Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 22 avril à 01:26 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «afaka»:Total: 120 résultats - 0.134 secondes

METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE - Tsiky Marcel 100%

Tsy afaka manohitra na manampiditra ny hevitrao manoloana an’io aloha ianao fa milaza fotsiny izay tokony ho heviny.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/01/methode-de-dissertation-en-philosophie-tsiky-marcel/

01/04/2017 www.fichier-pdf.fr

Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020;filename*= UTF-8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020 95%

Afaka manakatra ny lanjan’ny haren-tsain’ny hafa ary misokatra amin’ny fahalalana iombonana maneran-tany.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/10/fichier-pdf-sans-nom-3/

10/04/2020 www.fichier-pdf.fr

malagasy how satan stops our prayers 91%

Afaka nivoaka ny vatany amin’ny alalan’ny fifantohana lalina ”meditation transcendantale” izy.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/10/malagasy-how-satan-stops-our-prayers/

10/07/2015 www.fichier-pdf.fr

dany.010 88%

- Andriamanitra izáy tsy voafetra amin‘ny Mahandriamanitra azy iréry ihány, no afaka haméno izány fahitra tsy hita fetry ny fitiavana izáy mampiaina ny fon‘ny olombelona izány, indrindraindrίndra moa ka raha famariparitana mikasika ny “fondrény” no voatény sy voataroña ary voavolaña.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-010/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

LettreOuverteAvecPetitionSignee-IlesEparses 87%

Am-panetre-tena no hanamirahanay fa izao fitakiana izao dia voarakitra anatina fangatahana nosoniavina Malagasy 1700 avy manerana izao tontolo izao izay afaka hita manaraka etoana.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/07/lettreouverteavecpetitionsignee-ileseparses/

07/02/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.019 86%

- na dia samy manáo fifañinañana hiditra ho mpisampanjakána izáo aza, dia kiakiahin’ny mpifañinaña sasañy fa ny olona maháy indráy no tsy afaka satrίa nahántra izy iréo ka tsy afaka nanáo sisibóla.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-019/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 187 81%

Ao ireo manam-bintana toa anay ka afaka hi-Noely fahorian’ ny mpitsoa-ponenana etsetra.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/

01/01/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.014 80%

- ny paoma, ny voasáry, ny akóndro dia mitatra ary tsy afaka ny hitatra mihoatra ny faritry ny valan’ny any «amin’ny tsy voafétra» amin’ny mahavoankázo azy iréo;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-014/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany 8.3 79%

Afaka nitsoaka nandositra izy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-8-3/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

fitantanambola FIFATO 79%

Noho izany dia afaka manontany na mitaky ny toebola (vola miditra, vola mivoaka ary vola sisa) amin’ny Trésorier izy.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/08/fitantanambola-fifato/

08/04/2015 www.fichier-pdf.fr

Boky torolalana momba ny fananan-tany 78%

.........................................................................................................................................................8 IZA AVY NO AFAKA MANGATAKA TANY ETO MADAGASIKARA?...................10 KARAZAN-TANY AZO ANGATAHINA...........................................................................11 AZO ATAO NY MANGATAKA FAMPANOFANA TANY.............................................11 NY KARAZAN’OLONA AFAKA MAHAZO MAIMAIM-POANA IREO TANIMPANJAKANA AZO AMIDY...................................................................................................12 AIZA NO TOERANA HATONINA REHEFA HIKARAKARA NY TARATASY MIKASIKA NY FANANAN-TANY?....................................................................................12 NY SAMPAN-DRAHARAHA MANDREFY TANY........................................................13 NY SAMPAN-DRAHARAHA MIKAJY NY FANANAN-TANY...................................13 INONA NY POROFO ARA-DALANA MANAMARINA NY ZO AMIN’NY TANY ETO MADAGASIKARA?........................................................................................................14 I.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/12/boky-torolalana-momba-ny-fananan-tany/

12/03/2019 www.fichier-pdf.fr

LESONA 1 77%

Hatramin’ny namoronana sy nampianarana azy tamin’ny volana jona 2004 dia efa an-jatony no afaka manoratra sy mamaky teny arabo, eny fa na dia ireo olona tsy manaraka ny finoana islamo aza.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-1/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

dany.013 76%

- fa afaka miainga miála ny tany ka mihevahéva rehéfa mivavaka –levitation- itý Olombeloña Vehivávy Venejîeliáŋā Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Renimpianakaviana itý;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-013/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

IM9- version malgache 75%

Eto izao dia olona vitsy kely sisa afaka manasa lamba eo amin’ny toerana fanasa-damban’ny mponina,vokatry ny fanavaozana azy io.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/22/im9-version-malgache/

22/04/2016 www.fichier-pdf.fr

TDR FORMESS-2016 (1) 75%

http://www.portail-solidarite.org/domaines/economie-sociale-et-solidaire) En 2014, l’association nationale des jeunes AFAKA «Asa FA tsy KAbary» a organisé à Toamasina pour la première fois, un rendez-vous incontournable des acteurs malagasy de l’Economie Sociale et Solidaire à Madagascar.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/15/tdr-formess-2016-1/

15/07/2016 www.fichier-pdf.fr

FANARENANA 75%

Ny mpifanandrina ara-poltika naniraka azy tamin’izany anefa afaka miombona sy mifanoroka, mitsikitisiky aseho gazety indray rehefa mifanandrify ny tombontsoany eo amin’ny fikaroham-pahefana sy tombontsoa.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

L'amour de Dieu 74%

« Miverena amiko dia hiverina aminareo aho » Handovanao fiainana mandrakizay Hanananao fifaliana, fiadanana ary fitsaharana amin’ny fiainanao Ny hahatonga anao ho Mpandresy Raha mety ianao dia atolory an’i JESOSY ny fiainanao, ity misy tari-bavaka tsotra afaka hanampy anao:

https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/

15/07/2013 www.fichier-pdf.fr

FITSIPIKA TOSIK'ART 72%

MASON-TSIVANA AMIN’NY FANDRAISANA ANJARA Afaka mandray anjara amin'ity fifaninanana ity:

https://www.fichier-pdf.fr/2019/08/11/fitsipika-tosikart/

11/08/2019 www.fichier-pdf.fr

yy18 70%

https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/24/yy18/

24/05/2015 www.fichier-pdf.fr

AMBOHIBAO 17 nov 2012 69%

Ao amin’ny Boky manontolo dia impito no misy izany filazana fahasambarana izany, ary fantatsika ny hevitr’izany isa 7 izany Ao amin’ny And fah-4-7 dia fiarahabana, tena fiarahabana apostolika, izay manambara fiadanana avy amin’Andriamanitra, dia Izy Trinite, Andriamanitra Ray, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, Ny Fanahy fito Izay eo anoloan’ny sezafiandrianana, Jesosy Kristy, Vavolombelona marina, Lahimatoa amin’ny maty, lehiben’ny mpanjakan’ny tany Ary izany fiarahabana apostolika izany dia fehezin’ny fanomezana voninahitra an’i Jesosy, “Ilay tia antsika, ka namaha antsika ho afaka amin’ny fahotantsika, tamin’ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an’Andriamanitra Rainy sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/17/ambohibao-17-nov-2012/

17/11/2012 www.fichier-pdf.fr

Candidature BMOI Amiedesarts-VF-VM 68%

  Izany   dia   natokana   ho   an’ny   vatan-­‐dehilahy   na   ny   vatam-­‐behivavy,   izay   manaiky   feno   amin’ny   alalan’ny   fisoratany   anarana   sy   ny   fandraisany   anjara   ka   tsy   afaka   hitondra   izany   eo   amin’ny   fitsarana,   ny   andalana   rehetra   amin’izao   fitsipika   izao   izay   tsy   azony   hodiana   tsy   fantatra  na  amin’ny  fotoana  na  toy  inona  na  inona.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/candidature-bmoi-amiedesarts-vf-vm/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr

NY TENY ARABO (BOKY VOALOHANY) 68%

Hatramin’ny namoronana sy nampianarana azy tamin’ny volana jona 2004 dia efa an-jatony no afaka manoratra sy mamaky teny arabo, eny fa na dia ireo olona tsy manaraka ny finoana islamo aza.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/21/ny-teny-arabo-boky-voalohany/

21/06/2016 www.fichier-pdf.fr

YAF YINTI N°9 et 10 68%

Mensuel gratuit N° Double 09 &

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/06/yaf-yinti-n-9-et-10/

06/04/2014 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 5 version 2016 colour 67%

Korbatane Ilallah n° 5 version 2016 taona faha-16 (2001 – 2016) KORBATANE ILALLAH N° 5 Taona faha 16 (2001 – 2016) Ny volana masina SHA’ABANY Antenaina fa samy nahazo tombotsoa tamin’iny boky kely 19 pejy niresaka momba ny volana Rajabo iny isika rehetra ka irariana mba samy hazoto hanaraka ny torolàlana ahazoana tombotsoa sy valisoa bebe kokoa amin’ity boky miresaka ny volana Sha’abany izay ho avy afaka andro vitsivitsy.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/05/08/korbatane-5-version-2016-colour/

08/05/2016 www.fichier-pdf.fr

dany.006 67%

Tsy misy olona eto an-tany eto izáy maházo miláza sy manambára fa afaka mivelona sy mivoatra ivelan‘ny Tontólo Iainana misy azy izy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-006/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr