150702 BPSJ Synthèse de l'évaluation de l'assemblée nl .pdf


Nom original: 150702_BPSJ_Synthèse de l'évaluation de l'assemblée_nl.pdf
Titre: 150702_BPSJ_Synthèse de l'évaluation de l'assemblée_FT - nl.indd

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Adobe InDesign CS6 (Macintosh) / Adobe PDF Library 10.0.1, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/08/2015 à 13:24, depuis l'adresse IP 109.128.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 353 fois.
Taille du document: 784 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Syn
evalu these van d
at
e
select ie-avond v
ieverg
a
aderi n de
ng va
28 me
n
i
Op 2 juli laatstleden kwamen een tiental bewoners en enkele
vertegenwoordigers van verenigingen uit Sint-Joost-ten-Node samen
2 juli
2015
in de lokalen van het Netwerk ADES om een eerste balans op te maken
van de selectievergadering van 28 mei. De gelegenheid om te bespreken
wat er goed functioneerde en wat voor verbetering vatbaar is. Deze synthese
herneemt de besproken sleutelelementen en de verbeteringen die deze herfst
doorgevoerd zullen worden.
1. Veel deelnemers, te weinig bewoners
Dit is de eerste vaststelling die unaniem geformuleerd
werd in de groep: «Het is niet vanzelfsprekend om een
grote diversiteit in de deelnemersgroep te bekomen»
«Nochtans waren er in het begin van de vergadering heel
wat bewoners. Maar ze zijn voor het einde weggegaan.»
Het is waar dat de selectievergadering vaak laat
eindigt, en dat enkel de projectdragers zich verplicht
voelen tot het einde te blijven, wat spijtig is, zelfs al
merken sommigen op dat er onder de projectdragers
ook bewoners zijn. Dus niet iedereen gaat weg. «En de
mensen komen bij elke vergadering terug, wat aantoont
dat er belangstelling is.» We zouden er toch in moeten
slagen om meer soorten publiek te bereiken: kinderen
bijvoorbeeld. «Mijn zoon heeft deelgenomen aan de
laatste vergadering en hij vond het heel tof!» Maar
ook geïsoleerde personen, of mensen die het minder
gewoon zijn: «We moeten mond-tot-mondreclame
inzetten, en iedereen moet er rondom hem of haar over
praten, in de eerste plaats wie een project voorgesteld
heeft!» «En via de verenigingen gaan!»
«Het budget is te laag om meer mensen te bereiken!»
Voorstel:
Bij de aanvang van het nieuwe seizoen zal er een
werksessie georganiseerd worden met Made In Kit om
het communicatiemateriaal van het PB te herzien en
aan te passen.
-> Geïnteresseerd? Neem contact op met Eloise van
fabrik die binnenkort een doodle opstart om een
datum vast te leggen.
Een werksessie zal eveneens voorgesteld worden om
de volgende ideeënbeurs van 20 september voor te
bereiden.-> Afspraak bij fabrik, 18/08 om 12u

2. Te lange vergaderingen, ja maar...
Het probleem is dus de duur van de vergadering.
«Maar er moet voldoende tijd overblijven om te
discussiëren en uit te wisselen, want dat maakt
het net verrijkend.» Iedereen is het erover eens
dat de vergaderingen levendig zijn en dat velen
actief deelnemen: ze stellen vragen, geven raad of
doen voorstellen aan de projectdragers... «Al die
uitwisselingen zijn geweldig! We neigen niet naar
te sterke eensgezindheid, iedereen heeft zijn/haar
gevoeligheden.»
«We hebben echt toffe discussies gehad over
verschillende projecten. Bij één was er een soort
chantage: als we zijn project niet steunden, zou
hij het geld elders vinden, maar zouden we een
geweldig project kwijt zijn. Bij een ander voelden
we een sterk en spontaan enthousiasme van de
deelnemers. En telkens hebben we ze besproken
met argumenten en hebben we een gezamenlijke
beslissing genomen.»
Voorstel:
We wijzigen het verloop van de vergadering niet om
echte discussiemomenten te hebben. Maar de groep
stelt voor dat we een einduur vastleggen voor de
vergaderingen, en als we geen beslissing genomen
hebben in die tijdsduur, dat we de beslissing uitstellen
en een tweede vergadermoment snel erna vastleggen.
-> Dit voorstel zal getest worden in de herfst.
3. Nood aan technici en vroegere dragers.
Om de discussies naar een hoger niveau te tillen en om
bepaalde vragen te beantwoorden, ontbreekt het soms
aan een meer technische kijk. Brendan en François
van de Dienst Stadskernvernieuwing nemen deel aan

de vergaderingen en brengen soms elementen aan die
nuttig zijn voor de discussies: het gemeentereglement,
de stappen die gezet moeten worden.... «Ik bevind me
in de netelige positie van gemeentewerker. Dus kom ik
naar de vergaderingen met de idee van te observeren
en afstand te houden, maar uiteindelijk besef ik dat
ik telkens deelneem en mijn bijdrage lever.» Nochtans
verzekert de groep dat het belangrijk is dat de technici
hun plaats innemen en de uitwisselingen voeden.
«Het gaat er niet om zich te laten leiden door de stem
van de gemeente, maar om de elementen te kennen die
de slaagkansen van een project beïnvloeden.» Zonder
die elementen blijven we steken in het oordeel van
‘perceptie’: we vinden een project leuk of niet. Met het
Participatief Budget willen we dat net overstijgen...
De groep vindt het ook spijtig dat er geen vroegere
projectdragers aanwezig zijn. «We hebben hun
getuigenis over hun ervaring nodig; dat ze ons vertellen
waar ze staan en welke moeilijkheden ze hadden.»
«Het is spijtig dat de gekozenen niet meer
aanwezig zijn!»

5. Volstaan de selectiecriteria?
«Tijdens de laatste vergadering hebben we geprobeerd
om de discussie op te starten door te vertrekken vanuit
projecten die prioritair lijken voor de wijk. En ik heb
het gevoel dat twee projecten er al snel uitsprongen,
en de andere minder. Nochtans werden alle projecten
aanvaard. Dus vraag ik me af of we durven projecten
te weigeren, of onze criteria volstaan?» Die vraag werd
niet echt beantwoord. Sommigen stellen voor om
voorrang te geven aan duurzame projecten. Anderen
aan projecten die collectief zijn. Misschien moeten we
meer aandringen op de herkomst van het project en
het belang voor de wijk.
Voorstel:
Een rubriek toevoegen aan het voorstelformulier:
«Waar komt uw projectidee vandaan? Waarom is het
relevant voor de wijk?»
6. Projecten die te weinig uitgewerkt zijn?
Een laatste element dat naar voren kwam, is de
manier waarop een project is uitgewerkt. Hoe beter
uitgewerkt, hoe preciezer en hoe beter begrepen door
de vergadering. «Er zullen steeds projecten zijn die
meer uitgewerkt zijn dan andere, zeker omdat we ook
projecten van personen willen die minder de gewoonte
hebben. Maar we moeten moeten meer kansen geven aan
projectdragers om hun project samen met anderen op te
bouwen.» Nochtans bestaan er hiervoor al momenten,
de ideeënbeurs, die een maand voor de projectindiening
plaatsvindt. «Maar uit deze ideeënbeurs komen te weinig
projecten voort. We hebben ideeën, we bespreken ze
maar daarna hebben we moeite om opnieuw contact
op te nemen en om samen een gezamenlijk project op te
bouwen.» Er is misschien een tweede moment nodig
om verder te gaan in de opbouw, en om projecten te
hebben die gedragen worden door mensen die elkaar
niet kenden voor de Ideeënbeurs? Of misschien die
momenten anders organiseren?

4. En de animatoren, nemen ze deel of niet?
Net als de technici, hebben de animatoren hun
reserves over deelname aan de discussies, omdat ze de
projecten beter kennen, of omdat ze ‘neutraal’ willen
blijven. «Wat mooi is aan het Participatief Budget, is dat
de bewoners de criteria zelf bepalen en niet terugvallen
op bestaande schema’s, waar het de professionals zijn
die het kader bedenken en het toepassen. Hier gaat het
om een horizontaal proces.» Dus waarom nemen de
animatoren niet deel, net zoals de anderen? «Er zijn
er altijd die meer gevolgd hebben, en anderen minder.
Tijdens de vergadering kan iedereen het woord nemen.
Het is niet altijd gemakkelijk, maar beetje bij beetje
leren we. Maar iedereen mag het woord nemen, zelfs de
animatoren. En we kunnen het zelfs niet met hen eens
zijn.» «En er is geen sprake van dat de animatoren wat
Voorstel:
dan ook beslissen, het is de vergadering die beslist!»
Een werksessie zal eveneens voorgesteld worden om
«Kom los, animatoren!» Wij zijn geen
de volgende ideeënbeurs van 20 september voor te
ongeïnteresseerde en neutrale burgers!»
bereiden. -> Afspraak bij fabrik, 18/08 om 12u.
Voorstel:
Bij het begin van de volgende vergadering
verduidelijken we het statuut van elk en herinneren
we eraan dat iedereen het woord mag nemen.

«We zijn niet hier om enkel te stemmen: we
discussiëren, we wisselen uit en we bouwen samen
op! Dat is het Participatief Budget!»

• Periferia aisbl (Fanny Thirifays) : 02/544.07.93 - bp@periferia.be
• La Ruelle asbl (Pierre Delire) : 02/218.52.91 - laruelleasbl@hotmail.com - Rue Saint-Alphonse 20, Sint Alfonsstraat - 1210

B e da
nkt
v

oo
deeln r uw
emin
g

• fabrik (Eloïse Dhuy) : 02/217.94.40 - eloise@fabrikfabrik.be - www.fabrikfabrik.be - Rue de la Commune 69 Gemeentestraat - 1210

!


Aperçu du document 150702_BPSJ_Synthèse de l'évaluation de l'assemblée_nl.pdf - page 1/2

Aperçu du document 150702_BPSJ_Synthèse de l'évaluation de l'assemblée_nl.pdf - page 2/2


Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00347013.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.