Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 16 mai à 22:45 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «kreeg»:Total: 20 résultats - 0.016 secondes

100% - uitwerking startdag 2011 2012

Iedereen die het touw toegegooid kreeg, houdt een eindje van het touw vast.

fichier-pdf.fr/2012/03/13/uitwerking-startdag-2011-2012/ 13/03/2012

98% - het laatste nieuws

Hij had perfect uitgevoerd wat het team van hem gevraagd had en kreeg bij de bus dan De Greef reed samen met vier medevluchters 150 km in de aanval.

fichier-pdf.fr/2010/07/15/chuh91c/ 15/07/2010

89% - ndls txt5

Harley-Davidson kreeg klappen toen het bromfietsen op de markt bracht.

fichier-pdf.fr/2011/12/31/ndls-txt5/ 31/12/2011

85% - Maroc Parool 2

Video-opnames van de brand in het bankgebouw kreeg ze niet te zien.

fichier-pdf.fr/2011/05/25/maroc-parool-2/ 25/05/2011

85% - lesnotas TenT

ze huwde en kreeg een kind vs ze kreeg een kind en huwde Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door momz bubz (aimohaha@hotmail.com)

fichier-pdf.fr/2017/06/15/lesnotas-tent/ 15/06/2017

80% - fusion nl hd

De functionele Fusion-tafel kreeg een tijdloos en elegant ontwerp mee, en creëert een ontspannen sfeer tijdens uw etentjes met gezin of vrienden.

fichier-pdf.fr/2017/12/13/fusion-nl-hd/ 13/12/2017

79% - B MODELS 2018

Het eigen merk kreeg de naam B-models.

fichier-pdf.fr/2018/02/01/b-models-2018/ 01/02/2018

78% - HS11 SBSkeuring(2)

Een tweede KWPN’er kreeg het groene licht.

fichier-pdf.fr/2011/03/18/hs11-sbskeuring-2/ 18/03/2011

77% - TP NDLS 5H (Eerste deel)

TP NDLS 5H (Eerste deel) bakken bakke bakken gebakken H cuire barsten barstte barsttten gebarsten Z crever, éclater bedriegen bedroog bedrogen bedrogen H tromper (qqun) beginnen begon begonnen begonnen HZ commencer begraven begroef begroeven H enterrer begrijpen begreep begrepen begrepen H comprendre besluiten besloot besloten besloten H décider bevelen beval bevalen bevolen H ordonner, commander bezoeken bezocht bezochten bezocht H visiter, rendre visite à bidden bad baden gebeden H prier (Dieu) bieden bood boden geboden H offrir, faire offre bijten beet beten gebeten H mordre binden bond bonden gebonden H lier blijken bleek bleken gebleken Z s'avérer, se révéler blijven bleef bleven gebleven Z rester breken brak braken gebroken HZ casser, rompre brengen bracht brachten gebracht H apporter, conduire denken dacht dachten gedacht H penser doen deed deden gedaan H faire dragen droeg droegen gedragen H porter drinken dronk dronken gedronken HZ boire duiken dook doken gedoken HZ plonger dwingen dwong dwongen gedwongen H forcer eten at aten gegeten H manger fluiten floot floten gefloten H siffler gaan ging gingen gegaan Z aller gelden gold golden gegolden H valoir (pour...) genezen genas genazen genezen HZ guérir genieten genoot genoten genoten H profiter (de), savourer geven gaf gaven gegeven H donner gieten goot goten gegoten H verser glijden gleed gleden gegleden HZ glisser grijpen greep grepen gegrepen H saisir hangen hing hingen gahangen H pendre, être pendu hebben had hadden gehad H avoir helpen hielp hielpen geholpen H aider heten heette heetten geheten H s'appeler houden hield hielden gehouden H tenir jagen joeg/jaagde joegen/jaagden gejaagd H chasser (qqun) kiezen koos kozen gekozen H choisir kijken keek keken gekeken H regarder klimmen klom klommen geklommen HZ grimper 1 klinken klonk klonken geklonken H tinter, sonner, résonner komen kwam kwamen gekomen Z venir kopen kocht kochten gekocht H acheter krijgen kreeg kregen gekregen H recevoir kunnen kon konden (gekund) H pouvoir (capaité de) lachen lachte lachten gelachen H rire laten liet lieten gelaten H laisser lezen las lazen gelezen H lire liegen loog logen gelogen H mentir liggen lag lagen gelegen HZ être couché, être situé lijden leed leden geleden H souffrir lijken leek leken geleken H sembler,ressembler lopen liep liepen gelopen HZ marcher, courir meten mat maten gemeten H mesurer mijden meed meden gemeden H éviter moeten moest moesten (gemoeten) H devoir mogen mocht mochten (gemogen) H pouvoir (permission de) nemen nam namen genomen H prendre reden raadde raadden geraden H deviner rijden reed reden gereden HZ rouler roepen riep riepen geroepen H appeler, crier 2

fichier-pdf.fr/2020/09/09/tp-ndls-5h-eerste-deel/ 09/09/2020

76% - The Glorious Times (Récupéré)

Ik neem lunch met de prachtige boterhamdoos die ik in het begin van het schooljaar van de directeur kreeg.

fichier-pdf.fr/2015/04/01/the-glorious-times-recupere-1/ 01/04/2015

75% - Bmodel 2016

Het eigen merk kreeg de naam B-models.

fichier-pdf.fr/2016/03/06/bmodel-2016/ 06/03/2016

72% - 140523 detijd 5 de croo cout salarial

‘Ik werd in het zwembad gegooid en moest trachten te zwemmen.’ Open VLD kreeg de voorbije twee jaar een pak kritiek te verduren, niet in het minst van ondernemers.

fichier-pdf.fr/2014/10/10/140523-detijd-5-de-croo-cout-salarial/ 10/10/2014

66% - Yalta en Roosevelt 60 jaar na dato

“Ik kreeg haar aan het praten over de Nederlandse koloni…n.

fichier-pdf.fr/2012/04/03/yalta-en-roosevelt-60-jaar-na-dato/ 03/04/2012

60% - TEC ST A10 Folder

De ST-A10 TouchPOS kreeg een uiterst duurzaam aanraakscherm mee met een klaarheid van zeer hoge kwaliteit.

fichier-pdf.fr/2015/05/05/tec-st-a10-folder/ 05/05/2015

60% - Krant Metronieuws Adam editie 03.04.14

Na haar aankomst kreeg de koningin een zwemvest uitgereikt, want er werd ook gevaren op de boot die is geschonken door de Goede Doelenstichting van verzekeringsmaatschappij Nh1816.

fichier-pdf.fr/2014/04/28/krant-metronieuws-adam-editie-03-04-14/ 28/04/2014

59% - StephaneNoel

In een zwartwit techniek die het ‘oergevoel’ dat ik bij deze foto’s kreeg nog verder versterkte.

fichier-pdf.fr/2015/11/10/stephanenoel/ 10/11/2015

49% - Brochure RSL Undercover

De stad kreeg een militair regime en het gezelschap van talrijke Duitse soldaten.

fichier-pdf.fr/2016/09/16/brochure-rsl-undercover/ 16/09/2016

28% - Taalnet 1

Het slachtoffer kreeg twee kogels in het hoofd, een in de borst en een in de buik.

fichier-pdf.fr/2011/10/02/taalnet-1/ 02/10/2011