Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 31 octobre à 00:37 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «ploolrqv»:Total: 12 résultats - 0.056 secondes

10-Verites-Qui-Derangent 2015-08-25 300bpi 100%

Le coût de l’ensemble, 25 millions d’euros, est tout à fait cohérent avec diverses rénovations récentes de pistes, comme à Charles de Gaulle, )UDQFIRUW RX 2UO\ UHVSHFWLYHPHQW HW PLOOLRQV GȇHXURV 2.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/23/10-verites-qui-derangent-2015-08-25-300bpi/

23/01/2016 www.fichier-pdf.fr

10-Verites-Qui-Derangent 2015-08-25 300bpi 100%

Le coût de l’ensemble, 25 millions d’euros, est tout à fait cohérent avec diverses rénovations récentes de pistes, comme à Charles de Gaulle, )UDQFIRUW RX 2UO\ UHVSHFWLYHPHQW HW PLOOLRQV GȇHXURV 2.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/23/10-verites-qui-derangent-2015-08-25-300bpi-1/

23/01/2016 www.fichier-pdf.fr

annexe-fiscale-2015 58%

(175(35,6(6 ([WHQVLRQ GX FKDPS GH O·H[RQpUDWLRQ GH OD WD[H VXU OD YDOHXU DMRXWpH SDU YRLH G·DWWHVWDWLRQ DX[ DFTXLVLWLRQV GH ELHQV SDU FUpGLW EDLO DUWLFOH /·RUGRQQDQFH Qƒ GX MXLQ SRUWDQW %XGJHW GH O·(WDW SRXU OD JHVWLRQ D pWHQGX O·H[RQpUDWLRQ GH OD 79$ DX[ PDWpULHOV DJULFROHV HW j OHXUV SLqFHV GpWDFKpHV DFTXLV SDU FUpGLW EDLO /H FUpGLW EDLO pWDQW XQH WHFKQLTXH GH ILQDQFHPHQW FRXUDPPHQW XWLOLVpH SDU OHV HQWUHSULVHV HQ FH TX·HOOH SHUPHW QRWDPPHQW XQH PHLOOHXUH JHVWLRQ GH OHXU WUpVRUHULH JUkFH DX SDLHPHQW IUDFWLRQQp GX FR€W G·DFTXLVLWLRQ GHV ELHQV LO HVW SURSRVp G·pWHQGUH OD PHVXUH DX[ DXWUHV VHFWHXUV GH O·DFWLYLWp pFRQRPLTXH QDWLRQDOH $LQVL O·H[RQpUDWLRQ GH OD 79$ PLVH HQ ±XYUH SDU YRLH G·DWWHVWDWLRQ HVW DSSOLFDEOH j WRXWH DFTXLVLWLRQ GH ELHQV SDU OD WHFKQLTXH GH FUpGLW EDLO $PpQDJHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ ORJHPHQWV VRFLDX[ PLV j OD GLVSRVLWLRQ GH OHXUV HPSOR\pV SDU OHV HQWUHSULVHV DJULFROHV HW DJUR LQGXVWULHOOHV DUWLFOH /·DQQH[H ILVFDOH D H[RQpUp GH O·LPS{W IRQFLHU OHV ORJHPHQWV j FDUDFWqUH VRFLDO GRQW OH PRQWDQW Q·H[FqGH SDV YLQJW PLOOLRQV GH IUDQFV KRUV WD[H PLV JUDWXLWHPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GHV HPSOR\pV SDU OHV HQWUHSULVHV DJULFROHV RX DJUR LQGXVWULHOOHV VXU OHV VLWHV GH OHXUV SODQWDWLRQV 7RXWHIRLV FHV ORJHPHQWV VRQW FRQVLGpUpV FRPPH GHV DYDQWDJHV HQ QDWXUH SDVVLEOHV GH O·LPS{W VXU OHV WUDLWHPHQWV HW VDODLUHV ,76 $ILQ G·HQFRXUDJHU OHV HQWUHSULVHV DJULFROHV RX DJUR LQGXVWULHOOHV j SRXUVXLYUH OHXU SROLWLTXH VRFLDOH j O·HQGURLW GH OHXUV HPSOR\pV LO HVW SURSRVp G·H[FOXUH GH OD FDWpJRULH GHV DYDQWDJHV HQ QDWXUH HQ PDWLqUH G·,76 OHV ORJHPHQWV TXH FHV HQWUHSULVHV PHWWHQW DLQVL JUDWXLWHPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GH OHXUV HPSOR\pV $QQH[H ILVFDOH 1RWH GH SUpVHQWDWLRQ $PpQDJHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ UHWHQXHV j OD VRXUFH VXU OHV VRPPHV YHUVpHV DX[ HQWUHSULVHV GX VHFWHXU LQIRUPHO DUWLFOH 8Q SUpOqYHPHQW GH HVW HIIHFWXp VXU OHV SDLHPHQWV IDLWV DX[ SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV UHOHYDQW GX UpJLPH GH O·LPS{W V\QWKpWLTXH RX GH OD WD[H IRUIDLWDLUH GHV SHWLWV FRPPHUoDQWV HW DUWLVDQV 3DU DLOOHXUV QRPEUH GH FHV RSpUDWHXUV GX VHFWHXU LQIRUPHO DFTXLWWHQW pJDOHPHQW DX WDX[ GH XQH UHWHQXH j OD VRXUFH DX WLWUH GH O·LPS{W VXU OHV EpQpILFHV LQGXVWULHOV HW FRPPHUFLDX[ /H FXPXO GH FHV LPSRVLWLRQV TXL RQW pWp LQVWLWXpV GDQV OH EXW G·XQH PHLOOHXUH ILVFDOLVDWLRQ GX VHFWHXU LQIRUPHO V·DYqUH GLIILFLOHPHQW VXSSRUWDEOH SDU OHV FRQWULEXDEOHV FRQFHUQpV ,O HVW SDU FRQVpTXHQW SURSRVp G·H[HPSWHU GX SUpOqYHPHQW j OD VRXUFH OHV VRPPHV YHUVpHV DX[ SUHVWDWDLUHV GX VHFWHXU LQIRUPHO ORUVTXH FHV VRPPHV VRQW SDVVLEOHV GH O·XQH GHV UHWHQXHV j OD VRXUFH GH O·LPS{W VXU OHV %,&

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/14/annexe-fiscale-2015/

14/01/2015 www.fichier-pdf.fr

Envie de plus 35 57%

&UªªH SDU :DOW 'LVQH\ OXL P«PH SRXU OH SDYLOORQ GH Oɭ81,&() ORUV GH Oɭ([SRVLWLRQ 8QLYHUVHOOH GH 1HZ <RUN “it’s a small world” FªO©EUH OɭHQIDQFH ¡ WUDYHUV OHV SD\V HW FXOWXUHV GX PRQGH (OOH HVW GHYHQXH OɭDWWUDFWLRQ SUªIªUªH GH PLOOLRQV GH YLVLWHXUV GDQV WRXV OHV 3DUFV 'LVQH\o (VW FH OD YµWUHɧ"

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/07/envie-de-plus-35/

07/04/2014 www.fichier-pdf.fr

bimguidemargot973 56%

Quelques 25 millions de sites seraient classés (et donc a priori un nombre GH j DIILFKp VXU O¶$OH[D 7RRO %DU VXU OHV SOXV GH PLOOLRQV GH VLWHV existant dans le monde.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/03/20/bimguidemargot973/

20/03/2013 www.fichier-pdf.fr

PNGR-27 09 2017 55%

/&6#063( JMT EÏOPODFOU MF MPCCZ EF MB WJBOEF - ÏDPMF QPVSSB BDDVFJMMJS ÏMÒWFT .BJT RVBOE FHU VXU OD GDWH GˆRXYHUWXUH GH OˆÜWD EOLVVHPHQW WDQW OHV GÜERLUHV VH VRQW DFFXPXOÜV VXU FH SURMHW GRQW OHV SUHPLÛUHV UÜIOH[LRQV UHPRQWHQW Ù SUÛV GH QHXI DQV 6O CVEHFU QBTTÏ EF Ë NJMMJPOT E FVSPT æ SHLQH HQJDJÜV OHV WUDYDX[ DYDLHQW Gá UHVWHU HQ VWDQG E\ SHQ GDQW XQ DQ VXLWH Ù XQ DIIDLVVHPHQW GH WHUUDLQ ,O DYDLW DORUV IDOOX UÜDOL VHU SDV PRLQV GH FLQTXDQWH FLQT VRQGDJHV DYDQW GˆLQMHFWHU WRQ QHV GH EÜWRQ GDQV OH VRXV VRO SRXU FRQVROLGHU OH WHUUDLQ /HV PÜVDYHQWXUHV VH VRQW SRXUVXL YLHV DYHF OH GÜSÍW GH ELODQ GH OˆHQ WUHSULVH FKDUJÜH GH OˆÜOHFWULFLWÜ SXLV OH UHGUHVVHPHQW MXGLFLDLUH GX FDELQHW GˆDUFKLWHFWH  1RXV VRPPHV GDQV OHV WUDYDX[ GH IL QLWLRQ 7RXW GHYUDLW DOOHU DVVH] YLWH PDLQWHQDQW  VˆHIIRUFH GH SRVLWLYHU 6ïEDVWLHQ &RXUWRLV YLFH SUÜVL GHQW GX 6\QGLFDW GˆLQWÜUÑW VFRODLUH 6LV /D IXWXUH ÜFROH VHUD GRWÜH GH KXLW VDOOHV GH FODVVH GRQW WURLV GH PDWHU QHOOH HW SRXUUD DFFXHLOOLU ÜOÛ YHV GHV YLOODJHV GH &ULTXHWRW VXU 2XYLOOH HW Gˆ2XYLOOH O‰$EED\H ,QLWLDOHPHQW ÜYDOXÜ Ù PLOOLRQV GˆHXURV OH SURMHW VH FKLIIUH DX MRXUGˆKXL ك PLOOLRQV GˆHXURV /H FDOPH UÛJQH 'HV ERXJLHV VRQW DOOXPÜHV HW VXU OH ERUG GH OD URXWH GHV SKRWRV GˆDQLPDX[ Rä LO HVW ÜFULW  KRPPDJH DX[ YLFWLPHV GHV DEDWWRLUV  VRQW DIILFKÜHV 7HOOH XQH YHLOOÜH PRUWXDLUH SUÛV GˆXQH WUHQWDLQH GH PLOLWDQWV GH / /LIH OLEÜUDWLRQ DQLPDOH VRQW UÜXQLV GHYDQW OˆDEDWWRLU GX 1HXERXUJ &RPPH GDQV SOXVLHXUV YLOOHV GH )UDQFH LOV SDUWLFLSHQW Ù OD 1XLW GHERXW FRQWUH OHV DEDWWRLUV PLVH HQ SODFH SDU OˆDVVRFLDWLRQ &ˆHVW OD GHX[LÛPH ÜGLWLRQ  2Q GHYUDLW ÐWUH XQH FLQTXDQWDLQH HQ WRXW /HV JHQV VH PR ELOLVHQW GH SOXV HQ SOXV  VH UÜMRXLW &KULVWHOOH &DOHVVH FRRUGLQDWULFH GH OD 1XLW GHERXW HQ 1RUPDQGLH 3RXU OˆH[ +DXWH 1RUPDQGLH OˆDFWLRQ ÜWDLW PHQÜH DX 1HXERXUJ  2Q GýQRQFH WRXW OH OREE\ GH OD YLDQGH 2Q SHXW ELHQ YL YUH VDQV PDQJHU GˆÐWUHV YLYDQWV 2Q YHXW PRQWUHU TXH OHV DEDWWRLUV QH VRQW SDV OH PRQGH GHV %LVRXQRXUV  ODQFH &KULVWHOOH &DOHVVH YÜJÜWDULHQQH GHSXLV VHSW DQV HW PDLQWHQDQW YHJDQ /HV PDQLIHVWDQWV RQW ÜWÜ UHMRLQWV DSUÛV K SDU GHV DJULFXOWHXUV GH OD &RRUGLQDWLRQ UXUDOH ,OV QH VRQW SDV YHQXV VRXWHQLU OHV DQWL YLDQGHV PDLV DOOXPHU XQƒ EDUEHFXH /H SUÜVLGHQW GX V\QGLFDW -DFTXHV /DPLRW QH FDFKH SDV TXH FˆHVW GH OD SURYRFDWLRQ  ,OV QRXV SUR YRTXHQW ODQFH W LO 1RWUH VHFWHXU VRXIIUH GýMÊ /HXU GLVFRXUV QRXV QXLW  /ˆDQ GHU QLHU PLOLWDQWV HW ÜOHYHXUV DYDLHQW ORQJXHPHQW ÜFKDQJÜ +LHU SHX DYDQW K DORUV TXH OD YLDQGH QH JULOODLW SDV HQFRUH FKDTXH JURXSH UHVWDLW GDQV VRQ FRLQ VRXV OH UHJDUG GHV JHQGDUPHV GÜSOR\ÜV VXU SODFH ' .

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/27/pngr-27-09-2017/

27/09/2017 www.fichier-pdf.fr

Journal 6 dec 2010 49%

GpFHPEUH X D X G Q eGLWLR 4XDQG RQ IDLW OHV JXLJQROV« /D SRO\YDOHQWH GHV 4XDWUH 9HQWV Q·HQ ILQLW SDV GH GpPRQWUHU VD JpQpURVLWp HQYHUV FHX[ TXL WUDYHUVHQW GHV PRPHQWV GLIILFLOHV (Q HIIHW OH MHXGL GpFHPEUH GHUQLHU V·HVW WHQXH XQH DXWUH JXL JQROpH GHV PpGLDV TXL IXW WRXW VLPSOHPHQW FRXURQQpH GH VXFFqV &KDTXH DQQpH FHWWH MRXUQpH GH VROLGDULWp WRXWH VSpFLDOH UDV VHPEOH WRXWHV OHV UpJLRQV GH QRWUH SURYLQFH GDQV XQ VHXO HW XQLTXH REMHFWLI IDLUH YLYUH XQ EHDX 1RsO j WRXW OH PRQGH &HWWH VHPDLQH VXU FRPLWHPHGLDV FRP 7URXYH] XQ QRP j YRWUH UDGLR 1RXYHOOH FKURQLTXH UDGLR SDU 0DWKLHX /DYRLH 7RXW G·DERUG LO IDXW VDYRLU TX·DX 4XpEHF OD JUDQGH JXLJQROpH GHV PpGLDV H[LVWH GHSXLV SUqV GH DQV (OOH D IDLW VHV SUHPLHUV SDV GDQV OD SURYLQFH OH GpFHPEUH HW DYDLW pWp XQH UpXVVLWH VXU WRXWH OD OLJQH (Q HIIHW ORUV GH FHWWH pGLWLRQ OHV JUDQGHV FKDvQHV G·DOLPHQWDWLRQ HW TXHOTXHV SKDUPDFLHQV pWDLHQW SDUYHQXV j DPDVVHU TXHOTXH HQ SOXV GH VDFV G·pSLFHULH TXL IXUHQW GLVWULEXpV DX[ JHQV GDQV OH EHVRLQ 'HSXLV OHV GRQV QH FHVVHQW G·DXJPHQWHU FKDTXH DQQpH /D GHUQLqUH JXLJQROpH TXL V·HVW GpURXOpH OH GpFHPEUH D G·DLOOHXUV SHUPLV GH UDPDVVHU SOXV GH HQ DUJHQW HW GHV GL]DLQHV GH PLOOLHUV GH VDFV GH GHQUpHV QRQ SpULVVDEOHV 0rPH DYHF OH WHPSV TXL SDVVH OH EXW GH FHW pYpQHPHQW UHVWH WRXMRXUV OH PrPH FHOXL GH YHQLU HQ DLGH DX[ GpPXQLV HQ IDYRULVDQW OH SDUWDJH HW O·HQWUDLGH DX 4XpEHF DILQ TXH WRXV SXLVVHQW SURILWHU G·XQ WHPSV GHV )rWHV Pp PRUDEOH 0DLV VDQV OHV FHQWDLQHV GH EpQpYROHV TXL GpSORLHQW OHXUV HIIRUWV YHUV OD FROOHFWH GH GRQV HW GH GHQUpHV OD JXLJQROpH QH SRXUUDLW H[LVWHU 1RXV UHPHUFLRQV GRQF VSpFLDOHPHQW WRXV FHX[ TXL RIIUHQW GH OHXU WHPSV GH OHXU DUJHQW RX GH OHXUV SURYLVLRQV ORUV GH FH PHUYHLO OHX[ MRXU G·HQWUDLGH 3RXU HQ DSSUHQGUH SOXV VXU OD JXLJQROpH j OD SRO\YDOHQWH UHQGH] YRXV j OD SDJH GH O·DFWXDOLWp 5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU $FWXDOLWp &XLVLQH &LQpPD $FWXDOLWp &XLVLQH 5HFHWWH GH OD VHPDLQH %LVFXLWV IORFRQV G·DYRLQH HW GDWWHV /D UHFHWWH GH FHWWH VHPDLQH VHUD FRPSRVpH SULQFLSDOHPHQW GH IORFRQV G·DYRLQH &HWWH FpUpDOH HVW GpOLFLHXVH ORUVTX·HOOH HVW FRPELQpH DX[ ERQV LQJUpGLHQWV 9RLFL GRQF OHV LQJUpGLHQWV HW pWDSHV QpFHVVDLUHV SRXU REWHQLU XQ PpODQJH SDUIDLW ,1*5e',(176 JURV ±XI GH WDVVH GH VXFUH F j VRXSH GH EHXUUH QRQ VDOp IRQGX F j WKp G·H[WUDLW GH YDQLOOH WDVVH GH IORFRQV G·DYRLQH 8QH SLQFpH GH VHO GDWWHV VpFKpHV GpQR\DXWpHV HW FRXSpHV HQ WUqV SHWLWV PRUFHDX[ eWDSHV j VXLYUH 3UpFKDXIIHU OH IRXU j ƒ ) *UDLVVHU HW HQIDULQHU XQH SODTXH j ELVFXLWV 'DQV XQ ERO EDWWUH O·RHXI HQ QHLJH ,QFRUSRUHU OH VXFUH SHX j SHX VDQV FHVVHU GH EDWWUH HW LQWURGXLUH OH UHVWH GHV LQJUpGLHQWV 'pSRVHU OH PpODQJH VXU XQH SODTXH HQ IRUPDQW GH SHWLWHV JDOHWWHV )DLUH FXLUH OH WRXW HQYLURQ PLQXWHV VHORQ OHXU WDLOOH /DLVVHU UHIURLGLU HW GpJXVWHU DYHF XQ ERQ YHUUH GH ODLW %RQ j VDYRLU /HV FpUpDOHV WHOOHV TXH OHV IORFRQV G·DYRLQH DLGHQW j DYRLU GH O·pQHUJLH SHQGDQW SOXVLHXUV KHXUHV 'H SOXV HOOHV FRQWLHQQHQW EHDXFRXS GH ILEUHV FH TXL HVW ERQ SRXU YRWUH LQWHVWLQ 5pGDFWHXU -RQDWKDQ 5LYDUG &XLVLQH &LQpPD $FWXDOLWp $UW HW VSHFWDFOHV &LQpPD $FWLYLWp SDUDQRUPDOH 3RXU PD FKURQLTXH ©&LQpPDª GH FHWWH VHPDLQH MH VXLV DOOp YRLU $FWLYLWp 3DUDQRUPDOH 3RXU FRPPHQFHU YRLFL XQ UpVXPp ©6XLWH j XQ FDPEULRODJH XQH IDPLOOH DLVpH GHV eWDWV 8QLV GpFLGH G LQVWDOOHU GHV FD PpUDV GH VXUYHLOODQFH GDQV SOXVLHXUV SLqFHV GH VD PDLVRQ $X FRXUV GH OD QXLW G pWUDQJHV pYqQHPHQWV VH SURGXLVHQW HW FRPPHQFHQW j LQTXLpWHU VpULHXVHPHQW OHV RFFXSDQWV .ULVWLH PqUH G XQ EpEp G j SHLQH XQ DQ VH VHQW UHVSRQVDEOH GH FHV PDQLIHVWDWLRQV VXUQDWXUHOOHV VXLWH j FHUWDLQHV H[SpULHQFHV GH VRQ SDVVp 3OXV OHV MRXUV SDVVHQW SOXV OHV SKpQRPqQHV VRQW QRPEUHX[ HW SXLVVDQWV /HV FDPpUDV GH VXUYHLOODQFH GHYLHQ QHQW DORUV XQH SUHXYH WDQJLEOH TXH OD IDPLOOH QH VRPEUH SDV GDQV OD IROLH HW TX¶HOOH HVW HIIHFWLYHPHQW YLFWLPH G¶XQ HVSULW PDOYHLOODQW ª (Q 9HGHWWH 6SUDJXH *UD\GHQ %ULDQ %RODQG 0ROO\ (SKUDLP .DWLH )HDWKHUVWRQ 5pDOLVDWHXU 7RG :LOOLDPV 6DYLH] YRXV TXH ©$FWLYLWp SDUDQRUPDOH ª D FR€Wp j SURGXLUH HW D UDSSRUWp PLOOLRQV GH GRO ODUV DX ER[ RIILFH QRUG DPpULFDLQ"

https://www.fichier-pdf.fr/2010/12/06/journal-6-dec-2010/

06/12/2010 www.fichier-pdf.fr

Journal 23 mai 2011 48%

0pODQJHU SOXVLHXUV VRUWHV GDQV OH PrPH ERO ,O QH IDXW SDV rWUH UDFLVWH DYHF QRV FpUpDOHV $MRXWHU XQH SRLJQpH GH FpUpDOHV j YRWUH U{WL GH SRUF (XK QRQ %RQ MH SHQVH TX·LO IDXW TXH M·DUUrWH (Q HVSpUDQW TXH YRXV DYH] DLPp QRV VXSHUV UHFHWWHV GH OD VXSHU YLH 5pGDFWHXU 0D[LPH 3RLULHU 6RXUFH /D WrWH j 0D[ &XLVLQH &LQpPD $UW HW VSHFWDFOHV 7HFKQR &LQpPD 3RXU PD FKURQLTXH ©&LQpPDª GH FHWWH VHPDLQH MH VXLV DOOp YRLU ©5DSLGHV HW 'DQJHXUHX[ ª 9RLFL XQ SHWLW UpVXPp ©/ DQFLHQ SROLFLHU %ULDQ 2 &RQQHU HW VRQ DPL O H[ SULVRQQLHU 'RP 7RUHWWR VRQW PDLQWHQDQW WRXV GHX[ FRQVLGpUpV FRPPH GHV HQQHPLV GH O eWDW $SUqV TXH %ULDQ HW 0LD DLHQW DLGp 'RP j V pYDGHU GH SULVRQ LOV RQW WUDYHUVp DVVH] GH IURQWLqUHV HW EULVp DVVH] GH ORLV SRXU DWWLUHU O DWWHQWLRQ GHV DXWRULWpV 0DLQWHQDQW UHFOXV j 5LR GH -DQHLUR LOV GRLYHQW DFFRPSOLU XQ GHUQLHU WUDYDLO SRXU UHWURXYHU HQILQ OHXU OLEHUWp ,OV DVVHPEOHQW DORUV XQH pTXLSH G pOLWH XQ JURXSH GH SURIHVVLRQQHOV TXL VDYHQW TXH OD VHXOH PDQLqUH GH VH VRUWLU GH OHXU PLVqUH HVW GH FRQIURQWHU O KRPPH G DIIDLUHV FRUURPSX TXL YHXW OHV pOLPLQHU WRXV 0DLV FHW KRPPH Q HVW SDV OH VHXO HQQHPL VXU OHXUV WUDFHV O DJHQW IpGpUDO /XNH +REEV TXL QH UDWH MDPDLV VD FLEOH OHV SRXUFKDVVH pJDOHPHQW ª 8Q PRW 0$*1,),48( /H PHLOOHXU GH WRXWH OD VpULH 9LQ 'LHVHO 3DXO :DONHU GHV DFWHXUV LQFUR\DEOHV PDLV MH QH YRXV DSSUHQGV ULHQ GHSXLV OH SUHPLHU ILOP LOV IRQW SDUWLH GHV FHWWH VDJD 'HSXLV OH FKDQJHPHQW GH UpDOLVDWHXU HQ ©5DSLGHV HW 'DQJHXUHX[ª D UDSSRUWp SOXV GH PLOOLRQV GH GROODUGV FH Q¶HVW SDV ULHQ 3RXU OH FLQTXLqPH HQ VHPDLQHV LO D UDSSRUWp PRQGLDOHPHQW SOXV GH 9UDLPHQW KDOOXFLQDQW 2Q QH FKDQJH SDV XQH UHFHWWH JDJQDQWH PDLV RQ SHXW O¶DPpOLRUHU HW FH ILOP GpPRQWUH WUqV ELHQ FHWWH VLWXDWLRQ 0HUFL EHDXFRXS &¶pWDLW OD GHUQLqUH FKURQLTXH ©&LQpPDª GH O¶DQQpH +RUDLUH GX FLQpPD 6HPDLQH GX DX PDL ­ GpWHUPLQHU B ­ GpWHUPLQHU B 5pGDFWHXU 0DWKLHX /DYRLH &LQpPD $UW HW VSHFWDFOHV 7HFKQR 0HQX &DIHWHULD $UW HW VSHFWDFOHV 8Q FDGHDX SRXU O·pWp dD IDLVDLW XQ PRPHQW TX·RQ Q·DYDLW SDV HQWHQGX SDUOHU GH 6LPSOH 3ODQ eWLH] YRXV GH FHX[ TXL pWDLHQW DOOpV OHV YRLU VXU VFqQH j 6W )pOLFLHQ HQ "

https://www.fichier-pdf.fr/2011/05/26/journal-23-mai-2011/

26/05/2011 www.fichier-pdf.fr

Page 6 44%

n Iq#ploolrqv#g*hxurv/ ohv#uhyhqxv#j!q!u!v#sdu#Qdqfkhvwhu# Yqlwhg#oruv#gh#od#vdlvrq#53470481 Gh#txl#sodfh#oh#foxe#dqjodlv#dx#wurlvl"ph# udqj#ghv#foxev#ohv#soxv#ulfkhv#dx#prqgh1# Yq#fkliiuh#txl#grlw#hqfruh#idluh soxv#pdo#dx{#idqv#pdqfxqlhqv txdqg#lov#oh#frpsduhqw#dx{#u!vxowdwv# rewhqxv#sdu#ohxu#!txlsh fhv#wurlv#ghuql"uhv#vdlvrqv od ghuql!uh khxuh / ohv vsruwv K K ;

https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/14/page-6/

14/02/2016 www.fichier-pdf.fr

toutargousinp4111 43%

8QH YRL[ TXL QRXV HPSRUWH HQILQ FRPPH GDQV XQH YDJXH GH UÇYHV 0DLV LO QH IDXGUDLW SDV VH PÆSUHQGUH OD SRÆVLH GH 9LFWRU %ODQF HVW ELHQ FHOOH GpXQ KRPPH GH VRQ WHPSV &RPELHQ GH MHXQHV JHQV QH VH UHFRQQDË WUDLHQW LOV SDV GDQV FH FUL ˆ -pDL YLQJW DQV (W PRQ IXWXU HVW GÆM½ GpKLHU ˜ 7RXW FRPPH OHXU HVW IDPLOLHU OpRUGLQDWHXU GRQW 9LFWRU %ODQF LQWURGXLW GDQV VHV SRÅPHV OHV VLJQHV HW OH YRFDEXODLUH FH TXpLO QRPPH ˆ OpÆOHFWURQLTXH O\UH 'p2USKÆH ˜ ,O VpHQ VRUW DYHF XQH PDËWULVH ÆWRQQDQWH HW SDUIRLV QRQ VDQV KXPRXU ˆ 3ORXFV ,OV VpÆWDLHQW FRQQXV VXU )DFHERRN ˜ ,O VH GÆILQLW SDUODQW GH 3DULV FRPPH ˆ OH YLUXV HQIDQWÆ GH FHWWH YLOOH IDQWRPDWLTXH ˜ (W VRXGDLQ DX GÆWRXU GpXQ YHUV ˆ 0RQ RUGLQDWHXU PH PDQTXDLW 0ÆORSÆH QXPÆULTXH 'HV DPRXUV OÆWKDUJLTXHV ˜ 3DUDGLV DUJRXVLQV HVW XQ OLYUH ,O QH VpDJLW SDV GpXQ UHFXHLO GH WH[WHV PLV OHV XQV ½ OD VXLWH GHV DXWUHV ,O REÆLW ½ XQH FRQVWUXFWLRQ HQ WURLV FKDSLWUHV )UDQFN 'HORULHX[ WRXMRXUV GDQV VD SUÆIDFH PRQWUH OH PRXYHPHQW TXL FRQGXLW OH SRÅWH GH ˆ OpLQVROHQFH HW OpHIIURQWHULH GH OpDGROHVFHQFH ˜ GX QLKLOLVPH ½ OD UÆEHOOLRQ SXLV ½ OD 5ÆYROXWLRQ )UDQFN 'HORULHX[ PRQWUH MXVWHPHQW TXH GDQV 3DUDGLV DUJRXVLQV ˆ OpDUW SRÆWLTXH VHUW DORUV OD SROLWLTXH f OpDGUHVVH OLWWÆUDLUH GH QRWUH DXWHXU JDUDQWLW ½ FHV SDJHV XQH IRUFH HW XQH QRXYHDXWÆ TXpLO QH IDXGUDLW SDV FRQIRQGUH DYHF MH QH VDLV TXHOOH QRVWDOJLH GpXQ UÆDOLVPH VRFLDOLVWH ˜f (Q H[HUJXH GH OD WURLVLÅPH SDUWLH GH VRQ OLYUH 9LFWRU %ODQF PHW FHWWH SKUDVH GH +XJR ˆ /pKLVWRLUH D SRXU ÆJRXW GHV WHPSV FRPPH OHV QÑWUHV ˜ (Q HIIHW 0DLQWHQDQW OLVH] FHWWH FDUPDJQROH UÆLQYHQWÆH FHWWH GDQVH GHV PLOOLRQV XQH QRXYHOOH FRPSODLQWH GHV FKÑPHXUVf -H QH YRXGUDLV SDV YRXV TXLWWHU VDQV VLJQDOHU TXH OpKXPRXU HW OH UÇYH QH FHVVHQW GH UÆSRQGUH GDQV 3DUDGLV DUJRXVLQV DX[ ODUPHV HW ½ OD FROÅUH 7HQH] ORUVTXpLO ÆFULW VRQ 2G\VVÆH ˆ 8O\VVH RQDQLVDQW 7RXW VHXO HW VXU OD SODJH f 7RXW HQUKXPÆ GH VHO 0DVVÆ SDU OD VDXPXUH ,O HQ PDXGLW VRQ DYHQWXUH /HV MROLHV IHVVHV +ÆOÅQH 4XpHOOH D YR\H] RÖ FHOD PÅQH ˜ ,O \ D GHV YHUV FRPPH FHOD TXpRQ JDUGH SDU GHYHUV VRL VDLW RQ SRXUTXRL "

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/29/toutargousinp4111/

29/01/2014 www.fichier-pdf.fr

Lhoministe Des-circoncisions 43%

3RXUWDQW VL OD FLUFRQFLVLRQ HVW FRPPXQH GDQV OH PRQGH OD QRQ FLUFRQFLVLRQ HVW HQFRUH SOXV FRPPXQH /D FLUFRQFLVLRQ HVW FRPPXQH FRPPH OHV DXWUHV SUDWLTXHV FUDSXOHXVHV TXH WRXW OH PRQGH SUDWLTXH PDLV TXH WRXW OH PRQGH SUpWHQG FRQGDPQHU /D SUDWLTXH URXWLQLqUH GH OD FLUFRQFLVLRQ LPSRVpH DX[ HQIDQWV DX[ QRXYHDX QpV YD GH SDLU DYHF OHV UpJLPHV OHV SOXV GRXWHX[ GH OD SODQqWH /H PRQGH HVW DLQVL SOHLQ G·LQGLYLGXV TXL WURXYHQW QRUPDO GH PXWLOHU OH VH[H G·DXWUXL QRUPDO GH FRPPHWWUH OHV IRUIDLWV TXL IRQW OHV IDLWV GLYHUV ,OV UDVVXUHQW OHXU FRQVFLHQFH TXDQG LOV HQ RQW XQH HQ DYDQoDQW GHV SUpWH[WHV TX·LOV FRQVLGqUHQW j OHXU JUp FRPPH GH ERQQHV UDLVRQV GHV UDLVRQV G·(WDW GHV UDLVRQV GH VXUYLH OpJLWLPH GHV UDLVRQV VFLHQWLILTXHV GHV UDLVRQV G·RUGUH ² UDFLDOHPHQW ² VXSpULHXU HW PrPH GHV UDLVRQV GLYLQHV VH OLYUDQW SRXU FH IDLUH j GH VRUGLGHV SLURXHWWHV LQWHOOHFWXHOOHV TXL OHXU SHUPHW GH WRXW MXVWLILHU OH SOXV LJQREOH \ FRPSULV HQ V·H[FXVDQW GH WRXW HQ VH GpUHVSRQVDELOLVDQW (W OH PRQGH HVW DLQVL SOHLQV G·LQGLYLGXV TXL VRQW DVVH] QDLIV DVVH] QLDLV DVVH] OkFKHV SRXU Q·\ ULHQ WURXYHU j UHGLUH 0DLV SRXU SRXYRLU SDUDvWUH KXPDLQ ELHQVpDQW YRLUH GLYLQ GDQV FH TX·LO HVW HW GDQV FH TX·LO IDLW OXL PrPH OH SHWLW PRQGH JUpJDLUH GRLW /H JHQUH GH IHPHOOHV TXL PpSULVHQW O·RSSRVLWLRQ KXPDQLVWH j OD FLUFRQFLVLRQ DXVVL DUJXPHQWpH VRLW HOOH SDUFH TX·HOOHV QH UHVSHFWHQW TX·XQH FKRVH OD GpPRQVWUDWLRQ GH IRUFH OD ORL GX SOXV IRUW FHV SXWHV GX V\VWqPH VH YDXWUHQW H[FOXVLYHPHQW DYHF FHX[ TXL VRQW SDUWLH SUHQDQWH GH FH TXL IDLW HW PDLQWLHQW O·2UGUH 2IILFLHOOHPHQW PLOOLRQV GH FLUFRQFLV GDQV OH PRQGH VRLW GHV PkOHV GH OD SODQqWH RIILFLHXVHPHQW ELHQ GDYDQWDJH 9RLOj FH TXH UHSUpVHQWHQW OHV FLUFRQFLV GDQV OH PRQGH VHORQ O·206 /D FLUFRQFLVLRQ Q·HVW SDV OD QRUPH PDLV XQH SHUYHUVLRQ FXOWXUHOOH /HV FLUFRQFLV QH VRQW SDV GHV PRGqOHV PDLV GHV HUUHXUV FXOWXUHOOHV 3RXUFHQWDJH REWHQX SDU OD YLROHQFH OD PHQDFH O·LQGLWLPLGDWLRQ HQ LPSRVDQW FHWWH PXWLODWLRQ DX[ QRXYHDX[ QpV DX[ HQIDQWV VDQV GpIHQVH DX[ IDLEOHV G·HVSULWV DX[ LJQRUDQWV DX[ VRXPLV HW HQ PHQDoDQW GH PRUW OHV DSRVWDWV ª

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/06/lhoministe-des-circoncisions/

06/08/2015 www.fichier-pdf.fr

HD592 p38-42 Debats Marx 29%

(Q HIIHW 3RXU SURORQJHU FHWWH UHPDUTXH GH -HDQ LO IDXW UHGLUH TXH OłXQH GHV TXHVWLRQV TXL DQLPH 0DU[ SHQVHXU GX FRPPXQLVPH FłHVW FHOOH GX GÒYHORSSHPHQW GH OłLQGLYLGXDOLWÒ &RQWUH OłLGÒH UHÍXH TXL LPSXWH DX PDU[LVPH XQ FROOHF WLYLVPH GH FDVHUQH LO IDXW UHGLUH TXH OH SOHLQ ÒSDQRXLVVHPHQW GHV FDSDFLWÒV KXPDLQHV HVW FHQWUDO HW GRQF OH WHPSV OLEUH OD UÒGXFWLRQ GX WHPSV GH WUDYDLO YLVH GLUHFWHPHQW OH GÒYHORSSHPHQW GHV FDSDFLWÒV GDQV PÓPH ÒSRTXH TXL ÒWDLHQW SRXUWDQW ELHQ SOXV FRQQXV TXH 0DU[ $LQVL OH FRXUDQW VRFLDOLVWH IDLW UÒIÒUHQFH ¿ 0DU[ SDUIRLV GłXQH PDQLÑUH TXL SHXW DSSDUDãWUH VXSHUILFLHOOH XQ 0DU[ GHV FRQJUÑV GHV XVDJHV XQ 0DU[ LQVWUXPHQWDOLVÒ FHUWHV PDLV FHOD H[LVWH HW FHOD D GHV HIIHWV *X\ 0ROOHW SDU H[HPSOH ÒWDLW XQ PDU[LVWH UHYHQGLTXÒĽ ,O JDJQH OH FRQJUÑV GH OD 6),2 GH VXU FHWWH TXHVWLRQ 'łRč OHV IDPHXVHV DQD O\VHV VXU OH ʼn VXUPRL Ŋ PDU[LVWH GX 36 UHSULVHV 0DQXHO 9DOOV SDU H[HPSOH 7RXW FHOD PÒULWDLW XQ H[D PHQ KLVWRULTXH 4XDQW DX 3&) LO IDXW ELHQ VH UHQGUH FRPSWH TXH FłHVW OD VHXOH RUJDQLVDWLRQ SROLWLTXH TXL DLW UÒXVVL ¿ IDLUH OLUH 0DU[ ¿ GHV FHQWDLQHV GH PLOOLHUV YRLUH ¿ GHV PLOOLRQV GH SHUVRQQHV 2Q SHXW GLUH TXH FłÒWDLW XQH OHFWXUH GÒIRUPÒH « Le communisme n’est pas un idéal, une utopie, c’est ce mouvement qui abolit l’état des choses existant.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/16/hd592-p38-42-debats-marx/

16/01/2018 www.fichier-pdf.fr