Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 05 juillet à 23:42 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «fiaraha»:Total: 25 résultats - 0.082 secondes

10 ANDRO 2018 100%

102018 ANDRO FIARAHAMIVAVAKA 10 ANDRO FIARAHA-MIVAVAKA 10–20 Janoary 2018 NY MPISORONABE TARI-DALANA HO AN’NYMPITARIKA T onga soa eto amin’ny Folo Andro Fiaraha-mivavaka!

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/10/10-andro-2018/

10/01/2018 www.fichier-pdf.fr


Annonce 81%

Ito fivondronana ito dia teraka avy tamina tetikasa « Fampivoarana ny fampivondronan’ny fiaraha-monina amin’ny alalan’ny haino aman-jery» izay novatsian’ny Vondrona Eropeanina.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/18/annonce/

18/07/2016 www.fichier-pdf.fr

METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE - Tsiky Marcel 63%

Izany no ilazana fa raha te-ho afaka dia mila lalàna hanery ny rehetra hanara-dalàna amin’izay dia milamina tsara ny fiaraha-monina.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/01/methode-de-dissertation-en-philosophie-tsiky-marcel/

01/04/2017 www.fichier-pdf.fr

lalampanorenana 2010 62%

MADAGASIKARA LALAMPANORENANA HO AN’NY REPOBLIKA FAHEFATRA Desambra 2010 1 SAVARANONANDO Ny Vahoaka malagasy masi-mandidy, Mametraka ny finoany an'Andriamanitra Andriananahary, Hentitra amin'ny fanapahan-keviny hampandroso sy hampiroborobo ny fiaraha-monina mivelona ao anatin'ny firindrana sy fanajana ny hafa, ny harena mbamin'ny havitrihana ifotoran’ireo soatoavina ara-kolontsaina sy ara-panahy miainga avy amin’ny "fanahy mahaolona", Resy lahatra amin’ny tokony hiverenan’ny fiaraha-monina malagasy amin’izay nihandohany, ny maha-izy azy sy ny maha-malagasy, ary hidirana amin'ny rafi-baovaon'izao taona arivo izao hitehirizina ny soatoavina sy foto-kevitra nentim-paharazana mifototra amin'ny fanahy malagasy ahitana "ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina", ary manome hasina ny fiainam-piaraha-monina, tsy misy fanavakavahana ara-paritra arapiaviana, ara-poko, ara-pinoana, ara-pirehan-kevitra politika, ary tsy anavahana ny lahy sy ny vavy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr

FANDAHARANA TILY MAITSO 61%

Nahoana (Zavaskoto kendrena) -Hamakafakana fivoarana farany indrindra momba ny filana sy 1-Tanjona, fototra ijoroana ary ny fomba skoto zava-mahaliana ny tanora eo amin’ny fiaraha-monina misy azy.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/03/fandaharana-tily-maitso/

03/05/2017 www.fichier-pdf.fr

AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 60%

ny fankalazana ny nahaterahan'ilay Zanak’Andriamanitra tonga olombelona hiara-monina amintsika anie hitondra fihavaozana eo amin’ny fiaina ntsika tsirairay avy, eo amin’ny fiainam-pianakaviana tsirairay sy ny fiaraha-monina, eo amin’ny fiainam-piangoanana sy Firenena, eo am-pamakivakiana ity taona 2015 ity.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/08/akon-ny-diosezy-ambositra-pdf/

08/01/2015 www.fichier-pdf.fr

Boky torolalana momba ny fananan-tany 56%

Izao vokatra izao dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny Foibem-pitondrana misahana ny Sampan-draharahan’ny Fananan-tany sy ny Fandrefesan-tany sy ny fikambanana Transparency International Initiative Madagascar ary ny BIANCO.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/12/boky-torolalana-momba-ny-fananan-tany/

12/03/2019 www.fichier-pdf.fr

CdC.Transport-Pub 56%

-Mpitondra teny ara-dalàn’ ny KAOPERATIVA mpikambana eo anivony manoloana ny rafitra hafa a) Ara-panjakana ( C.U.A, ministera sns.....) b) Ivelan’ny fanjakana ( banky,mpaninjara,rafitra mitovy lenta sns) -Manelanelana ny KAOPERATIVA amin’ireo tompon’andraikitra mahefa(autorité compétente) amin’ny fomba fanatanterahana ny asam-pitaterana -Mandrindra sy mandaminana ny KAOPERATIVA ao aminy amin’ny fanatanterahana ny asa sy izay mety ho fiaraha-miasa sy fiaraha-midinika amin’ny fanatsarana ny asam-pitaterana an-drenivohitra -Manohana sy mandray anjara amin’ny Vina fandaminana ny asa fitaterana eto Antananarivo Renivohitra.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/01/11/cdctransport-pub/

11/01/2019 www.fichier-pdf.fr

1re Conf-Call ZPAG 52%

« Aza adino ny fiaraha-mivavaka » - Cette relation fréquente nous encourage, nous édifie et nous fortifie davantage Ont été abordé - Les pièges de la lecture isolée avec les zones d’ombres, les traductions et interprétations dans le mauvais sens - Image de l’arbre ou de la braise pour s’entretenir et grandir, pouvant symboliser cette association dans la foi Réflexions évoquées par le Pasteur RAKOTOARIMANANA Ndranto (Bordeaux) :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/03/18/1re-conf-call-zpag/

18/03/2017 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 186 50%

Ankoatr=izany dia mitohy hatrany ny fiaraha-miasa efa natomboky ny Komity teo aloha;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/26/tady-laharana-186/

26/10/2013 www.fichier-pdf.fr

Madagascar PRSP Malagasy 48%

Fa mbola misaotra betsaka anareo mialoha koa aho amin’ny fanampiana lehibe izay ho ataonareo amin’ny fanatanterahana ny MAP, hanamafy ny fiaraha-miasa hanatevenanareo ny enti-manana mba Amin’ny maha Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ahy, izay nitarika ny famolavolana ny MAP, dia manome toky aho fa hanao araka izay tratry ny heriko hanatanteraka antsakany sy andavany ny MAP mba hitondra fampandrosoana haingana sy maharitra ho an’i Madagasikara.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/madagascar-prsp-malagasy/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr

LAHARANA 188 47%

Azo ambara ho andron’ ny tadim-pitiavana sy nanaporofoin’ny mpianakavin’ny finoana indray ilay fiaraha-mientana ahafantarana sy iavahan’ny Fjkm Soamanandrariny Miaradia koa.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/21/laharana-188/

21/02/2014 www.fichier-pdf.fr

FANARENANA 47%

midadasika ny velaran-tany lonaka sy maha-te hizaha, ny velaran-dranomasina hananana fiandrianana, tsy tambo isaina ny harena voajanahary ambony sy an-kibon’ny tany, olona manampahaizana na eto an-toerana na any am-pielezana, mponina tanora mangetaheta fivoarana sy fivelarana, kolontsaina mbola mandala ny maha-olona sy ny fiaraha-monina mampilamin-tsaina.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

SpécialementPourToiN°51 43%

Nitohy tamin’ny fiaraha-misakafo ny fotoana ny atoandro.Ny tolakandro kosa dia nirona kokoa tamin’ny fiainam-pahamasinana eo amin’ny zanak’Andriamanitra.Niteny ny lohahevitra hoe “Sahy ve ianao” niaraka tamin’ny “Parcours du combattant” ary nanamarika izany ny sedra maro fa ohatra amin’ireny ihany ny fitsofohana tao anaty zohy.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/19/specialementpourtoin-51/

19/06/2016 www.fichier-pdf.fr

fiche pcd fr mg CMP fianar 41%

Araka izany, dia ilaina ny fiaraha-midinika sy famaritana mialoha ireo mason-tsivana ny tetik'asa ara-pandrosoana, hanamorana ny fanasokajiana ireo tetik'asa isan-tsehatra araka ny laharam-pamehana.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/30/fiche-pcd-fr-mg-cmp-fianar/

30/12/2017 www.fichier-pdf.fr

TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 40%

Misy anefa ray aman-dreny adaladala izay mamefy ny zanany tsy hanatokatona ankizy hafa na olon-kafa satria misy zavatra atahorany ao, zary lasa olo-manirery ny ankizy toy izany ka mampahatahotra ny fiaraha-miainany amin’izay olona hovadiana any aoriana any.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/13/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/

13/11/2017 www.fichier-pdf.fr

TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 40%

Misy anefa ray aman-dreny adaladala izay mamefy ny zanany tsy hanatokatona ankizy hafa na olon-kafa satria misy zavatra atahorany ao, zary lasa olo-manirery ny ankizy toy izany ka mampahatahotra ny fiaraha-miainany amin’izay olona hovadiana any aoriana any.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/25/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/

25/09/2018 www.fichier-pdf.fr

SpécialementPourToiN53 39%

Nisy ny fampianarana, ny fifanakalozana, teo koa ny fiarahana nilalao, ny fiaraha-nivavaka koa tsy adinoina.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/16/specialementpourtoin53/

16/11/2016 www.fichier-pdf.fr

Bulletin Mensuel Tresor N37 39%

sosialy tao anatin’ny asan’ny fankalazana ny fahadimampolo Tahirimbolam-panjakana sy taonan’ny Tahirimbolammandray anjara noho ny fiaraha-monina ary panjakana malagasy no amin’ny fanatsarana noho ny maha olombelona niantombohany.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/27/bulletin-mensuel-tresor-n37/

27/11/2013 www.fichier-pdf.fr

Info Ceffel 2013 n° 4 38%

Ny fiarahan’izy ireo mientana sy mifanohana no hanamora ny fahatrarana ny tanjona ary hitondra fahombiazana Serasera ara-toekarena………………………………….....P4-5 Endriky ny fiaraha-miasa eo amin’ny olom-boafidy sy ny tekinisiana Mba hanatsarana ny vokatra dia nametraka fomba fiasa vaovao ny Ceffel.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/09/24/info-ceffel-2013-n-4/

24/09/2013 www.fichier-pdf.fr

IM9- version malgache 35%

Nifarana tamina fizaràna mofomamy sy vatomamy ary “biscuits”ny fiaraha-nifaly.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/22/im9-version-malgache/

22/04/2016 www.fichier-pdf.fr

malagasy how satan stops our prayers 27%

Indray alina izay, Izahoe (John Mulinde) dia nanatrika fiaraha-misakafo iray.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/10/malagasy-how-satan-stops-our-prayers/

10/07/2015 www.fichier-pdf.fr

dany.013 27%

- hafa tanteraka noho ny fitantarána farany izáy soa noho ny soa mantsy ny akon’ny fiaraha-moniña amin-java-dehibé iráy toy ny finoana.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-013/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany .24 26%

Raha misy mpanambóla şįlámo áry izáy nanapan-kevitra fa ho nivίdy faritra iráy izáy ananganany izány fiaraha-moniña izány, dia inona no hatáo?

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-24/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

Bulletin Mensuel Tresor N36 22%

Isaorana indrindra ianareo mpamaky – mpitondra Fanjakana, mpamatsy vola, partenaires techniques et financiers, mpandraharaha, mpikambana amin’ny fiaraha-monim-pirenena, masoivoho, mpanao politika isan-tokony, mpianatra, olom-pirenena… Raha tsy ianareo dia efa ela ity gazety ity no tsy nisy intsony.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/27/bulletin-mensuel-tresor-n36/

27/11/2013 www.fichier-pdf.fr