Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 02 juillet à 15:04 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «fanahy»:Total: 17 résultats - 0.075 secondes

Final 100%

«Nosy Mamiko» 1 Pejy faha 4 VAHINY Ireo nanorina ny Gazety Tantely miaraka amin’i Zoky Naly Pejy faha 5 Ny Gazety Tantely Edisiona voalohany, amin’ny endriny nanotana azy, tsy nasiam-piovana SABATRY NY FANAHY « Manamasina azy amin’ny fahamarinana;

https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/04/final/

04/07/2018 www.fichier-pdf.fr


L'amour de Dieu 97%

« Omeko fo vaovao ianareo ary Fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, esoriko aminareo ny fo vato fa omeko fo nofo ianareo » Ezek 36-26 « Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay rehetra lavitra izay antsoin’Andriamanitra hanatona azy » Asa 2-42 Midira amin’ny fiainana tsara lavitra nomanin’ny Andriamanitra ho anao sady misy teny fikasana maro ho an’ny fiainanao:

https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/

15/07/2013 www.fichier-pdf.fr

malagasy how satan stops our prayers 95%

Indray andro ary dia navelan’ity tovolahy ity tao antrano ny vatany ka lasa izy nitari-tafiky ny fanahy ratsy mahery hanohitra ilay fiangonana.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/10/malagasy-how-satan-stops-our-prayers/

10/07/2015 www.fichier-pdf.fr

10 ANDRO 2018 88%

Nitondra fifohazana, fiovam-po, firehetam-po vaovao ho amin’ny asa fitoriana, ary nanatsara ny fihavaozan’ny fifandraisana ny Fanahy Masina.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/10/10-andro-2018/

10/01/2018 www.fichier-pdf.fr

Article GBUT 2014 75%

A zo oharina amin’izany koa ny fiainantsika zanak’Andriamanitra rehefa miteraka ny vokatry ny Fanahy isika (nefa aoka ho amin’ny saina madio no ieritreretantsika izany):

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/30/article-gbut-2014/

30/10/2014 www.fichier-pdf.fr

AMBOHIBAO 17 nov 2012 71%

Ao amin’ny Boky manontolo dia impito no misy izany filazana fahasambarana izany, ary fantatsika ny hevitr’izany isa 7 izany Ao amin’ny And fah-4-7 dia fiarahabana, tena fiarahabana apostolika, izay manambara fiadanana avy amin’Andriamanitra, dia Izy Trinite, Andriamanitra Ray, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, Ny Fanahy fito Izay eo anoloan’ny sezafiandrianana, Jesosy Kristy, Vavolombelona marina, Lahimatoa amin’ny maty, lehiben’ny mpanjakan’ny tany Ary izany fiarahabana apostolika izany dia fehezin’ny fanomezana voninahitra an’i Jesosy, “Ilay tia antsika, ka namaha antsika ho afaka amin’ny fahotantsika, tamin’ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an’Andriamanitra Rainy sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/17/ambohibao-17-nov-2012/

17/11/2012 www.fichier-pdf.fr

ZIONA VAOVAO TANTARA 69%

Mandeha anefa ny fotoana, naparitaky ny asa sy ny fanambadiana izy 22 mianadahy, maro no efa any an-drovan’ny fanahy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/10/ziona-vaovao-tantara/

10/07/2014 www.fichier-pdf.fr

lalampanorenana 2010 67%

MADAGASIKARA LALAMPANORENANA HO AN’NY REPOBLIKA FAHEFATRA Desambra 2010 1 SAVARANONANDO Ny Vahoaka malagasy masi-mandidy, Mametraka ny finoany an'Andriamanitra Andriananahary, Hentitra amin'ny fanapahan-keviny hampandroso sy hampiroborobo ny fiaraha-monina mivelona ao anatin'ny firindrana sy fanajana ny hafa, ny harena mbamin'ny havitrihana ifotoran’ireo soatoavina ara-kolontsaina sy ara-panahy miainga avy amin’ny "fanahy mahaolona", Resy lahatra amin’ny tokony hiverenan’ny fiaraha-monina malagasy amin’izay nihandohany, ny maha-izy azy sy ny maha-malagasy, ary hidirana amin'ny rafi-baovaon'izao taona arivo izao hitehirizina ny soatoavina sy foto-kevitra nentim-paharazana mifototra amin'ny fanahy malagasy ahitana "ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina", ary manome hasina ny fiainam-piaraha-monina, tsy misy fanavakavahana ara-paritra arapiaviana, ara-poko, ara-pinoana, ara-pirehan-kevitra politika, ary tsy anavahana ny lahy sy ny vavy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr

SpécialementPourToiN°51 67%

Mampahery ny fanahy raha sendra reraka ihany koa ny vavaka satria mahatsapa fa tena mihaino Ilay Andriamanitra ary azo itokiana fa mamaly ny vavaka rehetra araka ny sitrapony.Izy rahateo Ilay Andriamanitra Fanahy sady Fahamarinana ( Jao 4 :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/19/specialementpourtoin-51/

19/06/2016 www.fichier-pdf.fr

constitution finale VF 64%

MADAGASCAR CONSTITUTION DE LA IVeme REPUBLIQUE DECEMBRE 2010 PRÉAMBULE Le Peuple Malagasy souverain, Affirmant sa croyance en Andriamanitra Andriananahary, Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société vivant en harmonie et respectueuse de l’altérité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs culturelles et spirituelles à travers le « fanahy maha-olona », Convaincu de la nécessité pour la société malagasy de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité, et de s’inscrire dans la modernité du millénaire tout en conservant ses valeurs et principes fondamentaux traditionnels basés sur le fanahy malagasy qui comprend « ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina », et privilégiant un cadre de vie permettant un « vivre ensemble » sans distinction de région, d’origine, d’ethnie, de religion, d’opinion politique, ni de sexe, Conscient qu’il est indispensable de mettre en œuvre un processus de réconciliation nationale, Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre de vie, d’émancipation, d’échange et de concertation participative des citoyens, Persuadé de l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar, et qu’il importe de préserver pour les générations futures, Constatant que le non-respect de la Constitution ou sa révision en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intérêts de la population sont les causes des crises cycliques, Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et faisant siennes, notamment :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/constitution-finale-vf/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr

Gazety fevrier 2019 58%

>7 FIFAMINDRAMPITANANTANA SARISARY SAMIHAFA >8 SABATRY NY FANAHY Alahady 10 febroary 2018 Laharana faha:

https://www.fichier-pdf.fr/2019/02/12/gazety-fevrier-2019/

12/02/2019 www.fichier-pdf.fr

Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed 55%

Mankahery anareo amin' izar:t' eo ambany fitantanan'n1, Fanahy Masina sy Jesoa Tonipcn'ny üsa.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/18/gazety-laharana-200-dec-2015-compressed/

18/01/2016 www.fichier-pdf.fr

AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 54%

Ny Ekipan’ny ADA HAFATRY NY EVEKA Ry Kristiana Havana, Homba anareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’i Jesoa Kristy Tompontsika, sy ny Fitiavan’Andriamanitra Ray, ary ny Fiombonana ao amin’ny Fanahy Masina.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/08/akon-ny-diosezy-ambositra-pdf/

08/01/2015 www.fichier-pdf.fr

SpécialementPourToiN53 43%

Izao no vokatry ny aingampanahy teraka avy amin’ny fahitana teny ho eny sy ny fitarihan’ny Fanahy Masina.Koa indro ary , mahazoa fahalalana sy lesona ary mazotoa mamaky e!

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/16/specialementpourtoin53/

16/11/2016 www.fichier-pdf.fr

Article GBUT n°02 2014 34%

Fanahy iray ihany no namonjena antsika ho tena iray.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/20/article-gbut-n-02-2014/

20/12/2014 www.fichier-pdf.fr

COURS D'ANGLAIS RAPIDE - Tsiky Marcel 12%

Ary ny firaraianay dia mba hampivelatra ny maha olona antsika rehetra saina, vatana, fo, fanahy anie ny fahaizantsika ity fiteny ity ary ho fitaovana hampisy filaminana sy fifankatiavana eto an-tany rehefa tonga mpirahalahy daholo izao tontolo izao mifanakahazo resaka.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/01/cours-d-anglais-rapide-tsiky-marcel/

01/04/2017 www.fichier-pdf.fr