Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 08 décembre à 11:50 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «yudlphqw»:Total: 9 résultats - 0.098 secondes

Journal 11 avr 11 100%

,O H[LVWH GLIIpUHQWHV VRUWHV GH WKp PDLV FHOOHV FL QH SURYLHQQHQW SDV FRPPH RQ SRXUUDLW OH SHQVHU GH SODQWHV GLIIpUHQWHV &KDFXQH QRXV YLHQW GX WKpLHU DSSHOp DXVVL &DPHOOLD VLQHQVLV 7Kp EODQF /H WKp EODQF HVW XQ WKp QRQ R[\Gp &·HVW OH WKp TXL VXELW OH PRLQV GH WUDQVIRUPDWLRQV GHSXLV OD IHXLOOH GX WKpLHU HW HVW FHOXL TXL SRVVqGH OH SOXV G·DQWLR[\GDQWV 7Kp YHUW /H WKp YHUW FRQWLHQW EHDXFRXS G·DQWLR[\GDQWV HW SRVVqGH SOXVLHXUV YHUWXV LO UpGXLW OH VWUHVV OD FKDQFH G·DYRLU XQH PDODGLH QHXURGpJpQpUDWLYH FRPPH OH 3DUNLQVRQ HW O $O]KHLPHU OH ULVTXH GH FDQFHU HW OH ULVTXH G·DWWUDSHU XQH PDODGLH FDUGLRYDVFXODLUH 7Kp EOHX RX 2RORQJ /H WKp EOHX RX 2RORQJ HVW XQ WKp VHPL R[\Gp ,O UpGXLW O·DEVRUSWLRQ GX JUDV GDQV OH FRUSV HW F·HVW SRXU FHWWH UDLVRQ TXH FHUWDLQV DIILUPHQW TX·LO IDLW PDLJULU 7Kp URXJH RX URRLERV /H WKp URXJH Q·HVW SDV XQ YUDL WKp (Q IDLW LO YLHQW GX URRLERV RX $VSDODWKXV OLQHDULV XQH SODQWH TXL SRXVVH GDQV OH VXG GH O·$IULTXH GX 6XG WUqV DX VXG GRQF &H WKp QH FRQWLHQW SDV GH FDIpLQH HW HVW VRXYHQW DVVRFLp j GHV VDYHXUV IUXLWpHV HW pSLFpHV 7Kp QRLU /H WKp QRLU HVW FHOXL TXL HVW OH SOXV R[\Gp HW TXL SRVVqGH OH SOXV GH FDIpLQH ,O DLGH j OD GLJHVWLRQ -·HVSqUH YRXV DYRLU pFODLUp GDYDQWDJH VXU OHV GLIIpUHQWHV VRUWHV GH WKp HW OHXUV SURSULpWpV 3RXU FHX[ TXL DLPHUDLHQW FRPPHQFHU j ERLUH GX WKp MH YRXV FRQVHLOOH OH PDJDVLQ ©'DYLG·V 7HDª j 6DJXHQD\ R LO Q·\ D TXH oD 5pGDFWHXU 0D[LPH 3RLULHU &XLVLQH &LQpPD $UW HW VSHFWDFOHV 7HFKQR &LQpPD /D &RORF 3RXU PD FKURQLTXH ©&LQpPDª GH FHWWH VHPDLQH MH VXLV DOOp YRLU ©/D &RORFª 9RLFL XQ SHWLW UpVXPp © 6DUD 0DWWKHZV XQH pWXGLDQWH HQ GHVLJQ GH PRGH HVW H[FLWpH GH UHQFRQWUHU VD QRXYHOOH FRORFDWDLUH j VRQ HQWUpH j O XQLYHUVLWp GH /RV $QJHOHV &HWWH GHUQLqUH XQH MHXQH ILOOH GH IDPLOOH DLVpH V DSSHOOH 5HEHFFD HW VHPEOH FKDUPDQWH /HV GHX[ ILOOHV VH OLHQW UDSLGHPHQW G DPLWLp 0DLV DORUV TXH OHV VHPDLQHV SDVVHQW 5HEHFFD VH UpYqOH rWUH GH SOXV HQ SOXV SRVVHVVLYH HW HQYDKLVVDQWH GDQV OD YLH GH 6DUD FH TXL YD PrPH MXVTX j LQTXLpWHU VRQ SHWLW DPL 6WHSKHQ HW j HIIUD\HU 7UDF\ XQH DXWUH pWXGLDQWH /D IROLH GH 5H EHFFD YD VL ORLQ TX HOOH SRXUUDLW ELHQ PHWWUH HQ GDQJHU OHV DPLV GH 6DUD ª $FWHXUV /HLJKWRQ 0HHVWHU 0LQND .HOO\ &DP *LJDQGHW $O\VRQ 0LFKDOND 'DQQHHO +DUULV 0DWW /DQWHU )UDQFHV )LVKHU HW .DWHULQD *UDKDP -H WURXYH TXH FH ILOP Q¶D SDV YUDLPHQW GH UDLVRQ G¶rWUH PLV j SDUW HIIUD\HU OHV MHXQHV DGXOWHV TXL HQ -H WURXYH TXH FH ILOP Q¶D SDV YUDLPHQW GH UDLVRQ G¶rWUH PLV j SDUW HIIUD\HU OHV MHXQHV DGXOWHV TXL HQ WUHQW DX O\FpH &H ILOP HVW YUDLPHQW ©32&+(ª 3UHPLqUHPHQW SRXU TX¶XQ ILOP VRLW LQWpUHVVDQW LO IDXW GH ERQV DFWHXUV XQ ERQ VFpQDULR HW XQ ERQ UpDOLVDWHXU &H ILOP FRQWLHQW PDOKHXUHXVHPHQW XQH DF WULFH LQFDSDEOH G¶DMRXWHU GX VXVSHQVH DX VFpQDULR GpMj PpGLRFUH HW YUDLPHQW SUpYLVLEOH oD QH O¶HPEHOOLW SDV GX WRXW 6L M¶pWDLV YRXV M¶DWWHQGUDLV TX¶LO VRUWH HQ '9' HW PrPH Oj HQFRUH« &¶HVW WRXW SRXU PD FKURQLTXH 0HUFL EHDXFRXS HW j OD VHPDLQH SURFKDLQH +RUDLUH GX FLQpPD 6HPDLQH GX DX DYULO %XUHDX GH FRQWU{OH +RUV GH PRL 5DQJR K K HW K K 5pGDFWHXU 0DWKLHX /DYRLH &LQpPD $UW HW VSHFWDFOHV 7HFKQR 0HQX &DIpWpULD $UW HW VSHFWDFOHV %ULWQH\ OD IHPPH IDWDOH«RX SUHVTXH 7RXW GHUQLqUHPHQW OD MHXQH FKDQWHXVH %ULWQH\ 6SHDUV D ODQFp VRQ VHSWLqPH DOEXP LQWLWXOp ©)HPPH )DWDOHª &·HVW GpILQLWLYHPHQW XQ VRQ pOHFWUR SRS TX·RQ HQWHQG WRXW DX ORQJ GX &' 'HV WLWUHV FRPPH ´, ZDQQD JR·· ¶·7LOO WKH ZRUOG HQGV·· ¶·%LJ IDW EDVV·· TXL HVW G·DLOOHXUV HQ FROODERUDWLRQ DYHF :LOO , $P ¶· &ULPLQDO·· ¶·+ROG LW DJDLQVW PH·· RX HQFRUH ¶·+RZ , UROO·· -XVTX·j SUpVHQW PD SUpIpUpH HVW ¶·+ROG LW DJDLQVW PH·· (VW FH XQ UHWRXU HQ IRUFH SRXU %ULWQH\ "

https://www.fichier-pdf.fr/2011/04/14/journal-11-avr-11/

14/04/2011 www.fichier-pdf.fr

« BOUTIK RAPHINTO » 68%

4XHOV VXMHWV LQWpUHVVHUDLHQW YUDLPHQW OHV FOLHQWV pYHQWXHOV "

https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/26/boutik-raphinto/

26/01/2021 www.fichier-pdf.fr

Les attentats de Paris sont un false-flag 54%

%5($.,1* 1(:6 /D SUHXYH TXH OHV DWWHQWDWV GH 3DULV VRQW XQ IDOVH IODJ :LNLVWULNH :,.,675,.( 5LHQ QL SHUVRQQH Q HVW VXSpULHXU j OD YpULWp $&&8(,/ &$7e*25,(6 6 $%211(5 &217$&7 %5($.,1* 1(:6 /D SUHXYH TXH OHV DWWHQWDWV GH 3DULV VRQW XQ IDOVH IODJ 3XEOLp SDU ZLNLVWULNH FRP VXU 1RYHPEUH SP &DWpJRULHV 3ROLWLTXH LQWpULHXUH 5HOLJLRQ SHQVpHV 6RFLDO 6RFLpWp 6 DERQQHU $ERQQH] YRXV SRXU rWUH DYHUWL GHV QRXYHDX[ DUWLFOHV SXEOLpV H[HPSOH#DGUHVVH FRP 6 $%211(5 3UpVHQWDWLRQ JpQpUDOH GHV IDLWV OHV SOXV DFFDEODQWV (Q SRXUVXLYDQW YRWUH QDYLJDWLRQ VXU FH VLWH YRXV DFFHSWH] O XWLOLVDWLRQ GH FRRNLHV &HV GHUQLHUV DVVXUHQW OH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH QRV VHUYLFHV (Q VDYRLU SOXV VXU OHV FRRNLHV )HUPHU /D YDJXH G¶DWWHQWDWV TXL V¶HVW DEDWWXH VXU 3DULV SRVH TXHOTXHV LQWHUURJDWLRQV 1RXV DOORQV pQXPpUHU LFL OHV IDLWV TXL QRXV IRQW GLUH TXH OD WKqVH RIILFLHOOH GH FHV DWWHQWDWV GH 3DULV QH WLHQW SDV OD URXWH ,O HVW FRXUDQW GH TXDOLILHU GH © FRPSORWLVWH ª OHV DUWLFOHV TXL GpUDQJHQW HW TXL VRQW UHSURGXLWV SDU GHV VLWHV LQWHUQHW GH WRXWHV REpGLHQFHV \ FRPSULV SDU G¶DXWKHQWLTXHV H[WUpPLVWHV 1RXV Q¶\ VRPPHV SRXU ULHQ QRXV QH IDLVRQV TXH UHOHYHU GHV IDLWV 4XH OH OHFWHXU VH IDVVH VD SURSUH LGpH PDLV IUDQFKHPHQW LO IDXW YUDLPHQW rWUH GH PDXYDLVH IRL SRXU QH SDV YRLU OD VXSHUFKHULH GH FHV DWWHQWDWV« 'pMj SRXU FRPPHQFHU XQH FKRVH VLPSOH TX¶DXFXQ PpGLD Q¶D RVp UHOHYHU UDSSHORQV TXDQG PrPH TXH O¶(WDW IUDQoDLV D UHPLV OHV IURQWLqUHV OH MRXU GHV DWWHQWDWV GpSOR\DQW DLQVL WUHQWH PLOOH SROLFLHUV OHVTXHOV RQW pWp PRELOLVpV SRXU FHWWH RSpUDWLRQ GH FRQWU{OH DX[ IURQWLqUHV GHYDQW GXUHU XQ PRLV GDQV OH FDGUH GH OD FRQIpUHQFH GH 3DULV VXU OH FOLPDW &23 &RPPH F¶HVW EL]DUUH« $SUqV OHV DWWHQWDWV OH PrPH MRXU FHWWH IHUPHWXUH GHV IURQWLqUHV VH WURXYH SURORQJpH DYHF O¶(WDW G¶XUJHQFH GpFUpWp« /H MRXU PrPH GHV DWWHQWDWV YHQGUHGL QRYHPEUH WRXMRXUV OH PrPH QRQ YRXV QH UrYH] SDV HVW SUpVHQWp OH PDWLQ PrPH OH QRXYHDX 3ODQ $UPHV GX JRXYHUQHPHQW YLVDQW j UHQIRUFHU OH FRQWU{OH GHV DUPHV HW GHV LGHQWLWpV DX[ IURQWLqUHV VXU OH WHUULWRLUH QDWLRQDO HW HXURSpHQ %HUQDUG &D]HQHXYH PLQLVWUH GH O¶,QWpULHXU WLHQGUD XQ GLVFRXUV SRXU SUpVHQWHU FH QRXYHDX © 3ODQ DUPHV ª j 1DQWHUUH OH PDWLQ GX KWWS ZZZ ZLNLVWULNH FRP EUHDNLQJ QHZV OD SUHXYH TXH OHV DWWHQWDWV GH SDULV VRQW XQ IDOVH IODJ KWPO %5($.,1* 1(:6 /D SUHXYH TXH OHV DWWHQWDWV GH 3DULV VRQW XQ IDOVH IODJ :LNLVWULNH YHQGUHGL QRYHPEUH TXHOTXHV KHXUHV DYDQW OHV DWWHQWDWV &HV QRXYHOOHV PHVXUHV pWDLHQW FULWLTXpHV FDU MXJpHV WURS IDVFLVDQWHV PDLV DYHF OHV DWWHQWDWV GX PrPH MRXU KRS FHOOHV FL VHURQW ELHQW{W YRWpHV FRPPH XQH OHWWUH j OD SRVWH &RPPH F¶HVW EL]DUUH« VRXUFH KWWS ZZZ LQWHULHXU JRXY IU /H PLQLVWUH ,QWHUYHQWLRQV GX PLQLVWUH 3UHVHQWDWLRQ GX 3ODQ $UPHV 8Q MRXU DYDQW OHV DWWHQWDWV /H QRYHPEUH O¶2EVHUYDWRLUH QDWLRQDO GH OD GpOLQTXDQFH HW GHV UpSRQVHV SpQDOHV ²UDWWDFKp DX PLQLVWqUH GH O¶,QWpULHXU² WLHQV HQFRUH &D]HQHXYH« SXEOLDLW XQ UDSSRUW VHORQ OHTXHO OH WHUURULVPH pWDLW GHYHQX OD VHFRQGH SUpRFFXSDWLRQ GHV )UDQoDLV DSUqV OH FK{PDJH« VRXUFH © /D JUDQGH SHXU GX WHUURULVPH ª 7LPRWKpH %RXWU\ /H 3DULVLHQ $XMRXUG¶KXL HQ )UDQFH QRYHPEUH (W SRXU ILQLU XQ H[HUFLFH VLPXODQW GHV DWWHQWDWV D pWp FRQGXLW OH PDWLQ PrPH GH O¶DWWDTXH SDU OHV VHUYLFHV G¶XUJHQFH KRVSLWDOLHUV VRXV OH FRQWU{OH GHV PLQLVWqUHV GH O¶,QWpULHXU WLHQV HQFRUH &D]HQHXYH« HW GH OD 'pIHQVH 8QH FRwQFLGHQFH TXH O¶RQ DYDLW GpMj UHOHYpH ORUV GHV DWWHQWDWV GX VHSWHPEUH j 1HZ <RUN HW :DVKLQJWRQ GH FHX[ GX PDUV j 0DGULG RX HQFRUH GH FHX[ GX MXLOOHW j /RQGUHV VRXUFH &I ,QWHUYHQWLRQ GX 'U 3DWULFH 3HOORX[ SUpVLGHQW GH O¶$VVRFLDWLRQ GHV PpGHFLQV XUJHQWLVWHV GH )UDQFH VXU )UDQFH ,QIR j K HW DX MRXUQDO GX VRLU GH )UDQFH OH QRYHPEUH © &RPPHQW OH 6DPX V¶HVW SUpSDUp DX[ DWWHQWDWV VLPXOWDQpV GH 3DULV ª .LUD 0LWURIDQRII &KDOOHQJHV QRYHPEUH $LQVL TXDQG RQ IDLW GpMj XQ SUHPLHU VFDQ GHV pYpQHPHQWV F¶HVW j GLUH MXVWH XQH SHWLWH DQDO\VH JOREDOH RQ VH UHQG FRPSWH j TXHO SRLQW OD WKqVH RIILFLHOOH GHV DWWHQWDWV YROH HQ pFODWV FpGDQW VRXV OD SUHVVLRQ VLPSOH HW ORJLTXH GHV IDLWV /HV IDLWV VRQW DFFDEODQWV HW WRXW FHOD GpPRQWUH TXH OHV DWWHQWDWV GH 3DULV RQW ELHQ pWp SODQLILpV SDU OHV KDXWV VHUYLFHV GH O¶(WDW IUDQoDLV 0DLV LO \ D HQFRUH SOXV IRUW QRXV DOORQV PDLQWHQDQW QRXV LQWpUHVVHU j OD SHUVRQQH GH %UDKLP $EGHVODP /H FDV %UDKLP $EGHVODP %UDKLP $EGHVODP DQV FRPPDQGR NDPLND]H LPSOLTXp GDQV OHV DWWHQWDWV GX YHQGUHGL QRYHPEUH pWDLW SURSULpWDLUH GX FDIp /HV %pJXLQHV VLWXp GDQV XQH SHWLWH UXH WUDQTXLOOH GX TXDUWLHU GH .DUUHYHOG j 0ROHQEHHN HQ %HOJLTXH &H EDU IDLVDLW pJDOHPHQW RIILFH GH FRIIHH VKRS /HV DXWRULWpV FRPPXQDOHV RQW RUGRQQp OH QRYHPEUH OD © IHUPHWXUH DX SXEOLF GH O¶pWDEOLVVHPHQW ª SRXU XQH © GXUpH GH PRLV SUHQDQW FRXUV OH QRYHPEUH SRXU VH WHUPLQHU OH DYULO ª 6RXUFH OH 3DULVLHQ KWWS ZZZ OHSDULVLHQ IU IDLWV GLYHUV EHOJLTXH OH EDU GHV IUHUHV DEGHVODP D PROHQEHHN XQ UHSDLUH GH SHWLWV YR\RXV SKS [WUHI KWWSV $ ) )ZZZ JRRJOH IU %UDKLP $EGHVODP V¶HVW IDLW H[SORVHU VHXO j K j OD WHUUDVVH GX ELVWURW &RPSWRLU 9ROWDLUH DX ERXOHYDUG 9ROWDLUH j GHX[ SDV GH OD SODFH GH OD 1DWLRQ YHQGUHGL VRLU EOHVVDQW JULqYHPHQW XQH TXLQ]DLQH GH SHUVRQQHV 6HORQ OH UpFLW GX UHVSRQVDEOH GX FDIp j / ([SUHVV OH WHUURULVWH V HVW LQVWDOOp WUDQTXLOOHPHQW GDQV OH FDIp &

https://www.fichier-pdf.fr/2015/11/23/les-attentats-de-paris-sont-un-false-flag/

23/11/2015 www.fichier-pdf.fr

maquette mars 53%

Bientôt, au revoir O¶KLYHU bonjour le prinWHPSV HW PrPH O¶KHXUH G¶pWp 2Q WURXYDLW TXH F¶pWDLW YUDLPHQW SDUIDLW pour lancer quelque chose, quelque chose comme un paquet de BN vide, un pavé dans la marre, un mouvement ou un magazine.

https://www.fichier-pdf.fr/2011/03/19/maquette-mars/

19/03/2011 www.fichier-pdf.fr

Journal 6 dec 2010 51%

9 ( &RPLWp GH 9LH eWXGLDQWH HW GX FRPLWp ( 9 % eFROH 9HUW %UXQWODQG TXL V·RFFXSqUHQW GH FHWWH WkFKH &RPPH OHV DQQpHV SUpFpGHQWHV OHV pOqYHV HQWUDLHQW GDQV OD FDIpWpULD GDQV ODTXHOOH RQ SRXYDLW HQWHQGUH XQH GRXFH PXVLTXH GX WHPSV GHV )rWHV ODLVVDLHQW OHXUV GRQV VXU O·XQH GHV WDEOHV LQVWDOOpHV VSpFLDOHPHQW j FHW HIIHW HW SRXYDLHQW HQ GHV )rWHV ODLVVDLHQW OHXUV GRQV VXU O·XQH GHV WDEOHV LQVWDOOpHV VSpFLDOHPHQW j FHW HIIHW HW SRXYDLHQW HQ VXLWH VH VHUYLU XQ UpFRQIRUWDQW FKRFRODW FKDXG WUqV FKDXG &H GpOLFLHX[ EUHXYDJH pWDLW FRPPDQGLWp FHWWH DQQpH SDU PRQVLHXU 'RPLQLF 6DLQW 3LHUUH j TXL QRXV DGUHVVRQV QRV VLQFqUHV UHPHUFLHPHQWV *UkFH j OD JpQpURVLWp GHV pWXGLDQWV HW GHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO OD JXLJQROpH GH OD SRO\YDOHQWH GHV 4XDWUH 9HQWV D SHUPLV GH UDPDVVHU ERvWHV GH GHQUpHV VHSW VDFV HW XQ WRWDO GH :RZ 1RXV QH SRXYRQV SDV YUDLPHQW GLUH TXH FH IXW XQ pFKHF Q·HVW FH SDV"

https://www.fichier-pdf.fr/2010/12/06/journal-6-dec-2010/

06/12/2010 www.fichier-pdf.fr

Correction Concours UE7A 2011 37%

x « -H PH GLV TXH MH Q¶DL YUDLPHQW SDV GH FKDQFH HW MH Q¶DL TXH FH TXH MH PpULWH »= A ttribution E X T E R N E ( on attribue la cause de nos problèmes à un élément extérieur à soi) x L a stratégie mise en place :

https://www.fichier-pdf.fr/2011/12/28/correction-concours-ue7a-2011/

28/12/2011 www.fichier-pdf.fr

Newsletter 1er Trimestre 2017 35%

Page 3 DOSSIER $VVXUDQFH YLH RX LPPRELOLHU YRWUH F°XU EDODQFH /D EDLVVH GHV WDX[ G¶LQWpUrW IDYRULVH OHV LQYHVWLVVHPHQWV LPPRELOLHUV ORFDWLIV /HXUV OR\HUV DSSDUDLVVHQW DXMRXUG¶KXL SOXV UpPXQpUDWHXUV TXH OHV SODFHPHQWV ¿QDQFLHUV © FODVVLTXHV ª &HSHQGDQW OD ¿VFDOLWp LPPRELOLqUH D OD UpSXWDWLRQ G¶rWUH SOXV FRQVpTXHQWH /¶LQYHVWLVVHPHQW GDQV OD SLHUUH HVW LO GRQF YUDLPHQW RSSRUWXQ "

https://www.fichier-pdf.fr/2017/01/27/newsletter-1er-trimestre-2017/

27/01/2017 www.fichier-pdf.fr

at-Tahawiya 31%

HVW YUDLPHQW TXHOTXH FKRVH G pWRQQDQW ª (W LO H[LVWH GH QRPEUHX[ YHUVHWV DOODQW GDQV OH PrPH VHQV &HWWH SDUWLH GX 7DZKvG FRUUHVSRQG DX GpYRXHPHQW WRWDO HW VLQFqUH GH O DGRUDWLRQ j $OODK / 8QLTXH HW OD FUR\DQFH TX ,O HVW OH VHXO GLJQH GH FHOD HW TXH O DGRUDWLRQ G DXWUH TXH /XL HVW IDXVVHWp FH TXL FRUUHVSRQG j OD GpILQLWLRQ GH /k ,OkKD ,OOD $OODK GRQW OH VHQV HVW © QXO UpHO REMHW G DGRUDWLRQ VL FH Q HVW $OODKª FRPPH O D GLW $OODK © &HFL FDU $OODK HVW /D 9pULWp HW FHX[ TX LOV LQYRTXHQW HQ GHKRUV GH /XL HVW IDXVVHWp ª 7URLVLqPH SDUWLH 7DZKvG (O $VPk :DV 6LIkW TXL FRUUHVSRQG j O XQLFLWp G $OODK GDQV 6HV 1RPV HW $WWULEXWV ,O V DJLW GH FURLUH HQ WRXW FH TXL D pWp UDSSRUWp GDQV OH &RUDQ RX OD 6XQQDK GX 3URSKqWH 6$:

https://www.fichier-pdf.fr/2011/07/07/at-tahawiya/

07/07/2011 www.fichier-pdf.fr

At-Tahawiyah 31%

HVW YUDLPHQW TXHOTXH FKRVH G pWRQQDQW ª (W LO H[LVWH GH QRPEUHX[ YHUVHWV DOODQW GDQV OH PrPH VHQV &HWWH SDUWLH GX 7DZKvG FRUUHVSRQG DX GpYRXHPHQW WRWDO HW VLQFqUH GH O DGRUDWLRQ j $OODK / 8QLTXH HW OD FUR\DQFH TX ,O HVW OH VHXO GLJQH GH FHOD HW TXH O DGRUDWLRQ G DXWUH TXH /XL HVW IDXVVHWp FH TXL FRUUHVSRQG j OD GpILQLWLRQ GH /k ,OkKD ,OOD $OODK GRQW OH VHQV HVW © QXO UpHO REMHW G DGRUDWLRQ VL FH Q HVW $OODKª FRPPH O D GLW $OODK © &HFL FDU $OODK HVW /D 9pULWp HW FHX[ TX LOV LQYRTXHQW HQ GHKRUV GH /XL HVW IDXVVHWp ª 7URLVLqPH SDUWLH 7DZKvG (O $VPk :DV 6LIkW TXL FRUUHVSRQG j O XQLFLWp G $OODK GDQV 6HV 1RPV HW $WWULEXWV ,O V DJLW GH FURLUH HQ WRXW FH TXL D pWp UDSSRUWp GDQV OH &RUDQ RX OD 6XQQDK GX 3URSKqWH 6$:

https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/02/at-tahawiyah/

02/07/2013 www.fichier-pdf.fr