இஸ்லாம் இறைவனால் வழங்கிய மார்க்கம் .pdfNom original: இஸ்லாம் இறைவனால் வழங்கிய மார்க்கம்.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par / doPDF Ver 7.3 Build 388 (Windows 7 Home Premium Edition (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/06/2013 à 07:25, depuis l'adresse IP 27.114.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 678 fois.
Taille du document: 345 Ko (67 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document
லா

சா

இைறவனா

றாக தி

நப கநாயக

திெவ

3வ

ெவள

மிய

வானபைத நி

னறிவ
த ! அறிவ ய

ைக

பயண

தா

6 வ ஈ

அைம

சா தியேம

வாழ

ச தி

ைளகளாக மைலக

7

8 ஓர
9

அவ கள

ெகாகிய மா

கடாக வான

4
5
ஓ வா

1 ெப
2 தி

வழ

கள

மிைய

10

மி

ைற

ெதா

அ ய

லாகவள

11 நில த

ந எ

13 உதி

பல திைசக

12 இ

கட

14 மன த களா
15 ஆ

16 மல


னர

19 க20 கல21 ேஜா
22 வ
23 க
24 வ ர
25 பா
26 ேதேகா
ழ ைதய
வ லி

தி

பற பட

ப அைறய
ேரைகய


வாவா

தன


வள

கி

சிைம


உ ப தியாகிற
உ ப தியாகிற

கவைல ேபா

கிற

றன

மன தன

கியெச

மி

ேஜா யாக...

27 நவன வாகன
28 ெப

ேசமி க ப

ைற

அைல

கா

ஆழ தி

கிைடேய த

கடலி

17 மாத
18

வாமி

உ ப தி?

ளன.

29 ேவதைனகைள உணர
30 பா

கா க ப

தி

31 கஃபா ப றிநப க

நாயக ைத

கா க ப ட ஃப அ
நப ய

34
35 இ

க ப

லாமிய ஆ சி உ

36 ம காைவ நப க
ேபா

40 கறி த

ேராமா

நப க

நாயக தி

2 தம

மரண

4 தம

மகள

3 தன நபைர

6 ைஸன
8 ஒ டக

ேபா ப றி
(ரலி)

12 யம
13 ைப
14 எகி

ெகா
னறிவ

ப றி

னறிவ

னறிவ
ஏ ப ட சமாதான உட


ள ப

க ப


ெவ றி ெகா

ெவ றி ெகா

15 ேபாலி இைற

னறிவ
ப றிய

ேராம ேபரரசி
க த

னறிவ

வர மரண

ைளக

ெவ றிெகா

த கனறிவ

னறிவ

மரண

ஃபா கள

ப றிய

(ரலி) அவ க

வா க

ள வாச

ப றிய11 பாரசீக

அறிவ

ப றி நரகவாசி எ
மரண

னறிவ

ேதா

ள ப

மரண

10 வழி பறியா

னறிவ

னறிவ
றி) ெவ றி ெகா

(ஸ

க ட ப டப

7 இர
9 ஹஸனறிவ

யட

ெவ றி ெகா

5 அ மா

வா

க ப டஏ

41 தய ேநா க தி

1 பாரசீக

உட

ெகா

ெவ றி ப றிய

38 அ லஹ
39 பாரசீகநாயக

னறிவ

37 பனறிவ

32 மன த களா
33 பா

ய நர

ள ப


சி ப றிய

ள ப


ப றிய எ சனறிவ

னறிவ
ைக

ைக
னறிவ

16 ஸ ஸ
17 தன

கிண

எஜமான ைய

னறிவ
18 ஆ

ேம

ெபா

வான

பவ க

ஹ ம

லிம

(ஸ

) அவ க

னறிவ

றன .

ஹ ம

நப (ஸ

வா கிய
றாக உ


யா

(ஸ

யாெதளனேர அறிவ

ைல

இைறவனா
(ஸெதா


கிேற

) அவ க

உலக ம க
உலக

பைத


கவ

நப க

கி

தி

ள ப ட மா
. தி
அவ க

மிக

பைத அறி

ெகா

ற சாதாரண அறி

ைல. இ தைகய கால தி

வா

தவா
தி
த ! நப க
.இ த

லா
வா க
நாயக

கால க ட தி


ைறய ம க

தவ எ. இைத

கிய நிைலய
டஅ

ேபா

- இைத இைறவ

லாமன த

ள பல

உைர த இ

ப ற தா க


.அ

வா கைமயான

அறிவ

ைல வாசி பவ க

கி.ப . 570-

அறிவ யலி

நிகழ

தஒ

அறிவ

ஓ வா

ைல.

க ைத நி சய

) அவ கவதி

திகைள

வா க

வைத சி தி பவ க

நிைலேயா

வா

ெகா

ந பள பல ெச

ளன . அவ க
(ஸ

நப

இைறவனா

பைத ந

ச ேதகமற அறி
ேள

லா

வாஹ ம

க பைன ெச

திலி க

லா

எதி கால தி

,இ

றன . இ த மாநாயக

ேநா க தி

ைட எ

மா

. ஆனாநிகழ) அவ க

தாலா

தனமாக இ

பத

அைவ அ ப ேய நிைறேவறி வ
ேவ

தா

ேய அறிவ

சிகைள

யமாகநப க

நாயக. எதி கால தி

கேவ

ற திலி

ப றிய

வா க ப ட மா

கிறா க

பைடய

) அவ ககைள

க ப டஇைத 1400 ஆ

நிகபைட த இைறவனா

சி தி பவ க
றிய

ெப

ைர இசில க

லி க

க ப ட மா

தி

) அவ களா

வழியாக வழ

கள

சாஅகில உலைக

த க காரணநி வாண

லாதவ கவழ

தாேன ெப ெற

உயரமான க டட

நப (ஸ

மா

கி

னறிவ19 ஆைட அணப றிய

வள

தா க
ெப ய

.

ேமைதயாக இ

தா

றேவ இயலா

வாசி தா
க ப

வாஊக

அறிஞ க


காண
வா

ேவத தி
யவகி

ேபா


எ தஒ

ேபாேப கிற
ேபசவ

ஆைன ெபா
லா

ஏைனய ேகா
, வயய

உய

உ ப தியா
றா

ைல. இ த

வ ட அழகாக ேப கிற

ேபைல. அ
அறி

மி

க படாத, த ேபா


ேற ெசா

ைடய ஒ

ேப வைத
சி தி பவ க
யாவா

;

லிய

'இ
கால

ஹ ம
உண

ெச

தாேரா அ த

ைறஅைம

, அவ றிநி ண


கா

றி ெச
கிற


.ப

நப ய

ேக

ேபசினா
ேப கிற


கைள

.அ

,


ேப வ

ேபா

வ ேமைத ேப வைத

ேபா
றா

,

தி

14
ஆன
னா

க ப ட பல வ ஷய
ேவ

சிற பாக தி

காலேப

அைம

த மன த

தமறி

என பல வ ஷய
வா, வான

வான ய

, வான ய

நி

மக ைத

ைறகைள ப றி. ஆனா

தாய தி

த வைர அ

தவ ேபசிய

நாயக தி

பைத

, நதிகைள ப றி ேபசினா

வ ேப வைத வ ட

, நப ககைள ப றி ேபசினா

மைலகைள ப றி ேபசினா
றா

லாகி வ

கள

ேத

. தாவர

அறி

தாகிய ச

சிற பாக தி

வத

றா

மாேமைத

ேமா அைத வ ட

. 14தவறான

ைல, எ

றா

மன த

உய

ெத யாத, மிக

காரண . பல

லாக இ

வாத

.

னகபல தவைல
ெகா

பேத இத

அதி

ைற

ற அதிசய
ேல கால தி

மி மேபா

ேபசவ

.எைதென

வா கிய

வ எைத இைற ேவத

,இ த

வா;எ

கட

அவர

பைத உலக

ன நட

பாைல. தி

ப றி மய இயலா

ேச

.அ த

தஒ

ேப கிற

டாக

அறிைவ

கட த ப

கைள

ெச

கழி

,பற வ பர

காலபல தவதவரா

மா

.

அதி

, அவர

ைறகள
நிைலைய

ெசா த வா

த இைறவன

வா

கைள

ேத


ேசர

ைதயாக இ
ைதயாக

வைர

தாநவன க
ச ட
ெச

,

தா

சிறவைத

மி

பைத


ச ட ேமைதக

அவ க

அறி

ஹ மக ப

நப யநிைலய

திய ச ட

ெசா த

யாத பல ப ர சைனகைல எ

இவ றா


களாகளன. வா
னறிவ

பைத

அைம ேதா
அவ க

.அ

றியவா

ஹ ம

தன எ

ந ப

நட க

ெவஹ ம


யா

உலக

நப ய

ச தி கி
ெசா த

ல , ேகா திர , சாதி,

.

பல நா

களபல

.இ த

யைத இத
ள பல ெச
பல நிககி

பத

நப ய

திகைளநட

ெசா த

இைவ யா
இ ேபா

ெகா

கா

ைக வான

றாக
ஆதார,

ைட

நாேம ப

ளஒ

ெவா

ெபா

ைள(ந ைம) மமி
ேதா

ண லி

ேபா சி தி க ேவ

டாமா? தி

களாக

ேபா . அறிவ ய

வர

ள ேவ

சி கலான

உதாரணமாக

,அ

ைக ெகாதமான

பைத

பைதநப

ைத நிைறேவறிய இ தைகய

சிலவ ைற நா
1 ெப

, உயஹ ம

வரேவ க ப

ேபாெச

ேதா

மிக எள தான த ைவ வழ

வா

யாஎன

ளன. ஏராளமான

கைள

கைள அ

ஏ க த கஅஅவ

ைத

கேவ
தர

கேள ஆஒழி

ஏராள .

ளன. அவ றி

இைண தி
றி ப டலா . எதி கால தி
.அ

பவ

க படாத ப ர சைனயாக உ

தி

கைள வ ட அ

அைம

பலரா

டாைம உலகி

டாைமைய அ ேயா
கிற

வா .பத கான ஆதாரமாக உ

ப ர சிைன
ஏ ப

ெகா

வ ஆ

அதிக பய

ச ட

றாக

றாக உச ட

இைற

ம ெறா

கைள

லா

ச ட

,

ற அரசிய

கைள ஒ

வா கிய ச ட

பதஅறி

,சா

ளஎ. அறிவ ய

கி

ச ட

ச ட

, மர கைள
சிவத ப

வ தாக ேவ

றி

, மன த

லாதவ க

கைள

ேவ

தா

உலகெம

அள

ச டறவ ய

அைம தி

லிம

திவள

ேகாவைகய'எ

டாமா?

21:30 இ த

உலககைதகைள
தா

பைட க ப ட

தா

ைறய வவா

தி

எ பபடல

ஞான க

கி

.பஅதததாக

அைவ
ைக

டமாக இ

வாய ன எ


பைதைடய

றா

றா

, வான தி
வானகிறா

ஏராளமான வ ஷய


தி


.இ
ஹ ம


கி


. 2 தி

ேம


. வான

றஅ

மைழயாக நம
கி

அைத நா னா
ப ேடா ' எ

வான

ைகயாக

க ப டப
ேகா

வைத 14வான

யதல. தி

ெச

ெச

தி

தி
திஉறி
வான

இைத

கி

கிறெகா

றத
தி

ற ஒ அைலகைள வான:86:11,ேபா
லா

றா

ேட இ

கிற

ணைர ேமேல
ல. மாறாக

இைறவதா

ச தியமாக!

க பைன அ

ச திய

வான


இைற ேவத

மிய

.

'

தமான அைடெமாழிைய அ

எைத

கைள நம

ெதள வாக

ெவா

றி இ

நப ய

ச திய

ன அ த

நட க ேவ

வா

வாய ன எெத

தா

தஒ

.இ

.பவசன தி

ேகலி

பைதஉலக

ைதயாக

ப ேய க

ஞான க

கிற

, ந நிைலகள
ெச

பற

வானச தியமாக! ப ளகட

அத

வாளாகவா

வா

த ேபா

. 'வ

41:11 இ12, 13, 14 தி

பயஇ ேபா

ெதள வானதிறினா

.இகிறா

ேகாேதாைகயாக இ

கிற

ஒேர ெபா

ைறய அறிவ ய

ைத 1400

லா

பளறன . இைத

ச ேதகமற நி

வான தி

மி எ

படல

ேக திரற அேத க

மா திரேம இைத

கா

ற ப

றன. தி

? பைட த இைறவன

தலி

மி

கி

ைம 1400 ஆ

பாமேலா ந

றின. தி

றா

தா

ன வான

,

ப றி பலவ தமான க

கி. இைத

கி. வான

தா

தா


ப ேயா, வ

தி

றிய

ெத'வெசா

. இ த ேப

பள க ப டபஞான க

கிறா

கிற

மன த

தன. அவ ைற நா

ெசாைதய

ேப

லாகிற

நம ேக தி

.


.கிற

. தி

காரண தினா


பவ

ப ப

பர ப ப
நா

தாஇட திகிற
கி

கி

ைற

. ேம

க ப

தி

ேநா கி அ

ைற

நமகிற

ேபா

அைடெமாழி ெசாவா களா? இ த மாெப

வா

ைதயாக இ

ெத யாத

ஹ ம

ெவள ய

ெவள

கி


ைல.

ெச

ளா

மி உ

அறி தி

கவ

றிபயண

ெச


ெச

கவ

கி

றன எ

வத கான ச யான வழி ப றிேயா, ெச

தி
றிய
வள

ப றிேயா ேபச


கிற
கைள

மன த ஜி
கட

ெச

ெச

மா? 1400 ஆ

இைவ அைன ைத
லந

. ெச

ெசா

த ப

அவடேம! வானவா கி
வா
த மன தநா

தஎ

ப றிேயா,

பவ

ஏ ப
ைடய

மி

பைதேயா, ம ற
வாச தி ெப றாேப
ைதகளா
கடைதயாக

பைதேயா,

ெதள வான வா


னா

ய சிய

பைதேயா அவ க

ெச

வைத

வா

கைள உெகாபவ

ெவளைமைய எ

ைல. ஆய ர
வ வவா

ைல. இ தைகய கால க ட தி

ெத யாத ஒ

சி திநிைலைய
றி

உடேன

வான தி

டா

ைட வ வ லான
யைன

ேகய

சா தியேம மன தத ம களநா

தி

வத ேக ற சாதன


ஒள

ற அ ச ேதா

நி சயமாக இ

ெவள

வான

; பைட த இைறவன

.

வா

றா

றா

ப றி அறி தி

வைதேயா, அ


யா

யாராவ

அறிவ யறன. இ

கி

நம

14

திக

ப னா


.இகிறா எ

ன ப ற ேகா

பயண

ேதைவய
ேகா

.3வ

,இ

தவ ரமாக இற

வழியாக ச திர

கிரகெசா

பயணகிறா

வா களா? அ

கிதி

வான

ெசாேச

கைள வானெச

ேகா

கி

ற வசதிகைள

ேநா கி நம ேக

ேக வ

பைட தி

ஏராளமான வ ஷய

அறியலா . தி

அத

ப ப

ெசய ைக

. ேமேல இ

வான ைத இைறவகீெப றி

ேர ேயா ேபா

ஒள பர ப நிைன பைத வான தி

நம

தா

ைமைய வான

நாறன. இ

கா சிக

றத

மிய

ெச

(தி
ேம ெகா
ெசா

!ஆ ற

: 55:33) வ

கிற

. அேத ேநர தி
ெசா

கிற

லமாகேவ தவ ர ந
கிற

ெச


ேவத
ெகா


வள


ெநதாகிற

தி

.வ

கிய

கிறாக ைய
.ஒ

வா

இ தஎ

பற கைன

ச தி

ேம ெகா

அவனவைடய

ேம ெகா
ஹ ம

வா

ைதகள

பாைதகைள
மிய
கால தி

ன எவ

இதய
எ ப


மா

மா திரேம பாைதக

ெவளபயண தி

ேம ெத

ெவளெச

பவன

றிய

ைக ெகா
ததி

வமாக

டஇ த

இதய

கிற.

ள ைத

பவைன ேபா
ளாேதா: 6:125 இ த அறி

ைல. வ ெர
க பைன


தஉ

?அெவள

ைறய நிைலய

ைமயா

சா திய

றி ப

கிறா

ச தியமாக! தி


ஏராளமான பாைதக
சா திய ைத 14கமான நிைலைய அைட

பயண

இைறவ

பவ

அவன

அவ கஇதயஏறி ெச. அவைன வழி தவற ெச

. திக பைன

றி, இைற. இ தைகய கால க ட தி

ைடய வான தி

வான தி

கிறா

கிறாநப யா

ேகான தி

ெச

நா னா

கட க இயலா

பவ க

பயண

வாேற ந ப

வழ

பவன

பைட த இைறவ

ம ெறா

.இ

லா

க மா டா க

லா

ெச

தி

ள ைத வான தி

கிறா

ேமேலறி ெச

ெவளவத

பற க

பைத

பவ கள

பயண

பைத

ேந வழி கா ட அ

கமா கி வ

திபைத

தாேன நி

பத கான

ெகா

லா

.

ெதள வாக

ேதைவ எ

கள

வசன

வா கி

மா? எ

பயண

ைலகைளெய

ஆ ற

ல மா

சா தியமா

தாய தி

பயண

ெச


ஆ றைல உ

.வ

லா தி காக வ

பயண

. வ மான

பவ ைத உணர

மன தெவள

கட

கமான நிைலைய அைடவைத மன த

1400 வவைர மன த

திராத அ த ச

ேவதைனைய அ

ெச

லக

, அத ெகன ஒ

நா னா
.வ

ட பா

பைத

தவ ர ந

ளலா ; ேம ெகா

வழிகைள
மன த

றா. ேம
பைத ேவ

.


51:7

ந ப வ த

ளன என


றி
ேப

லா

ம ெறா


சா

'எ

ெகா

றாவான லி
தி

மிைய உறிய

தி

.4

கடாக வானபல வசனபாக

ணைர

லா

தி21:32 அநிைலயானதாக
வான ைத


கிகிமிய


றஎவாழ

வைத

சா திய
மன த

என

தி

ட கால

அதி
7:25
வா
மிட

,
கிற
கிற

எ த

வைர வா வ ட


: 2:36 'உ
கைள

இதி

ஏ ப

.வறன.

கி

றன. ேமேல

, வசதி

'எ
தி

ைற கிறைமயா

மிய
மன த


மியவாழ

ளன' எ
றி ப
)

! அதிேலேய மரண
றினா
கிேறா . உ

தா

றி

யா

மிய

(இைறவ

திேனா . தி

.5

ேபாலேவ அைவ
பயண

. தி

.ேபாலேவ

ெவள

. ஆனா

52:5

த ப

மிைய

மிைய

வான ைதளன' எ

வ க

கைள வாழ ெச

. தி

கி

அறிவ ய

. 'உ

7:24 'அதிேலேய வா வ க
த ப

?வ

கீ ேழ வ

கிரக தி

ைர கிற

, வசதி

வதா

வா கி

பைத

; ேவ

!

றன .

கட த ெவ ப ைத

மாெப

நாேத ெவள ப
மிய

அள

கைள ெச

.இ

கி

வ க ட ப

ேவக

யாத க

கடா கிேனா .

கிற

காத அளவ

தமாக எ

றிேனா . தி
வைர த

கா

தி

வாழ

பைத அ
றி ப

தி

க கள

யன

க பைன ெச

ச தியமாக! தி.

. எனேவ அறி

அைம தா

வான தி

வ ைளவ
,

பல ேகா

தி

கதி க

கிற

தா

ேம

. அவேன

கன கைள

தினா

மிைய உ

கடாக

கா க ப ட
அைம தாற கண

ேவ இமாதி யான பா

திேக

கி

கைள

லா

என ஏகி

ள சா

பத

கிற

கடாக

கா க ப ட

, வான ைத

ற ற ஊதா

க பத ப ட


. அத

நிகராக எவைர

2:22 வான ைத பா

40:64 உய

றி ப

) ெவள பஅவ கேளா அதி

கள

, வான ைத

திவான ைத 'பா

இற கினா

உணவாக ( மிய

ேட அ

இைற ேவத

ட கால
றினா
ப க

.
!


வசதி

7:10 அவன

க டைள ப
சா

வான

கள

அைழ பாகியமாக

மன த க


ப ப

யா

ளைவ. ப

. அ ேபா

30:25 ' மிய லி

வா
நி


'எ'எ

பைத எ

பைத வ

ஞான கஇைல

தி கால

இ ப

சாத ப


வாக

வ ஈ
வா

வதா

ஏ ப
தா

ேம அ

ச தி வான
பைத நாகிேறா . ஆனா

லாத வான

கா
தியன
கி

தா


சில நா க


23

ேம உகி

கி

நப
?எசா.

ெவள ய
டா

கவன
வாக

லா

.அ
வழ க

கிற

ஏ றதாக இரா
தா

.

ேகா

.

வா வ க
கைள

சா

இைடேய எ த
அைனவ

,

ஒேர சீரான

இதைன


தா

ள , வச த , ம

'இதி
லா

மிய

.

றாக உ

றி ப
மா றமான

'

பைட தகிேறா . வான ைத ப றி ேப
தாக ைடயா கிடெம

பைத நி
மி

தாகியமாக

ேகாைட,

ைறய நிைலய
உய

வாழவா வத

ற இயமன த இர த ைத உைற

றன. வ

ஹ ம

இைற ேவத

ைல எ. அைத வ ட

ெத யாதகள

ேம
கள

. மன த

மன தைன

'எ

இய ைகயாக

தா

வாழ அவசியமான கா
ைண

வா வ க

றினா

மிய

வைத வா வ

ள ேரா இ

இைறவனா
எனேவ இமி ம

ெவ பேமா,


. உய

மா றமான

ேவ

ெவ ப

லா

. 'எ

ெவள ேய வாழ

தா

கிறா க,

மி

. சில ேகாெகாற ெசா ெறாட

மன த க
லா

மிய

. தி

மிய லி

. 'இதிகாண ப

. ஆ ஸிஜ

இய ைக

கிற

ெற

ெவ ப

கள

ச திரன'எைர கிறகாண ப

. சில ேகா

கிற

கிற

ைல. மன த

கள

ேபாக ெச
ற அள

சில ேகா

மன த

தவ ர ேவ

வ க

ய ெசா ெறாடரா

அைனவஅவன

கைள ஒேர தடைவ

வ க

ள ேவெதள

க படவ

கி

ப ப

ெகா

பைத

ெத

ெவள பகவன தி

வா க

த தடய

ெகா

ன அவ

அழி க ப ட ப

யாநிைல ெப றி

மிய லி

ெசா ெறாட ' மிைய
வாழ

மி

,
ேபா

.6

வ னைணகள

13:2 நதி

றி வான
பா

என

ளன; ஆனா
கி

றன. பா

வ ைசயசில

றா

வா

ெதள


தி
ைமைய மைற
பத

நப ய
. வான

அவ ைற.அ

ைடயவனாக


35:41 வான
த ப

தா

தி

யா
கி

கி

றி ப


கிறா

,

மி

டஎ

கிவ ைச எ

ேப தி

ைல எ
கி

'பாபயபைட தவ
கள

. தி
றன எ


,
தா

இட

ெபயராதப

இட

ெபய

இைறவ

. அவ


பைத ேவ

மானா
சகி
கிறா

வ லகி வ டாம
ற ப

மி

.

தி

ேப கி

றி' எ

கி

வத

ேறா . எனேவ

மி

வசன தி

லா

வ ைசன பவனாக
,கிற

யாறா

அ தர தி

லாம

அைம

வசன தி

நி

பதாக இ

பா

வசனல; ஏக இைறவன

வரறஒ

நப யவ க.

, அவ ைறவ ைச இய

,ம

மி உ

டறி த ஈ

கி

காதகாரண . இ த ஈ

மிையகைள

றனவா? எ

வத

ேதைவய

'பா. தி

மி

'எ


எ த

,

கி

றி வான
,

ற கா சிைய

ஹ ம

பா

தினா

கள

ேகாகைள பைட தா

கிெவா

றாக இ

ம ெறாறா

தா

சா

க பைனய

ளாகைள

கமாக

கிறாைதைய

தி, பா

ெமா

ைவபதா

மன த

,

இைடேய ஈ
ைதக

ைமமி

ேபா
. வான

ைல பய

வான

எவ

யாகள

கி

,

ற வா

ைதயாக இ

ஹ ம

றி' எெசா

தா

றி ெதா

ெத

கள

வாபரவ ய

. வான தி

ெதள வாக


ய இட

. 'வான

றன. உலக தி

ைப பதினா

கிறயாத

காரணமாக


றி வான

கி

கிற

.ந

ேவ உய


பா

ற ப

கி

திய

மானட ேவக

லா

அவ றி

றி ப

லா

அைவகைள பா

நி சயமாக இ
ேகா

கைள அ

31:10 ந

பைட தா


வான ைத ப றி ேப கிற

அவேன

அவன
.
மா
.

றி

வானமி

,

ப ைண க பேறாளன. ஏேதைற தாேலா அைவ சிதறி சி
இத

ம ெறா

அட

வச ப

கவ

இதி

பல சா

மிய) நிலாதவளைவ

ைவ

ைக ெகா

ளன. தி

பறைவக

கைள) வ

(சிற

அவ ைற


ெவா

ப றி
உம

கீ ேழ வ ழா

ெபாளடட தி

கி இ

அறிேவா . த
ெச

கி

ேபா

தா

கிற
ைன

வ டம

ற ேவக

தாேன

வ னா

கி

ச தி ஒ

ெகா

பறைவைய த
ளாம

பற க

.

ட ெதாைல

பறைவைய இ
பறைவ

கிறற அ த பறைவக

றி ப

வச ப
கி

ெகா


ெகா

இ த
யா

,

த பஇ த

ப க
.

மி ேவகமாக ெச

மி ஒ

வத காக அ
,

.

ப க
றா


250

மி நக கி

பதா

ேமாதி ெச

ைம

ர . வ னா

ேட ேபாகிற


'எ

ளன.

வைத நா

ேமாத ேவ

மி நக கிற
மிய

ேமேல


றா

ேபா

வைர இ

வைத

67:19 பறைவகைள

யைன
யைனெச

ைல. அவதாேன

தன

பைத அவ க

கவ

தி இ

,

ெவா

தவ ர ேவ

. தி

மி ேவகமாக நகபறைவைய250 கிேலா ம ட

பறைவைய ேச


ெகா

ைன

கள

பறைவக

மிக ெப ய அறிவ ய

மி த

.

தாய தி

ளன. அவ க

'அைவ ஆகாய தி

. இதிைலயா? ஒ

ளாளைன

அைத வச ப

கிறா

. ஆகாய

அவ ைற

24:41 அவ க

பவ

றக
வ ைச ப றி

16:79 வான

, மட கி

பா

கிேலா ம ட ேவக தி
திைசய

ைள

றி ப

இைறவ

. தி

கிற

த நிைலய

அறி

ைலயா? அளவ ற அ

இைறவதி பைத ந அறியவ
தி தைலதாேலா,

பறைவைய அவ க

ைல. ந ப
, அண வ

அறி தவ

காணவ

றி ப

தவ ர யா

,

லா

வ ைச அதிக

ைவ

வண க ைத
னமாகி வத ப ட நிைலய
லா

வ ைசயா

அறியலா . வ ஈ

தி

ைலயா? அ

(அ தர தி

றி

னா ப

பைத யா

ேகாண தி

ெவள ய
பா

கிய.


மிய

மி, அ த
ப க
கி


பற கி

எ த
.இ தேப

ைமையதி

சா

றா

தி

நா

கிேறா

. தி

ைளகைள நி

நா

வ டாதி

அைம தா
ெகா

கி

வ டாதி
கா
தி


ைல! அவ கள


அத

பாகைள சா

அதி
நா

ஏ பெவாேமேல
நா கள

ேக ேபா


ெனா

ெபா

அைறய ப
அைம க ப
வ டாதி
அத

பரவ

உண

தினா

கைள அதி

ச யான வ ைட இ
ைள வ


இரைளகளா
. ேமகைள

அவ

வழி

திேனா .

கைள உ

கட

ைல. தி

ெச

தா

. அதி

. தி

பா கிய

நி ணய


எைட

ெச27:61

.

ெச

31:10
தா

. ேக

41:10 ஒ

ெபா

.


களா

ைற தைவயாக


.

தா)

ளா?

பத காக
ேவகிைடேய

ைளகைள ேபா டா

மி ப

கன த எைட உைடயைவயாக

கட

வா கி

கைள பைட தா

வ டாதி
.இ தேவ

ேவ. திகைள

வழியறிவத காக

ஏ பமிய

ன ைதெவா

தைவ சிற தைவயா? அ

றி வான

ைளகைள ஏ ப

வேத

அதி

கிைடேய ஆ
லாமி, உ

திேனா . அவ க

அதிகமாேனா அறிவதி


15:19

மி அவ கைள சா

இைண க ப
அைமக ப டஒ

வழிைய அறி

தியவனா? அ

உய

78:6,7 அதிட பாைதகைள

ைளகைள
ைப, பல அைடயாள
அவ க, மைலகைள

,ந

16:15,16

மிைய வசி ப டமா கி, அவ

அவ

லாக.

ைளகளாக

ைளகைள

ைளகைள ஏ ப

21:31 (ந

யாத

ேதா . அதி

ேதா . தி

. ந ச திர தி

பத காக பல ந

ெதா

கிற

ைளகளாக

. மைலகைள

எைட வைரய

, நதிகைள

பத காக

அைத

மிைய வ

77:27

க அதி

றன . திவ ேனா . இன ைமயான நைர

ைள க ெச

பல பாைதகைள

றி ப

அைம க ப

ைலயா? தி

ேனா . அதி

ைளேபா

மிைய

79:31ைளகைள ந

அைச

பத

மிய

கிறா

ஆ கவ

ேனா . தி

ெபா

லா

னா

ைளகளாக

உயைளகளாக மைலக

.7தமான ெசா களா

இைற ேவத

மைலகைள ப றி அ
நாளன. ேவகமாக

,உ
மி

ேபாள எைட

இயலாவா க

மானா

தா

இைண

மைலக

ெச

மாெப

அறிவ ய

ைறெயா

ற பறா

மி

.


ைளகளாக நா ட பபறஇர

டா.

நா கள

வைத

கவன

சிறிதாக கடலா


ஞான க

நில பர
ெகா
ஓர, கடலா

சமாக
கள

சிறி

இ த அறிவ ய
தி


ைறஆன


பள பா

வ ைர

ைற


ெவெச
. 8 ஓர

க ப

க ப. அவன
பவ

கிேறா ' எ


தி

ைற

அத

.

றா

ஓர

, அவ கள

றா

21:44 திம ெறா
வாகின

மைலக

வ அதி


,

ள உண

41:10 வசன


ெகா

ைற க ப

ஓர

ைலயா? அயா
கிற

கள
லா
மி

ேனா க
ஓர ப

13:41 .அவ க.இ த

சிறி

வைத சமப கால தி


சி தி க ேவபைட ததாக

ைப ஒ திைவ பவ எவ


.

மி நில பர

எதிரானைவ எ

மிைய

மிைய, அத

காணவ

பைத அவ க
அறி தி

ேதா . ' மிைய அத

? தி

மைலக

ைறனேர

பத

தி

கள

14

வைத அவ க

ெகா

ததாக

ளன . 14

மைலகைள நி

வைத யா

ற ப

வ சா

பவ கமிய

வ ப
கிற

ளன . இத

நா கள

. இைத

ற வசன

கி

நா ட பட ேவ

ழல

தாைற தஇைற ேவத

சிறிதாக நில பர

அதிகமா கி அவ க
வசதிைய, கீ

கி

ள மன த க

ேக நி

றா

ளன எ

இர

உ ப தி கான ஏ பா

கா

, ேமல

கி வ

ைளக

றன. ஆ

வாகி ப ற, கன

வ தமாககி

ெநா

வ டாத வைகயஞான க

கைள

ைம 14ஒேர ேவக திலா

, தி

கிேம

கெள

கனமான அ

காரணமாக ேம

சா

ள கனமான ெபா

ள ெபா

; க டட

மைலக
ைறவாக உ

கைள

அைத

கி

. இ த நிைல ஏ ப டா

எறிய ப
ேவ.
நா
ேவ
ைல. அவதிகள

ைள
வா

ைக

ைற

டாமா? அவ களா (ந ைம)
, இைறவன

வா

ைதேய எ

இட

கள

அைம தி
அவேன

பதமிைய

ெதா

கி

றன. 9

மிைய உ

20:53 அவேன

வசன

மிையமிைய உெதாைளகளாகநா

யனா

ேபாகிற

ரா

. வ னாஆ கவ

க ப

க பெதா

ழ ைதகைள

ெதா

.

ழ ைதக
தர
நம

ெத யா

ெதா
றி ப

லாக எ
கிறா

மைலகள
17:37 மன த
அள
மிய

க வ

லா

ஆ ற
ெப ய அள
கிறா க
ெவள
ெவள

யாேபா

அத

மி ேவகமாகபயண

தா

நம

வள

நட காேத! ந

ல செப றி
ெச

அவ
றிதிற

ெப றி

கிறா

. ஆனா
கீ ேழ இ

மிைய

ேபாக
ெச

ேபா, நி திைர

அ த
கா

கிறா

கைள
ெசா

இதய
அ பா


வசி கி

ெச

கி,

. ெச
ெச

ழ சி

.
ெச

பள

3 கிேலா ம ட

, சா தியம றழ சி

! திமன த

றி

ைல.

லாறா


உணர

ஆழ திகய

யைன ஒஅவயைன

றாமிகமாக

கண கான ைம

. பல ஏ க த க காரண
பயண

மி

ெத வ


இைத.

க ராஅளைவ அைடயேவ மா டா
அறி

கிேலா ம ட ஆழ தி
றைடய.

இ த..ந

78:6,7

அைத ந மா

அ ய

ஆகாய தி

மிக அதிகமாக அவ
ெச

கிற

நமமி

உயர தி

ளவ ைற எவ லகாம

. அவ க

ற ெசா

. தி

கிற

, மைலகைள

ைலயா? தி

. எ த வ தமான பாதி

. 10

மிய

?ெத யா

யதாக

லாக

றி வ தா


றி ப

பல பாைதகைள அைம தா

250 கிேலா ம ட ேவக தி

மி

ைல. அ

பதாக

பல

லாக அைம தா

ற நிைலய

ேபா

வதி

ெதா

றி வ

ேபாலாக அைம தா

யைன வ

யைன

றாக

லாக தி

லாக ஆ கிய

மிைய

43:10

ெதள வான சா

ெதா

வழிகைள அைடவத காக அதி
தி

லவ

ைல.தா

றைடயவ


கி வ

ைல.

ஞான க

கிறா க
ற தி

.3.


,

வ ைளைவ


ட ெசா

ட மைலயெசா

நள தி

கி

இ மைலய
மைலய

. அதிகப ச

உயர தி
றா
வா

கிற

நா

, ஏராளமான த

ஆகாய தி

ெப

ெசா

ேபாவதாகதா

மைழ ஆ


அ ய

கிய

இட

கள

தி வ
, நகர

இைடேய ஒ
திய

கிற
இர

அ த

சா தியேம
. ெப

கி

கைள
. 12 இ
கட

3

கடகிற

னபற

ட மைல

'எ

14

ைற

றா

கிேறா .

. 11 நில த

அளேவாகீ

ணைர

23:18
பர ப

ந ப னா க

ேகமியா

தா


உறி

கி

றன. இ த

ள ேவ

இ த வசன தி

. (ந

கிைடேய தச ப

ேசமி பத கான பலவ தமான

ெகா

,த

ைமய

டறி தன . சமபகமமா

ந கடற மைழ நைர உறிமிய
ெப ய

.உ

நராக ேசமி

பல

பலமான தைடைய
பதாக

சா

அைம
ளன. இ த நில த

நில த

அர க

கமான வழி கா

அட

றி

னைத இ

மிய

கா

கி.ப 1580

ைமகைள தி

மைற

ஏ பைககைள

ஊ கைள

. ஆனா

யா

. தி

மைழ நைர நில த ய. இ தைகய

கா

ெச

.

க ைவ ேதா . அைத ேபா கி

கால தி

ெதள

வசன தி

அதிசய ைத பா

பத

ைடயவ க

ண இ
மி

ேபேபாக

அ த ந தா

நடவ

றா

வான திலி

ஆ றறா

லஎ

மிய

வத

தா

அ ய

பைத இ

கீ ேழ ஒ

ெசா

ைத அைவ க ப

வட

கா

தி


வா

மிஅ ய

மா? எ

இற கிேனா . அைத

வழியாக

யா

மி

கிேலா ம டரா

மா? எ

மி

தலா ; உ

ேசமி க ப

ேம பர பஅைட

மன தமன தனமிக உயரமான மைல இமய மைலயாேபாக

ஞான க

ற தி

ைறவானைவேய. 'ந ேமேல ேபாகலா ; இ

நிகேபாக

மா ஒ

கீ ேழ ெச

சாதைனக

கி

. உலகி

உயர

கிேலா ம ட

உ சிைய மன த

உயர தி
ஆகாஇட தி
ைப

வத

னேர
ஏ ப

தி


இைண க ப
வர
தைவ

பல

சிற தைவயா? அ


கைள உ

கடேவஏ ப

தி

ெச

பவ க

ளா

த ப

எ ப

தா

ெத

கட

தி

சா

ைமய

கிழஎன

தா

பய

அவ

55:17 கிழ

ேமகிழ

உதி
ேபா .

நப

திைசக

அளவ

.பர

ேடா எ

பவ ஆரா

தலி14
. 13 உதி

திபல கிழ

வா

ைத

பல திைசக

ேமபல ேமகிழ
இைறவறாமி ம

,

. கிழ

) இர

டறி தா .

இரய இைறவ

கள

நா ைட

கிற

) வான

37:5 (அவ

,உ ப

கிழ

.
இட

இைறவன

ேபா

ைல.

ப றி ஆஇைறவ

. நா
இர


ேதா ேபா அ
'எ

ெதள வான சா
திைசக
. திேம

. அவ கைள வ ட சிற ேதாைர பகரமா கிட நா

பல ேம

தா


என
. (அவ

, ேம

கிேற

பத
ேம

ைடயவ க

'இர

. இர

ஆைணய

கிழ

தி

வ . ஆனாகமமா

பைத

ஹ ம

இைட ப டவ
. தி

ஆ ற

ேமஇைறவ
இைறவ

றி ப

இர

தியசாதாரணமாக திைசகைள ப றி ேப
ேகா

றாக இ

அவ

திைர உ? எனேவ திமா

கிறா க

வாள ேஜ

ெத யாத

இர

லா

55:19,20 கட

, அட

கிைடேய தபதச தி


ைவய

அைம

தியவனா? அ

மிைடேய ஒ

. தி

கிைடேய

அதிகமாேனா அறிவதிசி ெச

இய

கடகட கா

பைத

த கட

ஏ ப

கட

. இர

இர

ைப

ைல! அவ கள

ஆராேச

ைளகைள

27:61 இர

ைறெயா

ேவ

வா கி அவ

ளா? இஇர

மிைய வசி ப டமா கி, அவ

)

கிைடேய த

கட

தி

ேம

மி உ

'எ

றாக அைம
உதி

கிழைடயாக இ

மைறகிறேதா அேத திைசய70:40

ற ெசா ெறாட

ற ெசா ெறாட

இட தி

திைசையல . திஇ த


.

ேபா . மைற


மி உ

ைட

மி த ைடயாக

இட தி
தா

'பல

நம

மைறதிைசைய
எ த

உதி பைத

திைசய

மிய.

ப க தி
ப க


ளவ

ப க

இர

ளவ காளவ


சி தி க ேவ
ெவா

மைற


ேப வ
ேவதபத

பா

வசனைம அடமி

ம க

ெப

ம கேளா

கினா

இைறவன

ெகா

ேவத

வ ைத ம ெறா


)த


கிற

தாெகா
ெகா
மி

தாகி

ேகான தி

தாய தி

தி

சா

இைற

மி

லாறதெப ய அறிவ ய

உய

ைல;

களாக,

றன. இ ப ேய
ேம த

கள

டா

.இ த

ஆர ப தி


பண

மிைய

மிய
ற அறிவ ய

றிய

பத

ஆகிற

. இேதகைள ஒேர ஒ

ஒ பைட க ப. தி

மிக

. மன த

நி

,

றன. எ தைன ேகா

வள கிறா


ஞான

50:4 அைடய எைட

கிைட பதி

னா

. அவேன உ

மிட. இதி

ெபா

திைசக

ைட வ வ லான

மன தனாக, மி

லா

,

பைத அறிேவா .

களாக உ ப தியாகி

றஎறன;

ைற

ைறகிற
வளைடய

வாகி

ெப தா கினா

பைத நா

தி. தி

ய எைட ெவள ய
தா

மி

மாெப

கிற

கிற

மிய

.மி உ

.இ

மி

த எைட தா
றாகிழ

றன. பல உதி

மிைய எைட ேபா டா


அதனா

ேச

ைமைய 14

(உ

கி

மிய

எைடைய எ

வசன தி

ைற தி

கிறதா

. 14 மன த களா

ல ப

ைற

ற, வள
ேப கிற

. இர

பதி த

ளட கி ஒ

ேத வள

ெசா

அத

பைட த ேபா
தனறா

களாக, ம ற உய

எைடைய

ற ெசா

வள

ைடய எைட

ைள கி

கிகிய

வானா

மர

வாேற இேம காக இெபா

மன த களா

கள

. நம

பல திைசக

ைமைய உ

மிய லி
வாைடயாக இ

உதிசா

மி எ

வள

கா க ப ட ஏ

கைள

71:17 உலகி

திமி உ

திைசக

ேபா

ந மிட

திைசக

அவ களா
ளய

ற அறிவ ய

கிழ காக இ

கிழ காக அைமகி

.

பல மைற

நம

ேம காக அைமகி

ேமபா , அதாவ

இட

கைள வ ள கி
தா

பைட தா
ளன.

ேளா .

.

திஉலக தி

6:98 இ

வா

கி

ஒ பைட க ப
ெச

ய பட

யா

பயஅளவஇட

ெகா

கி

ப ற ெபஆனஎைடைய மன த
ைற

ெப றி


கி

றா

இட

ெபா

க பவ ைத உ

அதைன மன த
மிக

கடலி

ஆழ தி

றஉ

ெகா
தி


ைமைய


றிய

கைள ேபா

ம ெறாஅைல! அத

ன மரண

ற தான ய

ேக அவ

ளாக இ
றாகி

ெசா

னா

கிறா


வதிெகா

ேபரைலக

கிற

,ப

ேவதா

,இமிய

மன தெபா
ெகா

ற இட ' எ

ேள

.

கி

தா

மியளாக மாறி
டாற ெசா

கிறா

. 15 ஆ


ைல

தவ வைத அைனவ
அைலக

னாமியாக
ளன எ

ஆ கடலி

ேமேல ேமக ! ஒ

வதா

50 கிேலா

. மன த

திய

. ஓ அைல அைத

ெப

. ஏெனன

கி. அவ

ெப தாக எ ப

மி

ப றேக மன த க
அைலக

றா

இ த 50 கிேலா எைடைய

அைலக


சிறிய

த அளைவ

கி

ளஒ

இவ

உடைல வள

ஆ கட

ஒ பைட க ேவ

ைத மிக

சிைல. ம

ேம பர ப

னாமி

டன . ஆ கடலி

த ேபா

கைள அவ

.எ

தமாக பய

ஏ ப

ற வா

இ த உலகி

வா வதனா

சா ப

ளன . ஆனா

இட ' எளட கி 'ஒ பைட க ப

அைல கடலி

கி

ெபா

சாதாரணமாக. 50 கிேலா எைட

ெபா

சா ப

கடலி
அறி

தி

ைன ெப தா கி

றாேனா அதைன அ

ைண ேநர யாக

லா

உ ப தியாகி

இ த

,

பைத

ப ற ெப

அட க

. மன த

பைத

த அ த எைட பல மட

இவஉைடைமயான ஒ


கிற

ைற தா

ஒ பைட க ப
இவெப தாக வள

கைள ெப

வா கிறா

றி

. அவ

இ தம

. ஆனா

மிடமன த

ற 'ஒ பைட க ப

ேபா

றா

.ம

பறச

றிகிறா

வ ட பல பல மட
ஆனைமைய ெசா

ப ற ெப

ற ப

மிைய

ய இட ைத

திய

ெப ய உ

வசன தி

கிறளன;

சீ றமைடகிற

பரவலாக அறி
ற ேப


ைமைய
ள பல

. அத
ேமேமேல
றாக பல

! அவ

அவனா

பா

ப றி அ

ஓர

ேம

அ ய

றியகா

அைல அ
கிறா

ைமைய இயா

தாய திட

கா

மல

கிறா

கா

ஆ ஸிஜ

ேபாவாழ
கிற

ள க டடதிய

இைறவ
ெசா
வான
பதிேவபய


கைள

அறி


,ற மாெப

இைத

பணகா

ேசதமாகா


லாம

க ேவ

ெகா
மிைய

ளப

மாத

ப டா

அழி கபைட த நா


வசினா

அதி

மன தனா
வசன. இதனாஇைறவ

அ ப

கா றி
ேபா

ைக அ

தியறி பற கா ைறேய
கா

னர
. அதாவபைத மல


அைத
?

மானா.இ

ளலா . 17 மாத
கள

. ஆனா


தியைல. திஆ கி வ

ெச

. 16 மல

. கா றி
கா

ேவத

. அவ க

பட ேவ

டா

தேத காரண

தாக ேவ

ளன. இைத ஒ

தா

ெசா தமாக

லா

ததி

சில வைகயான ெவஆழ தி

ஆகிற

எ ெபா

. இைதேய மல

ள உயத ப ட கால தி

தாய ைத எ பகட கைர

. கட

ப ைன) உ

பய

ஆ ஸிஜைன ம


மன த

அைல

ஆழ ைத ப றிய அறி

நி

கா றாக இ

யா
க பவசன திேலேய வ ைட அைம

. நவன உலகி

கடைல

ேமேல

பைத சமப தி

ஆ காம

றைவ இ

ஆ ஸிஜைன ப

கிற

ப ேனா . அ

ப ஒத நப யா

(ப

ட)

ேபா

. அத

அைத (

வசன தி

ேம பர ப

ளன . கட

வசன தி

51:41,42 கா ைற அ

உய

என

ழ சி இ
வா

ேபா

கட

அைல இ

. எனேவ தி

ம கி ேபானைத ேபா

24:40 இவசன

டறி

கா ைற அ

இ த. கட

ேம

லாத கால திமல

இ ேகேபா

அைல

ஞான க

தா. தி

ைமயான அைலகள
யா

மா திரேம அைல இ

அறிவ ய


ைகைய ெவள ப

றி ப

என

கள

கடலா

ேக அவதன

லா
லாவடனர

டா

. தி

பால பாடமாக

மாதகள

ைகைய மன தெசா

தா

பதினா

திசா

கிற

வதாக
பா

வைர ஓ

தி

கி

இைறவன
அவ

ெதள

பகலி
அறியவ
ெகா
தி
இரவ
ைவ தி
கிஅத

கிறா

ேட இ

.

.ஒ

. தி

ெவா

லா

ைழ கிறா
.ஒ

றி ந

அதிகாரஇரைவ

கைள

பகலி

ெவா
லா


;உ

மிைய

,


எனைமைய

றன

பத

கிறகிதி

, ச திரைனறி ப

.உ

லா

ைழ பைத


ைழ கிறா

றி பகைள

வைர ெச
.

. பகைல

ட கால ெக
இைறவயைன

கறி தவ

, ச திரைனஇரைவ

ட கால ெக

வைத ந

. அவ

வைர

பா
ேக

யாைர அைழ கிற கேளா அவ க

பைட தவ கள

ய இட ைத ேநா கி ெச

அறி தவனாகிய மிைக தவ
டேனேய வான

ல . தி

ெகா

ைடய ஏ பாடா
கைள

,


கிற
. தி

மிையவாேற

,

பைத

.

ட தவைண

வத காக சா

13:2 அ

யைனெச

தாறி ப

யைன

.

றன. அவேன அ

த க காரண

கால தி

லா ேகா

ைவ தி


றி

பைட தவனா

தியாக ந

பா

31:29 அவ
கிறாைல. பல

யைனெவா

, பகைல இரவ


.அகிறா

ைலயா? ஒ

வள

ேகா

கிற

ச தி ைப ந

அதிகார . அவன


கள

12 மாத

இ தஉ


மி,

கவ

றன. கா ய ைத அவேன நி வகி கிறா

மாத

யைன

. ஏைனய எ

ைவ தி

கள
.னரபைத

ைத தா

பதிேவ

ெகாைழ பைத

ச திரைன,

. 18

கிற

வ தா

வா

வைர ஓ

களவசனேமா வான

மிையட கால

பல வசனஇைறவனகால க ட

12 மாத

லா

.12 மாத

தேல மன த
றி ப

றா

றாக அைம

றி ப

. ஆனா

ேவ

தன . ஆனா

பைட த நா

ெசவத கான கால அள9:36 வ

பைத ஆர ப

வ தமான கண

.இ
அவ

35:13


,

36:38

பைட தா

. பகலி

கிறா

.இரைவ

யைன

, ச திரைன

ைவ தி

கிறா

.ஒ

கவன தி

ெகா

க! அவேன மிைக தவ

ந ப னா


.பற

கி

மி த

கிற

அறி

ெகா

ன ெச

மிைய

கிற,தகி

ெசா

ல ேவறிறி ப

வா

த, எ

ெசாடா

றாைமைய 14
ெத யாத
.இபைதன க

வள

சி ப

சைத
அண வ

மன தன

ெதள வாக அறி

ைட எ
ேதா . ப

ெபா

வசன தி
'பைதய

ள ைய க

ற சிைன

பாக ஆ கி எ
ன அைத ேவ
வள

சிய

ன அதைன ேவ

ெகா

நா

,

மன த

கி


இ த
ெகா
றாக
தி இ

கி

.அ

வாற சிைன
சைத

ேட

தா
னா

கா
ற வா

வ ேயாசி தா
நப யா

ல; கடெகா

கி

தாேபா

ேட இ

இைறவன

கைள

ேட இ
றா

றி,

யைன

றி


ைடயாக

தி எைத

ைத

ழ ைதய
ைடயா கிேனா .
டாக ஆ கிேனா .

இைற சிைய
பைட பாக ஆ கிேனா . அழகிய

பா கியசாலியாவா


.உ

.


கால தி

யைன

தாேன

வா . 19 க

ைடைய

லா

யைன

ேக பய

ெகா

ன வ

பைட பாளனாகிய அ


வா. தி;

பகைல

வைர ஓ

.பற

வத

ஹ ம

ப ரேயாக ைத ேந ைமயான பா ைவ
நி சயமாக இ

றா

. ஆக

ெகா

நி சய

யா

றா

த ம ற ேகா

ல; ஓ

வைர ஓ

.இ தஉ

கிற

ைன

கிமானா

கேவேட இ

ட கால

த ப

வா

ப ைத ேசபா

ன பவ

ைமய ப

தாேன

மி இ

ெகா

கிற

ெகா

ற கால

றா

;ம

ைறய அறிவ ய

றி

ைன

கி

கிற

.இ

தாேன

.

றி வ,த

ப தி

ட கால க ட

மன த

ைடயாக இ

இ த

ைனயைன

ெகா

கிற. இரவறி ப

கிற

மிைய

றி வ

ப றேகமி தா

தா

மிெவா

மி த ைடயாக இ

39:5

கிறா

ேவ

. தி

நிைலகைள

பைட பாக ஆ கிேனா ' எ


றி வ

23:14

திெசா

லா

மாத. ஏெனன

அைம தி

இ த

ெக

நக. மன த. 20 கலவா

. இைத

பைட ேதா . அவைன
ேபாறி ப
ளய

கல

கிறா

ஆண டமி
ெவள ப


ெப

றா

ெவள பதாவர


இதி

பைத நி

வதி

. தி


அதி


கிற

ேஜா க

அவைன நா

பவனாக

தி

கள

தாலா

,வ

ளன. தி

இைறவ

.ஒ

கிறா

ண டமி
டற

ற அறிவ ய


கல

,பற
வாகிற

ைடய சிைன
றி இபதாக

மி
றி ப

, அவ க
மிைய வ

ெவா
கிறா
தா
. மன த

றி
கி.

மி

வா கியவ
தா

கன கள
. சி தி

.

இைறவன

ேஜா யாக...

கள

,அ

ைமைய 14

. 21 ேஜா

அைன ைத

36:36 அவேனளய

, ெப

, அவ கள

அைம தா
உ ப தி

மன தனாக உ

உய

. இரைவ பகலா

பல சா

இர

ெசகள, ெப

ேஜா கைள அைம தி

அறியாதவ றி

அைம தா

ைட

ேப தி


தி

பல வசன

இ த வசன தி

ைடய உய ர

பல வசன

கள

நதிகைள

வைற

ெவா

மன தைன பைட ததாக

கல தாக ேவ

ைள க ெச
யவ,

ன ேவ

'பெமாழி ெபய

உய ர

ற சிைன

ைத தா

தி

உய ரபைட க ப டைத

பைட ததாகேக அத கான

தா

, பா

76:2 மன த

ள எனைடள ' என நா

.

ளஒ

கி

உ ப திய

வா

ளய

ேக பவனாக

ன தி

தா

மன தனைல. ெவ

ஒேர மாதி யாகேவ

ேமா அ

வ லி

மா

லாத உய

ற ெசா ெறாடைமைய ேப

வதி

கழி த ப ற

மன தைன ேசாதி பத காக கல
ஆ கிேனா . திேக அைமய ேவ

வ வ

கிறற உய க

கால க ட தி

பைட பாக மா றிேனா ' எ
றி ப

வள கி

மாத

.ஆழமான அறிவ ய

கான வ வ ைத ெப

டமாகேவ வள

மன தன

ெச

.இ

வைர அவ

சைத பகிற

. மைலகைள


13:3 அவேன,

ேஜா ைய

தாய தி
மிைய

ெதா

லாக அைம தா

பாைதகைள எள தா கினா
க ப
ெபா

கள

பா

வா

ைத எபவ றி

தினா, ெப

. தாவர

றி ப

ைற

மன தடஒ

ெவா

றி ப

வதி

இைறவன
பற பட
சி தி க

கி

கள

ைபய


றியபைட தாெச

கிஹ ம
'எகிெவள ப

கிற

இைறவன

ேஜா கைள

த பல ேஜா கைள

. மி

சார தி

றன. அ

, எல

அறியாம

ெசா

ெகா

கி

ற பலைல;பைத

பைட க ப டா
ெவள ப

வைர மன தன


தி

.அ
கிற

.

வ ைத

ந ப வ தன . ஆனா
ேமேலறி ெச

இைடேய உ

ளஒ

ேவகமாகதன . இைத 1400 ஆ
,ளலா . 22 வ

தாராெசா த

இைடயேபா

பதாக இைறவ

ந லி

தி

பைட க ப டா

உ ப தியானா

51:49

பதாக' இைறவ

ேரா டா

அறியாம

கி

பைத அறி

கிற

வைத

சி தி பத காக. ேம

றா

நப ய

தி

.

பதாக பல

மன த க

ெவள ப

பைத சமப கால தி

இைடய லிெவள ப

,

இட ைத அைட
தி86:5,6,7 சமப கால தி
தா

திேனா .

த கால

அறியாம

தி

எதிலி
,

வ ைத'இவ கறன. இ ப

திகள

ற ேஜா க

ைத தா

மன த
.

43:12 ந

ேஜா களாகேவ அைம தி

வா'இ

தி
ைபய

றாக அைம

ைறய மன த க

, ெநக

வ ஷயேஜா கைள பைட தி

ஏறி பயண

ேஜா கசில வசன

.அ

ேஜா களன எ

கள

சா

கிறா

பாஸி

ணைர இற கி, அத

அைன ைத. திேப தி

பதேஜா கைள பைட ேதா . தி

ப றி

நைடகள

காக ஏ ப

ெவா

தாவர

, கா

காக அதி

கைள ேஜா களாக ெவள ப

20:53 அவேன ேஜா க

கள. வான திலி

பல தர ப ட தாவர

தி

.உள ப


ற ெசா ெறாட

தி


றி ப
கிற
றி பஇைறவனவைறய. 23 க

ப அைறய

ைதேய எ

தி

நி ணய

ஆன

வசனமா


. ெபா

ளா

கைள
டா

ய சி கிற
கி

இதைன

கள

.இ

. இத
தா
ேநர


மாத

வ த


பயப ேய ந
ெகா
ேரைகய

க படவ

இைறவ

க பட ேவ
வத

ெகா

ெக
ன ய ெபா
எ ப ?எ

ைவ நி ணயகிற

.க

னா

ன கைள

ெபா

வைற ஒ

ைள க
ற ேக


தன

கிறானா

கி
.
றி ப

றி ப

வைற

. தி


சீரா க

வைற பலபலவைர

லைமைய

. அ த நி ணய தி

ைல! அவன

பைட க

ைவ

மாறாக

வைர காரண

ைடயவ க

.

ற ெசா ெறாட

ெசா ெறாட வ ள

ஆ ற

கிற

. இய ைக

ைள க

வாறி

ய சி

ளன. ஆய

வைற

ெவா

தக

ைமக

வத காக

ளன' என ய ெபா

சீரா க நா
,வர

13:8

உதாரணமாக

மாறாக இைறவ

என இ த

கிய,

ைமைய

ெகா

. 'ஒ
யதா

ெகா

ைல. அ

கால

ட கால

மன தைன ம

அைமெப

ெபாேபா

கிற

ைல. இய ைக

ன கைள

. தி

ஏேத

தன

வசன

ெவள ேய

கிற

ெவா

. இத

ய சி

ைள ஏ

தி ஒ

.ஒ

காரணமாகேவ ப ரசவ ேவதைன ஏ ப

களாக ஏ

வ ைடய

ெவா

வைத

தி ெரன அைத ெவள ேய

கவன

ன ய ெபா

ைம ஒ

எதைன

வைறக

ைல. மாறாக

றாக

என சில தன

றா

கால நி ணய ப ேய அவன ட தி
கியமாக

சா

ெவள ேய றேவ கவா

ைத இ

அறிவ ய

கள

ன ய உய ைர

வளன ய ெபா

அைத எ ப யாவ

ெப

றி ப டலா . க

வைற அ

மாத

மிக

அவ

ேபாலேவ ெபஅறிகிறா

வாக மன த உட

வைறக

க ப ட அளவாதன

,க

லா

வசன

ளன. தன

ெகாநப ய

பைத நி

ம பைத

)

வைடவைத

அவன டஹ ம

வா

அைம
(க

,இகிற

. 24 வ ர

வர

றி ப


75:4வட

கிறா

.வர

ன கைள

கியமான ப

திகெள

ன கைள ம


னெவ

றி ப

றா

றா

மன தன டமி
வர

களேபால இ

ெனா

நா

ேபா

உ ப தியாகிற

ேபா
கா

றா

14

நைடகள

உணவாக

கால திைமய

வைர இர த
உணேபாசி


தா

லா

வா

நிைல

பைத இ


பா

உறிச ப


ெச

கள

இைட ப ட ெபா,இகிைடஉறி


ஞான களமிக

னா
கி
ழாக இ
ச ப

மா ற ப
ெச
கி
மா
கி


றன.
பாைல
கிற


பா

உ ப தியாகிறைப அேத

ேநர யாக தி
ைதேய அ

கள

16:66 தைலசிற த

ேக பாலாக உ
தா

.

வய

, இர தமாக மா


பா

கிேறா .

ைல. மாறாக உ

களாக

ந ப வ தன .

.அவா

இைட ப டகைள இர த

வா

. அத


. திறி. பல வ

.ேரைகக

ஞான கலமாக அதி

றி வைள காம
மன தன

. 25 பா

அைர க பயாஇ த அறிவ ய

கிறா

கிற

.ஒவர

உ ப தியாகிற

கிற

ேச

அைற க ப ட உண
றான ப ற ெபா
ெபா

.ஒ

ைறய வ

பாலாக ஆவதி

,இ

ைதகைள

வா. இ த ேரைககைள

, இர த தி

க ப ட

ள உறி

தா

ப ைன உவர

அ தஅ

ெசா

மன த கன? இைத

ேபா

ைமயாக ேவ

ேப தி

பாலாக மா


ற 21 ஆ
றியதா

அைம தி

கா

இன ைமயான


இர த

இர தமாக

அதாவ

வா

ேவாத ப

உ ப தியா

ைமயான பாைல உ

ேவா

தா

ேரைகக

ள ெசறி க ப ட உண

நிைலயமன த

நைடக

கமாக இ

காரண

ய காரண

ேரைககளா

ளட கி அ
காெனா

ெகா

உ ப தியாகிற
எ ப

தா

பலர

வர

ைமைய உ

வத

எ தஅ

ைடய

மன த உட

ெசா

, மன தன

அைம தி

தி

லா

றி ப

ட மன த

ஏென

றி ப

லஎ


பத

,

.

கடவா

அைம
மரகள

ெகா

. 26 ேத

ன ஒ

இைறவன
ேதன க

ைடய பான

ெவள பைமறஉ. சி தி கி

16:68,69 இ

உ ப தியாகிறதவறாக வ ள

ெபா
கழி
நி

கி

தி

றன' என

இதைன வ ள
ெவள ப
ெவள ப
மன தனா
ேதைன
இைண

கிற
கிற
ேத


கி

மன தன
வசனமா
கால திைறய வ

கலா . சா ப

'எ

றி

அத
, 'அத

றா

14சா தியமி

ேச
ெசா

ல பகி

கிற

றன எ
. ேதன

லா வ தமான மறன . அவா

ைல எ

ைத இ

வசன தி

. 27 நவன வாகன
திைர ஒ டகைவ கி

ைம எ

நப க

ஆகிய உய

வாய
வய

உணவாக
ெச

கி

றஒனா

கி

னா


வா

றம
கிற
(ஸ

தஎ த

ேதன க


ைம. இைவ

ெதள வாக உண

நாயக

ேத

, எள தாக

ைறய ன
ற ப

ேத
கள

ற அறிவ யறா

ற க டைளயபைத மிக

றன

னெவைல. அ.ைல. ேதன க

ேசமி

!' எட ேத

ேதைன உணவாக

. 'ந சா ப

லாம

ெவள ப

றா

ேநா

உ ப தியாகி

வய

ஞான க

ப ட

சா

ேகாைஸ, ேதன க

டபற

ெசா
வத

றன . உ

14

'ேதன க
கிற

கள

அவ றி

வய

. ஆனா

வா

கவ

வத காக மிக எள தாக ெச

ண ைத எ
ெகா

றா க

ள ப ட தி

டபற

, அத

. இைத இ

கி

கிறன. உ ெகா

ேத

கி

மா

இதிபைத அறி திமா றமைட

ேத

இைறவ

மன த க

பாலான ம க

சி வ

,

! உன

உம

. அதி

தாய தி

. ெப

'மைலகள

சா ப

கள லி

கிற

றச

கி ைவ தி

, கன கள

தா

சா பேதைன உறி

மல கள
உ ெகா

கிற

!' எ

வய

வசன தி

ற ப

எ ப

மல கள

. அத

றாக

கைள ந அைம

கன கள லி

தா

யாத சா

பவ றி

எள தாக ெச

உ ப தியாகிற

பாைதகள

நிவாரண
திவாெவா

அறிவ

கைள

பத, மன த க

!ப

நிற

ைதேய எ

கி

) அவ கள

கைளேய மன தவாகனமாக பய
வாகன

தி வ தா

ப றி மன த

இத கான எ த அறி
காலக ட தி


தா

கா

நைடகைள உ

ள ைரஅவ றிலி
காைலய

கிறைடேயா

தி

. ெப; இர க

, 'ந
வசன

ேசா

.) ந


கள

.

ஏறி ெச. 28 ெப


அைட

மைற தன. நப க

பய

ெவ றி வாைக

. நப க

'எ

நாயக

நாயக
நப

ைககளாநிகர ற


காக

உய

ெகா


(ஸத ேநர தி
) அவ க

ைதக

ஏ ப டஅ த
ல ப.அ த

) அவ க
ெப

. மேனாத

உஹ
, காயலி க
ெப

ல ப டா க
கவைலக

டா கேள எ


உ ேவக


கவைலைய மற கமன


ற ஒேர

ள ெச

தி

ெப றன . ம

தியாக இ
க ெச

ேபாஇதனா

கவைலைய ேபா
உய

,

றி ப

அைத வ ட

ெகாதி வ த

பதாக இ,

) அவ கள

.

.

கைள

ஏ ப டன. இதனாேதாழ க
தா(ஸனா க

(ஸ

ேபா

அ த

, மதி

ைத ஆகிய வாகன

ேபாய

நாயக

அ ேபாேபான

.

ெச

, ேகாேவ

ைற

கவைல ேபா

நாயக

ெச

ளன.

இைறவ

ேய அறிவ

அதிக அளவ

வத தி அைம த

வ தமாக நப க

கிற

தள

னறிவ

றைடக ப

அறியாதவ ைற (இன ) பைட பா

ைத, க

பைத

ெவ றி ந

கவைல தா

றன. உ

.எ தைனேயா வ தமான வாகன

கவைலயாக நப க

நடவ

திைரகற ப

கிைட த

ளவ


ெச

அறியாதவ ைற இன பைட பா

பைட க படவ
ேபா: 16:5,6,7,8 மன த ககால தி
அைம

டேன ந

ஆகியவ ைற ந

பைட தாயா

. அவ றி

, அதி

கிபைட தா

. பல பய

நவன

ைல. இ தைகய. மாைலய

ெசஇன ேம

தி

ேபா

சிரம

திைர, ேகாேவகிற க

ெச

ைமகைள அைவ

(அவ

தி

கவ

காகேவ அவ

சா பைதகபைவ (க பள ) உ

ைதகளா

பய

ட ெச

அ ேபா

நவன வாகனநா

க பைன

றி

ெதள வான வா

.இய இய

கிற

அைழ


டறிய ப


.உனா

(மைல ேம

) ஏறி ெச

கவைல படாமலி
ன கவைல

பற

க ைத

. தி

த தா,

ப சளத தா

ஏ கனேவ இ
ேம

ைகயா
வள

கி

க ைத, மன ேநா

தி
ஏ ப


றா

பற


ேபா


இைறவ
ெகா
கிற
ெவ றிகவைலைய அவ
லா

த ககறி தவ


. ெப

கவைல

வ நி ண க
பய

த ததாக இைத

கவைலைய ஏ ப


றா

மிக

ற தி

தியாக

நாள

கிைட த ெச

தயவ க

ய நர
நரக ெந

தி,

லா வ தமான

ைறைய 14

நாயகஅைன

கவைலைய ந கினா
. 20ஆ

திய

. க பைனயாக

ய ைவ தா

ேம

த சி

க பைனயாக
. ெப

ெகா

.

கவைலய

. ]மனகாரண கா ய

.

த சி

மன அைமதிைய ஏ ப

மைற

த நப ககறி தவ

டறிய ப ட இ த வழி
வா

காம

கவைலைய ஏ ப

. 29 ேவதைனகைள உணர
நியாயவா . மேனாத

ைறைய

தி ெப

!உ

லா

வைத அ

ஆ ரமி

க ைத

கைள

பா

ஆளானவ கைள

ெப

ள ைத

.

ைறைய

கவைலைய அவ க

வா

பல

மன அைமதிைய ஏ ப

சி தி க

த சிறிய கவைலக

இ த வழி

கவைலக

ேவ

வைத அ

ெசஅவ வ


ெதாட

நி சயபத

கவைலைய அவ

:3:153, 154 உ

பா

ஏ ப டத காக
.ந

.இ

திய கவைலைய க பைன என

கவைலகள

ற வாசக

பவ கைள

த ேவ

தி

ஏ ப டத காக

ெசத அைத வ ட ெப

ஏ ப

ஏ ப

தா

க ைதஹ ம )உ

பத காக அைத வ ட ெப
பற

ண ப

த (

றைத எ

.நன கவைல
தி

இ த வழி

எவைர

,

தா

கவைல படாமலி


பத காக அைத வ ட ெப

ப சள

தவறியத காக

இைதேபா

(ெவ றி) தவறியத காக


. ஆனா

ேப திெகா

ெப ய

கிறா க
ப னாதா
ைம நா

றாேவதைனெச

ய ப

வா க

நரகவாசிகள
மா

ேதா

ேவா

ேவ
ெச

றி பகிறா

திேபா

இைறவ
. நம

கிறா

வசன

ேவதைனைய உண வத காக ேவ
ேவா . அகிறா

லா

. தி

மன தன

ேதா

ேவதைனைய
இதனா

தாதா

மர

ேபாக ெச

மன த

ெச

வாேபானவ க
பதினா
எ ப


ேவா ' எ

.அ

அைம
பாநாேம இைத


பத

பா

அ த

கால தி


வா

பாமர ப ைடக

, ேதா

க ட திகளகிற


.எ

கட
வ த மாெச

ேதாபைத

ஹ ம
ேபா

சிறி
டபறவான சா
னறிவகிேறா .

ேவா '

, அைத ஏ


. தி

வெத
றாக

றா


30

ைரைய அ

15:9 தி

ள ேனா .


ெகா
தன . ேம

ய சாதனகளாக

ப டன. இ தைகய கால

சிறிதாக அ

இட

நப

கி

அைத மா

சா தியமாேம பய

கா

தா

உண வத காகேவ

நாேம இ த அறி

ெகா

.

உடைல

ேபாக

னா

தாறன .

மரஎ த

ேபாக ெச

பறிவ றவ களாக இ

தி ைவ

றாதம க23 வகா ேபா . தி

ள ப ட கால தி
ெபகிவா

ய நர

டா

த காய தி

ெதாட பான

தி

ம க

வா

ேதா

றா

14


அவ க

சமப திய க

மர

'ேவதைனைய அவ க

. வரலா

கா க ப

காமேவத, ஞானமி கவனாகேபா

மன தைன பைட த இைறவனா
இைறவனைல. அ

? 'அவ கள

றாம

மா

வதி

றா

லா

மா ற

இைறவகைள அவ க

ைவ சிகி ைச ெச

ேவதைனயா

ெத

ேதா

ளன. ேதா

ேதாைல மெதாட

4:56 ேவதைனகைள உணரஊசிகைள ேபா

ேதாைல ஏ

ேபாெத

ேபா

ேதாைல

ேபாைர நரகி

மிைக தவனாக

ைள உணரா

ேம

. ேவ
அைத

கைள ம

ேதா

. இைத

உடேன ேவ

பத கான காரண ைத

ேவா . அவ கள

மா

கிற

றள
தராம

ள ப ட தி
பா


கா க ப
ள ப ட
14

ெமாழிய ேலேய இ


ேவதநிைலய


யாஇ த

. மிக

ப சகாம

ளச

தாய

பா

. ஆனா

தி

ெத யாமஅழி

வத காக

றாக உ

கஅபா. இ த ஆலய
திமிடமாக
நிைன

, பா

வராக! தி

மகாேம இ ராஹ

ேதைவய றவ
யதாக ஆ
வண

கா


மன த க
னத
கவன


தா2:125 அதி

ளன. அதி

ெச

தல ைத நா
கவ

ல ப
ஏ ப

கைளஅளஇைறவன

திக

கிறேவத

உலகிஎன

ெதள வான சா
காக ஹ.

ள ப ட

அைம தைத

3:97 'இைறவா! இ

ெச

14:35 இவ கைள

றி

(இவ க

பைத அவ க29:67 அபயமள

லா

,

(ஏக

ைளகைள

தியைர அபயமள

இ ராஹ

நிைலயப ப ட ஆலய

கடைம. யாேர

,எனறிவ

லா

95:3 கஅபா, அபய

கட த ப

பா

'இைத நாேம

அகில தாைர வ

ைன


நா

ைலயா? வணானைத ந ப , அ

ச தியமாக! திைழ தவ அபய

கா பாயாக!' எ

றி மற கிறா களா? தி
றா

லா

வாயாக! எ

வா

மியாக

ைமயமாக. தி

வராக! தி

ேபாதைனைய

. அ த ஆலய ைத ம கள

வைத வ

நிைன

அபய

வர ச தி ெப ற மன த க

இைறவைன) ம

ெப றவராவா . அ த ஆலய தி
ெச

தி

. 31 கஃபா ப றி

ம கள

கிற

க ப

பல வைகயான

பறிவ ற

உ தரவாத

ேபான நிைலய

இைறவைன வண

சா

,ப

டா

ந ப

வா க ப ட எ தைனேயா

கா க ப

பதவசன தி

கா ேபா ' எ

பற

திைரைய ஓடவ

யாரா. ஆனா

, எதி களா

வழ

கிற

கா க

தம

காமன

இல கா க ப ட நிைலய

வ வ திேலேய பா
பலவனமான நிைலயஇட

கா க ப

ஆைன பா

ள ேனா , நாேம பா

தி

பா

ள ப ட கால தி

அ த ம களா
யா

ேவதசிைலகைள

றியைத

) அபயமளமி என அறிவ

க ப

, எ தைனேயா ஆ சி மா ற
14

நட த பறா

சிறகளாக எ த


இைறவன

வா

கன வைதக

நாயக

வா
அள

ெச

ஆ கவ

என

ேச

தா

பத

தி

ேவா ' எ

ெவா

ெகா

. தி

காண

வைகக
தி


) அவ க

தைலவராக
திைள த
(ஸ

ைற

இைற ேவத

மன த களா
(ஸநப க
திக
டந ப

ெபயரா.ப

ைககைள
தா க
ெகா

எதி

தா க

ப ர சார
ைவ தி


நப க

. அைன

ெச

ததா

தா க

தயவ க

லாய ர
தா ச

. கடதவ கைள

காரணமாக பலவன க
தைலவ கைள

ெகா

தைலவ கள லி

தா க

எதிற சா

நாயக ைத

உலக

) அவ கெகா
நாயக

(ஸ

ெச

கள
கள

கிற

உணவாககி


.
றா

நப க

. 32

நாயக

மா

ப ட

ம கள ட
நப க

ஊறி
நாயக

, மத தி
பல

பண பல

த வைம மி க

) அவ க

ெறாழி தா
தி டமி. 'நா

ெவாலாம

ெபயரா

.

றன . அபய

ல பயமிலா வ தமான கன

றி

அதிகமான எதி கைள

பல ச த

கி

யாவத

மியளஎ

ெகா

ைம ெச

ெகா

கள

.

கன க

கிற

28:57 இ த

ெசகள

அவ கள

வ தமான தைமகைள

. 'இவைர

ெச

ெகா

பாந மிடமி

. என

. உலக தி

அ த ம கைள ேநா கி

கா சிைய உலக

பல பாகநிைறேவறியைத ஹ ஜு

டாக

றாக அைம

காக வசி ப டமாக நா

கன வ

அதிகமாேனா அறிய மா டா கெவள யாக இ

அவ க

கிற

தி

னறி

. 14

ப றினா

வர ப

, அத

. தி

சா

உலக தி

தல ைத அவ க

ைலயா? ஒ

னறிவ

கிற


கால தி

ெவளனத

ேந வழிைய

ல ப

அைத ேநா கி

ளாகாத வரலா

ைள காத பாைலவன ெப

வர ப

மியாகேவ ந

இ த பாைலவன ெப
ெகா

மியாகேவ அைம

அபய

ம கா நகர , நப க

அபய

தா

மி க ஆலயமாக

றியவாறள

எதி

கமாக
வ ய

ச பாதி
தா
அள

நம


அவ கள

'

உய

இரகசியமாக
ேசப ர சார

ெகாைல ெச

ெசஅவ கள

அவ க


யவ க

(எதி க
மதனா


நா

மதனாவகா க வ
நாயக

ேள

நா

அக

அவ க

அறி

தாவராக! (இைத ) ெச

கா பா
மா டா

வா
. தி

னவராக மா

,எ

அறிவ

கிறா

. இைறவ

கா ப

அத

வ ைள

ேம

அவைன எவரா


ெபா
. அறிவ

உம

ெசா
கடைம எ


வதா
வா

கா

ெகா. இ த உ தரவாத

பைத

லா

ேபா ,(ஸ)

தன .

ள னா

.

ள ப டைத எ
ைத ந

உ ைம மன த கள டமி
ட திஎதி களா
அறிவ

லாறி எ

வசன தி

ததாக ஒ

ைல எ

வழி கா ட

எ த ஆப

கா பதாக


நாயக

நாயக

அவன

இைறவ

ேதைவய
யாநப க

க ைத அ சமி

ன? இைறவேன பா
பா

பவ : ஆய ஷா (ரலி)

கா பாள க

ைலயானா

ச த ைத

காவ

ேபா , உஹலா

லவ

றினா . நப கவசன ைத அ

தன .

) அவ க

ேபா வைர நப க

ட ெம

தி ட

த திவராத அள

ளலா . ப

!அ

) அவ க(ஸ

உ யவ

5.67 ச திய மா

மா

ேநராம

யவ

ைன) ம

. (த

ெசா

(ஸ

;உ

கா

நாயக

ப றி அ சேக

லாதவ களாக இ

. அ ேபா

அப வ கா

கினா க

இைறவன டமி

ெசா

ைன பா

த தி

(ரலி) உ

. மதனா ெசநாயக

கமி

நப க

ெகா

றா க

லவ கைள ேபா

உற க

எதி க

அ பா

தேர! உம


உற

ெசா த ஊைர வ

வைட தாேபா , ைகப ேபா , ஹூைன

இ த நிைலய
ெசா

அைனவ

ெச

தன . நப க

?' எ

2885,7231) இரவ

) அவ க

இதிலி

ஸஅ

) அவ க

(ஸ

: கா

'எறினா க

ேக ேடா . 'யார
தா

ேத

தன . ந

'இரவ

ைலயா?' எ

ேக டன . 'நா

(ஸகாரணமாகேவ ம காவ

யைத அறி

காரணமாக)

வ த ேபா

வ இ

தளப றிய அ சஅைட கல

ஆதர

எதி க

. இத

வ தன . எதி க

தி ட

ெவள ேயறி மதனா
பற

வ தஅைற

இைறவன டமி


வதா

ெபா


றினா
இன

. ேம


கிறா

வ தி

காவ

நப க

நாயக

இைற

ெகா


(ஸ

த அ

அவ கள


டாவ ஆரா

அறிவ

நிறாட நடவ

தா

வசி தா க

டஇ

கவ

தி

வா . நப க

.அ த

ேநரறி பள வாசலி

டஐ

வைர

றினா

ேநர தி

த கத

. ேம

இைணபைத

யா

நயவ

எ த

தா
சக க

அவ களஅவ கைள
ெகா

ெகா

ைழயலா . யா


ேள

ேகா ைடகள
ச தி கலா
(ஸதாள வாசடத

ெதா

க படவ

ல நிைனதா

ேவ ேபா
வாழாம

ல ப

லாம

அவர

களெகாவா
யா

ளைத அ
தா

அறிய

ள வாச

நாயக

.. அர

எ ேபா
'எ

வத கான வழிகைள

)

ேற
'எ

றினா

மைனய
ேவ

மானா

'நப க
இைறவ
திற(ஸ

ள வாச
தா

)

லா

வ தன .

லி

தி

வட

(ஸ

லி களாக ந

சாதாரணமாக ப

அவ க

நாயக

த பட மா டா க

வ அவ யாெர

எ த மன தவா

தன . ப

ைல. நப க

மானதாக இ

ெகா

லா ைத ஏ பதாக

வதாக ந

'நா. தின

தா

அவைர நப க

உ ப

லி களாக இ

ற நிைலய

. ெகா

.உ

காம

ைகயாகேவ ெகா

) அவ கைள எவ

அறிவ

வ இ

யலி

தினச

நிைலய

ெவள பைடயானைத ம

ேக டா

ைழய அ

. ேம

வதாக இ

வ சா

ேசாதைன

அறிய படாதவராக இச தி க ப

வா க

. ந மா

ெகா

'

ைசய

ப ட பகலிேலா,

தா க

ெகாெகா

ேம அறிவா

இதனா

பா

தா க

வசதியான கத

ைக நட தி வ தா க

ம களா

அவைர ப றி எைத

அவ கெதாஅவ க

(ஸ

அவ கைள


(ஸ

ைறகைள

) அவ க

(ஸ

மானா

ெவள பைடயாக ஒ

ல ைத ந ப
நாயக

ைக

தாழிட ப

ைல. யா ேவ

பலவனமான நிைலய

. நப க

எள தாக

நாயக

ைச

'அவ க

, வா

நாயக

ள ரவ ேலா வ

அள

பா க

'உலகிேலேய மிக

ெகா

காகேவ எதி க

ெகாைல ெச

ைககைள

ல பட த கவராக நப க

தா

த காரண

) அவ கைள

ல' எ

பைத அறிஇ ப

ைவ

நாயக

,

ெகா


அைனைகைய நப க

ெகாஇைறவ
பா

தைமகைள
நாயக

தம

தா

வயதி

63வ

அவ க

பல ஆய ர

ஸா (அைல) அவ க


அ தா சிகைள
ெகா

ளம

ம கைள

ெகா

ஓ னா க

. இைத

க டைள ப
இர

ஆன


டாக

ேக

வ தா

மா
தம

பாைதய

தாயவ த ஃப அ

ராயலிெதாட

அவன

ம கைள

பைடய ன
தன .

ந ப யவைன


கிேற

(ந

வாதா

; நா
. உன

உடைல இ

கா

. எதி

ெவா

பள

தவ

யபற


.

கடகட க

அ கிரமமாக

பாவ


ெச

கடலி

ேவா

கா ேபா . (எ

தி

. கடவர
க ப

அவைன
கிற

அவ கைள
ராயலி

ேவ

யா

மி

ழ ப

ெச

பவனாக

ந சா

றாக இ

.

,

'இ

. 'இ ேபா

பைட!

உயரமாக

ேபா
றினா
;ேதா . ஃப அ

யவ
தா, அவ கள

, அநியாயமாக

அவஇைறவன

. அேத பாைதய

ெசதாய ைத

ப அ

மைல அள

றியதாக

ைக

ெகா

பைடய ன

அழி க ப ட ேபா

மா

ந பதா க

ஸா நப,

நா ைட வ

னா

பைடய ன

தம

தன

!ப

அவைன

தராக

ஸா நப அவ க

ற ப

கட

த இைற

, அவ கைள ஏ

கட

லி ' எ

பா

த இைற

ப ட ஃப அ

தவ ர வண க தி

!) இத

வா

. 33

)

ைல. ஒ

(ஸ

தி

ெகா

, அவன


நாயக

அவ

வழி ப

கைரைய அைட தா க

ேநா கி இைறவ

அைட தா க

த ஃப அ

அறேவ அழி க ப டன . ஃப அ


மரண

ஸா நப அவ க

ஆ சி ெச

ைக த யா


யா

ேகா

தி வ தா

த ப

பள

.இ த

தி

த ப ேய இய ைகயான

நப க

ஸா நப ைய

ைம ப

ெகா

சி க

உட

. ஆனா

.

அைழ

இ பஅவ க

எதி கள

அதிக ப

ெகா

அறிவ

ஸா நப அவ க

தா

அவ கைள வ ரெகா

தாய ைத

நியமி க ப டா க

) அவ க

(ஸ

. இைறவ

கா க ப ட ஃப அ

அவன

தத

அவ கைள யாரா

அறிவ

ைறய

எதி

ம க

ைல என

தானா?
பத காக உ

றிேனா .)' மன த கள

அதிகமாேனா நம
தி10:90-92 கடலி

இைறயாவா க
நா

அறி

அழியா
தி

பா


.அஉலம க

அறி

அ த

கால திக ப

. பாதி ப

திவராக இபா

பாஉட

ஆனஅவ க

இவ க
ப ரா

க டைளய
ெகா
உய

நப ய

டா

.க பகள

ஏ ப டடா

. வான தி
ெவ

ள தி

ெகா

ேராவவா

'எ

த இவ கள

ப ரா

ந ப

ைக

ெகா

மாைம இப ர சார ைத
தன .
தா கக பைல ெச

மா

கரமான ெவ


ெச

தைன ெசமைழ ெகா

ெவா
இைறவ

ள ப ரளய

. ெப ய மைலகேள

.க ப

வயைத

த கள

ெகா

இைறவ

ன பயஅவ கைள ந ப

இைடேய

நப அவ க

இைத

கைள

ெகா

வா கேளா

பைத

ெச
ஏ றி

ைறய

ேசாதைனக

தி ம கெதாட. இவ கைள அழி

ததா

ற வ பர

. இ த உடலி

க ப

ேஜா ைய ஏ றிஅைத

த மா டா க

க பலி
. இதபாைறக

கிற

நப அவ க

தைன ெச

வதாக

ேக

ைறகைள அ

கா

றி ப ட ப

ணாத

தி

டவ கைள

க டைளய
அள

லெவா

வா

கால திேலா,

அ த உடைல

ெகா

பைதைதய உட

. 950 ஆ

தியாக இைறவன ட

'இன ேம

பண

ட அைன

ளன . 34

தன . ெசா

) அவ க

கால தி

அைத பா

ெசா பமானவ கேள ஏ றன . ெப


வழி

கா க பதா க

தா

காைற ேக அ த உடைல

தைல நகரஇைறவ

(ஸ

ளன .உட

கா க ப

ைல. எ த

ேசாதைன உ

லாய ர

கிய

கா

எகி தி

ைல. அ

அவன

1898களாகேவா அ த உட

மன த க

கா சியக தி


வா

கவ

தினா

அறிய கா ப
'இ

?எ

ேவாராகேவ உ

கி ேபாவா க

ஃப அ

நாயக

றா

யா

தி

கி அ

கா க ப

. நப க

ெச

க ப டவ க

கைர ஒ

ெத யவ

தி ம க

ெவள பபா

பலகைள அல சிய

ேளா . ஆனா

கிற

கா க ப

கா தினா

ெதாட

ெவள ப
பா

.அ

ைவஅைத

சா

ஏறி

ெகா'எ
மா

.ம க

கா பா ற ப டன . ஏ காத ம க

அழி க ப டன . ெவ

கிய

மைல ம
கிற

நி

இற

. ' மிேய! உன

!' எ

ெதாட

.இ

ப றி திஇைழ த

ற ப ட

.அ தப ேனா . அவ க

ெவேதாைர

சாேட

ெகா
ெச


திறஆண கக ப டவ

தி தா . அ ேபா


ேடா .

எ ச

ைகக

எள தா கி
17 மைல ேபா
க ப
அைம
ைத
வள

ஹு

ப ைன ெப


வா

ேளா . ப

. இத.இ

)உ ய
தன? இ

ெப ய க ப
ெவ

அ தா சியாக வ
கஆ

மைலய


ஏ ப டா

ைவ ேதா

இைறவன

வாகைள பறி

தாய தா

வ ததா

. பலைகக

றாக வ

ேவதைன

அமர ேவ

ைலய
கிய

.

கிைடய

க ப
பைததன .
மானா

சா திய . இ த

இைறவ

, என


ஜூதி மைல

அ யா

ைத தா

வத

டா? தி

கி நா

தா

ஓட

)

லி. அைத சா

வாள க


கைள

அவைர ஏ றிேனா . அ

ேவா உ

பண கக ப

ஆைன வ ள

16 ஆய ரஅவ கைள

வாச

டா? என

. இ மைல

கிட பைத அெம
ெப

ஐ ப

ண இைண த


ேவா உ

மைல (ஜுதி மைல) ம

அள

றி

(த

ெவ

உயர

. 'அநதி

அவ தம

. கா ய

தாய திட

ேதா க

வான தி

மிய

)ஒ

ப ைன ெப

ற உயர தி

நிைல ெகா

அராரா

ஓ ய

(

ைவ ேதா . ப, க பலி

வாயாக!' எ

உைடய (க ப

காண

ண வ றிய

29:14.15 'நா

மா

ரமாய ன ' என

. அவைர

ேதா . ஏ கனேவ தி டமி டபதிஜுதி

! வானேம ந

கா பா றிேனா . இைத அகில தா

ப ரா

நரா

நம

க பஅநதி இைழ த நிைலய

; எனேவ ந உதவ ெச

இைறவன ட

இ த

ெகா

)மாகஅம

ைஹ அவர

ஆய ர

ெகா

றா கிேனா . தி.த

ைள வ

11:44

ைறவாக வசி தா . அவ க

ெப

சி

ஜூதி மைல ம

ட தின (இைறய
ற ப ட

)

க ப

. தி

கிய

ணைர ந உறி

(இைறவனா

க ப டவ ய

54:10ேம
அ த
க பைல
நிைறேவறி

ச ேதக தி கிடமி
னறிவ

சிரம தி


ெந

கமாகநிநப க

வசன

இதி
கி

ற க

ேவ இரைவ

அறிவா

. எனேவ அவ

இயலாபாைதயேத
தி
ேபா

லா


ேவ சிற த


!அ
, இரவ.உ

மிய

ேபா

அழகிய கட
ைமைய அ

. மக தான
லா,அ


லா
லா

பைத அ

. ேநாயாள ககள

லா

லி. அ

கிறாவட


ேபா
ேபா


தாய தி
வாவா க
வைத
வாவா கலா


றா


றி


ைறயஆன
,


பைத

இய

றைத!வ க

.


.

தி இரேவா ெதா
ேபா
ேவா

'உ

கள
' என

வட

.

இ த

பவ க
லாயவ க
கண

தா

இன ேம

கிறா

பைட திர

நிைலய

,

ைடேயா

நிைலய.

அவ

பாவ ம

ெசா

.அ

.

ேவா

ைவ தி

ேபா

தி

ளா

காக ந

ேபா

ஆ சிைய அைம

பைத அ

அறிவா

ெகா

கிற
ேபா

தி

ெப

அறி

வாவைத யா

.இ பெகா.இ ப

வசன! ஸகா

; நிகர ற அ

பாைதயவாவா க

வட

களாக வா வேத சிரமமாக இ
ெச,

றி

. ஆகேவ!உ

லா
றி

ள ப டா

ேநாயாள க

பாைதய
லாஹ மேத!) ந

பயணத ேபா

ெதாழ

பைத

தா

. எனேவ அதி
ெகா

வா

அைமேவா

ன பவ

மிகஇைறவ

அள

வா

ம காவ

றி

பைத உம

கைள ம

ளா

. '(

இரவ

க மா

ேத

வசனைகைய நிைல நாவாவா க
கிறா

கி

73:20 பாதி இரேவா,

ேநாயாள க


ைள

ைவ'எ

றைத ஓ! ெதா

பாதி

அறி

அட

கண

லா

அவ

வத காக இ

, பகைல

அைத ச யாக

) அவ க

. இைறவைன எ

ெதாைகய ன

, இரவ

வண

(ஸ

லாமிய ஆ சி உ

, பலவனமான நிைலய

னறிவ

ளஒ

. 35 இ

நாயக

பைத வ ளகிற

ள ப ட

லா

ய நிைலயேவ

றி நி

பாைதய
ெகா

கேவ

யா

.

ஆனா

இைறவ

நாயக


(ஸ

லா

தி

இ தபாைதய

ேபா ட

இைறவன

னறிவ

ெவ றி ெகா
அவ க

தம

அறிவ

வா க

ெகா


ைமகைள

யா

ேதாழ கள

லா ைத

எதி க

ற அளயா
அவ கெகா

. தாய ேபா
ெச

ற நிைலய


ஹ மேத!) உம

ெசஇட திேலேய மகறி தவ

ன? எ த ஊ


இ த

) அவ க

வர

நாயக

(ஸ

மன த

ேதா

வ யைட

'ம

ெவ

ேவ


ெந

ெசா

தா

கி

ேபா

ெகா

யா ? எ

'எ. நப க

ெகா
பைத எ

28:85 இத
தா
நா

சகஜமான ஒ

நாயக

(ஸ

நாயக

(ஸ

கினா

.

உ ைம வ த

இத

தி ெவ றி என

வ யைட
வட

வாழேவ

வழ

தா கேளா அேத ஊ


சில

இரேவா

ற ப ட நப க

. 'ேந வழிைய

'இ

தம

ெகா

இன ேம

ஆைன வ தி தவ

ைழவா க

வாழேவ

நாயக ைதேய ெகா

.இ தஊ

அகதிகளாக

கா பா றி

ளவணாத

கமான ேதாழ க

வராக! தி

கிேறா . ேதா

கிறா க

ெலா

தி ெமாழிைய இைறவ)

)இன ேம

வ ர ட ப ட எ தைனேயா ேப இேத ஊ
றிய

ற கண

ைல மறிய ேபா

தன . நப க

பவ

(ஸ

(ஸ

, அவ கைள ஏ

கைள

உய ைர

நாயக

றாக

த எ

ன யா நா

ஊைர வ

ேச

'எ

வைத பா

ைமக

றா க

யா ? ெதள வான வழி ேக


.ச

. ெசா த ஊ

, தம

ெகா

நாயக

சா

.

ெசா த ஊரான ம காவ

எதி க

திய னைர அப

ப ர சார

இரவாக மதனா

(

தி ட

நப க

. அவ கைள

தினா க

வானா க

ய ம ெறா

கால

அவ கள

உ பத ைம இைறகினா க

. இதனா

. 36 ம காைவ நப க

கைள ச தி தா க

தா

கள ேலேய நப க

வான

பத

னறிவ

வயதியவ க


சில வ

ஆ சி உ

ேவத

பதி

ப ைவ தா க

ெசா த ஊ
ட ேதாழ கைள

அைம

நா பதா

பலவ தமான எதி
ெகா

மிக

) தைலைமய
றியவா

வ தவ
இைறவ
ெபா
நப க
ெபா
தா

தைலவ
தா

) அவ க

.ஒ
'எ

. ஊைரவா

ேவ

)

றியதினஆ ச ய

ேதா றவ கநட காம
ெப
என

ம கா

ெகா


தாபெத
றிய

லஎப ர சார

ெச

அவ க
தம

வா

த உ தரவாத

மதனாவெச

வயப. நப க

வா

வைகய

கள

நாயக

.ஆ

வ த எதி

) அவ க

ைமயாக நிைறேவறிய


நி

னறிவ
கள

(ஸநப க

எதி கைள

நா


தி டமி டா க
அ ஸுஃ யா
ைலய

நி

. இ த நிைலய
தைலைமய
ெசநாயக

ம காவ

தகவ

வண க
நப க

மி
நாயக

.

நாயக

. 37

(ஸ

வ னா க

)
.

நா டவரான ம காவாசிக

ச ட வ ேராதமாக
திட நப கபணமாகிற

ஆ சிைய நி

எதி

க பைன

) அவ க

ெவ றி வரராக நப க

ைத எ

றப

வா

இைற

(ஸவ தன .

பயண
) அவ க

(ஸ

கிய ப ர

நாயக

'

என

ஹ ம

ஹ ம

ஆகி வ

ேவ

றியதாக

.அ

நாயக

.

அவ கள

வா

ல;

'

. அதாவ

வ யாபார பயண ைத மதனா வழியாக ேம ெகா

எனேவ தம. நப கெவ றி ப றிய

நி

. இதனா

றி ம கா

இைறவன

ேபா

றியத

ேட

னட

வதாக இைறவ

நிைறேவற ேவ

கேம ெபா

ைழ தா கனறிவஇைறவ

வா க

இைறவேன தடா

றி வ

ம கா வ

இைறவ

. இைறவேன இ

வர ட ப

அள


ற ெபா

ஆகிவ

த மா

) அவ க


'எ

ெகா

நி சயறி இர தமி

இைறவ

டாபா

அவ க

ெகா'நா

நாயக தி

ெவள சமாகிவ

ம காவ லி

திஅைம

றா

ேச

நப க

ளா

நிைறேவறாவ

(ஸறலா .

நட காவ

அ பைல. மாறாக 'உ ைம உம) அவ க

நட தா

ைகய

றவ

ைன ம கா

க திய

ந ப

. இைத ம க

(ஸ

ேதா

றியவா

நாயக

னறிவறியவா

. அவ க

தாேன? ஏேதா ஒ

உ தரவாத

ெச

சில

நப க

றினா

அறிவ

?எ

சில ேவைள நட கலா . சில ேவைள

வா க

றி சமாள பா க

ெகா

மன த

ஆனாேபாகலா . அவ க

ைம ப

'நா

ேபா
(ஸ

ெச


லாமிய நா
)

றி

அவ க

கிைட த

ெபா

பைட

கைள பறி


கிைட

பைட திர
ேபா
ெச

, அவ க

தம

ற பஅதி

க ப ட

லா

தன

களேதா க
அள

அவ க
லா

கா

வ தா க

. ற

) அவ க

லா!ஆ

நாயக

. அறிவ

4877 இய திர
தைன ெச

(ஸ
' என

, ெவ

ேகா
அ ப


எதி

1763 வ8:7

ஹதஸி

ெவ றி

னறிவ

ள னா


ெகா

,

பைடய ன

லி க

ெவ றிைய

.இ
54:45 நப க'இைறவா! ந

கிேற

ைன வண

. இைறவா ந
க யா

. உடேன அ ப க (ரலி)
ைகைய ப

இைறவன ட


.


ன ம

. நப க

ற வசன ைத ஓதி

பவ : இ

. தி. தி

றினா க
ெகா

ற க

இைறவ

தா க


கி

லி) அவ கள
;உ

காத (வ யாபார )

ைகய

வா க

டார திைமைய நிைல நா ட

கவச ைத அண
வா கற சி க

கிறா

ட வசன தி

தேர ேபா

சிவ


ேத

ட தின

வசன ைத இைறவ

ப ரா

எைத

)' எேநா கி

வதா? எஇர

ைறய தின

'எ

கா பா

ேமா

தன . இ த வ பர

கா

ள தைலவ க

ற தி

திைய ந நிைறேவ ற

நப க

ெக

அவ க


க ப

த வா

மா டா க

அளமா 300 ஆக இ

ேம க

இைறவ) அவ க

(ஸ

ட ைத வழி மறி பதா? அ

. பலவனமான நிைலய(ஸ

நா னா

'அ

நாயக

ட ைத

ேபாலேவ ேபா நட பத

தி ெச

நாயக

ேவ

பா

ேபாைர ேவரவா க

பைட பல

ற ப
ெச

. 'எதி கள

க டைளக

மா 1000 நப க
ெப

ெவ றி எ

தைத எ

அவ கள

தி ம காவ. இர

(சாதகமாக இ

ைன) ம

(த

ய நப க

வண க

ஏ ப ட

தாெச

வ தன . வண கவா களற ப டன . இ ெச

வா கள


. அவ கைள வழிமறிேபா

நாயகச ேவ
(ஸ

ேதா க

ெகா

(ரலி)

ெக

ெகா

)

க ப

.

ேட ெவள ேய

: கா

2915, 3953, 4875,

வ களாக

பயதாத கால தி

ெவ றி ெபற

. எதி ய

ைக பல ைத

பலலி கைள வ ட எதி க
இைறவ
லா

வா கள


றி த

ேவத

த எ

னறிவ

எ ச


தம

) அவ க

(ஸ

ைற

கள

அைழ தா க
ன நட கிற
ைற

நாயக தி

ெகா

கிற

ேக டா க

திைர


. அத கவ க

எைத

ேபசியதாக நாஅ ேபா

நப க

(ஸகைள எ ச

அ லஹ


இற
நிக

'எ

கைள ஒ

அவ

நாயக

ைகக

உன
னா

கிய

. அறிவநப க

றி

,ப

கிய

நாயக


. வர

யாதவ ,

வைர

ைமைய

) அவ க

'க

'எ
நாச

டாக

ேக டா
அழி தா

சி 1394, 4801, 4971, 4972, 4973 ஆகிய எ

வ களா?' எ
தவ ர ேவ
றினா க

. இைத

.

. அவன

(ரலி)
கைள

ேக ட

; இத காக தானா

. அ ேபா

கா பா றவ

அ பா

தா க வ

'இ த

ைமயான ேவதைன ப றி

றினா க


,

) அவ க

(ஸ

கைள

ைல' எ

.

அத ஆகிேயாைர

ைன நநப க

ஏறினா க

ப ரதிநிதி ஒ

நப க

நாயக

ள ப டப

ேம

மினா க

ப றிய

அைழ

ெப ய த ைத) அ லஹ

அவைன

பவ : இ

ெச

ெநடதி

?' எ

அழி தன. அவ

ச பாதி தைவ

கத

கிேற

ெற

ஃப

. உம

தராக

க டைள

, உறவ னைர

றினா

'ஆ

எ த

க டைளைய ஏ

பைட ஒ

நா

. 38 அ லஹ

இைற

ப ர சார

ற வசன

ேக

வ தன . அ ேபா

ள தா கிலி

நா

.இ த

கவன

பனமான

ெச

தா

ஸஃபா எ

பைத

நி

.

) அவ க

(ஸ

கிய உறவ ன க

நாயக

) அவ க

வ கினா க

. அைனவ

ப னா . (நப க


ெந

உ கிைளகளான ப


, நப க

ப ர சார

பராக (26.214) எ

ேபா

ேம

மக தான ெவ றி ெப றா க

(ஸ

ப தினைர

ப ர சார ைத

உறவ னைர எ ச
நாயக

அதிகமாக இநாயக

வராக (26.214) எ

) அவ க

அவ கள ட

இத

ைல. உம

க டைளயாக இ

(ஸம க

வரவ

ைக ெச

லி கநப க

நியமி க ப ட ப
அவ க

மட

தப

இைறவன

ஒ ப

ெகா

'அ லஹப
ெச

ைல' எ
: கா
ெகா

,

ற வசன
4770 இ த

ஹதஸாக

கா ய

கா ட ப

ைகக
ெச

அவ


(ஸ

திெகா

ைகைய த

கி

ெகா

பாராம

தா

நிக

சா

அவன

ேம க

கள

நப க

சியானா

லாறாக, அவன

அைம

நரக தி

ைழவா க

ந ப


ைகயமைனவ

இத

லா ைத ஏ க மா டா க


.இ

காரணமாக நரக ைத அைடவா க


லா ைத ஏ

ெகா

டாலா ைத எ ப யாவ

ஒழி

அயரா

பா

ப டவ

லா ைத ஏ கிேறா ' எ

த ேபா

அைத

ஊறி ேபான

பதில யாக

.இனெவ
பதா

னறிவ

. அ லஹ . 'நா
அ லஹ ந


.அ

நரகி

க ட ேவ

ல எ

ெச,எ
தி

கியாத

. ேக மி

லா ைத ஏ க ம

அவ க

அட

அைச க

றா

த ப மக

வரலா

னறிவ

டா

. இத

ற ப

தா

தமான

இதி

வண

ழி ேதா

நாசமாவா க
ெச

தா

அவனா

பத

லா ைத ஏ றா . அ தைகய அ

அ லஹ

111ண யதா

கிறி தவ பாதி யா இ த அ தியாய ைத ஆ


.

நாயகள ப டநாயக ைத

வேர

கியமான

ைமயான மா

வா க

காரணமாகேவ தன

நாயக ைத சப

இதி

. தி

ேமா வண

தஒ

ைல. இத
. நப க

ைல. இர த தி

டாேர எ

யவதா

ப ர சார

ப ைத ேச

ட அ தியாயநப க

எதைன

யவ

, அவ

ெட

. ஒேர இைறவைன

) அவ கைவ தி

க ஆைச ப டா

ெகா

ெச

ெப ய த ைதயான அ லஹ

அதிக அ

(ஸ

சிய

அ லஹ ைடய இ

மைனவ

கய

பா டனா இற த ப

நாயக

ைத க ற ப

தா; சிைலகைளேயா, ேவ

நப க

மா

. இ த நிக

ைல. ெகா

நாயக திவளஅவனா

கா கவ. அவன

ேகறிய ஈ சமர

நப க

) அவ களஅழி தா

வற

நாயக தி

ெபா
ேவ

அவ

ய ப

அ தியாய

அவைன

அ தியாய

நப க

ெச

அழி தன. அவ

தைவ

ெந

பதி


.இ

.


லாமிய

அத


ைழய மா டா க


ஆர ப

மைனவ
தா

.ேறா

.லா ைத ஒழி தி

லா ைத ஏ க மா டா க

தா

; எனேவ இ

; எனேவ

ப ர சார


வாெசஇைறவன

ய ேவ

ைல. அவ

ேதா

றவ

ைல. நப க

இ ப

ெகா

ஆர ப தி


வா

'இெகா

நப க

நாயக

நாயக

நாயக ைதநிைன தா
ெசா


டா


லிய

ெவள பேச

தாம

நிைறேவைகய

ெவள பைடயாக ம க

(ஸ
சா

அவ க

லா திறாக அைம

இைற

, இ தாய. இைறவா
மற

39 பாரசீக

மரண


பத
ேராமா

சா ரா ய

தன. அமனதா

. ஏெனன

தி ட

.
வா

ம றவ கைள


ண இைத

நி சய


) அவ க
. நப க

ற அைச க
இைத
நாயக

, அவன
தா க

யட


யா

இைணவா க

யா

(ஸ

அ லஹ

த தா

.

'எநாயக

ேன ைவ தா க
தவா

ேராலா தி

னஆ

நாயக

எதி களாகேவ இ

) அவ க

பாரசீக

அறிவ

இைண

தி

வதாக அறிவ

பா க

நப க

தா

வைர ப றி

நப க

. அைத எ த மன தனா

யாத ந ப
அவ கநி

னா

தி

ைல.

அவ கைள

தவ க

க மா டா க

ெய

வர

கால தி

யமாக அறிவ

அைத ெசா

லா ைத வ

டஇ

நாயக தி

லா ைத ஏ க மா டா கலா தி

அவ

த நப கடஇ

அதிக வா

இைத ெபா

.வா

கமாக

தவ ர ம ற அைனவறி ப

லா ைத ஏ க மா டா கேதா

ைமயாக எதி

தாக பைன

மைற

ஒழி தி

வைர) அவ க

வத

ல 'எ

தா

யாகி

ஹ மதி

) அவ க

(ஸ

ம றவ கைள ேபாலேவ இவ க


ல;

ெபா

லா ைத ஒழி கலாேம எ

லா

கா

(ஸ

அவேவைளயலா

மைனவ

றிய

ப க பலமாக இ

ெச

தவ க

த அ

ததா

டவ கள

நப க

எதி

இைற

றாக இ

றவ

ந ப ஏ

, அவ

இைறவ

லா ைத இ

ேதா

எதி கஇைறவன

ஹ ம

ெச

. 'அ லஹ

ெப

(ஸ

மைனவ

. நப க

ேதா

நாயக

வான

)
லர களாக
த ேபா

பாரசீக

திக

இர

ேராமா

பாரசீக தி
ெப

தன. நப க

நா

ைய ெவ

உ சாக ைத ஏ பதன . ேராைம, ெசாள ப

பவ களாக

நப க
ைக

ெகா


ைக

. ஏெனன

தன .

ந ப

ெந

லி கள ட

பதி

தா

ள ப டன. ேராம ேபரர

லா

ெகா


உதவ ெச

தி
ேரா

,பசா ரா ய
கள

இைறவ
சில ஆவைரய லான எ
பய

. அவ க

உதவ யா

கிறா

மகி
. அவத ப


தைல
பாரசீக

யா

சி


கேவ

ேதா

. அதாவ


ேவாராக

னாப
யா
(ஸெவ றி ெப
ந பகி

வசன

. தா

இதனா

யாமமிய

வா க

.

பற

சில

.ந ப

நா ேயா

; நிகர ற அதா

க ப

அறிவஇன

. இன ேம

ற ேநர தி
ேதா க

ைக

ைடேயா

னமா க ப ட ேராமிக


தா க


ற ெசா

இ த ெவ றி ஒ
இைறவ

ைக

ம காவாசிக

) அவ க
'எ

. இதனா

ேக உ ய

த இட தி
'ப

,

ெவ றி ெப

ற நிைலய

நாயக
றி

நட ேதமிைக தவ

ெமாழி ெபய
கைள

லாேராமான ய களா

வதாக நப க

றஎ

சியைடவா க

30.14 பாரசீக களா

தைலெய

சில ஆ

அதிகார

ேடா அ நாள

அவ
ேம

களகமானவ களாக

ெசா

பவ களாக

ைக இதனா.

எதி க

ேவத

ெந

இைறவனா

ள ப

வ யைட த

பாரசீக நா டவ

கமானவ க

ந ப

றா

ேதா

ைகயாக இ

இவ க

கள

ைல ெய

. இ ேபா

கைள ேபா

ச தி உம காவ

நாயக தி

வ சிைலகைள வண

கவைல ப டன . இ த ேநர தி
ெவ றி ெகாதன . இைறவன டமி

ெகாபாதி க படவ

த நப க

திய

அவ களைமயஅர

ஆகியவ ைற

. சிைலக

ெவ றி ெப
ெபநாயக தி

டா க

. ேராமாநா டவ கிறி தவ மத ைத பதன . எ) அவ க

(ஸ

கிைடேய ேபாெவ றி ம காவ

ம காவாசிகைள ேபா

நாயக


வதாக நப க.

.

நாயக
ெசா

) அவ க

(ஸ


ேபாலேவ ஆ

பாரசீக கைள
இைற


சா

அவ கைள உற


( வக ெச

றி ப

கிற

)எ

கியமான ஏடாக இ

ேவ


வ ?அ


ப .ப .சி.ய
ெசா


1947-

'எ

.அ

லாவ ப
னஏ

திக

ற தைல ப


ல ப ட ெச
வதாக இ

திக


ேபான தன
நா

பல வேம


ைற

ைகவாசிக

கிறா

. அ ப யானாயவ கெசா

வாயவ க

லா

பல வ
றா

களாக

கள

அ தஏ
கட

ஒள பர

ஓ அர
சா

சி

. அத


'அ த
.அ
கள

சாசன
பல தடைவ

வய ப

லா

யா

மாத தி

ல ப ட

ேத

ெத ய

சி ஒள பர ப ப ட

சிய
ெசா

றா

கால திளன. 'சா

நிக

வெத

'எ

றிய

சமப காலநி சயமாக

ைமக

ேக ேபா அைனவைர
. இ த நிக

ைள

ேபா

ளஉ

அ பலமாகி


18:9,10,11 இ த வசன தி

.அ தஏபெத

ேலேய கா ட ப டதாக
ேம கிைட கா

1998 ஆ

ேயா நம

இைறவா! உ

றி ப

தி இைறவ

மண ேநர தி

. 40

ளலா . ஏேதா ஓ ஏ ைட

ைல. ஆனா

இ ேபா

த ப ட

சி ெப

கியமான இட ைத

யா

?எபத காக ம

அதி

.அ தஏ

ெத யவ

த ெச

றி ப

க ேவ

ம க

கிய

உலக தி


'எஅ தஏ

'எ

ெகாதி ப

ைகய

பத காகேவ 'அ த ஏ

. 'அ த ஏ

க ப

றிய
'எ

தா க

) அவ க

பைத அறி

(ஸ

பண ைய எ

வரலா ேறா

கா

ெடேபா

ைவ திகிய ேபா

டா

. அவ க

ந நிைன கிறரா? சில

ேதா . தி

அவ க

ற ப

ைக ம

கியவ கைள ப றி

இவ க

தி

றன . எனேவ அ

உ யவ கஇத

வாயாக! எ

வாயாக!' எ

ைகய

நாயகதா க

ேராமான ய க

தன . நப க
'அ த

ைகய

வழ

சீராெச

கள

ஆ ச யமாேனா ' எ

இைளஞ க
க ப டஏ

களேதா க

த தா

னறிவ

. அதி

1993 ஆ
வ பர, காணாம

கடைல ஒ:

ேஜா டா

நா

மைல ப

தி

ைய
பா

மைல ப

ரா

' மைல ப

ேத ய சி

கள
கிறா

தம

ெச

ைக

ெகா

த ைத ேதா
ெபா

ஆ சிய

ேச

ெதாழி

கள

ஹி

யாம

ெஜ

காெகா

டதாக இபய

க ேவ

ச த

. அதி

,

பாதி யா க

, 'அ

தன யா ெசா

அைவ ஆராய பட ேவ

ஐ தா

கால

கைள ஏ ப
ெபா

கள

அைன ைத
ெச ட ப மாத

ெஜராகி

ெகா


தக

ெமாழியறி த

திகைள

தக

கைட கார
ஒ பைட

வத

ேஜா டாைன


,

வாக ஒ பைட க ப
தா . ஆனா

வாதி
க படவ


அைத ெபா

த சாசன


ைல. இைட ப ட

த பாதி மா க
திகள

த,

கிறி தவ

பல அறிஞ க

' மைல ப

ைகவச

அைன

பைழய

ெகா

ண ப

அள

ஸல தி

ைதகளன . அ ேபா
ெபா

வன

க ப ட வ ஷய

ெத

சாசன

கைள

சில தனா க

ெட

'எேத யைல


கா
வட

'எ

ச த
தி

ஹி

சி

ெதாழிலாள ய டமி

டன . கிறி தவ கள

கள

தஒ

தி, ஒ

திகைள
, 'அ த

கிய ஒ

பத,

கைள

த வா

கால ெசஆ வ

கைள

ெச

த கிறி தவ ஆலய தி

அட

அவ ைற ப

ேசள ெச

ன ஹுைசத ப

,ம

த ைத

டா . கிறி தவரான அ த

ப தி

ணயஅ த

ேஜா டா

பழ

கிறி தவ க

ைவ க மெகா

நா

.ஆ

த ேபா

ஆவண

க, ம

கிறா . ஓரள

கைள அ நக

கி

தம

பா

தஎ

ஸல ைத

தி

கிற

. அ த பைழய ேதாஅ த ெச

ெவள ப ட
ஆ சி ெச

த அைன

கைள

டா . இ த

த க

ெகா

ெமாழிய

கைட கார அ த

அ த

ைக

தா க

.அ த

அைழ க ப, அைத அ ெபா

த கிழ

வா

அைல தா

சிலவ ைற எஅ த

வ ைல

கி

த ைதய டகைட கார ட

அ தைன. அைவகள

ேசதி எ

ேத

நிர ப ைவ க ப ட ேதா

ெதாழிலாள யான த
மக

திகளசில


டன . 1952-

கிறி தவ பாதி மா கைகய

ேபா

ஙஹ

ேசபதாக

த ெபா

ேம

அ த

சாசன

கிறி தவ பாதி க
ஆ வ

ெகா

. சாசன

ம றவ களா

டவ

வா

பதி த அ த பழ
ரகசிய

ண ய பட

(

அெம
பா

கா

காவ

சைப

கால சாசன

கா பாள க
)எ


ள லா

காக அ

லகேம

ேப அ த சாசன

அத கான வா
லக தி

. அத

ப ைவ க ப ட

தைலவராக ஐ

அவவயகைள ம றவ க
பைத
சிகாேகா ப

உதவ ைய
அவ க


ெகா

ெகா
கைல

கில தி

ெமாழியா க

வ த

.
கள

. 1990-. ேதா

நிைலைய

ெச

நக

கா ப

கா டாம
டதாக
கழக ஹிலக

அ த

ற அறிஞ நியமி க ப டா .
தன

ஆ வ

கா

அவ ைற ப

கி

ததறா . ைம ேக
ெமாழி
கள

ெவள ய
ேநா க
ைவ

ேபராசி ய ஒ
கியமான

டா . அ ததா .

ஏ ப டதாக வா


,

அதிகார தி

(ைகெய
ெசேபா ேடா கா ப க

கிறி தவ சைப அ த சாசன

அ த சாசன

திய 100 ஙஹ

, அவ

ண ய ேபா ேடா கைள

த ேபாகைள ஙகள

அவ ைற ப

றா . இ தைன கால

பத

க ெச

தமக ப டவ . இ ேபா

சாசனக ப

க ப. பல

கைள ப

ேபா ேடா எ

கி

ெதெப ய அளவ
அளனண ய

அ சாசன


ெகா

வ தன. இ த இரகசிய

அழி

தா க

பதஅ த வா

அ த சாசன

ரகசியமாக ைவ க ப

ேபா பா
அத

கால

வ த

அைத ப

ைகவச
பதிறி ப

ெச

லா , அவ க

உ ைம வழ

வள

வைகய

திகைளபாதி யா ேத

பத

வ தமாகேவ இ
திக

சியாள க

அவ

ேவெறா

கிய ெசகைள

டா

ேம அைத ப

ெச

கிய

)இ

ளன . கட த ஐ பதா

அட

, ஆரா

வ இற க ேநகள

ேக டேபாெத

க ப டகண கி
அட

கிறி தவ அறிஞ கப ரதிக

(ைகெய

டன. பதிைன தாய ர

ப ரதி)கைள
தக

ெவள ய

மத ஆலய
டா

கிறி தவ உலக ைத உ


ெம

மத ந ப


சிய

ட ய

ெச

ைகைய

தக

த ப

வா க

தியாள

எதி ெகாஅறிஞ க
றஅ ச

கி

ேப

ைமைய உலக தி,அ

அ தசட

சடநைடெபறவ
ேகா பா
'எ

'ப

இ ேபா
ெகா
பவரா
ஏ வ

ைகக

ைறய
யவகா சி கா ட பதி ப

மா ற ப
ஆைன
அவ க
யவ

கால தி

ேபா
கி
கி
கி

டவா

றா . அ

கிெச
ெகா

ெப

ைல

வைத
ெச

கி.

ய பவா வ

ெச
ஆைன உ

றா . இ

சாசன

ேபா
தி ப

,ஒ

ைம ப

ைம ேக
ஹ 'அ
கா சி

கி

த தைல

றி வ

அ த வாதகிற
நி

ேபாறன எ
அறிய

ஆ ச யமான ஓ

கிேறா . ஈஸா (அைல) அவ க

,


த ப

ைவ

எ ப

பைத பா ைவயாள க
நா

றன. இ த

கிறி தவ

காண

ேம

கி

திய

கி

ைக

அைன

ைறய

த ப டைவ. ெமா த தி

வ ட தி

மிகைல. அைவ அைன

. இேத

லா ைத

ெதநி

, ெகா

அறிஞ ஐ

'அ

கி

ைல. அ த

ைமைய

ெபயராைமயாள கள

றா க

தா

பவ

கா

யானைவ. அவ ைற ஏ வ

,ஒ

சி ஒ

ெச

ஏ வ

ல ப

. ஆகேவ இ த

,இ

அைதபதி

ஏ ப

ெசாஅத

நட தா

மைற க வ

எ த ச ப த

தஉ

ைககஆர ப கிறி தவ கள ைடேய

அவ ைற ப றி வாத

தரமாக, இத

ப ர சார தி

ைல. ேம க

அறிஞ ேபெபயரா

பைதேய சாசன

ெபா

வா

த ட

ஆணறா . ேம க திய ம கள

இ ேபா

, வழிபா

,ஏ வ

அ த

ச ட நடவெம

கள

ைல எ

ேபாய ன எ

ெவள பைடயாக

ெதாைல கா சி டா

மததா

அறிஞ க

கிறி தவ மத ஆலயபதாக

றி பாக கிறி தவ

,

தக ெவள ய

றா . அ ப

தயாராக இகி

பதாக அ தறி ப

உைற

தியாள

, ஆகேவ அ த இ

உ ப
ெச

ேபரதி

கிய

லா ைதDocuments similaires


fichier sans nom
islam pengal urimai