Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un document parmi les fichiers PDF publics partagés par les utilisateurs de Fichier PDF et sites partenaires (PDF Archive, Caja PDF..).
Dernière mise à jour de la base de données: 23 octobre à 03:00 - Environ 380000 fichiers indexés.

Chercher sur fichier-pdf.fr Tous les sites
Afficher résultats par page

Réponses pour «ogqcg»:


Total: 1 résultats - 0.012 secondes

عبرات وعبر حلقة 10 100%

ÊÉãdG π°üØdG IôFÉ£dG ܃cQ 43 QGhO ,’ :‹ âdÉ≤a ?⁄CG øe Úµ°ûJ πg :É¡àdÉC °S – π©a AÉ°T Éeh ˆG Qób Éæ«¡àfG ¿CG ¤EG Éjƒ°S ó©°üŸG Éfó©°U ºK Égó«H âµ°ùeCG ,Gòg π©a øe ó©°üŸG êhRh ¿Ghôe ™e ÖgP’C ÉæÑFÉ≤M ™e ¿Ghôe ΩCGh »àNCGh ,»eCG âcôJ ,¬æe C ¤EG Oƒ≤ædG ¢†©H πjƒëàd »àNCG ¤EG Oƒ©æd ,∂dP ºàj ≈àM Ó«∏b Éfô¶àfG hQh’G RGƒ÷Gh ôcGòàdG É¡ª«∏°ùàH äÓeÉ©dG ióMEG ÉæJôeCG Égó©H ,ÉæÑFÉ≤Mh Éæ∏gCG É¡àÑbGôe ºààd áµ°ùdG ‘ ÖFÉ≤◊G ™°VƒH ÉæJôeCG ɪc ,É¡àë°U øe ócÉC à∏d C ´GOƒdG Éæ∏gCG ´Oƒæd iôNCG Iôe ÉfóY πNóf ¿CG πÑ≤a ,É«fhεdEG ≥fÉY’C ÒN’G ºK ,¿Ghôe ΩCG ≈∏Y âª∏°S ɪc Égójh »eCG ¢SCGQ πÑbCGh »àNCG êhRh »àNCG âµ°ùeCG IÉC éa ,¬éàæ°S øjCG ¤EG ÉædO §≤a á≤«Kh ájCG »WöûdG Éæe Ö∏£j ⁄ Éæ∏NO âÑ∏W ɪgQO ¿ƒ©HQCGh á°ùªN ‹GƒM á«Hô¨e Oƒ≤ædG ¢†©H ¬H äóLƒa »Ñ«éH ≥aGƒa ,Oƒ≤ædG øe »©e »≤H Ée É¡«£Y’C »eCG óæY êôNCG ¿CG »WöûdG øe ≈∏Y âª∏°S ºgóæY â°†cQ ,¿hô¶àæj GƒdGR Ée º¡JóLƒa ¿Ghôe ™e âLôN øµd QÉ£ŸG ¤EG áYöùH ÉfóYh º¡àYOhh Oƒ≤ædG øe »©e »≤H Ée É¡à«£YCGh »eCG Ée √ÉæjQCG ?Oƒ≤ædG øe ɪµ©e ºc :ÉædÉC °Sh RGƒ÷G »WöûdG Éæe Ö∏W IôŸG √òg øe Éæ≤Ñ°S øe AGQh Éæfɵe òN’B ÜÉgòdG Éæe Ö∏W Égó©H ,ócÉC à«d OGQCG √Éæª∏°S RGƒ÷G »WöûdG Éæe Ö∏W ÉfQhO π°Uh ≈àM Ée ÉÄ«°T Éfô¶àfG ,øjôLÉ¡ŸG »¡a Éjõ«dÉe ¤EG ÖgPÉC °S :¬d â∏`≤a ?É«Ñ«d ¤EG ÖgGP âfCG πg :»ædÉC °ùa √ÉjEG C Gòg .¿Ghôe ô¶àfCG äCGóHh ’hCG â∏NO ,IÒ°TÉC J ¿hóH √ÉC LÉa …òdG ÒN’G πeÉ©JCG ’ ÉfCG :¬HÉLÉC a ,ó©H √OƒD J ⁄ ∂«°T øjO ∂«∏Y ∫GRÉe :¬d ¬dƒ≤H »WöûdG ƒëf Éæ¡ŒG ,áeÓ°ùdG ™e π°†ØJ ∂©e ìõeCG ÉfCG »WöûdG ¬«∏Y Oôa ,äɵ«°ûdÉH ∑Éæg -ádÉ°üdG-É¡∏Nóf ¿CG πÑb øµd IôFÉ£dG è∏æ°S É¡dÓN øe »àdG ádÉ°üdG áÑLh Éæ∏cCG ,∞°üfh áYÉ°S ‹GƒM ∑Éæg Éæ°ù∏L ,ΩÓ°ùH â“ á«fhεdG áÑbGôe ióMEG Éæe âÑ∏W ÉæFÉ¡àfG ó©H ,êÉeôØdGh á°UGhôµH âfÉc »àdG Qƒ£ØdG Ó«∏b Qɶàf’G Éæe âÑ∏£a ÉgÉjEG ÉgÉæª∏°ùa IôFÉ£dG IôcòJ QÉ£ŸÉH äÓeÉ©dG ≥ØæH ÉfQôe ,IôFÉ£dG ƒëf IôŸG √òg ∫ƒNódG Éæe âÑ∏W Égó©H ,∂dòc Éæch -ájô£≤dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG –IôFÉ£dG Éæ∏°Uh ¿CG ¤EG Ée ÉÄ«°T πjƒW 42 ¥ó°üf ⁄h Éfô¡ÑfG ,IôFÉ£dG ‘ …ÓLQ â©°Vh ¿CG Oôéà ÉÑjôZ É°SÉ°ùMEG ¿Éc IôFÉ£dG É¡«a iQCG Iôe ∫hCG √ò¡a ?∫É«N ‘ ¢û«©f ΩCG ?º∏ëf øëf πg Éæ°ùØfCG C Üôb øY ,Éjõ«dÉe ¤EG ¥ƒ°ûdG OGORG ÉædƒNO ™eh Éæ∏NO ,É¡ÑcQÉC °S Iôe ∫h’h

https://www.fichier-pdf.fr/2013/04/12/10/

12/04/2013 www.fichier-pdf.fr