Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 08 mars à 01:00 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «inkih»:Total: 14 résultats - 0.088 secondes

yafyinti n13 du 28 septembre finald 100%

Gaddaliinok inkih gacta baxa hida.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/01/yafyinti-n13-du-28-septembre-finald/

01/11/2014 www.fichier-pdf.fr

yafyinti no19 91%

«Yallih xaqul kayri dibuk Salaatah Ayró mawqa-le gambii kee Ayró korma-le gambil tafkuneenim hinna, kinnih immay Cagalah kayri Yallaa kee ellecaboh Ayrooy malaykaa kee Ambiyal obsimte kitoobaa kee Ambiya inkih Nummayse numih Abina kayri, maalu isih kaa kicinuk Ramad-le maraa kee Qayxiixaay tu-dagoytit kee gexsô numuy(gexentu kinnuk) Sakyi elle yiggiriqqee kee ceyte maray tu-essera kee Naqoosâ currusiyyah maalu yacee numih Abina kayri, Salat Soolisaah Zaká yaceeh xagana haan waqdi sinni xagana duudusaah tuddagnaa kee Biyaakaay jihaadal Qebti waqdi Qebti gibdaabinal yasbire marih Abina kayri, woo maray tama weeloolat weeloysime Nummahm.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/29/yafyinti-no19/

29/07/2015 www.fichier-pdf.fr

yy18 91%

Tama boq kee baluqquk aftabu kee daylah inkih Qaadat raqtam geytimta.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/24/yy18/

24/05/2015 www.fichier-pdf.fr

YAFYINTI no3 21 aout 2013 Version final 91%

Yalli isi ginok inkih yiysiise Saahadaytu.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/08/25/yafyinti-no3-21-aout-2013-version-final/

25/08/2013 www.fichier-pdf.fr

YAFYINTI no6 30 nov 2013 90%

naharat yaaxigeenimih inkih ley, kulli ayyunti maade.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/02/yafyinti-no6-30-nov-2013/

02/12/2013 www.fichier-pdf.fr

YAF YINTI N°9 et 10 89%

itta qangara, (kas le num tu kasek sa kas leh iyyaana) kas ixxigaa kee turraqsa inkih yascasse.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/06/yaf-yinti-n-9-et-10/

06/04/2014 www.fichier-pdf.fr

yafyinti7 lokki f (1) 83%

Say num depuis, le rôle de mère incombe à la femme, kee lab num inkih inkittu kinni elle symbolise l’amour, l’affection, la Rabbih fayxiiy, Adamak guri maglik persévérance, l’endurance.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/12/yafyinti7-lokki-f-1/

12/02/2014 www.fichier-pdf.fr

YAFYINTI no5 30 oct 2013 FinalF 82%

Farakka haynek, qaada digir naharaak urri issi kinnaane addal kak geyam kaa, kalah misinkicaa kee xagar maqarah inkih gulguluh ken haa.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/03/yafyinti-no5-30-oct-2013-finalf/

03/11/2013 www.fichier-pdf.fr

arho tour last afar 81%

Niqin gabal fula le gadda siinih inkih gacisna nee qikki hayteenimih ama caagid naharsi adda nel hoxe waqdiina.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/05/06/arho-tour-last-afar/

06/05/2014 www.fichier-pdf.fr

Traduction Safinatu An Naja Arabe-Afar-complet Facebook 77%

Asallam doyniki [‫ﺳ ِﻔ ْﯿﻨَ ﺔ اﻟﻨﱠ َﺠﺎة‬ َ ‫] ﻣﺘﻦ‬ ‫ واﻟﻤﺆﻟﻒ‬.‫ﺟﮭﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺠﻰ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ رﻛﺎﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ وﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﺮﺟﻤﺔ‬،‫ھﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﺳﺎﻟﻢ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﯿﺮ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ‬ ‫ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺳﺘﻤﻜﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ وﻟﺪوا ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﻠﻐﺔ‬ .‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻟﻔﮭﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺒﺎدات‬ .‫اﻟﺸﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ آدن اﻷزھﺮي‬ Mutargim qangará Ah Safiinatu Nadja kinniih, is kitoobak inkih qunxa kitaabay shaafiqî madhabal islaamaninnak qemboh yani.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/19/traduction-safinatu-an-naja-arabe-afar-complet-facebook/

19/07/2016 www.fichier-pdf.fr

yafyinti n15 2 75%

Yafyinti siiniiy, Qafar xaylok, faxe’kel tanoonay, inkih deeqo siinih rubta.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/02/02/yafyinti-n15-2/

02/02/2015 www.fichier-pdf.fr

YAFYINTI no1 21 juin dernière version Copy 68%

naabuk raqtiy ni inà af Raraytoh le gablusaanama, too tiyak gexak Qafarre inkih faysaanama.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/08/12/yafyinti-no1-21-juin-derniere-version-copy/

12/08/2013 www.fichier-pdf.fr

YAFYINTI no4 21 sep 2013 last 2 56%

edde doogak maaqan maray konnabaleeh, waqdik teyna ken arrabay currik tanii kee L’art de la poésie traditionnelle solidement ken dorroy gileh innah bilaa kee af inkih ancré dans les mœurs et puissamment leeh Dallam kee xagra sinnih nagnah kak implanté au cœur du patrimoine culturel a su résister vaillamment au vent du xaggursuman marah yanin.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/09/25/yafyinti-no4-21-sep-2013-last-2/

25/09/2013 www.fichier-pdf.fr

YAFYINTI no4 21 sep 2013 Final 56%

edde doogak maaqan maray konnabaleeh, waqdik teyna ken arrabay currik tanii kee L’art de la poésie traditionnelle solidement ken dorroy gileh innah bilaa kee af inkih ancré dans les mœurs et puissamment leeh Dallam kee xagra sinnih nagnah kak implanté au cœur du patrimoine culturel a su résister vaillamment au vent du xaggursuman marah yanin.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/09/25/yafyinti-no4-21-sep-2013-final/

25/09/2013 www.fichier-pdf.fr