Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 03 octobre à 19:11 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «zavatra»:Total: 70 résultats - 0.101 secondes

100% - FACEBOOK MARKET(1)[1]

FACEBOOK MARKET(1)[1] FACEBOOK MARKETING MODULE 1 Compte pro Inona no zavatra tinao hatao ?

fichier-pdf.fr/2020/06/11/facebookmarket11/ 11/06/2020

98% - TSY KI VADIVADY FA TENA IZY

FANOMANANA AMIN’NY ALALAN’NY FANABEAZANA SY FAMPIANARANA Sehatra goavana enti-manomana ny fanambadiana ry tanora ny fanabeazana sy fampianarana, tsy zavatra mandeha ho azy na koa voajanahary toy ny iheveran’ny maro azy akory ny fanambadiana.

fichier-pdf.fr/2017/11/13/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/ 13/11/2017

98% - TSY KI VADIVADY FA TENA IZY

FANOMANANA AMIN’NY ALALAN’NY FANABEAZANA SY FAMPIANARANA Sehatra goavana enti-manomana ny fanambadiana ry tanora ny fanabeazana sy fampianarana, tsy zavatra mandeha ho azy na koa voajanahary toy ny iheveran’ny maro azy akory ny fanambadiana.

fichier-pdf.fr/2018/09/25/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/ 25/09/2018

93% - LESONA 7

ARABO 261 34 01 092 93 izao no fanontaniana ‫َما ه ََذا ؟‬ ‫ه ََذا َراد ُيو‬ LESONA 7 Amin’ity lesona ity dia hianatra manontany zavatra sy toerana isika 1 – MANONTANY ZAVATRA Ny teny ampiasaina raha hanontany zavatra dia MAA ‫َما َه ِذ ِه ؟‬ ‫َما‬ ‫ارة‬ َ ‫َه ِذ ِه سِ َت‬ Izay midika hoe INONA Raha hanontany hoe INONA IO ?

fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-7/ 14/04/2016

93% - METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE Tsiky Marcel

A- FOMBA FANAOVANA « DISSERTATION PHILOSOPHIQUE » Ny zavatra hatao ao dia fanamarinana (justification), fanaporofoana (preuve), fandresen-dahatra (argumentation) ary fizohian-kevitra (raisonnement).

fichier-pdf.fr/2017/04/01/methode-de-dissertation-en-philosophie-tsiky-marcel/ 01/04/2017

92% - Ndao hilalao 1

lalao araka izay hamaritan’ny “Firaketana ny fiteny sy ny zavatra Malagasy” azy.

fichier-pdf.fr/2017/05/03/ndao-hilalao-1/ 03/05/2017

92% - ndao hilalao 1

lalao araka izay hamaritan’ny “Firaketana ny fiteny sy ny zavatra Malagasy” azy.

fichier-pdf.fr/2020/02/13/ndao-hilalao-1/ 13/02/2020

88% - dany.008

Naházo ny zavatra nilaiko tokóa aho.

fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-008/ 20/09/2014

86% - KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY version 2016

Miala tsiny mialoha hatrany amin’ireo tsy fahatomombanana sy tsy fahampian’ireo zavatra voaresaka na dia efa nikasa ny hampiditra zavatra maro aza ny tena amin’ity taona 2016 ity.

fichier-pdf.fr/2016/06/07/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany-version-2016/ 07/06/2016

84% - LESONA 3

Toy izao ny fanoratra azy ARABO LESONA 3 Mitaky fianarana litera telo vaovao ity lesona ity izay ianarantsika manondro ary mitanisa olona na zavatra.

fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-3/ 14/04/2016

84% - Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana

Ao ny mora mandray sy mahatadidy zavatra..Ao kosa ireo somary votsavotsa.

fichier-pdf.fr/2013/06/15/ahoana-no-fikolokoloana-ny-fitadidiana/ 15/06/2013

83% - dany.003

Ka anisan’ny fototra mitazona azy ir o hitoetra ao anatin’izány fomba firafitry ny fitondram-panjakána izány, io fitakitakiana sesimototra zavatra maro samy hafa ataon’ny kebekoá io.

fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-003/ 20/09/2014

83% - dany.013

Zavatra goavaña noho ny goavaña izáy fañambarána izáy, hoy iláy Evéka tompomparitány izáy Lehiláhy-Olombeloña nanaña ny Fahaizana Manokana momba ny Pįşikôlôzίa.

fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-013/ 16/11/2014

83% - Article GBUT n°02 2014

Izany indrindra aza no antony ananantsika Azy, hampianatra antsika ny zavatra rehetra.

fichier-pdf.fr/2014/12/20/article-gbut-n-02-2014/ 20/12/2014

83% - KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY

Miala tsiny mialoha hatrany amin’ireo tsy fahatomombanana sy tsy fahampian’ireo zavatra voaresaka.

fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany/ 31/03/2018

82% - Article GBUT 2014

Lazaina fa misy ny firaisana rehefa tsy zavatra 2 intsony no hita fa iray (oh:firaisan-tsaina), ary tsy resaka fifandraisana fotsiny ihany izany fa tena fiombonana mihitsy koa.

fichier-pdf.fr/2014/10/30/article-gbut-2014/ 30/10/2014

82% - AMBOHIBAO 17 nov 2012

Izay miteny dia Jesosy Tompo, Izay efa niaritra ny zavatra rehetra talohantsika, nandresy ny fakampanahy rehetra nataon’ny devoly, ary nahatoky tokoa hatramin’ny fahafatesana, ary noho izany dia nomena Azy ny satroboninahitra fiainana, izay efa nananany rahateo Araka ny T 1.4, ny Boky manontolo dia famangian’i Jesosy ny Fiangonana fito any Azia.

fichier-pdf.fr/2012/11/17/ambohibao-17-nov-2012/ 17/11/2012

82% - COURS D'ANGLAIS RAPIDE Tsiky Marcel

Ny fisiana « auxiliaire » no tena zavatra.Izay efa misy na efa tena izy, tsy mila amoronana hafa.

fichier-pdf.fr/2017/04/01/cours-d-anglais-rapide-tsiky-marcel/ 01/04/2017

80% - L'amour de Dieu

« fa raha misy olona (tonga) ao amin’ny Kristy dia OLOMBAOVAO (voahary vaovao) izy efa lasa ny zavatra teo aloha indreo tonga vaovao ireo ».

fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/ 15/07/2013

80% - dany.010

Asa tokóa re izáy maházo itý tany sy fiainana itý é, fa ny zavatra izáy tena mba anisan‘izáy mahagága, dia ny fomba fisehon‘izány fitiavan‘ny reny izány satrίa hatramin‘izáy ka ho mandrakizáy, ny fon-dreny dia mijanona ho fon-dreny tokóa;

fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-010/ 20/09/2014

79% - FANDAHARANA TILY MAITSO

Ny zavatra niainany rehetra sy ny toe -javatra ka tao anatin’izany ny tanora no afaka nanovo fahala- Manana ny tanjona amin’ny fandraisana anjara amin’ny famlana amin’ny fomba mirindra sy voalamina na tampotampoka pandrosoana ny tanora ny fihetseham-pikambanana skoto, (izany hoe :

fichier-pdf.fr/2017/05/03/fandaharana-tily-maitso/ 03/05/2017

78% - LESONA 10

261 34 01 092 93 Raha lehilahy na zavatra « du genre masculin » ‫ھَذَا‬ ‫ھَذَا ﺳَﺎﻟِ ٌم‬ dia « hazhaa » Saalim io/ Io dia i Saalim - ْ◌ / ◌٘ Raha vehivavy kosa na zavatra « du genre féminin » dia « hazhihi » ّ◌ Sekoly io/ Io dia sekoly LESONA 10 ‫َھ ِذ ِه‬ ‫َھ ِذ ِه ﻣَدْ رَ ﺳَ ٌﺔ‬ Pejy 1 @ 4 BISMIHI TA’ALA martsa 2016 2004 – 2016 tsarafaracharly@gmail.com (Ny/ilay) tranon’i Saalim Tsarovy fa mila mitandrina tsara rehefa mandika teny satria misy maromaro ireo « genre » mifamadika amin’ny teny arabo sy ny teny frantsay.

fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-10/ 14/04/2016

78% - KORBATANE 5 version 2015

KORBATANE 5 version 2015 Page 1@25 Korbatane 5 version 2015 taona faha-15 (2001 – 2015) KORBATANE ILALLAH N° 5 taona faha 15 (2001 – 2015) Ny volana masina SHA’ABANY Maro tokoa ny zavatra tokony ho resahina mikasika an’ity volana masina ity fa izay kely tratra ihany no ezahina.

fichier-pdf.fr/2016/04/14/korbatane-5-version-2015/ 14/04/2016

78% - dany.001

Tsy misy fahamarinany ny zavatra voalazan’ny lahatsoratra noforoporonina tahaka itý ahy itý.

fichier-pdf.fr/2014/08/29/dany-001/ 29/08/2014