Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 05 juin à 03:00 - Environ 380000 fichiers indexés.

Chercher sur fichier-pdf.fr Tous les sites
Afficher résultats par page

Réponses pour «wzunm»:


Total: 6 résultats - 0.057 secondes

الإسلاميون والقصر 3 100%

14 ‫ﺍﻟﻐــــﻼﻑ‬ 2018 ‫ ﻣﺎرس‬21 - 15 797 :‫اﻟﻌﺪد‬ /alayam24 /alayam24 ‫ﺍﻷﻳـــــــﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‬ www.alayam24.com "‫ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻳﺮوﻳﻬﺎ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ أول رﺋﻴﺲ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻹﺻﻼح ﻟـ "اﻷﻳﺎم‬ ádhódG ¿ÉcQCG ¢†©H ™e Éæ੪L »àdG ájq ô°ùdG äGAÉ≤∏dG .‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺇﻟﻘﺎﺋﻪ ﺩﺭﺳﺎ ﺃﻣﺎﻡ‬،‫ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ‬،"‫ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ "ﺍﻷﻳﺎﻡ‬ ‫ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﻣﻌﻪ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻏﺮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ ﻭﺃﻭﺭﻳﺪ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ‬،1999 ‫ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ‬ .‫ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻮﺧﺼﺎص‬:‫ﺣﺎوره‬ Karim88960hotmail.com WŁöŁ w�«uŠ bFÐ ¡Uł ¨—U³J�« Á—UN�√Ë wzö�“ bŠ√ wÐ qBð« ÆÍU� 16 s� dNý√ ¨öOK� UMŁb×ðË UMOI²�« ULK� ¨sOOF�U−�« t¹uA²�«Ë rKEK� X{dFð bI� ∫w??� ‰U??� Ó l� wI²Kð Ê√ w� p¹√— UL� ¨rNH�« ¡uÝË WNłË t� ÕdA²� ÍËU�dA�« bL×� w��« ∫‰U� ÆÍbMŽ l½U� ô ¨U³Šd� ∫XKI� ø„dE½ d¦�√ bFÐË ÆtF� ¡UIK�« p� Vð—QÝ U½√ «Î –≈ ¨»dGL�« ×Uš u¼Ë wÐ qBð« dNý s� ÆÆÆtðU³OðdðË bŽuL�UÐ w½d³š√Ë W�U�≈ v??�≈ nKJL�« o??zU??�??�« w??½c??š√ ¨ «dO�B�UÐ W??O??H??O??B??�« ÍËU???�d???A???�« ¨d³�√ Ë√ Íb??�«Ë sÝ w� ö??ł—  błu� w� UMŁb×ð Æ»œR????�Ë l??{«u??²??� tMJ�Ë s� Ád??O??žË wH×B�« —«u??×??�« Ÿu??{u??� …d�«cL�« Ê√ WIOI×�«Ë Æ»dGL�« ÊËRý ¨WOÝUOÝ UNM� d¦�√ WO�UIŁ W¹dJ� X½U� ÆdOJH²�« wLKŽ W�UI¦�« lÝ«Ë qłd�U� ¨t²¹UN½Ë ¡UIK�« W¹«bÐ jI� p� d�–√ U½√Ë ÆÁd�cð√ U� r¼√ UL¼Ë ¨ÊU²O�U� ULN� Í—bð√ ∫‰«R��UÐ w½QłU� W¹«b³�« w� WÝ—«œ_« UNÐ ÂU??� W�ËU×� d??š¬ w¼ U� w¼ ∫‰U� ÆÍ—œ√ ô ∫XK� øpKL?�« Ô …œUF²Ýô w� w½u�¹d�« bLŠ√ rOŽe�« UNÐ ÂU� w²�« XLN� Æw{UL�« ÊdI�« s�  UOM¹dAF�« wL¼ qJ� U??½√ U??�√ ∫t??� XKI� ¨Áœu??B??I??� w� UBB�²� U¦ŠUÐ Êu�√ Ê√ wŠuLÞË ÆWF¹dA�« b�UI� UNO� UMO�u²Ý« Y¹b×�« s� W�uł bFÐË ‰uI¹ u¼Ë wMŽœu¹ ÂU� ¨¡UIK�« s� ÷dG�« ÆÆÆ‘UÐË_« tKG²Ý« p�ö� nÝú� ∫w� ‫ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ‬ ‫ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ "ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‬،‫ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ"؟‬ X׳�√ W�d×�« ∫‰uIð Ê√ pMJL¹ º ÆwÝUO��« »«d?????Žù« s??� U??N??� q??×??� ô ‰ULŽ_«Ë WOÝUO��« jЫËd�«Ë  U�öF�U� W�«bF�« »e×� UN²¹uHð r??ð WOÝUO��« UM¹b¹√ UMF�— W�d×�« w� s×½Ë ¨WOLM²�«Ë ÂuO�« UMðU�öŽ Æt�H½ »e×�« sŽË UNMŽ ¨lL²−L�« W�bšË lL²−L�« l� w¼ UÝUÝ√ v²ŠË ÆUOŽUL²ł«Ë UOM¹œ sŽ d??³??F??½ ULMOŠ ¡«—¬Ë n??�«u??� U¹UC� w????� ¨W???O???ÝU???O???Ý U???N???½u???J???K???� U???????¹U???????C???????� WOFL²−� Æ…d?????ýU?????³?????� p??????????�c??????????�Ë U???M???²???�ö???F???� d?????B?????I?????�U?????Ð w¼ Âu???????O???????�« VFA�« W�öF� l????L????²????−????L????�«Ë ÆdBI�UÐ ‫أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ؟‬ À«bŠ√ Ê≈ ∫‰u??�√ Ê√ ôË√ w� bÐ ô º ¨«dO×� «e??G??� X???�«“ U??� 2003 ÍU�16 sLO� Ë√ ¨U¼ËcH½Ë U¼uFM� sLO� ¡«uÝ U�√ ¨bOFÐ s� Ë√ V¹d� s� U¼¡«—Ë ÊuHI¹ u¼Ë ¨Õu{uÐ dNþ bI� UNz«—Ë s� ·bN�« WO�öÝù« W�d×K� WO{U� WÐd{ tOłuð v�≈ wCH𠨻dGL�UÐ W�b²FL�« WOLK��« ÆUNŁU¦²ł« —«u×�« Ê≈ ∫‰u??�_ ¨p�«RÝ v�≈ œu??Ž√ …b¹dł s� ÊUOH×� wF� Á«d??ł√ Íc??�« dA½Ë r??łd??ðË ¢„Ë—U???� u??� ÍËœ—u????łË√¢ v�≈ tI¹dÞ w� ÊU� ¨2003 ÍU� 12 Âu¹ —UJ�√ s� tO� U� r??ž— ¨Èu??D??¹Ô Ë dL¹ Ê√ p�– vKŽ qO�b�«Ë ÆW−Že� …b¹błË W¾¹dł d¹“uÐ ÕU³B�« p�– w� XOI²�« w½√ u¼ …uŽbÐ oO�u²�« bLŠ√ —u²�b�« ·U??�Ë_« w� t??ð«c??š«R??�Ë tðUEŠö� b??F??ÐË Æt??M??� X×{Ë√ ¨—«u×�« w� ¡Uł U� iFÐ vKŽ Ê√ p??�c??� t??� X??×??{Ë√Ë ¨Áb??B??�√ U??� t??� s� qL−�« iFÐ ·cŠË ¨WLłd²�« ¡uÝ iF³� œU��≈Ë n¹d×ð v�≈ Èœ√ ¨w�ö� ULKŽ ¨—«u×�« w� UNðd�– w²�« w½UFL�« s� wMOJL²Ð w??½«b??ŽË sOOH×B�« ÊQ??Ð r� ULNMJ�Ë ¨ÁdA½ q³� —«u×�« WFł«d� d¹“u�« wKŽ Õd²�« p�– bFÐ Æp�– öFH¹ ¨ U×O{u²�« Ác¼ sLC²¹ ÊUOÐ —«b�≈  dA½Ë ¨UM�«d²�« bFÐ …dýU³� p�– XKFH� ÆÍU�13 œbŽ ¢b¹b−²�«¢ …b¹d−Ð `O{u²�« Æw�≈ qOš «cJ¼ Ë√ ¨Ÿu{uL�« ÍuÞ «cNÐË ÆÆÆÊU� U� ÊU�Ë ¨ÍU� 16  dNþ …Q−� sJ� ÍU�12 UMÐ XKŠ s×½¢ ∫UN�u¹ ‰u�√ XMJ� Æ¢ÍU�16 w� WÐËdC�  öL×� p????�– b??F??Ð U??M??{d??F??ð b????�Ë  UNł s� ¨…b�UŠ WL�Uþ WO�UB¾²Ý« WG� rKJ²ð X½U� UNMJ� ¨WHK²�� …b¹bŽ v�≈ ¨bŠ«Ë VB� w� VBðË …bŠu� ôUI� V²� r¼“u�— b??Š√ Ê√ bŠ Æw�UB¾²Ý« U½√ rF½ ∫Ê«uMFÐ ‫ﻓﻤﺎﺫ ﻋــﻦ ﻟﻘﺎﺋﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ؟‬ bL×� bO��« l� wzUI� º ¨tK�« t??L??Š— ÍËU???�d???A???�« dBI�«  ôUł— bŠ√ u¼Ë ÊU�Ë ÆUNÐ tK�« b³Ž –U??²??Ý_« ÂuŠdL�« WŽUL−Ð t�H½ X�u�« w� wI²K¹ b??¹—Ë√ ‰UBðô« lD� t½√ ô≈ ¨ÊU�Šù«Ë ‰bF�« sOÝU¹ Âö��« b³Ž W�UÝ— dA½ bFÐ rNF� Æ©d�_« tLN¹ s� v�≈® ULЗ w²�« ≠  «¡UIK�« Ác¼ w� b¹—Ë√ ÊU� iFÐ UM� ÕdA¹ ≠ WFЗ√ Ë√ WŁöŁ X½U� UNðUNłuðË WOJKL�«  «—«dI�«Ë n�«uL�« U½¡«—¬ lKD²�¹ UC¹√ ÊU??�Ë ¨…b??¹b??−??�« r¹bIð UM� VKD¹ ÊU� U½UOŠ√Ë ¨UMH�«u�Ë w�Ë ÆpKL�« W�öł v�≈ UNF�dO�  UŠ«d²�« wM� rKŽ sOŠ QłUHð  «¡UIK�« Ác¼ ÊuCž ·d²F� dOž¢ WOFLł d³²F½ UM�“ U� UM½QÐ q�u²½ r� UM½√Ë ¨WOKš«b�« …—«“Ë Èb� ¢UNÐ nK� s??Ž w½u½UI�« q�u�UÐ UNM� j??� p�– bFÐË Æ«dOš U½bŽu� ¨UM²OFLł fOÝQð bO��« w�«u�« WKÐUIL� UMÐ ‰UBðô« rð ÂU¹QÐ d¹b� t²HBÐ ¨tK�« tLŠ— n¹dC�« bL×� bLŠ√ d¹“u�« ÂU¹√ …ôu�«Ë W�UF�« ÊËRA�« w³zU½ WI�dÐ ¡UIK�« v�≈ X³¼c� ¨ÍË«bOL�« —U³²ŽUÐ ¨Í—ULF�« bLŠ√ —u²�b�« w½U¦�« W�dF� oÐUÝ t� ÊU� Í—ULF�« –U²Ý_« Ê√ Æ”U� vKŽ UO�«Ë ÊU� sOŠ ¨n¹dC�« l� sŽ UM� d³Ž n¹dC�« w�«u�« Ê√ VO−F�« W¹ôË ÊuJ� ≠ d¼UEð «cJ¼ Ë√ ≠ t²A¼œ q� nKL�« Ÿ«b¹≈ q�Ë UMLK�ð r� ◊UÐd�« W¹ôu�UÐ UM�U�√ qBð« rŁ ¨sOM��« Ác¼ w½u½UI�« q�u�« UMLOK�ð rNM� VKÞË UMNłuðË …—«“u�« s� UMłdš ÆUM²OFL−� dOÝ¢ s� ÂU¹√ bFÐË ÆW¹ôu�« v�≈ …dýU³� ö�Ë U½uLKÝ ¨¢VOłË VOłË ¨w??ł«Ë vKŽ ¨jI� U�u¹ Êu²Ý t²OŠö� ¨U²�R� ¨p�– bFÐ wzUNM�« q�u�« rOK�ð ”UÝ√ d�_« wIÐË ¨UMOKŽ «u³KI½«Ë «uH�uð rNMJ� W�uJŠ ÂU¹√ v�≈ Í√ ¨2012 WMÝ v�≈ p�c� ÆÊ«dOJMÐ t�ù« b³Ž –U²Ý_« ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻳﺘﻤﻮﻩ ﻣﻊ‬ 16 ‫"ﺃﻭﺟﻮﺭﺩﻭﻱ ﻟﻮ ﻣﺎﺭﻭﻙ"

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/25/3/

25/03/2018 www.fichier-pdf.fr


Dalil Etudes etranger 82%

א‬ÍU M ‫ א‬+ U Ñu UJ ‫א‬ (p OJ ‫ )א‬W bM WF U) wzUNM ‫ل א‬u I ‫ א‬É‫د‬UN +DEC q d à 30‫ ` و‬U 5 U d u à 31 ‫ ` و‬U 5 U :ÁU A ‫ א‬ÉÑ‫دو‬ êU 20‫ ` و‬U 5 U :n d+‫ א‬ÉÑ‫دو‬ VÏËfiöÊ’\;ÀÁÖ¬i’\;ÏÕ]Şd;flŸ;]⁄‚Ë÷¡;–Ä]ëŸ;‡]i}â›;zz ;9’\;rŸ\1÷’;Ïeâfi’]d;Ï÷eŒiâ∏\;Ï’ÂÅ’\;k]¬Ÿ]p;ÓÅtb;∫;◊Ëqâi’\;ÎÄ]‚å;flŸ;‡]i}â›;zz IC˜mŸ;]Ë›]ŸÂÑ;G]Ë’]ŞÁb;GÖëŸ;\Åfi—D;”’Ç;;º2çh dB êU ‫و‬d / 5B ‫א‬ g ‫šد‬GM / bM$‫ א‬/ WO uM'‫ א‬U Ñu pO J*‫א‬ U eO U UO UD Å ‫ن‬U uO ‫ א‬/ UO d ‫א‬bM :ÚiÏ‹Đæa@’ˆbqÏ€a VÏ—\Öç’\Â;‡Â]¬i’\;ÖÁÅŸ;ÅËâ÷’;„pÊŸ;ÈŞ|;f÷ö;zz V]6Ä]¬Á;]Ÿ;Â^;;]ÁÑÊ’]“e’\;ÎÄ]‚å;flŸ;]⁄‚Ë÷¡;–Ä]ëŸ;‡]i}â›;zz V]ÁÑÊ’]“e’\;ªŒ›;‡]Ëd;flŸ;]⁄‚Ë÷¡;–Ä]ëŸ;‡]i}â›;zz .ÁUC ™‫ א‬bM WO U{Å ozU u Á™‫ אد‬5 .*‫ א‬s VKD b www.enssup.gov.ma :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/11/dalil-etudes-etranger/

11/01/2016 www.fichier-pdf.fr

page 01 64%

C??¹√ U????/≈Ë Àœ«u?????(« d??A??M??Ð j??I??� UNÐ jO×¹ U�Ë U¼¡«—Ë ULO� Y׳�UÐ dDš√ UÎ ½UOŠ√ ÊuJð WO³½Uł —UŁ¬ s� ¨UN²A�UM� r??²??ð w??²??�« WOCI�« s??� …e???N???ł_« b??ŽU??�??¹ b???� Íc?????�« d?????�_«  öJA*« s� dO¦� Ãö??Ž w� WOM�_« w� W¹œdH�« rz«d'« Ÿu�Ë sŽ WLłUM�« 5F²¹ X�u�« fH½ w� ÚsJ�Ë ÆlL²−� Í√ Ê√ ¨W�U×B�« UNML{ s�Ë ÂöŽù« qzUÝË vKŽ dAMÐ ÂuIð ô√Ë ¨WOM�_« U¹UCI�« iFÐ WOÝU�Š wŽ«dð W¹—U'«  UIOIײ�UÐ dCðË W¹dÝ ÊuJð b� w²�«  U�uKF*« o³�*« Ë√ wzb³*« ‚UHðô« WOL¼√ Ëb³ð UM¼ s�Ë ¨UN½QAÐ w�öŽù« ÊQA�UÐ WOMF*« …eNł_« Ë√ W�U×B�«Ë s�_« 5Ð WOM�_« U¹UCI�« iF³Ð jO% b� w²�« W¹d��« Wł—œ vKŽ ÕUL��« ÂbŽË ¨UN½QAÐ U¼«d−� cšQð Ê√ W�«bFK� œ«d¹Ô w²�« o×KðË ¨ UŽUý≈ qJý vKŽ Ãd�ð w²�«  U³¹d�²�« dAMÐ ÆW�«bF�« dO�Ð —dC�« b� WO�uLý WЗUI� œułË sŽ «dšR� dOŁ√ U� ’uB�Ð ¨Í—uH�«Ë dýU³*« nOþu²�« w� ŸËdA*« UMIŠ —œUBð ·«dÞ_« s� b¹bFK� WOLÝ— dOž n�«u� „UM¼ Ê√Ë W�Uš …—Ëd{ vKŽ «œbA� ÆåW×{«ËË W�uNH� dOž UMHK� ‰uŠ w�U²�UÐË ¨rN³KD� l??� W??�u??J??(« f??O??z— »ËU??−??²??¹ Ê√ s� WMÝ bFÐ WKDF*« UOKF�« d??Þ_« nK* wzUNM�« wD�« ÆŸ—UA�UÐ ÃU−²Šô« WOÐd²�« d¹“Ë tOKŽ Âb�√ U0 ‰UI��« œb½ ¨Èdš√ WNł s� dÞ_« s� 67 œd??Þ U�bMŽ ¨«d??šR??� U�u�« bL×� WOMÞu�« dNýË WMÝ bFÐ 2011 d²ÝU*« …œUNý vKŽ WK�U(« UOKF�« UH�«Ë ¨WO�uLF�« WHOþu�« w� rNMOOFð —«dIÐ rNK�uð s� ÆdÞ_« ¡ôR¼ oŠ w� UH�Fð p�– ¡Uł ¨—u�c*« dC;« vKŽ lO�u²�« Ê√ d�c�UÐ ÍdŠË ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫»ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ« ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ‬ rÝu* ÃU−(« —UO²š« qł√ s� WŽdI�« ¡«dłù 5MÞ«u*« qO−�ð WOKLŽ ‚öD½« W³ÝUM0 WO�uLF�«  UDK��« WOÐdG*« —U??H?Ý_«  ôU??�u??� WOMÞu�« WF�U'« X³�UÞ 1434\Ø 2013 Æ5²×zô ÷uŽ …bŠu�Ë …b¹d� W×zô w� 5MÞ«u*« qO−�ð œUL²ŽUÐ ÊËRA�«Ë ·U??�Ë_« …—«“Ë —«b??�≈ bFÐ –UN� ⁄ö??Ð w� ¡U??ł UL� –WF�U'« VKÞ wðQ¹Ë oKF²ð v�Ë_« 5²×zô —UÞ≈ w� r²OÝ rÝu*« «c¼ rÝdÐ qO−�²�« Ê√ 5³¹ ⁄ö³� WO�öÝù« Æ —UHÝ_«  ôU�Ë ŸUD� ÃU−×Ð WO½U¦�«Ë wLÝd�« rOEM²�« ÃU−×Ð w� nBM�Ë ‰œUŽ ÂUE½ ò œUL²ŽUÐ jI� V�UDð n�u*« «cN� U¼–U�ðUÐ t½√ WF�U'« XFÐUðË ÃU×K� ‰U−*« „dðË \ jI� …bŠ«Ë W×zô w� WŽdI�« WOKLŽ w� 5�—UA*« 5MÞ«u*« qO−�ð  UH�«u�Ë sL¦Ð W�Uð WMOÐ vKŽ u¼Ë \ UNF� dH��« Vžd¹ w²�« WN'« W¹dŠ qJÐË —UO²šô Æò Á—UÞ≈ w� dH��« b¹d¹ Íc�« Ãu²M*« ÃU−(« 5JL²� WOLOEM²�«  U³Oðd²�« l$√ œUL²Ž« vKŽ UNM� U�dŠ ò t½√ \ WF�U'«  d�–Ë \ WOKLF�« Ác¼ ‰uŠ UOÝ«—œ U�u¹ XLE½ \ò ·ËdE�« s�Š√ w� rNJÝUM� WC¹d� ¡«œ√ s� 5MÞ«u*« 5Ð eOO9 qJ� U¹œUHð ò …bŠu� W×zô w� 5MÞ«u*« qO−�²Ð W³�UD*« ÁdŁ≈ vKŽ  —dI� Æò W¹dŠ qJÐ WÝbI*« —U¹b�« v�≈ UNF� dH��« Êu³žd¹ w²�« WN'« —UO²š« W¹dŠ s� rNMOJ9Ë ·U�Ë_« …—«“Ë Ê√ dOž \ VKD*« «cNÐ WB²�*«  UN'«  dFý√ UN½√ v�≈ WF�U'«  —Uý√Ë –U�ð« ò v�≈ —UHÝ_«  ôU�Ë ŸUDIÐ Èœ√ U2 \ ò —U³²Žô« 5FÐ ÁcšQð r� ò WO�öÝù« ÊËRA�«Ë ”UÝ√ vKŽ WŽdI�« WOKLF� ÊuFC�OÝ s¹c�« 5MÞ«u*« qO−�ð WOKLŽ w� W�—UA*« ÂbŽ —«d� Æò 2013Ø 1434 rÝdÐ Z(« pÝUM� ¡«œ√ w� 5³ž«d�« —UO²šô UO�UŠ qLF�« tÐ Í—U'« ÂUEM�« WOÐdG*« —UHÝ_«  ôU�u� WOMÞu�« WF�U'« ÊS� \ f³� qJ� U³M&

https://www.fichier-pdf.fr/2012/04/09/page-01/

09/04/2012 www.fichier-pdf.fr

10 60%

vKŽ hOBM² « ÂbFÐ f½u² ULNð—U¹“ ¡UMŁ√ Æ ¢b¹b'« w ½u² « —u²Ýb « w qOz«dÝ≈ ÂU √ ”U³Ž œuL× wMOD KH « fOzdK W¾łUH*« WDI « U √ oŠ sŽ œdHM*« wK ² « sŽ t½öŽ≈Ë ¨wKOz«dÝù« Êu¹eHK² « WýUý wMOD KH « dOF³ « dNþ vKŽ Èd??š√ WA ÈuÝ sJð rK ¨…œuF « w ËœË wLOK ≈ l{u ÊUNð—ô«Ë œuL'«Ë ÂU I½ô« qFHÐ p UN²*« qJAÐ ”ULŠ …œU UNKG²Ý« WDIÝ w¼Ë ¨„U³ð—ô«Ë bOIF² « W¹Už w ÆUO öŽ≈Ë UOÝUOÝË UO³Fý dO¦ W dŠ ÂUNð« d³Ž œd « v ≈ «Ëd³½« U ÊUŽdÝ ¨`² W dŠ …œU sJ r WOÐdŽ W Ëœ w ¨¢qOz«dÝ≈¢ sŽ 5K¦2 l «¡UI ¡«dłSÐ ”ULŠ ÍœUOI « WÝUzdÐ ”ULŠ s b Ë tłuð YOŠ ¨UNLÝ« sŽ ÊöŽù« r²¹ ¡UIK « «c¼ w ”ULŠ X³ UÞË ¨wKOz«dÝ≈ b uÐ vI² «Ë Ê«bLŠ W UÝ√ 3_« v ≈ tłu² UÐ ”U³Ž œuL× wMOD KH « fOzdK ÕUL « ÂbFÐ WOMOD KH « W ËbK ¢V «d ¢ WHBÐ W¹uCŽ ÊöŽ≈ WOC ÕdD …bײ*« Æw Ëb « rE²M*« w W Ëb « ŸËdA vKŽ ÷ËUH² UÐ ”ULŠ W dŠ `² «œUO XLNð« UL ÊËbÐ WOÐdG « WHC « w{«—√ s WzU*UÐ 40 vKŽ W² R*« œËb(« «– ¨wKOz«dÝ≈ ŸËdA q_« w u¼Ë ¨ UMÞu² *« W «“≈ ÊËbÐË ”bI « U0 ¢qOz«dÝ≈¢ l b _« WK¹uÞ W½bNK UŠd²I ”ULŠ XŠdÞ 5Š w …œU U×¹dBð V ×Ð ¨wzUNM « l{u « U¹UC W U q¼U&

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/20/10/

20/11/2012 www.fichier-pdf.fr

23102010-ASSABAH 26%

5 «d « v??K r Ë Æ2010 WM W M U rN «d « ÂuKF «Ëœb BH63858 w uIF WHOK# UN UB W d «Ë ÁUO*« vK WE U LK ¡U u « ôËUI W u ≠ —u e « ≠ ÷U d « w …e ZN 290 œb ∫Ê«uMF « W d «Ë ÁUO*« vK WE U;« ‰UG"√ ∫◊UAM « —UM œ ·ô¬ 10 ∫‰U*« ”√— ÆW u WLJ 0 A0958432010 ∫Í—U « q « œb Æ201042359 ∫5LC « œb ÆH091782010 ∫wK#«b « ·dB « œb Æ2010.03.29 ∫◊UAM « W «b a —U 1142822C ∫…—U « WB#— œb SO63856 ‫ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ ﻳﻮﺳﻒ‬ ¨tM 17 Âu v ≈ d u √ 21 s ÁœöO bOF ‰UH ô« .bI vK d√ U bM dO ÊuJO ÂUF « «c ‰UH « Ê√ åu u ò dOGB « —u _« bK —b sJ r ”QJ wzUNM « —Ëb??K w{U d « w d « q??

https://www.fichier-pdf.fr/2011/09/07/23102010-assabah/

07/09/2011 www.fichier-pdf.fr