Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 01 octobre à 15:11 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «fomba»:Total: 130 résultats - 0.106 secondes

100% - Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020;filename*= UTF 8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020

 Miaina sy mampihatra o amin’ny fiainana andavanandro anehoany ny maha izy azy  Mahalala ny soatoavina sy ny fomba amam-panao ary ny kolon-tsaina manaraka ny fivoaran’ny tantara sy ny vanim-potoana iainana.

fichier-pdf.fr/2020/04/10/fichier-pdf-sans-nom-3/ 10/04/2020

97% - FANDAHARANA TILY MAITSO

ny fomba ampiasaina (izany hoe ny fomba skoto) -Réfléchir aux but, principes et méthode scoute, -Analyser l’évolution récente des besoins et des intérêts des jeunes dans la société où ils vivent, -Prendre en considération les buts, objectifs et priorités de l’Organisation scoute nationale, -Evaluer comment le Programme des jeunes en cours fonctionne de manière pratique.

fichier-pdf.fr/2017/05/03/fandaharana-tily-maitso/ 03/05/2017

95% - dany.019

- toa misého amin’ny endriñy mahafisolokiana sy amin’ny endriñy mahahafetsifetséna dahólo azy hatramin’izáy ka ho mandrakizáy fa tsy mba amin'ny endriñy fifañinañana masina loatra ny rafitra izáy miféhy ny fomba fiaiñantsίka ato añatin’ny tontólo iaiñantsίka zavaboaáry rehétra tsy ankanavaka ato;

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-019/ 16/11/2014

94% - SEKTA, NY PAIKADINY SY NY AMPINGAKO

Karazana lahatsoratra teolojika somary mandray roa ihany izy ity, saingy ny REM no tena heverina ho manan-danja satria dia tsapa mihitsy fa tena mila fanavaozana ny fomba fitoriana ny Filazantsara ankehitriny, mba hahatanteraka ilay Tenin’ny Tompo hoe « Ataovy mpianatra ny firenena rehetra » (Matio 28 :

fichier-pdf.fr/2021/03/17/sekta-ny-paikadiny-sy-ny-ampingako/ 17/03/2021

93% - CdC.Transport Pub

Ny bokin’andraikitra dia mamaritra ny fomba hitrandrahana ny zotra iray izay fehezin’ny didy etsy ambony ka ahitana ireo fepetra sy andraikitra ankapobeny amin’ny fitrandrahana zotra fitateram-bahoaka miasa tsy an-kanavaka eto Antananarivo ary ireo fepetra sy andraikitra manokana amin’ny fitrandrahana ny zotra laharana …...............

fichier-pdf.fr/2019/01/11/cdctransport-pub/ 11/01/2019

92% - lalampanorenana 2010

Mahatsapa fa tena zava-dehibe ny fametrahana ny fomba izorana amin’ny pirenena, fampihavanam- Resy lahatra fa ny Fokonolona, nalamina ho Fokontany, no sehatra iainana, ivelarana, ifanakalozana sy ifampierana amin'ny fandraisan'anjara mavitriky ny olom-pirenena, Mahatsapa ny maha zava-dehibe tsy manam-paharoa ireo loharanon-karena avy amin’ny zava-boahary manan’aina sy ireo harena an-kibon'ny tany samihafa ananan’i Madagasikara ka ilaina arovana ho an'ny taranaka ho avy, Mahatsapa fa ny tsy fanajàna ny Lalàmpanorenana na ny fanitsiana azy mba hanamafisana ny fahefan'ny mpitondra nefa tsy mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka no antony mahatonga ny krizy miverimberina, Noho ny toerana misy ara-politika an'i Madagasikara sy ny fandraisany anjara an-tsitrapo eo amin'ny fifarimbonan’ny firenen-tsamihafa, ka andraisany ho toy ny nataony, indrindra :

fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/ 30/04/2014

91% - dany.014

Niavaka raha samy mpitóndra sambondanitra kosa anéfa ny fomba fiaiñany sy ny fomba fisaiñany.

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-014/ 16/11/2014

91% - malagasy how satan stops our prayers

malagasy how satan stops our prayers ny fomba anakanan’i satana ny vavaka asandrantsika Ady any amin’ny fanjakan’ny lanitra John Mulinde, Obsteig (Australie) Nov.

fichier-pdf.fr/2015/07/10/malagasy-how-satan-stops-our-prayers/ 10/07/2015

90% - dany.010

Asa tokóa re izáy maházo itý tany sy fiainana itý é, fa ny zavatra izáy tena mba anisan‘izáy mahagága, dia ny fomba fisehon‘izány fitiavan‘ny reny izány satrίa hatramin‘izáy ka ho mandrakizáy, ny fon-dreny dia mijanona ho fon-dreny tokóa;

fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-010/ 20/09/2014

89% - dany.003

Tahaka irény izáy hita amin’ny sary etsy ambóny etsy irény, ny fomba fisehon’ny trano.

fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-003/ 20/09/2014

88% - dany.013

Samy mahίta an’i Masina Marίa araka izáy fomba fampahitán’izy Masina Marίa azy avy [tsy voaporófo araka ny lalána Şiãtifίka] iréo olona rehétra iréo « ao añatin’ny fahatsiarovana saiña tanteraka ».

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-013/ 16/11/2014

86% - dany.007

Mampahatsiáro tanteraka izáy fomba fanaon‟ny Şįlámo any Iráka any, itý fomba famonoana olona iráy itý.

fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-007/ 20/09/2014

86% - dany.016

Marátra ny fo amam-panáhy Mahamalagásy mandré izány fomba fisainana momba an’i Madagasikára izány.

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-016/ 16/11/2014

85% - Boky torolalana momba ny fananan tany

Ity boky torolanana ity dia natao hanampiana ny vahoaka tsy ankanavaka amin’ny ireo antotan-taratasin-tany sy hiarovana arak’izay ny zon’ny amin’ny taniny amin’ireo fomba fikarakarana maro samihafa izay lazain’ny Didy aman-dalàna manankery.

fichier-pdf.fr/2019/03/12/boky-torolalana-momba-ny-fananan-tany/ 12/03/2019

85% - dany.18

Martin Luther tañy Italia tañy, dia niendrika fomba fisehoana hafa tokóa raha samy hafa, ny finoana Kįrişįtiáŋā tañy Êrốpa tañy;

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-18/ 16/11/2014

84% - BOYS & GIRLS Doubles MAIN DRAW 08

Rank Cnty Round 1 1 381 MAW LUMETA, Chisomo [1] 425 TUN OUALHA, Mohamed 2 687 ROU DUMITRU, Vlad Andrei 1445 ARM KHACHATRYAN, Mikayel 3 1118 MAR BALI, Youssef MAR BELCORA, Mohamed 4 MAR HERRESS, Ahmed Amine 613 ALG MAKHLOUF, Mohamed Nazim 5 659 SUI VUCKOVIC, Nico [4] 658 LTU WRZESINSKI, Robert WC 6 MAR CHERQAOUI, Ayman MAR ZERKTOUNI, Mohamed 7 MAR DERBANI, Yassine 1546 MAR MELHAOUI, Ziad 8 868 FRA BENCHETRIT, Elliot 677 FRA RAJAONAH, Mathieu 9 952 MAR EL ABBAR, Mamoun 792 MAR HIRS, Simohamed 10 11 1236 FRA ADDED, Dan 1034 FRA FOMBA, Luc 558 MAR AHOUDA, Amine [3] 661 MAR BELCORA, Mustapha 13 1657 RUS LANDGRAF, Andrey 745 RUS SOKOLOVSKIY, Mikhail 14 1272 MAR LAHLOU, Youssef 825 MAR MIHRAB, Amine 16 MAR KILANI, Yassir MAR MAZOUZ, Mehdi 657 GBR BASS, Finn [2] 437 GBR STEWART, Max # Seeded Players 1 LUMETA, Chisomo OUALHA, Mohamed 2 BASS, Finn STEWART, Max 3 AHOUDA, Amine BELCORA, Mustapha 4 VUCKOVIC, Nico WRZESINSKI, Robert ITF Referee J-G5-MAR-01A-2014 HOMRITI Adil Semifinals Final DUMITRU, Vlad Andrei KHACHATRYAN, Mikayel 2-6 6-4 [10-8] DUMITRU, Vlad Andrei KHACHATRYAN, Mikayel 6-4 6-4 HERRESS, Ahmed Amine MAKHLOUF, Mohamed Nazim 6-2 3-6 [11-9] VUCKOVIC, Nico [4] WRZESINSKI, Robert 6-1 6-0 VUCKOVIC, Nico [4] WRZESINSKI, Robert 6-7(5) 6-4 [12-10] BENCHETRIT, Elliot RAJAONAH, Mathieu 6-1 6-3 ADDED, Dan FOMBA, Luc 6-1 6-0 ADDED, Dan FOMBA, Luc 6-2 7-5 TOG GBADOE, Antoine MAR KHADDARI, Karim 12 15 Tourn.

fichier-pdf.fr/2014/05/07/boys-girls-doubles-main-draw-08/ 07/05/2014

84% - dany.22

tetsy, …, teróa, ary izáo no nolazainy tamiko tamin’ny alálan-dranona sy tamin’ny alálan-dranona, …, sy ny sisa tsy áry ho voatañίsa tahaka ny fiheveran’ny Mpinon’Antaninanandráno fa fomba fiantsoan’Izy Jesóa Kįrişįtý azy iréo indráy amin’ny fomba farany izáy henjaña dia henjaña tokóa, mba hifototra sy hihamatotra bebé kokóa andro amañ’aliña amin’ny finoany, ny fahagagána Firehetan’ny Jiron’ny Tanambokovokon’ny trano fiangoñany;

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-22/ 16/11/2014

81% - FANARENANA

fangaraharan’ fomba fitantanam-bola, fisian’ny tetikasam-pitondrana mazava ampiasana ny vola, sns1.

fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/ 04/10/2014

81% - TARATASY FISORATANA ANARANA IMPACT MADA

Isaky ny fiangonana/ Distrika/ Faritra FOMBA FANDOAVAM-BOLA Angonina ny isam-piangonana na Distrika ka arotsaka any amin'ny Federasiona miaraka amin'ny lisitr'ireo mpandray anjara andefasana dika mitovy ny faritra indrindra fa ny Union.

fichier-pdf.fr/2018/05/18/taratasy-fisoratana-anarana-impact-mada/ 18/05/2018

79% - ORDER OF PLAY 07

Luc FOMBA (FRA) Dalila SAID (EGY) [5] vs.

fichier-pdf.fr/2014/05/06/order-of-play-07/ 06/05/2014

77% - Ndao hilalao 1

Ny fototeny dia « lao » raha miverina indroa dia lasa hoe « laolao », amin’ny fiteny Betsileo sy any anindrana dia mbola mahatana ny endriny sy ny fomba fanonona azy hoe :« laolao ».

fichier-pdf.fr/2017/05/03/ndao-hilalao-1/ 03/05/2017

77% - ndao hilalao 1

Ny fototeny dia « lao » raha miverina indroa dia lasa hoe « laolao », amin’ny fiteny Betsileo sy any anindrana dia mbola mahatana ny endriny sy ny fomba fanonona azy hoe :« laolao ».

fichier-pdf.fr/2020/02/13/ndao-hilalao-1/ 13/02/2020

77% - dany.aa

Ny fomba fitsarán’Izy Tompo Andriamañitra Andrianañaháry Jesóa Kįrişįtý sady hany tokana tena Mpamónjin’ny zavaboaáry misy no miláza sy mañitrikitrika an’izány fintiña izány.

fichier-pdf.fr/2015/08/08/dany-aa/ 08/08/2015