Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 03 août à 09:48 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «kevitra»:Total: 36 résultats - 0.098 secondes

Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020;filename*= UTF-8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020 100%

 Mahay maneho hevitra ary mahafehy ny teknikan’ny fanadihadiana lahatsoratra sy ny famakafakan-kevitra;

https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/10/fichier-pdf-sans-nom-3/

10/04/2020 www.fichier-pdf.fr

FORMULAIRE TOSIKART 95%

1 Filan-kevitra :034 87 703 03 - 034 87 687 18 – 034 13 728 29 NY TETIKASA / LE PROJET 1.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/08/05/formulaire-tosikart/

05/08/2019 www.fichier-pdf.fr

lalampanorenana 2010 92%

MADAGASIKARA LALAMPANORENANA HO AN’NY REPOBLIKA FAHEFATRA Desambra 2010 1 SAVARANONANDO Ny Vahoaka malagasy masi-mandidy, Mametraka ny finoany an'Andriamanitra Andriananahary, Hentitra amin'ny fanapahan-keviny hampandroso sy hampiroborobo ny fiaraha-monina mivelona ao anatin'ny firindrana sy fanajana ny hafa, ny harena mbamin'ny havitrihana ifotoran’ireo soatoavina ara-kolontsaina sy ara-panahy miainga avy amin’ny "fanahy mahaolona", Resy lahatra amin’ny tokony hiverenan’ny fiaraha-monina malagasy amin’izay nihandohany, ny maha-izy azy sy ny maha-malagasy, ary hidirana amin'ny rafi-baovaon'izao taona arivo izao hitehirizina ny soatoavina sy foto-kevitra nentim-paharazana mifototra amin'ny fanahy malagasy ahitana "ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina", ary manome hasina ny fiainam-piaraha-monina, tsy misy fanavakavahana ara-paritra arapiaviana, ara-poko, ara-pinoana, ara-pirehan-kevitra politika, ary tsy anavahana ny lahy sy ny vavy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr

Fanambarana Ilontsera 25 Aogositra 2016 91%

-Manohitra ny fanaovana an-jorom-bala ireo fiarahamonim-pirenena tao anatin'ny fihaonana sy ny fanapahan-kevitra kanefa izy ireo dia efa nandray anjara tamin'ny famolavolana io lalàna io.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/25/fanambarana-ilontsera-25-aogositra-2016/

25/08/2016 www.fichier-pdf.fr

TOMEFI COMM 02 DFB MENA mai2015 91%

- Fanolorana ireo Tantsoroka Nasionaly hitarika ny hetsika Famaritana sy fananganana vaomiera miisa 04 handrindra ny hetsika Fanapariahana ny Fifaninana sary famantarana sy Hira Jobily faha 80 taona Anjaran’ny isam-baomiera no hanolotra volavolan-kevitra hitondrana ny hetsika.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/06/01/tomefi-comm-02-dfb-mena-mai2015/

01/06/2015 www.fichier-pdf.fr

AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 80%

2.1.Ho an’ny olona Mpampiofana Samy ilaina na ny mampita fahalalana maro mikasika foto-kevitra iray na ny mampita fanabeazana maro avy amin’izany.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/08/akon-ny-diosezy-ambositra-pdf/

08/01/2015 www.fichier-pdf.fr

SRI 76%

- “ Abrégé d’une doctrine de développement rural pour Madagascar ” no lohatenin’ilay Tahirin-kevitra namintinany izay noheveriny ho fampi­ voarana ny fiainan’ny Tantsaha.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/09/20/sri/

20/09/2012 www.fichier-pdf.fr

L'amour de Dieu 73%

Miafina amin’ny foto-kevitra izay manda an’Andriamanitra ka tsy mandray intsony ny fahamarinan’ny tenin’Andriamananitra (filozofia sy tsanga-kevitra isan-karazany) Tsy misy mampanahy anefa fa Andriamanitra efa nanomana vahaolana lehibe lavitra noho ny olan’ny fahotana.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/

15/07/2013 www.fichier-pdf.fr

10 ANDRO 2018 72%

Ny fanirianay dia ny hahafahan’ireo hevitra sy tolo-kevitra manampy ny tarika madinika misy anao na ireo fianakaviamben’ny fiangonana manao fanandramana lehibe mandritra ny Folo Andro Fiaraha-mivavaka.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/10/10-andro-2018/

10/01/2018 www.fichier-pdf.fr

FITSIPIKA TOSIK'ART 71%

Asabotsy 21 septambra 2019 Fiofanana sy fanoroan-kevitra :

https://www.fichier-pdf.fr/2019/08/11/fitsipika-tosikart/

11/08/2019 www.fichier-pdf.fr

dany 8.3 67%

Tsy misy izay tsy mahalala fa i Fįraşa no loharano-kevitra nananana io hevitra fototra momba ny fampisarantsarahana ny Lafin-kery sy ny vondrona samy hafa eo amin’ny lafiny Fitondrampanjakana io.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-8-3/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES - PROJET INCIPALS 67%

22 3D - Sarobidy ny vaovao, malalaka ny fanehoan-kevitra p.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/07/guide-a-l-intention-des-journalistes-projet-incipals/

07/07/2016 www.fichier-pdf.fr

SEKTA, NY PAIKADINY SY NY AMPINGAKO 67%

Ny sasantsasany amin’izy ireny no nanovozan-kevitra hitondrana izao lahatsoratra famaranana izao.

https://www.fichier-pdf.fr/2021/03/17/sekta-ny-paikadiny-sy-ny-ampingako/

17/03/2021 www.fichier-pdf.fr

IM9- version malgache 67%

“Nisy olona narary niditra hopitaly tao amin’ny fianakaviako, saingy andoavam-bola Loabary an-dasy tamin'ny 17 Oktobra 2015 avokoa ny zavatra rehetra eny amin’ny hôpitaly, eny fa na dia ny alikaola, ny fitaovam-panindromana, ny farafara aza… Noho ny tsy fisiana, dia nanapa-kevitra ny hitondra ny mararinay hody izahay.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/22/im9-version-malgache/

22/04/2016 www.fichier-pdf.fr

fiche pcd fr mg CMP fianar 62%

- Décision concertée entre les Fokontany et la Commune concernant le reboisement sur l’ensemble de la Commune Groupe d’Etudes Rurales JanoaryJolay 2002 LASITRA FANJOHIAN-KEVITRA (Cadre Logique) TETIKASA :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/30/fiche-pcd-fr-mg-cmp-fianar/

30/12/2017 www.fichier-pdf.fr

dany.008 59%

Farany dia nanapa-kevitra hody aho.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-008/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

dany .24 54%

Tamin’ny farany, mba ho nampandrosoana haingana an’i Madagasikara, dia nanapa-kevitra Radama II fa hañomé tany ny vahίny.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-24/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.019 54%

Ny hafa no niantsoroka sy nandány, teo amin’ny toerako, izány fanapahan-kevitra izáy nataony nifanohitra tamin’ny mahaáho ahy izány.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-019/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.009 50%

Tapa-kevitra mihίtsy ny Firenéna maro fa handroaka ny olombelona rehétra izáy voakasikasika aminřny heloka momba ny finoana Şįlámo hiála sy handáo ny taniny;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-009/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 41%

Fomba iray entina miaro ny fianakaviana izany izao famelabelaran-kevitra ataonay izao.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/13/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/

13/11/2017 www.fichier-pdf.fr

TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 41%

Fomba iray entina miaro ny fianakaviana izany izao famelabelaran-kevitra ataonay izao.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/25/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/

25/09/2018 www.fichier-pdf.fr

ZIONA VAOVAO TANTARA 36%

Tamim-pifaliana no nandraisana ny soso-kevitra, eny fa na dia tsy mbola azon’ireo ray aman-dreny an-tsaina mazava tsara aza ny tian-kiaviana.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/10/ziona-vaovao-tantara/

10/07/2014 www.fichier-pdf.fr

METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE - Tsiky Marcel 36%

A- FOMBA FANAOVANA « DISSERTATION PHILOSOPHIQUE » Ny zavatra hatao ao dia fanamarinana (justification), fanaporofoana (preuve), fandresen-dahatra (argumentation) ary fizohian-kevitra (raisonnement).

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/01/methode-de-dissertation-en-philosophie-tsiky-marcel/

01/04/2017 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 186 33%

mbola vitsy ny mpitsidika, mbola mihisatra ny fanehoan-kevitra.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/26/tady-laharana-186/

26/10/2013 www.fichier-pdf.fr

dany .20 32%

Mety mitarika tanteraka sy feno tokóa ho amin’izány fañaporofoana izány –conditions nécessaires et suffisantes- sy ho amin’ny fomba fahatsapána, eo amin’ny lafiny mahaolombeloña ny olombeloña, ny endrikendri-pifandraisan’Andriamañitra Tįrinité Masina, ny famakafakána ny lalána matematίka izáy miféhy an’iréo rafi-kevitra şiãtifίka samiháfa iréo.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-20/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr