Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 13 août à 21:15 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «manana»:Total: 100 résultats - 0.015 secondes

100% - CdC.Transport Pub

Izay manana ny foibem-pikambanany ao…………………………… izay soloin’Atoa/Rtoa …………………………….tena.

fichier-pdf.fr/2019/01/11/cdctransport-pub/ 11/01/2019

93% - KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY

Izay rehetra nifanerasera taminy dia nahalala avokoa fa tena niavaka izy tamin’ny fitiavana ny finoana indrindra moa fa ny fanampiana izay rehetra manana olana ka sendra azy na ny olona teto an-tanindrazana izany na ireo vahiny nandalo.

fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany/ 31/03/2018

91% - fitantanambola FIFATO

Ny Fanjakana dia manana zo hanaramaso ny bokim-bola sy ny piesy rehetra tandrify izany, na ara-potoana, na tsy ara-potoana.

fichier-pdf.fr/2015/04/08/fitantanambola-fifato/ 08/04/2015

91% - KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY version 2016

Tsy tokony hisy olona mifehy ho tratrin’io fotoana io ao anatin’ny loto mitaky fandroana toy ny janaba… Tsaratsara kokoa ny mahavita ny s’alat agrib sy Isha vao manapaka fifehezana raha tsy sanatria hoe efa tena malemilemy be ka tsy manana hery hiatrehana an’izany intsony.

fichier-pdf.fr/2016/06/07/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany-version-2016/ 07/06/2016

91% - Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020;filename*= UTF 8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020

Manana saina liana amin’ny fivoarana sy ny fandrosoana mifanaraka amin’ny soatoavina malagasy.

fichier-pdf.fr/2020/04/10/fichier-pdf-sans-nom-3/ 10/04/2020

90% - Article GBUT n°02 2014

» aoka ho fantatry ny olona fa « manana an’i Jesoa tokoa isika » ary aoka tsy ho adinoina fa ny firahalahiantsika dia fiarovana ho antsika mba hijoro tsara ka tsy ho lavo, ary ny Tompo aza dia mampianatra antsika ihany koa mba hampahery ny reraka, hanarina ny lavo amin’ny fanetre-tena.

fichier-pdf.fr/2014/12/20/article-gbut-n-02-2014/ 20/12/2014

87% - L'amour de Dieu

033 03 928 40 onja.fen@gmail.com www.nyavo.wordpress.com Novokarin’ny groupe artistique MIANTSA NY AVO « Tandremo ny fonao mihoatra izay rehetra tokony hotandremana Fa avy ao aminy no ivohahan’ny aina » Ohab 4—23 « Samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra » Rom 3.

fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/ 15/07/2013

85% - TADY LAHARANA 186

4 ny sampana velona ao aminy ary manana antoko mpihira sy gazety koa ny Fjkm Gland.

fichier-pdf.fr/2013/10/26/tady-laharana-186/ 26/10/2013

84% - TADY LAHARANA 187

mba ho soa manana ny rariny ary miampy tsara tahaka ny tsara tarehy miambozom-boahangy.

fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/ 01/01/2014

83% - LESONA 3

Fa ny Hazhaa dia entina manondro lehilahy na zavatra heverina ho manana « genre masculin » ary ny Hazhihi kosa dia entina manondro vehivavy sy ireo zavatra manana « genre féminin ».

fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-3/ 14/04/2016

82% - FANARENANA

Rariny raha manontany izany ny olona satria ny hananana mpitondra dia hanazava ny lalana iaraha-mizotra, ny tanjona iaraha-manatratra sy ny anjara ezaky ny tsiraray ary ny enti-manana ho amin’izany.

fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/ 04/10/2014

81% - Article GBUT 2014

Groupe Biblique Universitaire de Tananarive Manana firaisana amin’Andriamanitra ve ny GBUT?

fichier-pdf.fr/2014/10/30/article-gbut-2014/ 30/10/2014

79% - dany.014

Manaña fomba fijéry telo samy hafa isίka mikasika ny fitenenana sy ny famaritana ny fahatongavana ary ny fisian’olona izáy nañitsaka voalohany ny volana, ka toy izáo no metiméty ho fomba fanambarána izány :

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-014/ 16/11/2014

79% - lalampanorenana 2010

Mitovy zo ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna, samy manana fahalalahana fototra arovan'ny lalàna ary tsy misy fanavakavahana na amin'ny maha-lahy na amin'ny maha-vavy, na amin'ny fari-pahalalàna, na amin'ny fari-piainana, na amin'ny fiaviana, na amin'ny finoana, na amin'ny tsy fitovian-kevitra.

fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/ 30/04/2014

79% - Candidature BMOI Amiedesarts VF VM

TENY  FAMPIDIRANA     Ny  fifaninanana  mitondra  ny  anarana  hoe  «  BMOI  Amie  des  Arts  »  dia  karakarain’ny  banky   BMOI    (izay  lazaina  etoana  ho  BMOI),  soloin’Andriamatoa  Alain  Ripert,  Tale  Jeneraly,  tena  sy   manana  ny  foibeny  ao  amin’ny  Place  de  l’Indépendance,  BP  25  Bis  Antananarivo  101.

fichier-pdf.fr/2012/03/23/candidature-bmoi-amiedesarts-vf-vm/ 23/03/2012

77% - fiche pcd fr mg CMP fianar

Ny vondrom-paritra tsirairay dia tsy maintsy manana fandaharan'asa fampitaovana fampandrosoana telo taona mifanesy, havaozina isan-taona") 6.

fichier-pdf.fr/2017/12/30/fiche-pcd-fr-mg-cmp-fianar/ 30/12/2017

75% - TSY KI VADIVADY FA TENA IZY

Ekena fa tsy manana andraikitra mivantana amin’ny “fampiofanana ireo olona maniry ny hiroso amin’ny fanambadiana” izahay.

fichier-pdf.fr/2017/11/13/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/ 13/11/2017

75% - TSY KI VADIVADY FA TENA IZY

Ekena fa tsy manana andraikitra mivantana amin’ny “fampiofanana ireo olona maniry ny hiroso amin’ny fanambadiana” izahay.

fichier-pdf.fr/2018/09/25/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/ 25/09/2018

75% - FITSIPIKA TOSIK'ART

Ny mpifaninana tsirairay dia manambara ara-dalàna fa manana zo amin’ny fizakamanana ara-tsaina mifandray amin’ny tetikasa tanterahina anatin'ny fifaninanana.

fichier-pdf.fr/2019/08/11/fitsipika-tosikart/ 11/08/2019

75% - KORBATANE 5 version 2015

Ny Dhya-ous-S’alihin no nofidiana nakana ny ankamaroan’ireo zavatra resahana ato satria azo inoana fa maro no efa manana ny boky Mafaatihoul djinan.

fichier-pdf.fr/2016/04/14/korbatane-5-version-2015/ 14/04/2016

75% - Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana

Misy ray aman-dreny manana ankizy tezainy ao an-trano no tonga manontany tena noho ireo zanany izay manjary samihafa mihitsy eo amin’ ny fianarany.Samy zaza omentsakafo sy fitaizana mitovy izao saingy ny sasany lasa matsilo sy manana tadidin’elefanta,ny hafa toa zara raha mahovoka firy.Misy fahitan’ ny olona maro koa fa somary miverin-tsaina ny olona rehefa antitra.Tsy misy tsaroany ny zavatra vao niseho,eny na dia ny vao haingana aza.Ny mahagaga kosa anefa dia arany tsara ery sy voapetrapetrany amin’ny antsipirihany ny zava-nisy tamin’ ny fahazazany amam-pahatanorany.

fichier-pdf.fr/2013/06/15/ahoana-no-fikolokoloana-ny-fitadidiana/ 15/06/2013