Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 27 septembre à 02:12 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «andriamanitra»:Total: 31 résultats - 0.106 secondes

100% - Ny Baiboly ( Tenin'Andriamanitra )

Ny Baiboly ( Tenin'Andriamanitra ) [page principale | nouveautés | La Bible | la foi | sujets | études AT | études NT | index ouvrages | index auteurs | index sujets | centres d’intérêt] La Bible TESTAMENTA TALOHA Accès direct aux livres de la Parole :

fichier-pdf.fr/2011/07/22/ny-baiboly-tenin-andriamanitra/ 22/07/2011

94% - dany.010

- Andriamanitra izáy tsy voafetra amin‘ny Mahandriamanitra azy iréry ihány, no afaka haméno izány fahitra tsy hita fetry ny fitiavana izáy mampiaina ny fon‘ny olombelona izány, indrindraindrίndra moa ka raha famariparitana mikasika ny “fondrény” no voatény sy voataroña ary voavolaña.

fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-010/ 20/09/2014

90% - dany.016

Hatávy tapaka ny amin’ny filazalazána hatramin’izáy mikasika sy momba ny Tenin’Andriamanitra ho an’ny vahoaky ny Pįrôteşįtãtişįɱā, raha ohatra ka tsy miresaka kely ny amin’ny Kabáry Masina na ny Torintény (les prédications) aho.

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-016/ 16/11/2014

89% - SpécialementPourToiN°51

RHHA “Jamba , revo anaty fotaka , tsy manam-pahamasinana” ireo olona izay lavitra an’Andriamanitra.Rehefa nanalavitra an’Andriamanitra ny firenena Israely dia nesoriny tamin’ny tany izay nomeny ho lovany izy ka nalefany ho babo tany an-tany lavitra nandritry ny 70 taona.

fichier-pdf.fr/2016/06/19/specialementpourtoin-51/ 19/06/2016

84% - L'amour de Dieu

L'amour de Dieu « Omeko fo vaovao ianareo ary Fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, esoriko aminareo ny fo vato fa omeko fo nofo ianareo » Ezek 36-26 « Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay rehetra lavitra izay antsoin’Andriamanitra hanatona azy » Asa 2-42 Midira amin’ny fiainana tsara lavitra nomanin’ny Andriamanitra ho anao sady misy teny fikasana maro ho an’ny fiainanao:

fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/ 15/07/2013

80% - Article GBUT 2014

Groupe Biblique Universitaire de Tananarive Manana firaisana amin’Andriamanitra ve ny GBUT?

fichier-pdf.fr/2014/10/30/article-gbut-2014/ 30/10/2014

80% - 10 ANDRO 2018

Nanao zavamahagaga maro Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Prôgrama Folo Andro Fiaraha-mivavaka, hatramin’ny niantombohan’izany tamin’ny taona 2006, nisian’ny Ezaka Ranonorana Maneran-tany.

fichier-pdf.fr/2018/01/10/10-andro-2018/ 10/01/2018

79% - Gazety fevrier 2019

AMBOHITANTELY « Fa efa miseho ny fahasoavan’Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra » (Tit.

fichier-pdf.fr/2019/02/12/gazety-fevrier-2019/ 12/02/2019

77% - dany.22

Nofatsihina tamin’ny Hazo Fijaliana Izy Jesoa Kįrişįty mba ho famonjeny ny zavaboaariny rehetra satria mifanalavitra tahaka ny dakan’antitra ny Hadalan’Andriamanitra sy ny Fahendren’Olombelona.

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-22/ 16/11/2014

75% - TADY LAHARANA 187

ô, mba mivilia hitondra itsika any...” ary rehefa mahery be iny ny andriambian’ilay tany niaviana, dia Migadona ity ny taona 2014 isika, hoy izy, ary raha toa lasa vazivazy (nefa toa marina) ny teny ifanaoana misy hafatra tiako zaraina, dia ny fanankinana ny hoe “Tsy dia fadiranovana loatra ange isika, ry fiainana amin’Andriamanitra sy ny hilomanosan’ny ilehiretsy, tany an-tanàna koa inona no atao aty ?”....

fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/ 01/01/2014

73% - Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed

eiabe tany lavitra tany, dia ho toy izany koa no hitanhany anao amin'ny ezaka ilofosanao isan'andro hampiseno ny voninahitr' Andriamanitra.

fichier-pdf.fr/2016/01/18/gazety-laharana-200-dec-2015-compressed/ 18/01/2016

71% - AMBOHIBAO 17 nov 2012

Izany fanevan’ny fivoriana izany, izay avy amin’ny Apokalipsy 2:10, dia azo raisina ho fotokafatry ny Boky Apokalipsy, azo amintinana ny hafatra rehetra ao amin’ny Boky manontolo, satria ny Boky Apokalipsy manontolo, na ny firafitra izany, na ny anton’ny nanoratana, sy izay rehetra mombamomba azy, ny Boky manontolo dia voasoratra ho fampaherezana ny Fiangonan’Andriamanitra tamin’izay fotoana izay, sy amin’ny fotoana rehetra, Ary izay miteny izany teny izany dia Jesosy Tompo, Izay ao amin’ny voninahiny, Izay manafatra ny Fiangonany mba hahatoky hatramin’ny fahafatesana, Hahatoky amin’ny fihazonana ny finoana, amin’ny tsy fandavana ny anaran’i Jesosy eo anatrehan’ny zava-tsarotra rehetra izay tsy maintsy mitranga;

fichier-pdf.fr/2012/11/17/ambohibao-17-nov-2012/ 17/11/2012

71% - dany.014

- izáy ohatra izáy moa, dia niezahantsίka nanakarana ny hevitra sy ny eritreritra momba ny fahalalána misimίsy kokóa eo amin’ny lafiny fisainana mahaolombelona mikasika ny finoana an’Andriamanitra Tįrinité Masina araka ny mahakįrişįtiáŋā fa :

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-014/ 16/11/2014

64% - Final

Final Laharana faha 76 Alahady 01 Jolay 2018 2000 Ariary Gazety Tantely 25 Taona nizarana hamamiana ENDRIKY NY GAZETY EDISIONA VOALOHANY ENDRIKY NY GAZETY EDISIONA ANKEHITRINY « Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsina izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana .

fichier-pdf.fr/2018/07/04/final/ 04/07/2018

60% - GALILIA 2021 V.2 Fiarahabana

Kanefa na teo aza ny valan’aretina mandrara antsika tsy hifankahita sy hifandray mivantana dia hisaorantsika Andriamanitra fa mbola afaka miray fo sy saina ary mifapitrotro am-bavaka.

fichier-pdf.fr/2021/01/03/galilia--2021-v2-fiarahabana--1/ 03/01/2021

56% - dany.008

Tsy nety nalamin‘ny Andriamanitra Ralaitany sy ny Andriamanitra Ralailanitra mihίtsy ny voaáry rehétra.

fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-008/ 20/09/2014

55% - dany.21

Raha jerentsίka io ampahandahatsoratra anakiráy etsy ambóny etsy io, dia tsapantsίka fa tena nivalaketraka tokóa iláy manampahaizana izáy azo ambára hoe şiãtifίka hatrány amin’ny tsinaimaintiny, eo anatrehan’itý zavatra izáy torίna hoe fitsanganan-ko velon’ny Tompo Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra sy Mpamónjy itý.

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-21/ 16/11/2014

50% - dany.007

- ny asam-pampihorohoroana sy ny vono olona isan-karazany, amin‟ny anaran‟Andriamanitra Allah hoy izy iréo, dia heloky ny Mpino Şįlámo izáy manáo izány tanteraka tokóa mihίtsy [c‟est la faute aux musulmans] fa tsy misy fifandraisany amin‟ny Finoana Şįlámo amin‟ny Mahafinoana azy, araka izáy nametrapetrahan‟ny K rã azy;

fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-007/ 20/09/2014

49% - TADY LAHARANA 186

Vokatr=izany dia natokan= ny Fjkm ao Gland ny ampahan=ny fanompoam-pivavahana nataony ny Alahady 22 septambra mba hisaorana an=Andriamanitra ary koa mba hitrotroana amimbavaka ny Fjkm Soamanandrariny Miaradia noho ny ezaka sekoly.

fichier-pdf.fr/2013/10/26/tady-laharana-186/ 26/10/2013

49% - AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf

« Voninahitra anie ho an’Andriamanitra… ary Fiadanana ho an’ny olona ety ambonin’ny tany!

fichier-pdf.fr/2015/01/08/akon-ny-diosezy-ambositra-pdf/ 08/01/2015

47% - Madagascar PRSP Malagasy

Homba ny Firenentsika anie Andriamanitra!

fichier-pdf.fr/2012/03/23/madagascar-prsp-malagasy/ 23/03/2012

45% - SEKTA, NY PAIKADINY SY NY AMPINGAKO

Taom-pianarana izay nanovozam-pahasoavana tokoa mba hahafahana mivelatra sy mamoa bebe kokoa eo amin’ny sehatra rehetra anompoana an’Andriamanitra sy ijoroana ho vavolombelony.

fichier-pdf.fr/2021/03/17/sekta-ny-paikadiny-sy-ny-ampingako/ 17/03/2021

44% - dany.006

- toy ny « andriamanitra » kely tsirairáy avy eo am-pampiofoana –matérialisation- ny fihaizavatra [–milaza ny zavatra rehetra foronin’ny olombelona-] izáy manámpy azy amin‘ny ady sy ny tolon‘ny fiainana ny zanakolombelona, …,.

fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-006/ 20/09/2014

40% - constitution finale VF

constitution finale VF MADAGASCAR CONSTITUTION DE LA IVeme REPUBLIQUE DECEMBRE 2010 PRÉAMBULE Le Peuple Malagasy souverain, Affirmant sa croyance en Andriamanitra Andriananahary, Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société vivant en harmonie et respectueuse de l’altérité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs culturelles et spirituelles à travers le « fanahy maha-olona », Convaincu de la nécessité pour la société malagasy de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité, et de s’inscrire dans la modernité du millénaire tout en conservant ses valeurs et principes fondamentaux traditionnels basés sur le fanahy malagasy qui comprend « ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina », et privilégiant un cadre de vie permettant un « vivre ensemble » sans distinction de région, d’origine, d’ethnie, de religion, d’opinion politique, ni de sexe, Conscient qu’il est indispensable de mettre en œuvre un processus de réconciliation nationale, Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre de vie, d’émancipation, d’échange et de concertation participative des citoyens, Persuadé de l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar, et qu’il importe de préserver pour les générations futures, Constatant que le non-respect de la Constitution ou sa révision en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intérêts de la population sont les causes des crises cycliques, Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et faisant siennes, notamment :

fichier-pdf.fr/2014/04/30/constitution-finale-vf/ 30/04/2014

39% - SpécialementPourToiN53

teny izay te hamaritra ny hita , hitantara ny tsapa , hizara ny soa , hanambara ny hafaliana sns.Fa ho an’ny ekipan’ny gazety kosa , izany rehetra izany dia noraiketina an-tsoratra mba ho vinakin’ny maro.Isaorana ny Tompo ny amin’ny ahafahantsika mifampizara.Atolotra Azy ny dera fa Izy no nahatonga antsika ho eto amin’ny famoahana faraparany ny « spécialement pour toi » amin’ity taom-piasana ity.Etoana ny ekipa dia nahatsapa ny fitiavan’ireo rahalahy izay nanaiky hanoratra sy hizara ho an’ny rahalahy hafa.Isaoranay ianareo ny amin’izany ary Andriamanitra anie hampiorina anareo sy hampitombo ny fahalalana an’I Jesoa Kristy ao anatinareo.Fa na toy inona na toy inona firafitry ny soratra sy fahatsaran’ny asa dia zava-poana raha tsy misy antsika izay mamaky.Koa isaorana eram-po ihany koa ireo mazoto mamaky rehetra.

fichier-pdf.fr/2016/11/16/specialementpourtoin53/ 16/11/2016