Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 04 octobre à 08:32 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «vavaka»:Total: 24 résultats - 0.067 secondes

100% - KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL

KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL K O R B A T A N E houssencharly@gmail.com I L A L L A H Taona faha-18 N °7 2001-2018 NY VAVAKA MAMATONALINA As S’ALATOUL LAYLََََّّّّ‫الصَّالةََّّاللَّيَّل‬ Arakany volazan’ny Mpaminany Masina Mohammad (S) ka nampitain’ireo Fianakaviany Masina (A) dia maro tokoa ny tombotsoa azo avy amin’ny fanaovana an’ity vavaka mamatonalina ity.

fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-7-ny-vavaka-mamatonalina-as-salatoul-layl/ 31/03/2018

99% - KORBATANE 7 ny s'alat al layl

034 01 092 93 N °7 Taona faha-16 2001-2016 NY VAVAKA MAMATONALINA As S’ALATOUL LAYL Arakany volazan’ny Mpaminany Masina Mohammad (S) ka nampitain’ireo Fianakaviany Masina (A) dia maro tokoa ny tombotsoa azo avy amin’ny fanaovana an’ity vavaka mamatonalina ity.

fichier-pdf.fr/2016/06/09/korbatane-7-ny-s-alat-al-layl/ 09/06/2016

95% - malagasy how satan stops our prayers

malagasy how satan stops our prayers ny fomba anakanan’i satana ny vavaka asandrantsika Ady any amin’ny fanjakan’ny lanitra John Mulinde, Obsteig (Australie) Nov.

fichier-pdf.fr/2015/07/10/malagasy-how-satan-stops-our-prayers/ 10/07/2015

92% - Final

17) Vavaka fanaovam-beloma ny mpianatra ity Jaona toko faha 17 ity.

fichier-pdf.fr/2018/07/04/final/ 04/07/2018

90% - SpécialementPourToiN°51

Amin’ny ankapobeny dia lalao no nibahan-toerana ary narahina hafatra hatrany moa izany.Natomboka tamin’ny vavaka sy fizarana ny tanora ho ao anaty vondrona ny fotoana mialoha ny hiaingana ary avy hatrany dia nitohy tamin’ny fandinihana ny tenin’Andriamanitra tao amin’ny II TAN 36;11-16 teny amin’ny fahatongavana.Tao anatin’ny lalao no nahitana ny olon-drehetra nihoso-potaka , nifato-tanana ary notapena-maso.Misy dikany avokoa anefa izany rehetra izany ary santionany amin’izany ny loto izay manambara ny fiainana sy ny toetran’ny olona raha mbola tsy manana an’I Jesoa.Nomena safidy ny hovahana tamin’ny fatotra teny amin’ny tanana kosa ny rehetra avy eo ary navela hidio tamin’ny renirano iray.

fichier-pdf.fr/2016/06/19/specialementpourtoin-51/ 19/06/2016

80% - 10 ANDRO 2018

Tsy isalasalana fa ny vavaka tokoa no loharanon’ny fifohazana!

fichier-pdf.fr/2018/01/10/10-andro-2018/ 10/01/2018

73% - TADY LAHARANA 187

lay” angamba no marimarina kokoa, ary dia vavaka Fotoanan’ny fihetseham-po moa isaky ny misy no apololotra.

fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/ 01/01/2014

66% - KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY version 2016

Ny alina tsirairay dia samy manana vavaka manokana (doa special) ho azy avokoa.

fichier-pdf.fr/2016/06/07/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany-version-2016/ 07/06/2016

65% - KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY

Ny alina tsirairay dia samy manana vavaka manokana (doa special) ho azy avokoa.

fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany/ 31/03/2018

62% - Tonga eto anio Jesosy

sô ANDININY FAHA 3 Ny famonjenao Jesô Ny nitiavanao anay No herinay tokoa Hihainoanay ny antsonao Ho voninahhitrao Ny fiainanay (Jesô) Saotra no atolotray Raiso ho Anao Jesô (Ny) vavaka entinay (Raiso) ho Anao Jesô

fichier-pdf.fr/2013/09/03/tonga-eto-anio-jesosy-1/ 03/09/2013

61% - Tonga eto anio Jesosy

ând., t:ra no atc lo tray Raiso rio Ânac Jeso (Uÿ) vavaka entinay Sao itrc anao Jescr (Raisa 1æ ikreô Jeso) R"À.§,§.1!

fichier-pdf.fr/2013/09/03/tonga-eto-anio-jesosy/ 03/09/2013

59% - DEPLIANT RAJABO 2018

ُ ‫ُي ْح ِيي َو ُي ِم ْي‬ ُ ‫ت َو ه َُو َح ٌّي َال َي ُم‬ ‫وت بِ َي ِد ِه ا ْل َخ ْي ُر َو ه َُو‬ La ilaha il-lal-laahou wah’dahou laa sharika lahou, lahoul moulkou wa lahoul hamdou , youh’yi wa youmitou wa houwa hay-youn laa yamoutou bi-yadihil khrayr wa houwa a’la koul-li shay-in qadyir wa ilayhil mas’ir wa laa hawla wa laa qouwwata il-laa bil-laahil a’ly-yil a’zhim al-laahoum-ma s’al-li a’la mouh’am-madinin nabiy-yil oummiy-y wa aalihy Rehefa vita ny doa dia safoina ny vatana mba ho valian’i Allah ny vavaka ary homeny valisoa ho toy ny nanao hadj sy oumra 60.

fichier-pdf.fr/2018/03/18/depliant-rajabo-2018/ 18/03/2018

55% - L'amour de Dieu

Ekeo fa efa noentin’i Jesosy ny otanao rehetra ary efa voavela ny helokao Sokafy ny fonao, ary asaho hiditra sy hitoetra ao Jesosy Raha mila vavaka ianao na toro-hevitra dia afaka manatona ny Na miserasera amin’ny Finday:

fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/ 15/07/2013

52% - KORBATANE 5 version 2015

Fa na izany na tsy izany dia manantena vavaka avy amintsika tsirairay mba hanomezan’i Allah saina sy fahasalamana ary fanambinana hahatongavana lalindalina kokoa amin’ny fikarohana atao.

fichier-pdf.fr/2016/04/14/korbatane-5-version-2015/ 14/04/2016

52% - AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf

Indro ary entina etoana ny vavaka hasiviam-bolana hataontsika hiatrehana azy:

fichier-pdf.fr/2015/01/08/akon-ny-diosezy-ambositra-pdf/ 08/01/2015

47% - KORBATANE 5 version 2016 colour

Fa na izany na tsy izany dia manantena vavaka avy amintsika tsirairay mba hanomezan’i Allah saina sy fahasalamana ary fanambinana hahatongavana lalindalina kokoa amin’ny fikarohana atao.

fichier-pdf.fr/2016/05/08/korbatane-5-version-2016-colour/ 08/05/2016

47% - KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY

Fa na izany na tsy izany dia manantena vavaka avy amintsika tsirairay mba hanomezan’i Allah saina sy fahasalamana ary fanambinana hahatongavana lalindalina kokoa amin’ny fikarohana atao.

fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-5-ny-volana-masina-shaabany/ 31/03/2018

47% - KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY

Fa na izany na tsy izany dia manantena vavaka avy amintsika tsirairay mba hanomezan’i Allah saina sy fahasalamana ary fanambinana hahatongavana lalindalina kokoa amin’ny fikarohana atao.

fichier-pdf.fr/2018/04/06/korbatane-5-ny-volana-masina-shaabany/ 06/04/2018

45% - KORBATANE 8يوم المؤمن NY ANDRON NY MPINO

034 01 092 93 N °8 - B Taona faha-18 2001-2018 NY ANDRON’NY MPINO ‫ِن‬ ِ ‫َي ْو ُم ال ُم ْؤم‬ I – NY MARAINAN’NY MPINO ‫ِن‬ ُ ‫ص َبا‬ َ ِ ‫ح ا ْل ُم ْؤم‬ Heverina fa mifoha maraina avokoa ny mpino araka ny hitantsika tamin’ny laharana teo aloha miresaka ny vavaka mamatonalina (salatoul layl) teo iny.

fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-8-ny-andron-ny-mpino/ 31/03/2018

45% - يوم المؤمن KORBATANE 8 B NY ANDRON'NY MPINO

034 01 092 93 N °8 - B Taona faha-16 2001-2016 NY ANDRON’NY MPINO ‫ِن‬ ِ ‫َي ْو ُم ال ُم ْؤم‬ I – NY MARAINAN’NY MPINO ‫ِن‬ ُ ‫ص َبا‬ َ ِ ‫ح ا ْل ُم ْؤم‬ Heverina fa mifoha maraina avokoa ny mpino araka ny hitantsika tamin’ny laharana teo aloha miresaka ny vavaka mamatonalina teo iny.

fichier-pdf.fr/2016/06/21/korbatane-8-b-ny-andron-ny-mpino/ 21/06/2016

37% - korbatane 4 2018

Rehefa vita ny doa dia safoina ny vatana dia ho valian’i Allah ny vavaka ary homeny valisoa ho toy ny nanao hadj 60 sy oumra 60 11) Araka ny resaka notanterin’ny Sayyed Ibn Tawous avy amin’ny Mpaminany Masina Mouhammad (S) dia ahazoana valisoa goavana sy marobe eto an-tany sy any ankoatra (tsy ary ho voatanisa eto avokoa) ny fanaovana an’ity s’alat manaraka ity amin’ ny andro Zoma iray ao anatin’ny volana Rajabo eo anelanelan’ny s’alat Zhouhr sy s’alat al A’sr.

fichier-pdf.fr/2018/03/18/korbatane-4-2018/ 18/03/2018

37% - Gazety fevrier 2019

Ny tolakandro dia ny fiarahana nisakafo sy ny korana nafanainy Rija RAMANTOANINA 4 Gazety Tantely Febroary 2019 Nialoha ny vavaka famaranana dia nizara ny mofo mamy sy “nifanankalo fanomezana andininy ara-baiboly” (échange cadeau de versets biblique ).

fichier-pdf.fr/2019/02/12/gazety-fevrier-2019/ 12/02/2019

37% - ZIONA VAOVAO TANTARA

« Ry hava-malala, toriteny feno ilay hira teo, koa vavaka no hataoko ho famaranana izany, dia hipetraka aho » N Y ANDRON’NY 28 NOVAMBRA 1954 no nanoloran’ny Chorale ZIONA VAOVAO ny « concert spirituel » voalohany tao amin’ny fiangonana Antranobiriky, andro nitokanana azy .

fichier-pdf.fr/2014/07/10/ziona-vaovao-tantara/ 10/07/2014