬‬ ‫‪aminov8@bezeq.net‬‬ ‫‪efrat@gaash.co.il‬‬ ‫‪rrymon@eurekify.com‬‬ ‫‪armit54@bezekint.net‬‬ ‫‪carmit54@bezekint.net‬‬ ‫‪germoshe@netvision.net.il‬‬ ‫‪nbezalel@013.net.il‬‬ ‫‪sedison@t2.technion.ac.il‬‬ ‫‪mariak@actcom.co.il‬‬ ‫‪ghabin@walla.co.il‬‬ ‫‪Edi5978@yahoo.com‬‬ ‫‪moshezio@netvision.net.il‬‬ ‫‪jwein@zahav.net.il‬‬ ‫‪coolmani@ru.ru‬‬ ‫‪tobief@netvision.net‬‬ ‫‪ghabin@walla.com‬‬ ‫‪michal@slerner.co.il‬‬ ‫‪gsaio@netvision.net.il‬‬ ‫‪amirtaya@hotmail.com‬‬ ‫‪dudi@wwcpa.co.il‬‬ ‫‪kimko@net.co.il‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫יעקובוביץ‬ ‫קידר‬ ‫מרץ‬ ‫קלימי‬ ‫גדש‬ ‫שמילה‬ ‫נחושי‬ ‫‪Adi‬‬ ‫חבני‬ ‫דרעי‬ ‫אברמוב‬ ‫שחם‬ ‫סורוצקין‬ ‫עברי‬ ‫מליניאק‬ ‫אמזל‬ ‫‪Krokhmal‬‬ ‫קפלון‬ ‫‪starkowitz‬‬ ‫‪sh‬‬ ‫בראון‬ ‫‪atar‬‬ ‫בקלו‬ ‫‪Zeller‬‬ ‫בלס‬ ‫הורודי‬ ‫רטושני‬ ‫מלחי‬ ‫אהרון‬ ‫ברנד‬ ‫מרוז‬ ‫לפידות‬ ‫בן‪ ‬זריהם‬ ‫ג'ובראן‬ ‫בירנבוים‬ ‫ברן‬ ‫רוזלר‬ ‫גוטפריד‬ ‫חנאן‬ ‫רוזנבאום‬ ‫ששון‬ ‫פשינסקי‬ ‫שניידר‬ ‫ונגרף‬ ‫אמיתי‬ ‫‪liberzon‬‬ ‫‪Vagner‬‬ ‫סלמה‬ ‫‪gerassi‬‬ ‫חן‬ ‫מויאל‬ ‫צלר‬ ‫בן‪ ‬אריה‬ ‫‪popliger‬‬ ‫טל‬ ‫וזנה‬ ‫דובוביק‬ ‫מעייני‬ ‫‪PANICH‬‬ ‫ברכה‬ ‫‪D‬‬ ‫אמינוב‬ ‫וייס‬ ‫רימון‬ ‫אליהו‬ ‫אליהו‬ ‫‪gero‬‬ ‫בצלאל‬ ‫אדיסון‬ ‫‪K‬‬ ‫‪ghabin‬‬ ‫‪Dror‬‬ ‫מועלם‬ ‫אסיף‬ ‫‪p‬‬ ‫טובי‬ ‫גבן‬ ‫לרנר‪ ‬כהן‬ ‫כהן‬ ‫‪taya‬‬ ‫וולקן‬ ‫קוגן‬ ‫אסנת‬ ‫גלית‬ ‫רוני‬ ‫דורון‬ ‫אבי‬ ‫זיוה‬ ‫דליה‬ ‫‪Doron‬‬ ‫שי‬ ‫איתן‬ ‫אדיר‬ ‫נדב‬ ‫יחיאל‬ ‫עידו‬ ‫דוד‬ ‫שרון‬ ‫‪Alexander‬‬ ‫אירינה‬ ‫‪neil‬‬ ‫‪Igor‬‬ ‫ארז‬ ‫‪noam‬‬ ‫אורן‬ ‫‪ziv‬‬ ‫עמי‬ ‫מירון‬ ‫גיא‬ ‫רודי‬ ‫רותם‬ ‫עמית‬ ‫חוה‬ ‫יובל‬ ‫יניב‬ ‫תאיר‬ ‫בן‪ ‬ציון‬ ‫בנימין‬ ‫נמרוד‬ ‫פנינה‬ ‫זאהר‬ ‫מאיה‬ ‫ארז‬ ‫עירן‬ ‫בנימין‬ ‫יונתן‬ ‫סיגלית‬ ‫‪alexander‬‬ ‫‪Olga‬‬ ‫גבי‬ ‫‪rami‬‬ ‫מירי‬ ‫אמיר‬ ‫קרן‬ ‫אריה‬ ‫‪michael‬‬ ‫מאיר‬ ‫אריק‬ ‫דימה‬ ‫יהודה‬ ‫‪NAUM‬‬ ‫ירון‬ ‫מיכאל‬ ‫אלי‬ ‫אפרת‬ ‫רון‬ ‫כרמית‬ ‫כרמית‬ ‫‪moshe‬‬ ‫נועם‬ ‫יבגני‬ ‫‪Maria‬‬ ‫‪ghabin‬‬ ‫‪Eyal‬‬ ‫משה‬ ‫ינאי‬ ‫‪dima‬‬ ‫בנימין‬ ‫‪baligh‬‬ ‫מיכל‬ ‫אילן‬ ‫‪amir‬‬ ‫דוד‬ ‫מרינה‬ ‫‪577‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪617‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪644‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪36721618‬‬ ‫‪03‐6724797‬‬ ‫‪050‐5455195‬‬ ‫‪054‐919991‬‬ ‫‪7318471‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪5.77E+08‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪050‐6516441‬‬ ‫‪35400486‬‬ ‫‪46558655‬‬ ‫‪5.78E+08‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪5.29E+08‬‬ ‫‪5.48E+08‬‬ ‫‪5.05E+08‬‬ ‫‪052‐8991374‬‬ ‫‪5.28E+08‬‬ ‫‪5.78E+08‬‬ ‫‪49541891‬‬ ‫‪03‐5222427‬‬ ‫‪054‐4480251‬‬ ‫‪04‐8625511‬‬ ‫‪5.07E+08‬‬ ‫‪04‐8343452‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪48745120‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪03‐6578955‬‬ ‫‪46376782‬‬ ‫‪158‐9‐7966495‬‬ ‫‪48671090‬‬ ‫‪5.06E+08‬‬ ‫‪054‐6677780‬‬ ‫‪39412262‬‬ ‫‪08‐9265456‬‬ ‫‪08‐6402415‬‬ ‫‪52347449‬‬ ‫‪5.22E+08‬‬ ‫‪052‐2341200‬‬ ‫‪050‐8293688‬‬ ‫‪052‐8905348‬‬ ‫‪5.46E+08‬‬ ‫‪057‐7425036‬‬ ‫‪08‐6278227‬‬ ‫‪86898854‬‬ ‫‪03‐6968989‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪86734402‬‬ ‫‪057‐2206153‬‬ ‫‪03‐5031595‬‬ ‫‪052‐3660231‬‬ ‫‪5.07E+08‬‬ ‫‪08‐9469818‬‬ ‫‪04‐6530872‬‬ ‫‪052‐5697053‬‬ ‫‪09‐8657803‬‬ ‫‪5.09E+08‬‬ ‫‪054‐7610675‬‬ ‫‪5.25E+08‬‬ ‫‪050‐5754305‬‬ ‫‪054‐7652755‬‬ ‫‪050‐8859597‬‬ ‫‪050‐8800831‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪5.47E+08‬‬ ‫‪5.47E+08‬‬ ‫‪26797216‬‬ ‫‪52416496‬‬ ‫‪5.05E+08‬‬ ‫‪35536749‬‬ ‫‪5.05E+08‬‬ ‫‪054‐4386397‬‬ ‫‪067‐775459‬‬ ‫‪39344118‬‬ ‫‪5.22E+08‬‬ ‫‪02‐9920150‬‬ ‫‪8447786‬‬ ‫‪03‐6952567‬‬ ‫‪5.48E+08‬‬ ‫‪9214833‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪5.47E+08‬‬ ‫‪5338558‬‬ ‫‪052‐3655898‬‬ ‫‪5.27E+08‬‬ ‫‪03‐6470466‬‬ ‫‪35493041‬‬ ‫‪36870027‬‬ ‫‪46288990‬‬ ‫‪04‐6558379‬‬ ‫‪5.07E+08‬‬ ‫‪9520918‬‬ ‫‪25791660‬‬ ‫‪054‐4581929‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪39234472‬‬ ‫‪052‐8409183‬‬ ‫‪052‐8374237‬‬ ‫‪03‐9652201‬‬ ‫‪5.07E+08‬‬ ‫‪48383867‬‬ ‫‪050‐5224319‬‬ ‫‪46334582‬‬ ‫‪08 9729380‬‬ ‫‪48745120‬‬ ‫‪03‐4678912‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪052‐3975005‬‬ ‫‪46376782‬‬ ‫‪09‐7966495‬‬ ‫‪48678115‬‬ ‫‪98870634‬‬ ‫‪39511156‬‬ ‫‪08‐9266996‬‬ ‫‪03‐7320787‬‬ ‫‪08‐6419770‬‬ ‫‪050‐5797099‬‬ ‫‪5.46E+08‬‬ ‫‪04‐8706755‬‬ ‫‪0524‐70‐90‐13‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪36347634‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪02‐6413364‬‬ ‫‪052‐2839990‬‬ ‫‪04‐8481313‬‬ ‫‪03‐6968989‬‬ ‫‪054‐2198900‬‬ ‫‪86552332‬‬ ‫‪04‐6486384‬‬ ‫‪03‐9582792‬‬ ‫‪48725001‬‬ ‫‪86732710‬‬ ‫‪09‐8657803‬‬ ‫‪89705839‬‬ ‫‪04‐9971028‬‬ ‫‪08‐9462702‬‬ ‫‪04‐8701796‬‬ ‫‪04‐9830082‬‬ ‫‪49971007‬‬ ‫‪5.09E+08‬‬ ‫‪35286433‬‬ ‫‪49511467‬‬ ‫‪49511467‬‬ ‫‪5.09E+08‬‬ ‫‪97657724‬‬ ‫‪5.09E+08‬‬ ‫‪5.05E+08‬‬ ‫‪46202245‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪5.09E+08‬‬ ‫‪03‐5060054‬‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫‪52241‬‬ ‫‪52452‬‬ ‫‪80200‬‬ ‫‪49723‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪99023‬‬ ‫‪28503‬‬ ‫‪64732‬‬ ‫‪44308‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪55555‬‬ ‫‪67198‬‬ ‫‪67191‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪66028‬‬ ‫‪37830‬‬ ‫‪16960‬‬ ‫‪23042‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪30880‬‬ ‫‪49612‬‬ ‫‪76343‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪75240‬‬ ‫‪90810‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪38427‬‬ ‫‪71700‬‬ ‫‪26406‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪90805‬‬ ‫‪37114‬‬ ‫‪40600‬‬ ‫‪33135‬‬ ‫‪42280‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪71908‬‬ ‫‪67947‬‬ ‫‪84803‬‬ ‫‪24264‬‬ ‫‪42346‬‬ ‫‪27043‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪84845‬‬ ‫‪60406‬‬ ‫‪80100‬‬ ‫‪96746‬‬ ‫‪58255‬‬ ‫‪28000‬‬ ‫‪64957‬‬ ‫‪76305‬‬ ‫‪86000‬‬ ‫‪18960‬‬ ‫‪75537‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪78503‬‬ ‫‪42202‬‬ ‫‪71700‬‬ ‫‪21059‬‬ ‫‪76446‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪30095‬‬ ‫‪21057‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪65209‬‬ ‫‪22441‬‬ ‫‪22441‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪44449‬‬ ‫‪18737‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪34322‬‬ ‫‪59584‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ביאליק ‪ 54‬ג ‪3‬‬ ‫רמת גן‬ ‫‪Sha'anan 24/8‬‬ ‫‪Ramat Gan‬‬ ‫גבעת שפרא‬ ‫נתיבות‬ ‫הרצל ‪33‬‬ ‫פתח תקווה‬ ‫שטנד ‪25‬‬ ‫תלאביב‬ ‫ביאליק ‪78/5‬‬ ‫בית שמש‬ ‫המייסדים‬ ‫ק‪. ‬אתא‬ ‫דובנוב ‪1‬‬ ‫תל‐אביב‬ ‫הר‐צין ‪5‬‬ ‫כפר‐סבא‬ ‫בן גוריון ‪41‬‬ ‫פתח תיקווה‬ ‫‪123‬‬ ‫‪123‬‬ ‫נחום גולדמן‬ ‫באר שבע‬ ‫בן גוריון‬ ‫אור יהודה‬ ‫הלפרין‬ ‫תל אביב‬ ‫עודד‬ ‫תל אביב‬ ‫‪2281‬‬ ‫‪Tel Aviv‬‬ ‫‪hativat alecsandroni 3ramat hashron‬‬ ‫עין הקורא ‪10‬‬ ‫תל אביב‬ ‫מיקם‬ ‫עמיקם‬ ‫כפר החורש‬ ‫קיבוץ כפר החורש‬ ‫דובדבן‬ ‫מגדל העמק‬ ‫דוד המלך ‪38‬‬ ‫ראשון לציון‬ ‫גבעת יערים ‪93‬‬ ‫גבעת יערים‬ ‫נתיב העשרה ‪50‬‬ ‫נתיב העשרה‬ ‫אין‬ ‫בית צבי‬ ‫פרנקפורטר ‪13‬‬ ‫פ"ת‬ ‫דרך יבנה ‪54/5‬‬ ‫רחובות‬ ‫פישמן מימון ‪ 7‬ת"א‬ ‫תל‐אביב‬ ‫הבן הראשון ‪11‬‬ ‫ראשל"צ‬ ‫פרי מגדים ‪18/3‬‬ ‫מעלה אדומים‬ ‫אילנות ‪39‬א‬ ‫חיפה‬ ‫מורד היסמין ‪8‬‬ ‫חיפה‬ ‫לילינבלום ‪31‬‬ ‫חדרה‬ ‫חטיבת גולני‬ ‫מודיעין‬ ‫קדיש לוז ‪32/11‬‬ ‫קרית מוצקין‬ ‫כצנלסון‬ ‫גבעתיים‬ ‫דוד המלך‪17\25‬‬ ‫קרית‐גת‬ ‫‪Habosem 28a‬‬ ‫‪Mevaseret Zion‬‬ ‫נגה ‪9‬‬ ‫כרכור‬ ‫הנורית ‪ 7‬ת‪.‬ד‪598. ‬‬ ‫תל‐מונד‬ ‫‪pevzner 62‬‬ ‫‪haifa‬‬ ‫שמואל הנציב ‪3‬‬ ‫נתניה‬ ‫פולברג‬ ‫ראשון לציון‬ ‫‪marom 10‬‬ ‫‪reut‬‬ ‫דם המכבים ‪39‬‬ ‫תל אביב‬ ‫אופירה ‪3‬‬ ‫באר שבע‬ ‫מרדכי גור‬ ‫עכו‬ ‫‪shlonsky16/15‬‬ ‫‪natanya‬‬ ‫סמטת התמרים‬ ‫קרית ביאליק‬ ‫ביאליק ‪115/5‬‬ ‫באר שבע‬ ‫שיזף ‪/54‬א נווה נוי‬ ‫ב"ש‬ ‫תרשיש ‪21‬‬ ‫אור יהודה‬ ‫פנסקר ‪10‬‬ ‫שדרות‬ ‫בוליביה ‪14‬‬ ‫ירושלים‬ ‫שמואל הנגיד ‪20/12‬‬ ‫חולון‬ ‫‪p/bonner 7‬‬ ‫‪k.ata‬‬ ‫דובנוב ‪ 27‬א'‬ ‫תל אביב‬ ‫כרמל ‪12‬‬ ‫רחובות‬ ‫השלווה ‪156‬‬ ‫דימונה‬ ‫עין חרוד איחוד‬ ‫קבוץ‬ ‫החרוב ‪10‬‬ ‫ראשון לציון‬ ‫יוספטל‬ ‫קרית ביאליק‬ ‫‪bar cochva‬‬ ‫‪ashqelon‬‬ ‫אמנון ותמר ‪2‬‬ ‫נתניה‬ ‫מגדל עוז ‪14‬‬ ‫מודיעין‬ ‫שד‪" ‬ירושלים ‪34/2‬‬ ‫מעלות‬ ‫סמילנסקי ‪17/2‬‬ ‫רחובות‬ ‫ההגנה ‪45‬‬ ‫מוצקין‬ ‫מעלה ההרדוף‬ ‫רמת ישי‬ ‫האודם ‪47‬‬ ‫מעלות‬ ‫צבי סגל ‪8‬‬ ‫אשקלון‬ ‫רשי ‪68‬‬ ‫תל אביב‬ ‫ויצמן‬ ‫נהריה‬ ‫ויצמן‬ ‫נהריה‬ ‫מואב ‪2‬‬ ‫ערד‬ ‫רוטשילד‬ ‫כפר סבא‬ ‫גבעת המורה ‪‐ ‬עפולה צוקית ‪1/31‬‬ ‫‪aezov‬‬ ‫‪maale adumim‬‬ ‫הגולן ‪6/2‬‬ ‫חדרה‬ ‫שושנת הכרמל ‪35‬‬ ‫חיפה‬ ‫הנביאים ‪18/11‬‬ ‫בת ים‬ ‫‪katzanelson‬‬ ‫‪Bat yam‬‬ ‫‪bak055@motorola.com‬‬ ‫‪tabakb@mcc.org.il‬‬ ‫‪zaguri22@zahav.net.il‬‬ ‫‪evgenyj@powerdsine.com‬‬ ‫‪yark1@walla.co.il‬‬ ‫‪nezereli@012.net.il‬‬ ‫‪MORADDANI@WALL.CO.IL‬‬ ‫‪orlyg@timlul.com‬‬ ‫‪CASTELJM@BEZEQINT.NET‬‬ ‫‪kobra1@012.net.il‬‬ ‫‪jkjkjk@lklkl‬‬ ‫‪mikegershon@hotmail.co.il‬‬ ‫‪avimiz2000@yahoo.com‬‬ ‫‪ehud@ginali.biz‬‬ ‫‪rinati@rinati.co.il‬‬ ‫‪gil@jetpic.com‬‬ ‫‪efrat.gezer@comverse.com‬‬ ‫‪moshechi@netvision.net.il‬‬ ‫‪yetzion@yahoo.com‬‬ ‫‪dvir_r@kfar‐hachoresh.org.il‬‬ ‫‪smeltz@t2.technion.ac.il‬‬ ‫‪zur20@zahav.net.il‬‬ ‫‪cohena@cc.huji.ac.il‬‬ ‫‪ay74@012.net.il‬‬ ‫‪neo321@walla.co.il‬‬ ‫‪tania412002@yahoo.com‬‬ ‫‪mark_levitsky@hotmail.com‬‬ ‫‪ruti@leida.co.il‬‬ ‫‪gombiner@zahav.net.il‬‬ ‫‪nir_gr@netvision.net.il‬‬ ‫‪ido_k83@walla.co.il‬‬ ‫‪anatgut@zahav.net.il‬‬ ‫‪shozog1@walla.co.il‬‬ ‫‪aliza1@201222..net.il‬‬ ‫‪jdi99@walla.co.il‬‬ ‫‪sfdsf@dfg.com‬‬ ‫‪ravit.berko@intel.com‬‬ ‫‪davidkviti@hotmail.com‬‬ ‫‪reutrot2003@yahoo.com‬‬ ‫‪nir@zod.co.il‬‬ ‫‪kwintner@hotmail.com‬‬ ‫‪mark‐g1@netvision.net.il‬‬ ‫‪HAIM.DAYAN@DOVERMED.CO.IL‬‬ ‫‪eytan@setter.name‬‬ ‫‪pu@bignet.co.il‬‬ ‫‪zzuk@012.net.il‬‬ ‫‪nicola‐asali@bezeqint.net‬‬ ‫‪elektronik78@bk.ru‬‬ ‫‪staveti@hotmail.com‬‬ ‫‪ilanel3@walla.co.il‬‬ ‫‪etay_h@intermail.co.il‬‬ ‫‪dayan@ezface.com‬‬ ‫‪gadi_l444@walla.com‬‬ ‫‪boigenmanj@hotmail.com‬‬ ‫‪simla@walla.co.il‬‬ ‫‪ron567@zahav.net.il‬‬ ‫‪pousty@bezeqint.net‬‬ ‫‪relrose1@walla.co.il‬‬ ‫‪YEHUDIT_D@WALLA.CO.IL‬‬ ‫‪sigal@ricor.com‬‬ ‫‪havayell@012.net.il‬‬ ‫‪yael@walla.co.il‬‬ ‫‪wf3kl@012.net.il‬‬ ‫‪haim_kr@walla.co.il‬‬ ‫‪sarale_ziporen@walla.com‬‬ ‫‪ninelslavin@bezeqint.net‬‬ ‫‪cooll00c@yahoo.com‬‬ ‫‪doctor_noam@hotmail.com‬‬ ‫‪m983@bezeqint.net‬‬ ‫‪alex_breicher@yahoo.com‬‬ ‫‪COADSL21@netvision.net.il‬‬ ‫‪eranz@rocketmail.com‬‬ ‫‪andmarin3@hotmail.com‬‬ ‫‪andrmarin3@hotmail.com‬‬ ‫‪michad@walla.com‬‬ ‫‪divecool@isdn.net.il‬‬ ‫‪avneriko@hotmail.co.il‬‬ ‫‪semen72@mail.ru‬‬ ‫‪vahine@hotmail.co.il‬‬ ‫‪eladpazi@zahav.net.il‬‬ ‫‪leoni_d@netvision.net.il‬‬ ‫‪celebon@zahav.net.il‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫קמר‬ ‫‪Tabak‬‬ ‫זגורי‬ ‫ירמרקוב‬ ‫ירקוני‬ ‫נזר‬ ‫מורד‬ ‫גביזון‬ ‫זמור‬ ‫אלישע‬ ‫עומן‬ ‫גרשון‬ ‫מזרחי‬ ‫קלדור‬ ‫נעים‬ ‫‪Hermelin‬‬ ‫‪gezer‬‬ ‫ציטיאת‬ ‫עציון‬ ‫דביר‬ ‫מלץ‬ ‫צור‬ ‫כהן‬ ‫ירון‬ ‫שמר‬ ‫בסטרקוב‬ ‫לויצקי‬ ‫קרני‪ ‬הורוביץ‬ ‫גומבינר‬ ‫גריפלר‬ ‫כץ‬ ‫גוטמן‬ ‫הכט‬ ‫שמעון‬ ‫ארבלי‬ ‫רימון‬ ‫ברקו‬ ‫‪Kviti‬‬ ‫‪rot‬‬ ‫פרישמן‬ ‫‪kwintner‬‬ ‫שרגורודסקי‬ ‫דיין‬ ‫‪setter‬‬ ‫ברשטלינג‬ ‫צוק‬ ‫עסלי‬ ‫‪shlomov‬‬ ‫ציטרון‬ ‫אליאס‬ ‫חדד‬ ‫סיטון‬ ‫לוי‬ ‫בויגנמן‬ ‫יעקובוביץ‬ ‫‪abraham‬‬ ‫פוסטי‬ ‫רוזנברג‬ ‫דוקרקר‬ ‫כהן‬ ‫ילין‬ ‫לוי‬ ‫‪froindlich‬‬ ‫קרייצר‬ ‫צפורן‬ ‫‪slavin‬‬ ‫מסוצ'ניק‬ ‫נועם‬ ‫מועלם‬ ‫ברייצ'ר‬ ‫חדד‬ ‫צימרמן‬ ‫בריליאקוב‬ ‫בריליאקוב‬ ‫דהן‬ ‫דורי‬ ‫קלמר‬ ‫‪waisspaper‬‬ ‫‪d‬‬ ‫אזר‬ ‫בקר‬ ‫‪shenar‬‬ ‫אבי‬ ‫‪Benny‬‬ ‫עודד‬ ‫יבגני‬ ‫אסף‬ ‫אביתר‬ ‫דני‬ ‫אורלי‬ ‫יוני‬ ‫אלי‬ ‫ברק‬ ‫מיקי‬ ‫אבי‬ ‫אהוד‬ ‫מיכאל‬ ‫‪Gil‬‬ ‫‪efrat‬‬ ‫משה‬ ‫ירון‬ ‫הילה‬ ‫מיכאל‬ ‫צפורה‬ ‫אריאל‬ ‫אלון‬ ‫מיכאל‬ ‫טטיאנה‬ ‫מארק‬ ‫רותי‬ ‫אריה‬ ‫ניר‬ ‫עידו‬ ‫ענת‬ ‫עדו‬ ‫עליזה‬ ‫חנן‬ ‫תמר‬ ‫רוית‬ ‫‪David‬‬ ‫‪reut‬‬ ‫ניר‬ ‫‪simon‬‬ ‫אווה‬ ‫חיים‬ ‫‪eytan‬‬ ‫בצלאל‬ ‫צביקה‬ ‫ניקולא‬ ‫‪pavel‬‬ ‫שמואל‬ ‫אילן‬ ‫איתי‬ ‫דיין‬ ‫‪gady‬‬ ‫יוני‬ ‫אסנת‬ ‫‪ron‬‬ ‫אמנון‬ ‫אריאל‬ ‫שחר‬ ‫סיגל‬ ‫חוה‬ ‫יעל‬ ‫‪tsvi‬‬ ‫חיים‬ ‫שרה‬ ‫‪ninel‬‬ ‫אלכס‬ ‫וקנין‬ ‫יוסי‬ ‫פיוטר‬ ‫אפי‬ ‫ערן‬ ‫מרינה‬ ‫מרינה‬ ‫מיכה‬ ‫אריאלה‬ ‫אבנר‬ ‫‪semen‬‬ ‫‪yoni‬‬ ‫אלעד‬ ‫לאוניד‬ ‫‪yoram‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪691‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪693‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪697‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪699‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪708‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪719‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪735‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪737‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪39388914‬‬ ‫‪36745303‬‬ ‫‪5.06E+08‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪5.46E+08‬‬ ‫‪052‐3894773‬‬ ‫דיןרךקק‬ ‫‪054‐8181849‬‬ ‫‪5.77E+08‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪39103554‬‬ ‫‪5.46E+08‬‬ ‫‪050‐7457148‬‬ ‫‪5.06E+08‬‬ ‫‪052‐4370869‬‬ ‫‪054‐5640981‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪09‐7408881‬‬ ‫‪054‐4771113‬‬ ‫‪052‐2843302‬‬ ‫‪02‐6294846‬‬ ‫‪08‐9488422‬‬ ‫‪050‐6204204‬‬ ‫‪052‐5370705‬‬ ‫‪052‐4243133‬‬ ‫‪5.77E+08‬‬ ‫‪5.44E+08‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪5.28E+08‬‬ ‫‪02‐6712020‬‬ ‫‪89469119‬‬ ‫‪052‐6886882‬‬ ‫‪5.28E+08‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪08‐9206931‬‬ ‫‪08‐9400818‬‬ ‫‪5.43E+08‬‬ ‫‪5.44E+08‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪49571307‬‬ ‫‪03‐9345574‬‬ ‫‪050‐983779‬‬ ‫‪052‐2548099‬‬ ‫‪37144806‬‬ ‫‪04‐8260195‬‬ ‫‪5.22E+08‬‬ ‫‪5.26E+08‬‬ ‫‪5.07E+08‬‬ ‫‪054‐6824674‬‬ ‫‪48515112‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪054‐6881155‬‬ ‫‪054‐6998769‬‬ ‫‪04‐6938887‬‬ ‫‪052‐3797074‬‬ ‫‪36926434‬‬ ‫‪5.28E+08‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪054‐9761887‬‬ ‫אין‬ ‫‪02‐6231911‬‬ ‫‪04‐8468889‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪5.06E+08‬‬ ‫‪052‐2361478‬‬ ‫‪26250936‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪02656160‐2‬‬ ‫‪89234521‬‬ ‫‪39380002‬‬ ‫‪35493806‬‬ ‫‪46322387‬‬ ‫‪08‐9426177‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪03‐6736419‬‬ ‫‪36023002‬‬ ‫‪86727921‬‬ ‫‪86416604‬‬ ‫‪5.28E+08‬‬ ‫‪5.44E+08‬‬ ‫‪5.46E+08‬‬ ‫‪49500898‬‬ ‫‪03‐9620248‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪48294114‬‬ ‫‪04‐6359996‬‬ ‫‪dsadas‬‬ ‫‪46785487‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪04‐3579421‬‬ ‫‪6716029‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪5.78E+08‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪09‐7408880‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪04‐8700843‬‬ ‫‪5749176‬‬ ‫‪02‐6294845‬‬ ‫‪052‐2428296‬‬ ‫‪5.45E+08‬‬ ‫‪35678486‬‬ ‫‪5.48E+08‬‬ ‫‪04‐9927551‬‬ ‫‪48721434‬‬ ‫‪6353775‬‬ ‫‪36178787‬‬ ‫‪39794591‬‬ ‫‪09‐7745326‬‬ ‫‪02‐6712020‬‬ ‫‪04‐9935866‬‬ ‫‪5.24E+08‬‬ ‫‪26785884‬‬ ‫‪5.48E+08‬‬ ‫‪052‐2926858‬‬ ‫‪5.06E+08‬‬ ‫‪25338108‬‬ ‫‪89435763‬‬ ‫‪46541457‬‬ ‫‪04‐9574414‬‬ ‫‪052‐8988898‬‬ ‫‪09‐7960191‬‬ ‫‪08‐9405146‬‬ ‫‪5.25E+08‬‬ ‫‪86493268‬‬ ‫‪48200415‬‬ ‫‪97496166‬‬ ‫‪04‐8243710‬‬ ‫‪5.05E+08‬‬ ‫‪48515111‬‬ ‫‪89752439‬‬ ‫‪08‐9960940‬‬ ‫‪0523‐373731‬‬ ‫‪04 6394152‬‬ ‫‪04‐6817890‬‬ ‫‪5.23E+08‬‬ ‫‪5.28E+08‬‬ ‫‪86717361‬‬ ‫‪08/9219557‬‬ ‫‪02‐9947097‬‬ ‫‪5.07E+08‬‬ ‫‪02‐5660476‬‬ ‫‪050‐6340850‬‬ ‫‪48261775‬‬ ‫‪5.06E+08‬‬ ‫‪04‐9964092‬‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫ישראל‪, ‬ישראל‬ ‫‪94513‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪97533‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪44805‬‬ ‫‪47206‬‬ ‫‪38235‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪52290‬‬ ‫‪52464‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪84000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪75702‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪sadsad‬‬ ‫‪14930‬‬ ‫‪34759‬‬ ‫‪32000‬‬ ‫‪93393‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪76231‬‬ ‫‪43354‬‬ ‫‪40600‬‬ ‫‪43662‬‬ ‫‪34561‬‬ ‫‪26317‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪76555‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪81512‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪22321‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪55286‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪43551‬‬ ‫‪93465‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪76426‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪71453‬‬ ‫‪70800‬‬ ‫‪90860‬‬ ‫‪81510‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪25147‬‬ ‫‪63293‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪74068‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪84582‬‬ ‫‪36740‬‬ ‫‪44862‬‬ ‫‪34657‬‬ ‫‪30875‬‬ ‫‪35479‬‬ ‫‪71700‬‬ ‫‪80300‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪37805‬‬ ‫‪12255‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪78322‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪44828‬‬ ‫‪84965‬‬ ‫‪93226‬‬ ‫‪69719‬‬ ‫‪36000‬‬ ‫‪59404‬‬ ‫‪25167‬‬ ‫שמואל ברוך ‪41‬‬ ‫ירושלים‬ ‫‪ezhak rabin‬‬ ‫‪bnei aes‬‬ ‫הגדוד החמישי‬ ‫ירושלים‬ ‫‪122‬א‬ ‫בית חשמונאי‬ ‫הגולן‬ ‫נירית‬ ‫ביאליק ‪ 23‬כניסה ‪ 1‬דירה ‪1‬‬ ‫רמת השרון‬ ‫הנריאטה סולד ‪15‬ד‬ ‫חדרה‬ ‫נרקיס ‪1‬‬ ‫יבנה‬ ‫בן‐אליעזר ‪60‬‬ ‫רמת‐גן‬ ‫נורדאו ‪15‬א‬ ‫רמת‐גן‬ ‫אונקולוס ‪17‬‬ ‫תל אביב‬ ‫לוטוס‬ ‫אשקלון‬ ‫אפק ‪14‬‬ ‫באר שבע‬ ‫הנרקיס‬ ‫ראשון לציון‬ ‫בר כוכבא‬ ‫תל אביב‬ ‫סלעית ‪2/4‬‬ ‫ראש העין‬ ‫ת‪.‬ד‪177‬‬ ‫עדי‬ ‫חיל הצנחנים ‪17‬‬ ‫ראשל"צ‬ ‫הרב מימון ‪ 16‬דירה ‪10‬‬ ‫חולון‬ ‫קומוי ‪1‬א‬ ‫חיפה‬ ‫‪thi‬‬ ‫‪nuac nh gnh‬‬ ‫‪dsad‬‬ ‫‪dsad‬‬ ‫מנסורה ‪ 1495‬ת‪.‬ד‬ ‫מגאר‬ ‫אלתרמן ‪2‬‬ ‫חיפה‬ ‫מזרח חדש‬ ‫חיפה‬ ‫קורא הדורות ‪33‬‬ ‫ירושלים‬ ‫נתיב הל"ה ‪3‬‬ ‫הרצליה (נוף ים)‬ ‫גורודסקי ‪1/1‬‬ ‫רחובות‬ ‫הרצל ‪66‬‬ ‫רעננה‬ ‫‪Dan 20‬‬ ‫תל מונד‬ ‫זרחין ‪22‬‬ ‫רעננה‬ ‫בית אל ‪2‬א‬ ‫חיפה‬ ‫רנ"ס ‪25‬‬ ‫קרית מוצקין‬ ‫קהילות יעקב ‪64‬‬ ‫בני ברק‬ ‫מושב נס הרים ‪47‬‬ ‫ירושלים‬ ‫‪LASKOV 1‬‬ ‫‪REHOVOT‬‬ ‫נתיב המזלות ב‪48‬ד‪2‬‬ ‫ירושלים‬ ‫סייפן ‪9‬‬ ‫יבנה‬ ‫זרח ברנט‬ ‫פתח תקווה‬ ‫הגדוד העברי ‪10‬‬ ‫נהריה‬ ‫יבניאלי‪21‬‬ ‫ק חיים חיפה‬ ‫תנועת המרי ‪4‬‬ ‫קרית אונו‬ ‫הירדן ‪78‬‬ ‫רמת גן‬ ‫קדם ‪33‬‬ ‫שהם‬ ‫‪hamahtarot 20a‬‬ ‫‪raanana‬‬ ‫מקור חיים ‪9/1‬‬ ‫ירושלים‬ ‫הדס ‪29‬‬ ‫יקנעם‬ ‫נח קרומר ‪3‬‬ ‫רחובות‬ ‫הלר חיים ‪9/14‬‬ ‫ירושלים‬ ‫‪........‬‬ ‫‪...............‬‬ ‫גני‐אביב ‪608‬‬ ‫לוד‬ ‫דרך קנדה‬ ‫גן יבנה‬ ‫האלון‬ ‫מושב שורש‬ ‫אגוז ‪2‬‬ ‫יבנה‬ ‫שכונה חדשה‬ ‫תל ‪‐ ‬עדשים‬ ‫ארז ‪, 18‬ת"ד ‪82‬‬ ‫כפר ורדים‬ ‫המכבי ‪5‬‬ ‫ת"א‬ ‫יד לבנים‬ ‫ת‬ ‫סיתוונית ‪11‬‬ ‫נס ציונה‬ ‫הפור ‪12‬‬ ‫ראשון לציון‬ ‫‪ytshak rager‬‬ ‫‪Be'er sheva‬‬ ‫צהל ‪7‬‬ ‫נשר‬ ‫עבדת‬ ‫צור יגאל‬ ‫ורדיה ‪9‬‬ ‫חיפה‬ ‫ת‪.‬ד‪322.‬‬ ‫מגדים‬ ‫פייר קניג ‪1‬‬ ‫חיפה‬ ‫נחל דליה ‪13‬‬ ‫מודיעין‬ ‫העליה‬ ‫באר‐שבע‬ ‫דרך ההדרים‬ ‫מושב שדה ורבורג‬ ‫‪t.d.211‬‬ ‫‪zichron‬‬ ‫ת‪.‬ד‪35. ‬‬ ‫בית הלל‬ ‫ויצמן ‪1‬‬ ‫תל אביב‬ ‫‪D.Raziel‬‬ ‫‪Ashkelon‬‬ ‫אלי כהן ‪37‬‬ ‫אשקלון‬ ‫‪hzait‬‬ ‫‪Ofarim‬‬ ‫ברקת ‪11‬‬ ‫עלי‬ ‫הגפן ‪20‬‬ ‫עומר‬ ‫אלעזר המודעי‬ ‫י‐ם‬ ‫‪13 Sokolov‬‬ ‫‪Tel‐aviv‬‬ ‫בורכוב ‪31‬‬ ‫קרית טבעון‬ ‫קפלן‬ ‫אזור‬ ‫מגרש ‪, 40‬ת"ד ‪63‬‬ ‫מצפה טל אל‬ ‫‪midikolnet@hotmail.com‬‬ ‫‪mkalins@inter.net.il‬‬ ‫‪me1@bezeqint.net‬‬ ‫‪avi.y@012net.co.il‬‬ ‫‪manu24@nirit.org.il‬‬ ‫‪salo@pobox.com‬‬ ‫‪sagi406@013.net.il‬‬ ‫‪Divenio@walla.com‬‬ ‫‪shirlee1@zahav.net.il‬‬ ‫‪oren@statistica.co.il‬‬ ‫‪electroshop.co.il@shitrit.com‬‬ ‫‪eran5451@013.net.il‬‬ ‫‪tamirkl@netvision.net.il‬‬ ‫‪rinat_dotan@hotmail.co.il‬‬ ‫‪roee.vulkan@comverse.com‬‬ ‫‪info@tfisot.com‬‬ ‫‪ovadya@adi.org.il‬‬ ‫‪keidar4@bezeqint.net‬‬ ‫‪avi.haim@hot.net.il‬‬ ‫‪smeiror@t2.technion.ac.il‬‬ ‫‪yuavl.babay@gmail.com‬‬ ‫‪noamway@walla.com‬‬ ‫‪osma@bezeqint.net‬‬ ‫‪yaronb@rafael.co.il‬‬ ‫‪maximka1@walla.co.il‬‬ ‫‪roy18_roy18@hotmail.co.il‬‬ ‫‪eliy7@bezeqint.net‬‬ ‫‪bmn011@motorola.com‬‬ ‫‪idg83@walla.co.il‬‬ ‫‪ronen.bitan@hp.com‬‬ ‫‪jenny@tradertools.com‬‬ ‫‪munder@netvision.net.il‬‬ ‫‪qwest@netvision.net.il‬‬ ‫‪feld_a@012.net.il‬‬ ‫‪shalomtr@moin.gov.il‬‬ ‫‪SHLOMY_SHLUSH@CONTRACTOR.AMAT.COM‬‬ ‫‪cobras@012.net.il‬‬ ‫‪havron@walla.co.il‬‬ ‫‪s‐ohana@zahav.net.il‬‬ ‫‪la_pumik@yahoo.com‬‬ ‫‪leeb‐g@zahav.net.il‬‬ ‫‪raphyb@bezeqint.net‬‬ ‫‪arik_a@leumi‐card.co.il‬‬ ‫‪RONEN10@STRAUSS.CO.IL‬‬ ‫‪mayoya@bezeqint.net‬‬ ‫‪mrdaniel@bezeqint.net‬‬ ‫‪idanavia@netvision.net.il‬‬ ‫‪mesavjob@bezeqint.net‬‬ ‫‪m_eterman@hotmail.com‬‬ ‫‪mvp@post.com‬‬ ‫‪yan@gellery.com‬‬ ‫‪yancka@walla.co.il‬‬ ‫‪ran.benyair@gmail.com‬‬ ‫‪ashruham@zahav.net.il‬‬ ‫‪frige@nonstop.net.il‬‬ ‫‪zehavak1@bezeqint.net‬‬ ‫‪erez98@hotmail.com‬‬ ‫‪girshshafer@hotmail.com‬‬ ‫‪mkeren@mail.com‬‬ ‫‪guysalman@hotmail.com‬‬ ‫‪dror_yosef@hotmail.com‬‬ ‫‪t‐green@013.net.il‬‬ ‫‪bar_oryan@yahoo.com‬‬ ‫‪eliavharari@yahoo.com‬‬ ‫‪yogevm@bezeqint.net‬‬ ‫‪atsh60@walla.co.il‬‬ ‫‪n_shavit@netvision.net‬‬ ‫‪talbuga@zahav.net.il‬‬ ‫‪indyani@hotmail.com‬‬ ‫‪edeshe@maaganm.co.il‬‬ ‫‪h_itay@otiglobal.com‬‬ ‫‪magenaltuvia@yahoo.com‬‬ ‫‪alexd10@bezeqint.net‬‬ ‫‪izik‐levi@bezeqint.net‬‬ ‫‪poliyak@bezeqint.net‬‬ ‫‪gunther@walla.co.il‬‬ ‫‪rsakm5@hotmial.com‬‬ ‫‪ssbberry@hotmail.com‬‬ ‫‪boazs@cmate.co.il‬‬ ‫‪akknaan@hotmail.co.il‬‬ ‫‪ktal@bezeqint.net‬‬ ‫‪leofri@hotmail.com‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪31173250‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫טל‬ ‫‪kalisky‬‬ ‫קריספל‬ ‫בן‪ ‬חיון‬ ‫גרנובסקי‬ ‫רוזנצוייג‬ ‫סנדלר‬ ‫הראל‬ ‫בבאגני‬ ‫קפלן‬ ‫שטרית‬ ‫שמואל‬ ‫קליין‬ ‫דותן‬ ‫וולקן‬ ‫צבי‬ ‫עובדיה‬ ‫קדר‬ ‫חיים‬ ‫אור‬ ‫בבאי‬ ‫‪way‬‬ ‫קיזל‬ ‫ברק‬ ‫‪sherman‬‬ ‫טוויג‬ ‫יעקב‬ ‫נייפלד‬ ‫גרוסמן‬ ‫ביתן‬ ‫מאירפלד‬ ‫מונדר‬ ‫חביו‬ ‫פלדמן‬ ‫טרבלסי‬ ‫‪SHLUSH‬‬ ‫שמסיאב‬ ‫הבדלה‬ ‫אוחנה‬ ‫עמיחי‬ ‫לייב‬ ‫בן‪ ‬שמחון‬ ‫אמריליו‬ ‫שמר‬ ‫‪goldstein‬‬ ‫דניאל‬ ‫אביעד‬ ‫עפג'ין‬ ‫אטרמן‬ ‫‪..........‬‬ ‫גלר‬ ‫ללצ'יק‬ ‫בן‪ ‬יאיר‬ ‫רוזנשיין‬ ‫פריג'‬ ‫קרן‬ ‫אושרי‬ ‫שפר‬ ‫קרן‬ ‫סלמן‬ ‫‪yosef‬‬ ‫גרינברג‬ ‫בר‪ ‬אוריין‬ ‫הררי‬ ‫מאיר‬ ‫שרשוב‬ ‫מיכאלי‬ ‫בוגטוס‬ ‫יאיר‬ ‫‪deshe‬‬ ‫איתי‬ ‫אלטוביה‬ ‫‪Desyatnik‬‬ ‫לוי‬ ‫‪polyak‬‬ ‫בירן‬ ‫קובי‬ ‫בארי‬ ‫‪Shtainberg‬‬ ‫אדר‬ ‫קופרשמידט‬ ‫פרידמן‬ ‫אבי‬ ‫‪eli‬‬ ‫מירב‬ ‫אבי‬ ‫עתליה‬ ‫סלו‬ ‫אלכס‬ ‫ריקי‬ ‫יורם‬ ‫אורן‬ ‫יורם‬ ‫ערן‬ ‫תמיר‬ ‫רינת‬ ‫רועי‬ ‫יעל‬ ‫ליאור‬ ‫דניאל‬ ‫אבי‬ ‫מאיר‬ ‫יובל‬ ‫‪noam‬‬ ‫אוסאמה‬ ‫ירון‬ ‫‪maxim‬‬ ‫רחל‬ ‫אלי‬ ‫מיכאל‬ ‫איתי‬ ‫רונן‬ ‫מארק‬ ‫מונדר‬ ‫יצחק‬ ‫אברהם‬ ‫שלום‬ ‫‪SHLOMI‬‬ ‫שלומי‬ ‫אהרון‬ ‫שלומי‬ ‫ליאור‬ ‫גדעון‬ ‫רפי‬ ‫אריק‬ ‫רונן‬ ‫‪marc‬‬ ‫רוני‬ ‫עידן‬ ‫נאוה‬ ‫משה‬ ‫גיל‬ ‫יאן‬ ‫יאנה‬ ‫רן‬ ‫אשר‬ ‫שרית‪ ‬ואלי‬ ‫זהבה‬ ‫ארז‬ ‫הרש‬ ‫מוטי‬ ‫גיא‬ ‫‪dror‬‬ ‫צחי‬ ‫יעקב‬ ‫אליאב‬ ‫גיל‬ ‫עטרה‬ ‫חנן‬ ‫טל‬ ‫אושרי‬ ‫‪esther‬‬ ‫חמי‬ ‫מגן‬ ‫‪Alex‬‬ ‫איציק‬ ‫‪vladimir‬‬ ‫יוסי‬ ‫עמיר‬ ‫סיגי‬ ‫‪Boaz‬‬ ‫שרה‬ ‫טל‬ ‫לאוניד‬ ‫‪743‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪749‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪752‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪754‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪757‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪759‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪769‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪774‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪784‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪788‬‬ ‫‪789‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪793‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪796‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪806‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪814‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪818‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪825‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2013/04/08/mossad-opisrael/

08/04/2013 www.fichier-pdf.fr

esu 2015 37%

LokSound V4.0 Diesel «BR119 DR–M820» LokSound V4.0 Diesel «BR119 DR–12KVD» LokSound V4.0 Diesel «VT 36.5» LokSound V4.0 Diesel «BR219 / V169» LokSound V4.0 Diesel «BR210» LokSound V4.0 Diesel «BR245-Traxx-DE-ME» LokSound V4.0 Diesel «V36/WR 360 C14» LokSound V4.0 LokSound micro V4.0 LokSound V4.0 M4 LokSound L V4.0 LokSound XL V4.0 54444 54445 54446 54447 54448 54449 54450 54452 54453 54454 54455 54456 54457 54458 54459 54476 54478 54479 54480 54481 54482 54489 54491 54494 55408 55409 55410 55411 55413 55417 55420 55426 55427 55428 55439 55440 55441 55442 55449 55455 55459 55490 55491 55492 55493 55494 55495 55496 55499 56402 56404 56406 56407 56408 56414 56415 56420 56428 56432 56435 56437 56438 56439 56443 56445 56448 56451 56452 56455 56456 56457 56462 56463 56468 56469 54844 54845 54846 54847 54848 54849 54850 54852 54853 54854 54855 54856 54857 54858 54859 54876 54878 54879 54880 54881 54882 54889 54891 54894 55808 55809 55810 55811 55813 55817 55820 55826 55827 55828 55839 55840 55841 55842 55849 55855 55859 55899 56802 56804 56806 56807 56808 56814 56815 56820 56828 56832 56835 56837 56838 56839 56843 56845 56848 56851 56852 56855 56856 56857 56862 56863 56868 56869 64444 64445 64446 64447 64448 64449 64450 64452 64453 64454 64455 64456 64457 64458 64459 64476 64478 64479 64480 64481 64482 64489 64491 64494 65408 65409 65410 65411 65413 65417 65420 65426 65427 65428 65439 65440 65441 65442 65449 65455 65459 65490 65491 65492 65493 65494 65495 65496 65499 66402 66404 66406 66407 66408 66414 66415 66420 66428 66432 66435 66437 66438 66439 66443 66445 66448 66451 66452 66455 66456 66457 66462 66463 66468 66469 54344 54345 54346 54347 54348 54349 54350 54352 54353 54354 54355 54356 54357 54358 54359 54376 54378 54379 54380 54381 54382 54389 54391 54394 55308 55309 55310 55311 55313 55317 55320 55326 55327 55328 55339 55330 55331 55332 55349 55355 55359 55390 55391 55392 55393 55394 55395 55396 55399 56302 56304 56306 56307 56308 56314 56315 56320 56328 56332 56335 56337 56338 56339 56443 56345 56348 56351 56352 56355 56356 56357 56362 56363 56368 56369 54544 54545 54546 54547 54548 54549 54550 54552 54553 54554 54555 54556 54557 54558 54559 54576 54578 54579 54580 54581 54582 54589 54591 54594 55508 55509 55510 55511 55513 55517 55520 55526 55527 55528 55539 55540 55541 55542 55549 55555 55559 55599 56502 56504 56506 56507 56508 56514 56515 56520 56528 56532 56535 56537 56538 56539 56543 56545 56548 56551 56552 56533 56555 56556 56557 56562 56563 56568 56569 Neuheit Q1/15 Q1/15 Q1/15 Q1/15 Q1/15 Q1/15 Q1/15 Q1/15 Q1/15 Artikelbezeichnung LokSound V4.0 Diesel «DB V36.4» LokSound V4.0 Diesel «LINT27» LokSound V4.0 Diesel «RhB Gmf 4/4» LokSound V4.0 Diesel «RhB Tm 2/2 20» LokSound V4.0 LokSound micro V4.0 LokSound V4.0 M4 LokSound L V4.0 LokSound XL V4.0 Neuheit 56470 56471 56473 56474 56870 56871 56873 56874 66470 66471 66473 66474 56370 56371 56373 56374 56570 56571 56573 56574 Q1/15 Q1/15 Q1/15 Q1/15 54851 54860 54861 54862 54863 54864 54865 54866 54867 54868 54869 54870 54871 54872 54873 54874 54875 54883 54884 54885 54886 54887 54890 54892 54893 54895 54896 54897 55801 55802 55803 55804 55805 55806 55807 55812 55814 55815 55816 55818 55821 55829 55838 55844 55845 55846 55847 55848 55850 55851 55856 56810 56816 56817 56818 56819 56826 56831 56850 56853 56854 56858 56860 56866 56872 64451 64460 64461 64462 64463 64464 64465 64466 64467 64468 64469 64470 64471 64472 64473 64474 64475 64483 64484 64485 64486 64487 64490 64492 64493 64495 64496 64497 65401 65402 65403 65404 65405 65406 65407 65412 65414 65415 65416 65418 65421 65423 65424 65425 65429 65438 65444 65445 65446 65447 65448 65450 65451 65456 66410 66416 66417 66418 66419 66424 66425 66426 66431 66450 66453 66454 66458 66460 66466 66472 54351 54360 54361 54362 54363 54364 54365 54366 54367 54368 54369 54370 54371 54372 54373 54374 54375 54383 54384 54385 54386 54387 54390 54392 54393 54395 54396 54397 55301 55302 55303 55304 55305 55306 55307 55312 55314 55315 55316 55318 55321 55329 55338 55334 55335 55336 55337 55338 55350 55351 55356 56310 56316 56317 56318 56319 56326 56331 56350 56353 56354 56358 56360 56366 56372 54551 54560 54561 54562 54563 54564 54565 54566 54567 54568 54569 54570 54571 54572 54573 54574 54575 54583 54584 54585 54586 54587 54590 54592 54593 54595 54596 54597 55501 55502 55503 55504 55505 55506 55507 55512 55514 55515 55516 55518 55521 55529 55538 55544 55545 55546 55547 55548 55550 55551 55556 56510 56516 56517 56518 56519 56526 56531 56550 56553 56554 56558 56560 56566 56572 Elektrolok Sounds LokSound V4.0 E-Lok «NS1600/1800» LokSound V4.0 Elok "E 10 / BR 110"

https://www.fichier-pdf.fr/2015/03/10/esu-2015/

10/03/2015 www.fichier-pdf.fr