Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 09 août à 01:29 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «uhyhqxv»:Total: 10 résultats - 0.048 secondes

111 100%

9RXV SHUFHYH] GHV UHYHQXV DX WLWUH GH YRWUH DFWLYLWp LQGpSHQGDQWH %,&

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/11/111/

11/11/2016 www.fichier-pdf.fr


NewsletterCabinetHulmeCOMP 99%

'HSXLV OH HU MDQYLHU OD &6* D DXJPHQW« GH SRLQW Vous constaterez donc cette augmentation sur vos revenus GȇDFWLYLW« UHWUDLWHV GLYLGHQGHV UDFKDWV VXU FRQWUDWV GȇDVVX UDQFH YLH SOXV YDOXHV LPPRELOLªUHV HWF Notez que cette hausse impacte non seulement les revenus HQFDLVV«V ¢ SDUWLU GH PDLV DXVVL FHUWDLQV UHYHQXV GX SDWULPRLQH U«DOLV«V GªV SDU H[HPSOH YRV UHYHQXV IRQ FLHUV UHYHQXV GH ORFDWLRQV PHXEO«HV QRQ SURIHVVLRQQHOOHV RX plus-values de valeurs mobilières !

https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/07/newslettercabinethulmecomp/

07/02/2018 www.fichier-pdf.fr

Newsletter 1er Trimestre 2017 75%

Si vous êtes un professionnel indépendant, RX EpQp¿FLDLUH GH UHYHQXV IRQFLHUV DORUV YRXV SDLHUH] YRWUH LPS{W SDU OH ELDLV G DFRPSWHV PHQVXHOV RX WULPHVWULHOV Le pourcentage de vos revenus prélevé par l’administration sera calculé en fonction de vos revenus 2016 et 2017 et de la composition de votre foyer ¿VFDO &HSHQGDQW YRXV SRXUUH] GpFLGHU d’appliquer :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/01/27/newsletter-1er-trimestre-2017/

27/01/2017 www.fichier-pdf.fr

NEWS LETTER 2017 T4 72%

6HXOH OD U«GXFWLRQ SRXU GRQV ¢ FHUWDLQV RUJDQLVPHV VH UDLW PDLQWHQXH &HSHQGDQW OHV U«GXFWLRQV )Ζ3 )&3Ζ HW VRXVFULSWLRQ DX FDSLWDO GH 30( UHVWHUDLHQW SRVVLEOHV HQ FDV GH VRXVFULSWLRQ DYDQW OH G«FHPEUH SRXU VȇLPSXWHU VXU OȇΖ)Ζ ΖO HVW GRQF XUJHQW GH VH SRVLWLRQQHUȐ D E F G H I J K L G H K D M N O 3UHVTXH WRXV OHV UHYHQXV ȴQDQFLHUV SHU©XV ¢ FRPSWHU GX HU MDQYLHU VHUDLHQW G«VRUPDLV VRXPLV ¢ XQ SU«OªYH PHQW IRUIDLWDLUH XQLTXH 3)8 RX m ȵDW WD[ } DX WDX[ GH VRLW GH SU«OªYHPHQWV VRFLDX[ ΖO VȇDJLW HQWUH DXWUHV GHV GLYLGHQGHV GHV LQW«U¬WV GH OLYUHWV RX GH FRQWUDWV GȇDVVXUDQFH YLH GHV SOXV YDOXHV LVVXHV GH OD YHQWH GH VRFL«W«V VRXPLVHV ¢ OȇLPS¶W VXU OHV VRFL«W«V RX GH 6Ζ&$9Ȑ /ȇDEDWWHPHQW GH VXU OHV GLYLGHQGHV HW OHV DEDWWHPHQWV VXU OHV SOXV YDOXHV PRELOLªUHV VHUDLHQW VXSSULP«V VDXI HQ FDV GȇRSWLRQ SRXU XQH LPSRVLWLRQ DX EDUªPH SURJUHVVLI $WWHQWLRQ FHWWH RSWLRQ VHUDLW JOREDOH SRXU OȇDQQ«H HQ FRXUV FȇHVW ¢ GLUH DSSOLTX«H SRXU WRXV OHV UHYHQXV VRXPLV DX 3)8 1RWH] TXH OD &6* G«GXFWLEOH GH OȇDQQ«H VXLYDQWH VHUDLW SRUW«H ¢ PDLV HOOH QH VHUDLW SOXV G«GXFWLEOH VL OȇRQ UHVWH VRXPLV DX 3)8Ȑ /ȇDFRPSWH HW OD SRVVLELOLW« GH GLVSHQVH GȇDFRPSWH VXU OHV GL YLGHQGHV HW LQW«U¬WV VHUDLW PDLQWHQX PDLV DX WDX[ GH P Q R S T S U V R S W X /HV FKHIV GȇHQWUHSULVHV QȇRQW DXFXQH UDLVRQ GH SU«FLSLWHU OHV GLVWULEXWLRQV GH GLYLGHQGHV DYDQW OD ȴQ GH OȇDQQ«H !

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/07/news-letter-2017-t4/

07/11/2017 www.fichier-pdf.fr

NEWS LETTER 2017 T2 67%

HW TXH YRV UHFHWWHV VRQW LQI«ULHXUHV ¢ Ȝ YRXV QH ‡ z ­ x ƒ x ” z ‚ { ‚ € | „ ‡ £ y Œ · ¸ ¸ ¹ º ¸ » ¼ º ½ ¾ ¼ ¿ À Á ¹ ¾ ¹  ¸ ¼ ¿ ¸ Á ¹ Ã Ä Ã ¹ Á Å Æ Ç È É ¹ É ¾ ¼ À É ¹ Æ ¹ ¸ ¸ ¹ À Ê 6L YRXV ORXH] XQH RX SOXVLHXUV SLªFHV GH YRWUH U«VLGHQFH SULQFLSDOH HQ ORFDWLRQ VDLVRQQLªUH SRXU PRLQV Ȝ SDU DQ DORUV FHV UHYHQXV VRQW H[RQ«U«V HW QȇRQW SDV ¢ ¬WUH G«FODU«V $ FRPSWHU GX HU MDQYLHU OHV SODWHIRUPHV VHURQW WHQXHV GH FRPPXQLTXHU ¢ OȇDGPLQLVWUDWLRQ ȴVFDOH OH PRQWDQW GHV UHYHQXV U«DOLV«V SDU OHXUV XWLOLVDWHXUV 9RXV QH SRXUUH] SOXV SDVVHU HQWUH OHV PDLOOHV GX ȴOHW ¯ Y Z [ \ ] ^ _ ` [ \ _ Y a b c ý þ ÿ þ þ þ þ ÿ ÿ þ ÿ þ ÿ ÿ ÿ þ GH OH J«UHU DX PLHX[ MXVTXȇ¢ VD PDMRULW« 4XȇDYH] YRXV OH GURLW GH IDLUH "

https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/21/news-letter-2017-t2-1/

21/05/2017 www.fichier-pdf.fr

Conservation Documents Importants 60%

www.service-public.fr %DQTXH OLYUHW GH FDLVVH G¶pSDUJQH UHOHYpV GH FRPSWH WDORQV GH FKqTXH YLUHPHQWV SUpOqYHPHQWV FKqTXH j HQFDLVVHU SUrW j OD FRQVRPPDWLRQ WRXWH OD YLH DQV VDXI LQGLFDWLRQ SOXV ORQJXH DQ HW MRXUV DQV j FRPSWHU GH OD GHUQLqUH pFKpDQFH GX FUpGLW DQV j FRPSWHU GH OD GHUQLqUH pFKpDQFH GH O¶HPSUXQW SUrW LPPRELOLHU ,PS{WV HW WD[HV GpFODUDWLRQ GH UHYHQXV HW DYLV G¶LPSRVLWLRQ VXU OH UHYHQX LPS{WV ORFDX[ WD[H IRQFLqUH WD[H G¶KDELWDWLRQ DQV j FRPSWHU GH O¶DQQpH TXL VXLW O¶DQQpH G¶LPSRVLWLRQ DQ 9LH SURIHVVLRQQHOOH %XOOHWLQ GH VDODLUH FRQWUDW GH WUDYDLO FHUWLILFDWV GH WUDYDLO DWWHVWDWLRQ GH 3{OH (PSORL SLqFHV XWLOHV SRXU UpFODPHU OH SDLHPHQW VDODLUH LQGHPQLWp GH OLFHQFLHPHQW MXVTX¶j OD OLTXLGDWLRQ GH OD UHWUDLWH DQV DQV SRXU UpFODPHU OH SDLHPHQW GHV DOORFDWLRQV FK{PDJH DQV SRXU UpFODPHU OHV VRPPHV LQG€PHQW YHUVpHV WRXWH OD YLH DOORFDWLRQ FK{PDJH WLWUH GH SDLHPHQW GH OD SHQVLRQ GH UHWUDLWH $VVXUDQFH FRQWUDW G¶DVVXUDQFH GpFqV HW G¶DVVXUDQFH YLH FRQWUDWV KDELWDWLRQ HW DXWRPRELOH TXLWWDQFHV GH SULPHV G¶DVVXUDQFH GRVVLHU © GRPPDJHV FRUSRUHOV ª GXUpH GX FRQWUDW DQV GXUpH GX FRQWUDW DQV DQV DQV SOXV ORQJWHPSV VL VpTXHOOHV SUpYLVLEOHV DQV j FRPSWHU GH OD ILQ GH O¶LQGHPQLVDWLRQ DQV GRXEOH GX FRXUULHU HW DFFXVp GH UpFHSWLRQ GRVVLHU GH VLQLVWUH UpVLOLDWLRQ $XWRPRELOH FRQWUDYHQWLRQV IDFWXUHV G¶DFKDW GH UpSDUDWLRQV DQV GXUpH GH FRQVHUYDWLRQ GX YpKLFXOH 'LYHUV GLSO{PHV GRVVLHUV VFRODLUHV WRXWH OD YLH SHQGDQW OD GXUpH GHV pWXGHV 6L GRXWH QH SDV MHWHU Cellule de Conseil Juridique - Août 2011 Source :

https://www.fichier-pdf.fr/2012/06/09/conservation-documents-importants/

09/06/2012 www.fichier-pdf.fr

2206 lf 2011 fr (1) 55%

'DKLU Qƒ GX PRKDUUHP GpFHPEUH SRUWDQW SURPXOJDWLRQ GH OD ORL GH ILQDQFHV Qƒ SRXU O¶DQQpH EXGJpWDLUH BBBBBBBBB /28$1*( $ ',(8 6(8/ *UDQG 6FHDX GH 6D 0DMHVWp 0RKDPPHG 9, 4XH O¶RQ VDFKH SDU OHV SUpVHQWHV ± SXLVVH 'LHX HQ pOHYHU HW HQ IRUWLILHU OD WHQHXU 4XH 1RWUH 0DMHVWp &KpULILHQQH 9X OD &RQVWLWXWLRQ QRWDPPHQW VHV DUWLFOHV HW 9X OD ORL RUJDQLTXH Qƒ UHODWLYH j OD ORL GH ILQDQFHV SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Qƒ GX FKDDEDQH QRYHPEUH WHOOH TX¶HOOH D pWp PRGLILpH HW FRPSOpWpH SDU OD ORL RUJDQLTXH Qƒ SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Qƒ GX PRKDUUHP DYULO $ 'e&,'e &( 48, 68,7 (VW SURPXOJXpH HW VHUD SXEOLpH DX %XOOHWLQ RIILFLHO j OD VXLWH GX SUpVHQW GDKLU OD ORL GH ILQDQFHV Qƒ SRXU O¶DQQpH EXGJpWDLUH WHOOH TX¶DGRSWpH SDU OD &KDPEUH GHV UHSUpVHQWDQWV HW OD &KDPEUH GHV FRQVHLOOHUV )DLW j ,IUDQH OH PRKDUUHP GpFHPEUH 3RXU FRQWUHVHLQJ /H 3UHPLHU PLQLVWUH $%%$6 (/ )$66, %8//(7,1 2)),&,(/ 1ƒ ELV ± PRKDUUHP /2, '( ),1$1&(6 1ƒ 'URLWV GH GRXDQH HW LPSRWV LQGLUHFWV 3285 /¶$11(( %8'*(7$,5( $UWLFOH ±±±±±±±±±±±± 35(0,(5( 3$57,( BBBBBB '211((6 *(1(5$/(6 '( /¶(48,/,%5( ),1$1&,(5 BBBBBB 7,75( 35(0,(5 'LVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ UHFHWWHV SXEOLTXHV , ± ,03Ð76 (7 5(9(186 $8725,6e6 $UWLFOH SUHPLHU , ± 6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV GH OD SUpVHQWH ORL GH ILQDQFHV FRQWLQXHURQW G¶rWUH RSpUpHV SHQGDQW O¶DQQpH EXGJpWDLUH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU ƒ ± OD SHUFHSWLRQ GHV LPS{WV SURGXLWV HW UHYHQXV DIIHFWpV j O¶(WDW ƒ ± OD SHUFHSWLRQ GHV LPS{WV SURGXLWV WD[HV HW UHYHQXV DIIHFWpV DX[ FROOHFWLYLWpV ORFDOHV DX[ pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV HW RUJDQLVPHV G€PHQW KDELOLWpV ,, ± /H JRXYHUQHPHQW HVW DXWRULVp j SURFpGHU DX[ pPLVVLRQV G¶HPSUXQWV GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OD SUpVHQWH ORL GH ILQDQFHV ,,, ± 7RXWHV FRQWULEXWLRQV GLUHFWHV RX LQGLUHFWHV DXWUHV TXH FHOOHV DXWRULVpHV SDU OHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV HQ YLJXHXU HW SDU OD SUpVHQWH ORL GH ILQDQFHV j TXHOTXH WLWUH HW VRXV TXHOTXH GpQRPLQDWLRQ TX¶HOOHV VH SHUoRLYHQW VRQW IRUPHOOHPHQW LQWHUGLWHV j SHLQH FRQWUH OHV DXWRULWpV TXL OHV RUGRQQHUDLHQW FRQWUH OHV HPSOR\pV TXL FRQIHFWLRQQHUDLHQW OHV U{OHV HW IL[HUDLHQW OHV WDULIV HW FRQWUH FHX[ TXL HQ IHUDLHQW OH UHFRXYUHPHQW G¶rWUH SRXUVXLYLV FRPPH FRQFXVVLRQQDLUHV VDQV SUpMXGLFH GH O¶DFWLRQ HQ UpSpWLWLRQ SHQGDQW WURLV DQQpHV FRQWUH OHV UHFHYHXUV SHUFHSWHXUV RX DXWUHV SHUVRQQHV TXL HQ DXUDLHQW IDLW OD SHUFHSWLRQ 6RQW pJDOHPHQW SXQLVVDEOHV GHV SHLQHV SUpYXHV j O¶pJDUG GHV FRQFXVVLRQQDLUHV WRXV GpWHQWHXUV GH O¶DXWRULWp SXEOLTXH RX IRQFWLRQQDLUHV SXEOLFV TXL VRXV XQH IRUPH TXHOFRQTXH HW SRXU TXHOTXH PRWLI TXH FH VRLW DXURQW VDQV DXWRULVDWLRQ OpJLVODWLYH RX UpJOHPHQWDLUH DFFRUGp GHV H[RQpUDWLRQV RX IUDQFKLVHV GH GURLWV LPS{WV RX WD[HV SXEOLTXHV RX DXURQW HIIHFWXpV JUDWXLWHPHQW OD GpOLYUDQFH GH SURGXLWV RX VHUYLFHV GHV pWDEOLVVHPHQWV GH O¶(WDW , ± &RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH GH OD &RQVWLWXWLRQ DXWRULVDWLRQ HVW GRQQpH DX JRXYHUQHPHQW SHQGDQW O¶DQQpH EXGJpWDLUH j O¶HIIHW GH ± PRGLILHU RX VXVSHQGUH SDU GpFUHWV OHV TXRWLWpV WDULIDLUHV HW OHV DXWUHV GURLWV HW WD[HV SHUoXV j O¶LPSRUWDWLRQ HW j O¶H[SRUWDWLRQ DLQVL TXH OHV WD[HV LQWpULHXUHV GH FRQVRPPDWLRQ SUpYXHV SDU OH GDKLU SRUWDQW ORL Qƒ GX FKDRXDO RFWREUH GpWHUPLQDQW OHV TXRWLWpV DSSOLFDEOHV DX[ PDUFKDQGLVHV HW RXYUDJHV VRXPLV j WD[HV LQWpULHXUHV GH FRQVRPPDWLRQ DLQVL TXH OHV GLVSRVLWLRQV VSpFLILTXHV j FHV PDUFKDQGLVHV HW RXYUDJHV ± PRGLILHU RX FRPSOpWHU SDU GpFUHWV OHV OLVWHV GHV ELHQV G¶pTXLSHPHQW PDWpULHOV HW RXWLOODJHV DLQVL TXH OHXUV SDUWLHV SLqFHV GpWDFKpHV HW DFFHVVRLUHV QpFHVVDLUHV j OD SURPRWLRQ HW DX GpYHORSSHPHQW GH O¶LQYHVWLVVHPHQW ± PRGLILHU RX FRPSOpWHU SDU GpFUHWV OHV OLVWHV GHV SURGXLWV RULJLQDLUHV HW HQ SURYHQDQFH GH FHUWDLQV SD\V G¶$IULTXH EpQpILFLDQW GH O¶H[RQpUDWLRQ GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DLQVL TXH OD OLVWH GH FHV SD\V /HV GpFUHWV YLVpV FL GHVVXV GRLYHQW rWUH VRXPLV j OD UDWLILFDWLRQ GX 3DUOHPHQW GDQV OD SOXV SURFKDLQH ORL GH ILQDQFHV ,, ± &RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH GH OD &RQVWLWXWLRQ VRQW UDWLILpV OHV GpFUHWV FL DSUqV LQGLTXpV SULV HQ YHUWX GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH ± , GH OD ORL GH ILQDQFHV Qƒ SRXU O¶DQQpH EXGJpWDLUH ± GpFUHW Qƒ GX UDELL , PDUV SRUWDQW PRGLILFDWLRQ GHV TXRWLWpV GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DSSOLFDEOH j FHUWDLQV SURGXLWV ± GpFUHW Qƒ GX MRXPDGD ,, PDL SRUWDQW PRGLILFDWLRQ GH OD TXRWLWp GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DSSOLFDEOH DX EOp WHQGUH ± GpFUHW Qƒ GX UDPDGDQ VHSWHPEUH SRUWDQW VXVSHQVLRQ GH OD SHUFHSWLRQ GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DSSOLFDEOH DX EOp WHQGUH ± GpFUHW Qƒ GX NDDGD RFWREUH SRUWDQW PRGLILFDWLRQ GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DSSOLFDEOH j FHUWDLQV SURGXLWV ± GpFUHW Qƒ GX HU KLMD QRYHPEUH SRUWDQW VXVSHQVLRQ GH OD SHUFHSWLRQ GX GURLW G¶LPSRUWDWLRQ DSSOLFDEOH DX EOp GXU 1ƒ ELV ± PRKDUUHP %8//(7,1 2)),&,(/ &RGH GHV GRXDQHV HW LPS{WV LQGLUHFWV © ƒ ELV /HV GLVSRVLWLRQV HQ YLJXHXU $UWLFOH © ƒ 7RXWHIRLV ORUVTXH OHV QpFHVVLWpV $ FRPSWHU GX HU MDQYLHU OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV WHU TXDWHU ELV HW GX FRGH GHV GRXDQHV HW LPS{WV LQGLUHFWV UHOHYDQW GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV HW LPS{WV LQGLUHFWV DSSURXYp SDU OH GDKLU SRUWDQW ORL Qƒ GX FKDRXDO RFWREUH VRQW PRGLILpHV HW FRPSOpWpHV FRPPH VXLW © ƒ © $UWLFOH ± /HV EXUHDX[ HW SRVWHV GHV GRXDQHV VRQW FUppV © SDU DUUrWp GX PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV TXL IL[H pJDOHPHQW © OHXU FRPSpWHQFH ª © $UWLFOH ± ƒ /H PLQLVWUH FKDUJp GHV ILQDQFHV SHXW © OD SHLQH G¶HPSULVRQQHPHQW © 7RXWHIRLV ORUVTX¶LO QH UHPSOLW SDV VHV HQJDJHPHQWV © LQIOLJHU XQH DPHQGH SpFXQLDLUH © GH j GLUKDPV © 'H PrPH OD VDQFWLRQ SHXW OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ © $UWLFOH ± ƒ /HV PDUFKDQGLVHV HQ HQWUHS{W © GLUHFWH HW DX[ PrPHV FRQGLWLRQV © ƒ (Q FDV GH PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ GH PDUFKDQGLVHV HQ © VXLWH G¶HQWUHS{W GH VWRFNDJH © D OHV GURLWV GH GRXDQH O¶HQWUpH G¶HQWUHS{W © E © F OHV GURLWV GH GRXDQH FL GHVVXV © &HW LQWpUrW GH UHWDUG HVW G€ MXVTX¶DX MRXU GH © O¶HQFDLVVHPHQW LQFOXV © G 7RXWHIRLV ORUVTXH OHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV © LQLWLDOHPHQW VRXV OH UpJLPH GH O¶HQWUHS{W GH VWRFNDJH Q¶RQW SDV © SX rWUH SODFpHV VRXV O¶XQ GHV UpJLPHV VXVSHQVLIV GH © WUDQVIRUPDWLRQ SRXU O¶H[SRUWDWLRQ GH SURGXLWV FRPSHQVDWHXUV © XQH SDUWLH GH FHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV SHXW rWUH PLVH j OD © FRQVRPPDWLRQ DYHF SDLHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV H[LJLEOHV HQ © YLJXHXU j OD GDWH G¶HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO © SRXU OD FRQVRPPDWLRQ © ,O HVW WHQX FRPSWH GDQV OH FDOFXO GHV GURLWV HW WD[HV © H[LJLEOHV O¶HVSqFH OD TXDQWLWp HW OD YDOHXU GHVGLWHV © PDUFKDQGLVHV j OD GDWH G¶HQWUpH HQ HQWUHS{W GH VWRFNDJH © /D SDUWLH GHV PDFKDQGLVHV j PHWWUH j OD FRQVRPPDWLRQ © YLVpH j O¶DOLQpD FL GHVVXV HVW IL[pH SDU DUUrWp GX PLQLVWUH © FKDUJp GHV ILQDQFHV © ƒ ELV OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ © $UWLFOH ± ƒ /¶H[SRUWDWLRQ GH SURGXLWV REWHQXV j © SDUWLU GH PDUFKDQGLVHV G¶RULJLQH pWUDQJqUH D\DQW DFTXLWWp OHV © GURLWV HW WD[HV j O¶LPSRUWDWLRQ DSXUH O¶DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH © SRXU SHUIHFWLRQQHPHQW DFWLI GH PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV © XOWpULHXUHPHQW HQ TXDQWLWp FRUUHVSRQGDQWH HW GH FDUDFWpULVWLTXHV © WHFKQLTXHV LGHQWLTXHV ««« © ƒ © ƒ /H EpQpILFH GX UpJLPH SUpYX DX[ ƒ ELV HW © FL GHVVXV Q¶HVW DFFRUGp TX¶j FRQGLWLRQ TXH OD FRPSHQVDWLRQ © GHV PDUFKDQGLVHV DLW OLHX DX SOXV WDUG GHX[ DQQpHV j FRPSWHU © VHORQ OH FDV GH OD GDWH G¶HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ © G¶H[SRUWDWLRQ RX GH OD GDWH GH OD YHQWH ª © $UWLFOH ± ƒ /¶H[SRUWDWLRQ WHPSRUDLUH SRXU © SHUIHFWLRQQHPHQW SDVVLI PLV j OD © FRQVRPPDWLRQ RX LPSRUWpV VRXV OHV UpJLPHV GH O¶HQWUHS{W © LQGXVWULHO IUDQF GH O¶DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH SRXU © SHUIHFWLRQQHPHQW DFWLI RX GH OD WUDQVIRUPDWLRQ VRXV GRXDQH TXL © VRQW HQYR\pV «««««««« XQH WUDQVIRUPDWLRQ © ƒ $ OHXU LPSRUWDWLRQ OHV SURGXLWV HW PDUFKDQGLVHV D\DQW © IDLW O¶REMHW G¶XQH H[SRUWDWLRQ WHPSRUDLUH SRXU SHUIHFWLRQQHPHQW © SDVVLI VRQW VRLW UpDGPLV VRXV OH UpJLPH GH O¶HQWUHS{W LQGXVWULHO © IUDQF OH UpJLPH GH O¶DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH SRXU OH © SHUIHFWLRQQHPHQW DFWLI RX FHOXL GH OD WUDQVIRUPDWLRQ VRXV © GRXDQH LQLWLDOHPHQW VRXVFULWV VRLW PLV j OD FRQVRPPDWLRQ GDQV © OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV DX ƒ FL GHVVRXV HW VHORQ OHV FRQGLWLRQV © IL[pHV SRXU FKDTXH UpJLPH © ƒ OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ © $UWLFOH WHU ± 1H SHXYHQW EpQpILFLHU OHV © FRQGLWLRQV FL DSUqV © ± OHV SURGXLWV WUDQVIRUPpV GRLYHQW EpQpILFLHU HQ YHUWX GHV © GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV SDUWLFXOLqUHV GH O¶H[RQpUDWLRQ © WRWDOH RX SDUWLHOOH GHV GURLWV HW WD[HV j O¶LPSRUWDWLRQ © ± OH UHFRXUV DX UpJLPH OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ © $UWLFOH TXDWHU ± ƒ /H UpJLPH «««SDUWLFXOLqUHV © ƒ 3RXU SHUPHWWUH O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH IDEULFDWLRQV © IUDFWLRQQpHV OD FHVVLRQ GHV SURGXLWV WUDQVIRUPpV TXHO TXH VRLW © OH GHJUp G¶pODERUDWLRQ DWWHLQW SDU FHV SURGXLWV SHXW rWUH © DXWRULVpH SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV DX[ ƒ © HW ƒ GH O¶DUWLFOH FL GHVVXV © /D FHVVLRQ GHV PDUFKDQGLVHV TXL Q¶RQW SDV SX VXELU GHV © RSpUDWLRQV TXL HQ PRGLILHQW O¶HVSqFH RX O¶pWDW WHO TXH SUpYX SDU © O¶DUWLFOH ELV FL GHVVXV SHXW DYRLU OLHX GDQV OHV PrPHV © FRQGLWLRQV YLVpHV j O¶DOLQpD FL GHVVXV © /H FHVVLRQQDLUH GRLW UHPSOLU OD FRQGLWLRQ SUpYXH SDU © O¶DUWLFOH WHU FL GHVVXV %8//(7,1 2)),&,(/ 1ƒ ELV ± PRKDUUHP © ƒ /HV PDUFKDQGLVHV GpFODUpHV VRXV OH UpJLPH GH OD © ƒ ± © WUDQVIRUPDWLRQ VRXV GRXDQH SHXYHQW rWUH UHPLVHV VRXV OD © ƒ ELV ± © UHVSRQVDELOLWp GX VRXPLVVLRQQDLUH HQ VRXV WUDLWDQFH j XQH © SHUVRQQH GLVSRVDQW GH O¶RXWLOODJH QpFHVVDLUH VRXV UpVHUYH TXH © ƒ ± © FHWWH SHUVRQQH HQ DFFXVH UpFHSWLRQ VXU XQ ERQ GH OLYUDLVRQ j © ƒ ± © FRQVHUYHU SDU OH VRXPLVVLRQQDLUH &H GHUQLHU HVW WHQX © ƒ ± 7RXWH DOWpUDWLRQ RX «««««« FL GHVVXV © G¶HQUHJLVWUHU GDQV VHV pFULWXUHV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV © ƒ ± /¶H[HUFLFH GH OD SURIHVVLRQ GH WUDQVLWDLUH HQ GRXDQH © VDQV O¶REWHQWLRQ G¶XQ DJUpPHQW GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU © O¶DUWLFOH FL GHVVXV ª © GH O¶DUWLFOH WHU FL GHVVXV OD OLYUDLVRQ HIIHFWXpH ª © $UWLFOH ELV ± /¶DGPLQLVWUDWLRQ SHXW SURFpGHU j OD © GHVWUXFWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV YLVpHV j O¶DUWLFOH FL GHVVXV © VDQV IRUPDOLWp MXGLFLDLUH ORUVTX¶HOOHV VRQW UHFRQQXHV LPSURSUHV © j OD FRQVRPPDWLRQ RX j O¶XVDJH HW DSUqV HQ DYRLU LQIRUPp OHV © VHUYLFHV FRQFHUQpV ª © $UWLFOH ± ƒ /HV PDUFKDQGLVHV ««««««« SDU © YRLH UpJOHPHQWDLUH © /RUVTXH «««««««««««« OD FKRVH MXJpH © ƒ ELV /HV PDUFKDQGLVHV VRQW FpGpHV GURLWV HW WD[HV GXV © FRPSULV GDQV OHV SUL[ GH FHVVLRQ DYHF IDFXOWp SRXU O¶DFTXpUHXU © G¶HQ GLVSRVHU SRXU WRXWHV OHV GHVWLQDWLRQV DXWRULVpHV SDU OHV ORLV HW © UqJOHPHQWV HQ YLJXHXU © ƒ /¶DGPLQLVWUDWLRQ ««««««««««««« OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ © $UWLFOH ± /HV FRQWUDYHQWLRQV GRXDQLqUHV GH GHX[LqPH © FODVVH VRQW SXQLHV © ± G XQH DPHQGH pJDOH DX GRXEOH GHV GURLWV HW WD[HV © ± G XQH DPHQGH GH j '+ SRXU OHV LQIUDFWLRQV © YLVpHV DX[ ƒ ƒ ƒ HW ƒ GH O DUWLFOH FL DSUqV © ± G XQH DPHQGH GH j '+ SRXU O¶LQIUDFWLRQ © YLVpH j O¶DUWLFOH ƒ FL DSUqV © ± G XQH DPHQGH GH j '+ SRXU O¶LQIUDFWLRQ © YLVpH j O¶DUWLFOH ƒ FL DSUqV ª © $UWLFOH ± &RQVWLWXHQW GHV FRQWUDYHQWLRQV GRXDQLqUHV © GH GHX[LqPH FODVVH © ƒ ± 7RXWH PXWDWLRQ G HQWUHS{W RX PDQLSXODWLRQ HQ © HQWUHS{W QRQ DXWRULVpH © ƒ ±«««««««««««««««« © ƒ ±«««««««««««««««« © ƒ ±«««««««««««««««« © ƒ ± /HV LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV ƒ © ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ HW ƒ GX © SUpVHQW FRGH © $UWLFOH ± ƒ ± 6DXI FDV GH IRUFH PDMHXUH G€ j GHV © FDXVHV QDWXUHOOHV G€PHQW MXVWLILpHV HW LQGpSHQGDPPHQW ««« © VRXV XQH DVWUHLQWH GH GLUKDPV PD[LPXP SDU MRXU GH UHWDUG © ƒ ± OD VXLWH VDQV PRGLILFDWLRQ 7DULI GHV GURLWV GH GRXDQH $UWLFOH , ± (VW IL[p j OH WDX[ PLQLPXP GX WDULI GHV GURLWV G¶LPSRUWDWLRQ SUpYX SDU O¶DUWLFOH †, GH OD ORL GH ILQDQFHV Qƒ SRXU OD SpULRGH GX HU MXLOOHW DX GpFHPEUH SURPXOJXpH SDU OH GDKLU Qƒ GX UDELL , MXLQ WHO TX¶LO D pWp PRGLILp HW FRPSOpWp VRXV UpVHUYH GHV HQJDJHPHQWV LQWHUQDWLRQDX[ GX 0DURF ,, ± $ FRPSWHU GX HU MDQYLHU OH WDULI GHV GURLWV G¶LPSRUWDWLRQ IL[p SDU O¶DUWLFOH †, GH OD ORL GH ILQDQFHV SUpFLWpH Qƒ SRXU OD SpULRGH GX HU MXLOOHW DX GpFHPEUH HVW PRGLILp FRPPH VXLW © &KDSLWUH © 9RLWXUHV DXWRPRELOHV WUDFWHXUV F\FOHV © HW DXWUHV YpKLFXOHV WHUUHVWUHV OHXUV SDUWLHV HW DFFHVVRLUHV © 1RWHV © © 1RWHV FRPSOpPHQWDLUHV © © © 'DQV OH SUpVHQW FKDSLWUH RQ HQWHQG SDU YpKLFXOHV j © WHFKQRORJLH K\EULGH OHV YpKLFXOHV j PRWRULVDWLRQ K\EULGH © &HV YpKLFXOHV VRQW GRWpV RXWUH GX PRWHXU WKHUPLTXH G XQ © PRWHXU RX GH SOXVLHXUV PRWHXUV pOHFWULTXHV HW GH EDWWHULHV © /H RX OHV PRWHXU V pOHFWULTXH V YD RX YRQW DJLU GDQV © GHX[ VLWXDWLRQV VRLW HQ DSSXL GX PRWHXU WKHUPLTXH SRXU © GRQQHU SOXV GH SXLVVDQFH DX YpKLFXOH VRLW VHXO j IDLEOH YLWHVVH © SHUPHWWDQW DX PRWHXU WKHUPLTXH GH UHVWHU pWHLQW 1ƒ ELV ± PRKDUUHP &2',),&$7,21 '(6,*1$7,21 '(6 352'8,76 '52,7 G¶LPSRUWDWLRQ 81,7( 81,7(6 GH TXDQWLWp &RPSOpPHQWDLUHV QRUPDOLVpH ([WUDLWV GH PDOW SUpSDUDWLRQV DOLPHQWDLUHV GH IDULQHV JUXDX[ VHPRXOHV DPLGRQV IpFXOHV RX H[WUDLWV GH PDOW QH FRQWHQDQW SDV GH FDFDR RX FRQWHQDQW PRLQV GH HQ SRLGV GH FDFDR FDOFXOpV VXU XQH EDVH HQWLqUHPHQW GpJUDLVVpH QRQ GpQRPPpHV QL FRPSULVHV DLOOHXUV SUpSDUDWLRQV DOLPHQWDLUHV GH SURGXLWV GHV QRV j QH FRQWHQDQW SDV GH FDFDR RX FRQWHQDQW PRLQV GH HQ SRLGV GH FDFDR FDOFXOpV VXU XQH EDVH HQWLqUHPHQW GpJUDLVVpH QRQ GpQRPPpHV QL FRPSULVHV DLOOHXUV ± 0pODQJHV HW SkWHV SRXU OD SUpSDUDWLRQ GHV SURGXLWV GH OD ERXODQJHULH GH OD SkWLVVHULH RX GH OD ELVFXLWHULH GX Qƒ %8//(7,1 2)),&,(/ ± ± ± DXWUHV ± ± ± ± j EDVH GH IDULQHV VHPRXOHV DPLGRQV IpFXOHV RX H[WUDLWV GH PDOW PrPH DGGLWLRQQpHV GH FDFDR GDQV XQH SURSRUWLRQ LQIpULHXUH j HQ SRLGV FDOFXOp VXU XQH EDVH HQWLqUHPHQW GpJUDLVVpH ± ± ± ± ± GH UpJLPH DX JOXWHQ 3kWHV DOLPHQWDLUHV PrPH FXLWHV RX IDUFLHV GH YLDQGH RX G¶DXWUHV VXEVWDQFHV RX ELHQ DXWUHPHQW SUpSDUpHV WHOOHV TXH VSDJKHWWL PDFDURQL QRXLOOHV ODVDJQHV JQRFFKL UDYLROL FDQQHOORQL FRXVFRXV PrPH SUpSDUp ± 3kWHV DOLPHQWDLUHV QRQ FXLWHV QL IDUFLHV QL DXWUHPHQW SUpSDUpHV ± ± &RQWHQDQW GHV °XIV ± ± ± SkWHV GH UpJLPH DX JOXWHQ ± ± $XWUHV ± ± ± QH FRQWHQDQW SDV GH IDULQH RX GH VHPRXOH GH EOp WHQGUH ± ± ± ± SkWHV GH UpJLPH DX JOXWHQ ± ± ± DXWUHV ± ± ± ± SkWHV GH UpJLPH DX JOXWHQ ± 3kWHV DOLPHQWDLUHV IDUFLHV PrPH FXLWHV RX DXWUHPHQW SUpSDUpHV ± ± ± GH UpJLPH DX JOXWHQ ± $XWUHV SkWHV DOLPHQWDLUHV ± ± ± GH UpJLPH DX JOXWHQ NJ ± NJ ± NJ ± NJ ± NJ ± NJ ±

https://www.fichier-pdf.fr/2011/12/01/2206-lf-2011-fr-1/

01/12/2011 www.fichier-pdf.fr

Page 6 41%

n Iq#ploolrqv#g*hxurv/ ohv#uhyhqxv#j!q!u!v#sdu#Qdqfkhvwhu# Yqlwhg#oruv#gh#od#vdlvrq#53470481 Gh#txl#sodfh#oh#foxe#dqjodlv#dx#wurlvl"ph# udqj#ghv#foxev#ohv#soxv#ulfkhv#dx#prqgh1# Yq#fkliiuh#txl#grlw#hqfruh#idluh soxv#pdo#dx{#idqv#pdqfxqlhqv txdqg#lov#oh#frpsduhqw#dx{#u!vxowdwv# rewhqxv#sdu#ohxu#!txlsh fhv#wurlv#ghuql"uhv#vdlvrqv od ghuql!uh khxuh / ohv vsruwv K K ;

https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/14/page-6/

14/02/2016 www.fichier-pdf.fr

Journal 9 mai 2011 41%

6L WHO HVW OH FDV YRXV DOOH] SUREDEOHPHQW YRXV UDYLVHU SXLVTXH FHWWH VHPDLQH MH P·DVVRFLH DYHF QRWUH IDPHX[ GHYLQ SRXU XQ DUWLFOH TXL VRUW GH O·RUGLQDLUH HW TXL MH O·HVSqUH YRXV IHUD VRXULUH /D MRXUQpH LQWHUQDWLRQDOH GHV IDPLOOHV D\DQW OLHX GL PDQFKH SURFKDLQ QRXV DYRQV SHQVp PRQ QRXYHDX FROOqJXH HW PRL YRXV H[SOLTXHU OH U{OH GH FKDTXH PHPEUH G·XQH IDPLOOH © QRUPDOH ª /H SqUH 6RXYHQW GH VH[H PDVFXOLQ OH SqUH DLPH ELHQ VH FRQVLGpUHU FRPPH OH PkOH GRPLQDQW GH OD PDLVRQ HW H[LJH TX·RQ OXL REpLVVH VDQV GLVFXWHU &H TX·LO QH VDLW SDV F·HVW TX·RQ HVW JHQWLO DYHF OXL XQLTXH PHQW SDUFH TX·RQ D UHPDUTXp VHV FKHYHX[ JULVRQQDQWV HW TX·RQ D XQ SHX SLWLp GH OXL« /D PqUH &KDPSLRQQH GH OD SURSUHWp RX SOXW{W GH O·LPSHFFDEOH OD PqUH QH YLW TXH SRXU VRQ DVSLUDWHXU 6·DPXVDQW j SUpSDUHU OHV UHSDV SRXU HQVXLWH V·HQ VHUYLU G·H[FXVH SRXU QH SDV IDLUH OD YDLVVHOOH HOOH VHPEOH DYRLU LQVWDOOp GHV FDPpUDV SDUWRXW GDQV OHV PDLVRQV HW VDLW 728-2856 TXL D PDQJp OH GHUQLHU ELV FXLW %UUUUUUUUUU« /D ILOOH 6L O·RQ IRXLOODLW OD FKDPEUH GH OD ILOOH RQ WURXYHUDLW WUqV H[DFWHPHQW FKDQGDLOV SDQWDORQV FRIIUHV j ELMRX[ XQH TXDQWLWp WKpRULTXHPHQW LPSRVVLEOH GH PDTXLOODJH HW XQ UHoX G·XQH FRPSDJQLH WpOp SKRQLTXH FRQILUPDQW O·DFKDW GX IRUIDLW GH PHVVDJHV WH[WH LOOLPLWpV /H ILOV 6RLW LO VHQW OH $[H VRLW LO VHQW OH VDF GH VSRUW TXL Q·D SDV pWp QHWWR\p GHSXLV GHV PRLV 'DQV OHV GHX[ FDV QRV FHOOXOHV ROIDFWLYHV ULVTXHQW G·H[SORVHU HQ SUpVHQFH GX ILOV GH OD IDPLOOH (W FH Q·HVW PrPH SDV OD SHLQH G·HQWUHU GDQV VD FKDPEUH GHV H[SORUDWHXUV EULWDQQLTXHV \ VRQW DOOpV HQ HW QH VRQW WRX MRXUV SDV UHYHQXV /·DQLPDO GRPHVWLTXH 4XH FH VRLW XQ FKLHQ XQ FKDW XQ ODSLQ XQ KDPVWHU XQ RLVHDX XQ SRLVVRQ XQ Op]DUG XQ VHUSHQW XQH WDUHQWXOH XQ RULJQDO RX XQ GUDJRQ GH .RPRGR O·DQLPDO GRPHVWLTXH HVW , 5 5 e 6 , 6 7 , % / ( 2Q QH SHXW WRXW VLPSOHPHQW SDV UHVWHU HQ FROqUH SOXV GH KHXUHV FRQWUH FHWWH PLJQRQQH IULSRXLOOH GHV pWXGHV VXpGRLVHV O·RQW SURXYp $YRXH] TX·XQ SHX GH YpULWp VH FDFKH GDQV FHW DUWLFOH« $FWXDOLWp &XLVLQH 5pGDFWHXUV 'DYLG *DXWKLHU HW PRQVLHXU 0XPER &LQpPD $UW HW VSHFWDFOHV &XLVLQH 5HFHWWH GH OD VHPDLQH %ODQF PDQJHU FKRFRODWp %RQMRXU /D UHFHWWH GH FHWWH VHPDLQH Q·HVW SDV WUqV FRPSOLTXpH PDLV VDXUD YRXV IDLUH DSSUpFLHU XQ FODVVLTXH -·DL UHGpFRXYHUW WRXW UpFHPPHQW OH EODQF PDQJHU &H GHVVHUW HVW PHUYHLOOHX[ FDU LO QH GHPDQGH SDV EHDXFRXS GH WHPSV j IDLUH HVW GpOLFLHX[ HW GH SOXV LO HVW QRXUULVVDQW 3DUIDLW DYHF XQH WUDQFKH GH SDLQ SRXU UHIDLUH VHV UpVHUYHV G·pQHUJLH DSUqV XQ HQWUDvQHPHQW RX XQH DFWLYLWp TXHOFRQTXH 9RLFL OD OLVWH GHV LQJUpGLHQWV GH WDVVH GH VXFUH F j VRXSH GH IpFXOH GH PDwV F j VRXSH GH SRXGUH GH FDFDR QRQ VXFUpH 3LQFpH GH VHO PO GH ODLW FDUUp GH FKRFRODW PO G·HVVHQFH GH PHQWKH 'DQV XQH FDVVHUROH PpODQJHU OH VXFUH OD IpFXOH GH PDwV OH FDFDR HW OH VHO $MRXWHU OH ODLW HW ELHQ UHPXHU DILQ GH GLVVRXGUH OD IpFXOH $PHQHU j pEXOOLWLRQ WRXW HQ EUDVVDQW VDQV DUUrW 5pGXLUH OH IHX HW ODLVVHU PLMRWHU GH j PLQXWHV HQ UHPXDQW FRQVWDPPHQW MXVTX·j O·REWHQWLRQ G·XQH EHOOH FRQVLVWDQFH $MRXWHU OH FKRFRODW OH IDLUH IRQGUH UHWLUHU GX IHX HW DMRXWHU O·HVVHQFH GH PHQWKH 'LVSRVHU GDQV GH EHOOHV FRXSHV j GHVVHUW HW UpIULJpUHU SHQGDQW HQYLURQ XQH KHXUH 6RXUFH 1XWULWLRQ VSRUW HW SHUIRUPDQFH %RQ j VDYRLU 6DYLH] YRXV TX·DSUqV XQ HQWUDvQHPHQW RX XQH DFWLYLWp G·LQWHQVLWp PR\HQQH G·DX PRLQV XQH KHXUH OH FRUSV GRLW UHIDLUH OH SOHLQ G·pQHUJLH JOXFLGHV VRGLXP SRWDVVLXP SURWpLQHV "

https://www.fichier-pdf.fr/2011/05/09/journal-9-mai-2011/

09/05/2011 www.fichier-pdf.fr

newsletter 3 Trim 36%

CONSTITUTION ET TRANSMISSION 9RXV VRXKDLWH] TXH YRV HQIDQWV VRLHQW GDQV OHV PHLOOHXUHV FRQGLWLRQV SRXU VH FRQVWUXLUH XQ DYHQLU VHUHLQ FRP PHQW IDLUH SRXU OHXU FRQVWLWXHU SURJUHVVLYHPHQW XQH SUHPLªUH «SDUJQH RX SRXU OHXU J«Q«UHU GHV UHYHQXV ORUVTXȇLOV VHURQW «WXGLDQWV "

https://www.fichier-pdf.fr/2017/07/25/newsletter-3-trim-1/

25/07/2017 www.fichier-pdf.fr