Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 11 août à 09:28 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «firenena»:Total: 43 résultats - 0.113 secondes

dany.014 100%

Mafy koa raha mafy fa tena nahéry vaika tokóa ny fiatraiky ny Ady Mangatsiaka sy ny Fifañinañana nandéfa olona tañy ambóny mihoa-maso tañy izáy nifandriatan’ny Firerénéna Tandrefana sy ny Firenéna tañy amin’ny Tany Kômînişįta Tatsinana ;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-014/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr


Madagascar PRSP Malagasy 97%

02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 1 03 05 06 08 11 _ _ _ _ _ 13 15 16 18 21 23 24 27 37 51 63 71 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83 _ 97 _ 107 _ Hafatry ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA Ny Vision « Madagasikara Voajanahary » Ny MAP no manangana fotokarena ho an’ny firenena Ny Tanjona Lehibe Ny MAP sy ny Tanjon’ny Fampandrosoana amin’ny Taona Arivo Fahatelo Ny Soatoavina hitarika ny MAP Ny tombontsoa amin’ny fananana ny MAP Ny laharam-pahamehan’ny MAP Ny olona :

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/madagascar-prsp-malagasy/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr

dany 8.3 93%

Tsy mivavaka intsony ny olon’ny Tany sy ny Firenéna Mandroso amin’ny ampany betsaka indrindra.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-8-3/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

lalampanorenana 2010 90%

LOHATENY VOALOHANY NY AMIN'NY FENI-KEVITRA FOTOTRA Andininy voalohany.- Firenena iray ny Vahoaka Malagasy ka mivondrona ho Fanjakana masi-mandidy, tokana, repoblikana ary tsy mampifangaro ny fitondram-panjakàna sy ny finoana.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.019 89%

Nanomboka ny 17 marįşa 2003, dia nodabohan’ny Amerikáŋā sy ny Ãgįlίşy ny bỗba araka izáy tratra ny Firenéna Irakiáŋā;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-019/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

FANARENANA 88%

Marina koa ny ampaham-panazavan’ny mpitondra ankehitriny hoe tsy ho vita mora na ho vita haingana ny fanarenana ny Firenena avy anatin’ny hantsana misy azy izao satria vokatry ny Tantara sy fifampitondranana nodiavina nandritra ny 54 nahaleovantena fara fahakeliny no hahitsy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.007 88%

Foana tao anatin‟ny tantaran‟ny Firenéna Fįrãşáy, ny Sazy-Fanamelohana-ho faty Olombelona iráy na inona na inona heloka vitany.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-007/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.22 85%

Paleşįtίŋā, no Tany sy Firenéna nonenan’Izy Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý, tamin’ny andro nanjakán’ny Ãperóra Rômáŋā Tibéra.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-22/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

LettreOuverteAvecPetitionSignee-IlesEparses 78%

Efa hita soritra mazava ihany koa izao fa mifono fanamby ara ekonomika sy ara tafika lehibe ho an’ny firenena tompony ireo nosy ireo.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/07/lettreouverteavecpetitionsignee-ileseparses/

07/02/2014 www.fichier-pdf.fr

dany .24 77%

Nibáby ny valim-pilazána ny fahamarinana voalohany tamin’ny vahoaka Malagasy moa, tamin’izány vanindro izány, Voninahitsa Jean Eugène izáy sahy nampibaribáry ampahibemáso fa halatra tanteraka no nataon-dRatsiraka Didier Ignace tamin’ny vahoaka sy ny Firenéna Malagasy, tamin’ny fampiasány ho amin’ny tombotsoany manokana ny Tetezana ahevahevan’Ivoloina–Pont flottant d’Ivoloina-;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-24/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 74%

ny fankalazana ny nahaterahan'ilay Zanak’Andriamanitra tonga olombelona hiara-monina amintsika anie hitondra fihavaozana eo amin’ny fiaina ntsika tsirairay avy, eo amin’ny fiainam-pianakaviana tsirairay sy ny fiaraha-monina, eo amin’ny fiainam-piangoanana sy Firenena, eo am-pamakivakiana ity taona 2015 ity.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/08/akon-ny-diosezy-ambositra-pdf/

08/01/2015 www.fichier-pdf.fr

dany.18 71%

Nanjáka tañy amin’ny Firenéna Zerįmanίka rehétra tañy, ny Finoana fañitsiana naferin’ny olona toa an-dry Martin Luther [Marįtẽ Lîtéra] sy ry Calvin [Kalįvẽ].

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-18/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

Programme 6e Forum international des Caravanes 71%

Manodidina ny firenena 50 eo no iasan’ity fikambanana ity amin’ny alalan’ny hetsika artistika sy arakolontsaina anehoana ny tena asan’ny teny frantsay sy ny lanjany eo amin’ny sehatry ny fifampizarana.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/23/programme-6e-forum-international-des-caravanes/

23/11/2016 www.fichier-pdf.fr

dany.26 70%

Lahiantitra sy vaviantitra ireto izahay vao mba nahίta Tany sy Firenéna hafan’ny an’ny taina tahaka izao indray mitoraka izao.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-26/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

FANDAHARANA TILY MAITSO 67%

Amin’ny fotoana rehetra n’aiza n’aiza misy azy ka amin’ny alalan’ny fanampiana azy ireo hahatakatra ny hery ara -batana, ara-tsaina, ara-pihetseham-po, ara-tsôsialy ary arapanahy, amin’ny maha olona azy, amin’ny maha olom-pirenena tompon’andraikitra azy , amin’ny maha mpikambana azy ao anatin’ny fiarahamonina eo an-toerana, eo amin’ny firenena ary iraisam-pirenena.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/03/fandaharana-tily-maitso/

03/05/2017 www.fichier-pdf.fr

dany .27 66%

2106 2107 Tsy nisy hafa amin’ny tantaran’ny Kômîŋin’Ivato-Seranampiaramanidina izay saika natambatra tamin’Antananarivo Renivohitra ity Allauch ity izay saika natambatra tamin’i Marseille Zava-doza ny hatavizana any amin’ny Tany sy ny Firenéna rehétra efa mandroso any I Toulon no isian’ny Tobin’ny Tafika Andranomasina farany izay lehibe indrindra ho an’ny Fįraşay 2108 Io misy orinasa iray izay mpikarakara fitsangatsangana any Toulon any.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-27/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

FANAMBARANA 160816 66%

Manantena izahay fa manaja ny soatoavina demokratika sy manaiky ny foto-pisainana mifototra amin’ny fahalalahana ny tompon’andraikitra eto amin’ny firenena.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/16/fanambarana-160816/

16/08/2016 www.fichier-pdf.fr

Gaiskarako 66%

Ka ho gaga ve ianao raha mitepo anao ny tratrako Ary raikitra ho toetra sy manjary zava-batrako Ny mivavaka isan'andro ho anao tsy ankijanona Hahatonga anao ho tany sady firenena vanona.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/03/05/gaiskarako/

05/03/2017 www.fichier-pdf.fr

DOCUMENT-FEMME-MALGACHE 64%

Voalazan’ny Sampan’ny Firenena Mikambana misahana ny mponina (FNUAP) eto Madagasikara tamin’ny taona 2013 fa ny 60% ny vehivavy malagasy iharanan’ny herisetra ao an-tokantrano dia manaiky izany herisetra izany (http://www.orange.mg/actualite/violences-basees-sur-genre-60-femmes-malgaches-lacceptent).

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/25/document-femme-malgache/

25/11/2017 www.fichier-pdf.fr

dany.009 64%

Tapa-kevitra mihίtsy ny Firenéna maro fa handroaka ny olombelona rehétra izáy voakasikasika aminřny heloka momba ny finoana Şįlámo hiála sy handáo ny taniny;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-009/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.006 61%

Tsy raidraisim-poana ny olona izáy ao anatin‘izány «ivontoerana» be voninahitra izány, fa tena olona izáy tsongoim-bolo tokóa eo amin‘ny tany ama-monina no antsoina sy tendréna ho mpikambana ao, satrίa nofidίna tanatin‘ny maro mba hanatevin-daharana ny Akademίa iráy izy, ao anatin‘ny Firenéna iráy;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-006/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

dany .30 59%

Nisy fanadihadiana momba ny rahalahin’i Jesoa Kįrişįty, tany amin’ny Tany sy ny Firenéna Mandroso maro, hono, ho an’ny Finoana Kįrişįtiaŋā.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-30/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.016 58%

Nanáo fanambarána tamin’ny Fankalazána ny tsingerintaona fahatsiarovana ny fetim-pirenény ny Ãbaşadốro Şoίşa fa tena mampangoraka ny maházo ny Firenéna Malagásy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-016/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 186 54%

Mifanaraka amina sekoly na ivontoeram-panabeazana frantsay ny Madagascours ary ao anatin= ny firenena ampiany i Madagasikara.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/26/tady-laharana-186/

26/10/2013 www.fichier-pdf.fr

GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES - PROJET INCIPALS 50%

Ny tanjona moa dia ny mba hanentanana ireo izay voakasik’izany ary koa hisarihana ny sain’ny rehetra ny amin’ny atao hoe fahafahana sy ny andraikitry ny mpanao gazety eo anivon’ny firenena.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/07/guide-a-l-intention-des-journalistes-projet-incipals/

07/07/2016 www.fichier-pdf.fr