Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 05 mars à 20:24 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «joradp»:Total: 70 résultats - 0.162 secondes

CONSTITUTION ALG 82%

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE _________________________ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT _____________________ CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MARS 2O16 Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz SOMMAIRE PREAMBULE Page 1 TITRE PREMIER :

https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/12/constitution-alg/

12/03/2019 www.fichier-pdf.fr

Acons (1) 82%

@ @òČîjÈ“Ûa@òČî a‹Ôº‡Ûa@òČí‹öa §a@òČíŠìèà§a @@ ______________ @@ @ @òíŠìèà§a@ò böŠ@@@@ @ @ @ @ @ @òßìØzÜÛ@òßbÈÛa@òãbßþa ____________@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ‰ìÀn … òîČ jÈ’Ûa@òîČ aŠÔ¹†Ûa@òíČ ŠöaŒ¦a@òíČ ‰ìèà¦a 2016@‘Šbß ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬ ‫‪@ @‘‹èÐÛa‬‬ ‫دﻳﺒـﺎﺟــــﺔ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪1‬‬ ‫ي‬ ‫اﻟﺒـــﺎب اﻷوّل ‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ّ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪3‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ‪ :‬اﻟﺠﺰاﺋــﺮ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪(6‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪3‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺸّﻌـﺐ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 7‬إﻟﻰ ‪(11‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪3‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺪّوﻟــــﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 12‬إﻟﻰ ‪(31‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪4‬‬ ‫ﺮﻳّﺎت )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 32‬إﻟﻰ ‪(73‬‬ ‫اﻟﻔـﺼــﻞ اﻟﺮّاﺑـﻊ ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤ ّ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪5‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻮاﺟﺒﺎت )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 74‬إﻟﻰ ‪(83‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪9‬‬ ‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺜّﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗـﻨـﻈﻴــﻢ اﻟـﺴّﻠﻄـــﺎت‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪10‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ‪ :‬اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬﻳـــّﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 84‬إﻟﻰ ‪(111‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪10‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴـــّـﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 112‬إﻟﻰ ‪(155‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪15‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــّـﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 156‬إﻟﻰ ‪(177‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪20‬‬ ‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺜّﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺮّﻗﺎﺑــﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻤﺆﺳّﺴــﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــّﺔ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪22‬‬ ‫اﻟﻔﺼـــﻞ اﻷوّل ‪ :‬اﻟﺮّﻗﺎﺑــــﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 178‬إﻟﻰ ‪(192‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪22‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 193‬إﻟﻰ ‪(194‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪24‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﺆﺳّﺴــﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــّﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 195‬إﻟﻰ ‪(207‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪24‬‬ ‫ي )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 208‬إﻟﻰ ‪(212‬‬ ‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺮّاﺑــــﻊ ‪ :‬اﻟﺘّﻌﺪﻳــــﻞ اﻟﺪّﺳﺘــﻮر ّ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪25‬‬ ‫أﺣﻜـــــﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴـــّـﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 213‬إﻟﻰ ‪(218‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪26‬‬ www.joradp.dz ____________________________________________________________ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‰ìn … òîČ jÈ’Ûa@òîČ aŠÔ¹†Ûa@òíČ ŠöaŒ¦a@òíČ ‰ìèà¦a @ @1996@ à í…@8@¿@ò ‰û½a@76@áÓ‰@òî ŠÛa@ñ†íŠ¦a @@ @ @Z@Ài@Þ†Èß @ @2002@ÝÀÀÀíŠic@14@¿@ò ‰û½a@25@áÓ‰@òî @ @2008@ àÏìã@16@¿@ò ‰û½a@63@áÓ‰@òî 2016@ ‰bÀÀÀÀß@7@¿@ò ‰û½a@14@áÓ‰@òî ŠÛa@ñ†íŠ¦a@M@ @2002@ÝÀÀÀíŠic@10@¿@„‰û½a@03M02@áÓ‰@æìãbÔÛa ŠÛa@ñ†íŠ¦a@M@ @2008@ àÏìã@15@¿@„‰û½a@19M08@áÓ‰@æìãbÔÛa ŠÛa@ñ†íŠ¦a@M@ @2016@ ‰bÀÀÀÀÀß@6@¿@„‰û½a@01M16@áÓ‰@æìãbÔÛa @ 1 @ ‫دﻳﺒـﺎﺟــــﺔ‬ .aČ‹y õbÔjÛa óÜÇ áČà—ßë LČ‹y kÈ’ Čð‹öa §a kÈČ“Ûa @ @ ojäß bàöa† ‹öa §a oÜÈu L†bè§aë bÐØÛa åß pbÔܨa òÜ—nß òÜ Ü µä Ûa Òüe Ç êŠë‰u ñ‡nà¾a 鲊bnÏ @ @.òßa‹ØÛaë ñČÈÛa Šcë LòČíČ‹¨a ‡èÈÛa ‰äß Lbèöbäic À ‡¤ Ñî× LÁČ ìn¾a îiþa ‹zjÛa bè’bÇ Ûa ò b¨a pbÄzÜÛa ČÇc À ‹öa §a oÏ‹Ç ‡ÔÛ òČî a‹Ôº† Þë† ñbäië LČïÓČ‹Ûaë ñ‡yìÛaë LòČíČ‹zÜÛ a†aČëŠ LŠbàÈn üa åß òČí‹í‹zČnÛa l단a óČny LČïßý ⁄a |nÐÛaë LČð‡îßìČäÛa @ @.âýČ Ûaë ‡ a pa Ï Þaì  Lñ‹ç† ß ÑÜn¬ bèi oèuaë L‘ë‹š òßëbÔ¾ bàîÄÇ b°ìnmë bç —ß ‹í‹Ôm À òÜ–bÏ ÞČì¥ òİÔã 1954 àÏìã ÞČëc æb×ë òÛë‡Ûa ÝàÈm Ûa LòČîÌíŒbßþaë òië‹ÈÛaë âý ⁄a ïçë LbènČíČì òČî b þa pbãČìؾaë LbèàîÓë LbènÏbÔq óÜÇ paõa‡nÇüa @ @.‡î a bènČßc ïšbß À åí†bî¾a óČn’ À âìîÛa b b›ã Šë‰u ȇn¸ë Lbèäß ñ‡yaë Ý× ‹íìİmë òîÓ Û bßë† bßb u pbîz›m âȇÓë LČ  ìÛa ‹í‹zČnÛa òèju õaìÛ o¥ ôì›ãa Čáq LòČîä ìÛa ò׋¨a ČÝà À Čð‹öa §a kÈČ“Ûa ÉČठ‡ÔÛ òČíŠìn ȇÛa émb Č ûß ‡Čî“íë Lµm†bÈn ¾a òČîä ìÛa òČîÏbÔČrÛa òČíČì aë òČíČ‹¨a Ñä× À ČïÇbà§a ê —· ÝÐØní æc Ýuc åß @ @.òÜî–þa òČîjÈČ“Ûa åß ‹öa §a õbäic ñ ‚ éÛ‰i bß L  ìÛa ‹í‹znÛa ”îuë Č  ìÛa ‹í‹zČnÛa òèju ñ†bîÓ o¥ Lð‹öa §a kÈ“Ûa xČìm ‡Óë @ @.ñ†bîČ Ûa òÜßb× òČí‹—Ç òÛë† ‡Čî’ë LÞýÔn übi òČîjÈČ“Ûa òČí‹í‹zČnÛa l‹¨a À pbîz›m LbèÈibİi òČîä ìÛa paë‹ČrÛa ñ†bÈn a bènÈj  Lô × paŠb—nãa ÕîÔ¥ åß éäØß òČîÇbà§a paŠbîn‚übi kÈČ“Ûa æbºg Čæg @ @.ČïuŠb‚ ÁÌš Čðc åÇ ñ‡îÈi LòČîÛýÔn a ČÝØi bèmbİÜ ‘Šb¸ Lê‡yë kÈČ“Ûa ò߇‚ À òÛë† bènÜÈuë Lém‡yìi oibrÛa éØ ¸ë éãbºg Ý›Ðië @.‹İƒÜÛ å ìÛa õbÔi ošČ‹Ç òîÔîÔy òîä ë ñb dß éuaë Čð‹öa §a kÈČ“Ûa Čæc Ë @ @.bèîÜÇ ÃbШa óÜÇ áà—ß ìçë bçŠb oİÇc Ûa òîä ìÛa ò¨b—¾aë áÜ Ûa ò bî ‰îÐäm ñ†bî ÝØi ŠČ‹Ó òîyë‹Ûa éàîÓ „î ‹m Þý‚ åß LÒ‹İm Ý× åÇë ÑäÈÛaë òänÐÛa åÇ ôdäß À ‹öa §a ÝÈu óÜÇ â nÈí kÈ“Ûa Čæg @ @.òíŠìèà§a µãaìÓë Šìn ‡Ûa âa ya Ýà À Lñì‚þaë ò¨b—¾aë Šaì¨a ¶g ìLJm Ûa òíŠb›¨aë -1- .2016 ‫ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ‬6 ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ 1 www.joradp.dz ____________________________________________________________ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ Lµîä ìÛa éÛýÔn aë ém†bî i Ù ànß ìçë Lòî a‹Ôº‡Ûaë ò틨a Ýîj À bßë† Ýšbäíë Ýšbã ð‹öa §a kÈ“Ûa Čæg ñŠ‡ÔÛaë LòîßìàÈÛa æëû“Ûa î m À òí‹öa uë ð‹öa u Ý× ò׊b“ß bè b c Lpb ûß Šìn ‡Ûa a‰èi jí æc â nÈíë @ @.òíŠìè»ë òî a‹Ôº† òÛë† Šb g À L†‹Ï ÝØÛ ò틨a æbàšë Lñaëb ¾aë LòîÇbànuüa òÛa‡ÈÛa ÕîÔ¥ óÜÇ @ @ püČìzČnÛa xbnãë LêŠa‹–g ñ‹ ë LémbÈÜİm ØÈm Ûa òîÏbČ—Ûa éme‹ßë LòČ–b©a kÈČ“Ûa òČí‹ÔjÇ áČ ° Šìn ȇÛbÏ @ @.æìãbÔÛa Čì ó›ß oÓë Čðc åß ‹r×c ‹í‡Ômë â Ç ČÝØi ‡×ûí éîÜÇ énÔÏaì·ë Lbèq‡yc Ûa òÔîàÈÛa òČîÇbànuüa òČíČ‹y c‡jß ïà±ë LòČîÇbà§aë òČ톋ÐÛa pbČíČ‹¨aë ÖìÔ¨a åà›í ð‰Ûa ï b þa æìãbÔÛa ìçë LÉîà§a ÖìÏ Šìn ȇÛa Čæg @ @.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/12/22/acons-1/

22/12/2016 www.fichier-pdf.fr

الدستور الجزائري 82%

@ @òČîjÈ“Ûa@òČî a‹Ôº‡Ûa@òČí‹öa §a@òČíŠìèà§a @@ ______________ @@ @ @òíŠìèà§a@ò böŠ@@@@ @ @ @ @ @ @òßìØzÜÛ@òßbÈÛa@òãbßþa ____________@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ‰ìÀn … òîČ jÈ’Ûa@òîČ aŠÔ¹†Ûa@òíČ ŠöaŒ¦a@òíČ ‰ìèà¦a 2016@‘Šbß ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ____________________________________________________________ ‪www.joradp.dz‬‬ ‫‪@ @‘‹èÐÛa‬‬ ‫دﻳﺒـﺎﺟــــﺔ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪1‬‬ ‫ي‬ ‫اﻟﺒـــﺎب اﻷوّل ‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ّ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪3‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ‪ :‬اﻟﺠﺰاﺋــﺮ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪(6‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪3‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺸّﻌـﺐ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 7‬إﻟﻰ ‪(11‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪3‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺪّوﻟــــﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 12‬إﻟﻰ ‪(31‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪4‬‬ ‫ﺮﻳّﺎت )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 32‬إﻟﻰ ‪(73‬‬ ‫اﻟﻔـﺼــﻞ اﻟﺮّاﺑـﻊ ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤ ّ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪5‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻮاﺟﺒﺎت )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 74‬إﻟﻰ ‪(83‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪9‬‬ ‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺜّﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗـﻨـﻈﻴــﻢ اﻟـﺴّﻠﻄـــﺎت‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪10‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّل ‪ :‬اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬﻳـــّﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 84‬إﻟﻰ ‪(111‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪10‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴـــّـﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 112‬إﻟﻰ ‪(155‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪15‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺴّﻠﻄـــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــّـﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 156‬إﻟﻰ ‪(177‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪20‬‬ ‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺜّﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺮّﻗﺎﺑــﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻤﺆﺳّﺴــﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــّﺔ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪22‬‬ ‫اﻟﻔﺼـــﻞ اﻷوّل ‪ :‬اﻟﺮّﻗﺎﺑــــﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 178‬إﻟﻰ ‪(192‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪22‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 193‬إﻟﻰ ‪(194‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪24‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﺆﺳّﺴــﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳــّﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 195‬إﻟﻰ ‪(207‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪24‬‬ ‫ي )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 208‬إﻟﻰ ‪(212‬‬ ‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺮّاﺑــــﻊ ‪ :‬اﻟﺘّﻌﺪﻳــــﻞ اﻟﺪّﺳﺘــﻮر ّ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪25‬‬ ‫أﺣﻜـــــﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴـــّـﺔ )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 213‬إﻟﻰ ‪(218‬‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪26‬‬ www.joradp.dz ____________________________________________________________ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‰ìn … òîČ jÈ’Ûa@òîČ aŠÔ¹†Ûa@òíČ ŠöaŒ¦a@òíČ ‰ìèà¦a @ @1996@ à í…@8@¿@ò ‰û½a@76@áÓ‰@òî ŠÛa@ñ†íŠ¦a @@ @ @Z@Ài@Þ†Èß @ @2002@ÝÀÀÀíŠic@14@¿@ò ‰û½a@25@áÓ‰@òî @ @2008@ àÏìã@16@¿@ò ‰û½a@63@áÓ‰@òî 2016@ ‰bÀÀÀÀß@7@¿@ò ‰û½a@14@áÓ‰@òî ŠÛa@ñ†íŠ¦a@M@ @2002@ÝÀÀÀíŠic@10@¿@„‰û½a@03M02@áÓ‰@æìãbÔÛa ŠÛa@ñ†íŠ¦a@M@ @2008@ àÏìã@15@¿@„‰û½a@19M08@áÓ‰@æìãbÔÛa ŠÛa@ñ†íŠ¦a@M@ @2016@ ‰bÀÀÀÀÀß@6@¿@„‰û½a@01M16@áÓ‰@æìãbÔÛa @ 1 @ ‫دﻳﺒـﺎﺟــــﺔ‬ .aČ‹y õbÔjÛa óÜÇ áČà—ßë LČ‹y kÈ’ Čð‹öa §a kÈČ“Ûa @ @ ojäß bàöa† ‹öa §a oÜÈu L†bè§aë bÐØÛa åß pbÔܨa òÜ—nß òÜ Ü µä Ûa Òüe Ç êŠë‰u ñ‡nà¾a 鲊bnÏ @ @.òßa‹ØÛaë ñČÈÛa Šcë LòČíČ‹¨a ‡èÈÛa ‰äß Lbèöbäic À ‡¤ Ñî× LÁČ ìn¾a îiþa ‹zjÛa bè’bÇ Ûa ò b¨a pbÄzÜÛa ČÇc À ‹öa §a oÏ‹Ç ‡ÔÛ òČî a‹Ôº† Þë† ñbäië LČïÓČ‹Ûaë ñ‡yìÛaë LòČíČ‹zÜÛ a†aČëŠ LŠbàÈn üa åß òČí‹í‹zČnÛa l단a óČny LČïßý ⁄a |nÐÛaë LČð‡îßìČäÛa @ @.âýČ Ûaë ‡ a pa Ï Þaì  Lñ‹ç† ß ÑÜn¬ bèi oèuaë L‘ë‹š òßëbÔ¾ bàîÄÇ b°ìnmë bç —ß ‹í‹Ôm À òÜ–bÏ ÞČì¥ òİÔã 1954 àÏìã ÞČëc æb×ë òÛë‡Ûa ÝàÈm Ûa LòČîÌíŒbßþaë òië‹ÈÛaë âý ⁄a ïçë LbènČíČì òČî b þa pbãČìؾaë LbèàîÓë LbènÏbÔq óÜÇ paõa‡nÇüa @ @.‡î a bènČßc ïšbß À åí†bî¾a óČn’ À âìîÛa b b›ã Šë‰u ȇn¸ë Lbèäß ñ‡yaë Ý× ‹íìİmë òîÓ Û bßë† bßb u pbîz›m âȇÓë LČ  ìÛa ‹í‹zČnÛa òèju õaìÛ o¥ ôì›ãa Čáq LòČîä ìÛa ò׋¨a ČÝà À Čð‹öa §a kÈČ“Ûa ÉČठ‡ÔÛ òČíŠìn ȇÛa émb Č ûß ‡Čî“íë Lµm†bÈn ¾a òČîä ìÛa òČîÏbÔČrÛa òČíČì aë òČíČ‹¨a Ñä× À ČïÇbà§a ê —· ÝÐØní æc Ýuc åß @ @.òÜî–þa òČîjÈČ“Ûa åß ‹öa §a õbäic ñ ‚ éÛ‰i bß L  ìÛa ‹í‹znÛa ”îuë Č  ìÛa ‹í‹zČnÛa òèju ñ†bîÓ o¥ Lð‹öa §a kÈ“Ûa xČìm ‡Óë @ @.ñ†bîČ Ûa òÜßb× òČí‹—Ç òÛë† ‡Čî’ë LÞýÔn übi òČîjÈČ“Ûa òČí‹í‹zČnÛa l‹¨a À pbîz›m LbèÈibİi òČîä ìÛa paë‹ČrÛa ñ†bÈn a bènÈj  Lô × paŠb—nãa ÕîÔ¥ åß éäØß òČîÇbà§a paŠbîn‚übi kÈČ“Ûa æbºg Čæg @ @.ČïuŠb‚ ÁÌš Čðc åÇ ñ‡îÈi LòČîÛýÔn a ČÝØi bèmbİÜ ‘Šb¸ Lê‡yë kÈČ“Ûa ò߇‚ À òÛë† bènÜÈuë Lém‡yìi oibrÛa éØ ¸ë éãbºg Ý›Ðië @.‹İƒÜÛ å ìÛa õbÔi ošČ‹Ç òîÔîÔy òîä ë ñb dß éuaë Čð‹öa §a kÈČ“Ûa Čæc Ë @ @.bèîÜÇ ÃbШa óÜÇ áà—ß ìçë bçŠb oİÇc Ûa òîä ìÛa ò¨b—¾aë áÜ Ûa ò bî ‰îÐäm ñ†bî ÝØi ŠČ‹Ó òîyë‹Ûa éàîÓ „î ‹m Þý‚ åß LÒ‹İm Ý× åÇë ÑäÈÛaë òänÐÛa åÇ ôdäß À ‹öa §a ÝÈu óÜÇ â nÈí kÈ“Ûa Čæg @ @.òíŠìèà§a µãaìÓë Šìn ‡Ûa âa ya Ýà À Lñì‚þaë ò¨b—¾aë Šaì¨a ¶g ìLJm Ûa òíŠb›¨aë -1- .2016 ‫ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ‬6 ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ 1 www.joradp.dz ____________________________________________________________ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ Lµîä ìÛa éÛýÔn aë ém†bî i Ù ànß ìçë Lòî a‹Ôº‡Ûaë ò틨a Ýîj À bßë† Ýšbäíë Ýšbã ð‹öa §a kÈ“Ûa Čæg ñŠ‡ÔÛaë LòîßìàÈÛa æëû“Ûa î m À òí‹öa uë ð‹öa u Ý× ò׊b“ß bè b c Lpb ûß Šìn ‡Ûa a‰èi jí æc â nÈíë @ @.òíŠìè»ë òî a‹Ôº† òÛë† Šb g À L†‹Ï ÝØÛ ò틨a æbàšë Lñaëb ¾aë LòîÇbànuüa òÛa‡ÈÛa ÕîÔ¥ óÜÇ @ @ püČìzČnÛa xbnãë LêŠa‹–g ñ‹ ë LémbÈÜİm ØÈm Ûa òîÏbČ—Ûa éme‹ßë LòČ–b©a kÈČ“Ûa òČí‹ÔjÇ áČ ° Šìn ȇÛbÏ @ @.æìãbÔÛa Čì ó›ß oÓë Čðc åß ‹r×c ‹í‡Ômë â Ç ČÝØi ‡×ûí éîÜÇ énÔÏaì·ë Lbèq‡yc Ûa òÔîàÈÛa òČîÇbànuüa òČíČ‹y c‡jß ïà±ë LòČîÇbà§aë òČ톋ÐÛa pbČíČ‹¨aë ÖìÔ¨a åà›í ð‰Ûa ï b þa æìãbÔÛa ìçë LÉîà§a ÖìÏ Šìn ȇÛa Čæg @ @.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/12/fichier-pdf-sans-nom-5/

12/03/2019 www.fichier-pdf.fr

Entre nation et tribus ghouati 2009 51%

« Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire », in JORADP n° 76 du 8 décembre 1996, modifié par la loi 02-03 du 10 avril 2002, in JORADP n° 25 du 14 avril 2002, Imprimerie officielle, Alger.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/28/entre-nation-et-tribus-ghouati-2009/

28/01/2016 www.fichier-pdf.fr

A2017076 48%

‫العدد ‪76‬‬ ‫اﳋميس ‪ ٩‬ربيع الثاني عام ‪ 143٩‬هـ‬ ‫الّسنة الرابعة واﳋمسون‬ ‫اﳌوافق ‪ ٢٨‬ديسمبر سنة ‪ 2017‬م‬ ‫تحرير‬ ‫اﻹدارة وال ّ‬ ‫اﳉزائر‬ ‫اﻻشتراك‬ ‫ي‬ ‫سنو ّ‬ ‫تونس‬ ‫مة للحكـومة‬ ‫اﻷمانة العا ّ‬ ‫بلدان خارج دول‬ ‫اﳌغرب العربي‬ ‫اﳌغرب‬ ‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫ليبيا‬ ‫ال ّ‬ ‫طبع واﻻشتراك‬ ‫موريطانيا‬ ‫سنة‬ ‫سنة‬ ‫ية‪......................‬‬ ‫ال ّ‬ ‫نسخة اﻷصل ّ‬ ‫‪ 10٩0,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬ ‫ية وترجمتها‪....‬‬ ‫ال ّ‬ ‫نسخة اﻷصل ّ‬ ‫‪ 21٨0,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬ ‫ية‬ ‫اﳌطبعة الّرسم ّ‬ ‫حي البساتﲔ‪ ،‬بئر مراد رايس‪ ،‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉزائر ‪ -‬مـحطة‬ ‫الهاتف ‪ 021.54.35.06 :‬إﱃ ‪09‬‬ ‫‪021.65.64.63‬‬ ‫الفاكس ‪021.54.35.12‬‬ ‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪ 3200-50‬اﳉزائر‬ ‫تزاد عليها‬ ‫نفقات اﻻرسال‬ ‫‪Télex :

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/18/a2017076/

18/01/2018 www.fichier-pdf.fr

LF2015 ar 60 RV 48%

‫اﻟﻌﺪد ‪78‬‬ ‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫ّﻨﺔ اﳋﻤﺴﻮن‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ا‪G‬ﻐﺮب‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬ ‫ا‪G‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ﺳﻨﻮيّ‬ ‫ﺳﻨﻮي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬ ‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫ا‪G‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬ ‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬ ‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ qX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ q‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬ ‫‪021.65.64.63‬‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬ ‫‪Télex :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/18/lf2015-ar-60-rv/

18/01/2015 www.fichier-pdf.fr

المالية لسنة 2015 (1) 48%

‫اﻟﻌﺪد ‪78‬‬ ‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 9‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1436‬ﻫـ‬ ‫ّﻨﺔ اﳋﻤﺴﻮن‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ا‪G‬ﻐﺮب‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬ ‫ا‪G‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ﺳﻨﻮيّ‬ ‫ﺳﻨﻮي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬ ‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫ا‪G‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬ ‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬ ‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ qX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ q‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬ ‫‪021.65.64.63‬‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬ ‫‪Télex :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/02/13/2015-1/

13/02/2015 www.fichier-pdf.fr

F2015072 48%

JORADP. DZ Abonnement et publicité:

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/04/f2015072/

04/01/2016 www.fichier-pdf.fr

F2015072 48%

JORADP. DZ Abonnement et publicité:

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/04/f2015072-1/

04/01/2016 www.fichier-pdf.fr

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل المنظومة القانونية المتعلقة بالفساد 48%

:‬ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ‪ ،‬ﻏﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﺩﻋﻣﻪ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺩﻋﻣﻬﺎ‪.‬‬‫ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻣﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻟﻺﻧﺳﺎﻥ‪.‬‬‫ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻼﻋﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺗﻼﺱ ﺃﻭ‬‫ﺍﻻﺳﺗﺣﻭﺍﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ‪:‬ﺍﻷﻣﺭ ﺭﻗﻡ ‪ 156-66‬ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺭ ﻋﺎﻡ ‪1386‬‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻕ ‪ 8‬ﻳﻭﻧﻳﻭ ﺳﻧﺔ ‪ 1966‬ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻭ ﺍﻟﻣﺕﻣﻡ )ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺭﺳﻣﻳﺔ‬ ‫ﺭﻗﻡ ‪ 84‬ﺳﻧﺔ ‪ (2006‬ﻭﻟﻘﺩ ﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺭﻳﻡ ﺍﻟﺭﺷﻭﺓ ﻭ ﺍﻗﺭ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩﻩ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﺑﺻﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ‪.‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎﺩ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-06‬ﺍﻝﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ﺳﻧﺔ‬ ‫‪ 2006‬ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻭ ﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ )ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺭﻗﻡ ‪ 14‬ﺍﻟﻣﺅﺭﺧﺔ ﻓﻲ ‪8‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻧﺔ ‪ (2006‬ﻳﻬﺩﻑ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺭﺍﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ‪.‬‬‫ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻧﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻳﻳﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ‪.‬‬‫ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍ ﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ‬‫ﻭﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﺃﺣﻛﺎﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭﻛﺫﺍ ﺗﺟﺭﻳﻡ ﻭﺍﺳﻊ‬ ‫ﻟﻠﺭﺷﻭﺓ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﻛﺭﺱ ﺃﻳﺿﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻠﺧﻳﺹ ﺃﻫﻡ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺷﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﺿﻔﺎء‬ ‫ﺃﻛﺛﺭ ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺣﻣﻼﺕ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻟﻸﺣﺯﺍﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﻟﺻﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺗﺳﻳﻳﺭ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻁﺭﻕ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻳﻭﺻﻲ ﺑﺈﺷﺭﺍﻙ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﺳﻳﺱ‬ ‫ﻭﺗﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ‪.‬‬‫ ﺑﻌﺙ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﻭﺗﺣﺳﻳﺳﻳﺔ‪.‬‬‫ ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ‪.‬‬‫ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻧﺷﺎﻁ ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺗﺣﺕ ﺇﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ‪.‬‬‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﻡ ‪ :‬ﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭ ﺍﺩ ﻣﻥ ‪ 25‬ﺇﻟﻰ ‪ 48‬ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺟﺭﻣﺔ ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺷﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ ﻛﺎﻟﺭﺷﻭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ‪ ،‬ﺭﺷﻭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ‪ ،‬ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻧﻔﻭﺫ‪ ،‬ﺍﻹﺧﻔﺎء‪ ،‬ﺍﻟﻐﺩﺭ‪،‬‬ ‫ﺍﺧﺗﻼﺱ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻭﻅﻑ ﻋﻣﻭﻣﻲ ﺍﻭ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻍ ﻳﺭ ﺷﺭﻋﻲ‪،‬‬ ‫ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﻛﺫﺍ ﺗﺑﻳﻳﺽ ﺍﻝﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﻣﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪ :‬ﻱﻧﺹ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻻﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺗﻝ ﻗﻲ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺭﻣﻳﻥ ﻭﻛﺫﺍ ﺍﺗﺧﺎﺫ‬ ‫ﺍﻝﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻐﺭﺽ ﺗﺣﺩﻳﺩ‪ ،‬ﺗﺟﻣﻳﺩ‪ ،‬ﺣﺟﺯ ﻭﻣﺻﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ‪ :‬ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻛﺫﻟﻙ ﺃﺣﻛﺎﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺳﺕ ﺭﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﺳﺔ ﻭﻛﺫﺍ ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪-3-‬‬ ‫‪-4‬ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ‪:‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ‪) :‬ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺭﻗﻡ ‪ 74‬ﺳﻧﺔ‬ ‫‪ (2006‬ﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 413-06‬ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪22‬‬ ‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﺳﻧﺔ ‪ 2006‬ﻭﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺳﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺦ ﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﻭﺿﻊ ﻟﺩﻯ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ )‪ (1‬ﻭﺳﺗﺔ )‪ (6‬ﺃﻋﺿﺎء ﻳﻌﻳﻧﻭﻥ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﺭﺳﻭﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟﻣﺩﺓ ﺧﻣﺱ )‪ (5‬ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ ﻣﺭﺓ )‪ (1‬ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻳﻘﻅﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ‪.‬‬‫ ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺳﻳﺱ‪.‬‬‫ ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ‪.‬‬‫ﺗﺿﻁﻠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ‪.‬‬‫ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺗﺧﺹ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ‬‫ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ‪ ،‬ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺑﻊ ﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻭﺗﻧﻅﻳﻣﻲ ﻟﻠﻭﻗﺎﻳﺔ ﻡ ﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ‪.‬‬‫ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎ ﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺧﻼﻗﻳﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ‪.‬‬ ‫ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻭﻋﻳﺔ ﻭﺗﺣﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ‬‫ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻭﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﺟﻣﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎﺩ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺗﺑﺎﺩﻝ‬‫ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻱ ﺧﺑﻳﺭ ﺃﻭ ﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺳﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻁﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎ ﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺃﻥ ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻧﻭﻱ ﺁﺧﺭ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﺭﺍﻫﺎ ﻣﻔﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬‫ﺃﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻋﻧﺩ ﺗﻭﺻﻝ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺫﺍﺕ ﻭﺻﻑ ﺟﺯﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻌﺩﻝ‪ ،‬ﺣﺎﻓﻅ‬ ‫ﺍﻷﺧﺗﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺧﻁﺭ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﻟﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ‪ :‬ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺗﺩﻋﻳﻡ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ‪ ،‬ﺑﻌﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻧﺻﻳﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻡ ﻟﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﻳﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 01-06‬ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺟﺎء ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻧﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺑـ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 414-06‬ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 22‬ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ 2006‬ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺩ‬‫ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺭﺉﺍﺳﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 415-06‬ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 22‬ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ 2006‬ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺩ‬‫ﻛﻳﻔﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻝﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪6‬‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻡ ‪ 415-06‬ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 22‬ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ 2006‬ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺩ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬‫ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲﻭﻥ ﺍﻟﻣﻠﺯﻣﻳﻥ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ‪.‬‬ ‫ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺃﻓﺭﻳﻝ ‪ ،2007‬ﻳﺣﺩﺩ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﺯﻣﻳﻥ‬‫ﺑﺎﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ :‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊﻳﻦ ‪:‬‬ ‫‪WWW.joradp.dz‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U0T‬‬ ‫‪0TU‬‬ ‫‪WWW.mjustice.dz‬‬ ‫‪U0T‬‬ ‫‪0TU‬‬ ‫‪L’ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE‬‬ ‫‪CONTRE LA CORRUPTION‬‬ ‫‪L’organe a été créé en vertu du décret présidentiel n°06-413 du Aouel‬‬ ‫‪dhou elkaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/03/fichier-sans-nom/

03/02/2016 www.fichier-pdf.fr

F2016077 47%

JORADP. DZ Abonnement et publicité:

https://www.fichier-pdf.fr/2017/01/02/f2016077/

02/01/2017 www.fichier-pdf.fr

قانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الاول 1437 الموافق لـ 30 ديسمبر 2015 يتضن قانون المالية لسنة 2016 46%

‫اﻟﻌﺪد ‪72‬‬ ‫اﳋﻤﻴﺲ ‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬ ‫ّﻨﺔ اﳋﻤﺴﻮن‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ا‪G‬ﻐﺮب‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬ ‫ا‪G‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ﺳﻨﻮيّ‬ ‫ﺳﻨﻮي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬ ‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫ا‪G‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬ ‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬ ‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ qX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ q‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬ ‫‪021.65.64.63‬‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬ ‫‪Télex :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/03/15-18-18-1437-30-2015-2016/

03/01/2016 www.fichier-pdf.fr

ميزانية 2016 46%

‫اﻟﻌﺪد ‪72‬‬ ‫اﳋﻤﻴﺲ ‪ 19‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬ ‫ّﻨﺔ اﳋﻤﺴﻮن‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫ا‪G‬ﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ا‪G‬ﻐﺮب‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬ ‫ا‪G‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ﺳﻨﻮيّ‬ ‫ﺳﻨﻮي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬ ‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫ا‪G‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬ ‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬ ‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ qX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ q‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬ ‫‪021.65.64.63‬‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬ ‫‪Télex :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/12/31/2016/

31/12/2016 www.fichier-pdf.fr

الدستور 45%

‫اﻟﻌﺪد ‪14‬‬ ‫اﻹﺛﻨ‪ 27 Y‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬ﻫـ‬ ‫ّﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﳋﻤﺴﻮن‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ا‪H‬ﻐﺮب‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬ ‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ﺳﻨﻮيّ‬ ‫ﺳﻨﻮي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬ ‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬ ‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬ ‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ sY‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ s‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬ ‫‪021.65.64.63‬‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬ ‫‪Télex :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/07/fichier-sans-nom/

07/03/2016 www.fichier-pdf.fr

ميزانية 2017 45%

‫اﻟﻌﺪد ‪77‬‬ ‫اﳋﻤﻴﺲ ‪ 29‬رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1438‬ﻫـ‬ ‫ّﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﳋﻤﺴﻮن‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬م‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ا‪H‬ﻐﺮب‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬ ‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ﺳﻨﻮيّ‬ ‫ﺳﻨﻮي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬ ‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬ ‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬ ‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ rY‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ r‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬ ‫‪021.65.64.63‬‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬ ‫‪Télex :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/12/31/2017/

31/12/2016 www.fichier-pdf.fr

F2018001-1 42%

JORADP. DZ Abonnement et publicité:

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/10/f2018001-1/

10/01/2018 www.fichier-pdf.fr

A2011061.PDF 42%

‫اﻟﻌﺪد ‪61‬‬ ‫اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم ‪ 1432‬ﻫـ‬ ‫اﻷﺣﺪ ‪ 17‬ذو اﳊﺠ‬ ‫ﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻷرﺑﻌﻮن‬ ‫اﻟﺴّﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴ‬ ‫ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬م‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ا‪J‬ﻐﺮب‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬ ‫ا‪J‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫ﺳﻨـﺔ‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬ ‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬ ‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬ ‫اﻟﻨ‬ ‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬ ‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ﺳﻨﻮيّ‬ ‫ﺳﻨﻮي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬ ‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬ ‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬ ‫ا‪J‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬ ‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬ ‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ sX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ s‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬ ‫‪021.65.64.63‬‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬ ‫ح‪.‬ج‪.‬ب‬ ‫‪3200-50‬‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪Télex :

https://www.fichier-pdf.fr/2011/12/28/a2011061/

28/12/2011 www.fichier-pdf.fr

JORA Décret exécutif n 16-66 42%

JORADP. DZ Abonnement et publicité:

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/18/jora-decret-executif-n-16-66/

18/03/2016 www.fichier-pdf.fr

DEUA 40%

JORADP. DZ Abonnement et publicité:

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/03/deua/

03/11/2014 www.fichier-pdf.fr

F2014063 39%

JORADP. DZ Abonnement et publicité:

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/f2014063/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

F2013045[1] 38%

JORADP. DZ Abonnement et publicité:

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/30/f2013045-1/

30/04/2017 www.fichier-pdf.fr

F2014048 38%

JORADP. DZ Abonnement et publicité:

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/09/f2014048/

09/09/2014 www.fichier-pdf.fr

F2012002 38%

JORADP. DZ Abonnement et publicité:

https://www.fichier-pdf.fr/2012/01/19/f2012002/

19/01/2012 www.fichier-pdf.fr