Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 18 avril à 17:29 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «tahaka»:Total: 45 résultats - 0.14 secondes

dany .30 100%

Feno fiangonana hafahafa tahaka izao eran’i Fįraşa.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-30/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

dany .20 98%

Tokony horaisina tahaka ny fisiana ho ohatra fotsiny tokóa anéfa ny famakafakána ny lalána miféhy iréo ahinkevitra matematίka voatondroko iréo.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-20/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.010 97%

- tsy toy ny mifanála aiña na mifanólo aiña aminy aho mantsy, amin‘izáy fotoana izáy, fa tahaka ny amin‘ny fatidrá, dia mampitambatra ny aiko amin‘ny Azy aho, ka lasa ny ainy no aiko, ary ny aiko no ainy, araka izáy voalazan‘Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra ihány, ao amin’ny Evãzίļā nosoratan‘i Masindáhy Zoány Toko Fahenina, ohatra;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-010/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.003 97%

Tahaka irény izáy hita amin’ny sary etsy ambóny etsy irény, ny fomba fisehon’ny trano.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-003/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.aa 96%

Aoka áry, hoy i Moίjy mba hoferin’ny Jody miaraka aminy ny fatiko, tahaka itý itondranáy ny fatin’i Zôjéfa avy tañy Ezipįta itý ny fatiko, ka ho tonga any amin’ny Tany Nampanantenaina.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/08/dany-aa/

08/08/2015 www.fichier-pdf.fr

SpécialementPourToiN°51 96%

Izany no nofonosin’ny lohahevitra “Peuple de Dieu en exil” izay nodinihantsika tamin’iny roa volana lasa iny.Inoako mba tsy ianao izay mamaky io no mbola miaina ao anatin’izany loton’ny fahotana izany.Mba ho isan’ireo tena mijoro tsara anie isika ry GBU ka ho tahaka an’I Nabota sy I Mordekay.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/19/specialementpourtoin-51/

19/06/2016 www.fichier-pdf.fr

Ny Baiboly - ( Tenin'Andriamanitra ) 96%

Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ;

https://www.fichier-pdf.fr/2011/07/22/ny-baiboly-tenin-andriamanitra/

22/07/2011 www.fichier-pdf.fr

dany.016 96%

Miroboróbo tsy mbola nisy tahaka izány ny tsy fandriampahalemana eran’ny Ambanivolon’i Madagasikára rehétra, araka ny heviny, noho ny fahantrána.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-016/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.26 95%

Lahiantitra sy vaviantitra ireto izahay vao mba nahίta Tany sy Firenéna hafan’ny an’ny taina tahaka izao indray mitoraka izao.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-26/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.006 94%

- tsy izáho no namorona ny fihailóha –sololóha- ôrįdinatêra-ordinateur, na ny fihainίfy –solonίfy-, na ny fihaimáso –solomáso-, na ny fihaisofina findáy –des matériels comme le téléphone portable, écouteur, ekotêra-, na ny fihaihéno samy hafa rehétra, toy ny fitaovana izáy entina mihaino tahaka ny ekotếra -écouteur, na ny fihaijéry toy ny vojijéry na ny masolavitra;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-006/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.011 89%

Noho ny fikarohan’Andriamañitra Ralaitány, dia nanaovany kisarisáry niolankolaña tahaka ny kakanjίla ny Aiña-Feon’Andriamañitra Ralailañitra, ka notalanjoña Andriamañitra Ralailañitra.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-011/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.014 88%

- olombelona iza no tsy hientana, eny fa na dia iréo olombelona hafa izáy no azo heverina ho no fahavalony tahaka ahy aza, teo anatrehan’iny kabáry iny, - satrίa raha ny hevitro tamin’izáy fotoana izáy, no haposako eto ankehitrίny, dia hoy aho hoe :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-014/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.22 86%

Nofatsihina tamin’ny Hazo Fijaliana Izy Jesoa Kįrişįty mba ho famonjeny ny zavaboaariny rehetra satria mifanalavitra tahaka ny dakan’antitra ny Hadalan’Andriamanitra sy ny Fahendren’Olombelona.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-22/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana 83%

Raha baiko tsara tahaka ny hoe izay hahatafitana eo amin’ ny fianarana ohatra no omena ny Subconscient dia mazava ho azy fa hahazoana vokatra miabo.Raha mifanohitra amin’izay kosa dia hivangongo ny fahavoazana.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/15/ahoana-no-fikolokoloana-ny-fitadidiana/

15/06/2013 www.fichier-pdf.fr

dany 8.3 80%

Rehefa avy nihorakora-pifaliana tamin’ny fifamamonoan’ny samy biby aloha indraindray ny Aperêra sy ny vahoaka, izay fihetsika noheverina ho toy ny kilalao asa verimaina tahaka ny an’ny mpihiragasy, dia ampidirina amin’izay ny karazan’olona samy hafa izay ampifanenana amin’ny bibidίa.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-8-3/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

Gaiskarako 75%

Ny toetrako rehetra, ny maha-malagasy ahiko Na fiteniko, na fombako, na ny saiko sy fanahiko Tsy hàla-tahaka nataoko na an'ny hafa sendra tazako Fa nitsiry avy aminao, ry Gasikara Tanindrazako.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/03/05/gaiskarako/

05/03/2017 www.fichier-pdf.fr

GALILIA 2021 V.2 Fiarahabana 75%

GALILIA 2021 V.2 Fiarahabana 3 Jaona 1:2 « Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany.

https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/03/galilia--2021-v2-fiarahabana--1/

03/01/2021 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 187 72%

Mba ho tahaka ny fefiloha amin=ny vato rehetra anie ny mpianakavy mpiara-dia, ka izay manampy dia manatevina;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/

01/01/2014 www.fichier-pdf.fr

Article GBUT n°02 2014 72%

Groupe Biblique Universitaire de Tananarive Mifankatiava tahaka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy henatra, ny tsy fahatokisanao ny hafa, ny tsy fahafantaranao azy,sy ny sisa rehetra, ka mila hihavaozantsika izany.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/20/article-gbut-n-02-2014/

20/12/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.007 72%

Ampahatsiahiviko moa fa ny taona 2007, dia taona KISÓA ho an‟ny tatsinana [ho an‟ny Sinóa sy ny Zap né ohatra], tahaka ny nahataona bitro ny taona 2011 izáy nankalazaina nanomboka ny 3/02/2011;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-007/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.18 71%

Tahaka izáy niaiñana tao anatin’ny Fiangoñana Katôlίka Rômaŋā, dia tena nitády vola tsy toko tsy forohaña tokóa, iréto finoana vao nioriña iréto;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-18/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.008 70%

Averimberiko foana fa tokony tsy hoeritreretináo afa-tsy tahaka ny zavatra foroporoñina fotsiny ihány ny voasoratro rehétra ato anatin’ny Lahaporontafako ato.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-008/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

AMBOHIBAO 17 nov 2012 67%

Ny Mpanjaka, Jehovah Tompon’ny Maro no hitan’ny masoko And 14 Ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny orampanala = Mitovy amin’ny fahitan’i Daniela ny Fahagola ao amin’ny Daniela 7:9 ihany koa Ny masony tahaka ny lelafo, manambara ny Mpitsara an’izao tontolo ziao, izay mahafantatra ny zavatara rehetra, ary toy ny afo mandevona ny fahotana rehetra Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012 Past.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/17/ambohibao-17-nov-2012/

17/11/2012 www.fichier-pdf.fr

dany.013 66%

Tahaka izao no fiavin’izány, hoy iláy Ramatóa Olombelona Vehivávy Venejîeliáŋā Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Renimpianakaviana :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-013/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

Gazety fevrier 2019 65%

Mety ho azon’ny fakampanahy hieritreritra tahaka an’i Jonah mpaminany fa tsy mendrika handray ny Filazantsara ny olona tahaka izany.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/02/12/gazety-fevrier-2019/

12/02/2019 www.fichier-pdf.fr