Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 22 octobre à 19:18 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «mxloohw»:Total: 16 résultats - 0.106 secondes

Journal 9 mai 2011 100%

3RXU \ SDUYHQLU GH IDoRQ RSWLPDOH LO HVW FRQVHLOOp GH FRQVRPPHU J j J GH JOXFLGHV SDU NJ GH SRLGV FRUSRUHO SOXV VHSW JUDPPHV GH SURWpLQHV /D UHFHWWH TXL YRXV HVW SUpVHQWpH FRPSRUWH j SHX SUqV OHV PrPH TXDQWLWpV $YHF XQH ERQQH WUDQFKH GH SDLQ YRXV DVVXUH] XQH UpFXSpUDWLRQ DGpTXDWH j YRWUH FRUSV 5pGDFWHXU -RQDWKDQ 5LYDUG &XLVLQH &LQpPD $UW HW VSHFWDFOHV 7HFKQR &LQpPD 3RXU PD FKURQLTXH ©&LQpPDª GH FHWWH VHPDLQH MH VXLV DOOp YRLU ©6DQV OLPLWHV ª 3RXU FRPPHQFHU YRLFL XQ EUHI UpVXPp ©(GGLH 0RUUD HVW XQ DXWHXU UDWp TXL KDELWH XQ DSSDUWHPHQW FUDVVHX[ HW TXL YLHQW WRXW MXVWH GH YLYUH XQH VpSDUDWLRQ GLIILFLOH ,O UHQFRQWUH XQ MRXU VRQ DQFLHQ EHDX IUqUH TXL OXL SURSRVH XQH VROXWLRQ j WRXV VHV SUREOqPHV XQH SHWLWH SLOXOH PDJLTXH TXL pYHLOOH FHUWDLQHV SDUWLHV GX FHUYHDX SRXU GRQQHU DFFqV j XQ QRPEUH LQLPDJLQDEOH G LQIRUPDWLRQV HW DLQVL UHQGUH VXUGRXp HW SXLVVDQW $SUqV DYRLU DYDOp O XQ GH FHV FRPSULPpV LO UpGLJH SUqV GX WLHUV GH VRQ URPDQ /RUVTX LO UHWURXYH VRQ IRXUQLVVHXU PRUW GDQV VRQ DSSDUWHPHQW LO YROH OHV FDFKHWV LOOLFLWHV HW GRLW PDLQWHQDQW DVVXPHU OHV HIIHWV VHFRQGDLUHV HW JpUHU OD FROqUH GH QRPEUHX[ HQQHPLV ª 7RXW G¶DERUG EUDYR j O¶DFWHXU SULQFLSDO %UDGOH\ &RRSHU TXL QRXV WLHQW HQ KDOHLQH GX GpEXW j OD ILQ DYHF VRQ VHQV DLJX GX VXVSHQVH /HV HIIHWV YLVXHOV ORUVTXH TX¶LO HVW VXU OD IDPHXVH VXEVWDQFH TXL OXL GRQQH DFFqV D GH VRQ FHUYHDX VRQW YUDLPHQW LQFUR\DEOHV /¶HIIHW JUDQG DQJOH GRQQH XQH LPSUHVVLRQ XQLTXH HW FHOD DXJPHQWH OD YDOHXU GH FH ILOP ,O pWDLW HQ SUHPLqUH SODFH GDQV OH ER[ RIILFH LO \ D VHPDLQHV HW FH Q¶HVW SDV SRXU ULHQ &¶HVW WRXW SRXU PD FKURQLTXH GH FHWWH VHPDLQH 0HUFL EHDXFRXS HW j OD VHPDLQH SURFKDLQH 0HUFL j PRQ IHUYHQW OHFWHXU PRQVLHXU 'RQDOG %RXOLDQQH SURIHVVHXU GH IUDQoDLV TXL PH OLW FKDTXH VHPDLQH +RUDLUH GX FLQpPD 6HPDLQH GX DX PDL 5LR K K 6DQV OLPLWHV K 6RUWLOqJH K 5pGDFWHXU 0DWKLHX /DYRLH &LQpPD $UW HW VSHFWDFOHV 7HFKQR 0HQX &DIHWHULD $UW HW VSHFWDFOHV )HVWLYDO G pWp GH 4XpEHF &RPPH QRXV DYRQV WHOOHPHQW KkWH j O pWp M DL GpFLGp G pFULUH XQ DUWLFOH VXU OH IDPHX[ HW LQFRQWRXU QDEOH IHVWLYDO G pWp GH 4XpEHF 3RXU VD H pGLWLRQ OH IHVWLYDO SURPHW JURV FHWWH DQQpH DYHF GHX[ DUWLVWHV WUqV FRQQXV ,O V DJLW G (OWRQ -RKQ HW G·XQ JURXSH TXH M DGRUH 0HWDOOLFD 6XU OD VFqQH %HOO GHV 3ODLQHV G $EUDKDP OH MXLOOHW FH VHUD %HQ +DUSHU DYHF VRQ VW\OH IRON EOXHV JRVSHO IXQN HW UHJJDH &H JXLWDULVWH DXWHXU FRPSRVLWHXU HW FKDQWHXU DPpULFDLQ D IDLW VRQ QRXYHO DOEXP TXL FRQWLHQW GHX[ PRUFHDX[ UpDOLVpV DYHF 5LQJR 6WDUU HW TXL IDLW VRQ DSSDULWLRQ VXU OH PDUFKp FH PRLV FL /H MXLOOHW FH VHUD (OWRQ -RKQ DYHF XQ FRQFHUW TXL V DQQRQFH GpMj KLVWRULTXH G DSUqV OHV PpGLDV $YHF FHV FLQT PXVLFLHQV OH %ULWDQQLTXH LQWHUSUpWHUD GHV H[WUDLWV GH VRQ UpFHQW DOEXP ´7KH 8QLRQµ FRPSRVp DYHF /HRQ 5XVVHOO /H MXLOOHW 7KH %ODFN .H\V SUpFpGpV GH *LUO 7DON HW &DJH WKH (OHSKDQW RFFXSHURQW OD VFqQH DYHF OHXU VW\OH URFN pOHFWUR HW EOXHV /H MXLOOHW 6LPSOH 3ODQ UHYLHQGUD SRXU XQH GHX[LqPH IRLV DX IHVWLYDO /HXU TXDWULqPH DOEXP HVW DW WHQGX GqV OHV SURFKDLQHV VHPDLQHV SDU OHV IDQV 8Q H[WUDLW HQUHJLVWUp DYHF OH FKDQWHXU GX JURXSH ´:HH]HUµ HVW GpMj HQ FLUFXODWLRQ HW XQH FKDQVRQ HQ IUDQoDLV DYHF 0DULH 0DL HVW DQQRQFpH /H MXLOOHW 0DULH 0DL V pFODWHUD VXU VFqQH DYHF VRQ pQHUJLH FRQWDJLHXVH VRQ G\QDPLVPH HW VD YRL[ LQFRPSDUDEOH / DQFLHQQH VWDU DFDGpPLFLHQQH QRXV SURPHW XQ ERQ VSHFWDFOH /H MXLOOHW -RQDV 7KH 0DVVLYH $WWUDFWLRQ 0LFKHO 3DJOLDUR HW eULF /DSRLQWH YRQW QRXV MRXHU OHXUV JUDQGV VXFFqV &HV WURLV DUWLVWHV TXL RQW PDUTXp OD PXVLTXH TXpEpFRLVH QRXV DQQRQFHQW XQH VRLUpH TXL YD URFNHU /H MXLOOHW -HDQ 3LHUUH )HUODQG VRUW GH VD UHWUDLWH HW LO YLHQW LQWHUSUpWHU GHV H[WUDLWV GH VRQ DOEXP ©-DXQHª TXL DYDLW ERXOHYHUVp OH PRQGH GH OD FKDQVRQ TXpEpFRLVH LO \ D DQV 3RXU FORUH VRQ VSHF WDFOH LO WHUPLQHUD DYHF VHV JUDQGV VXFFqV LQFRQWRXUQDEOHV /H MXLOOHW 0HWDOOLFD GpSODFHUD GH O pQHUJLH DYHF VD SXLVVDQWH PXVLTXH URFN %HDXFRXS GH IDQV Up DOLVHURQW OHXU UrYH G HQWHQGUH OHV VXFFqV GH 0HWDOOLFD DX IHVWLYDO G pWp GH 4XpEHF 8Q H[FHOOHQW VSHFWDFOH HVW j YHQLU /H MXLOOHW SRXU FRQFOXUH FH PDMHVWXHX[ IHVWLYDO -RKQ )RJHUW\ H[SRVHUD VHV VXFFqV GH VD FDUULqUH VROR / DQFLHQ OHDGHU GX JURXSH GH URFN &UHHGHQFH &OHDUZDWHU 5HYLYDO &&5 PRQWUHUD VRQ H[ SpULHQFH VXU VFqQH FRPPH DXWHXU FRPSRVLWHXU FKDQWHXU HW JXLWDULVWH VROR 8Q DXWUH IHVWLYDO G pWp GH 4XpEHF TXL SURPHW XQ GpOLFH SRXU OHV \HX[ HW OHV RUHLOOHV 'HV pPRWLRQV IRUWHV HW G H[FHOOHQWHV SHUIRUPDQFHV VHURQW DX UHQGH] YRXV 5pGDFWHXU -pUpPLH $QFWLO ¬ $UW HW VSHFWDFOHV 7HFKQR 0HQX &DIpWpULD +RURVFRSH 7HFKQR 8Q SHWLW FDGHDX "

https://www.fichier-pdf.fr/2011/05/09/journal-9-mai-2011/

09/05/2011 www.fichier-pdf.fr

Décret 99-1043 certificat de décès 89%

$UW /H SUpVHQW DUUrWp SUHQG HIIHW j FRPSWHU GX IpYULHU HW VHUD SXEOLp DX -RXUQDO 2IILFLHO GH OD 5pSXEOLTXH 7XQLVLHQQH 7XQLV OH PDL /H 0LQLVWUH GH O (GXFDWLRQ $EGHUUDKLP =RXDUL 9X /H 3UHPLHU 0LQLVWUH +DPHG .DURXL 'pFUHW Qƒ GX PDL IL[DQW OH PRGqOH GX FHUWLILFDW PpGLFDO GH GpFqV HW OHV PHQWLRQV TX LO GRLW FRPSRUWHU /H 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH 6XU SURSRVLWLRQ GX PLQLVWUH GH OD VDQWp SXEOLTXH 9X OD ORL RUJDQLTXH Qƒ GX IpYULHU UHODWLYH DX[ FRQVHLOV UpJLRQDX[ WHOOH TX HOOH D pWp FRPSOpWpH SDU OD ORL RUJDQLTXH Qƒ GX GpFHPEUH $UUrWp GX PLQLVWUH GH O pGXFDWLRQ GX PDL SRUWDQW GpOpJDWLRQ GH VLJQDWXUH /H PLQLVWUH GH O pGXFDWLRQ 9X OD ORL Qƒ GX GpFHPEUH SRUWDQW VWDWXW JpQpUDO GHV SHUVRQQHOV GH O (WDW GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV j FDUDFWqUH DGPLQLVWUDWLI HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O RQW PRGLILpH HW QRWDPPHQW OD ORL Qƒ GX GpFHPEUH 9X OH GpFUHW Qƒ GX MXLQ DXWRULVDQW OHV PLQLVWUHV HW VHFUpWDLUHV G (WDW j GpOpJXHU OHXU VLJQDWXUH 9X OH GpFUHW Qƒ GX VHSWHPEUH UHODWLI j O RUJDQLVDWLRQ GX PLQLVWqUH GH O pGXFDWLRQ 9X OH GpFUHW Qƒ GX IpYULHU UHODWLI j OD QRPLQDWLRQ GX PLQLVWUH GH O pGXFDWLRQ 9X O DUUrWp GX MDQYLHU FKDUJHDQW 0RQVLHXU 1DFHXU $WWLD SURIHVVHXU GH O HQVHLJQHPHQW WHFKQLTXH GHV IRQFWLRQV GH GLUHFWHXU GH O RUJDQLVDWLRQ HW PpWKRGHV GHV DUFKLYHV HW GH OD GRFXPHQWDWLRQ SDU LQWpULP DX PLQLVWqUH GH O pGXFDWLRQ $UUrWH $UWLFOH SUHPLHU &RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX SDUDJUDSKH GH O DUWLFOH SUHPLHU GX GpFUHW VXVYLVp Qƒ GX MXLQ 0RQVLHXU 1DFHXU $WWLD SURIHVVHXU GH O HQVHLJQHPHQW WHFKQLTXH FKDUJp GHV IRQFWLRQV GH GLUHFWHXU GH O RUJDQLVDWLRQ HW PpWKRGHV GHV DUFKLYHV HW GH OD GRFXPHQWDWLRQ SDU LQWpULP HVW KDELOLWp j VLJQHU SDU GpOpJDWLRQ GX PLQLVWUH GH O pGXFDWLRQ WRXV OHV DFWHV HQWUDQW GDQV OH FDGUH GH VHV DWWULEXWLRQV j O H[FHSWLRQ GHV DFWHV j FDUDFWqUH UpJOHPHQWDLUH $UW / LQWpUHVVp HVW DXWRULVp j VRXV GpOpJXHU VD VLJQDWXUH DX[ IRQFWLRQQDLUHV GHV FDWpJRULHV $ HW % VRXPLV j VRQ DXWRULWp FRQIRUPpPHQW DX[ FRQGLWLRQV IL[pHV SDU O DUWLFOH GX GpFUHW VXVYLVp Qƒ GX MXLQ $UW /H SUpVHQW DUUrWp SUHQG HIIHW j FRPSWHU GX IpYULHU HW VHUD SXEOLp DX -RXUQDO 2IILFLHO GH OD 5pSXEOLTXH 7XQLVLHQQH 7XQLV OH PDL /H 0LQLVWUH GH O (GXFDWLRQ $EGHUUDKLP =RXDUL 9X /H 3UHPLHU 0LQLVWUH 0,1,67(5( '( /$ 6$17( 38%/,48( 9X OD ORL RUJDQLTXH UHODWLYH DX[ FRPPXQHV SURPXOJXpH SDU OD ORL Qƒ GX PDL HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O RQW PRGLILpH RX FRPSOpWpH HW QRWDPPHQW OD ORL Qƒ GX MXLOOHW 9X OD ORL Qƒ GX MXLOOHW UHODWLYH j O RUJDQLVDWLRQ VDQLWDLUH 9X OD ORL Qƒ GX IpYULHU UHODWLYH DX FLPHWLqUHV HW OLHX[ G LQKXPDWLRQ 9X OH GpFUHW Qƒ GX QRYHPEUH SRUWDQW UqJOHPHQW JpQpUDO LQWpULHXU GHV K{SLWDX[ LQVWLWXWV HW FHQWUHV VSpFLDOLVpV UHOHYDQW GX PLQLVWqUH GH OD VDQWp SXEOLTXH 9X OH GpFUHW Qƒ GX MXLOOHW UHODWLI DX[ PRGDOLWpV GH SUpSDUDWLRQ GHV WRPEHV HW IL[DQW OHV UqJOHV G LQKXPDWLRQ HW G H[KXPDWLRQ GH GpSRXLOOHV PRUWHOOHV RX GHV FDGDYUHV HW QRWDPPHQW VRQ DUWLFOH 9X O DYLV GHV PLQLVWUHV GH OD MXVWLFH HW GH O LQWpULHXU 9X O DYLV GX WULEXQDO DGPLQLVWUDWLI 'pFUqWH $UWLFOH SUHPLHU /H FHUWLILFDW PpGLFDO GH GpFqV GRLW rWUH FRQIRUPH DX PRGqOH DQQH[p DX SUpVHQW GpFUHW $UW /H PpGHFLQ TXL FRQVWDWH OH GpFqV GRLW UHPSOLU OD WRWDOLWp GX FHUWLILFDW HW FDFKHWHU OD SDUWLH FRQILGHQWLHOOH UpVHUYpH DX[ FDXVHV GH FH GpFqV VDQV FDFKHU OH YROHW UpVHUYp DX[ VHUYLFHV G pWDW FLYLO $UW /H PpGHFLQ UHPHW FH FHUWLILFDW j OD IDPLOOH GX GpIXQW TXL OH WUDQVPHW j VRQ WRXU DX[ VHUYLFHV G pWDW FLYLO GH OD FROOHFWLYLWp ORFDOH GX OLHX GH GpFqV (Q SUpVHQFH G XQ FDGDYUH LQFRQQX HW GRQW SHUVRQQH QH VH SUpVHQWH SRXU V HQ RFFXSHU OHGLW FHUWLILFDW HVW UHPLV DX SUpVLGHQW GH OD PXQLFLSDOLWp RX DX JRXYHUQHXU GRQW UHOqYH OH WHUULWRLUH GX OLHX GH GpFqV $UW /HV VHUYLFHV G pWDW FLYLO FRQVHUYHQW OH IHXLOOHW TXL OHXU HVW UpVHUYp HW H[SpGLHQW DX[ VHUYLFHV GX PLQLVWqUH GH OD VDQWp SXEOLTXH OH IHXLOOHW UHVWDQW $UW /HV PLQLVWUHV GH OD MXVWLFH GH O LQWpULHXU HW GH OD VDQWp SXEOLTXH VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH O H[pFXWLRQ GX SUpVHQW GpFUHW TXL VHUD SXEOLp DX -RXUQDO 2IILFLHO GH OD 5pSXEOLTXH 7XQLVLHQQH 7XQLV OH PDL =LQH (O $ELGLQH %HQ $OL +DPHG .DURXL 1ƒ -RXUQDO 2IILFLHO GH OD 5pSXEOLTXH 7XQLVLHQQH ² PDL 3DJH

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/07/decret-99-1043-certificat-de-deces/

07/08/2015 www.fichier-pdf.fr

STAGE 2011 U13 84%

&RUUHVSRQGDQW 0 '()21' +HQUL /HV )LJROOHWV 5(1$,621 DYHQLUFRWHIRRW#OUDIRRW RUJ VLWH KWWS DYHQLUFRWHIRRW IUHH IU 67$*( )227 8 8 'X DX $287 *vWH GHV 12(6 &KHUV SDUHQWV $9(1,5 &Ð7( )227 D OH SODLVLU G¶RUJDQLVHU XQ VWDJH GH SHUIHFWLRQQHPHQW 8 8 DX JLWHV GHV 1RpV SHQGDQW OHV YDFDQFHV VFRODLUHV OHV HW DR€W QXLWpHV UHSDV &H VWDJH UDVVHPEOHUD HQYLURQ MHXQHV HQFDGUpV SDU GHV HQWUDvQHXUV HW pGXFDWHXUV GH QRWUH FOXE HW OH UHVSRQVDEOH WHFKQLTXH GX 5RDQQDLV /H GpSDUW HVW IL[p OH OXQGL PDWLQ DYHF © UHSDV WLUp GX VDF ª HW OH UHWRXU OH PHUFUHGL HQ ILQ GH PDWLQpH /D SDUWLFLSDWLRQ GHV SDUHQWV HVW IL[pH j ¼ OH UHVWH HVW SULV HQ FKDUJH SDU OH FOXE $ILQ GH V¶RFFXSHU GH O¶LQWHQGDQFH QRXV VROOLFLWRQV OHV SDUHQWV TXL SRXUUDLHQW VH UHQGUH GLVSRQLEOHV SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ GHV UHSDV SUHQGUH OHV UHSDV FKH] OH WUDLWHXU LQVWDOOHU VHUYLU /H QRPEUH GH SODFH HVW OLPLWp j OHV SUHPLqUHV UpSRQVHV VHURQW UHWHQXHV 'DWH OLPLWH G¶LQVFULSWLRQ 3UpLQVFULSWLRQ SDU PDLO DYDQW OH MXLOOHW VLQRQ DYDQW OH MXLOOHW 6L YRXV VRXKDLWH] TXH YRV HQIDQWV SDUWLFLSHQW DX VWDJH QRXV YRXV GHPDQGRQV GH UHWRXUQHU OD GpFKDUJH GH UHVSRQVDELOLWp G€PHQW FRPSOpWpH j + '()21' /HV )LJROOHWV 5(1$,621 RX j DYHQLUFRWHIRRW#OUDIRRW RUJ 8QH UpXQLRQ VHUD SURJUDPPpH XOWpULHXUHPHQW 3RXU SOXV GH UHQVHLJQHPHQWV YRXV SRXYH] PH FRQWDFWHU /H VHFUpWDLUH 'HIRQG +HQUL DYHQLUFRWHIRRW#OUDIRRW RUJ /H UHVSRQVDEOH 8 7KLHUU\ 3HUHV] WKLHUU\ SHUHV]#IUHH IU ª /¶DGMRLQW UHVSRQVDEOH 'LGLHU %DUUHW EDUUHW GLG#RUDQJH IU '(&+$5*( '( 5(63216$%,/,7( 6WDJH IRRW 8 8 1RP GH O¶HQIDQW GRPLFLOLp Qƒ UXH ORFDOLWp Qƒ GH WpOpSKRQH 1RP HW 3UpQRP GX UHVSRQVDEOH OpJDOH &RGH 3RVWDO 3UpQRP -H VRXVVLJQp UHVSRQVDEOH OpJDO o 5HFRQQDvWUH TXH PRQ ILOV PD ILOOH HVW DSWH j SUDWLTXHU OH VSRUW HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW OH IRRWEDOO TX¶DXFXQH FRQWUH LQGLFDWLRQ PpGLFDOH Q¶D pWp VLJQDOpH j FH MRXU o (Q FRQVpTXHQFH DXWRULVHU j VXLYUH OHV HQWUDvQHPHQWV OHV DFWLYLWpV IRRW « TXL VH GpURXOHURQW DX FRXUV GX 6WDJH IRRW GX p DX DRXW DX JLWH GHV 1RpV o $XWRULVHU j IDLUH SUDWLTXHU WRXV OHV WUDQVSRUWV j UHFHYRLU WRXV VRLQV j DFFHSWHU WRXWH LQWHUYHQWLRQ TXL V¶DYpUHUDLW LQGLVSHQVDEOH RX XUJHQWH HW MXJpH FRPPH WHOOH SDU OHV UHVSRQVDEOHV GHV FOXEV o $XWRULVHU OHV UHVSRQVDEOHV j XWLOLVHU GDQV OH FDGUH GHV DFWLYLWpV G¶$&) GHV SKRWRV GH PRQ HQIDQW o 0¶HQJDJHU HQILQ j UHPERXUVHU DX FOXE OHV GpSHQVHV TXL DXURQW pWp HIIHFWXpHV SRXU PRQ FRPSWH GDQV OH FDGUH GX SUpVHQW HQJDJHPHQW )DLW j OH 6LJQDWXUH SUpFpGpH GH OD PHQWLRQ © OX HW DSSURXYp ª UD\HU OD PHQWLRQ LQXWLOH /DEHO ) ) ) REWHQX SDU O¶pFROH GH IRRWEDOO G¶$YHQLU &{WH )RRW OH MXLQ

https://www.fichier-pdf.fr/2011/06/15/stage-2011-u13/

15/06/2011 www.fichier-pdf.fr

Sportifs haut niveau 83%

-2851$/ 2)),&,(/ '( /$ 5(38%/,48( $/*(5,(11( 1$ 'pFUHW H[pFXWLI Q$ GX &KDRXDO FRUUHVSRQGDQW DX DR€W IL[DQW OHV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV VWDWXWDLUHV UHODWLYHV DX VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX ³³³³ /H 3UHPLHU PLQLVWUH 6XU OH UDSSRUW GX PLQLVWUH GH OD MHXQHVVH HW GHV VSRUWV 9X OD &RQVWLWXWLRQ QRWDPPHQW VHV DUWLFOHV $ HW DOLQpD 9X O·RUGRQQDQFH Q$ GX MXLQ PRGLILpH HW FRPSOpWpH SRUWDQW FRGH SpQDO 9X OD ORL Q$ GX MXLOOHW PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH DX[ DVVXUDQFHV VRFLDOHV 9X OD ORL Q$ GX MXLOOHW PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH DX[ DFFLGHQWV GH WUDYDLO HW DX[ PDODGLHV SURIHVVLRQQHOOHV 9X OD ORL Q$ GX IpYULHU PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH j OD SURWHFWLRQ HW j OD SURPRWLRQ GH OD VDQWp 9X OD ORL Q$ GX DYULO PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH DX[ UHODWLRQV GH WUDYDLO QRWDPPHQW VRQ DUWLFOH 9X OD ORL Q$ GX 'KRX (O .DDGD FRUUHVSRQGDQW DX GpFHPEUH UHODWLYH j OD SUpYHQWLRQ HW j OD UpSUHVVLRQ GH O·XVDJH HW GX WUDILF LOOLFLWHV GH VWXSpILDQWV HW GH VXEVWDQFHV SV\FKRWURSHV 9X O·RUGRQQDQFH Q$ GX -RXPDGD (WKDQLD FRUUHVSRQGDQW DX MXLOOHW SRUWDQW VWDWXW JpQpUDO GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH 9X OD ORL Q$ GX 6DIDU FRUUHVSRQGDQW DX MDQYLHU UHODWLYH DX[ DVVRFLDWLRQV 9X OD ORL Q$ GX 5DPDGKDQ FRUUHVSRQGDQW DX MXLOOHW UHODWLYH j O·RUJDQLVDWLRQ HW DX GpYHORSSHPHQW GHV DFWLYLWpV SK\VLTXHV HW VSRUWLYHV QRWDPPHQW VRQ DUWLFOH 9X OD ORL Q$ GX &KDRXDO FRUUHVSRQGDQW DX DR€W UHODWLYH DX VHUYLFH QDWLRQDO 9X OH GpFUHW SUpVLGHQWLHO Q$ GX 0RKDUUDP FRUUHVSRQGDQW DX QRYHPEUH IL[DQW OH VDODLUH QDWLRQDO PLQLPXP JDUDQWL 9X OH GpFUHW SUpVLGHQWLHO Q$ GX 5DMDE FRUUHVSRQGDQW DX PDL SRUWDQW QRPLQDWLRQ GHV PHPEUHV GX *RXYHUQHPHQW 9X OH GpFUHW H[pFXWLI Q$ GX QRYHPEUH IL[DQW OHV PRGDOLWpV G·RFWURL DX[ DWKOqWHV GH OD ERXUVH GH SUpSDUDWLRQ HW GH SHUIHFWLRQQHPHQW j O·pWUDQJHU 9X OH GpFUHW H[pFXWLI Q$ GX &KDkEDQH FRUUHVSRQGDQW DX VHSWHPEUH IL[DQW OH VWDWXW GHV HQWUDvQHXUV 'KRX (O .DDGD DR€W 9X OH GpFUHW H[pFXWLI Q$ GX $RXHO -RXPDGD (WKDQLD FRUUHVSRQGDQW DX MXLQ PRGLILp HW FRPSOpWp IL[DQW OH VWDWXW GH O·DWKOqWH G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX 9X OH GpFUHW H[pFXWLI Q$ GX 0RKDUUDP FRUUHVSRQGDQW MDQYLHU SRUWDQW VWDWXW SDUWLFXOLHU GHV IRQFWLRQQDLUHV DSSDUWHQDQW DX[ FRUSV VSpFLILTXHV j O·DGPLQLVWUDWLRQ FKDUJpH GH OD MHXQHVVH HW GHV VSRUWV 9X OH GpFUHW H[pFXWLI Q$ GX $RXHO 'KRX (O .DDGD FRUUHVSRQGDQW DX DR€W IL[DQW OHV DWWULEXWLRQV GX PLQLVWUH GHV VSRUWV 9X OH GpFUHW H[pFXWLI Q$ GX 6DIDU FRUUHVSRQGDQW QRYHPEUH IL[DQW OHV PRGDOLWpV G·RUJDQLVDWLRQ HW GH IRQFWLRQQHPHQW GHV IpGpUDWLRQV VSRUWLYHV QDWLRQDOHV DLQVL TXH OHXU VWDWXW W\SH $SUqV DSSUREDWLRQ GX 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH 'pFUqWH $UWLFOH HU ³ (Q DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH GH OD ORL Q$ GX 5DPDGKDQ FRUUHVSRQGDQW DX MXLOOHW VXVYLVpH OH SUpVHQW GpFUHW D SRXU REMHW GH IL[HU OHV PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV VWDWXWDLUHV UHODWLYHV DX VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX &KDSLWUH HU 'LVSRVLWLRQV JpQpUDOHV $UW ³ (VW HQWHQGX SDU VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX DX VHQV GX SUpVHQW GpFUHW WRXW VSRUWLI RX FROOHFWLI GH VSRUWLIV D\DQW UpDOLVp XQH SHUIRUPDQFH VSRUWLYH GH QLYHDX QDWLRQDO PRQGLDO HW RX LQWHUQDWLRQDO $UW ³ /H VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX HVW VRXPLV DX[ GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU j FHOOHV GX SUpVHQW GpFUHW DLQVL TX·DX[ UqJOHPHQWV HW VWDWXWV pGLFWpV SDU OD IpGpUDWLRQ VSRUWLYH QDWLRQDOH FRQFHUQpH &KDSLWUH 'URLWV HW REOLJDWLRQV GX VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX $UW ³ /H VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX EpQpILFLH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD ORL Q$ GX 5DPDGKDQ FRUUHVSRQGDQW DX MXLOOHW VXVYLVpH ³ GX PDLQWLHQ GH WRXV VHV GURLWV DYDQWDJHV HW SURPRWLRQV OLpV j VRQ FRUSV G·RULJLQH HW j VRQ DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH GXUDQW VD FDUULqUH VSRUWLYH FRQIRUPpPHQW j OD OpJLVODWLRQ HW j OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU 'KRX (O .DDGD DR€W -2851$/ 2)),&,(/ '( /$ 5(38%/,48( $/*(5,(11( 1$ ³ GH OD SULRULWp GDQV O·XWLOLVDWLRQ GHV LQVWDOODWLRQV VSRUWLYHV pTXLSHPHQWV HW PDWpULHOV VSRUWLIV VHORQ GHV PRGDOLWpV HW XQ SURJUDPPH SUpDODEOHPHQW pODERUp HQWUH O·H[SORLWDQW GH O·LQVWDOODWLRQ VSRUWLYH HW OD VWUXFWXUH G·RUJDQLVDWLRQ HW G·DQLPDWLRQ VSRUWLYHV FRQFHUQpH ³ G·XQ HQFDGUHPHQW SOXULGLVFLSOLQDLUH TXDOLILp ³ G·DFWLRQV GH IRUPDWLRQ HW GH PLVH j QLYHDX SRXU O·DFFqV j XQ PpWLHU GX VSRUW ³ GH PHVXUHV GpURJDWRLUHV GH QLYHDX SRXU VD FDQGLGDWXUH DX[ FRQFRXUV HW DX[ H[DPHQV RUJDQLVpV SDU O·DGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH HW VD SOHLQH LQWpJUDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH SHQGDQW HW DSUqV VD FDUULqUH VSRUWLYH ³ GH IRUPHV GpURJDWRLUHV GH QLYHDX DX[ IRUPDWLRQV RUJDQLVpHV SRXU O·DFFqV DX[ FRUSV JpUpV SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GHV VSRUWV ³ G·XQ UHFXO GH O·kJH OLPLWH SRXU O·DFFqV DX[ JUDGHV HW HPSORLV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH ³ GH OD SDUWLFLSDWLRQ DX[ H[DPHQV HW FRQFRXUV RUJDQLVpV SRXU O·DFFqV j FHUWDLQV FRUSV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH ³ GH GpURJDWLRQV H[HSWLRQQHOOHV G·kJH HW GH QLYHDX G·HQVHLJQHPHQW G·DFFqV DX[ pWDEOLVVHPHQWV GH IRUPDWLRQ HW G·HQVHLJQHPHQW SURIHVVLRQQHOV RX VSpFLDOLVpV GDQV OH GRPDLQH GHV DFWLYLWpV SK\VLTXHV HW VSRUWLYHV ³ GH PHVXUHV GpURJDWRLUHV G·DFFqV GH SURPRWLRQ HW G·LQWpJUDWLRQ GDQV OHV FRUSV JpUpV SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GHV VSRUWV RX j G·DXWUHV FRUSV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH DLQVL TXH G·XQ GpWDFKHPHQW DYHF PDLQWLHQ GH OD UpPXQpUDWLRQ DXSUqV GH OD VWUXFWXUH VSRUWLYH GDQV ODTXHOOH LO pYROXH ORUVTX·LO H[HUFH XQH DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH ³ GH GLVWLQFWLRQV GX PpULWH VSRUWLI QDWLRQDO /H VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX EpQpILFLH HQ RXWUH GH GLVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV UHODWLYHV ³ j O·DPpQDJHPHQW KRUDLUH HW GH IRUPHV DGDSWpHV GH VHV pWXGHV GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV G·HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH HW VXSpULHXU ³ j O·DOOqJHPHQW HW j O·DPpQDJHPHQW GHV F\FOHV G·pWXGHV GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV GH IRUPDWLRQ VSpFLDOLVpH GX VHFWHXU GHV VSRUWV HW GH VHVVLRQV VSpFLDOHV G·H[DPLQDWLRQ HW GH UDWWUDSDJH ³ GH O·DPpQDJHPHQW GX FDOHQGULHU GH VD SDUWLFLSDWLRQ DX[ pYDOXDWLRQV SpULRGLTXHV HW GH VRQ FXUVXV G·HQVHLJQHPHQW HW GH IRUPDWLRQ VHORQ OHV H[LJHQFHV GH OD SUDWLTXH VSRUWLYH GH KDXW QLYHDX 2XWUH OHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV SDU OD OpJLVODWLRQ HW OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU OH VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX EpQpILFLH pJDOHPHQW G·XQ DPpQDJHPHQW GH VRQ WHPSV GH WUDYDLO HW G·DEVHQFHV VSpFLDOHV SD\pV ORUV GHV UHJURXSHPHQWV VWDJHV HW FRPSpWLWLRQV RUJDQLVpV DX WLWUH GH O·pTXLSH QDWLRQDOH HW GH VRQ FOXE VSRUWLI /·DPpQDJHPHQW GX WHPSV GH WUDYDLO SRXU OH VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX WHO TXH SUpYX j O·DOLQpD FL GHVVXV FRQVLVWH HQ XQ WUDYDLO j WHPSV SDUWLHO DYHF FRQVHUYDWLRQ GH VD UpPXQpUDWLRQ j SOHLQ WHPSV /HV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV FL GHVVXV IRQW O·REMHW G·DUUrWpV FRQMRLQWV HQWUH OH PLQLVWUH FKDUJp GHV VSRUWV HW O·DXWRULWp FKDUJpH GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH HW OH RX OHV PLQLVWUHV FRQFHUQpV RX GH FRQYHQWLRQV VHORQ OH FDV $UW ³ /H VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX EpQpILFLH HQ RXWUH GH ERXUVHV GH IRUPDWLRQ GH SUpSDUDWLRQ HW GH SHUIHFWLRQQHPHQW VSRUWLIV j O·pWUDQJHU DLQVL TXH GH OD SULVH HQ FKDUJH GHV IUDLV G·pTXLSHPHQW G·HQWUDvQHPHQW HW GH SDUWLFLSDWLRQ DX[ FRPSpWLWLRQV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV SUpYXHV DX FKDSLWUH GX SUpVHQW GpFUHW $UW ³ /H VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX EpQpILFLH GH FRQWUDWV G·DVVXUDQFHV FRQWUH OHV ULVTXHV TX LO HQFRXUW j O·LQWpULHXU HW j O·H[WpULHXU GX WHUULWRLUH QDWLRQDO DYDQW SHQGDQW HW DSUqV OHV VWDJHV GH SUpSDUDWLRQ OHV FRPSpWLWLRQV HW PDQLIHVWDWLRQV VSRUWLYHV RIILFLHOOHV LQWHUQDWLRQDOHV REOLJDWRLUHPHQW VRXVFULWV SDU OD IpGpUDWLRQ VSRUWLYH QDWLRQDOH FRQFHUQpH FRQIRUPpPHQW j OD OpJLVODWLRQ HW j OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU $UW ³ /H VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX EpQpILFLH G·XQH SURWHFWLRQ FRQWUH WRXWH DJUHVVLRQ pYHQWXHOOH j O·RFFDVLRQ GH O·H[HUFLFH GH VRQ DFWLYLWp DYDQW SHQGDQW HW DSUqV OHV FRPSpWLWLRQV VSRUWLYHV $ FHW HIIHW HW VDQV SUpMXGLFH GHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU WRXW FOXE IpGpUDWLRQ VSRUWLYH QDWLRQDOH RX OLJXH HVW UHVSRQVDEOH GH OD SURWHFWLRQ GX VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX HW GRLW SUHQGUH OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU DVVXUHU OH UHVSHFW GX VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX $UW ³ /H VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX EpQpILFLH GH OD SURWHFWLRQ HW GX VXLYL PpGLFR VSRUWLIV DLQVL TXH GH PR\HQV GH UpFXSpUDWLRQ HQ UDSSRUW DYHF OHV H[LJHQFHV GH OD SUDWLTXH VSRUWLYH DVVXUpV SDU OD IpGpUDWLRQ VSRUWLYH QDWLRQDOH FRQFHUQpH HQ UHODWLRQ DYHF OHV VWUXFWXUHV FRPSpWHQWHV HQ PDWLqUH GH PpGHFLQH GX VSRUW $UW ³ /H VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX EpQpILFLH G·XQ DPpQDJHPHQW GX WHPSV GH WUDYDLO IL[p SDU YRLH FRQYHQWLRQQHOOH HQWUH O·HPSOR\HXU HW OD IpGpUDWLRQ VSRUWLYH QDWLRQDOH FRQFHUQpH HQ UHODWLRQ DYHF OH PLQLVWqUH FKDUJp GHV VSRUWV FRQIRUPpPHQW j OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU $UW ³ /HV PRGDOLWpV GH SULVH HQ FKDUJH GH OD SUpSDUDWLRQ HW GH OD SDUWLFLSDWLRQ GHV VSRUWLIV G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX DLQVL TXH OHXU HQFDGUHPHQW WHFKQLTXH HW PpGLFDO UHSUpVHQWDQW OH SD\V DX[ FRPSpWLWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV HW PRQGLDOHV VRQW SUpFLVpHV SDU YRLH FRQYHQWLRQQHOOH HQWUH OH PLQLVWqUH FKDUJp GHV VSRUWV HW OD IpGpUDWLRQ VSRUWLYH QDWLRQDOH FRQFHUQpH $UW ³ 'DQV OH FDGUH GH OD FRQYHQWLRQ FLWpH j O·DUWLFOH FL GHVVXV XQH FRQYHQWLRQ LQGLYLGXHOOH HVW VLJQpH HQWUH OD IpGpUDWLRQ VSRUWLYH QDWLRQDOH FRQFHUQpH HW OH VSRUWLI RX FROOHFWLI GH VSRUWLIV G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX $UW ³ &RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH GH OD ORL Q$ GX 5DPDGKDQ FRUUHVSRQGDQW DX MXLOOHW VXVYLVpH OH VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX HVW WHQX ³ G·±XYUHU j O·DPpOLRUDWLRQ GH VHV SHUIRUPDQFHV VSRUWLYHV ³ GH UHVSHFWHU OHV ORLV HW UqJOHPHQWV VSRUWLIV HQ YLJXHXU ³ G·DJLU GDQV OH FDGUH GHV REMHFWLIV IL[pV SDU OD VWUXFWXUH VSRUWLYH FRQFHUQpH HW RX OH PLQLVWqUH FKDUJp GHV VSRUWV -2851$/ 2)),&,(/ '( /$ 5(38%/,48( $/*(5,(11( 1$ 'KRX (O .DDGD DR€W ³ GH VXLYUH OHV IRUPDWLRQV HW OHV VWDJHV GH UHF\FODJH HW GH SHUIHFWLRQQHPHQW RUJDQLVpV SDU OHV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV FRQFHUQpHV qUH SODFH LQGLYLGXHOOH RX SDU pTXLSH VSRUWV LQGLYLGXHOV DX[ MHX[ RO\PSLTXHV FKDPSLRQQDWV RX FRXSH GX PRQGH ³ G· ±XYUHU GDQV OH FDGUH GX SODQ GH SUpSDUDWLRQ YLVDQW O·DPpOLRUDWLRQ HW O·RSWLPLVDWLRQ GH VHV SHUIRUPDQFHV DUUrWp SDU VRQ HQWUDvQHXU XQ UHFRUG RO\PSLTXH RX PRQGLDO LQGLYLGXHO HW RX SDU pTXLSH VSRUW LQGLYLGXHO GDQV XQH GLVFLSOLQH VSRUWLYH RO\PSLTXH ³ G·REVHUYHU VFUXSXOHXVHPHQW OHV GLVSRVLWLRQV VWDWXWDLUHV HW UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU VRXV SHLQH GH VDQFWLRQV SUpYXHV SDU OD OpJLVODWLRQ HW OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU HU UDQJ LQGLYLGXHO GDQV XQ FODVVHPHQW DQQXHO pWDEOL SDU XQH IpGpUDWLRQ VSRUWLYH LQWHUQDWLRQDOH GDQV XQH GLVFLSOLQH VSRUWLYH RO\PSLTXH ³ GH VH FRQIRUPHU j O·pWKLTXH VSRUWLYH HW DX IDLU SOD\ ‡ /H GHX[LqPH QLYHDX UHJURXSH OHV VSRUWLIV RX FROOHFWLI GH VSRUWLIV D\DQW UpDOLVp OHV SHUIRUPDQFHV VXLYDQWHV ³ GH V·LQWHUGLUH GH UHFRXULU DX GRSDJH j O·XWLOLVDWLRQ GH VXEVWDQFHV HW GH PpWKRGHV LQWHUGLWHV HW GH V·HQJDJHU HW GH SDUWLFLSHU j OD OXWWH FRQWUH OH GRSDJH ³ GH V·LQWHUGLUH GH WRXWH LPSOLFDWLRQ GDQV OHV FRQIOLWV VXVFHSWLEOHV G·LQWHUYHQLU DX VHLQ GH OD RX GHV VWUXFWXUHV G·RUJDQLVDWLRQ HW G·DQLPDWLRQ VSRUWLYHV GRQW LO HVW PHPEUH ³ GH UHMHWHU WRXW DFWH GH YLROHQFH HW GH SDUWLFLSHU j VD SUpYHQWLRQ HW j VD OXWWH FRQIRUPpPHQW DX[ ORLV HW UqJOHPHQWV HQ YLJXHXU qUH SODFH SDU pTXLSH VSRUWV LQGLYLGXHOV DX[ FKDPSLRQQDWV RX FRXSH GX PRQGH GDQV XQH GLVFLSOLQH VSRUWLYH RO\PSLTXH qPH RX qPH SODFH LQGLYLGXHOOH RX SDU pTXLSH VSRUWV FROOHFWLIV DX[ FKDPSLRQQDWV RX FRXSH GX PRQGH GDQV XQH GLVFLSOLQH VSRUWLYH RO\PSLTXH qPH RX qPH SODFH LQGLYLGXHOOH RX SDU pTXLSH VSRUWV LQGLYLGXHOV DX[ MHX[ RO\PSLTXHV ³ G·REVHUYHU OHV UqJOHV VROHQQHOOHV HW SURWRFRODLUHV RIILFLHOOHV LQKpUHQWHV DX[ FRPSpWLWLRQV HW PDQLIHVWDWLRQV VSRUWLYHV qPH RX qPH UDQJ LQGLYLGXHO GDQV OH FODVVHPHQW DQQXHO pWDEOL SDU XQH IpGpUDWLRQ VSRUWLYH LQWHUQDWLRQDOH GDQV XQH GLVFLSOLQH VSRUWLYH RO\PSLTXH $UW ³ /H VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX GRLW UpSRQGUH j WRXW DSSHO HQ VpOHFWLRQ QDWLRQDOH HW V·DWWDFKHU j GpIHQGUH HW j UHSUpVHQWHU GLJQHPHQW OH SD\V HW GRLW DGRSWHU XQH FRQGXLWH VSRUWLYH XQ FRPSRUWHPHQW HW XQH SUpVHQWDWLRQ H[HPSODLUHV HW rWUH DVVLGX GDQV VD WkFKH qUH SODFH LQGLYLGXHOOH RX SDU pTXLSH VSRUWV FROOHFWLIV GHV FDWpJRULHV MXQLRUV RX HVSRLUV DX[ FKDPSLRQQDWV RX FRXSH GX PRQGH GDQV XQH GLVFLSOLQH VSRUWLYH RO\PSLTXH /D IpGpUDWLRQ VSRUWLYH QDWLRQDOH FRQFHUQpH HVW WHQXH G·LQIRUPHU O·HPSOR\HXU GX VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX GH OD SDUWLFLSDWLRQ HIIHFWLYH GH FH GHUQLHU QRWDPPHQW DX[ UHJURXSHPHQWV VWDJHV HW FRPSpWLWLRQV SRXU OHVTXHOV LO D EpQpILFLp G·XQH DEVHQFH VSpFLDOH SD\pH $UW ³ /H VSRUWLI G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX HVW WHQX GH SDUWLFLSHU j WRXWH FRPSpWLWLRQ LQWHUQDWLRQDOH UHWHQXH DX SURJUDPPH GH OD IpGpUDWLRQ VSRUWLYH QDWLRQDOH FRQFHUQpH HW RX GX FRPLWp QDWLRQDO RO\PSLTXH HW RX GX FRPLWp QDWLRQDO SDUDO\PSLTXH &KDSLWUH &ODVVLILFDWLRQ GX VSRUWLI G pOLWH HW GH KDXW QLYHDX $UW ³ /HV VSRUWLIV G·pOLWH HW GH KDXW QLYHDX VRQW FODVVpV SDU FDWpJRULH HW QLYHDX VHORQ OD QDWXUH GH OD FRPSpWLWLRQ HW OH FDUDFWqUH GH OD GLVFLSOLQH RX GH O·pSUHXYH SUDWLTXpH GDQV OHVTXHOOHV LOV VH VRQW GLVWLQJXpV FRPPH VXLW &DWpJRULH $ 6SRUWLIV GH KDXW QLYHDX &DWpJRULHV % HW &

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/22/sportifs-haut-niveau/

22/08/2016 www.fichier-pdf.fr

loi consommateur 82%

-2851$/ 2)),&,(/ '( /$ 5(38%/,48( $/*(5,(11( 1$ © $UW ³ 6L OD MXULGLFWLRQ GHYDQW ODTXHOOH O·DVVLVWDQFH MXGLFDLUH D pWp DGPLVH VH GpFODUH LQFRPSpWHQWH HW SDU VXLWH GH FHWWH GpFLVLRQ O·DIIDLUH HVW SRUWpH GHYDQW XQH DXWUH MXULGLFWLRQ OH EpQpILFH GH O·DVVLVWDQFH VXEVLVWH GHYDQW FHWWH GHUQLqUH MXULGLFWLRQ /D SHUVRQQH DGPLVH j O DVVLVWDQFH MXGLFDLUH GHYDQW XQH MXULGLFWLRQ FRQWLQXH j HQ EpQpILFLHU HQ FDV G·DSSHO RX GH SRXUYRL GHYDQW OD FRXU VXSUrPH OH FRQVHLO G·(WDW RX HQ FDV GH VDLVLQH GX WULEXQDO GHV FRQIOLWV ª © $UW ³ /H EpQpILFH GH O·DVVLVWDQFH MXGLFLDLUH SHXW rWUH UHWLUp HQ WRXW pWDW GH FDXVH PrPH DSUqV OD ILQ GHV LQVWDQFHV HW SURFpGXUHV SRXU OHVTXHOOHV LO D pWp DFFRUGp « OH UHVWH VDQV FKDQJHPHQW « ª © $UW ³ /D GpVLJQDWLRQ G·RIILFH G·XQ DYRFDW LQWHUYLHQW GDQV OHV FDV VXLYDQWV ² j WRXV OHV PLQHXUV GHYDQW OH MXJH GHV PLQHXUV OH WULEXQDO GHV PLQHXUV RX WRXWH DXWUH MXULGLFWLRQ SpQDOH ² j O·LQFXOSp TXL OH GHPDQGH GHYDQW OH MXJH G·LQVWUXFWLRQ RX OH WULEXQDO VWDWXDQW HQ PDWLqUH GpOLFWXHOOH ² DX GHPDQGHXU DX SRXUYRL TXL OH VROOLFLWH GHYDQW OD FKDPEUH FULPLQHOOH GH OD &RXU VXSUrPH ORUVTXH OD FRQGDPQDWLRQ SURQRQFpH HVW VXSpULHXUH j FLQT DQQpHV GH UpFOXVLRQ ² ORUVTXH OH SUpYHQX HVW DWWHLQW G·XQH LQILUPLWp GH QDWXUH j FRPSURPHWWUH VD GpIHQVH ² j O·DFFXVp TXL OH GHPDQGH GHYDQW OH WULEXQDO FULPLQHO ª 5DELH (O $RXHO PDUV © $UW ELV ³ /·DYRFDW HQ PDWLqUH FLYLOH HW DGPLQLVWUDWLYH HW GH GpVLJQDWLRQ G·RIILFH GHYDQW OHV MXULGLFWLRQV SpQDOHV O·KXLVVLHU GH MXVWLFH HW OH QRWDLUH GpVLJQpV GDQV OH FDGUH GH O·DVVLVWDQFH MXGLFLDLUH SHUoRLYHQW GHV KRQRUDLUHV SULV HQ FKDUJH SDU OH 7UpVRU SXEOLF IL[pV FRQIRUPpPHQW j OD OpJLVODWLRQ HW j OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU /HV KRQRUDLUHV SUpYXV GDQV OH SUpVHQW DUWLFOH SHXYHQW rWUH UpGXLWV ORUVTX·LO V·DJLW G·XQ HQVHPEOH G·DIIDLUHV WUDLWDQW GH TXHVWLRQV VLPLODLUHV 6DQV SUpMXGLFH GHV SRXUVXLWHV SpQDOHV pYHQWXHOOHV O·DYRFDW OH QRWDLUH RX O·KXLVVLHU GH MXVWLFH GpVLJQpV GDQV OH FDGUH GH O·DVVLVWDQFH MXGLFLDLUH QH SHXW VRXV SHLQH GH SRXUVXLWHV GLVFLSOLQDLUHV SHUFHYRLU GHV KRQRUDLUHV DXWUHV TXH FHX[ IL[pV SDU OH SUpVHQW DUWLFOH /HV FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV G·DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW IL[pHV OH FDV pFKpDQW SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH ª $UW ² /D SUpVHQWH ORL VHUD SXEOLpH DX -RXUQDO RIILFLHO GH OD 5pSXEOLTXH DOJpULHQQH GpPRFUDWLTXH HW SRSXODLUH )DLW j $OJHU OH 6DIDU FRUUHVSRQGDQW DX IpYULHU $EGHOD]L] %287()/,.$ ³³³³+³³³³ /RL Q$ GX 6DIDU FRUUHVSRQGDQW DX IpYULHU UHODWLYH j OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU HW j OD UpSUHVVLRQ GHV IUDXGHV ³³³³ /H 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH © $UW ³ /H EpQpILFH GH O·DVVLVWDQFH MXGLFDLUH HVW DFFRUGp GH SOHLQ GURLW ² DX[ YHXYHV HW ILOOHV FpOLEDWDLUHV GH FKRXKDGD ² DX[ LQYDOLGHV GH JXHUUH ² DX[ PLQHXUV SDUWLHV HQ FDXVH ² j WRXWH SDUWLH GHPDQGHUHVVH HQ PDWLqUH GH SHQVLRQ DOLPHQWDLUH ² j OD PqUH HQ PDWLqUH GH JDUGH G·HQIDQW 9X OD &RQVWLWXWLRQ QRWDPPHQW VHV DUWLFOHV HW 9X O RUGRQQDQFH Q$ GX MXLQ PRGLILpH HW FRPSOpWpH SRUWDQW FRGH GH SURFpGXUH SpQDOH 9X O·RUGRQQDQFH Q$ GX MXLQ PRGLILpH HW FRPSOpWpH SRUWDQW FRGH SpQDO 9X O·RUGRQQDQFH Q$ GX DR€W PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH j O·DVVLVWDQFH MXGLFLDLUH ² DX[ WUDYDLOOHXUV HQ PDWLqUH G·DFFLGHQW GX WUDYDLO RX PDODGLH SURIHVVLRQQHOOH HW j OHXUV D\DQWV GURLW 9X O RUGRQQDQFH Q$ GX VHSWHPEUH PRGLILpH HW FRPSOpWpH SRUWDQW FRGH FLYLO ² DX[ YLFWLPHV GH OD WUDLWH GHV SHUVRQQHV HW GX WUDILF G·RUJDQHV 9X O RUGRQQDQFH Q$ GX VHSWHPEUH PRGLILpH HW FRPSOpWpH SRUWDQW FRGH GH FRPPHUFH ² DX[ YLFWLPHV GX WUDILF LOOLFLWH GH PLJUDQWV ² DX[ YLFWLPHV GX WHUURULVPH ² DX[ KDQGLFDSpV /D GHPDQGH DGUHVVpH DX SUpVLGHQW GX EXUHDX GH O·DVVLVWDQFH MXGLFLDLUH FRPSpWHQW GRLW rWUH DFFRPSDJQpH GHV SLqFHV MXVWLILDQW GH O·XQH GHV TXDOLWpV FL GHVVXV LQGLTXpHV /H EXUHDX VWDWXH VRXV KXLWDLQH VDQV FRQYRFDWLRQ GHV SDUWLHV ª 9X OD ORL Q$ GX MXLOOHW PRGLILpH HW FRPSOpWpH SRUWDQW FRGH GHV GRXDQHV 9X OD ORL Q$ GX IpYULHU PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH j OD SURWHFWLRQ HW j OD SURPRWLRQ GH OD VDQWp 9X OD ORL Q$ GX HU DR€W UHODWLYH j OD SURWHFWLRQ SK\WRVDQLWDLUH 9X OD ORL Q$ GX MDQYLHU UHODWLYH DX[ DFWLYLWpV GH PpGHFLQH YpWpULQDLUH HW j OD SURWHFWLRQ GH OD VDQWp DQLPDOH 5DELH (O $RXHO PDUV -2851$/ 2)),&,(/ '( /$ 5(38%/,48( $/*(5,(11( 1$ 9X OD ORL Q$ GX IpYULHU UHODWLYH DX[ UqJOHV JpQpUDOHV GH SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU 9X OD ORL Q$ GX MXLOOHW UHODWLYH DX V\VWqPH QDWLRQDO OpJDO GH PpWURORJLH 9X OD ORL Q$ GX GpFHPEUH UHODWLYH DX[ DVVRFLDWLRQV 9X O·RUGRQQDQFH Q$ GX &KDkEDQH FRUUHVSRQGDQW DX MDQYLHU PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH DX[ DVVXUDQFHV 9X OD ORL Q$ GX MDQYLHU PRGLILpH HW FRPSOpWpH SRUWDQW JpQpUDOLVDWLRQ GH O·XWLOLVDWLRQ GH OD ODQJXH DUDEH 9X OD ORL Q$ GX 5DELH (WKDQL FRUUHVSRQGDQW DX MXLOOHW UHODWLYH j OD SrFKH HW j O·DTXDFXOWXUH 9X O·RUGRQQDQFH Q$ GX -RXPDGD (O 2XOD FRUUHVSRQGDQW DX MXLOOHW PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH j OD FRQFXUUHQFH 9X O·RUGRQQDQFH Q$ GX -RXPDGD (O 2XOD FRUUHVSRQGDQW DX MXLOOHW PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH DX[ GURLWV G DXWHXU HW DX[ GURLWV YRLVLQV 9X O·RUGRQQDQFH Q$ GX -RXPDGD (O 2XOD FRUUHVSRQGDQW DX MXLOOHW UHODWLYH DX[ PDUTXHV 9X OD ORL Q$ GX -RXPDGD (O 2XOD FRUUHVSRQGDQW DX MXLOOHW UHODWLYH j OD SURWHFWLRQ GH O·HQYLURQQHPHQW GDQV OH FDGUH GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH 9X O·RUGRQQDQFH Q$ GX -RXPDGD (WKDQLD FRUUHVSRQGDQW DX DR€W UHODWLYH j OD PRQQDLH HW DX FUpGLW 9X OD ORL Q$ GX -RXPDGD (O 2XOD FRUUHVSRQGDQW DX MXLQ IL[DQW OHV UqJOHV DSSOLFDEOHV DX[ SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV 9X OD ORL Q$ GX -RXPDGD (O 2XOD FRUUHVSRQGDQW DX MXLQ UHODWLYH j OD QRUPDOLVDWLRQ 9X OD ORL Q$ GX -RXPDGD (WKDQLD FRUUHVSRQGDQW DX DR€W UHODWLYH DX[ FRQGLWLRQV G·H[HUFLFH GHV DFWLYLWpV FRPPHUFLDOHV 9X OD ORL Q$ GX -RXPDGD (WKDQLD FRUUHVSRQGDQW DX DR€W PRGLILpH HW FRPSOpWpH UHODWLYH j O·HDX 9X OD ORL Q$ GX 6DIDU FRUUHVSRQGDQW DX IpYULHU SRUWDQW FRGH GH SURFpGXUH FLYLOH HW DGPLQLVWUDWLYH $SUqV DYLV GX &RQVHLO G·(WDW $SUqV DGRSWLRQ SDU OH 3DUOHPHQW 3URPXOJXH OD ORL GRQW OD WHQHXU VXLW 7,75( , '(6 ',6326,7,216 *(1(5$/(6 &KDSLWUH , 'H O·REMHW HW GX FKDPS G·DSSOLFDWLRQ $UWLFOH HU ³ /D SUpVHQWH ORL D SRXU REMHW GH IL[HU OHV UqJOHV DSSOLFDEOHV HQ PDWLqUH GH SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU HW GH UpSUHVVLRQ GHV IUDXGHV $UW ³ /HV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL V·DSSOLTXHQW j WRXW ELHQ RX VHUYLFH RIIHUW j OD FRQVRPPDWLRQ j WLWUH RQpUHX[ RX JUDWXLW SDU WRXW LQWHUYHQDQW HW j WRXV OHV VWDGHV GX SURFHVVXV GH PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ &KDSLWUH ,, 'HV GpILQLWLRQV $UW ³ $X VHQV GHV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL LO HVW HQWHQGX SDU ³ FRQVRPPDWHXU WRXWH SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH TXL DFTXLHUW j WLWUH RQpUHX[ RX JUDWXLW XQ ELHQ RX XQ VHUYLFH GHVWLQp j XQH XWLOLVDWLRQ ILQDOH SRXU VRQ EHVRLQ SURSUH RX SRXU OH EHVRLQ G XQH DXWUH SHUVRQQH RX G XQ DQLPDO GRQW LO D OD FKDUJH ³ GHQUpH DOLPHQWDLUH WRXWH VXEVWDQFH WUDLWpH SDUWLHOOHPHQW WUDLWpH RX EUXWH GHVWLQpH j O·DOLPHQWDWLRQ KXPDLQH RX DQLPDOH HQJOREDQW OHV ERLVVRQV OD JRPPH j PkFKHU HW WRXWHV OHV VXEVWDQFHV XWLOLVpHV GDQV OD IDEULFDWLRQ OD SUpSDUDWLRQ HW OH WUDLWHPHQW GHV DOLPHQWV j O·H[FOXVLRQ GHV VXEVWDQFHV HPSOR\pHV XQLTXHPHQW VRXV IRUPH GH PpGLFDPHQWV GH FRVPpWLTXHV RX GH WDEDFV ³ HPEDOODJH WRXW FRQWHQDQW FRQVWLWXp GH PDWpULDX[ GH WRXWH QDWXUH GHVWLQp j FRQGLWLRQQHU FRQVHUYHU SURWpJHU SUpVHQWHU HW SHUPHWWUH OD PDQXWHQWLRQ OH VWRFNDJH HW OH WUDQVSRUW GH WRXW SURGXLW HW DVVXUHU O·LQIRUPDWLRQ GX FRQVRPPDWHXU ³ pWLTXHWDJH WRXWHV PHQWLRQV pFULWXUHV LQGLFDWLRQV PDUTXHV ODEHOV LPDJHV LOOXVWUDWLRQV RX VLJQHV VH UDSSRUWDQW j XQ ELHQ ILJXUDQW VXU WRXW HPEDOODJH GRFXPHQW pFULWHDX pWLTXHWWH ILFKH FDUWH EDJXH RX FROOHUHWWH DFFRPSDJQDQW RX VH UpIpUDQW j XQ SURGXLW TXHO TXH VRLW OD IRUPH RX OH VXSSRUW O·DFFRPSDJQDQW LQGpSHQGDPPHQW GX PRGH G·DSSRVLWLRQ ³ H[LJHQFHV VSpFLILpHV HQVHPEOH GHV VSpFLILFDWLRQV WHFKQLTXHV G·XQ SURGXLW OLpHV j OD VDQWp HW j OD VpFXULWp GX FRQVRPPDWHXU HW j OD OR\DXWp GHV pFKDQJHV IL[pHV SDU OD UpJOHPHQWDWLRQ HW GRQW OH UHVSHFW HVW REOLJDWRLUH ³ LQQRFXLWp DEVHQFH WRWDOH RX SUpVHQFH GDQV XQH GHQUpH DOLPHQWDLUH j GHV QLYHDX[ DFFHSWDEOHV HW VDQV GDQJHUV GH FRQWDPLQDQWV G·DGXOWpUDQWV GH WR[LQHV QDWXUHOOHV RX GH WRXWH DXWUH VXEVWDQFH VXVFHSWLEOH GH UHQGUH O·DOLPHQW QRFLI SRXU OD VDQWp GH PDQLqUH DLJXs RX FKURQLTXH -2851$/ 2)),&,(/ '( /$ 5(38%/,48( $/*(5,(11( 1$ ³ LQWHUYHQDQW WRXWH SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH LQWHUYHQDQW GDQV OH SURFHVVXV GH PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ GHV SURGXLWV ³ SURFHVVXV GH PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ HQVHPEOH GHV pWDSHV GH SURGXFWLRQ G·LPSRUWDWLRQ GH VWRFNDJH GH WUDQVSRUW HW GH GLVWULEXWLRQ DX[ VWDGHV GH JURV HW GH GpWDLO ³ SURGXFWLRQ RSpUDWLRQV FRQVLVWDQW HQ O pOHYDJH OD UpFROWH OD FXHLOOHWWH OD SrFKH O DEDWWDJH OH WUDLWHPHQW OD IDEULFDWLRQ OD WUDQVIRUPDWLRQ OH PRQWDJH HW OH FRQGLWLRQQHPHQW G XQ SURGXLW \ FRPSULV VRQ VWRFNDJH DX FRXUV GH VD IDEULFDWLRQ HW DYDQW VD SUHPLqUH FRPPHUFLDOLVDWLRQ ³ SURGXLW WRXW ELHQ RX VHUYLFH VXVFHSWLEOH GH IDLUH O·REMHW G·XQH FHVVLRQ j WLWUH RQpUHX[ RX JUDWXLW ³ SURGXLW VDLQ OR\DO HW PDUFKDQG SURGXLW H[HPSW GH WRXW GpIDXW HW RX YLFH FDFKp SUpVHQWDQW XQH JDUDQWLH FRQWUH WRXWH DWWHLQWH j OD VDQWp j OD VpFXULWp HW RX DX[ LQWpUrWV PDWpULHOV HW PRUDX[ GX FRQVRPPDWHXU ³ SURGXLW V€U WRXW SURGXLW TXL GDQV GHV FRQGLWLRQV G·XWLOLVDWLRQ QRUPDOHV RX UDLVRQQDEOHPHQW SUpYLVLEOHV \ FRPSULV GH GXUpH QH SUpVHQWH DXFXQ ULVTXH RX VHXOHPHQW GHV ULVTXHV UpGXLWV j XQ QLYHDX EDV FRPSDWLEOHV DYHF O·XWLOLVDWLRQ GX SURGXLW HW FRQVLGpUpV FRPPH DFFHSWDEOHV GDQV OH UHVSHFW G·XQ QLYHDX GH SURWHFWLRQ pOHYp SRXU OD VDQWp HW OD VpFXULWp GHV SHUVRQQHV ³ SURGXLW GDQJHUHX[ WRXW SURGXLW QH UpSRQGDQW SDV j OD GpILQLWLRQ GX SURGXLW V€U GpILQL FL GHVVXV ³ UDSSHO GX SURGXLW RSpUDWLRQ FRQVLVWDQW j UHWLUHU XQ SURGXLW GX SURFHVVXV GH VD PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ SDU O·LQWHUYHQDQW FRQFHUQp ³ VpFXULWp UHFKHUFKH GH O·pTXLOLEUH RSWLPXP HQWUH WRXV OHV IDFWHXUV FRQFHUQpV HW YLVDQW j UpGXLUH OHV ULVTXHV GH EOHVVXUHV GDQV WRXWH OD PHVXUH GH FH TXL HVW DSSOLFDEOH ³ VHUYLFH WRXWH SUHVWDWLRQ IRXUQLH DXWUH TXH OD UHPLVH G XQ SURGXLW PrPH VL FHWWH UHPLVH SHXW rWUH O DFFHVVRLUH RX OH VXSSRUW GH ODGLWH SUHVWDWLRQ ³ ELHQ WRXW REMHW PDWpULHO FHVVLEOH j WLWUH RQpUHX[ RX JUDFLHX[ ³ FRQIRUPLWp WRXW SURGXLW PLV j OD FRQVRPPDWLRQ UpSRQGDQW DX[ FRQGLWLRQV ILJXUDQW GDQV OHV UHFRPPDQGDWLRQV WHFKQLTXHV DX[ H[LJHQFHV VDQLWDLUHV HW HQYLURQQHPHQWDOHV DLQVL TX·j O·LQQRFXLWp HW OD VpFXULWp TXL OXL VRQW SURSUHV ³ JDUDQWLH ORUVTX·XQ SURGXLW SUpVHQWH XQ GpIDXW O·LQWHUYHQDQW GRLW DX FRXUV G·XQH SpULRGH GpWHUPLQpH FKDQJHU FH GHUQLHU RX UHPERXUVHU VRQ SUL[ RX OH UpSDUHU RX PRGLILHU OD SUHVWDWLRQ j VHV IUDLV ³ FUpGLW j OD FRQVRPPDWLRQ WRXWH YHQWH GH ELHQV RX GH VHUYLFHV GRQW OH SDLHPHQW HVW pFKHORQQp GLIIpUp RX IUDFWLRQQp 5DELH (O $RXHO PDUV 7,75( ,, '( /$ 3527(&7,21 '8 &216200$7(85 &KDSLWUH , 'H O·REOLJDWLRQ G·K\JLqQH GH VDOXEULWp HW G·LQQRFXLWp GHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHV $UW ³ 7RXW LQWHUYHQDQW GDQV OH SURFHVVXV GH PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ GHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHV HVW WHQX DX UHVSHFW GH O·REOLJDWLRQ GH O·LQQRFXLWp GH FHV GHQUpHV HW GH YHLOOHU j FH TXH FHOOHV FL QH SRUWHQW SDV DWWHLQWH j OD VDQWp GX FRQVRPPDWHXU /HV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLWpV DSSOLFDEOHV HQ PDWLqUH GHV VSpFLILFDWLRQV PLFURELRORJLTXHV GHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHV VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH $UW ³ /D PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ GHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHV FRQWHQDQW XQH TXDQWLWp LQDFFHSWDEOH GX SRLQW GH YXH GH OD VDQWp KXPDLQH HW DQLPDOH HW HQ SDUWLFXOLHU VXU OH SODQ WR[LFRORJLTXH G·XQ FRQWDPLQDQW HVW LQWHUGLWH /HV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLWpV DSSOLFDEOHV HQ PDWLqUH GH FRQWDPLQDQWV WROpUpV GDQV OHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHV VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH $UW ³ 7RXW LQWHUYHQDQW GDQV OH SURFHVVXV GH PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ GHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHV GRLW YHLOOHU DX UHVSHFW GHV FRQGLWLRQV GH VDOXEULWp HW G·K\JLqQH GHV SHUVRQQHOV GHV OLHX[ HW ORFDX[ GH IDEULFDWLRQ GH WUDLWHPHQW GH WUDQVIRUPDWLRQ RX GH VWRFNDJH DLQVL TXH GHV PR\HQV GH WUDQVSRUW GH FHV GHQUpHV HW V·DVVXUHU TX·HOOHV QH SHXYHQW SDV rWUH DOWpUpHV SDU GHV DJHQWV ELRORJLTXHV FKLPLTXHV RX SK\VLTXHV /HV FRQGLWLRQV GH PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ GHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHV VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH $UW ³ /HV pTXLSHPHQWV PDWpULHOV RXWLOODJHV HPEDOODJHV HW DXWUHV LQVWUXPHQWV GHVWLQpV j rWUH PLV HQ FRQWDFW DYHF OHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHV GRLYHQW rWUH FRPSRVpV H[FOXVLYHPHQW GH PDWpULDX[ QH SRXYDQW SDV DOWpUHU FHV GHQUpHV /HV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLWpV G·XWLOLVDWLRQ GHV SURGXLWV HW GHV PDWpULDX[ GHVWLQpV j rWUH PLV HQ FRQWDFW DYHF OHV GHQUpHV DOLPHQWDLUHV DLQVL TXH OHV SURGXLWV GH QHWWR\DJH GH FHV PDWpULDX[ VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH $UW ³ /HV DGGLWLIV DOLPHQWDLUHV SHXYHQW rWUH LQFRUSRUpV DX[ GHQUpHV DOLPHQWDLUHV GHVWLQpHV j OD FRQVRPPDWLRQ KXPDLQH RX DQLPDOH /HV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLWpV GH OHXUV XWLOLVDWLRQV DLQVL TXH OHXUV OLPLWHV PD[LPDOHV DXWRULVpHV VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH &KDSLWUH ,, 'H O·REOLJDWLRQ GH OD VpFXULWp GHV SURGXLWV $UW ³ 'DQV OHV FRQGLWLRQV QRUPDOHV G·XWLOLVDWLRQ RX GDQV G·DXWUHV FRQGLWLRQV UDLVRQQDEOHPHQW SUpYLVLEOHV SDU OHV LQWHUYHQDQWV OHV SURGXLWV PLV j OD FRQVRPPDWLRQ GRLYHQW rWUH V€UV HW SUpVHQWHU OD VpFXULWp TXL HQ HVW OpJLWLPHPHQW DWWHQGXH HW QH SDV SRUWHU DWWHLQWH j OD VDQWp j OD VpFXULWp HW DX[ LQWpUrWV GX FRQVRPPDWHXU 5DELH (O $RXHO PDUV -2851$/ 2)),&,(/ '( /$ 5(38%/,48( $/*(5,(11( 1$ $UW ³ 7RXW LQWHUYHQDQW HVW WHQX DX UHVSHFW GH O·REOLJDWLRQ GH VpFXULWp GX SURGXLW TX·LO PHW j OD FRQVRPPDWLRQ HQ FH TXL FRQFHUQH ³ VHV FDUDFWpULVWLTXHV VD FRPSRVLWLRQ VRQ HPEDOODJH HW VHV FRQGLWLRQV G·DVVHPEODJH HW G·HQWUHWLHQ ³ O·HIIHW GX SURGXLW VXU G·DXWUHV SURGXLWV DX FDV R O·RQ SHXW UDLVRQQDEOHPHQW SUpYRLU O·XWLOLVDWLRQ GX SUHPLHU DYHF OHV VHFRQGV ³ VD SUpVHQWDWLRQ VRQ pWLTXHWDJH OHV LQVWUXFWLRQV pYHQWXHOOHV FRQFHUQDQW VRQ XWLOLVDWLRQ HW VRQ pOLPLQDWLRQ DLQVL TXH WRXWH DXWUH LQGLFDWLRQ RX LQIRUPDWLRQ pPDQDQW GX SURGXFWHXU ³ OHV FDWpJRULHV GH FRQVRPPDWHXUV VH WURXYDQW GDQV GHV FRQGLWLRQV GH ULVTXH JUDYH DX UHJDUG GH O·XWLOLVDWLRQ GX SURGXLW HQ SDUWLFXOLHU OHV HQIDQWV /HV UqJOHV DSSOLFDEOHV HQ PDWLqUH GH VpFXULWp GHV SURGXLWV VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH &KDSLWUH ,,, 'H O·REOLJDWLRQ GH OD FRQIRUPLWp GHV SURGXLWV $UW ³ 7RXW SURGXLW PLV j OD FRQVRPPDWLRQ GRLW VDWLVIDLUH j O·DWWHQWH OpJLWLPH GX FRQVRPPDWHXU HQ FH TXL FRQFHUQH VD QDWXUH VRQ HVSqFH VRQ RULJLQH VHV TXDOLWpV VXEVWDQWLHOOHV VD FRPSRVLWLRQ VD WHQHXU HQ SULQFLSHV XWLOHV VRQ LGHQWLWp VHV TXDQWLWpV VRQ DSWLWXGH j O HPSORL HW OHV ULVTXHV LQKpUHQWV j VRQ XWLOLVDWLRQ /H SURGXLW GRLW pJDOHPHQW UpSRQGUH j O·DWWHQWH OpJLWLPH GX FRQVRPPDWHXU TXDQW j VD SURYHQDQFH DX[ UpVXOWDWV HVFRPSWpV DX[ VSpFLILFDWLRQV UpJOHPHQWDLUHV GH VHV HPEDOODJHV j VD GDWH GH IDEULFDWLRQ j VD GDWH OLPLWH GH FRQVRPPDWLRQ j VRQ PRGH G·XWLOLVDWLRQ DX[ FRQGLWLRQV GH VD FRQVHUYDWLRQ DX[ SUpFDXWLRQV \ DIIpUHQWHV HW DX[ FRQWU{OHV GRQW LO D IDLW O·REMHW $UW ³ 7RXW LQWHUYHQDQW HVW WHQX GH SURFpGHU DX[ FRQWU{OHV GH FRQIRUPLWp GX SURGXLW SUpDODEOHPHQW j VD PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU /HVGLWV FRQWU{OHV VRQW SURSRUWLRQQHOV j OD QDWXUH GHV RSpUDWLRQV j DVVXUHU SDU O LQWHUYHQDQW DX YROXPH HW j OD YDULpWp GHV SURGXLWV TX LO PHW j OD FRQVRPPDWLRQ DX[ PR\HQV GRQW LO GRLW GLVSRVHU FRPSWH WHQX GH VD VSpFLDOLWp HW GHV UqJOHV HW XVDJHV FRPPXQpPHQW DGPLV HQ OD PDWLqUH /H FRQWU{OH HIIHFWXp SDU OHV DJHQWV SUpYXV j O·DUWLFOH GH OD SUpVHQWH ORL QH OLEqUH SDV O·LQWHUYHQDQW GH O REOLJDWLRQ GH OD YpULILFDWLRQ GH OD FRQIRUPLWp GX SURGXLW SUpDODEOHPHQW j VD PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU &KDSLWUH ,9 'H O·REOLJDWLRQ GH OD JDUDQWLH HW GX VHUYLFH DSUqV YHQWH /D JDUDQWLH V·pWHQG pJDOHPHQW DX[ VHUYLFHV /RUVTXH OH SURGXLW SUpVHQWH XQ GpIDXW O·LQWHUYHQDQW GRLW DX FRXUV GH OD SpULRGH JDUDQWLH IL[pH OH UHPSODFHU RX UHPERXUVHU VRQ SUL[ RX UpSDUHU OH SURGXLW RX PRGLILHU OD SUHVWDWLRQ j VHV IUDLV /D JDUDQWLH SUpYXH FL GHVVXV HVW GXH DX FRQVRPPDWHXU HW H[pFXWpH VDQV FKDUJHV VXSSOpPHQWDLUHV 7RXWH FODXVH FRQWUDLUH HVW QXOOH HW GH QXO HIIHW /HV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLWpV G DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH $UW ³ 7RXWH DXWUH JDUDQWLH DFFRUGpH SDU O·LQWHUYHQDQW j WLWUH RQpUHX[ RX JUDWXLW Q·H[FOXW SDV OH EpQpILFH GH OD JDUDQWLH OpJDOH FLWpH j O·DUWLFOH FL GHVVXV /HV FODXVHV HW OHV FRQGLWLRQV G·H[pFXWLRQ GH FHV JDUDQWLHV GRLYHQW ILJXUHU GDQV XQ GRFXPHQW DFFRPSDJQDQW OH SURGXLW $UW ³ 7RXW DFTXpUHXU G·XQ SURGXLW YLVp j O·DUWLFOH GH OD SUpVHQWH ORL EpQpILFLH GX GURLW j O·HVVDL GX SURGXLW DFTXLV $UW ³ 'DQV OH FDGUH GX VHUYLFH DSUqV YHQWH HW DSUqV H[SLUDWLRQ GH OD SpULRGH GH JDUDQWLH IL[pH SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH RX GDQV WRXV OHV FDV R OD JDUDQWLH QH SHXW SDV MRXHU O·LQWHUYHQDQW FRQFHUQp HVW WHQX G·DVVXUHU O·HQWUHWLHQ HW OD UpSDUDWLRQ GX SURGXLW PLV VXU OH PDUFKp &KDSLWUH 9 'H O·REOLJDWLRQ GH O·LQIRUPDWLRQ GX FRQVRPPDWHXU $UW ³ 7RXW LQWHUYHQDQW GRLW SRUWHU j OD FRQQDLVVDQFH GX FRQVRPPDWHXU WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV DX SURGXLW TX·LO PHW j OD FRQVRPPDWLRQ SDU YRLH G·pWLTXHWDJH GH PDUTXDJH RX SDU WRXW DXWUH PR\HQ DSSURSULp /HV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLWpV G DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH $UW ³ /·pWLTXHWDJH OH PRGH G·HPSORL OH PDQXHO G·XWLOLVDWLRQ OHV FRQGLWLRQV GH JDUDQWLH GX SURGXLW HW WRXWH DXWUH LQIRUPDWLRQ SUpYXH SDU OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU GRLYHQW rWUH UpGLJpV HVVHQWLHOOHPHQW HQ ODQJXH DUDEH HW DFFHVVRLUHPHQW GDQV XQH RX SOXVLHXUV DXWUHV ODQJXHV DFFHVVLEOHV DX[ FRQVRPPDWHXUV GH IDoRQ YLVLEOH OLVLEOH HW LQGpOpELOH &KDSLWUH 9, 'HV LQWpUrWV PDWpULHOV HW PRUDX[ GHV FRQVRPPDWHXUV $UW ³ /·DFTXpUHXU GH WRXW SURGXLW FRQVLVWDQW HQ XQ DSSDUHLO XQ LQVWUXPHQW XQ YpKLFXOH XQH PDFKLQH XQ RXWLO RX WRXW DXWUH ELHQ G pTXLSHPHQW EpQpILFLH GH SOHLQ GURLW G XQH JDUDQWLH $UW ³ 7RXW VHUYLFH RIIHUW DX FRQVRPPDWHXU QH GRLW SDV QXLUH j VRQ LQWpUrW PDWpULHO HW QH GRLW SDV OXL FDXVHU GH SUpMXGLFH PRUDO -2851$/ 2)),&,(/ '( /$ 5(38%/,48( $/*(5,(11( 1$ $UW ³ 6DQV SUpMXGLFH GHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HQ YLJXHXU OHV RIIUHV GH FUpGLWV j OD FRQVRPPDWLRQ GRLYHQW UpSRQGUH j O·DWWHQWH OpJLWLPH GX FRQVRPPDWHXU HQ FH TXL FRQFHUQH OD WUDQVSDUHQFH GH O·RIIUH SUpDODEOH OD QDWXUH OD SRUWpH HW OD GXUpH GH O·HQJDJHPHQW DLQVL TXH OHV pFKpDQFHV GH UHPERXUVHPHQW GH O·RIIUH XQ FRQWUDW HQ HVW pWDEOL /HV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLWpV G·RIIUHV HQ PDWLqUH GH FUpGLWV j OD FRQVRPPDWLRQ VRQW GpILQLHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH &KDSLWUH 9,, 5DELH (O $RXHO PDUV $UW ³ /HV DJHQWV GH OD UpSUHVVLRQ GHV IUDXGHV YLVpV j O DUWLFOH FL GHVVXV GRLYHQW rWUH FRPPLVVLRQQpV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU HW SUrWHU SDU GHYDQW OH WULEXQDO GH OHXU UpVLGHQFH DGPLQLVWUDWLYH OH VHUPHQW VXLYDQW ÎC-- :- - ?-- - Ïb-- - ­ Э _=-- -3- - 4- - ± d9-- -4- - ± a9-- - C-- - _ -- - ­ Œ d;-- <- -Ġ± R-- - - ± c9-- Y- C-- ­Ò ÌP-- jÒ E-- C-- ?-- - d -- 6- -=- - Ò ˜Œ Ûd9 EhÒR6Ġ± ´C ±b ± αb M± ^ d d ±»­Ò ˜Œ Ûd9 EhÒR6Ġ± ´C ±b ± αb M± ^ d d ±»­Ò $WWHVWDWLRQ HQ HVW GpOLYUpH SDU OH WULEXQDO HW HVW GpSRVpH VXU OD FDUWH GH OD FRPPLVVLRQ G·HPSORL 'HV DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV /H VHUPHQW Q·HVW SDV UHQRXYHOp WDQW TX·LO Q·\ D SDV LQWHUUXSWLRQ GpILQLWLYH GH OD IRQFWLRQ $UW ³ (VW DVVRFLDWLRQ GH SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV WRXWH DVVRFLDWLRQ OpJDOHPHQW FRQVWLWXpH GRQW OH EXW HVW G·DVVXUHU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU j WUDYHUV VRQ LQIRUPDWLRQ VD VHQVLELOLVDWLRQ VRQ RULHQWDWLRQ HW VD UHSUpVHQWDWLRQ 'DQV OH FDGUH GH O·H[HUFLFH GH OHXUV PLVVLRQV OHV DJHQWV YLVpV j O·DUWLFOH FL GHVVXV GRLYHQW GpFOLQHU OHXU IRQFWLRQ HW SUpVHQWHU OHXU FRPPLVVLRQ G HPSORL /HV DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV YLVpHV j O DOLQpD FL GHVVXV SHXYHQW rWUH UHFRQQXHV G·XWLOLWp SXEOLTXH VHORQ OHV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLWpV SUpYXHV SDU OD OpJLVODWLRQ HW OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU $UW ³ 1RQREVWDQW OHV GLVSRVLWLRQV GH O·DUWLFOH HU GH O·RUGRQQDQFH Q$ GX DR€W UHODWLYH j O·DVVLVWDQFH MXGLFLDLUH OHV DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV UHFRQQXHV G·XWLOLWp SXEOLTXH SHXYHQW EpQpILFLHU GH O·DVVLVWDQFH MXGLFLDLUH $UW ³ /RUVTX·XQ RX SOXVLHXUV FRQVRPPDWHXUV RQW VXEL GHV SUpMXGLFHV LQGLYLGXHOV FDXVpV SDU OH IDLW G XQ PrPH LQWHUYHQDQW HW D\DQW XQH RULJLQH FRPPXQH OHV DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV SHXYHQW VH FRQVWLWXHU SDUWLH FLYLOH $UW ³ ,O HVW FUpp XQ FRQVHLO QDWLRQDO SRXU OD SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV TXL pPHW VRQ DYLV HW SURSRVH GHV PHVXUHV TXL FRQWULEXHQW DX GpYHORSSHPHQW HW j OD SURPRWLRQ GH SROLWLTXHV GH SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU /D FRPSRVLWLRQ HW OHV FRPSpWHQFHV GH FH FRQVHLO VRQW GpWHUPLQpHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH 7,75( ,,, '( /$ 5(&+(5&+( (7 '( /$ &2167$7$7,21 '(6 ,1)5$&7,216 &KDSLWUH , $UW ³ /HV DJHQWV YLVpV j O DUWLFOH FL GHVVXV VRQW SURWpJpV FRQWUH WRXWH IRUPH GH SUHVVLRQ RX GH PHQDFH GH QDWXUH j HQWUDYHU O DFFRPSOLVVHPHQW GH OHXUV PLVVLRQV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HQ YLJXHXU $UW ³ /HV DJHQWV GH FRQWU{OH YLVpV j O·DUWLFOH GH OD SUpVHQWH ORL SHXYHQW HQ FDV GH EHVRLQ VROOLFLWHU OH FRQFRXUV GHV DJHQWV GH OD IRUFH SXEOLTXH TXL VRQW WHQXV j OD SUHPLqUH VROOLFLWDWLRQ GH OHXU SUrWHU PDLQ IRUWH GDQV OH FDGUH GH O·H[HUFLFH GH OHXUV IRQFWLRQV (Q FDV GH QpFHVVLWp LOV SHXYHQW IDLUH DSSHO j O·DXWRULWp MXGLFLDLUH WHUULWRULDOHPHQW FRPSpWHQWH FRQIRUPpPHQW DX[ SURFpGXUHV HQ YLJXHXU &KDSLWUH ,, 'HV SURFpGXUHV GH FRQWU{OH $UW ³ /HV DJHQWV YLVpV j O·DUWLFOH GH OD SUpVHQWH ORL SURFqGHQW SDU WRXW PR\HQ j WRXW PRPHQW HW j WRXV OHV VWDGHV GX SURFHVVXV GH PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ DX[ FRQWU{OHV GH OD FRQIRUPLWp GHV SURGXLWV SDU UDSSRUW DX[ H[LJHQFHV VSpFLILpHV OHV FRQFHUQDQW $UW ³ /HV FRQWU{OHV SUpYXV SDU OD SUpVHQWH ORL VRQW HIIHFWXpV SDU GHV YpULILFDWLRQV GH GRFXPHQWV HW RX G·DXGLWLRQV GHV LQWHUYHQDQWV FRQFHUQpV SDU GHV FRQVWDWDWLRQV GLUHFWHV DX PR\HQ G·H[DPHQV YLVXHOV RX G·DSSDUHLOV GH PHVXUH HW FRPSOpWpHV OH FDV pFKpDQW SDU GHV SUpOqYHPHQWV G·pFKDQWLOORQV DX[ ILQV G·DQDO\VHV GH WHVWV RX G·HVVDLV /H FRQWU{OH DX[ IURQWLqUHV GH OD FRQIRUPLWp GHV SURGXLWV LPSRUWpV HVW HIIHFWXp DYDQW GpGRXDQHPHQW 'HV DJHQWV GH OD UpSUHVVLRQ GHV IUDXGHV /HV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLWpV GH FRQWU{OH VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH $UW ³ 2XWUH OHV RIILFLHUV GH SROLFH MXGLFLDLUH HW OHV DXWUHV DJHQWV DXWRULVpV SDU GHV WH[WHV VSpFLILTXHV VRQW KDELOLWpV j UHFKHUFKHU HW j FRQVWDWHU OHV LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL OHV DJHQWV GH OD UpSUHVVLRQ GHV IUDXGHV UHOHYDQW GX PLQLVWqUH FKDUJp GH OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU $UW ³ 'DQV OH FDGUH GH OHXUV PLVVLRQV GH FRQWU{OH HW FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL OHV DJHQWV YLVpV j O·DUWLFOH FL GHVVXV GUHVVHQW GHV SURFqV YHUEDX[ GDQV OHVTXHOV LOV pQRQFHQW OHV GDWHV HW OLHX[ GHV FRQWU{OHV HIIHFWXpV UHOqYHQW OHV IDLWV FRQVWDWpV OHV LQIUDFWLRQV HW OHV VDQFWLRQV \ DIIpUHQWHV

https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/28/loi-consommateur/

28/09/2018 www.fichier-pdf.fr

Journal 31 jan 2011 63%

HVW GRQF j SDUWLU GH FHWWH GpFRXYHUWH TXH M DL GpFLGp GH YRXV IDLUH SDUW GH PHV FRQQDLVVDQFHV HW UH FKHUFKHV j FH VXMHW 7RXW G DERUG LO HVW ERQ j VDYRLU TXH OH :DUSHG 7RXU D pWp FUpp HQ SDU XQ GpQRPPp .HYLQ /\PDQ /H :DUSHG 7RXU HVW HQ IDLW XQ pYqQHPHQW TXL VH GpURXOH VXU XQH VHXOH MRXUQpH PDLV TXL SUHQG IRUPH GDQV SOXVLHXUV YLOOHV GH O $PpULTXH GX 1RUG / pYqQHPHQW VH GpURXOH DX PLOLHX GH O pWp HW RIIUH DX[ IDQV GH PXVLTXH GHV SUHVWDWLRQV PXVLFDOHV HQGLDEOpHV GH OD SDUW GH GLIIpUHQWV JURXSHV UHFRQQXV /H :DUSHG 7RXU D WRXMRXUV pWp QRPPp 9DQV :DUSHG 7RXU FDU OH SULQFLSDO SDUWHQDLUH GH FHW pYqQHPHQW D WRXMRXUV pWp OD FRPSDJQLH GH VNDWHERDUG HW GH YrWHPHQWV 9DQV 3RXU FHUWDLQV HQWKRXVLDVWHV TXL GpVLUHUDLHQW GpMj VH SURFXUHU GHV ELOOHWV LO HVW ERQ j VDYRLU TXH OH VW\OH PXVLFDO GHV JURXSHV YDULH GX SXQN URFN HQ SDVVDQW SDU OH KDUGFRUH OH SRS SXQN DLQVL TXH GHV YDULDQWHV pWUDQJHV GH GLIIpUHQWV VW\OHV PXVLFDX[ 3RXU OHV DPDWHXUV GH PXVLTXH SXQN HQ JpQpUDO FH IHVWLYDO HVW XQ LQFRQWRXUQDEOH 3RXU FHX[ TXL QH VHUDLHQW SDV GH FHV DGHSWHV LO HVW ERQ j QRWHU TXH FHUWDLQV JURXSHV FRPPH 7KH 1HZ &LWLHV 6LPSOH 3ODQ HW 6XP IRQW VRXYHQW SDUWLH GX IHVWLYDO 3RXU FHX[ TXL FRPSWHQW V \ UHQGUH LO HVW SUpIpUDEOH GH YpULILHU j TXHOV HQGURLWV YRV JURXSHV IDYRULV VHURQW SUpVHQWV FDU GpSHQGDQW GHV GDWHV FHUWDLQV JURXSHV V DMRXWHQW RX VH VRXVWUDLHQW 3UHQRQV FRPPH H[HPSOH 6LPSOH 3ODQ« 6XU OD OLVWH GHV JURXSHV SDUWLFLSDQWV j O pYqQHPHQW RQ SHXW UHPDU TXHU TXH FHOXL FL HQ IHUD SDUWLH OH MXLOOHW j +DUWIRUG PDLV TX LO QH VHUD SDV SUpVHQW OH MXLOOHW j 0RQWUpDO 6L DSUqV DYRLU YpULILp OD GDWH HW OHV JURXSHV SUpVHQWV WRXW VHPEOH SDUIDLW LO QH UHVWH SOXV TX j YpUL ILHU YRWUH EXGJHW &RPPH OD YLOOH OD SOXV SURFKH DFFXHLOODQW O pYqQHPHQW HVW 0RQWUpDO YRXV GHYUH] GpERXUVHU XQ FHUWDLQ PRQWDQW SRXU OH WUDQVSRUW OD QRXUULWXUH DLQVL TXH SRXU XQ HQGURLW R GRUPLU /H FR€W GHV ELOOHWV HVW G HQYLURQ SDU SHUVRQQH 8Q PRQWDQW SHX FR€WHX[ SRXU OD FHQWDLQH GH JURXSHV SUpVHQWH DX IHVWLYDO 0DLQWHQDQW TXH YRXV rWHV LQIRUPpV LO QH YRXV UHVWH SOXV TX j YpULILHU OHV JURXSHV TXL V DMRXWHQW FKDTXH VHPDLQH j OD ORQJXH OLVWH GH SDUWLFLSDQWV 5HQGH] YRXV VLPSOHPHQW DX ZZZ YDQVZDUSHGWRXU FRP EDQGV 5pGDFWHXU -RQDWKDQ 5LYDUG $UW HW VSHFWDFOHV 0XVLTXH 7HFKQR 6SRUW

https://www.fichier-pdf.fr/2011/02/13/journal-31-jan-2011/

13/02/2011 www.fichier-pdf.fr

Echo St-Anicet 58%

JUHIIpHV j O·RUJDQLVDWLRQ -H DX[ HPSOR\pV PXQLFLSDX[ HW GRQW OD GHYLVH HVW © -H SDUOH LFL GH OD 3HWLWH -R\HXVH ,1)250$7,216 /·HQWHQWH QpJRFLpH HQWUH OH PH PRL SRXU OHV DXWUHV ª 081,&,3$/(6 XQH UDQGRQQpH j ELF\FOHWWH SRXU WRXWH OD IDPLOOH GpEXW ,O H[LVWH GLIIpUHQWHV IDoRQV FRQVHLO HW OH V\QGLFDW D pWp 6(59,&( ,1&(1',( MXLOOHW HW OH )HVWLYDO GX 0DwV GH V·LPSOLTXHU 4XH FH VRLW IDLWH GH ERQQH IRL &HWWH IDoRQ 027 '( /·,163(&75,&( SDU GHV DFWLYLWpV SRQFWXHOOHV GH IDLUH TXL GDWH GHSXLV TXL D DWWLUp SOXVLHXUV TXL GHPDQGHQW SHX GH WRXMRXUV D pWp HQWpULQpH ORUV SHUVRQQHV TXL SDU OHXUV ,1)250$7,216 ­ &20081$87$,5(6 (7 HIIRUWV QRXV RQW SURFXUp GHV WHPSV HQYRL SRVWDO DFFXHLO GH OD SUHPLqUH FRQYHQWLRQ &8/785(//(6 FROOHFWLYH HW Q·D SDV pWp MRXUQpHV LQRXEOLDEOHV IDLWHV ORUV G·XQ pYqQHPHQW WUDGXFWLRQ HWF RX HQFRUH UHPLVH HQ TXHVWLRQ MXVTX·j &$/(1'5,(5 $87 GH UHQFRQWUHV G·DFWLYLWpV G·HQIDQWV KHXUHX[ HWF 6DQV GHV DFWLYLWpV SOXV UpJXOLqUHV P D L Q W H Q D Q W ' H Y D Q W %,%/,27+Ë48( FHV EpQpYROHV LO DXUDLW pWp YLVLWH j GRPLFLOH DLGH DX[ O·LPSRUWDQFH GHV VRPPHV LPSRVVLEOH G·RUJDQLVHU GH GHYRLUV FRQVHLO G·DGPLQLV LPSOLTXpHV SHXW RQ UpIOpFKLU WUDWLRQ FUpHU XQ VLWH © HQVHPEOH ª j GH QRXYHOOHV W H O V p Y q Q H P H Q W V O H ,QWHUQHW /H EpQpYRODW YRXV IDoRQV GH IDLUH HW LO IDXW ELHQ EpQpYRODW HVW XQ PRWHXU LQWpUHVVH YRXV GpVLUH] SOXV FRPSUHQGUH TX·LO Q·\ DXUD SDV VRFLDO LPSRUWDQW TX·RQ G·LQIRUPDWLRQV FRPPXQL GH VROXWLRQ XQLODWpUDOH PDLV RXEOLH WURS VRXYHQW QpJRFLpH HQWUH GHX[ SDUWLHV ,O HVW GH SOXV HQ SOXV GLIILFLOH TXH] DYHF 0PH 5DFHWWH DX SRVWH 8Q V\QGLFDW TXL D SRXU GH UHFUXWHU GHV EpQpYROHV RX SDU FRXUULHO PLVVLRQ GH SURWpJHU VHV PHP /D YLH HVW GLIIpUHQWH OHV JHQV PHWWHQW OHXU pQHUJLH DLOOHXUV EHQHYRODW#PUFKVO FRP 2Q EUHV HW XQ HPSOR\HXU OD ENGLISH SRXUUD YRXV JXLGHU j FKRLVLU 0XQLFLSDOLWp TXL FKHUFKHQW j 2Q D PRLQV GH WHPSV j VERSION GRQQHU SRXU VD FRPPXQDX O·RUJDQLVPH TXL YRXV GRQQHU GHV VHUYLFHV GH TXDOLWp DX PHLOOHXU FR€W ,I \RX ZLVK WR UHFHLYH Wp ­ WHO SRLQW TX·RQ D PLV VXU FRQYLHQW SRVVLEOH WKH 6DLQW $QLFHW (FKR LQ SLHG XQ JURXSH GH WUDYDLO 3 O X V L H X U V H Q I D Q W V (QJOLVK \RX PXVW EH SRXU UpIOpFKLU DX[ GLIIpUHQWV SDUWLFLSDLHQW j XQ JURXSH GH UHJLVWHUHG RQ RXU PR\HQV j SUHQGUH SRXU OHFWXUH j OD ELEOLRWKqTXH (Q WHUPLQDQW MH YRXV PDLOLQJ OLVW <RX FDQ GR P R X V V H U O · L Q W p U r W D X GXUDQW O·pWp (QFRUH Oj GHV VRXKDLWH j WRXV ERQQH ILQ VR E\ FDOOLQJ WKH 7RZQ GDPHV pWDLHQW SUpVHQWHV G·pWp HW j OD SURFKDLQH EpQpYRODW HW LQFLWHU OHV JHQV +DOO WRXW O·pWp SRXU DQLPHU FHWWH j V·LPSOLTXHU GDYDQWDJH /H $ODLQ &DVWDJQHU PDLUH FRPLWp ILQDQFp SDU OD &5e DFWLYLWp &HV EpQpYROHV RQW &KHUV DPLV GH 6DLQW $QLFHW 6e$1&(6 '8 &216(,/ 081,&,3$/ ­ + 6e$1&(6 '8 &216(,/ 081,&,3$/ ­ + + 0DUGL VHSWHPEUH /XQGL RFWREUH /XQGL QRYHPEUH /XQGL HU GpFHPEUH

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/03/echo-st-anicet/

03/09/2014 www.fichier-pdf.fr

Nouveautés-COLLECTION-DE-VÊTEMENTS-SG-v2-1 58%

La ERXWLTXH /¶KDELW IDLW OD PRGH VLWXpH DX 1450, rue Esther-Blondin Québec, Québec G1Y 3N7 +RUDLUH UpJXOLHU MXVTX¶DX MXLOOHW Jeudi 12h00 à 21h00 Samedi 9h30 à 17h00 Horaire estival (du 21 juillet au 29 août) Mardi au vendredi 9h30 à 21h00 Samedi 9h30 à 17h00 2.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/07/nouveautes-collection-de-vEtements-sg-v2-1/

07/05/2015 www.fichier-pdf.fr

2206 lf 2011 fr (1) 57%

'DKLU Qƒ GX PRKDUUHP GpFHPEUH SRUWDQW SURPXOJDWLRQ GH OD ORL GH ILQDQFHV Qƒ SRXU O¶DQQpH EXGJpWDLUH BBBBBBBBB /28$1*( $ ',(8 6(8/ *UDQG 6FHDX GH 6D 0DMHVWp 0RKDPPHG 9, 4XH O¶RQ VDFKH SDU OHV SUpVHQWHV ± SXLVVH 'LHX HQ pOHYHU HW HQ IRUWLILHU OD WHQHXU 4XH 1RWUH 0DMHVWp &KpULILHQQH 9X OD &RQVWLWXWLRQ QRWDPPHQW VHV DUWLFOHV HW 9X OD ORL RUJDQLTXH Qƒ UHODWLYH j OD ORL GH ILQDQFHV SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Qƒ GX FKDDEDQH QRYHPEUH WHOOH TX¶HOOH D pWp PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL RUJDQLTXH Qƒ SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Qƒ GX PRKDUUHP DYULO $ 'e&,'e &( 48, 68,7 (VW SURPXOJXpH HW VHUD SXEOLpH DX %XOOHWLQ RIILFLHO j OD VXLWH GX SUpVHQW GDKLU OD ORL GH ILQDQFHV Qƒ SRXU O¶DQQpH EXGJpWDLUH WHOOH TX¶DGRSWpH SDU OD &KDPEUH GHV UHSUpVHQWDQWV HW OD &KDPEUH GHV FRQVHLOOHUV )DLW j ,IUDQH OH PRKDUUHP GpFHPEUH 3RXU FRQWUHVHLQJ /H 3UHPLHU PLQLVWUH $%%$6 (/ )$66, %8//(7,1 2)),&,(/ 1ƒ ELV ± PRKDUUHP /2, '( ),1$1&(6 1ƒ 'URLWV GH GRXDQH HW LPSRWV LQGLUHFWV 3285 /¶$11(( %8'*(7$,5( $UWLFOH ±±±±±±±±±±±± 35(0,(5( 3$57,( BBBBBB '211((6 *(1(5$/(6 '( /¶(48,/,%5( ),1$1&,(5 BBBBBB 7,75( 35(0,(5 'LVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ UHFHWWHV SXEOLTXHV , ± ,03Ð76 (7 5(9(186 $8725,6e6 $UWLFOH SUHPLHU , ± 6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL GH ILQDQFHV FRQWLQXHURQW G¶rWUH RSpUpHV SHQGDQW O¶DQQpH EXGJpWDLUH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU ƒ ± OD SHUFHSWLRQ GHV LPS{WV SURGXLWV HW UHYHQXV DIIHFWpV j O¶(WDW ƒ ± OD SHUFHSWLRQ GHV LPS{WV SURGXLWV WD[HV HW UHYHQXV DIIHFWpV DX[ FROOHFWLYLWpV ORFDOHV DX[ pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV HW RUJDQLVPHV G€PHQW KDELOLWpV ,, ± /H JRXYHUQHPHQW HVW DXWRULVp j SURFpGHU DX[ pPLVVLRQV G¶HPSUXQWV GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OD SUpVHQWH ORL GH ILQDQFHV ,,, ± 7RXWHV FRQWULEXWLRQV GLUHFWHV RX LQGLUHFWHV DXWUHV TXH FHOOHV DXWRULVpHV SDU OHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU HW SDU OD SUpVHQWH ORL GH ILQDQFHV j TXHOTXH WLWUH HW VRXV TXHOTXH GpQRPLQDWLRQ TX¶HOOHV VH SHUoRLYHQW VRQW IRUPHOOHPHQW LQWHUGLWHV j SHLQH FRQWUH OHV DXWRULWpV TXL OHV RUGRQQHUDLHQW FRQWUH OHV HPSOR\pV TXL FRQIHFWLRQQHUDLHQW OHV U{OHV HW IL[HUDLHQW OHV WDULIV HW FRQWUH FHX[ TXL HQ IHUDLHQW OH UHFRXYUHPHQW G¶rWUH SRXUVXLYLV FRPPH FRQFXVVLRQQDLUHV VDQV SUpMXGLFH GH O¶DFWLRQ HQ UpSpWLWLRQ SHQGDQW WURLV DQQpHV FRQWUH OHV UHFHYHXUV SHUFHSWHXUV RX DXWUHV SHUVRQQHV TXL HQ DXUDLHQW IDLW OD SHUFHSWLRQ 6RQW pJDOHPHQW SXQLVVDEOHV GHV SHLQHV SUpYXHV j O¶pJDUG GHV FRQFXVVLRQQDLUHV WRXV GpWHQWHXUV GH O¶DXWRULWp SXEOLTXH RX IRQFWLRQQDLUHV SXEOLFV TXL VRXV XQH IRUPH TXHOFRQTXH HW SRXU TXHOTXH PRWLI TXH FH VRLW DXURQW VDQV DXWRULVDWLRQ OpJLVODWLYH RX UpJOHPHQWDLUH DFFRUGp GHV H[RQpUDWLRQV RX IUDQFKLVHV GH GURLWV LPS{WV RX WD[HV SXEOLTXHV RX DXURQW HIIHFWXpV JUDWXLWHPHQW OD GpOLYUDQFH GH SURGXLWV RX VHUYLFHV GHV pWDEOLVVHPHQWV GH O¶(WDW , ± &RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH GH OD &RQVWLWXWLRQ DXWRULVDWLRQ HVW GRQQpH DX JRXYHUQHPHQW SHQGDQW O¶DQQpH EXGJpWDLUH j O¶HIIHW GH ± PRGLILHU RX VXVSHQGUH SDU GpFUHWV OHV TXRWLWpV WDULIDLUHV HW OHV DXWUHV GURLWV HW WD[HV SHUoXV j O¶LPSRUWDWLRQ HW j O¶H[SRUWDWLRQ DLQVL TXH OHV WD[HV LQWpULHXUHV GH FRQVRPPDWLRQ SUpYXHV SDU OH GDKLU SRUWDQW ORL Qƒ GX FKDRXDO RFWREUH GpWHUPLQDQW OHV TXRWLWpV DSSOLFDEOHV DX[ PDUFKDQGLVHV HW RXYUDJHV VRXPLV j WD[HV LQWpULHXUHV GH FRQVRPPDWLRQ DLQVL TXH OHV GLVSRVLWLRQV VSpFLILTXHV j FHV PDUFKDQGLVHV HW RXYUDJHV ± PRGLILHU RX FRPSOpWHU SDU GpFUHWV OHV OLVWHV GHV ELHQV G¶pTXLSHPHQW PDWpULHOV HW RXWLOODJHV DLQVL TXH OHXUV SDUWLHV SLqFHV GpWDFKpHV HW DFFHVVRLUHV QpFHVVDLUHV j OD SURPRWLRQ HW DX GpYHORSSHPHQW GH O¶LQYHVWLVVHPHQW ± PRGLILHU RX FRPSOpWHU SDU GpFUHWV OHV OLVWHV GHV SURGXLWV RULJLQDLUHV HW HQ SURYHQDQFH GH FHUWDLQV SD\V G¶$IULTXH EpQpILFLDQW GH O¶H[RQpUDWLRQ GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DLQVL TXH OD OLVWH GH FHV SD\V /HV GpFUHWV YLVpV FL GHVVXV GRLYHQW rWUH VRXPLV j OD UDWLILFDWLRQ GX 3DUOHPHQW GDQV OD SOXV SURFKDLQH ORL GH ILQDQFHV ,, ± &RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH GH OD &RQVWLWXWLRQ VRQW UDWLILpV OHV GpFUHWV FL DSUqV LQGLTXpV SULV HQ YHUWX GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH ± , GH OD ORL GH ILQDQFHV Qƒ SRXU O¶DQQpH EXGJpWDLUH ± GpFUHW Qƒ GX UDELL , PDUV SRUWDQW PRGLILFDWLRQ GHV TXRWLWpV GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DSSOLFDEOH j FHUWDLQV SURGXLWV ± GpFUHW Qƒ GX MRXPDGD ,, PDL SRUWDQW PRGLILFDWLRQ GH OD TXRWLWp GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DSSOLFDEOH DX EOp WHQGUH ± GpFUHW Qƒ GX UDPDGDQ VHSWHPEUH SRUWDQW VXVSHQVLRQ GH OD SHUFHSWLRQ GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DSSOLFDEOH DX EOp WHQGUH ± GpFUHW Qƒ GX NDDGD RFWREUH SRUWDQW PRGLILFDWLRQ GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DSSOLFDEOH j FHUWDLQV SURGXLWV ± GpFUHW Qƒ GX HU KLMD QRYHPEUH SRUWDQW VXVSHQVLRQ GH OD SHUFHSWLRQ GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DSSOLFDEOH DX EOp GXU 1ƒ ELV ± PRKDUUHP %8//(7,1 2)),&,(/ &RGH GHV GRXDQHV HW LPS{WV LQGLUHFWV © ƒ ELV /HV GLVSRVLWLRQV HQ YLJXHXU $UWLFOH © ƒ 7RXWHIRLV ORUVTXH OHV QpFHVVLWpV $ FRPSWHU GX HU MDQYLHU OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV WHU TXDWHU ELV HW GX FRGH GHV GRXDQHV HW LPS{WV LQGLUHFWV UHOHYDQW GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV HW LPS{WV LQGLUHFWV DSSURXYp SDU OH GDKLU SRUWDQW ORL Qƒ GX FKDRXDO RFWREUH VRQW PRGLILpHV HW FRPSOpWpHV FRPPH VXLW © ƒ © $UWLFOH ± /HV EXUHDX[ HW SRVWHV GHV GRXDQHV VRQW FUppV © SDU DUUrWp GX PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV TXL IL[H pJDOHPHQW © OHXU FRPSpWHQFH ª © $UWLFOH ± ƒ /H PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV SHXW © OD SHLQH G¶HPSULVRQQHPHQW © 7RXWHIRLV ORUVTX¶LO QH UHPSOLW SDV VHV HQJDJHPHQWV © LQIOLJHU XQH DPHQGH SpFXQLDLUH © GH j GLUKDPV © 'H PrPH OD VDQFWLRQ SHXW OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ © $UWLFOH ± ƒ /HV PDUFKDQGLVHV HQ HQWUHS{W © GLUHFWH HW DX[ PrPHV FRQGLWLRQV © ƒ (Q FDV GH PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ GH PDUFKDQGLVHV HQ © VXLWH G¶HQWUHS{W GH VWRFNDJH © D OHV GURLWV GH GRXDQH O¶HQWUpH G¶HQWUHS{W © E © F OHV GURLWV GH GRXDQH FL GHVVXV © &HW LQWpUrW GH UHWDUG HVW G€ MXVTX¶DX MRXU GH © O¶HQFDLVVHPHQW LQFOXV © G 7RXWHIRLV ORUVTXH OHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV © LQLWLDOHPHQW VRXV OH UpJLPH GH O¶HQWUHS{W GH VWRFNDJH Q¶RQW SDV © SX rWUH SODFpHV VRXV O¶XQ GHV UpJLPHV VXVSHQVLIV GH © WUDQVIRUPDWLRQ SRXU O¶H[SRUWDWLRQ GH SURGXLWV FRPSHQVDWHXUV © XQH SDUWLH GH FHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV SHXW rWUH PLVH j OD © FRQVRPPDWLRQ DYHF SDLHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV H[LJLEOHV HQ © YLJXHXU j OD GDWH G¶HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO © SRXU OD FRQVRPPDWLRQ © ,O HVW WHQX FRPSWH GDQV OH FDOFXO GHV GURLWV HW WD[HV © H[LJLEOHV O¶HVSqFH OD TXDQWLWp HW OD YDOHXU GHVGLWHV © PDUFKDQGLVHV j OD GDWH G¶HQWUpH HQ HQWUHS{W GH VWRFNDJH © /D SDUWLH GHV PDFKDQGLVHV j PHWWUH j OD FRQVRPPDWLRQ © YLVpH j O¶DOLQpD FL GHVVXV HVW IL[pH SDU DUUrWp GX PLQLVWUH © FKDUJp GHV ILQDQFHV © ƒ ELV OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ © $UWLFOH ± ƒ /¶H[SRUWDWLRQ GH SURGXLWV REWHQXV j © SDUWLU GH PDUFKDQGLVHV G¶RULJLQH pWUDQJqUH D\DQW DFTXLWWp OHV © GURLWV HW WD[HV j O¶LPSRUWDWLRQ DSXUH O¶DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH © SRXU SHUIHFWLRQQHPHQW DFWLI GH PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV © XOWpULHXUHPHQW HQ TXDQWLWp FRUUHVSRQGDQWH HW GH FDUDFWpULVWLTXHV © WHFKQLTXHV LGHQWLTXHV ««« © ƒ © ƒ /H EpQpILFH GX UpJLPH SUpYX DX[ ƒ ELV HW © FL GHVVXV Q¶HVW DFFRUGp TX¶j FRQGLWLRQ TXH OD FRPSHQVDWLRQ © GHV PDUFKDQGLVHV DLW OLHX DX SOXV WDUG GHX[ DQQpHV j FRPSWHU © VHORQ OH FDV GH OD GDWH G¶HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ © G¶H[SRUWDWLRQ RX GH OD GDWH GH OD YHQWH ª © $UWLFOH ± ƒ /¶H[SRUWDWLRQ WHPSRUDLUH SRXU © SHUIHFWLRQQHPHQW SDVVLI PLV j OD © FRQVRPPDWLRQ RX LPSRUWpV VRXV OHV UpJLPHV GH O¶HQWUHS{W © LQGXVWULHO IUDQF GH O¶DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH SRXU © SHUIHFWLRQQHPHQW DFWLI RX GH OD WUDQVIRUPDWLRQ VRXV GRXDQH TXL © VRQW HQYR\pV «««««««« XQH WUDQVIRUPDWLRQ © ƒ $ OHXU LPSRUWDWLRQ OHV SURGXLWV HW PDUFKDQGLVHV D\DQW © IDLW O¶REMHW G¶XQH H[SRUWDWLRQ WHPSRUDLUH SRXU SHUIHFWLRQQHPHQW © SDVVLI VRQW VRLW UpDGPLV VRXV OH UpJLPH GH O¶HQWUHS{W LQGXVWULHO © IUDQF OH UpJLPH GH O¶DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH SRXU OH © SHUIHFWLRQQHPHQW DFWLI RX FHOXL GH OD WUDQVIRUPDWLRQ VRXV © GRXDQH LQLWLDOHPHQW VRXVFULWV VRLW PLV j OD FRQVRPPDWLRQ GDQV © OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV DX ƒ FL GHVVRXV HW VHORQ OHV FRQGLWLRQV © IL[pHV SRXU FKDTXH UpJLPH © ƒ OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ © $UWLFOH WHU ± 1H SHXYHQW EpQpILFLHU OHV © FRQGLWLRQV FL DSUqV © ± OHV SURGXLWV WUDQVIRUPpV GRLYHQW EpQpILFLHU HQ YHUWX GHV © GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV SDUWLFXOLqUHV GH O¶H[RQpUDWLRQ © WRWDOH RX SDUWLHOOH GHV GURLWV HW WD[HV j O¶LPSRUWDWLRQ © ± OH UHFRXUV DX UpJLPH OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ © $UWLFOH TXDWHU ± ƒ /H UpJLPH «««SDUWLFXOLqUHV © ƒ 3RXU SHUPHWWUH O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH IDEULFDWLRQV © IUDFWLRQQpHV OD FHVVLRQ GHV SURGXLWV WUDQVIRUPpV TXHO TXH VRLW © OH GHJUp G¶pODERUDWLRQ DWWHLQW SDU FHV SURGXLWV SHXW rWUH © DXWRULVpH SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV DX[ ƒ © HW ƒ GH O¶DUWLFOH FL GHVVXV © /D FHVVLRQ GHV PDUFKDQGLVHV TXL Q¶RQW SDV SX VXELU GHV © RSpUDWLRQV TXL HQ PRGLILHQW O¶HVSqFH RX O¶pWDW WHO TXH SUpYX SDU © O¶DUWLFOH ELV FL GHVVXV SHXW DYRLU OLHX GDQV OHV PrPHV © FRQGLWLRQV YLVpHV j O¶DOLQpD FL GHVVXV © /H FHVVLRQQDLUH GRLW UHPSOLU OD FRQGLWLRQ SUpYXH SDU © O¶DUWLFOH WHU FL GHVVXV %8//(7,1 2)),&,(/ 1ƒ ELV ± PRKDUUHP © ƒ /HV PDUFKDQGLVHV GpFODUpHV VRXV OH UpJLPH GH OD © ƒ ± © WUDQVIRUPDWLRQ VRXV GRXDQH SHXYHQW rWUH UHPLVHV VRXV OD © ƒ ELV ± © UHVSRQVDELOLWp GX VRXPLVVLRQQDLUH HQ VRXV WUDLWDQFH j XQH © SHUVRQQH GLVSRVDQW GH O¶RXWLOODJH QpFHVVDLUH VRXV UpVHUYH TXH © ƒ ± © FHWWH SHUVRQQH HQ DFFXVH UpFHSWLRQ VXU XQ ERQ GH OLYUDLVRQ j © ƒ ± © FRQVHUYHU SDU OH VRXPLVVLRQQDLUH &H GHUQLHU HVW WHQX © ƒ ± 7RXWH DOWpUDWLRQ RX «««««« FL GHVVXV © G¶HQUHJLVWUHU GDQV VHV pFULWXUHV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV © ƒ ± /¶H[HUFLFH GH OD SURIHVVLRQ GH WUDQVLWDLUH HQ GRXDQH © VDQV O¶REWHQWLRQ G¶XQ DJUpPHQW GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU © O¶DUWLFOH FL GHVVXV ª © GH O¶DUWLFOH WHU FL GHVVXV OD OLYUDLVRQ HIIHFWXpH ª © $UWLFOH ELV ± /¶DGPLQLVWUDWLRQ SHXW SURFpGHU j OD © GHVWUXFWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV YLVpHV j O¶DUWLFOH FL GHVVXV © VDQV IRUPDOLWp MXGLFLDLUH ORUVTX¶HOOHV VRQW UHFRQQXHV LPSURSUHV © j OD FRQVRPPDWLRQ RX j O¶XVDJH HW DSUqV HQ DYRLU LQIRUPp OHV © VHUYLFHV FRQFHUQpV ª © $UWLFOH ± ƒ /HV PDUFKDQGLVHV ««««««« SDU © YRLH UpJOHPHQWDLUH © /RUVTXH «««««««««««« OD FKRVH MXJpH © ƒ ELV /HV PDUFKDQGLVHV VRQW FpGpHV GURLWV HW WD[HV GXV © FRPSULV GDQV OHV SUL[ GH FHVVLRQ DYHF IDFXOWp SRXU O¶DFTXpUHXU © G¶HQ GLVSRVHU SRXU WRXWHV OHV GHVWLQDWLRQV DXWRULVpHV SDU OHV ORLV HW © UqJOHPHQWV HQ YLJXHXU © ƒ /¶DGPLQLVWUDWLRQ ««««««««««««« OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ © $UWLFOH ± /HV FRQWUDYHQWLRQV GRXDQLqUHV GH GHX[LqPH © FODVVH VRQW SXQLHV © ± G XQH DPHQGH pJDOH DX GRXEOH GHV GURLWV HW WD[HV © ± G XQH DPHQGH GH j '+ SRXU OHV LQIUDFWLRQV © YLVpHV DX[ ƒ ƒ ƒ HW ƒ GH O DUWLFOH FL DSUqV © ± G XQH DPHQGH GH j '+ SRXU O¶LQIUDFWLRQ © YLVpH j O¶DUWLFOH ƒ FL DSUqV © ± G XQH DPHQGH GH j '+ SRXU O¶LQIUDFWLRQ © YLVpH j O¶DUWLFOH ƒ FL DSUqV ª © $UWLFOH ± &RQVWLWXHQW GHV FRQWUDYHQWLRQV GRXDQLqUHV © GH GHX[LqPH FODVVH © ƒ ± 7RXWH PXWDWLRQ G HQWUHS{W RX PDQLSXODWLRQ HQ © HQWUHS{W QRQ DXWRULVpH © ƒ ±«««««««««««««««« © ƒ ±«««««««««««««««« © ƒ ±«««««««««««««««« © ƒ ± /HV LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV ƒ © ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ HW ƒ GX © SUpVHQW FRGH © $UWLFOH ± ƒ ± 6DXI FDV GH IRUFH PDMHXUH G€ j GHV © FDXVHV QDWXUHOOHV G€PHQW MXVWLILpHV HW LQGpSHQGDPPHQW ««« © VRXV XQH DVWUHLQWH GH GLUKDPV PD[LPXP SDU MRXU GH UHWDUG © ƒ ± OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ 7DULI GHV GURLWV GH GRXDQH $UWLFOH , ± (VW IL[p j OH WDX[ PLQLPXP GX WDULI GHV GURLWV G¶LPSRUWDWLRQ SUpYX SDU O¶DUWLFOH †, GH OD ORL GH ILQDQFHV Qƒ SRXU OD SpULRGH GX HU MXLOOHW DX GpFHPEUH SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Qƒ GX UDELL , MXLQ WHO TX¶LO D pWp PRGLILp HW FRPSOpWp VRXV UpVHUYH GHV HQJDJHPHQWV LQWHUQDWLRQDX[ GX 0DURF ,, ± $ FRPSWHU GX HU MDQYLHU OH WDULI GHV GURLWV G¶LPSRUWDWLRQ IL[p SDU O¶DUWLFOH †, GH OD ORL GH ILQDQFHV SUpFLWpH Qƒ SRXU OD SpULRGH GX HU MXLOOHW DX GpFHPEUH HVW PRGLILp FRPPH VXLW © &KDSLWUH © 9RLWXUHV DXWRPRELOHV WUDFWHXUV F\FOHV © HW DXWUHV YpKLFXOHV WHUUHVWUHV OHXUV SDUWLHV HW DFFHVVRLUHV © 1RWHV © © 1RWHV FRPSOpPHQWDLUHV © © © 'DQV OH SUpVHQW FKDSLWUH RQ HQWHQG SDU YpKLFXOHV j © WHFKQRORJLH K\EULGH OHV YpKLFXOHV j PRWRULVDWLRQ K\EULGH © &HV YpKLFXOHV VRQW GRWpV RXWUH GX PRWHXU WKHUPLTXH G XQ © PRWHXU RX GH SOXVLHXUV PRWHXUV pOHFWULTXHV HW GH EDWWHULHV © /H RX OHV PRWHXU V pOHFWULTXH V YD RX YRQW DJLU GDQV © GHX[ VLWXDWLRQV VRLW HQ DSSXL GX PRWHXU WKHUPLTXH SRXU © GRQQHU SOXV GH SXLVVDQFH DX YpKLFXOH VRLW VHXO j IDLEOH YLWHVVH © SHUPHWWDQW DX PRWHXU WKHUPLTXH GH UHVWHU pWHLQW 1ƒ ELV ± PRKDUUHP &2',),&$7,21 '(6,*1$7,21 '(6 352'8,76 '52,7 G¶LPSRUWDWLRQ 81,7( 81,7(6 GH TXDQWLWp &RPSOpPHQWDLUHV QRUPDOLVpH ([WUDLWV GH PDOW SUpSDUDWLRQV DOLPHQWDLUHV GH IDULQHV JUXDX[ VHPRXOHV DPLGRQV IpFXOHV RX H[WUDLWV GH PDOW QH FRQWHQDQW SDV GH FDFDR RX FRQWHQDQW PRLQV GH HQ SRLGV GH FDFDR FDOFXOpV VXU XQH EDVH HQWLqUHPHQW GpJUDLVVpH QRQ GpQRPPpHV QL FRPSULVHV DLOOHXUV SUpSDUDWLRQV DOLPHQWDLUHV GH SURGXLWV GHV QRV j QH FRQWHQDQW SDV GH FDFDR RX FRQWHQDQW PRLQV GH HQ SRLGV GH FDFDR FDOFXOpV VXU XQH EDVH HQWLqUHPHQW GpJUDLVVpH QRQ GpQRPPpHV QL FRPSULVHV DLOOHXUV ± 0pODQJHV HW SkWHV SRXU OD SUpSDUDWLRQ GHV SURGXLWV GH OD ERXODQJHULH GH OD SkWLVVHULH RX GH OD ELVFXLWHULH GX Qƒ %8//(7,1 2)),&,(/ ± ± ± DXWUHV ± ± ± ± j EDVH GH IDULQHV VHPRXOHV DPLGRQV IpFXOHV RX H[WUDLWV GH PDOW PrPH DGGLWLRQQpHV GH FDFDR GDQV XQH SURSRUWLRQ LQIpULHXUH j HQ SRLGV FDOFXOp VXU XQH EDVH HQWLqUHPHQW GpJUDLVVpH ± ± ± ± ± GH UpJLPH DX JOXWHQ 3kWHV DOLPHQWDLUHV PrPH FXLWHV RX IDUFLHV GH YLDQGH RX G¶DXWUHV VXEVWDQFHV RX ELHQ DXWUHPHQW SUpSDUpHV WHOOHV TXH VSDJKHWWL PDFDURQL QRXLOOHV ODVDJQHV JQRFFKL UDYLROL FDQQHOORQL FRXVFRXV PrPH SUpSDUp ± 3kWHV DOLPHQWDLUHV QRQ FXLWHV QL IDUFLHV QL DXWUHPHQW SUpSDUpHV ± ± &RQWHQDQW GHV °XIV ± ± ± SkWHV GH UpJLPH DX JOXWHQ ± ± $XWUHV ± ± ± QH FRQWHQDQW SDV GH IDULQH RX GH VHPRXOH GH EOp WHQGUH ± ± ± ± SkWHV GH UpJLPH DX JOXWHQ ± ± ± DXWUHV ± ± ± ± SkWHV GH UpJLPH DX JOXWHQ ± 3kWHV DOLPHQWDLUHV IDUFLHV PrPH FXLWHV RX DXWUHPHQW SUpSDUpHV ± ± ± GH UpJLPH DX JOXWHQ ± $XWUHV SkWHV DOLPHQWDLUHV ± ± ± GH UpJLPH DX JOXWHQ NJ ± NJ ± NJ ± NJ ± NJ ± NJ ±

https://www.fichier-pdf.fr/2011/12/01/2206-lf-2011-fr-1/

01/12/2011 www.fichier-pdf.fr

treille Archéointerpublica 2001 45%

VRO HQGR K\GURPRUSKH )UpGpULF %D]LOH *XLOODXPH %RFFDFFLR &DWKHULQH 0RQQHW %D]LOH /D 7UHLOOH 0DQGXHO *DUG 'X *UDYHWWLHQ HQ &RVWLqUH GH 1vPHV )UDQFH *DUG 1R )HEUXDU $SULO 6HLWHQ KWWS ZZZ DUFKHRLQWHUSXEOLFD FK VXU GHV FDLOORXWLV VLOLFHX[ SOXV RX PRLQV FRQFUpWLRQQpV GH SHWLW PRGXOH XQ JUDQR FODVVHPHQW pYRTXH SOXV XQH IRUPDWLRQ FROOXYLDOH TXH O¶DOOXYLDO HQ SODFH /D SUpVHQFH GH 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU DWWULEXp VXU OD EDVH G¶XQ pFKDQWLOORQQDJH UpGXLW RXWLOV GDQV XQ SUHPLHU WHPSV j XQ ©0DJGDOpQLHQ PR\HQª DQWp %|OOLQJ %D]LOH HW 3HWLWRW MXVWLILD QRWUH LQWHUYHQWLRQ GqV OD SKDVH GH GLDJQRVWLF (OOH DOODLW QRXV FRQGXLUH j HQYLVDJHU XQH RSpUDWLRQ GH IRXLOOH SURJUDPPpH GXUDQW O¶pWp HW O¶DXWRPQH /D FDPSDJQH D GpPDUUp j OD ILQ GX PRLV GH MXLQ DYHF XQH VHPDLQH FRQVDFUpH DX[ WHUUDVVHPHQWV HW j OD SUpSDUDWLRQ GX FKDQWLHU DYHF XQH pTXLSH UpGXLWH GH VL[ SHUVRQQHV (OOH IXW SUpFpGp G¶XQH FDPSDJQH G¶pWXGHV © VLWRORJLTXHV ª HW JpRORJLTXHV GpEXW MXLQ SRXU SUpFLVHU OH FDGUH HQYLURQQHPHQWDO GX JLVHPHQW DX VHLQ GH OD GpSUHVVLRQ IHUPpH GH 0DQGXHO HW SOXV ODUJHPHQW GX VHFWHXU 1RUG GH OD &RVWLqUH &HV WUDYDX[ VXU ILQDQFHPHQW &156 8 0 5 0RQWSHOOLHU V¶LQVFULYHQW GDQV XQH SUREOpPDWLTXH GH UHFKHUFKH VXU OHV ]RQHV ORHVVLTXHV HW OHV IRUPHV HQ FUHX[ GX /DQJXHGRF 5KRGDQLHQ DQFLHQQHV ]RQHV KXPLGHV YRLUH SDOXVWUHV FRPPH OHV GpSUHVVLRQV IHUPpHV HW FHUWDLQHV SHWLWHV YDOOpHV 9LVWUHQTXH HQ SDUWLFXOLHU ILJ /D FDPSDJQH G¶pWp D ODUJHPHQW FRQILUPp O¶LQWpUrW HW O¶LPSRUWDQFH GX VLWH HW WUqV UDSLGHPHQW OD GpFRXYHUWH GH SOXVLHXUV SRLQWHV j GRV FDUDFWpULVWLTXH SRLQWHV GH OD *UDYHWWH DXWRULVD XQ YLHLOOLVVHPHQW GH O¶kJH SUHVVHQWL HW XQH DWWULEXWLRQ FXOWXUHOOH DX *UDYHWWLHQ RX 3pULJRUGLHQ 6XSpULHXU VDQV GRXWH GDQV XQH SKDVH UHODWLYHPHQW DQFLHQQH VRLW XQ kJH HVWLPp FRPSULV YUDLVHPEODEOHPHQW HQWUH HW DYDQW OH SUpVHQW )LJXUH /D 7UHLOOH GpPDUUDJH GH O¶RSpUDWLRQ HQ MXLQ )LJXUH /D 7UHLOOH YXH DpULHQQH GX FKDQWLHU HQ MXLOOHW &OLFKp 4XHQWLQ %D]LOH

https://www.fichier-pdf.fr/2016/12/21/treille-archeointerpublica-2001/

21/12/2016 www.fichier-pdf.fr

Charte Engagements Reciproques 2020 44%

/¶H[WHQVLRQ GX U{OH pFRQRPLTXH GHV DVVRFLDWLRQV ± QRWDPPHQW DX UHJDUG GH O¶HPSORL HQ WDQW TX¶HPSOR\HXU ± HVW FRPSDWLEOH DYHF OD ORL GX HU MXLOOHW (OOH LPSRVH DX[ DVVRFLDWLRQV OH UHVSHFW GHV OpJLVODWLRQV TXL V¶DSSOLTXHQW j HOOHV GDQV OH FDGUH GH OHXUV DFWLYLWpV QRWDPPHQW SRXU FH TXL FRQFHUQH OH GURLW VRFLDO HW OD ¿VFDOLWp 4 CHARTE  D’ENGAGEMENTS  RÉCIPROQUES   ENTRE  L’ETAT,  LE  MOUVEMENT  ASSOCIATIF  ET  LES  COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES • -­  III  -­ (1*$*(0(176 '( /¶e7$7 ET  DES  COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES Respectant  l’indépendance  des  associations,  en  particulier  leur  fonction  d’interpellation  et  la   libre  conduite  de  leurs  projets,  et  considérant  les  associations  comme  des  partenaires  à  part   HQWLqUH GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV O¶eWDW HW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV V¶HQJDJHQW j 3.1      3URPRXYRLU HW IDFLOLWHU O¶HQJDJHPHQW EpQpYROH FLYLTXH HW VRFLDO GH WRXV VDQV GLVWLQFWLRQ G¶kJH GH VH[H RX G¶RULJLQH VRFLDOH SDU GHV PHVXUHV YLVDQW j IDYRULVHU O H GpYHORSSHPHQW j F{Wp GX WHPSV SURIHVVLRQQHO HW IDPLOLDO G¶XQ WHPSV FLYLTXH HW social  choisi  ;; -­  la  formation  des  bénévoles  ;; OD UHFRQQDLVVDQFH GHV FRPSpWHQFHV DFTXLVHV GDQV OD YLH DVVRFLDWLYH -­  la  reconnaissance  de  l’engagement  associatif  et  du  rôle  particulier  des  dirigeants  ;; -­    la  rencontre  entre  la  volonté  d’engagement  des  individus  et  le  besoin  de  bénévoles   de  la  part  des  associations,  notamment  au  plan  territorial.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/01/22/charte-engagements-reciproques-2020/

22/01/2020 www.fichier-pdf.fr

Manifestation OT Desvres-Samer 43%

(GLWR (GLWR (Q MXLQ HW MXLOOHW OD FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV 'HVYUHV 6DPHU UHYrW VD WHQXH G·pWp RX SOXW{W HOOH GpIDLW VHV KDELWV SRXU QH YRXV PRQWUHU TXH OH PHLOOHXU (W SRXU OH PHLOOHXU LO IDXGUD rWUH XQ PLQLPXP FRXUDJHX[ FDU O·HQVHPEOH GHV UDQGRQQpHV SUpYXHV VXU QRV FKHPLQV ERFDJpV VXU OHV RQGRLHPHQWV GH QRV YDOOpHV GDQV OHV SD\VDJHV VL VRXYHQW DSSUpFLpV 1·RXEOLH] SDV YRWUH DSSDUHLO SKRWR SRXU VXUSUHQGUH OD VHQVXHOOH IUDLVH GH 6DPHU TXL PRQWUHUD OD ERXW GH VRQ QH] GqV OH MXLQ (PSUXQWH] QRV FKHPLQV YDOORQQpV DYHF GH ERQQHV FKDXVVXUHV SRXU VXLYUH OD WUDQVKXPDQFH HW DOOHU j OD UHQFRQWUH GHV DQLPDX[ GH © OD 1DWXUH HVW GDQV OH SUp ª 0DLV FHOD QH SRXUUD VH IDLUH TXH VL YRXV DYH] GpFLGp GH GHYHQLU XQ pSLFXULHQ pFODLUp XQ YLVLWHXU KHXUHX[ GH SURILWHU GH OD YLH HW GH VHV SODLVLUV VL FKDUPDQWV GH QRWUH DUULqUH SD\V ERXORQQDLV © (FODLUp ª FDU OH FRXS GH SURMHFWHXU VXU QRWUH WHUULWRLUH YRXV HPPqQHUD WRXW O·pWp GXUDQW HQWUH FXOWXUH HW KLVWRLUH EDOODGHV HW UHQFRQWUHV PXVLTXH HW VSRUW DVVLHWWHV HW ODPSHV GqV OHV IHX[ GH OD 6DLQW -HDQ GH 'RXGHDXYLOOH OH MXLQ« %UHI OH WHUULWRLUH VH GpVKDELOOH MXVWH SRXU YRXV PDLV LO IDLW VL ERQ $ORUV j YRXV GH YHQLU UHJDUGHU DSSUpFLHU SURILWHU David FLAHAUT Président de l’Office de Tourisme Vous avez un doute concernant une manifestation, vous souhaitez organiser votre séjour au mieux :

https://www.fichier-pdf.fr/2010/06/09/o9sq8t2/

09/06/2010 www.fichier-pdf.fr

programme 41%

$UUrWp GX PLQLVWUH GH O HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GX DYULO IL[DQW OD OLVWH GHV GLVFLSOLQHV OHV PRGDOLWpV G RUJDQLVDWLRQ GX FRQFRXUV GH UHFUXWHPHQW GHV WHFKQRORJXHV DLQVL TXH OD FRPSRVLWLRQ GHV MXU\V VSpFLDOLVpV /H PLQLVWUH GH O HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU 9X OD ORL Qƒ GX GpFHPEUH SRUWDQW VWDWXW JpQpUDO GHV SHUVRQQHOV GH O (WDW GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV j FDUDFWqUH DGPLQLVWUDWLI HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O RQW PRGLILpH RX FRPSOpWpH HW QRWDPPHQW OD ORL Qƒ GX GpFHPEUH 9X OD ORL Qƒ GX PDL UHODWLYH DX[ LQVWLWXWV VXSpULHXUV GHV pWXGHV WHFKQRORJLTXHV 9X OD ORL Qƒ GX PDL SRUWDQW FUpDWLRQ G LQVWLWXWV VXSpULHXUV GHV pWXGHV WHFKQRORJLTXHV j 7XQLV 6RXVVH HW j 6ID[ 9X OD ORL Qƒ GX QRYHPEUH UHODWLYH j O LQVWLWXW QDWLRQDO GH VFLHQFHV DSSOLTXpHV HW GH WHFKQRORJLH 9X OH GpFUHW Qƒ GX QRYHPEUH UHODWLI j OD GpILQLWLRQ GHV DWWULEXWLRQV GH OD FRPSRVLWLRQ GH O RUJDQLVDWLRQ HW GX IRQFWLRQQHPHQW GHV RUJDQHV GH GLUHFWLRQ GHV LQVWLWXWV VXSpULHXUV GHV pWXGHV WHFKQRORJLTXHV 9X OH GpFUHW Qƒ GX IpYULHU SRUWDQW FUpDWLRQ HW RUJDQLVDWLRQ GH FRQFRXUV G DJUpJDWLRQ GH O HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH GDQV OHV GLVFLSOLQHV WHFKQRORJLTXHV pFRQRPLTXHV HW GH JHVWLRQ GHV F\FOHV SUpSDUDWRLUHV j FHV FRQFRXUV HW FUpDWLRQ G XQ FHUWLILFDW G pWXGHV VXSpULHXUHV VSpFLDOLVpHV GDQV OHV GLVFLSOLQHV WHFKQRORJLTXHV pFRQRPLTXHV HW GH JHVWLRQ 9X OH GpFUHW Qƒ GX IpYULHU SRUWDQW VWDWXW SDUWLFXOLHU GX FRUSV GHV HQVHLJQDQWV WHFKQRORJXHV HQVHPEOH OHV WH[WHV TXL O RQW PRGLILp RX FRPSOpWp HW QRWDPPHQW OH GpFUHW Qƒ GX QRYHPEUH 9X OH GpFUHW Qƒ GX MXLOOHW SRUWDQW VWDWXW SDUWLFXOLHU GHV HQVHLJQDQWV DJUpJpV H[HUoDQW DX[ pWDEOLVVHPHQWV G HQVHLJQHPHQW UHOHYDQW GX PLQLVWqUH GH O pGXFDWLRQ HW DX[ pWDEOLVVHPHQWV G HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH UHFKHUFKH UHOHYDQW GX PLQLVWqUH GH O HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU WHO TX LO D pWp PRGLILp SDU OH GpFUHW Qƒ GX MDQYLHU 9X O DUUrWp GX PLQLVWUH GH O HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GX PDUV IL[DQW OHV VSpFLDOLWpV OHV PRGDOLWpV G RUJDQLVDWLRQ HW OHV SURJUDPPHV GHV pSUHXYHV GHV FRQFRXUV G DJUpJDWLRQ GH O HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH GDQV OHV GLVFLSOLQHV WHFKQRORJLTXHV pFRQRPLTXHV HW GH JHVWLRQ WHO TX LO D pWp PRGLILp HW FRPSOpWp SDU O DUUrWp GX PDUV $UUrWH $UWLFOH SUHPLHU /H SUpVHQW DUUrWp IL[H OD OLVWH GHV GLVFLSOLQHV HW GHV RSWLRQV OHV PRGDOLWpV G RUJDQLVDWLRQ GX FRQFRXUV GH UHFUXWHPHQW GHV WHFKQRORJXHV DLQVL TXH OD FRPSRVLWLRQ GHV MXU\V VSpFLDOLVpV 1ƒ -RXUQDO 2IILFLHO GH OD 5pSXEOLTXH 7XQLVLHQQH ² DYULO 3DJH $UW 3HXYHQW SDUWLFLSHU j FH FRQFRXUV OHV FDQGLGDWV WLWXODLUHV G XQ GLSO{PH VDQFWLRQQDQW FLQT DQQpHV G pWXGHV VXSpULHXUHV DX PRLQV &H FRQFRXUV HVW DXVVL RXYHUW j WLWUH WUDQVLWRLUH DX[ FDQGLGDWV DGPLV DX FRQFRXUV G DJUpJDWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV j O DUWLFOH ELV GX GpFUHW Qƒ GX QRYHPEUH VXVYLVp $UW /HV IRUPDOLWpV G LQVFULSWLRQ SRXU FKDTXH VHVVLRQ VRQW DFFRPSOLHV SDU OH FDQGLGDW HQ SHUVRQQH RX SDU XQ PDQGDWDLUH G€PHQW KDELOLWp j FHW HIIHW GDQV OHV GpODLV IL[pV SDU DUUrWp GX PLQLVWUH GH O HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU /H FDQGLGDW RX VRQ PDQGDWDLUH pPDUJH OH UHJLVWUH G LQVFULSWLRQ RXYHUW j FHW HIIHW DX VLqJH GX PLQLVWqUH GH O HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU $UW /HV GLVFLSOLQHV HW OHV RSWLRQV SUpYXHV j O DUWLFOH SUHPLHU GX SUpVHQW DUUrWp VRQW IL[pHV FRQIRUPpPHQW DX WDEOHDX VXLYDQW 'LVFLSOLQHV 2SWLRQV $ ± /HV SURJUDPPHV GHV pSUHXYHV YRLU DQQH[HV Qƒ , ,, HW ,,, % ± /H FRQFRXUV GH UHFUXWHPHQW GHV WHFKQRORJXHV HQ JpQLH GHV SURFpGpV % ± 1DWXUH GXUpHV HW FRHIILFLHQWV GHV pSUHXYHV (SUHXYHV ,± 'XUpH (SUHXYHV G DGPLVVLELOLWp ± XQH pSUHXYH pFULWH GH VFLHQFHV HW 6L[ KHXUHV 8Q ± XQH pSUHXYH pFULWH GH WHFKQRORJLH 'H VL[ j KXLW 8Q pWXGH G XQ V\VWqPH HW RX G XQ KHXUHV WHFKQLTXHV LQGXVWULHOOHV SURFHVVXV WHFKQLTXH VHORQ OH FKRL[ GX FDQGLGDW SDUPL OHV RSWLRQV VXLYDQWHV JpQLH FKLPLTXH SURFpGpV FKLPLTXHV HW WHFKQLTXHV DQDO\WLTXHV *pQLH PpFDQLTXH *pQLH pOHFWULTXH ,,, *pQLH FLYLO ± XQH pSUHXYH GH OHoRQ GH 3UpSDUDWLRQ WHFKQRORJLH VHORQ OH FKRL[ GX FDQGLGDW TXDWUH KHXUHV 3URFpGpV FKLPLTXHV HW WHFKQLTXHV SDUPL OHV RSWLRQV VXLYDQWHV ([SRVp HW DQDO\WLTXHV GLVFXVVLRQ XQH *pQLH GHV SURFpGpV LQGXVWULHV DOLPHQWDLUHV HW ELR LQGXVWULHV *pQLH FKLPLTXH ,QGXVWULHV DOLPHQWDLUHV HW ELR LQGXVWULHV (SUHXYHV G DGPLVVLRQ JpQLH FKLPLTXH SURFpGpV FKLPLTXHV HW WHFKQLTXHV ,QIRUPDWLTXH ,QIRUPDWLTXH GHV V\VWqPHV LQGXVWULHOV DQDO\WLTXHV ,QIRUPDWLTXH GHV V\VWqPHV GH JHVWLRQ LQGXVWULHV DOLPHQWDLUHV HW ELR LQGXVWULHV (FRQRPLH HW JHVWLRQ &RPSWDELOLWp ± ILQDQFHV ± XQ H[SRVp HW XQH GLVFXVVLRQ DYHF OH 7HFKQLTXHV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ MXU\ SRUWDQW VXU OHV DFWLYLWpV HW OHV $GPLQLVWUDWLRQ HW FRPPXQLFDWLRQ SURGXFWLRQV VFLHQWLILTXHV HW SpGDJRJLTXHV GX FDQGLGDW 7HFKQLTXHV TXDQWLWDWLYHV G pFRQRPLH HW $UW ± /H FRQFRXUV GH UHFUXWHPHQW GHV WHFKQRORJXHV FRPSRUWH GHV pSUHXYHV pFULWHV G DGPLVVLELOLWp HW GHV pSUHXYHV RUDOHV G DGPLVVLRQ /D QDWXUH GHV pSUHXYHV OHXUV GXUpHV OHXUV FRHIILFLHQWV DLQVL TXH OHXUV SURJUDPPHV VRQW IL[pV FRQIRUPpPHQW DX[ WDEOHDX[ VXLYDQWV $ ± /HV FRQFRXUV GH UHFUXWHPHQW GHV WHFKQRORJXHV HQ JpQLH PpFDQLTXH JpQLH pOHFWULTXH HW JpQLH FLYLO $ ± 1DWXUH GXUpHV HW FRHIILFLHQWV GHV pSUHXYHV (SUHXYHV 'XUpH &RHIILFLHQW (SUHXYHV G DGPLVVLELOLWp ± XQH pSUHXYH pFULWH GH VFLHQFHV HW 6L[ KHXUHV 8Q 'H VL[ j KXLW KHXUHV 8Q ± XQH pSUHXYH GH OHoRQ GH 3UpSDUDWLRQ GH TXDWUH WHFKQRORJLH j FLQT KHXUHV 8Q ([SRVp HW GLVFXVVLRQ XQH KHXUHV 8Q &

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/23/programme/

23/04/2014 www.fichier-pdf.fr

AM-Document-20171213-062135-0 40%

,OV VHURQW UpSDUWLV VXU OD SpULRGH GpEXWDQW OH PRLV FLYLO VXLYDQW FHOXL DX FRXUV GXTXHO LOV RQW pWp YHUVpV HW G¶XQH GXUpH pJDOH j OD SpULRGH DX WLWUH GH ODTXHOOH LOV RQW pWp DOORXpV ,QVFULYH] GRQF OHV VRPPHV GpMj YHUVpHV j FH WLWUH HW VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UHSRUWpHV VXU OD SpULRGH GH UpIpUHQFH LQVFULWH HQ FRORQQHV HW ([HPSOH 8Q VDODULp SD\p PHQVXHOOHPHQW HVW YLFWLPH G¶XQ DFFLGHQW GX WUDYDLO DYHF DUUrW LPPpGLDW OH MXLOOHW /D SpULRGH GH UpIpUHQFH VHUD OH PRLV GH MXLQ ,O D SHUoX XQH SULPH DQQXHOOH OH GpFHPEUH FHOOH FL VHUD LQVFULWH HQ DYHF VD GDWH GH YHUVHPHQW OD SpULRGH j ODTXHOOH OD SULPH VH UDWWDFKH GX HU MDQYLHU DX GpFHPEUH HW VRQ PRQWDQW EUXW (Q HIIHW FHWWH SULPH GRLW rWUH UpSDUWLH VXU OHV PRLV FLYLOV TXL VXLYHQW OD GDWH GH VRQ YHUVHPHQW HW GRQF H GH VRQ PRQWDQW VHUD DMRXWp DX VDODLUH HW DX[ DFFHVVRLUHV GX VDODLUH DIIpUHQWV j OD SpULRGH GH UpIpUHQFH MXLQ SRXU OH FDOFXO GH O¶LQGHPQLWp MRXUQDOLqUH &RORQQH ,QGLTXH] OH PRQWDQW GX WDX[ IRUIDLWDLUH GH RX LQVFULYH] OH PRQWDQW JOREDO GH OD SDUW VDODULDOH GHV FRWLVDWLRQV HW GH OD &6* GpILQL FRORQQH FRUUHVSRQGDQW DX[ VHXOHV VRPPHV SRUWpHV j OD FRORQQH YRLU H[SOLFDWLRQV FRORQQH HW QRWDPPHQW VRQ † ,03257$17 FL GHVVXV CAS OU LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE N’A P AS ÉTÉ ENTIÈREMENT TRAVAILLÉE (Q UDLVRQ G¶XQ GHV PRWLIV ILJXUDQW GDQV OD OLVWH VXLYDQWH PDODGLH 0$/ ORQJXH PDODGLH 0/' DFFLGHQW GX WUDYDLO $ 7 PDWHUQLWp 0$7 FK{PDJH WRWDO RX SDUWLHO &+20 IHUPHWXUH GH O¶pWDEOLVVHPHQW )(50 FRQJpV QRQ SD\pV DXWRULVpV $%6 $87 DUW 5 GX &RGH GH OD VpFXULWp VRFLDOH &RORQQH ,QVFULYH] OH RX OHV PRWLIV G¶LQWHUUXSWLRQ GX WUDYDLO YRLU FL GHVVXV &RORQQH ,QVFULYH] OH VDODLUH EUXW SHUGX UHODWLI j O¶LQWHUUXSWLRQ GH WUDYDLO DX FRXUV GH OD SpULRGH GH UpIpUHQFH 'DQV OH FDV G¶XQH HPEDXFKH RX G¶XQ FKDQJHPHQW G¶HPSORL UpFHQW OH VDODLUH GH EDVH HVW GpWHUPLQp j SDUWLU GX VDODLUH DIIpUHQW j O¶HPSORL RFFXSp DX PRPHQW GH O¶DUUrW GH WUDYDLO 7RXWHIRLV VL OH VDODLUH GH EDVH DLQVL GpWHUPLQp VH WURXYH LQIpULHXU DX PRQWDQW JOREDO GHV UpPXQpUDWLRQV UpHOOHPHQW SHUoXHV GDQV OHV GLIIpUHQWV HPSORLV DX FRXUV GH OD SpULRGH j FRQVLGpUHU F¶HVW VXU FH PRQWDQW JOREDO TXH VHUD FDOFXOpH O¶LQGHPQLWp MRXUQDOLqUH &RORQQH ,QGLTXH] OH PRQWDQW GX WDX[ IRUIDLWDLUH GH RX LQVFULYH] OH PRQWDQW JOREDO GH OD SDUW VDODULDOH GHV FRWLVDWLRQV HW GH OD &6* TXL DXUDLW pWp FDOFXOp VXU OH VDODLUH EUXW SHUGX PHQWLRQQp FRORQQH VHORQ OH FDOFXO VXLYDQW FRORQQH FRORQQH ;

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/29/am-document-20171213-062135-0/

29/01/2018 www.fichier-pdf.fr

Les attentats de Paris sont un false-flag 31%

%5($.,1* 1(:6 /D SUHXYH TXH OHV DWWHQWDWV GH 3DULV VRQW XQ IDOVH IODJ :LNLVWULNH :,.,675,.( 5LHQ QL SHUVRQQH Q HVW VXSpULHXU j OD YpULWp $&&8(,/ &$7e*25,(6 6 $%211(5 &217$&7 %5($.,1* 1(:6 /D SUHXYH TXH OHV DWWHQWDWV GH 3DULV VRQW XQ IDOVH IODJ 3XEOLp SDU ZLNLVWULNH FRP VXU 1RYHPEUH SP &DWpJRULHV 3ROLWLTXH LQWpULHXUH 5HOLJLRQ SHQVpHV 6RFLDO 6RFLpWp 6 DERQQHU $ERQQH] YRXV SRXU rWUH DYHUWL GHV QRXYHDX[ DUWLFOHV SXEOLpV H[HPSOH#DGUHVVH FRP 6 $%211(5 3UpVHQWDWLRQ JpQpUDOH GHV IDLWV OHV SOXV DFFDEODQWV (Q SRXUVXLYDQW YRWUH QDYLJDWLRQ VXU FH VLWH YRXV DFFHSWH] O XWLOLVDWLRQ GH FRRNLHV &HV GHUQLHUV DVVXUHQW OH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH QRV VHUYLFHV (Q VDYRLU SOXV VXU OHV FRRNLHV )HUPHU /D YDJXH G¶DWWHQWDWV TXL V¶HVW DEDWWXH VXU 3DULV SRVH TXHOTXHV LQWHUURJDWLRQV 1RXV DOORQV pQXPpUHU LFL OHV IDLWV TXL QRXV IRQW GLUH TXH OD WKqVH RIILFLHOOH GH FHV DWWHQWDWV GH 3DULV QH WLHQW SDV OD URXWH ,O HVW FRXUDQW GH TXDOLILHU GH © FRPSORWLVWH ª OHV DUWLFOHV TXL GpUDQJHQW HW TXL VRQW UHSURGXLWV SDU GHV VLWHV LQWHUQHW GH WRXWHV REpGLHQFHV \ FRPSULV SDU G¶DXWKHQWLTXHV H[WUpPLVWHV 1RXV Q¶\ VRPPHV SRXU ULHQ QRXV QH IDLVRQV TXH UHOHYHU GHV IDLWV 4XH OH OHFWHXU VH IDVVH VD SURSUH LGpH PDLV IUDQFKHPHQW LO IDXW YUDLPHQW rWUH GH PDXYDLVH IRL SRXU QH SDV YRLU OD VXSHUFKHULH GH FHV DWWHQWDWV« 'pMj SRXU FRPPHQFHU XQH FKRVH VLPSOH TX¶DXFXQ PpGLD Q¶D RVp UHOHYHU UDSSHORQV TXDQG PrPH TXH O¶(WDW IUDQoDLV D UHPLV OHV IURQWLqUHV OH MRXU GHV DWWHQWDWV GpSOR\DQW DLQVL WUHQWH PLOOH SROLFLHUV OHVTXHOV RQW pWp PRELOLVpV SRXU FHWWH RSpUDWLRQ GH FRQWU{OH DX[ IURQWLqUHV GHYDQW GXUHU XQ PRLV GDQV OH FDGUH GH OD FRQIpUHQFH GH 3DULV VXU OH FOLPDW &23 &RPPH F¶HVW EL]DUUH« $SUqV OHV DWWHQWDWV OH PrPH MRXU FHWWH IHUPHWXUH GHV IURQWLqUHV VH WURXYH SURORQJpH DYHF O¶(WDW G¶XUJHQFH GpFUpWp« /H MRXU PrPH GHV DWWHQWDWV YHQGUHGL QRYHPEUH WRXMRXUV OH PrPH QRQ YRXV QH UrYH] SDV HVW SUpVHQWp OH PDWLQ PrPH OH QRXYHDX 3ODQ $UPHV GX JRXYHUQHPHQW YLVDQW j UHQIRUFHU OH FRQWU{OH GHV DUPHV HW GHV LGHQWLWpV DX[ IURQWLqUHV VXU OH WHUULWRLUH QDWLRQDO HW HXURSpHQ %HUQDUG &D]HQHXYH PLQLVWUH GH O¶,QWpULHXU WLHQGUD XQ GLVFRXUV SRXU SUpVHQWHU FH QRXYHDX © 3ODQ DUPHV ª j 1DQWHUUH OH PDWLQ GX KWWS ZZZ ZLNLVWULNH FRP EUHDNLQJ QHZV OD SUHXYH TXH OHV DWWHQWDWV GH SDULV VRQW XQ IDOVH IODJ KWPO %5($.,1* 1(:6 /D SUHXYH TXH OHV DWWHQWDWV GH 3DULV VRQW XQ IDOVH IODJ :LNLVWULNH YHQGUHGL QRYHPEUH TXHOTXHV KHXUHV DYDQW OHV DWWHQWDWV &HV QRXYHOOHV PHVXUHV pWDLHQW FULWLTXpHV FDU MXJpHV WURS IDVFLVDQWHV PDLV DYHF OHV DWWHQWDWV GX PrPH MRXU KRS FHOOHV FL VHURQW ELHQW{W YRWpHV FRPPH XQH OHWWUH j OD SRVWH &RPPH F¶HVW EL]DUUH« VRXUFH KWWS ZZZ LQWHULHXU JRXY IU /H PLQLVWUH ,QWHUYHQWLRQV GX PLQLVWUH 3UHVHQWDWLRQ GX 3ODQ $UPHV 8Q MRXU DYDQW OHV DWWHQWDWV /H QRYHPEUH O¶2EVHUYDWRLUH QDWLRQDO GH OD GpOLQTXDQFH HW GHV UpSRQVHV SpQDOHV ²UDWWDFKp DX PLQLVWqUH GH O¶,QWpULHXU² WLHQV HQFRUH &D]HQHXYH« SXEOLDLW XQ UDSSRUW VHORQ OHTXHO OH WHUURULVPH pWDLW GHYHQX OD VHFRQGH SUpRFFXSDWLRQ GHV )UDQoDLV DSUqV OH FK{PDJH« VRXUFH © /D JUDQGH SHXU GX WHUURULVPH ª 7LPRWKpH %RXWU\ /H 3DULVLHQ $XMRXUG¶KXL HQ )UDQFH QRYHPEUH (W SRXU ILQLU XQ H[HUFLFH VLPXODQW GHV DWWHQWDWV D pWp FRQGXLW OH PDWLQ PrPH GH O¶DWWDTXH SDU OHV VHUYLFHV G¶XUJHQFH KRVSLWDOLHUV VRXV OH FRQWU{OH GHV PLQLVWqUHV GH O¶,QWpULHXU WLHQV HQFRUH &D]HQHXYH« HW GH OD 'pIHQVH 8QH FRwQFLGHQFH TXH O¶RQ DYDLW GpMj UHOHYpH ORUV GHV DWWHQWDWV GX VHSWHPEUH j 1HZ <RUN HW :DVKLQJWRQ GH FHX[ GX PDUV j 0DGULG RX HQFRUH GH FHX[ GX MXLOOHW j /RQGUHV VRXUFH &I ,QWHUYHQWLRQ GX 'U 3DWULFH 3HOORX[ SUpVLGHQW GH O¶$VVRFLDWLRQ GHV PpGHFLQV XUJHQWLVWHV GH )UDQFH VXU )UDQFH ,QIR j K HW DX MRXUQDO GX VRLU GH )UDQFH OH QRYHPEUH © &RPPHQW OH 6DPX V¶HVW SUpSDUp DX[ DWWHQWDWV VLPXOWDQpV GH 3DULV ª .LUD 0LWURIDQRII &KDOOHQJHV QRYHPEUH $LQVL TXDQG RQ IDLW GpMj XQ SUHPLHU VFDQ GHV pYpQHPHQWV F¶HVW j GLUH MXVWH XQH SHWLWH DQDO\VH JOREDOH RQ VH UHQG FRPSWH j TXHO SRLQW OD WKqVH RIILFLHOOH GHV DWWHQWDWV YROH HQ pFODWV FpGDQW VRXV OD SUHVVLRQ VLPSOH HW ORJLTXH GHV IDLWV /HV IDLWV VRQW DFFDEODQWV HW WRXW FHOD GpPRQWUH TXH OHV DWWHQWDWV GH 3DULV RQW ELHQ pWp SODQLILpV SDU OHV KDXWV VHUYLFHV GH O¶(WDW IUDQoDLV 0DLV LO \ D HQFRUH SOXV IRUW QRXV DOORQV PDLQWHQDQW QRXV LQWpUHVVHU j OD SHUVRQQH GH %UDKLP $EGHVODP /H FDV %UDKLP $EGHVODP %UDKLP $EGHVODP DQV FRPPDQGR NDPLND]H LPSOLTXp GDQV OHV DWWHQWDWV GX YHQGUHGL QRYHPEUH pWDLW SURSULpWDLUH GX FDIp /HV %pJXLQHV VLWXp GDQV XQH SHWLWH UXH WUDQTXLOOH GX TXDUWLHU GH .DUUHYHOG j 0ROHQEHHN HQ %HOJLTXH &H EDU IDLVDLW pJDOHPHQW RIILFH GH FRIIHH VKRS /HV DXWRULWpV FRPPXQDOHV RQW RUGRQQp OH QRYHPEUH OD © IHUPHWXUH DX SXEOLF GH O¶pWDEOLVVHPHQW ª SRXU XQH © GXUpH GH PRLV SUHQDQW FRXUV OH QRYHPEUH SRXU VH WHUPLQHU OH DYULO ª 6RXUFH OH 3DULVLHQ KWWS ZZZ OHSDULVLHQ IU IDLWV GLYHUV EHOJLTXH OH EDU GHV IUHUHV DEGHVODP D PROHQEHHN XQ UHSDLUH GH SHWLWV YR\RXV SKS [WUHI KWWSV $ ) )ZZZ JRRJOH IU %UDKLP $EGHVODP V¶HVW IDLW H[SORVHU VHXO j K j OD WHUUDVVH GX ELVWURW &RPSWRLU 9ROWDLUH DX ERXOHYDUG 9ROWDLUH j GHX[ SDV GH OD SODFH GH OD 1DWLRQ YHQGUHGL VRLU EOHVVDQW JULqYHPHQW XQH TXLQ]DLQH GH SHUVRQQHV 6HORQ OH UpFLW GX UHVSRQVDEOH GX FDIp j / ([SUHVV OH WHUURULVWH V HVW LQVWDOOp WUDQTXLOOHPHQW GDQV OH FDIp &

https://www.fichier-pdf.fr/2015/11/23/les-attentats-de-paris-sont-un-false-flag/

23/11/2015 www.fichier-pdf.fr

01113101285C 18%

LDLC.com - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 962 842.32 ¬ Siren 403 554 181 - NAF 4791B N° T.V.A FR 26403554181, N° T.V.A Belge BE 863283964 LDLC.com Ne pas jeter sur la voie publique &21',7,216 *(1(5$/(6 '( 9(17( $SSOLFDEOHV DX[ SDUWLFXOLHUV VXU OHV VLWHV ZZZ OGOF FRP ZZZ OGOF EH ZZZ OGOF FK j FRPSWHU GX MXLOOHW $UWLFOH ± $33/,&$7,21 '(6 &21',7,216 /H YHQGHXU HVW Gp¿QL FL GHVVRXV FRPPH pWDQW /'/&

https://www.fichier-pdf.fr/2010/12/30/01113101285c/

30/12/2010 www.fichier-pdf.fr