Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 02 décembre à 00:38 - Environ 400000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «tsara»:Total: 400 résultats - 0.024 secondes

100% - Ndao hilalao 1

Ndao hilalao 1 TOROHEVITRA TSOTSOTRA RAHA HAMPILALAO Eto am-piandohana dia tsara ihany ny hamaritana ny atao hoe :

fichier-pdf.fr/2017/05/03/ndao-hilalao-1/ 03/05/2017

100% - ndao hilalao 1

ndao hilalao 1 TOROHEVITRA TSOTSOTRA RAHA HAMPILALAO Eto am-piandohana dia tsara ihany ny hamaritana ny atao hoe :

fichier-pdf.fr/2020/02/13/ndao-hilalao-1/ 13/02/2020

95% - LESONA 12

Ny Hazona Raozy dia tsara tarehy ‫َه ِذ ِه ش ََج َرةُ َو ْرد‬ Ny hazona abrikô dia lehibe ‫ش َج َرةُ ا ْل َو ْر ِد َج ِم ْيلَة‬ َ ‫ش َكبِ ْي َرة‬ ْ ‫ش َج َرةُ ا ْل ِم‬ َ ِ ‫ش ِم‬ Ity dia hazona raozy ‫َز ْه َرةُ الفُل َج ِم ْيلَة‬ Ny vonina jasmina dia tsara tarehy Mariho tsara :

fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-12/ 14/04/2016

94% - L'amour de Dieu

L'amour de Dieu « Omeko fo vaovao ianareo ary Fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, esoriko aminareo ny fo vato fa omeko fo nofo ianareo » Ezek 36-26 « Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay rehetra lavitra izay antsoin’Andriamanitra hanatona azy » Asa 2-42 Midira amin’ny fiainana tsara lavitra nomanin’ny Andriamanitra ho anao sady misy teny fikasana maro ho an’ny fiainanao:

fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/ 15/07/2013

93% - METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE Tsiky Marcel

Asiana ohatra hanazavana izany ary tsara raha asiana tenina mpandinika hafa aza (citation).

fichier-pdf.fr/2017/04/01/methode-de-dissertation-en-philosophie-tsiky-marcel/ 01/04/2017

88% - Article GBUT 2014

Aoka anefa havahana tsara ny hafanam-po amin’ny fivavahana sy ny legalisma (= tokony hivavaka 30 minitra isan’andro ny kristiana noho izany dia tokony hanao izany aho).

fichier-pdf.fr/2014/10/30/article-gbut-2014/ 30/10/2014

88% - ireo salat fanao amin'ny alina Ramadhany 2 (2)

Izay tiana vakiana (fa hay tsara) Ho voavela ny fahotany Izay tiana vakiana (fa hay tsara) Hisokatra ho azy ireo varavan’ny lanitra Izay tiana vakiana (fa hay tsara) Hiditra amin’izay tiany amin’ireo varavaran’ny paradisa Izay tiana vakiana (fa hay tsara) Hisokatra ho azy ireo varavan’ny lanitra Ho toy ny nanao hadj sy omra Izay tiana vakiana (fa hay tsara) Hosoratan’i Allah ho azy ny valisoa mitovy amin’ny azon’ Fatiha 1 Taohid 10 ireo mpanompo an’i Allah.

fichier-pdf.fr/2018/03/31/ireo-salat-fanao-amin-ny-alina-ramadhany-2-2/ 31/03/2018

88% - Info Ceffel 2013 n° 4

Ireo tsara ho fantatra mikasika ny voasary makirana…....P 2 Ireo fiofanana ataon’ny Ceffel……………….…………….

fichier-pdf.fr/2013/09/24/info-ceffel-2013-n-4/ 24/09/2013

88% - LESONA 10

Hanao famerenana amin’ny ankapobeny isika amin’ity lesona manaraka ity no sady hiezaka hanao fampiasana maromaro satria hitosaka ireo voambolana manomboka amin’ny tohin’ny lesona manaraka eo koa izay no tsara hanamafisana an’ireo fahalalàna fototra hitantsika hatreto.

fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-10/ 14/04/2016

88% - Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020;filename*= UTF 8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020

 Ny fomba fanoratra misongadina manamarika ny vanim-potoana  Ny fomba fanehoan-kevitry ny mpanoratra NY MPANORATRA SY NY ASA SORANY  Iharilanto Patrick  Manasongadina ny ANDRIAMANGATIANA lafiny kanto ao amin’ny - Ireo tsara ho fantatra asa soratra momba ny mpanoratra - Ny tontolon’ny tantara foronina :

fichier-pdf.fr/2020/04/10/fichier-pdf-sans-nom-3/ 10/04/2020

87% - RUSSIE 2020

RUSSIE 2020 Club LoisirS 49 &

fichier-pdf.fr/2019/05/13/russie-2020/ 13/05/2019

87% - KORBATANE 8يوم المؤمن NY ANDRON NY MPINO

Ka indro misy doa vakiana rehefa tafiditra tsara ny mangiran-dratsy maraina izay vakiana ihany koa ao aorian’ny maty masoandro (in Anisou-d-Da’i wa-z-Zaa-ir pejy 10) ِ ‫الر‬ ‫ح ْي ِم‬ َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬ ُ ‫ث ال أَ َرى َو ُم ْخ ِر َج ُه مِنْ َح ْي‬ ُ ‫َيا َفالِ َق ُه مِنْ َح ْي‬ ْ ‫ َو‬،ِ‫صل ِّ على ُم َح َّم ٍد وآلِه‬ َ ‫ث أَ َرى‬ َ ‫اج َعلْ أَ َّول‬ َ‫س ْب َحان‬ ِ ِ ‫الح ْم ُد‬ ُ ‫اح‬ ْ ِ‫ِل َفالِ ِ اإل‬ َ ،ً‫ َو آخ َِر ُه َن َجاحا‬،ً‫س َط ُه َفالحا‬ َ ‫ َو أَ ْو‬،ً‫صالحا‬ َ ‫َي ْو ِم َنا ه ََذا‬ ِ ‫ص َب‬ ‫ َوقُ َّر ِة‬،‫س ُر ْو ٍر‬ ِ ‫س‬ ُ ‫ َو‬،‫ص ِّب ْح ُم َح َّمداً َو آل َ ُم َح َّم ٍد بِ َب َر َك ٍة‬ َ ‫ اللّ ُه َّم‬،‫اح‬ َّ ‫اء َو‬ َ ‫ب ال َم‬ ِّ ‫هللاِ َر‬ ِ ‫الص َب‬ َ ‫ار َما َت‬ ‫ َفا ْن ِزلْ َعلَ َّي‬،‫شا ُء‬ ِ َّ‫ الل ُه َّم إِ َّن َك ُت ْن ِزل ُ فِي الل‬،‫َع ْي ٍن َو أَ ْم ٍن َو ِر ْز َواسِ ٍع‬ ِ ‫يل َو ال َّن َه‬ ِ ‫الس َم َاوا‬ ‫ض ِر ْزقا ً َواسِ عا ً ُت ْغـنِ ْينِي ِب ِه َعنْ َج ِم ْي ِع‬ ِ ‫ت َو األَ ْر‬ َّ ‫َوعلى اهْ ِل َب ْيت ِْي مِنْ َب َر َك ِة‬ ‫َخ ْلقِـ َك‬ Avy eo dia manao s’alat nafilat as soubh izay rakaa’at roa ka tsaratsara kokoa raha ireto no atao :

fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-8-ny-andron-ny-mpino/ 31/03/2018

86% - يوم المؤمن KORBATANE 8 B NY ANDRON'NY MPINO

Ka indro misy doa vakiana rehefa tafiditra tsara ny mangiran-dratsy maraina izay vakiana ihany koa ao aorian’ny maty masoandro (in Anisou-d-Da’i wa-z-Zaa-ir pejy 10) ِ ‫الر‬ ‫ح ْي ِم‬ َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬ ُ ‫ث ال أَ َرى َو ُم ْخ ِر َج ُه مِنْ َح ْي‬ ُ ‫َيا َفالِ َق ُه مِنْ َح ْي‬ ْ ‫ َو‬،ِ‫صل ِّ على ُم َح َّم ٍد وآلِه‬ َ ‫ث أَ َرى‬ َ ‫اج َعلْ أَ َّول‬ َ‫س ْب َحان‬ ِ َّ ِ ‫الح ْم ُد‬ ُ ‫اح‬ ْ ِ‫ّلِل َفال ِِق اإل‬ َ ،ً‫ َو آ ِخ ُر ُه َن َجاحا‬،ً‫س ُط ُه َفالحا‬ َ ‫ َو أَ ْو‬،ً‫صالحا‬ َ ‫َي ْو ِم َنا ه ََذا‬ ِ ‫ص َب‬ ‫ َوقُ َّر ِة‬،‫س ُر ْو ٍر‬ ِ ‫س‬ ُ ‫ َو‬،‫ص ِّب ْح ُم َح َّمداً َو آل َ ُم َح َّم ٍد بِ َب َر َك ٍة‬ َ ‫ اللّ ُه َّم‬،‫اح‬ َّ ‫اء َو‬ َ ‫ب ال َم‬ ِّ ‫هللاِ َر‬ ِ ‫الص َب‬ َ ‫ار َما َت‬ ‫ َفا ْن ِزلْ َعلَ َّي‬،‫شا ُء‬ ِ َّ‫ الل ُه َّم إِ َّن َك ُت ْن ِزل ُ فِي الل‬،‫َع ْي ٍن َو أَ ْم ٍن َو ِر ْزق َواسِ ٍع‬ ِ ‫يل َو ال َّن َه‬ ِ ‫الس َم َاوا‬ ‫ض ِر ْزقا ً َواسِ عا ً ُت ْغـنِ ْينِي ِب ِه َعنْ َج ِم ْي ِع‬ ِ ‫ت َو األَ ْر‬ َّ ‫َوعلى اهْ ِل َب ْيت ِْي مِنْ َب َر َك ِة‬ ‫َخ ْلقِـ َك‬ Avy eo dia manao s’alat nafilat as soubh izay rakaa’at roa ka tsaratsara kokoa raha ireto no atao :

fichier-pdf.fr/2016/06/21/korbatane-8-b-ny-andron-ny-mpino/ 21/06/2016

86% - TOMEFI COMM 03 Logo Hira (2) DFB Mena 2015

o ASEHOY NY TENANAO HO FIANARANA NY ASA TSARA o FANASINA SY FAHAZAVANA o NY HO AVY NO AORIN-TSIKA Fepetra:

fichier-pdf.fr/2015/06/01/tomefi-comm-03-logo-hira-2-dfb-mena-2015/ 01/06/2015

86% - FACEBOOK MARKET(1)[1]

Raha hanokatra kaonty matihanina ianao dia tsara ny mahalala ny zavatra hataonao .

fichier-pdf.fr/2020/06/11/facebookmarket11/ 11/06/2020

85% - TOMEFI COMM 02 DFB MENA mai2015

o FANASINA SY FAHAZAVANA o ASEHOY NY TENANAO HO FIANARANA NY ASA TSARA TOMEFI 2016 :

fichier-pdf.fr/2015/06/01/tomefi-comm-02-dfb-mena-mai2015/ 01/06/2015

85% - FANDAHARANA TILY MAITSO

(Misy dimy isan-jato tsara, na dia amin’ny manana toetra amam-panahy ratsy indrindra aza.

fichier-pdf.fr/2017/05/03/fandaharana-tily-maitso/ 03/05/2017

85% - TSY KI VADIVADY FA TENA IZY

Henriel Memeldono Ambohidrapeto 2017 0 TENY FAMPIDIRANA Nosoratana ity boky ity ho anareo tanora indrindra indrindra, tsy natao hampahatahotra anareo akory fa vao mainka aza entina hamporisihina antsika handinika sy hanadihady tsara ireo lafin-javatra samihafa mikasika ny fanambadiana.

fichier-pdf.fr/2017/11/13/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/ 13/11/2017

85% - TSY KI VADIVADY FA TENA IZY

Henriel Memeldono Ambohidrapeto 2017 0 TENY FAMPIDIRANA Nosoratana ity boky ity ho anareo tanora indrindra indrindra, tsy natao hampahatahotra anareo akory fa vao mainka aza entina hamporisihina antsika handinika sy hanadihady tsara ireo lafin-javatra samihafa mikasika ny fanambadiana.

fichier-pdf.fr/2018/09/25/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/ 25/09/2018