Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 07 mai à 11:49 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «masina»:Total: 80 résultats - 0.206 secondes

dany.013 100%

Samy mahίta an’i Masina Marίa araka izáy fomba fampahitán’izy Masina Marίa azy avy [tsy voaporófo araka ny lalána Şiãtifίka] iréo olona rehétra iréo « ao añatin’ny fahatsiarovana saiña tanteraka ».

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-013/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

Final 96%

Ity andininy ity no tononin’ny Fiangonana FJKM aorian’ny famakiana ny Soratra Masina satria andininy mampifamatotra ny fahamasinana amin’ny Tenin’Andriamanitra.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/04/final/

04/07/2018 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY 96%

034 01 092 93 Taona faha-18 2001-2018 VOLANA MASINA RAMADANY Iaraha-mahalala fa ny volana masina RAMADANY dia volana iray tsy manam-paharoa ka tsy àry ho voatanisa eto avokoa ny mombamomba azy rehetra fa sombitsombiny fotsiny ihany no ezahina asongadina.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany/

31/03/2018 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY version 2016 96%

034 01 092 93 Taona faha-16 2001-2016 VOLANA MASINA RAMADANY Iaraha-mahalala fa ny volana masina RAMADANY dia volana iray tsy manam-paharoa ka tsy àry ho voatanisa eto avokoa ny mombamomba azy rehetra fa sombitsombiny fotsiny ihany no ezahina asongadina.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/07/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany-version-2016/

07/06/2016 www.fichier-pdf.fr

DGG Andro 1 94%

Ilay olana mifandraika amin’Andriamanitra sy ny filazantsara Ny Soratra Masina dia mampianatra antsika fa masina Andriamanitra, marina, ary mendrika ny fitiavana, fiankohofana sy fankatoavana rehetra.

https://www.fichier-pdf.fr/2021/05/02/dgg--andro-1/

02/05/2021 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 5 version 2016 colour 93%

Korbatane Ilallah n° 5 version 2016 taona faha-16 (2001 – 2016) KORBATANE ILALLAH N° 5 Taona faha 16 (2001 – 2016) Ny volana masina SHA’ABANY Antenaina fa samy nahazo tombotsoa tamin’iny boky kely 19 pejy niresaka momba ny volana Rajabo iny isika rehetra ka irariana mba samy hazoto hanaraka ny torolàlana ahazoana tombotsoa sy valisoa bebe kokoa amin’ity boky miresaka ny volana Sha’abany izay ho avy afaka andro vitsivitsy.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/05/08/korbatane-5-version-2016-colour/

08/05/2016 www.fichier-pdf.fr

CMC SEP 21 11 17 EBOULEMENT CECOMAF -ilovepdf-compressed 93%

RESEAU PIPE-LINE ANGO-MASINA MASINA KASANGULU MADIMBA MBANZA NGUNGU INKISI LUKALA MATADI LUFU SONGOLOLO ANGO PL Parcours Diamètre En pouce Longueur En Km Contenance M3 P.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/22/cmc-sep-21-11-17-eboulement-cecomaf-ilovepdf-compressed/

22/11/2017 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY 93%

Korbatane Ilallah n° 5 version 2018 taona faha-18 (2001 – 2018) KORBATANE ILALLAH N° 5 Ny volana masina SHA’ABANY Antenaina fa samy nahazo tombotsoa tamin’iny boky kely 19 pejy niresaka momba ny volana Rajabo iny isika rehetra ka irariana mba samy hazoto hanaraka ny torolàlana ahazoana tombotsoa sy valisoa bebe kokoa amin’ity boky miresaka ny volana Sha’abany izay ho avy afaka andro vitsivitsy.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-5-ny-volana-masina-shaabany/

31/03/2018 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY 93%

Korbatane Ilallah n° 5 version 2018 taona faha-18 (2001 – 2018) KORBATANE ILALLAH N° 5 Ny volana masina SHA’ABANY Antenaina fa samy nahazo tombotsoa tamin’iny boky kely 19 pejy niresaka momba ny volana Rajabo iny isika rehetra ka irariana mba samy hazoto hanaraka ny torolàlana ahazoana tombotsoa sy valisoa bebe kokoa amin’ity boky miresaka ny volana Sha’abany izay ho avy afaka andro vitsivitsy.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/06/korbatane-5-ny-volana-masina-shaabany/

06/04/2018 www.fichier-pdf.fr

korbatane 4 2018 89%

p e j y 1 @ 19 KORBATANE ILALLAH N° 4 taona faha 18 (2001 – 2018) houssencharly@gmail.com Ny volana masina RAJABO Ny lanjan’ny volana RAJABO (Nadika avy amin’ny teny Frantsay http://www.alghadir.org/rajab/meritesrajab.html) Hita koa ao @ Mafaatih al Jinan Ny volana Rajabo sy ny volana Sha’abany ary ny volana Ramadhany dia volana tena nomen’i Allah voninahitra.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/18/korbatane-4-2018/

18/03/2018 www.fichier-pdf.fr

dany .20 89%

Ka izáy no antony ilazáko amináo ny resaka mañaraka mikasika an’Andriamañitra Tįrinité Masina.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-20/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

Mofonaina 23-02 88%

Ny Tenin’Andriamanitra dia mamonjy amin’ny tsy fahalalana Tsy ampy ny famakiana ny Soratra Masina.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/02/23/mofonaina-23-02/

23/02/2015 www.fichier-pdf.fr

dany .30 86%

2137 Tsy misy mpivavaka intsony angamba ao Arles ao, egilίjin’i Masimbávy Anne Renin’i Masina Marίa io izáy navadika ho hôtely.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-30/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.22 86%

Jeréo sy eritreréto angé fa efa mahatrátra anarivony taona maro lasa izáy no vanim-potoana nañambarán’ny Lehiláhy Iráy Voalohany, teo imason’ny zanakolombeloña, ny Vaováo Mahafalin’ny Tįrinité Masina Anriamañitra {izáy tsy inoan’ny antokompinoana pįrôteşįtãta}.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-22/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

DEPLIANT RAJABO 2018 86%

Izay mila azy feno dia afaka maka an ilay boky voasoratra amin’ny teny gasy mitondra ny lohateny hoe KORBATANE ILALLAH N°4 NY VOLANA MASINA RAJABO ao amin’ny tranon-kala www.fichier-pdf.com Fa ity salat manaraka ity kosa indray dia miisa 60 rakat saingy atao tsiroaroa isan’alina ( 2 x 30 = 60) Atao ao aorian’ny salat al Isha izy ity ka isaky ny rakat dia mamaky an ireo sorato rehetra ireto AL FATIHA 1 + KAFIROUNA 3 + TAOHIDO 1 1) Isaky ny nahavita salat al fadjr mandritra an ity volana ity dia mamaky in-12 ny ayat faha 19 ao amin’ny sorato al SHOURA mba hahazo riziky maro.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/18/depliant-rajabo-2018/

18/03/2018 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 5 version 2015 85%

Page 1@25 Korbatane 5 version 2015 taona faha-15 (2001 – 2015) KORBATANE ILALLAH N° 5 taona faha 15 (2001 – 2015) Ny volana masina SHA’ABANY Maro tokoa ny zavatra tokony ho resahina mikasika an’ity volana masina ity fa izay kely tratra ihany no ezahina.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/korbatane-5-version-2015/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL 83%

K O R B A T A N E houssencharly@gmail.com I L A L L A H Taona faha-18 N °7 2001-2018 NY VAVAKA MAMATONALINA As S’ALATOUL LAYLََََّّّّ‫الصَّالةََّّاللَّيَّل‬ Arakany volazan’ny Mpaminany Masina Mohammad (S) ka nampitain’ireo Fianakaviany Masina (A) dia maro tokoa ny tombotsoa azo avy amin’ny fanaovana an’ity vavaka mamatonalina ity.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-7-ny-vavaka-mamatonalina-as-salatoul-layl/

31/03/2018 www.fichier-pdf.fr

ireo salat fanao amin'ny alina Ramadhany 2 (2) 83%

034 01 092 93 N °6 (tapany faharoa) Taona faha-14 2001-2014 IREO S’ALAT FANAO ISAKY NY ALINA TSIRAIRAY AMIN’NY VOLANA MASINA RAMADHANY I - Fantaro sy tadidio fa mandritra an’ireo alin’ny Ramadhan rehetra dia misy s’alat 60 raka’at izay atao tsiroaroa isan’alina (2 raka’at x 30 alina) ka toy izao ny momba azy :

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/31/ireo-salat-fanao-amin-ny-alina-ramadhany-2-2/

31/03/2018 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 7 ny s'alat al layl 82%

034 01 092 93 N °7 Taona faha-16 2001-2016 NY VAVAKA MAMATONALINA As S’ALATOUL LAYL Arakany volazan’ny Mpaminany Masina Mohammad (S) ka nampitain’ireo Fianakaviany Masina (A) dia maro tokoa ny tombotsoa azo avy amin’ny fanaovana an’ity vavaka mamatonalina ity.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/09/korbatane-7-ny-s-alat-al-layl/

09/06/2016 www.fichier-pdf.fr

dany.aa 82%

Zava-masina noho ny masina ny atáo hoe fahamarinana, araka ny efa namakianáo azy tamin’ny lahatsoratra hafa izáy natolotro anáo.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/08/dany-aa/

08/08/2015 www.fichier-pdf.fr

dany.016 81%

Hatávy tapaka ny amin’ny filazalazána hatramin’izáy mikasika sy momba ny Tenin’Andriamanitra ho an’ny vahoaky ny Pįrôteşįtãtişįɱā, raha ohatra ka tsy miresaka kely ny amin’ny Kabáry Masina na ny Torintény (les prédications) aho.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-016/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

prenoms amazighs 2013 80%

Ismawen imalayen - Prénoms masculins –‫أسماء الذكور‬ ‫الرقم‬ ‫التسلسلي‬ ‫كتابة اإلسم بالحرف الالتيني‬ ( ‫كتابة اإلسم باللغة األمازيغية‬ ) ‫الحرف الالتيني‬ ‫كتابة اإلعى بانهغة األياصٌغٍة‬ )‫(حشف انتٍفُاغ‬ ‫كتابة اإلسم باللغة العربية‬ N° d’ordre Transcription en caractères latins Transcription en tamazight )En caractères latins( Transcription en tamazight )En caractères Tifinagh( Transcription en tamazight )En caractères arabes( 01 ABRANIS ABRANIS abranis ‫أبشاٍَظ‬ 02 ADERYAN ADERYAN aderyan ٌ‫أرسٌا‬ 03 ADHERBAL ADERBAL aderbal ‫أرسبال‬ 04 AFLAWAS AFLAWAS aflawas ‫أفالواط‬ 05 AGELLID AGELLID agellid ‫أجهٍذ‬ 06 AGGOUR AGGOUR agur ‫أقىس‬ 07 AGHALI AƔALI a$ali ً‫أغان‬ 08 AGHILAS AƔILAS a$ilas 09 AGMAN AGMAN agman 10 AGMAZIGH AGMAZIƔ agmazigh 11 AGRAW AGRAW agraw ‫أقشاو‬ 12 AKHAMOUK AXAMUK axamuk ‫أخًىك‬ 13 AKMAZIGH AKMAZIƔ akmazigh ‫أكًاصٌغ‬ 14 AKSIL AKSIL aksil ‫أكغٍم‬ 15 AMASTAN AMASTAN amastan ٌ‫أياعتا‬ 16 AMAYAS AMAYAS amayas ‫أياٌاط‬ 17 AMAZIGH AMAZIƔ amazi$ ‫اياصٌغ‬ 18 AMELLAL AMELLAL amellal ‫أيالل‬ 19 AMEZYAN AME£ẒYAN ameéyan ٌ‫أيضٌا‬ 20 AMGHID AMƔID am$id ‫أيغٍذ‬ 21 AMNAY AMNAY amnay ‫أيُاي‬ 22 AMOUQRANE AMUQRAN amuqran ٌ‫أيقشا‬ 23 AMZAR AMZAR amzar ‫أيضاس‬ 24 ANEGMAR ANEGMAR anegmar ‫أَغًاس‬ 25 ANESLAM ANESLAM aneslam ‫أَغالو‬ 26 ANTALAS ANTALAS antalas ‫أَتاالط‬ 27 ANZAR ANẒAR anzar 28 AOURAS AOURAS awras ‫أوساط‬ 29 ARIS ARIS aris ‫أسٌظ‬ 30 ASAFOU ASAFU asafu ‫أعفى‬ 31 ASSAYAS ASAYAS asayas 32 AYLAN AYLAN aylan ٌ‫أٌال‬ 33 AYOUR AYUR ayur ‫أٌىس‬ ‫أغٍالط‬ ٌ‫أغًا‬ ‫أقًاصٌغ‬ ‫أَضاس‬ ‫أعاٌاط‬ ‫الرقم‬ ‫التسلسلي‬ ‫كتابة اإلسم بالحرف الالتيني‬ ( ‫كتابة اإلسم باللغة األمازيغية‬ ) ‫الحرف الالتيني‬ ‫كتابة اإلعى بانهغة األياصٌغٍة‬ )‫(حشف انتٍفُاغ‬ ‫كتابة اإلسم باللغة العربية‬ N° d’ordre Transcription en caractères latins Transcription en tamazight )En caractères latins( Transcription en tamazight )En caractères Tifinagh( Transcription en tamazight )En caractères arabes( 34 AYRAD AYRAD ayrad ‫أٌشار‬ 35 AZWAW AZWAW azwaw ‫أصواو‬ 36 BABA BABA baba ‫بابا‬ 37 BADI BADI badi ‫بادي‬ 38 BADID BADID badid ‫بادٌذ‬ 39 BADIDEN BADIDEN badiden ٌ‫بادٌذ‬ 40 BADIS BADIS badis ‫بادٌظ‬ 41 BADISSEN BADISEN badisen ٍ‫بادٌغ‬ 42 BAHA BAHA baha ‫باها‬ 43 BAHOU BAHU bahu ‫بهى‬ 44 BAKLI BAKLI bakli ً‫بكه‬ 45 BOULOUGHINE BULUƔIN bulu$in ٍٍ‫بىنىغ‬ 46 BRANIS BRANIS branis ‫بشاٍَظ‬ 47 DALANE DALAN dalan ٌ‫داال‬ 48 DARIS DARIS dari ‫داسٌظ‬ 49 DERBAL DERBAL derbal ‫دسبال‬ 50 FAZIL FAZIL fazil ‫فضٌم‬ 51 FLAWAS FLAWAS flawas 52 GANA GANA gana ‫قُا‬ 53 GAYA GAYA gaya ‫قٍا‬ 54 GHILAS ƔILAS $ilas ‫غٍالط‬ 55 GUELLID GELLID gelid ‫غهٍذ‬ 56 GUEILDOUN GILDUN gildun ٌ‫غٍهذو‬ 57 HAND ḤAND hand ‫حُذ‬ 58 IDDER IDDER idder ‫أٌذس‬ 59 IDIR IDIR idir ‫إٌذٌش‬ 60 IFRAR IFRAR ifrar ‫إٌفشاس‬ 61 IFREN IFREN ifren ٌ‫إٌفش‬ 62 IFTENE IFTIN iftin ٍٍ‫إٌفت‬ 63 IGUEM IGEM igem ‫إٌغى‬ 64 ILELLI ILELLI ilelli ً‫إٌهه‬ 65 ILLI ILLI iLi ً‫إٌه‬ 66 ILYAS ILYAS ilyas ‫فالواط‬ ‫إٌهٍاط‬ ‫الرقم‬ ‫التسلسلي‬ ‫كتابة اإلسم بالحرف الالتيني‬ ( ‫كتابة اإلسم باللغة األمازيغية‬ ) ‫الحرف الالتيني‬ ‫كتابة اإلعى بانهغة األياصٌغٍة‬ )‫(حشف انتٍفُاغ‬ ‫كتابة اإلسم باللغة العربية‬ N° d’ordre Transcription en caractères latins Transcription en tamazight )En caractères latins( Transcription en tamazight )En caractères Tifinagh( Transcription en tamazight )En caractères arabes( 67 IMLOUL IMLUL imlul ‫إًٌهىل‬ 68 IMMAL IIMMAL immal ‫إًٌال‬ 69 INABAL INABAL inabal ‫إبُابال‬ 70 IRATENE IRAT irat ‫إٌشاث‬ 71 IRATENE IRATEN iraten ٍ‫إٌشاث‬ 72 IRNATEN IRNATEN irnaten ٍ‫أٌشَاث‬ 73 ITRI ITRI itri 74 IZDITENE IZDITEN izditen 75 IZLI IZLI izli ً‫إٌضن‬ 76 IZEM IZEM izem ‫إٌضو‬ 77 IZRI IZRI izri ‫إٌضسي‬ 78 JUBA JUBA juba ‫جىبا‬ 79 JUGURTA JUGURTA jugurta 80 KENZI KENZI kenzi ‫كُضي‬ 81 KHELLAF XELLAF xellaf ‫خالف‬ 82 KHELIFA XLIFA xlifa ‫خهٍفة‬ 83 KOUSSAILA KUSAYLA kusayla ‫كىعٍهة‬ 84 MADGHIS MADƔIS mad$is ‫يادغٍظ‬ 85 MASSENSEN MASENSEN masensen ٍ‫يغُغ‬ 86 MASSINAS MASINAS masina ‫ياٌغٍُاط‬ 87 MASSINE MASIN masin ٍٍ‫ياع‬ 88 MASSINISSA MASINISA masinisa ‫ياعٍٍُغا‬ 89 MASSYELANE MASYELAN masyelan ٌ‫ياعٍٍال‬ 90 MASSYL MASIL masil 91 MASTANABAL MASTANABAL mastanabal 92 MAYAS MAYAS mayas ‫ياٌاط‬ 93 MAZIGH MAZIƔ mazi$ ‫ياصٌغ‬ 94 MEDDOUR MEDDUR meddur ‫يذوس‬ 95 MEDRAS MEDRAS medras ‫يذساط‬ 96 MEKHLOUF MEXLUF mexluf ‫يخهىف‬ 97 MEKSA MEKSA meksa ‫يكغى‬ 98 MELSAS MELSAS melsas ‫يٍهغاط‬ 99 MENDAS MENDAS mendas ‫يُذاط‬ ‫إٌثشي‬ ٌ‫إٌضرتا‬ ‫ٌىغىسطة‬ ‫ياعٍم‬ ‫ياعتُبال‬ ‫الرقم‬ ‫التسلسلي‬ ‫كتابة اإلسم بالحرف الالتيني‬ ( ‫كتابة اإلسم باللغة األمازيغية‬ ) ‫الحرف الالتيني‬ ‫كتابة اإلعى بانهغة األياصٌغٍة‬ )‫(حشف انتٍفُاغ‬ ‫كتابة اإلسم باللغة العربية‬ N° d’ordre Transcription en caractères latins Transcription en tamazight )En caractères latins( Transcription en tamazight )En caractères Tifinagh( Transcription en tamazight )En caractères arabes( 100 MENNACH MENNAC meNac ‫يُاػ‬ 101 MENZOU MENZU menzu ‫يُضو‬ 102 MERNIS MERNIS mernis ‫يشٍَظ‬ 103 MESTANE MESTAN mestan ٌ‫ياعتا‬ 104 MHANNA MHANNA mhana ‫يهاَا‬ 105 MHEND MḤEND mhend ‫يحُذ‬ 106 MICIPSA MISIBSA misibsa ‫يٍغٍبغا‬ 107 MIKAWSEN MIKAWSEN mikawsen ٌ‫يٍكاوعا‬ 108 MOKRANE MUQRAN mukran ٌ‫يقشا‬ 109 MOUHAND MUḤAND muhand ‫يحُذ‬ 110 OUASSINE WASIN wasin ٍ‫أوع‬ 111 OUMERRI UMERRI umerri 112 OUSSALAS USALAS uslas ‫أوعالط‬ 113 OUSSENE USEN usene ٍ‫أوع‬ 114 OUYIDIR UYIDIR uyidir ‫أوٌزٌش‬ 115 RIGH RIƔ ri$ ‫سٌغ‬ 116 SALA SALA sala ‫عاال‬ 117 SAYANE SAYAN sayan ٌ‫عاٌا‬ 118 SELYANE SELYAN selyan ٌ‫عهٍا‬ 119 SHACHNAQ CACNAQ cacnaq ‫ششىَق‬ 120 SIFAKS SIFAQS sifaqs ‫عٍفاكظ‬ 121 SILAS SILAS silas ‫عٍالط‬ 122 TACHFINE TACFIN tacfin ٍٍ‫تاشف‬ 123 TAKFARINAS TAKFARINAS takfarinas 124 WANNES WANNES wannes ‫وَظ‬ 125 WILGHLANE WIƔLAN wi$lan ٌ‫وٌغال‬ 126 WINRIGH WINRIƔ winri$ ‫وَشٌغ‬ 127 YADES YADES yades ‫ٌاداط‬ 128 YAGHMOUR YAƔMUR ya$mur ‫ٌغًىس‬ 129 YAGHMOURASSENE YAƔMURASEN ya$murasen 130 YALAS YALAS yalas 131 YANAYER YANAYER yanayer ‫ٌُاٌش‬ 132 YANNI YANNI yaNi ًَ‫ٌا‬ ‫أويشي‬ ‫ثكفاسٌُاط‬ ٍ‫ٌغًىساع‬ ‫ٌاالط‬ ‫الرقم‬ ‫التسلسلي‬ ‫كتابة اإلسم بالحرف الالتيني‬ ( ‫كتابة اإلسم باللغة األمازيغية‬ ) ‫الحرف الالتيني‬ ‫كتابة اإلعى بانهغة األياصٌغٍة‬ )‫(حشف انتٍفُاغ‬ ‫كتابة اإلسم باللغة العربية‬ N° d’ordre Transcription en caractères latins Transcription en tamazight )En caractères latins( Transcription en tamazight )En caractères Tifinagh( Transcription en tamazight )En caractères arabes( 133 YEDDER YEDDER yedder ‫ٌذس‬ 134 YEFRENE YEFREN yefren ٌ‫ٌفشا‬ 135 YEFTANE YEFTAN yeftan ٌ‫ٌفتا‬ 136 YEKKER YEKKER yekker ‫ٌكش‬ 137 YEZZITENE YEZZITEN yezziten 138 YIDIR YIDIR yidir ‫ٌزٌش‬ 139 YIFRAR YIFRAR yifrar ‫ٌفشاس‬ 140 YIFRINE YIFRIN yifrin ٌٍ‫ٌفش‬ 141 YIFRIR YIFRIR yifrir ‫ٌفشٌش‬ 142 YIFSAS YIFSAS yifsas ‫ٌفغاط‬ 143 YIZDIG YIZDIG yizdig '‫ٌضدٌق‬ 144 YOUBA YUBA yuba 145 YOUFRAR YUFRAR yufrar 146 YOUGOSTEN YUGUSTEN yugusten ٌ‫ٌىقىعتا‬ 147 YOUGOURTEN YUGURTEN yugurten ٍ‫ٌىغىسث‬ 148 YOUVASSINE YUBASIN yubain 149 ZAYEN ZAYEN zayen ٌٍ‫صا‬ 150 ZIRI ZIRI ziri ‫صٌشي‬ ٍ‫ٌضٌت‬ ‫ٌىبا‬ ‫ٌىفشاس‬ ٍٍ‫ٌىباع‬

https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/26/prenoms-amazighs-2013/

26/07/2013 www.fichier-pdf.fr

10 ANDRO 2018 79%

Nitondra fifohazana, fiovam-po, firehetam-po vaovao ho amin’ny asa fitoriana, ary nanatsara ny fihavaozan’ny fifandraisana ny Fanahy Masina.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/10/10-andro-2018/

10/01/2018 www.fichier-pdf.fr

dany.014 79%

- izáy ohatra izáy moa, dia niezahantsίka nanakarana ny hevitra sy ny eritreritra momba ny fahalalána misimίsy kokóa eo amin’ny lafiny fisainana mahaolombelona mikasika ny finoana an’Andriamanitra Tįrinité Masina araka ny mahakįrişįtiáŋā fa :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-014/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr