Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 14 juillet à 02:56 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «mponina»:Total: 14 résultats - 0.058 secondes

IM9- version malgache 100%

Eto izao dia olona vitsy kely sisa afaka manasa lamba eo amin’ny toerana fanasa-damban’ny mponina,vokatry ny fanavaozana azy io.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/22/im9-version-malgache/

22/04/2016 www.fichier-pdf.fr


Fanambarana Ilontsera 25 Aogositra 2016 89%

Izany dia mahatonga ny fanambadoana ny mpanao gazety sy ny mponina.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/25/fanambarana-ilontsera-25-aogositra-2016/

25/08/2016 www.fichier-pdf.fr

dany.003 80%

Indroapólo henin’i Fįr şa na i Madagasikára no haben’i Kanadá, nefa dia tsy manana mponina afa-tsy efapólo tapitrίsa latsaka kely fotsiny izy tamin’ny taona 2010.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-003/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

Gazety fevrier 2019 76%

Eto dia tsy diso anjara amin’izany fahasoavan’Andriamanitra izany ny mponina na ny Fiangonana tany Kreta.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/02/12/gazety-fevrier-2019/

12/02/2019 www.fichier-pdf.fr

fiche pcd fr mg CMP fianar 71%

.Famaritana ara-tsarintany sy ara-panjakana ny faritra iadidian'ny Kaominina .Antontam-pahalalana mikasika ny tontolo iainana (toe-tany, nofontany, zava-maniry, rano, toetr'andro, tanety, sahandriaka, lemaka,...) .Antontan'isa mikasika ny mponina (/sokajin-taona, /lahy sy vavy;

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/30/fiche-pcd-fr-mg-cmp-fianar/

30/12/2017 www.fichier-pdf.fr

DOCUMENT-FEMME-MALGACHE 70%

Voalazan’ny Sampan’ny Firenena Mikambana misahana ny mponina (FNUAP) eto Madagasikara tamin’ny taona 2013 fa ny 60% ny vehivavy malagasy iharanan’ny herisetra ao an-tokantrano dia manaiky izany herisetra izany (http://www.orange.mg/actualite/violences-basees-sur-genre-60-femmes-malgaches-lacceptent).

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/25/document-femme-malgache/

25/11/2017 www.fichier-pdf.fr

Annonce 66%

« Ny radio dia fitaovana hampisy ny fifampiresahana anaty fiaraha-monina sy fitaovana entina manatsara ny fiainan’ny mponina » ny coalition des radios.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/18/annonce/

18/07/2016 www.fichier-pdf.fr

Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed 39%

NOELY ERAN - TANY FANTARO NY BURQA AMBATOM IANTENDRO 00 03 09 12 16 25 I HAFATRA UU Amin'ity Noely 2015 iÿ, ny mponina rehetra amin ity planeta onenana iÿ anie, ny Malagasy isam-baravarana.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/18/gazety-laharana-200-dec-2015-compressed/

18/01/2016 www.fichier-pdf.fr

FANARENANA 35%

midadasika ny velaran-tany lonaka sy maha-te hizaha, ny velaran-dranomasina hananana fiandrianana, tsy tambo isaina ny harena voajanahary ambony sy an-kibon’ny tany, olona manampahaizana na eto an-toerana na any am-pielezana, mponina tanora mangetaheta fivoarana sy fivelarana, kolontsaina mbola mandala ny maha-olona sy ny fiaraha-monina mampilamin-tsaina.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.22 35%

Ny ady mampikoláy, tamin’ny fifandrafian’ny mponina maro tany Êrôpa tany, izáy hamarinin’ny fiparitahan’ny Firenéna Iogôşįlávy, tamin’ny folo taona faraparany tamin’ny taonjáto faha-XX, dia farasisan’ny fisaratsarahana araka ny tantaram-pinoana nisy tany alóha fahizáy tany :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-22/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.26 35%

2479.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-26/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.014 32%

Ny samy olombelona Şįlámo sasany aza, dia manomé rariny ny Amerikáŋā, - fa nolavin’ny olona rehétra kosa ny vokatra-fahoriana izáy naterak’izány valifáty izány, tamin’iréo mponina tsy manan-tsiny afįgáŋā, ohatra, sy tamin’ny olona tsimanantsίny eran’ny tany mihίtsy aza;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-014/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

COURS D'ANGLAIS RAPIDE - Tsiky Marcel 13%

Na ny olona any Frantsa aza dia miteny anglisy raha mba te-hiseho ho olona nianatra sy mponina an-drenivohitra .

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/01/cours-d-anglais-rapide-tsiky-marcel/

01/04/2017 www.fichier-pdf.fr