Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 27 novembre à 10:44 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «fjmloq»:Total: 2 résultats - 0.031 secondes

Hodson et Costello 2012 -- The human cost of 100%

sboqf`^i _l^oa ql qeb q^odbq `efiaobk rkfnrbiv erj^k t^p rpba ql d^rdb mbo`bmqflkp lc erj^k mboplk^ifqv qo^fqp %`roflrp) `ob^qfsb) `^obibpp) prmboflofqv lsbo ^kfj^ip+ Tfabo afpq^k`bp afplod^kfpba&) ^ka ^ipl klk*rkfnrbiv erj^k _bqtbbk qeb q^odbqp obcib`qba pqolkdbo For more opinion articles and to add your comments, visit newscientist.com/opinion TESSA BUNNEY / MILLENNIUM IMAGES, UK Most cultures still sanction the “right” to control and use other species _bifbcp fk erj^k prmboflofqv lsbo ^kfj^ip+ Qeb obpriqp tbob c^p`fk^qfkd) molsfafkd qeb cfopq afob`q bsfabk`b qe^q vlrkd `efiaobk aberj^kfpb lqebo `efiaobk ^ilkd o^`f^i ifkbp+ Fjmloq^kqiv) qelpb tel _bifbsba jlpq pqolkdiv fk qeb prmboflofqv lc erj^kp lsbo ^kfj^ip peltba qeb dob^qbpq aberj^kfp^qflk fk qe^q qebv obd^oaba qeb _i^`h `efiaobk ^p mlppbppfkd cbtbo rkfnrbiv erj^k nr^ifqfbp) tef`e fk qrok mobaf`qba fk`ob^pba mobgraf`b qlt^oa _i^`h `efiaobk+ Fkslisfkd qeb m^obkqp ^ipl qrokba lrq ql _b sbov fjmloq^kq+ Rpfkd jb^probp abpfdkba clo ^ariqp) tb obmif`^qba qebpb m^qqbokp ^jlkd qeb m^obkqp+ Tb ^ipl rpba pljb pq^ka^oa qbpqp ql afp`lsbo mob*bufpqfkd o^`f^i mobgraf`bp) ^ka tebqebo qebv ebia fablildf`^i mobcbobk`bp clo efbo^o`ef`^i lo bd^ifq^of^k obi^qflkpefmp _bqtbbk dolrmp+ Tb tbob fkqofdrba ql cfka qe^q m^obkqp tel bkalopba pl`f^i efbo^o`ev ^ka fkbnr^ifqv ob^oba `efiaobk tfqe pqolkdbo _bifbcp fk qeb erj^k*^kfj^i afsfab Ì tef`e) ^p tb klqba ^_lsb) hf`hp lcc aberj^kfp^qflk ^ka o^`f^i mobgraf`b+ >`olpp s^oflrp pqrafbp fk lro i^_) tb clrka qe^q qeb `loobi^qflk _bqtbbk qeb mbo`bfsba erj^k*^kfj^i afsfab ^ka erj^k mobgraf`bp) clo bu^jmib) ^d^fkpq fjjfdo^kqp) fp ^p pqolkd ^p qeb `loobi^qflk _bqtbbk ^ elpq lc lqebo mpv`elildf`^i c^`qlop cb^qrofkd fk lqebo obpb^o`e qe^q e^sb d^fkba qo^`qflk+ Clo bu^jmib) qeb ^jlrkq lc `lkq^`q _bqtbbk dolrmp fp hkltk ql _b ^k fjmloq^kq aofsbo lc mobgraf`b _bqtbbk qebj) ^p ^ob `riqro^i pqboblqvmbp ^ka qeb mbo`bmqflk qe^q ^ dolrm `lkpqfqrqbp ^ qeob^q ql ^klqebo+ Pl te^q ^ob qeb fjmif`^qflkp lc lro tloh<

https://www.fichier-pdf.fr/2015/09/01/hodson-et-costello-2012-the-human-cost-of/

01/09/2015 www.fichier-pdf.fr

Belimed MST-V Top 5000 - User manual 53%

= = = = _ÉäáãÉÇ=píÉ~ã=píÉêáäáòÉê=jpqJs== qlm=RMMM= = rpboÛp=j^kr^i= = = jçÇÉä=SJSJS=spN=L=spO= SSM=ñ=SSM=ñ=TMM=ãã= = jçÇÉä=SJSJV=spN=L=spO= SSM=ñ=SSM=ñ=NMMM=ãã= = jçÇÉä=SJSJNO=spN=L=spO= SSM=ñ=SSM=ñ=NPMM=ãã= = jçÇÉä=SJSJNU=spN=L=spO= SSM=ñ=SSM=ñ=OMMM=ãã= q~ÄäÉ=çÑ=ÅçåíÉåíë= = N O P Q R S iáãáí~íáçå=çÑ=äá~Äáäáíó=~åÇ=áåÇÉãåáíóKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK R fåíêçÇìÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK S OKN _ÉÅçãÉ=Ñ~ãáäá~ê=ïáíÜ=íÜÉ=ëóëíÉã KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS OKO fåíÉåÇÉÇ=ìëÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS OKP pìãã~êó=çÑ=ë~ÑÉíó=éêÉÅ~ìíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT fåëí~ää~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NM PKN píÉêáäáòÉê=ëáòÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNM PKO oÉèìáêÉÇ=ÄìáäÇáåÖ=ëóëíÉã=ìíáäáíáÉëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN PKOKN ríáäáíó=ÅçååÉÅíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNN PKOKO ríáäáíó=ÅçååÉÅíáçå=éçëáíáçåáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNP PKP fåëí~ää~íáçå=áåëíêìÅíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQ PKPKN fåíêçÇìÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQ PKPKO pé~ÅÉ=ÅçåëáÇÉê~íáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQ PKPKP jçìåíáåÖ=ÇÉí~áäë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQ PKPKQ ríáäáíó=ëÉêîáÅÉ=êÉèìáêÉãÉåíë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQ PKPKR mêÉé~ê~íáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNS i~ÄÉääáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT QKN qóéÉ=~åÇ=jçÇÉä=aÉëáÖå~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNT QKO j~êâáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNU QKP t~êåáåÖ=ä~ÄÉäëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNV dÉåÉê~ä=ÇÉëÅêáéíáçå=çÑ=íÜÉ=ÅçãéçåÉåíë=~åÇ=ÑìåÅíáçåëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ON RKN dÉåÉê~ä=îáÉïKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKON RKO fåÇáÅ~íçêë=~åÇ=Ö~ìÖÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOO RKP léÉê~íáåÖ=båÇ=`çåíêçä=m~åÉä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOP RKQ kçåJléÉê~íáåÖ=båÇ=`çåíêçä=m~åÉä=EçéíáçåFKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOQ RKR mêáåíÉê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOR RKS mêáåíçìíë=EÉñ~ãéäÉF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOR RKT aççê=çéÉê~íáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOS RKU dÉåÉê~ä=éêÉÅ~ìíáçåë=Ñçê=íÜÉ=ëíÉêáäáò~íáçå=éêçÅÉÇìêÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOT léÉê~íáåÖ=íÜÉ=ëíÉêáäáòÉê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OU SKN qìêå=çå=íÜÉ=ëíÉêáäáòÉê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOU SKO içÖ=çå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOV SKP iç~ÇáåÖ=íÜÉ=ëíÉêáäáòÉêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPN SKPKN iç~ÇáåÖ=ëíÉêáäáòÉê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPN SKQ pÉäÉÅí=~=ÅóÅäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPP SKQKN c~ÅíçêóJëÉí=ÅóÅäÉë=~åÇ=ÅóÅäÉ=î~äìÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPP SKQKO pÉäÉÅí=~=ÅóÅäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPP SKR pí~êí=~=ÅóÅäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPP SKS fåJÅóÅäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPQ SKT `óÅäÉ=Ñ~áäÉÇ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPQ SKU råäç~ÇáåÖ=íÜÉ=ëíÉêáäáòÉê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPR SKUKN råäç~ÇáåÖ=ëíÉêáäáòÉêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPR rëÉêÛë=j~åì~ä= rëÉêDë=ã~åì~ä=jpqJs|`_|sOVKÇçÅ= = m~ÖÉ=O=çÑ=VV= = oÉîáëáçåW=NN=L=gìåÉ=OMMU= _ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d= SKV `óÅäÉ=ÇçÅìãÉåí~íáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PS SKNM içÖ=çÑÑ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PS SKNN qìêå=çÑÑ=íÜÉ=ëíÉêáäáòÉê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PT SKNO `óÅäÉ=áåíÉêîÉåíáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PT T `óÅäÉ=ÇÉëÅêáéíáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PU TKN píÉêáäáòÉê=c~Åíçêó=`óÅäÉë=pÉííáåÖë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PU TKO `Ü~åÖÉë=íç=éêçÖê~ã=é~ê~ãÉíÉêë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PU TKP aáÑÑÉêÉåÅÉë=áå=éêÉJíêÉ~íãÉåí=ïáíÜ=íÜÉ=^áê=aÉíÉÅíçê=çéíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PV TKQ mêÉëëìêÉJíáãÉ=Çá~Öê~ãë=çÑ=ÇÉÑ~ìäí=éêçÖê~ãë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PV TKQKN iÉÖÉåÇ=ÑìêíÜÉê=íç=íÜÉ=éêçÅÉëë=ëÉÅíáçåëWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PV TKR NPQø`=fåëíêìãÉåí=ÅóÅäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QM TKS NPQø`=mçêçìë=iç~Ç=ÅóÅäÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QN TKT NONø`=or__bo=`óÅäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QO TKU NPQø`=t^ojJrm=C=ib^h=qbpq=`óÅäÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QP TKV NPQø`=_çïáÉJaáÅâ=qÉëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QQ TKNM iÉ~â=qÉëí=`óÅäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QR TKNN NPQø`=eÉ~îó=fåëíêìãÉåíë=ÅóÅäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QS TKNO NORø`=mçêçìë=iç~Ç=`óÅäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QT TKNP NONø`=dê~îáíó=`óÅäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QU U qÉÅÜåáèìÉë=çÑ=ëíÉêáäáò~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QV UKN dìáÇÉäáåÉë=Ñçê=éêÉé~êáåÖ=~åÇ=ëíÉêáäáòáåÖ=ïê~ééÉÇ=é~Åâë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QV UKNKN mêÉé~êáåÖ=äç~ÇW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QV UKNKO tê~ééÉÇ=Ñ~ÄêáÅ=é~Åâë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QV UKNKP tê~ééÉÇ=áåëíêìãÉåí=ëÉíë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RM UKNKQ tê~ééÉÇ=ìíÉåëáäëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RN UKNKR iç~ÇáåÖ=íÜÉ=Å~êíWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RO UKNKS píÉ~ã=ëíÉêáäáò~íáçå=ÅóÅäÉëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RP UKNKT j~íÉêá~ä=èì~äáÑáÅ~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RQ UKO dìáÇÉäáåÉ=Ñçê=aÉíÉêãáåáåÖ=ïÉí=é~Åâë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RQ UKOKN fåíêçÇìÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RQ UKOKO bî~äì~íáçå=çÑ=ïÉí=é~Åâë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RQ UKOKP jçáëíìêÉ=êÉíÉåíáçå=~ÅÅÉéí~åÅÉ=ÅêáíÉêá~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RR UKOKQ pçäîáåÖ=ïÉí=é~Åâ=éêçÄäÉãëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RR UKP píÉêáäáíó=ã~áåíÉå~åÅÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RS UKPKN `ççäáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RS UKPKO fåëéÉÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RS UKPKP píÉêáäÉ=ëíçê~ÖÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RS UKPKQ bñéáê~íáçå=Ç~íáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RS V léÉê~íçê=ÇÉîáÅÉ=qlm=RMMM KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RT VKN rëÉê=~Çãáåáëíê~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RT VKNKN rëÉêDë=êáÖÜíë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RT VKNKO aáêÉÅí=äçÖáåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK RV VKNKP ^Çãáåáëíê~íÉ=ìëÉêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SM VKO fåÑçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SO VKP oÉ~ÇáåÖëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK SP rëÉêÛë=j~åì~ä= m~ÖÉ=P=çÑ=VV= oÉîáëáçåW=NN=L=gìåÉ=OMMU= rëÉêDë=ã~åì~ä=jpqJs|`_|sOVKÇçÅ= = = _ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d= VKQ pÉíJìéKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSQ VKQKN b~êäó=ëí~êí=L=åáÖÜíJíáãÉ=ëÜìíÇçïå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSR VKQKO pÉí=ÅäçÅâKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSS VKQKP i~åÖì~ÖÉ=~åÇ=ìåáíë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSS VKQKQ píÉ~ã=ÖÉåÉê~íçê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKST VKQKR aê~áå=ëíÉ~ã=ÖÉåÉê~íçê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKST VKQKS `çåÑáÖìêÉ=ÅóÅäÉ=ëÉäÉÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKST VKQKT aáëéä~ó=Åçåíê~ëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSU VKQKU låäáåÉ=ÇçÅìãÉåí~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSU VKQKV ^ìíçã~íáÅ=äç~ÇáåÖ=~åÇ=ìåäç~ÇáåÖ=ÇÉîáÅÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSU VKR mêáåí=ä~ëí=ÅóÅäÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSU VKS ^ä~êã=ãÉëë~ÖÉëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSV VKSKN `êáíáÅ~ä=~ä~êãë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTM VKSKO ^ä~êã=äáëíKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTM VKT `óÅäÉ=áåíÉêîÉåíáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTQ VKTKN `óÅäÉ=~Çî~åÅÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTQ VKTKO `óÅäÉ=~Äçêí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTR VKTKP `óÅäÉ=ÅçåíáåìÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTR VKU _~íÅÜ=Ç~í~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTR VKUKN j~åì~ä=Ç~í~=Éåíêó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTR VKUKO _~íÅÜ=Ç~í~=Éåíêó=ïáíÜ=açÅìãÉåí~íáçå=ëóëíÉã=f`p=URPRJ_`KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTR VKUKP _~íÅÜ=Ç~í~=áåéìí=îá~=ëÅ~ååÉê=ïáíÜ=f`p=USSR=açÅìãÉåí~íáçå=póëíÉãKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTS VKV j~áåíÉå~åÅÉ=ãÉëë~ÖÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTT VKNM j~áåíÉå~åÅÉ=ÑìåÅíáçåëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTU VKNMKN oÉéä~ÅÉ=Çççê=ëÉ~ä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTV VKNMKO `~äáÄê~íÉ=íçìÅÜ=ëÅêÉÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTV VKNMKP pÉåëçêë=~ÇàìëíãÉåíKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTV VKNMKQ j~ÅÜáåÉ=ëÉíJìéKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUM VKNMKR j~áåíÉå~åÅÉ=áåíÉêî~ä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUR VKNMKS mêáåíÉê=ëÉäÑJíÉëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUS VKNMKT jçÇáÑó=`óÅäÉ=m~ê~ãÉíÉêë=~åÇ=Åçéó=éêçÖê~ã KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUT VKNMKU mi`=ÑìåÅíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUV VKNMKV fLlJ=qÉëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVM VKNMKNM ^áê=aÉíÉÅíçê=^ÇàìëíãÉåí=Eçéíáçå~äF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVN NM oçìíáåÉ=jçåáíçêáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VO NMKN _áçäçÖáÅ~ä=ãçåáíçêáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVO NMKO qÉëíáåÖ=Ñçê=éêÉJî~Åììã=ÉÑÑáÅáÉåÅóKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVO NMKOKN iÉ~â=qÉëíKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVO NMKOKO _çïáÉJaáÅâ=qÉëíKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVO NN oçìíáåÉ=j~áåíÉå~åÅÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VP NNKN oÉéä~ÅÉãÉåí=çÑ=êáÄÄçå=çê=é~éÉê=êçääKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVP NNKO `äÉ~åáåÖ=çÑ=`Ü~ãÄÉê=~åÇ=cêçåí=é~åÉäëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVR NO iáëí=çÑ=cáÖìêÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VS NP iáëí=çÑ=q~ÄäÉëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV = rëÉêÛë=j~åì~ä= m~ÖÉ=Q=çÑ=VV= oÉîáëáçåW=NN=L=gìåÉ=OMMU= rëÉêDë=ã~åì~ä=jpqJs|`_|sOVKÇçÅ= = = _ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d= N iáãáí~íáçå=çÑ=äá~Äáäáíó=~åÇ=áåÇÉãåáíó= få=åç=ÉîÉåíI=ïÜÉíÜÉê=~ë=~=êÉëìäí=çÑ=ÄêÉ~ÅÜ=çÑ=Åçåíê~ÅíI=ï~êê~åíó=çê=íçêí=EáåÅäìÇáåÖ=åÉÖäáÖÉåÅÉ=~åÇ=ëíêáÅí= äá~ÄáäáíóF=ëÜ~ää=_ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d=çê=áíë=ëìééäáÉêë=ÄÉ=äá~ÄäÉ=Ñçê=~åó=ÅçåëÉèìÉåíá~ä=çê=áåÅáÇÉåí~ä=Ç~ã~ÖÉ= áåÅäìÇáåÖI=Äìí=åçí=äáãáíÉÇ=íç=äçëë=çÑ=éêçÑáíë=çê=êÉîÉåìÉëI=äçëë=çÑ=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅíë=çê=~åó=~ëëçÅá~íÉÇ= ÉèìáéãÉåíI=äçëë=çÑ=íÜÉ=_ìóÉêÛë=mêçÇìÅíëI=Ç~ã~ÖÉ=íç=~ëëçÅá~íÉÇ=ÉèìáéãÉåíI=Åçëí=çÑ=Å~éáí~äI=Åçëí=çÑ= ëìÄëíáíìíÉ=éêçÇìÅíëI=Ñ~ÅáäáíáÉëI=ëÉêîáÅÉ=çê=êÉéä~ÅÉãÉåí=éçïÉêI=ÇçïåíáãÉ=ÅçëíëI=Å~ìëÉÇ=Äó=ëìÅÜ=mêçÇìÅíë= çê=Åä~áãë=çÑ=íÜÉ=ìëÉêë=Ñçê=ëìÅÜ=Ç~ã~ÖÉëK=_ìóÉê=~åÇ=ìäíáã~íÉ=ìëÉê=ÜÉêÉÄó=~ÖêÉÉ=íç=áåÇÉãåáÑó=_ÉäáãÉÇ= p~ìíÉê=^d=~åÇ=íç=ÜçäÇ=_ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d=Ü~êãäÉëë=Ñêçã=~åó=~åÇ=~ää=äá~Äáäáíó=Ñçê=ëìÅÜ=ÅçåëÉèìÉåíá~ä=~åÇ= áåÅáÇÉåí~ä=Ç~ã~ÖÉëK=qÜÉ=êÉëéçåëáÄáäáíó=çÑ=_ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d=Ñçê=Ç~ã~ÖÉë=Çì=íç=áåàìêáÉë=çê=ÇÉ~íÜ=çê= ÇÉ~íÜ=çÑ=ÉãéäçóÉÉë=çÑ=íÜÉ=_ìóÉê=çê=ìäíáã~íÉ=ìëÉê=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅíI=Å~ìëÉÇ=Äó=íÜÉ=éêçÇìÅíI=ëÜ~ää=ÄÉ=äáãáíÉÇ= íç=íÜ~í=éçêíáçå=çÑ=ëìÅÜ=Ç~ã~ÖÉë=~ë=ãáÖÜí=ÄÉ=~ííêáÄìí~ÄäÉ=íç=íÜÉ=åÉÖäáÖÉåÅÉ=çê=ëíêáÅí=äá~Äáäáíó=çÑ=íÜÉ= _ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d=`çãé~åóK=qÜÉ=_ìóÉê=~åÇ=ìäíáã~íÉ=ìëÉê=~ÖêÉÉ=íç=áåÇÉãåáÑó=_ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d=~åÇ= ÜçäÇ=_ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d=Ñçê=Ü~êãäÉëë=Ñçê=~åó=ÑìêíÜÉê=Ç~ã~ÖÉëI=áåÇÉãåáíó=çê=ÅçåíêáÄìíáçåK=fÑ=_ìóÉê= íê~åëÑÉêë=íáíäÉ=íç=çê=äÉ~ëÉë=íÜÉ=mêçÇìÅíë=ëçäÇ=íç=~åó=íÜáêÇ=é~êíóI=ÄìóÉê=ëÜ~ää=çÄí~áå=Ñêçã=ëìÅÜ=íÜáêÇ=é~êíó=~= éêçîáëáçå=~ÑÑçêÇáåÖ=_ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d=~åÇ=áíë=ëìééäáÉêë=íÜÉ=éêçíÉÅíáçå=çÑ=íÜáë=~êíáÅäÉ=êÉä~íáåÖ=íç= iáãáí~íáçåë=çÑ=iá~Äáäáíó=~åÇ=fåÇÉãåáíáÉëK= qÜÉ=_ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^dÛë=äá~Äáäáíó=Ñçê=~åó=Åä~áã=çÑ=~åó=âáåÇ=EáåÅäìÇáåÖ=åÉÖäáÖÉåÅÉ=~åÇ=ëíêáÅí=äá~ÄáäáíóF=Ñçê= ~åó=äçëë=çê=Ç~ã~ÖÉ=~êáëáåÖ=çìí=çÑI=çê=êÉëìäíáåÖ=Ñêçã=íÜáë=~ÖêÉÉãÉåíI=çê=Ñêçã=íÜÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=ÄêÉ~ÅÜ= íÜÉêÉçÑI=çê=Ñêçã=íÜÉ=mêçÇìÅíë=çê=pÉêîáÅÉë=ÑìêåáëÜÉÇ=ÜÉêÉìåÇÉêI=ëÜ~ää=áå=åç=Å~ëÉ=ÉñÅÉÉÇ=íÜÉ=éêáÅÉ=çÑ=íÜÉ= ëéÉÅáÑáÉÇ=mêçÇìÅíI=ëóëíÉãI=ÅçãéçåÉåí=çê=ëÉêîáÅÉ=ïÜáÅÜ=ÖáîÉë=êáëÉ=íç=íÜÉ=Åä~áãK=bñÅÉéí=~ë=íç=íáíäÉI=~åó= ëìÅÜ=äá~Äáäáíó=ëÜ~ää=íÉêãáå~íÉ=çåÉ=óÉ~ê=Ñêçã=íÜÉ=Ç~íÉ=çÑ=áåëí~ää~íáçå=çÑ=~åó=mêçÇìÅí=çê=ìéçå=íÜÉ=Éñéáê~íáçå= çÑ=íÜÉ=ï~êê~åíó=éÉêáçÇ=~ééäáÅ~ÄäÉ=íç=É~ÅÜ=íóéÉ=çÑ=éêçÇìÅí=ÅçîÉêÉÇ=ÜÉêÉÄóI=ïÜáÅÜÉîÉê=íáãÉ=éÉêáçÇ=ÉñéáêÉë= ÑáêëíK= = fjmloq^kqW=^=prjj^ov=lc=qeb=p^cbqv=mob`^rqflkp=ql=_b=l_pbosba=tebk=lmbo^qfkd=qefp= bnrfmjbkq=`^k=_b=clrka=lk=m^db=T=lc=qefp=j^kr^i=^ka=_befka=qeb=pbosf`b=allo=lc=qeb= rkfqK=al=klq=lmbo^qb=qeb=pqbofifwbo=rkqfi=vlr=e^sb=_b`ljb=c^jfif^o=tfqe=qefp= fkcloj^qflkK= = j~åìÑ~ÅíìêÉêW= = = = = = = p~äÉë=~åÇ=pÉêîáÅÉW= _ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d= = = = = = = wÉäÖëíê~ëëÉ=U= = = = = = = = `eJ=URUP=pìäÖÉå=pïáíòÉêä~åÇ= = = = = = mÜçåÉ= HQN=TN=SQQ=UR=MM== = = = = = c~ñ= H=QN=TN=SQQ=US=MN== = = = = = rëÉêÛë=j~åì~ä= rëÉêDë=ã~åì~ä=jpqJs|`_|sOVKÇçÅ= = m~ÖÉ=R=çÑ=VV= = oÉîáëáçåW=NN=L=gìåÉ=OMMU= _ÉäáãÉÇ=p~ìíÉê=^d=

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/14/belimed-mst-v-top-5000-user-manual/

14/11/2012 www.fichier-pdf.fr